VERSLAG over het voorstel van de Commissie tot de benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Procedure : 2018/0901(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0030/2018
Ingediende teksten :
A8-0030/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel van de Commissie tot de benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

(N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie van 14 februari 2018 om de heer Boštjan Jazbec te benoemen als lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N8-0052/2018),

–  gezien artikel 56, lid 6, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010[1],

–  gezien artikel 122 bis van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0030/2018),

A.  overwegende dat in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 wordt bepaald dat de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad ("de afwikkelingsraad"), naar wie wordt verwezen in artikel 43, lid 1, onder b), van die verordening, worden benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van bancaire en financiële aangelegenheden en ervaring die relevant is op het gebied van financieel toezicht en financiële regelgeving alsook bankafwikkeling;

B.  overwegende dat in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 wordt bepaald dat bij de selectieprocedure de beginselen van genderevenwicht, ervaring en beroepsbekwaamheid in acht worden genomen;

C.  overwegende dat de Commissie op 20 december 2017 overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 een eerste lijst heeft vastgesteld van kandidaten voor de functie van lid van de afwikkelingsraad, waarnaar wordt verwezen in artikel 43, lid 1, onder b), van die verordening;

D.  overwegende dat overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 de eerste lijst is voorgelegd aan het Parlement;

E.  overwegende dat de Commissie op 14 februari 2018 een voorstel heeft aangenomen om de heer Boštjan Jazbec te benoemen als lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en dit heeft ingediend bij het Parlement;

F.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement de kwalificaties van de voor de functie van lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

G.  overwegende dat de commissie de heer Boštjan Jazbec op 21 februari 2018 heeft gehoord, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens heeft geantwoord op vragen van commissieleden;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie om de heer Boštjan Jazbec te benoemen als lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voor een termijn van vijf jaar,

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

  • [1]  PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Benoeming van de heer Boštjan Jazbec als nieuw lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

Document‑ en procedurenummers

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

14.2.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

 

 

 

 

Rapporteurs:

       Datum benoeming

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.2.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

21.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

6

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Datum indiening

23.2.2018

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid