Procedura : 2018/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0030/2018

Teksty złożone :

A8-0030/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0047

SPRAWOZDANIE     
PDF 496kWORD 48k
23.2.2018
PE 618.162v02-00 A8-0030/2018

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 lutego 2018 r. dotyczący mianowania Boštjana Jazbeka na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0052/2018),

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0030/2018),

A.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że procedura wyboru przeprowadzana jest z poszanowaniem zasad równowagi płci oraz uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji kandydatów;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko członka Jednolitej Rady, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, lista została przekazana Parlamentowi;

E.  mając na uwadze, że w dniu 14 lutego 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Boštjana Jazbeka na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała go Parlamentowi;

F.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydata na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

G.  mając na uwadze, że w dniu 21 lutego 2018 r. na forum komisji odbyło się przesłuchanie Boštjana Jazbeka, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania Boštjana Jazbeka na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na pięcioletnią kadencję;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji a także rządom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mianowanie Bostjana Jazbeka na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Odsyłacze

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

14.2.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

6

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Data złożenia

23.2.2018

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności