Procedure : 2018/2012(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0032/2018

Indgivne tekster :

A8-0032/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0054

BETÆNKNING     
PDF 404kWORD 63k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782) – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Urmas Paet

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: BREV FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782) – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EGF-forordningen)(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0032/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, for at lette deres omskoling og integration bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Sverige har indgivet ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson om økonomisk støtte fra EGF som følge af 2 388 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter), i NUTS 2-regionerne Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) og Östra Mellansverige (SE12) samt i Sydsverige (SE22);

D.  der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

E. der henviser til, at der i de seneste år har været flere ansøgninger vedrørende store virksomheder i samme eller beslægtede sektorer;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 13, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Sverige derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 130 400 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 550 667 EUR;

2.  bemærker, at de svenske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 9. august 2017, og at Kommissionens vurdering heraf efter indgivelse af yderligere oplysninger fra Sverige blev afsluttet den 18. december 2017 og fremsendt til Parlamentet den 15. januar 2018;

3.   minder om, at denne ansøgning allerede er den anden ansøgning fra Sverige om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser hos Ericsson efter en ansøgning fra marts 2016, som blev imødekommet(4);

4.  beklager den ringe udnyttelse af den tidligere EGF-støtte fra 2016, som vedrører afskedigelser hos Ericsson, men glæder sig over, at der er blevet taget ved lære til erfaringerne fra den sag; konstaterer med tilfredshed, at tidligere ansatte, som er omfattet af den nuværende ansøgning, vil kunne deltage i almen og faglig uddannelse, uden at det får konsekvenser for deres arbejdsløshedsunderstøttelse;

5.  konstaterer, at Sverige gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, nærmere bestemt den negative vækst på hardwaresiden i telekommunikationsindustrien for Ericsson i Sverige som følge af konkurrencen på verdensmarkedet; påpeger, at Ericsson gradvist har reduceret antallet af medarbejdere i Sverige, men i mellemtiden er vokset på verdensplan;

6.  er klar over, at der er en stor efterspørgsel efter personer med IT-kvalifikationer på tværs af de forskellige regioner, men at kvalifikationerne hos de afskedigede arbejdstagere i Ericsson ikke matcher arbejdsmarkedets behov; erkender, at mange mennesker med samme kvalifikationer er blevet afskediget på samme tidspunkt inden for de samme geografiske områder; mener, at arbejdere og ældre arbejdstagere især har behov for bistand; bemærker, at EGF også kunne fremme arbejdstagernes mobilitet på tværs af grænserne fra sektorer i tilbagegang i nogle medlemsstater til ekspanderende sektorer i andre medlemsstater;

7.  minder om, at forskellige medarbejdergrupper, herunder både arbejdere og funktionærer er ramt af afskedigelserne; er bekymret over, at nogle arbejdstagere befinder sig på et arbejdsmarked med relativt ringere efterspørgsel i de traditionelle fremstillingsindustrier; erkender, at der findes muligheder for disse arbejdstagere i den offentlige eller private servicesektor, hvilket dog vil kræve en større omskolingsindsats;

8.  henviser til, at ansøgningen vedrører 2 388 arbejdstagere, der blev afskediget af Ericsson, hvoraf 900 vil blive omfattet af de foreslåede foranstaltninger; påpeger, at mere end 30 % af denne gruppe er mellem 55 og 64 år med specifikke kvalifikationer for hardwaresiden i telekommunikationsindustrien, som er forældede på det aktuelle arbejdsmarked, og at de derfor er dårligt stillet med hensyn til at vende tilbage på arbejdsmarkedet og risikerer at ende i langtidsledighed; glæder sig derfor over, at projektet fokuserer på "Foranstaltninger for dårligt stillede grupper";

9.  glæder sig over beslutningen om at yde særlig bistand til afskedigede arbejdstagere over 50 år, der er i fare for at blive langtidsledige, og personer med indlæringsvanskeligheder eller fysiske handicap på baggrund af de yderligere vanskeligheder, som de har med at finde andet arbejde;

10.  henviser til, at omkostningerne til tilskud og incitamenter for de afskedigede arbejdstagere næsten når op på grænsen på 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der er opført i henhold til EGF-forordningen (artikel 7, stk. 1, litra b)), og til, at disse foranstaltninger er betinget af, at de pågældende personer aktivt deltager i uddannelsesaktiviteter eller aktivt søger arbejde;

11.  bemærker, at Sverige planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: (i) rådgivning og karriereplanlægning, (ii) foranstaltninger for dårligt stillede grupper, (iii) støtte til iværksætteri, (iv) almen og faglig uddannelse, (v) jobsøgnings- og mobilitetstilskud; henviser endvidere til, at de foreslåede foranstaltninger vil hjælpe afskedigede arbejdstagere til at tilpasse deres færdigheder og lette deres overgang til nye job eller hjælpe dem med at etablere deres egne virksomheder; understreger, at de beskrevne foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og ikke træder i stedet for socialsikring; glæder sig over, at Sveriges beslutning om at sætte de individualiserede tilbud til de modtagere, der er tiltænkt støtte, i værk fra februar 2017 forud for EGF-ansøgningen;

12.  anerkender, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med støttemodtagerne og deres repræsentanter samt de lokale aktører; opfordrer til flere høringer af erhvervsdrivende for at sikre, at udviklingen af nye kvalifikationer og uddannelsestilbuddene svarer til deres behov;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over forpligtelsen for den svenske arbejdsformidling at medtage miljøkrav i sine udbud og i sin egen praksis;

14.  understreger, at de svenske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-fonde eller -finansieringsinstrumenter;

15.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

16.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at oplyse nærmere detaljer om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder om kvaliteten, varigheden og bæredygtigheden af nye arbejdspladser, antallet og procentandelen af selvstændige og start-ups og den genintegreringsgrad, der er opnået gennem EGF;

17.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 284 af 20.10.2016, s. 25.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Sverige - EGF/2017/007 SE/Ericsson

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/200625, særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning26, særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)   Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)   EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/201327.

(3)   Sverige indgav den 9. august 2017 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser hos Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) i Sverige. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)   Som følge af Sveriges ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 130 400 EUR.

(5)   For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 130 400 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [vedtagelsesdatoen]*.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne   På Rådets vegne

Formand  Formand


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Sveriges ansøgning og Kommissionens forslag

Den 18. december 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Sverige til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i en virksomhed, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter), i NUTS 2-regionerne Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) og Sydsverige (SE22). Dette forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 15. januar 2018.

Dette er den anden ansøgning, som skal behandles under 2018-budgettet, og den 17. i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter), siden oprettelsen af EGF. Det er allerede Sveriges anden EGF-ansøgning vedrørende Ericsson. Den vedrører 2 388 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 2 130 400 EUR til Sverige.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 9. august 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 4. oktober 2017. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 18. december 2017 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4 i EGF-forordningen.

Sverige gør gældende, at afskedigelserne er forbundet med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, nærmere bestemt den negative vækst på hardwaresiden i telekommunikationsindustrien for Ericsson i Sverige, på grund af den globale konkurrence. Ericsson står over for en usikker fremtid som følge af de strukturelle ændringer, industrien har gennemgået som følge af globaliseringen og den øgede konkurrence, navnlig fra konkurrenter i Asien. Mens det samlede medarbejderantal hos Ericsson steg i perioden 2005-2014 fra 56 055 til 118 055, er det siden faldet til 109 127 medarbejdere i juni 2017.

Disse afskedigelser og lukninger er blevet foranlediget af omlægning og udflytning af aktiviteter i telekommunikationsvirksomheden siden 2014. I dette tidsrum er fremstillingen af telekommunikationsudstyr ophørt flere steder, og tre hele Ericsson-fabrikker er blevet lukket.

Et stort antal af de afskedigede arbejdstagere er mænd. Langt størstedelen af dem er mellem 30 og 54 år gamle, mens 30 % er mellem 55 og 64 år. Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De fem typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

Rådgivning og karriereplanlægning: Denne foranstaltning omfatter en grundig vurdering og individuel planlægning, hjælp til jobsøgning, motivationscoaching og karriereplanlægning.

– Foranstaltninger til dårligt stillede grupper: Denne foranstaltning vil især fokusere på at hjælpe dårligt stillede afskedigede arbejdstagere, dem over 50 år, der er i fare for at blive langtidsledige, og personer med indlæringsvanskeligheder eller fysiske handicap, der kan have brug for ekstra støtte. Foranstaltningen omfatter hjælp fra specialister, herunder psykologhjælp og fysioterapi, for at hjælpe disse personer over i nye erhverv.

– Støtte til iværksætteri: Denne foranstaltning vil fremme iværksætteri blandt ansøgerne ved at give dem mulighed for at ansøge om etableringsstøtte gennem den offentlige arbejdsformidling (dette omfatter detaljeret virksomhedsrådgivning og hjælp til at bedømme forretningsplanens gennemførlighed, inden det 6-måneders tilskud er blevet godkendt).

Almen og faglig uddannelse: Denne foranstaltning omfatter jobtræning kombineret med formel uddannelse og erhvervserfaring (som ikke normalt udbydes af arbejdsformidlingen) samt brug af genplaceringsorganisationers tjenester. Hertil kommer, at foranstaltningen vil hjælpe ansøgere med at få adgang til akademiske og skræddersyede kurser samt specialiseret uddannelse i op til 12 måneder eller op til to semestre på en videregående uddannelsesinstitution.

– Jobsøgnings- og mobilitetstilskud: Disse foranstaltninger vil hjælpe ansøgerne i deres daglige liv og dække rejseudgifter i forbindelse med jobinterviews (over 60 020 SEK), uddannelse osv. under jobsøgningen.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De svenske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

Ericsson, som har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

– Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

Sverige har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er Arbetsförmedlingens budget. Den økonomiske støtte vil blive forvaltet af Arbetsförmedlingen ligesom i den tidligere Ericsson-sag. Projektregnskaberne vil blive undersøgt af den interne revisionsenhed, som er et separat organ tilknyttet ledelsen i Arbetsförmedlingen. Det er dette organs opgave at undersøge den interne kontrolproces i Arbetsförmedlingen.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 2 130 400 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det syvende overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2017.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: BREV FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2017/007 SE/Ericsson

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2017/007 SE/Ericsson og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 2 388 arbejdstagere, der er blevet afskediget i en virksomhed, der er aktiv i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter);

B) der henviser til, at Sverige, for at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, fremfører, at it- og telekommunikationsindustrierne flyttes til Asien som følge af det gunstige forhold mellem omkostninger og kvalitet ved produktion i Indien og Kina og på grund af omfanget af de voksende markeder i nærheden af hardwareprodukternes produktionsfaciliteter;

C) der henviser til, at 2/3 af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 1/3 er kvinder; der henviser til, at 68,56% af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, og 30,22% er mellem 55 og 64 år;

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den svenske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Sverige derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 130 400 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60% af de samlede omkostninger på 3 550 667 EUR;

2. erkender, at selv om der er stor efterspørgsel efter personer med it-færdigheder, er der et misforhold mellem de kvalifikationer, som de af Ericsson afskedigede medarbejdere besidder, og arbejdsmarkedets krav; mener, at arbejdere og ældre arbejdstagere især har behov for bistand;

3. bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter rådgivning og karriereplanlægning, foranstaltninger for dårligt stillede grupper, støtte til iværksættervirksomhed, uddannelse, jobsøgning og mobilitetsgodtgørelse; glæder sig over Sveriges beslutning om at sætte de individualiserede tilbud til de modtagere, der er tiltænkt støtte, i værk fra februar 2017 forud for EGF-ansøgningen;

4. glæder sig over beslutningen om at yde særlig bistand til afskedigede arbejdstagere over 50 år, der er i fare for at blive langtidsledige, og personer med indlæringsvanskeligheder eller fysiske handicap på baggrund af de yderligere vanskeligheder, som disse mennesker har med at finde andet arbejde;

5. glæder sig over høringerne med de interesserede parter, herunder støttemodtagerne og deres repræsentanter, fagforeninger, lokale myndigheder og virksomhedsrepræsentanter og genplaceringsagenturer, med henblik på udarbejdelse af den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

6. bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 34,76% af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket ligger lige under den grænse på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

7. beklager den ringe udnyttelse af den tidligere sag fra 2016, som vedrører afskedigelser hos Ericsson, men glæder sig over, at der er blevet taget ved lære af erfaringerne fra den sag; konstaterer med tilfredshed, at tidligere ansatte, som er omfattet af den nuværende ansøgning, vil kunne deltage i almen og faglig uddannelse, uden at det får konsekvenser for deres arbejdsløshedsunderstøttelse;

8. noterer sig, at de svenske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil være komplementære med tiltag, som finansieres af strukturfondene;

9. glæder sig over, at Sverige har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

10. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over, at den svenske arbejdsformidling er forpligtet til at medtage miljøkrav i sine udbud og i sin egen praksis.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Fungerende formand for EMPL


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 21.-22. februar 2018:

-  COM(2017)0782 foreslår EGF-støtte på 2 130 400 EUR til 900 afskedigede arbejdstagere hos Ericsson (moderselskabet Telefonaktiebolaget LM Ericsson og datterselskabet Ericsson AB) i Sverige. Denne virksomhed er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter). De afskedigelser, som Ericsson har foretaget, hovedsagelig er lokaliseret i NUTS 2-regionerne i Stockholm (SE 11), Västsverige (SE 23) og Östra Mellansverige (SE 12), men der blev også afskediget arbejdstagere i Sydsverige (SE 22).

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Yours sincerely,

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 26. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik