Betänkande - A8-0030/2018Betänkande
A8-0030/2018

  BETÄNKANDE om kommissionens förslag om utnämningen av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

  23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Föredragande: Roberto Gualtieri
  PR_NLE_Members

  Förfarande : 2018/0901(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0030/2018
  Ingivna texter :
  A8-0030/2018
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om kommissionens förslag om utnämningen av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

  (N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  (Samråd)

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av kommissionens förslag av den 14 februari 2018 om utnämningen av Boštjan Jazbec till ny ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0052/2018),

  –  med beaktande av artikel 56.6 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010[1],

  –  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0030/2018), och av följande skäl:

  A.  I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i den förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering och bankresolution.

  B.  Enligt artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 ska utnämningsförfarandet respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

  C.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 20 december 2017 den slutlista över kandidater till posten som ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i den förordningen.

  D.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 lämnades slutlistan till parlamentet.

  E.  Den 14 februari 2018 antog kommissionen ett förslag om att utnämna Boštjan Jazbec till ledamot i gemensamma resolutionsnämnden och överlämnade det till parlamentet.

  F.  Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter kvalifikationerna för den föreslagna kandidaten som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

  G.  Utskottet höll den 21 februari 2018 en utfrågning med Boštjan Jazbec. Under denna utfrågning höll han ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag om utnämningen av Boštjan Jazbec till ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden för en period på fem år.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

  • [1]  EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Utnämning av Bostjan Jazbec till ny ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden

  Referensnummer

  N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

  Datum för remiss / begäran om godkännande

  14.2.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

          Tillkännagivande i kammaren

  ECON

   

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Roberto Gualtieri

  14.2.2018

   

   

   

  Behandling i utskott

  21.2.2018

   

   

   

  Antagande

  21.2.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  5

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Ingivande

  23.2.2018

  Senaste uppdatering: 26 februari 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy