Процедура : 2018/2012(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2018

Внесени текстове :

A8-0032/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.12

Приети текстове :

P8_TA(2018)0054

ДОКЛАД     
PDF 683kWORD 70k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Урмас Пает

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0032/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че за да се улесни пренасочването и реинтегрирането на съкратените работници, финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращаването на 2 388 работници в стопанския сектор, класифициран в разделение 26 на NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) в регионите от ниво 2 по NUTS – Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), и Östra Mellansverige (SE12), както и в Sydsverige (SE22);

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1 буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Д. като има предвид, че през последните години бяха подадени няколко заявления от същия сектор или от свързани с него сектори във връзка със съкращения в големи предприятия;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 13, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 2 130 400 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 550 667 EUR;

2.  отбелязва, че шведските органи са подали заявлението на 9 август 2017 г. и че след като Швеция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 18 декември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на 15 януари 2018 г.;

3.   припомня, че това е вече второ шведско заявление за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Ericsson, след заявлението от март 2016 г. и положителното решение по него(4);

4.  съжалява за слабото усвояване при предходния случай на заявление по линия на ЕФПГ, свързано със съкращения в Ericsson, но изразява задоволство, че са били извлечени съответните поуки; отбелязва с одобрение, че бивши служители и работници, обхванати от настоящото заявление, ще имат възможност да продължат образованието си и да се обучават без това да засегне изплащането на обезщетенията им при съкращаване;

5.  отбелязва, че Швеция твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, по-специално с отрицателния ръст в производството на хардуер, отчетен в този сектор от дружеството Ericsson в Швеция, вследствие на глобалната конкуренция; посочва, че Ericsson постепенно намалява персонала си в Швеция, но в същото време отбелязва растеж в световен мащаб;

6.  отчита, че въпреки че е налице голямо търсене на хора с умения в областта на ИТ в различните региони, съществува несъответствие между уменията на работниците, освободени от Ericsson, и изискванията на пазара на труда; отбелязва, че много хора с еднакви умения са били съкратени по едно и също време в една и съща географска зона; счита, че работниците, упражняващи физически труд, и по-възрастните работници и служители имат особена нужда от подкрепа; отбелязва, че ЕФПГ би могъл също да улеснява трансграничното движение на работници от свиващи се сектори в някои държави членки към разрастващи се сектори в други държави членки;

7.  припомня, че засегнати от съкращенията са както работници, така и служители, изразява загриженост, че някои работници са изправени пред пазар на труда със сравнително слабо търсене в традиционните производствени отрасли; отчита, че възможностите за тези работници в сектора на услугите в частната и публичната сфера ще изискват значителни усилия за преквалификация;

8.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 2 388 работници от Ericsson, от които 900 ще бъдат в целевата група на предложените мерки; отбелязва факта, че над 30% от тази група са на възраст 55 – 64 години, с умения, специфични за производството на телекомуникационен хардуер, които вече не са актуални на пазара на труда, и следователно се намират в неравностойно положение за завръщане на него и са изложени риск от дългосрочна безработица; приветства поради това акцента върху „Мерките за групи в неравностойно положение“ в проекта;

9.  приветства решението за специализирано подпомагане на съкратените работници на възраст над 50 години, които са застрашени да се превърнат в дългосрочно безработни, както и на работниците със затруднения в обучението или с физически увреждания, с оглед на допълнителните предизвикателства, пред които те вероятно ще бъдат изправени в опитите си да намерят друга работа;

10.  отбелязва, че разходите за помощи и стимули за съкратените работници достигат почти до горната граница от 35% от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  отбелязва, че Швеция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) консултации и кариерно планиране; ii) мерки за групи в неравностойно положение; iii) подкрепа за предприемачество; iv) образование и обучение; v) помощи за търсене на работа и мобилност; отбелязва също така, че предложените мерки ще помогнат на съкратените работници да приспособят уменията си и ще улеснят прехода им към нова работа или ще им помогнат да създадат свои собствени предприятия; подчертава, че описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват мерки за социална закрила; приветства решението на Швеция да започне да предоставя персонализирани услуги на бенефициентите от целевата група през февруари 2017 г., преди заявлението за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

12.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи; призовава за повече консултации с предприемачите, за да може придобиването на нови умения и образованието да отговарят на техните потребности;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства задължението за шведската обществена служба по заетостта за включване на екологични изисквания в своите покани за подаване на оферти и в собствените си практики;

14.  подчертава, че шведските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не се получава помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството, продължителността и устойчивостта на новите работни места, броя и процента на самостоятелно заетите лица и на стартиращи предприятия и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

OВ L 284, 20.10.2016 г, стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson, подадено от Швеция

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 9 август 2017 г. Швеция подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятие Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) в Швеция. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Швеция заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 130 400 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 130 400 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в [...] на [...] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Швеция и предложението на Комисията

На 18 декември 2017 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Швеция, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от предприятие от стопанския сектор, класифициран в разделение 26 на NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“), в регионите от ниво 2 по NUTS – Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), и Östra Mellansverige (SE12), както и в Sydsverige (SE22) в Швеция. Предложението беше предадено на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Това е второто заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2018 г., и седемнадесетото в икономическия сектор от разделение 26 по NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) от създаването на ЕФПГ. Това е вече второто заявление от Швеция по ЕФПГ във връзка с Ericsson. То засяга 2 388 съкратени работници и е за мобилизирането на обща сума в размер на 2 130 400 EUR от ЕФПГ за Швеция.

Заявлението е изпратено на Комисията на 9 август 2017 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 4 октомври 2017 г. Комисията приключи оценката си на 18 декември 2017 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово подпомагане от ЕФПГ, посочени в член 4 от Регламента за ЕФПГ.

Швеция твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, по-специално с отрицателния ръст в производството на хардуер, отчетен в този сектор от дружеството Ericsson в Швеция, вследствие на глобалната конкуренция; Ericsson е изправен пред несигурно бъдеще поради структурните промени, които отрасълът претърпя заради глобализацията и нарасналата конкуренция, особено от дружества в Азия. Въпреки че в периода от 2005 – 2014 г. броят на служителите в Ericsson в световен мащаб бележи ръст от 56 055 на 118 055 души, след това той започва да намалява и достига 109 127 служители и работници през юни 2017 г.

Събитията, довели до тези съкращения и случаите на прекратяване на дейност, са част от започналото през 2014 г. преструктуриране и преместване на дейности на телекомуникационната компания в чужбина. По това време производството на телекомуникационен хардуер беше спряно в различни обекта и бяха затворени 3 фабрики на Ericsson.

Голям брой от съкратените работници са мъже и повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години, а 30% са на възраст между 55 и 64 години. Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези групи.

Петте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

– Консултации и кариерно планиране: тази мярка включва задълбочена оценка и индивидуално планиране, помощ свързана с търсенето на работа, както и мотивационно обучение и кариерно планиране.

– Мерки за групи в неравностойно положение: усилията по тази мярка ще бъдат съсредоточени конкретно върху подпомагането на освободените служители в неравностойно положение – онези на възраст над 50 години, които са застрашени да се превърнат в дългосрочно безработни, както и работниците със затруднения в обучението или с физически увреждания, които може да се нуждаят от допълнителна подкрепа. Мярката включва помощ от експерти (включително психолог и физиотерапевт), за да се помогне на хората да навлязат в нови професии.

– Подкрепа за предприемачество: тази мярка ще насърчи предприемачеството сред бенефициентите, давайки им възможност да кандидатстват за безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност чрез програмата на публичната служба по заетостта (ПСЗ) Arbetsförmedlingen (това включва подробни консултантски услуги за стопанска дейност и услуги относно осъществимостта, преди одобряването на безвъзмездни средства за срок от 6 месеца).

– Образованието и обучение: тази мярка включва възможности за професионално обучение, като съчетава формалното образование със стаж в дружества (това обикновено не се предлага от ПСЗ), както и използването на услугите на организации за професионално ориентиране. Мярката също така ще помогне на бенефициентите да получат достъп до академични и специално съобразени с нуждите им курсове, както и до специализирано образование в продължение на максимум 12 месеца или до два семестъра във висше учебно заведение.

– Помощи за търсене на работа и мобилност: тези мерки ще помогнат на бенефициентите да посрещнат ежедневните си разходи и да плащат пътните си разходи, за да се явяват на интервюта (над 60020 SEK ), обучения и т.н., докато търсят работа.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Шведските органи са представили всички необходими гаранции по отношение на следното:

– при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

– изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения са спазени;

– предприятието Ericsson, което е продължило дейността си след съкращаването на работниците, е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия по отношение на своите работници;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато двойно финансиране;

– предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

– финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Швеция е уведомила Комисията, че източникът на национално предварително финансиране или съфинансиране е бюджетът на Arbetsförmedlingen. Финансовото участие ще се управлява от Arbetsförmedlingen, както и в предходния случай с Ericsson. Счетоводните сметки на проекта ще бъдат проверявани от отдела за вътрешен одит, който е отделен орган към управителния съвет на Arbetsförmedlingen. Задачата на този орган е да проучва процеса по вътрешен контрол и проверка в Arbetsförmedlingen.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 2 130 400 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е първото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 2 388 работници, съкратени в едно предприятие, осъществяващо дейност в икономическия сектор от разделение 26 по NACE Revision 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти);

Б)  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Швеция изтъква, че производствените отрасли на информационните технологии и телекомуникациите се преместват в Азия заради благоприятното съотношение между цена и качество на производството в Индия и Китай, както и заради размера на разрастващите се пазари в близост до фабриките за хардуерни продукти;

В)  като има предвид, че две трети от работниците в целевата група са мъже, а една трета са жени; като има предвид, 68,56% са на възраст между 30 и 54 години, а 30,22 % са на възраст между 55 и 64 години;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Швеция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 2 130 400 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 550 667 EUR;

2.  отчита, че въпреки че е налице значително търсене на хора с ИТ умения, съществува несъответствие между уменията на работниците, освободени от Ericsson, и изискванията на пазара на труда; счита, че работниците, упражняващи физически труд, и по-възрастните работници и служители имат особена нужда от подкрепа;

3.  отбелязва, че персонализираните услуги за съкратените работници, съфинансирани от ЕФПГ, включват консултиране и кариерно планиране, мерки за групи в неравностойно положение, подкрепа на предприемачеството, образование и обучение, както и помощи за търсене на работа и мобилност; приветства решението на Швеция да започне да предоставя персонализирани услуги на бенефициентите от целевата група през февруари 2017 г., преди заявлението за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

4.  приветства решението за специализирано подпомагане на съкратените работници на възраст над 50 години, които са застрашени да се превърнат в дългосрочно безработни, както и на работниците със затруднения в обучението или с физически увреждания, с оглед на допълнителните предизвикателства, пред които тези хора вероятно ще бъдат изправени в опитите си да намерят друга работа;

5.  приветства провеждането на консултации със заинтересованите страни, включително с целевите бенефициенти и техните представители, с представители на дружества, с местните органи, с различните профсъюзи, както и с агенции за професионално пренасочване на съкратените лица, при съставянето на съгласувания пакет персонализирани мерки;

6.  отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 34,76% от общия пакет от персонализирани мерки, което е малко под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

7.  съжалява за слабото усвояване при предходния случай на заявление по линия на ЕФПГ, свързано със съкращения в Ericsson, но изразява задоволство, че са били извлечени съответните поуки; отбелязва с одобрение, че бивши служители и работници, обхванати от това заявление, ще имат възможност да продължат образованието си и да се обучават без това да засегне изплащането на обезщетенията им при съкращаване;

8.  отбелязва, че шведските органи са представили необходимите гаранции, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

9.  приветства потвърждението на Швеция, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни трудови договори;

10.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства задължението за шведската обществена служба по заетостта за включване на екологични изисквания в своите покани за подаване на оферти и в собствените си практики.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняващ длъжността председател на комисията по заетост и социални въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 21–22 февруари 2018 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0782 предлага финансово участие на ЕФПГ в размер на 2 130 400 EUR за 900 съкратени работници в Ericsson (дружеството майка Telefonaktiebolaget LM Ericsson и дъщерното дружество Ericsson AB) в Швеция. Предприятието осъществява дейност предимно в икономическия отрасъл, който се отнася към разделение 26 по NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“). Съкращенията, извършени от Ericsson, са основно в регионите на ниво 2 по NUTS — Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), и Östra Mellansverige (SE12), но също така са освободени работници в Sydsverige (SE22).

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност