Menettely : 2018/2012(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0032/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0032/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0054

MIETINTÖ     
PDF 409kWORD 67k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Urmas Paet

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0032/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että vähennettyjen työntekijöiden uudelleensijoittamisen ja uudelleentyöllistämisen helpottamiseksi unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Ruotsi jätti hakemuksen EGF/2017/007 SE/Ericsson rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla vähennettiin 2388 työntekijää NUTS 2 -tason alueilla Tukholma (SE11), Länsi-Ruotsi (SE23) ja Itäinen Keski-Ruotsi (SE12) sekä Etelä-Ruotsi (SE22);

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

E.  ottaa huomioon, että kyseisellä alalla tai siihen liittyvillä aloilla on jätetty viime vuosina useita hakemuksia, joissa osapuolina on ollut suuryrityksiä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Ruotsi on asetuksen mukaisesti oikeutettu saamaan rahoitustukea 2 130 400 euroa, joka vastaa 60:tä prosenttia 3 550 667 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Ruotsin viranomaiset jättivät hakemuksen 9. elokuuta 2017 ja että Ruotsin toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 18. joulukuuta 2017 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. tammikuuta 2018;

3.   toteaa, että Ruotsi hakee EGR-rahoitustukea toisen kerran Ericssonin työntekijävähennysten vuoksi ja että edellinen hakemus jätettiin maaliskuussa 2016 ja se hyväksyttiin(4);

4.  pitää valitettavana, että aiemmassa Ericssonin työntekijävähennyksiä koskevassa EGR-tapauksessa vuodelta 2016 hyödyntämisaste jäi alhaiseksi, mutta on tyytyväinen siihen, että tästä tapauksesta on opittu; panee hyväksyen merkille, että tämän hakemuksen kohteena olevat entiset työntekijät voivat osallistua koulutukseen ilman, että se vaikuttaisi heikentävästi heidän irtisanomiskorvauksiinsa;

5.  panee merkille, että Ruotsin viranomaisten mukaan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja johtuvat erityisesti siitä, että televiestintäalan laitteistoihin keskittyvän Ericssonin liiketoiminnan kasvu Ruotsissa on ollut negatiivista maailmanlaajuisen kilpailun vuoksi; huomauttaa, että Ericsson on asteittain vähentänyt henkilöstöään Ruotsissa mutta samaan aikaan se on kasvanut maailmanlaajuisesti;

6.  on tietoinen siitä, että eri alueilla tietotekniikan osaajien kysyntä on suuri mutta Ericssonin irtisanomien työntekijöiden osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia; toteaa, että samaan aikaan samoilla maantieteellisillä alueilla vähennetään paljon työntekijöitä, joilla on samanlaista osaamista; katsoo, että tukea tarvitsevat erityisesti ruumiillisen työn tekijät ja vanhemmat työntekijät; panee merkille, että EGR:n avulla voitaisiin helpottaa myös joissakin jäsenvaltioissa kutistuvien alojen työntekijöiden rajatylittävää liikkuvuutta toisissa jäsenvaltioissa kasvaville aloille;

7.  toteaa, että työntekijävähennykset kohdistuvat hyvin monenlaisiin työntekijöihin, niin ruumiillisen työn tekijöihin kuin toimihenkilöihin; on huolissaan siitä, että joidenkin työntekijöiden kysyntä perinteisen valmistusteollisuuden alalla on melko vähäistä; toteaa, että näille työntekijöille voisi löytyä työmahdollisuuksia julkisen tai yksityisen sektorin palvelualoilla mutta se edellyttäisi mittavaa panostusta uudelleenkoulutukseen;

8.  toteaa, että hakemus koskee 2 388:aa Ericssonin palveluksesta vähennettyä työntekijää ja että ehdotettujen toimenpiteiden kohteena on 900 työntekijää; toteaa, että yli 30 prosenttia tästä ryhmästä on 55–64-vuotiaita työntekijöitä, joiden erityisosaaminen liittyy televiestinnän laiteteollisuuteen ja on nykyisillä työmarkkinoilla vanhentunut, ja että sen tähden heillä on vaikeuksia palata työmarkkinoille ja he ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi; suhtautuu siksi myönteisesti siihen, että hankkeen painopisteenä ovat ”Toimenpiteet muita heikommassa asemassa oleville ryhmille”;

9.  suhtautuu myönteisesti päätökseen tarjota erityistä apua yli 50-vuotiaille vähennetyille työntekijöille, jotka ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi ja joilla oppimisvaikeuksia tai fyysisiä vammoja, kun otetaan huomioon, että heille on todennäköisesti haasteellisempaa löytää vaihtoehtoista työtä;

10.  toteaa, että irtisanotuille työntekijöille tarjotaan avustuksia ja kannustimia, joiden kustannukset nousevat lähes 35 prosenttiin EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin kokonaiskustannuksista, ja toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  toteaa, että Ruotsi suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) neuvonta ja urasuunnittelu, ii) toimenpiteet muita heikommassa asemassa oleville ryhmille, iii) yrittäjyystuki, iv) koulutus ja v) työnhaku- ja liikkuvuusavustukset; panee myös merkille, että ehdotetut toimet auttaisivat vähennettyjä työntekijöitä mukauttamaan osaamistaan ja siirtymään uusiin työpaikkoihin tai perustamaan omia yrityksiä; korostaa, että edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa sosiaalisen suojelun toimenpiteitä; suhtautuu myönteisesti Ruotsin päätökseen alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja kohdennetuille edunsaajille helmikuussa 2017 ennen EGR-hakemusta;

12.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevia edunsaajia ja heidän edustajiaan sekä paikallisia julkisia toimijoita; kehottaa kuulemaan enemmän yrittäjiä, jotta uusien taitojen ja koulutuksen kehittäminen voidaan sovittaa yhteen heidän tarpeidensa kanssa;

13.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä, että Ruotsin julkisen työvoimapalvelun on sisällytettävä ympäristövaatimukset tarjouspyyntöihinsä ja omiin käytäntöihinsä;

14.  korostaa Ruotsin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

15.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

16.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa uusien työpaikkojen laatuun, kestoon ja kestävyyteen sekä itsenäisten yrittäjien ja startup-yritysten määrään ja osuuteen ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleentyöllistymisasteesta;

17.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 284, 20.10.2016, s. 25.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2017/007 SE/Ericsson

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Ruotsi toimitti 9 päivänä elokuuta 2017 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön Ericssonin (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Ruotsissa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 2 130 400 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Ruotsin hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 2 130 400 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I.  Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Ruotsin hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 18. joulukuuta 2017 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta Ruotsin hyväksi tarkoituksena tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivan yrityksen palveluksesta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille NUTS 2 -tason alueilla Tukholma (SE11), Itäinen Keski-Ruotsi (SE23), Etelä-Ruotsi (SE12) ja Länsi-Ruotsi (SE22). Ehdotus toimitettiin 15. tammikuuta 2018 Euroopan parlamentille.

Tämä on toinen vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja seitsemästoista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokiteltuun toimialaan liittyvä hakemus EGR:n perustamisen jälkeen. Hakemus on jo toinen Ruotsin Ericssonia koskeva EGR-hakemus. Se koskee 2 388:aa vähennettyä työntekijää ja kaikkiaan 2 130 400 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Ruotsin hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 9. elokuuta 2017, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 4. lokakuuta 2017 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 18. joulukuuta 2017 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Ruotsi katsoo, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti Ericssonin televiestintäalan laitteistoihin keskittyvän liiketoiminnan negatiiviseen kasvuun Ruotsissa maailmanlaajuisen kilpailun vuoksi. Ericssonin tulevaisuus on epävarma globalisaatiosta ja etenkin aasialaisten kilpailijoiden lisääntyneestä kilpailusta johtuvien toimialalla tapahtuneiden rakenteellisten muutosten vuoksi. Ericssonin työntekijöiden määrä kasvoi vuosien 2005 ja 2014 välisenä aikana 56 055 työntekijästä 118 055 työntekijään mutta on sittemmin laskenut 109 127 työntekijään kesäkuussa 2017.

Näihin työntekijävähennyksiin ja toiminnan lopettamiseen liittyvät tapahtumat ovat osa kyseisen televiestintäyrityksen vuonna 2014 alkaneita toimia, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyyn ja toimintojen siirtämiseen ulkomaille. Tänä aikana televiestinnän laitteiden tuotantolinjoja lopetettiin useilla toimipaikoilla ja kolme Ericssonin tehdasta suljettiin kokonaan.

Suuri osa vähennetyistä työntekijöistä on miehiä. Selvä enemmistö heistä on 30–54-vuotiaita ja 30 prosenttia on 55–64-vuotiaita. EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne parantavat näiden ryhmien mahdollisuuksia integroitua uudelleen työmarkkinoille.

EGR:n osarahoitusta haetaan seuraaville viidelle vähennetyille työntekijöille tarjottaville toimenpidetyypille:

–  Neuvonta ja urasuunnittelu: tämä toimenpide sisältää yksityiskohtaisen arvioinnin ja yksilöllisen toimintasuunnitelman, työnhakuun liittyvää apua ja motivoivaa ohjausta ja urasuunnittelua.

–   Toimenpiteet muita heikommassa asemassa oleville ryhmille: tässä toimenpiteessä keskitytään erityisesti auttamaan muita heikommassa asemassa olevia irtisanottuja työntekijöitä, yli 50-vuotiaita, jotka ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi, ja niitä, joilla on oppimishäiriöitä tai fyysinen vamma ja jotka saattavat tarvita lisätukea. Tähän toimenpiteeseen kuuluu asiantuntijan apu (myös psykologi ja fysioterapeutti) ihmisten auttamiseksi uusiin ammatteihin.

–  Yrittäjyystuki: tällä toimenpiteellä edistetään hakijoiden yrittäjyyttä antamalla heille tilaisuus hakea starttirahaa julkisten työvoimapalvelujen ohjelman kautta (tähän kuuluvat yksityiskohtaiset yritysneuvonta- ja toteutettavuuspalvelut ennen kuin starttiraha hyväksytään kuudeksi kuukaudeksi).

–   Koulutus: tämä toimenpide sisältää työharjoittelumahdollisuuksia, joissa yhdistyvät virallinen koulutus ja kokemus yrityksissä (jota julkiset työvoimapalvelut eivät tavallisesti tarjoa) sekä uudelleensijoittumiseen auttavien organisaatioiden palvelujen käyttö. Tämän lisäksi toimenpiteellä autetaan hakijoita pääsemään akateemiseen koulutukseen ja räätälöidyille kursseille sekä enintään 12 kuukauden mittaiseen erikoistuneeseen koulutukseen tai enintään kahdeksi lukukaudeksi korkea-asteen oppilaitoksiin.

–  Työnhaku- ja liikkuvuusavustukset: näillä toimenpiteillä autetaan hakijoita elämään elämäänsä ja maksamaan matkakulut päästäkseen haastatteluihin (yli 600 Ruotsin kruunua), koulutukseen jne. työtä etsiessään.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Ruotsin viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

–  kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä joukkovähentämisistä säädettyjä vaatimuksia on noudatettu;

–  Ericsson, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut henkilöstön vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvannut työntekijänsä asianmukaisesti;

–  suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään;

–  suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia;

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Ruotsi on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakko- tai yhteisrahoituksen lähteenä ovat Arbetsförmedlingenin budjettivarat. Rahoitustukea hallinnoi Arbetsförmedlingen, kuten aiemmassakin Ericssoniin liittyvässä tapauksessa. Hankkeen kirjanpidon tarkastaa sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka on Arbetsförmedlingenin hallintoneuvoston alainen erillinen elin. Tämän elimen tehtävänä on tarkastella Arbetsförmedlingenin sisäistä valvonta- ja todentamisprosessia.

III.  Menettely

Komissio on EGR:n rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 2 130 400 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä ensimmäinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta – hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2017/007 SE/Ericsson perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A.  Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 2 388:aa työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitelluilla toimialoilla toimivasta yrityksestä.

B.  Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Ruotsi toteaa, että tietotekniikka- ja televiestintälaitteistojen tuotantoon liittyvät alat ovat siirtymässä Aasiaan, koska tuotannon laatu-kustannussuhde on suotuisa Intiassa ja Kiinassa ja koska tuotantolaitosten lähellä on isot ja kasvavat markkinat laitteistoille.

C.  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä kaksi kolmasosaa on miehiä ja yksi kolmasosa on naisia. Näistä 68,56 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 30,22 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Ruotsin hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että Ruotsi on näin ollen asetuksen mukaisesti oikeutettu saamaan rahoitustukea 2 130 400 euroa, joka vastaa 60:tä prosenttia 3 550 667 euron kokonaiskuluista;

2.  on tietoinen siitä, että tietotekniikan osaajien kysyntä on korkea, mutta Ericssonin vähentämien työntekijöiden osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia; katsoo, että tukea tarvitsevat erityisesti ruumiillisen työn tekijät ja vanhemmat työntekijät;

3.  panee merkille, että EGR:sta yhteisrahoitetaan vähennetyille työntekijöille tarkoitettuja yksilöllisiä palveluja, kuten neuvonta ja urasuunnittelu, toimenpiteet muita heikommassa asemassa oleville ryhmille, yrittäjyystuki, koulutus ja työnhaku- ja liikkuvuusavustukset; suhtautuu myönteisesti Ruotsin päätökseen alkaa tarjota yksilöllisiä palveluja kohdennetuille edunsaajille helmikuussa 2017 ennen EGR-hakemusta;

4.  suhtautuu myönteisesti päätökseen tarjota erityistä apua yli 50-vuotiaille työntekijöille, jotka ovat vaarassa joutua pitkäaikaistyöttömiksi ja joilla oppimisvaikeuksia tai fyysisiä vammoja, kun otetaan huomioon, että heille on todennäköisesti haasteellisempaa löytää vaihtoehtoista työtä;

5.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoitua pakettia laadittaessa kuultiin sidosryhmiä, kuten kohteena olevia edunsaajia ja heidän edustajiaan, työntekijäjärjestöjä, yrityksen edustajia, paikallisviranomaisia ja uudelleensijoituspalveluja tarjoavia toimistoja;

6.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 34,76 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli juuri asetuksessa vahvistetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa myös, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

7.  pitää valitettavana, että aiemmassa Ericssonin työntekijävähennyksiä koskevassa EGR-tapauksessa vuodelta 2016 hyödyntämisaste jäi alhaiseksi, mutta on tyytyväinen siihen, että tästä tapauksesta on opittu; panee hyväksyen merkille, että nykyisen hakemuksen kohteena olevat entiset työntekijät voivat osallistua koulutukseen ilman, että se vaikuttaisi heikentävästi heidän irtisanomiskorvauksiinsa;

8.  toteaa Ruotsin viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

9.  suhtautuu myönteisesti Ruotsin vahvistukseen, että EGR-rahoitus ei korvaa toimenpiteitä, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön nojalla tai työehtosopimusten mukaan;

10.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä, että Ruotsin julkisen työvoimapalvelun on sisällytettävä ympäristövaatimukset tarjouspyyntöihinsä ja omiin käytäntöihinsä;

Kunnioittavasti

Marita Ulvskog

EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 21.–22. helmikuuta 2018.

  Ehdotuksessa COM(2017)0782 ehdotetaan 2 130 400 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä Ruotsissa Ericssonilta (emoyhtiö Telefonaktiebolaget LM Ericsson ja tytäryhtiö Ericsson AB) vähennettyjen 900 työntekijän hyväksi. Yritys toimii ensisijaisesti NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla. Ericssonin toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat pääasiassa NUTS 2 -tason alueille Tukholma (SE11), Länsi-Ruotsi (SE23) ja Itäinen Keski-Ruotsi (SE12) mutta työntekijöitä vähennettiin myös Etelä-Ruotsin (SE22) alueella.

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra Mihaylova


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö