Διαδικασία : 2018/2012(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0054

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 668kWORD 69k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Urmas Paet

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0032/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανακατανομή και η επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται, η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια 2388 απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Στοκχόλμη (SE11), Västsverige (SE23) και Östra Mellansverige (SE12) και στην περιοχή Sydsverige (SE22)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη υποβλήθηκαν πολλές αιτήσεις από τον ίδιο τομέα ή από συναφείς τομείς οι οποίες αφορούσαν μεγάλες εταιρείες·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Σουηδία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 130 400 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 550 667 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Σουηδία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2018·

3.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για δεύτερη αίτηση της Σουηδίας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε σχέση με απολύσεις στην Ericsson, ύστερα από αίτηση που υπέβαλε τον Μάρτιο 2016 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή αξιοποίηση του προηγούμενου ΕΤΠ 2016 στην υπόθεση των απολύσεων στην Ericsson, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από αυτήν· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι πρώην υπάλληλοι τους οποίους αφορά η παρούσα αίτηση θα μπορέσουν να λάβουν εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι αποζημιώσεις τους λόγω απόλυσης·

5.  επισημαίνει ότι η Σουηδία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, και, ειδικότερα, με την αρνητική ανάπτυξη της επικεντρωμένης στον εξοπλισμό επιχειρηματικής γραμμής της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, από την οποία πλήττεται η Ericsson στη Σουηδία, λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η Ericsson προέβη σε σταδιακή μείωση του προσωπικού της στη Σουηδία, ενώ παράλληλα σημείωσε ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο·

6.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για άτομα με δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής στις διάφορες περιφέρειες, ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των απολυμένων εργαζόμενων της Ericsson και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· διαπιστώνει ότι πολλά άτομα με τις ίδιες δεξιότητες απολύονται ταυτόχρονα, στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές· θεωρεί ότι οι χειρώνακτες και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας· σημειώνει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των εργαζομένων από τομείς σε συρρίκνωση σε ορισμένα κράτη μέλη προς αναπτυσσόμενους τομείς σε άλλα κράτη μέλη·

7.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις λόγω πλεονασμού αφορούσαν εργαζόμενους όλων των κατηγοριών, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διοίκηση· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια αγορά εργασίας με σχετικά χαμηλή ζήτηση για παραδοσιακή μεταποίηση· αναγνωρίζει ότι προσφέρονται ευκαιρίες για τους εν λόγω εργαζομένους στον κλάδο των υπηρεσιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες επανακατάρτισης·

8.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 2 388 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Ericsson, εκ των οποίων 900 θα καλύπτονται από τα προτεινόμενα μέτρα· επισημαίνει ότι πάνω από το 30 % αυτής της ομάδας ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των μεταξύ 55 και 64 ετών και διαθέτουν προσόντα που ενδείκνυνται ειδικά για τον τομέα παραγωγής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, τα οποία είναι παρωχημένα για τη σημερινή αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν στην εργασία λόγω αυτού του μειονεκτήματος και να διατρέχουν κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τα «Μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες» του έργου·

9.  επιδοκιμάζει την απόφαση παροχής εξειδικευμένης βοήθειας σε απολυμένους εργαζομένους ηλικίας άνω των 50 ετών που διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν μακροχρόνια άνεργοι, και στα άτομα με μαθησιακές ή σωματικές αναπηρίες, ενόψει των αυξημένων προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση άλλης εργασίας·

10.  διαπιστώνει ότι το κόστος των επιδομάτων και των κινήτρων για τους απολυμένους εργαζόμενους φτάνει σχεδόν μέχρι το ανώτατο όριο του 35 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αναφέρονται στον κανονισμό ΕΤΠ (άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)) και ότι οι δράσεις αυτές εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχοθετημένων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  σημειώνει ότι η Σουηδία σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) παροχή συμβουλών και επαγγελματικός προγραμματισμός, (ii) μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες, (iii) στήριξη της επιχειρηματικότητας, (iv) εκπαίδευση και κατάρτιση, (v) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κινητικότητας· σημειώνει επίσης ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα βοηθήσουν τους απολυμένους εργαζομένους να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και θα διευκολύνουν της μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας ή θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις· τονίζει ότι, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 (1) του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα μέτρα κοινωνικής προστασίας· χαιρετίζει την απόφαση της Σουηδίας να αρχίσει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους τον Φεβρουάριο 2017, πριν από την εφαρμογή του ΕΤΠ·

12.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους καθώς και τους τοπικούς δημόσιους φορείς· ζητεί περισσότερες διαβουλεύσεις με τους επιχειρηματίες, ώστε η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· επικροτεί την υποχρέωση για τη σουηδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να συμπεριλάβει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών και στις δικές της πρακτικές·

14.  τονίζει ότι οι σουηδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

15.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα, τη διάρκεια και την βιωσιμότητα των νέων θέσεων εργασίας, τον αριθμό και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 284 της 20.10.2016, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Σουηδίας – EGF/2017/007 SE/Ericsson

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3), οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά, σε ετήσια βάση, το ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011).

(3)  Στις 9 Αυγούστου 2017, η Σουηδία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) στη Σουηδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 2 130 400 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 130 400 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Σουηδίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Σουηδίας προκειμένου η τελευταία να υποστηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες Στοκχόλμη (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) και στην περιοχή Sydsverige (SE22) στην Σουηδία. Η έκθεση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2018.

Πρόκειται για την δεύτερη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την δέκατη έβδομη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) από την ίδρυση του ΕΤΠ. Πρόκειται ήδη για τη δεύτερη αίτηση ΕΤΠ της Σουηδίας που αφορά την εταιρεία Ericsson. Αφορά 2 388 απολυθέντες εργαζόμενους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 2 130 400 EUR από το ΕΤΠ για τη Σουηδία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 9 Αυγούστου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Οκτωβρίου 2017. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Σουηδία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, και, ειδικότερα, με την αρνητική ανάπτυξη της επικεντρωμένης στον εξοπλισμό επιχειρηματικής γραμμής της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, από την οποία πλήττεται η Ericsson στη Σουηδία, λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η Ericsson αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει υποστεί ο κλάδος λόγω της παγκοσμιοποίησης και του αυξημένου ανταγωνισμού που αυτή επέφερε από ανταγωνιστές ιδίως στην Ασία. Αν και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί η Ericsson παγκοσμίως αυξήθηκε μεταξύ του 2005 και του 2014, από 56 055 σε 118 055 υπαλλήλους, στη συνέχεια μειώθηκε σε 109 127 υπαλλήλους τον Ιούνιο του 2017.

Τα γεγονότα που οδήγησαν σ’ αυτές τις απολύσεις και την παύση δραστηριότητας εντάσσονται στις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετεγκατάστασης της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, οι οποίες ξεκίνησαν το 2014. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι γραμμές παραγωγής εξοπλισμού για τις τηλεπικοινωνίες έκλεισαν σε διάφορες εγκαταστάσεις όπως επίσης έκλεισαν και 3 ολόκληρα εργοστάσια της Ericsson.

Μεγάλο μέρος των εργαζόμενων που απολύθηκαν είναι άνδρες, η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και το 30% είναι μεταξύ 55 και 64 ετών. Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ομάδες αυτές να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους, και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, χωρίζονται στις εξής πέντε κατηγορίες:

– Παροχή συμβουλών και σχεδιασμός σταδιοδρομίας: το μέτρο αυτό περιλαμβάνει εις βάθος αξιολόγηση και εξατομικευμένο σχεδιασμό, βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και παροχή κινήτρων μέσω της καθοδήγησης και σχεδιασμό σταδιοδρομίας.

– Μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες: αυτό το μέτρο θα εστιάζεται ειδικά στη βοήθεια των μειονεκτούντων απολυμένων εργαζομένων, δηλ. των ατόμων άνω των 50 ετών που κινδυνεύουν να γίνουν μακροχρόνια άνεργοι και εκείνων που έχουν μαθησιακές ή σωματικές αναπηρίες, και συνεπώς χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Στο μέτρο περιλαμβάνεται βοήθεια από ειδικούς (μεταξύ άλλων και από ψυχολόγο και φυσιοθεραπευτή), ώστε να βοηθηθούν οι εν λόγω εργαζόμενοι κατά την αλλαγή επαγγέλματος.

– Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας: αυτό το μέτρο θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα μεταξύ των αιτούντων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση με σκοπό τη σύσταση νέας επιχείρησης, μέσω του προγράμματος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (στο μέτρο περιλαμβάνονται ενδελεχείς υπηρεσίες συμβουλευτικής για τις επιχειρήσεις καθώς και μελέτη σκοπιμότητας πριν από την έγκριση της εξαμηνιαίας επιχορήγησης).

– Εκπαίδευση και κατάρτιση: αυτό το μέτρο περιλαμβάνει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση που συνδυάζει την τυπική εκπαίδευση με πρακτική άσκηση σε εταιρείες (οι οποίες κανονικά δεν παρέχονται από τις ΔΥΑ), κάνοντας επίσης χρήση και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί επανένταξης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το μέτρο αυτό θα δώσει στους αιτούντες πρόσβαση σε ακαδημαϊκά και εξατομικευμένα μαθήματα, καθώς και σε εξειδικευμένη εκπαίδευση για διάστημα έως και 12 μήνες ή δύο εξάμηνα σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

– Επιδόματα αναζήτησης εργασίας και κινητικότητας: αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν τους αιτούντες στην καθημερινή τους ζωή και θα καλύψουν τα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για συνεντεύξεις (άνω των 600 SEK 60020), κατάρτιση κ.λπ., κατά την περίοδο αναζήτησης εργασίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι σουηδικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

– θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

– έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

– η Ericsson, η οποία συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, έχει συμμορφωθεί προς τις νομικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τις απολύσεις και έχει μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους της,

– οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Σουηδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της Arbetsförmedlingen (δημόσια υπηρεσία απασχόλησης). Τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειριστεί η Arbetsförmedlingen, όπως συνέβη και με την προηγούμενη περίπτωση της Ericsson. Οι λογαριασμοί του σχεδίου θα εξεταστούν από τη διοικητική μονάδα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, η οποία συνιστά ξεχωριστό φορέα που υπάγεται στο συμβούλιο της Arbetsförmedlingen. Ο εν λόγω φορέας έχει ως καθήκον να εξετάζει τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και επαλήθευσης της Arbetsförmedlingen.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 2 130 400 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την πρώτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/007 SE/Ericsson

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2017/007 SE/Ericsson και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στα κάτωθι επιχειρήματα:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 2 388 εργαζομένους που απολύθηκαν σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 26 (Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων)·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Σουηδία υποστηρίζει ότι οι βιομηχανίες παραγωγής ΤΠ και τηλεπικοινωνιών μεταφέρονται στην Ασία ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών, από την άποψη κόστους-ποιότητας, σχέσεων παραγωγής στην Ινδία και την Κίνα και λόγω του μεγέθους των αναπτυσσόμενων αγορών πλησίον των εγκαταστάσεων παραγωγής του υλικού εξοπλισμού·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το ένα τρίτο γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 68,56 % έχουν ηλικία μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ 30,22 % είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν των ανωτέρω εκτιμήσεων, καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Σουηδίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Σουηδία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 130 400 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 3 550 667 EUR·

2. αναγνωρίζει ότι, ενώ υπάρχει υψηλή ζήτηση για άτομα με δεξιότητες ΤΠ, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των ατόμων που απολύθηκαν από την Ericsson και των αναγκών της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι οι χειρώνακτες και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας·

3. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυθέντες εργαζομένους περιλαμβάνουν συμβουλευτικό και επαγγελματικό προγραμματισμό, μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες, στήριξη της επιχειρηματικότητας, εκπαίδευση και κατάρτιση, και επιδόματα αναζήτησης εργασίας και κινητικότητας· χαιρετίζει την απόφαση της Σουηδίας να αρχίσει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους τον Φεβρουάριο 2017, πριν από την εφαρμογή του ΕΤΠ·

4. επιδοκιμάζει την απόφαση παροχής εξειδικευμένης βοήθειας στους ηλικίας άνω των 50 ετών που διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν μακροχρόνια άνεργοι, και στα άτομα με μαθησιακές ή σωματικές αναπηρίες, ενόψει των αυξημένων προκλήσεων που ενδέχεται αυτά τα άτομα να αντιμετωπίσουν στην εξεύρεση άλλης εργασίας·

5. χαιρετίζει τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων και των εκπροσώπων τους, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των εταιρειών, των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών επανένταξης, προκειμένου να καταρτισθεί μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

6. σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 34,76% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, μόλις κάτω από το μέγιστο όριο του 35% που ορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

7. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή αξιοποίηση του προηγούμενου ΕΤΠ 2016 στην υπόθεση των απολύσεων στην Ericsson, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διδάγματα που έχουν αντληθεί· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι πρώην υπάλληλοι τους οποίους αφορά η παρούσα αίτηση μπορούν να λάβουν εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι αποζημιώσεις τους λόγω απόλυσης·

8. σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της Σουηδίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ενέργειες που οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· επικροτεί την υποχρέωση για τη σουηδική δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να συμπεριλάβει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών και στις δικές της πρακτικές.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

Ασκούσα την προεδρία της επιτροπής EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρος

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Καθ’ όσον γνωρίζω, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή στις 21-22 Φεβρουαρίου 2018:

-  Το COM(2017)0782 προτείνει συνεισφορά εκ μέρους του ΕΤΠ ύψους 2,130,400 EUR για 900 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Ericsson (τη μητρική εταιρεία Telefonaktiebolaget LM Ericsson και τη θυγατρική Ericsson AB) στη Σουηδία. Η επιχείρηση αυτή λειτουργεί πρωτίστως στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 26 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων). Οι απολύσεις της Ericsson έγιναν κυρίως στις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 της Στοκχόλμης (SE11), στη Västsverige (SE23) και στην Östra Mellansverige (SE12), αλλά υπήρξαν επίσης και εργαζόμενοι που απολύθηκαν στην περιοχή Sydsverige (SE22).

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών αυτής της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου