Pranešimas - A8-0030/2018Pranešimas
A8-0030/2018

  PRANEŠIMAS dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

  23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Pranešėjas: Roberto Gualtieri
  PR_NLE_Members

  Procedūra : 2018/0901(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0030/2018
  Pateikti tekstai :
  A8-0030/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

  (N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Boštjano Jazbeco skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu (N8-0052/2018),

  –  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010[1], 56 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0030/2018),

  A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad to reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti Bendros pertvarkymo valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

  B.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vykdant atrankos procedūrą turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

  C.  kadangi, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, Komisija 2017 m. gruodžio 20 d. patvirtino trumpąjį kandidatų eiti reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų Bendros pertvarkymo valdybos narių pareigas sąrašą;

  D.  kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį trumpasis sąrašas pateiktas Parlamentui;

  E.  kadangi 2018 m. vasario 14 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl Boštjano Jazbeco skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu ir pateikė jį Parlamentui;

  F.  kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmė tikrinti į Bendros pertvarkymo valdybos narius pasiūlyto kandidato duomenis, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

  G.  kadangi 2018 m. vasario 21 d. komitetas surengė Boštjano Jazbeco klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui skirti Boštjaną Jazbecą Bendros pertvarkymo valdybos nariu penkerių metų kadencijai;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

  • [1]  OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Boštjano Jazbeco skyrimas nauju Bendros pertvarkymo valdybos nariu

  Nuorodos

  N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  14.2.2018

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

   

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Roberto Gualtieri

  14.2.2018

   

   

   

  Svarstymas komitete

  21.2.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  21.2.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  5

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Pateikimo data

  23.2.2018

  Atnaujinta: 2018 m. vasario 26 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika