Postup : 2018/2012(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0032/2018

Předložené texty :

A8-0032/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.12

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0054

ZPRÁVA     
PDF 584kWORD 70k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Urmas Paet

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PROHLAŠUJE: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0032/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji, aby usnadnila nové uplatnění a opětovné začlenění propuštěných pracovníků do pracovního procesu;

C.  vzhledem k tomu, že Švédsko podalo žádost EGF/2017/007 SE/Ericsson o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 2 388 pracovníků v hospodářském odvětví zařazeném v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 26 (výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení), k němuž došlo v regionech na úrovni NUTS 2 Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) a Sydsverige (SE22);

D.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

E. vzhledem k tomu, že v posledních letech bylo podáno několik žádostí téhož nebo souvisejících odvětví, které se týkaly velkých společností;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG jsou splněny, a že Švédsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 130 400 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 550 667 EUR;

2.  konstatuje, že švédské orgány podaly žádost dne 9. srpna 2017 a že poté, co Švédsko poskytlo dodatečné informace, dokončila Komise své posouzení dne 18. prosince 2017 a dne 15. ledna 2018 o tom informovala Parlament;

3.   připomíná, že se jedná o druhou žádost Švédska o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Ericsson a že první žádost byla předložena v březnu 2016 a kladně posouzena(4);

4.  lituje nízké míry využití prostředků uvolněných z fondu EFG v předchozím případě, který se týkal propouštění ve společnosti Ericsson v roce 2016, ale je spokojen s tím, že z této situace vyplynulo poučení do budoucna; bere s uspokojením na vědomí, že bývalí zaměstnanci, jichž se týká stávající žádost, se budou moci zapojit do vzdělávání a odborné přípravy, aniž by se to negativně promítlo do vyplácení odstupného;

5.  bere na vědomí argument Švédska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s negativním růstem v odvětví zaměřeném na výrobu telekomunikačního hardwaru pro společnost Ericsson ve Švédsku v důsledku světové konkurence; upozorňuje na skutečnost, že společnost Ericsson ve Švédsku postupně snižovala stav zaměstnanců, zatímco ve světě rostla;

6.  je si vědom toho, že v mnoha regionech panuje vysoká poptávka po odbornících v oblasti IT, zatímco dovednosti pracovníků propuštěných společností Ericsson neodpovídají poptávce na trhu práce; uznává, že ve stejných zeměpisných oblastech bylo najednou propuštěno mnoho osob se stejným pracovním profilem; domnívá se, že pomoc potřebují zejména osoby vykonávající dělnické profese a starší pracovníci; konstatuje, že EFG by rovněž mohl usnadnit přeshraniční přesun pracovníků z upadajících odvětví v některých členských státech do rozvíjejících se odvětví v jiných členských státech;

7.  připomíná, že propouštění postihlo různorodé dělnické i administrativní profese; je znepokojen tím, že někteří pracovníci čelí trhu práce, na němž panuje poměrně nízká poptávka v tradičních výrobních odvětvích; bere na vědomí, že příležitosti, které se těmto pracovníkům nabízejí v odvětví služeb ve veřejném či soukromém sektoru, budou vyžadovat velké rekvalifikační úsilí;

8.  konstatuje, že žádost se týká 2 388 pracovníků propuštěných společností Ericsson, přičemž navrhovaná opatření se budou týkat 900 osob; poukazuje na skutečnost, že více než 30 % osob v této skupině je ve věku 55 až 64 let s kvalifikací pro výrobu telekomunikačních zařízení, která je pro současný trh práce zastaralá, takže na něj budou vstupovat v nevýhodné pozici a bude jim hrozit dlouhodobá nezaměstnanost; vítá proto skutečnost, že se projekt zaměřuje na „opatření pro znevýhodněné skupiny“;

9.  vítá rozhodnutí poskytnout specializovanou pomoc propuštěným pracovníkům ve věku nad 50 let, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, a pracovníkům s poruchami učení nebo se zdravotním postižením vzhledem k tomu, že se při hledání jiného zaměstnání pravděpodobně budou potýkat s většími problémy;

10.  konstatuje, že náklady na příspěvky a pobídky pro propuštěné pracovníky dosahují téměř 35% stropu celkových nákladů koordinovaného balíčku individualizovaných služeb, které jsou uvedeny v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, a že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

11.  konstatuje, že Švédsko plánuje pět typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) poradenství a plánování profesní kariéry, ii) opatření pro znevýhodněné skupiny, iii) podpora podnikání, iv) vzdělávání a odborná příprava a v) příspěvky na hledání zaměstnání a mobilitu; rovněž konstatuje, že navrhovaná opatření by propuštěným pracovníkům pomohla přizpůsobit jejich dovednosti a usnadnila by jim přechod na nová pracovní místa nebo by jim pomohla založit vlastní firmu; zdůrazňuje, že popsaná opatření představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle čl. 7 odst. 1 nařízení o EFG a nenahrazují opatření sociální ochrany; vítá rozhodnutí Švédska zahájit poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům už v únoru 2017, tedy před podáním žádosti o podporu z fondu EFG;

12.  podotýká, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací s cílovými příjemci a jejich zástupci a s místními veřejnými subjekty; požaduje více konzultací s podnikateli, aby byl rozvoj nových dovedností a vzdělávání přizpůsoben jejich potřebám;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje; vítá, že švédská veřejná služba zaměstnanosti je povinna do výzev k podávání nabídek a svých vlastních činností zahrnovat i environmentální požadavky;

14.  zdůrazňuje, že švédské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie;

15.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

16.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu, trvání a udržitelnost nových pracovních míst, na počet a procentuální podíl samostatně výdělečně činných osob a začínajících podniků a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

17.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. Věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 284, 20.10. 2016, s. 25.


PROHLAŠUJE: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédsko – EGF/2017/007 SE/Ericsson

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a osobám samostatně výdělečně činným, které ze stejných důvodů přestaly vykonávat svou činnost, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 9. srpna 2017 předložilo Švédsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) ve Švédsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Švédska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 130 400 EUR.

(5)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 2 130 400 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí].

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda/předsedkyně

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Švédska a návrh Komise

Dne 18. prosince 2017 Komise přijala návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Švédska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku působícího v hospodářském odvětví zařazeném v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 26 (výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení) ve švédských regionech na úrovni NUTS 2 Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) a Sydsverige (SE22). Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 15. ledna 2018.

Jedná se o druhou žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o sedmnáctou žádost od zřízení fondu EFG, která se týká hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 26 (výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení). Jde již o druhou žádost Švédska o příspěvek z EFG předloženou v souvislosti se společností Ericsson. Žádost se týká 2 388 propuštěných pracovníků a uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 130 400 EUR ve prospěch Švédska.

Žádost byla zaslána Komisi dne 9. srpna 2017 a do 4. října 2017 byla doplňována o další informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 18. prosince 2017 a v souladu se všemi platnými ustanoveními nařízení o EFG dospěla k závěru, že žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v článku 4 nařízení o EFG.

Švédsko uvádí, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s negativním růstem výroby hardwaru v telekomunikačním průmyslu, který zažívá společnost Ericsson pod tlakem světové konkurence. Ericsson stojí před nejistou budoucností kvůli strukturálním změnám, kterými toto odvětví prochází v důsledku globalizace a sílící konkurence, zejména v Asii. Zatímco v letech 2005 až 2014 počet zaměstnanců společnosti Ericsson po celém světě vzrostl z 56 055 na 118 055 osob, následně začal klesat na 109 127 zaměstnanců v červnu 2017.

Události, které vedly k propouštění a ukončování činnosti, jsou součástí restrukturalizačních opatření a přesouvání výroby telekomunikačních společností, které byly zahájeny v roce 2014. Během tohoto období byly na několika místech zastaveny linky pro výrobu telekomunikačního hardwaru a tři továrny společnosti Ericsson byly úplně zavřeny.

Velkou část propuštěných pracovníků tvoří muži. Většina z nich je ve věku od 30 do 54 let a 30 % ve věku od 55 do 64 let. Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila jejich šanci na opětovné začlenění na trh práce.

Pět typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnuje:

– Poradenství a plánování kariéry: toto opatření zahrnuje důkladné posouzení situace a individuální plánování, pomoc s hledáním zaměstnání a motivační koučování a plánování kariéry.

– Opatření pro znevýhodněné skupiny: tato opatření svou pomoc zaměří na znevýhodněné propuštěné zaměstnance, osoby starší 50 let, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, a na osoby s poruchami učení nebo se zdravotním postižením, které mohou potřebovat zvláštní pomoc. Zahrnují i odbornou pomoc (včetně psychologické a fyzioterapeutické pomoci) při změně profese.

– Podpora podnikání: toto opatření bude mezi žadateli podporovat podnikání tím, že jim umožní požádat o granty pro začínající podniky prostřednictvím programu veřejné služby zaměstnanosti (součástí je podrobné podnikové poradenství a posouzení proveditelnosti před schválením šestiměsíčního grantu).

– Vzdělávání a odborná příprava: toto opatření zahrnuje příležitosti k odborné přípravě na výkon povolání, které spojují formální vzdělávání s praxí ve společnostech (toto veřejné služby zaměstnanosti běžně nenabízejí), a využívání služeb agentur, které zajišťují přesun pracovníků (tzv. outplacement). Toto opatření dále žadatelům pomůže se zápisem do akademických a individualizovaných kurzů a do specializovaných studijních programů v maximální délce 12 měsíců nebo dvou semestrů v institucích terciárního vzdělávání.

– Příspěvky na hledání zaměstnání a mobilitu: tato opatření žadatelům pomůžou v jejich každodenním životě a budou pokrývat jejich cestovní náklady, které budou souviset s pracovními pohovory (nad 60 020 SEK), školeními apod. absolvovanými v rámci hledání zaměstnání.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Švédské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

– při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– společnost Ericsson, která pokračuje po propuštění pracovníků ve své činnosti, dodržela zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečila,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Švédsko informovalo Komisi o tom, že zdrojem předchozího financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni je rozpočet švédské veřejné služby zaměstnanosti (Arbetsförmedlingen). Finanční příspěvek bude spravovat, stejně jako v případě předchozí žádosti související se společností Ericsson, Arbetsförmedlingen. Účetnictví projektu bude kontrolováno útvarem vnitřního auditu, který je samostatným orgánem přidruženým k radě Arbetsförmedlingenu. Tento útvar bude posuzovat postupy vnitřní kontroly a ověřování Arbetsförmedlingenu.

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 2 130 400 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o sedmý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu dosud v roce 2017 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2017/007 SE/Ericsson

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2017/007 SE/Ericsson a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 2 388 pracovníků propuštěných jedním podnikem, který působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 26 (výroba počítačů, elektronických výrobků a optických výrobků);

B) vzhledem k tomu, že Švédsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že se odvětví výroby zařízení IT a telekomunikací přesunuje do Asie v důsledku příznivého poměru kvality a ceny výroby v Indii a Číně i kvůli velikosti rostoucích trhů pro hardwarové produkty v blízkosti výrobních zařízení;

C) vzhledem k tomu, že z pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou dvě třetiny mužů a jedna třetina žen; vzhledem k tomu, že 68,56% pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety a 30,22% mezi 55 a 64 lety;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o švédské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Švédsko podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 130 400 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 550 667 EUR;

2. uznává, že ač panuje vysoká poptávka po pracovnících se znalostmi v oblasti IT, neodpovídají dovednosti pracovníků propuštěných společností Ericsson poptávce na trhu práce; domnívá se, že pomoc potřebují zejména manuální a starší pracovníci;

3. bere na vědomí, že mezi individualizované služby pro propuštěné pracovníky, které jsou spolufinancovány z fondu EFG, patří poradenství a plánování kariéry, opatření pro znevýhodněné skupiny, podpora podnikání, vzdělávání a odborná příprava a příspěvky na hledání zaměstnání a mobilitu; vítá skutečnost, že v únoru 2017, tedy před podáním žádosti o podporu z fondu EFG, přijalo Švédsko rozhodnutí zahájit poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům;

4. vítá rozhodnutí poskytnout specializovanou pomoc těm příjemcům ve věku nad 50 let, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, a pracovníkům s poruchami učení nebo se zdravotním postižením vzhledem k tomu, že se při hledání jiného zaměstnání pravděpodobně budou potýkat s většími problémy;

5. vítá konzultace se zúčastněnými stranami včetně cílových příjemců a jejich zástupců, s odbory, zástupci společnosti, místními orgány a pracovními agenturami, na jejichž základě byl vypracován koordinovaný balíček individualizovaných služeb;

6. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 34,76% z celkového balíčku individualizovaných opatření, což je těsně pod maximálním stropem ve výši 35 %, který je uveden v nařízení; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

7. lituje nízké míry využití uvolněných prostředků v předchozím případě, který se týkal propouštění ve společnosti Ericsson v roce 2016, ale vítá skutečnost, že z této situace vyplynulo poučení do budoucna; bere na vědomí a souhlasí s tím, že bývalí zaměstnanci, jichž se týká stávající žádost, se budou moci zapojit do vzdělávání a odborné přípravy, aniž by to pro ně mělo negativní dopad na vyplácení odstupného;

8. konstatuje, že švédské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhované akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

9. vítá skutečnost, že Švédsko potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nebude nahrazovat akce, které musí dotčený podnik provést podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

10. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje; vítá, že je švédská veřejná služba zaměstnanosti povinna zahrnout do výzev k podávání nabídek a svých vlastních činností i požadavky týkající se životního prostředí.

S pozdravem,

Marita ULVSKOG

úřadující předsedkyně výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Dear Mr Arthuis,

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru ve dnech 21.–22. února 2018:

  COM(2017)0782 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 2 130 400 EUR pro 900 pracovníků propuštěných ze společnosti Ericsson (mateřské společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson a její dceřiné společnosti Ericsson AB) ve Švédsku. Tento podnik působí zejména v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 26 (výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení). Společnost Ericsson propouštěla zejména v těchto regionech úrovně NUTS 2: Stockholm (SE11), Švédsko-západ (SE23) a Středovýchodní Švédsko (SE12); někteří pracovníci však byli propuštěni i v regionu Švédsko-jih (SE22).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí