Procedūra : 2018/0901(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0030/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0030/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0047

ZIŅOJUMS     
PDF 567kWORD 69k
23.2.2018
PE 618.162v02-00 A8-0030/2018

par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu

(N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu

(N8–0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 14. februāra priekšlikumu iecelt Boštjan Jazbec par Vienotās noregulējuma valdes locekli (N8-0052/2018),

–  ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 122.a pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0030/2018),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punkts paredz, ka šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos Vienotās noregulējuma valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punkts paredz, ka attiecīgajā atlases procedūrā ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principu;

C.  tā kā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu 2017. gada 20. decembrī pieņēma šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto Vienotās noregulējuma valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu minētais saraksts tika iesniegts Parlamentam;

E.  tā kā 2018. gada 14. februārī Komisija pieņēma priekšlikumu iecelt Boštjan Jazbec par Vienotās noregulējuma valdes locekli un šo priekšlikumu iesniedza Parlamentam;

F.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pēc tam izvērtēja ierosinātā kandidāta atbilstību Vienotās noregulējuma valdes locekļa amatam, it īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā noteiktās prasības;

G.  tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2018. gada 21. februārī noturēja Boštjan Jazbec uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Boštjan Jazbec iecelšanu par Vienotās noregulējuma valdes locekli uz pieciem gadiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropadomei, Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1)

OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Bostjan Jazbec iecelšana par jauno Vienotās noregulējuma valdes locekli

Atsauces

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

14.2.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

6

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Iesniegšanas datums

23.2.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika