SPRÁVA o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

  23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Roberto Gualtieri
  PR_NLE_Members

  Postup : 2018/0901(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0030/2018
  Predkladané texty :
  A8-0030/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu Komisie na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

  (N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  (Schválenie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. februára 2018 na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0052/2018),

  –  so zreteľom na článok 56 ods. 6 tretí pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010[1],

  –  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0030/2018),

  A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že členovia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedení v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sú vymenovaní na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

  B.  keďže podľa článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa vymenovanie členov jednotnej rady riadi zásadami rovnováhy rodového zastúpenia, skúseností a kvalifikácie;

  C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia 1. decembra 2014 schválila užší zoznam kandidátov na pozíciu člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedený v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia;

  D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 poskytla tento zoznam Parlamentu;

  E.  keďže Komisia 14. februára 2018 schválila návrh na menovanie Boštjana Jazbeca na pozíciu člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a postúpila ho Parlamentu;

  F.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého na funkciu predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

  G.  keďže výbor 21. februára 2018 usporiadal vypočutie Boštjana Jazbeca, ktorý počas neho predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

  1.  schvaľuje návrh Komisie na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na obdobie piatich rokov;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 225, 30. 7. 2014, s. 1.

  POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

  Názov

  Menovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

  Referenčné čísla

  N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  14.2.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

   

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Roberto Gualtieri

  14.2.2018

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  21.2.2018

   

   

   

  Dátum prijatia

  21.2.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Dátum predloženia

  23.2.2018

  Posledná úprava: 26. februára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia