Pranešimas - A8-0030/2018Pranešimas
A8-0030/2018

PRANEŠIMAS dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Procedūra : 2018/0901(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0030/2018
Pateikti tekstai :
A8-0030/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo

(N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Boštjano Jazbeco skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu (N8-0052/2018),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010[1], 56 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8–0030/2018),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad to reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti Bendros pertvarkymo valdybos nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

B.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vykdant atrankos procedūrą turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

C.  kadangi, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, Komisija 2017 m. gruodžio 20 d. patvirtino trumpąjį kandidatų eiti reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų Bendros pertvarkymo valdybos narių pareigas sąrašą;

D.  kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį trumpasis sąrašas pateiktas Parlamentui;

E.  kadangi 2018 m. vasario 14 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl Boštjano Jazbeco skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu ir pateikė jį Parlamentui;

F.  kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmė tikrinti į Bendros pertvarkymo valdybos narius pasiūlyto kandidato duomenis, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

G.  kadangi 2018 m. vasario 21 d. komitetas surengė Boštjano Jazbeco klausymą, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui skirti Boštjaną Jazbecą Bendros pertvarkymo valdybos nariu penkerių metų kadencijai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

  • [1]  OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Boštjano Jazbeco skyrimas nauju Bendros pertvarkymo valdybos nariu

Nuorodos

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

14.2.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

21.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

6

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Pateikimo data

23.2.2018

Atnaujinta: 2018 m. vasario 26 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika