Postupak : 2018/2012(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0032/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0032/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0054

IZVJEŠĆE     
PDF 577kWORD 63k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Urmas Paet

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0032/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi, kako bi se olakšala preraspodjela otpuštenih radnika i njihovo ponovno uključenje na tržište rada, financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Švedska podnijela zahtjev EGF/2017/007 SE/Ericsson za financijski doprinos iz EGF-a nakon 2388 otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) u regijama razine 2 NUTS-a: Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) i Östra Mellansverige (SE12), kao i na području Sydsverigea (SE22);

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da je najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

E. budući da je posljednjih nekoliko godina podneseno nekoliko zahtjeva iz istog sektora ili povezanih sektora u vezi s velikim poduzećima;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 13. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Švedska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 130 400 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 3 550 667 EUR;

2.  napominje da su švedske vlasti zahtjev podnijele 9. kolovoza 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Švedska pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 18. prosinca 2017. i o tome 15. siječnja 2018. obavijestila Parlament;

3.   podsjeća na to da je to drugi zahtjev Švedske za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Ericsson, nakon podnošenja prethodnog zahtjeva u ožujku 2016. i njegova odobrenja(4);

4.  žali zbog niske stope izvršenja prethodnog predmeta EGF-a iz 2016. koji je uključivao otpuštanja u Ericssonu, ali sa zadovoljstvom prima na znanje da je iz tog iskustva izvučena pouka; sa zadovoljstvom prima na znanje da će bivši zaposlenici obuhvaćeni trenutačnim zahtjevom moći sudjelovati u obrazovanju i osposobljavanju bez negativnog učinka na njihove naknade zbog otpuštanja;

5.  napominje da Švedska tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, a posebno s negativnim rastom u poslovnoj liniji telekomunikacijskog sektora usmjerenoj na strojnu opremu, koji je zbog globalne konkurencije pogodio Ericsson u Švedskoj; ističe da poduzeće Ericsson postupno smanjuje broj zaposlenika u Švedskoj, ali da u međuvremenu raste na svjetskoj razini;

6.  svjestan je da u različitim regijama vlada visoka potražnja za osobama s vještinama u sektoru IT-a, ali da postoji neusklađenost između vještina otpuštenih radnika Ericssona i potreba na tržištu rada; primjećuje da se istovremeno otpušta mnogo ljudi s istim vještinama i u istim zemljopisnim područjima; smatra da je pomoć posebno potrebna radnicima u proizvodnji i starijim radnicima; napominje da bi EGF također mogao pogodovati prekograničnom kretanju radnika iz sektora koji bilježe pad u nekim državama članicama u sektore koji bilježe rast u drugim državama članicama;

7.  podsjeća na to da su otpuštanjima zahvaćeni zaposlenici raznolikih zvanja – i oni u proizvodnji i službenici; zabrinut je zbog toga što su neki radnici suočeni s tržištem rada s relativno niskom potražnjom u tradicionalnim proizvodnim industrijama; prepoznaje da će prilike za zapošljavanje tih radnika u javnom i privatnom sektoru usluga iziskivati velike napore u prekvalifikaciji;

8.  napominje da se zahtjev odnosi na 2388 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Ericsson, od čega će njih 900 biti ciljani korisnici predloženih mjera; upozorava na činjenicu da je više od 30 % radnika u toj skupini u dobi od 55 do 64 godine, s vještinama koje su specifične za industriju telekomunikacijske opreme i zastarjele za trenutačno tržište rada te su stoga ti radnici u nepovoljnom položaju u pogledu ponovnog zapošljavanja i prijeti im rizik od dugotrajne nezaposlenosti; pozdravlja stoga što je projekt usredotočen na mjere potpore ugroženim skupinama;

9.  pozdravlja odluku da se posebna pomoć pruži otpuštenim radnicima starijima od 50 godina kojima prijeti opasnost da budu dugotrajno nezaposleni, te radnicima s poteškoćama u učenju ili s tjelesnim invaliditetom uzimajući u obzir veće izazove s kojima bi se mogli suočiti u potrazi za novim poslom;

10.  napominje da troškovi naknada i poticaja za otpuštene radnike gotovo dosežu granicu od 35 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama utvrđenih kao mjere na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u te napominje da ta djelovanja ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  konstatira da Švedska priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: (i) savjetovanje i planiranje karijere, (ii) mjere potpore ugroženim skupinama, (iii) podrška poduzetništvu, (iv) obrazovanje i osposobljavanje, (v) naknade za traženje posla i za mobilnost; napominje također da bi predložene mjere pomogle otpuštenim radnicima u prilagodbi njihovih vještina i prelasku na nova radna mjesta ili osnivanju vlastitih poduzeća; ističe da opisane mjere predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. stavkom 1. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za mjere socijalne zaštite; pozdravlja odluku Švedske da u veljači 2017. ciljanim korisnicima počne pružati usluge prilagođene potrebama, prije zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

12.  prima na znanje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s ciljanim korisnicima i njihovim predstavnicima, kao i s lokalnim javnim subjektima; poziva na više savjetovanja s poduzetnicima kako bi se razvoj novih vještina i obrazovni programi uskladili s njihovim potrebama;

13.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; pozdravlja obvezu švedskog javnog zavoda za zapošljavanje da u svoje pozive na podnošenje ponuda i u vlastitu praksu uključi ekološke zahtjeve;

14.  naglašava da su švedske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije;

15.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

16.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti, trajanju i održivosti novih radnih mjesta, broju i postotku samozaposlenih osoba i novih poduzeća te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

17.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 284, 20.10.2016., str. 25.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013.(3)

(3)  Švedska je 9. kolovoza 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjem radnika u Ericssonu (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) u Švedskoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Švedska osigurao financijski doprinos u iznosu od 2 130 400 EUR.

(5)  Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji da bi se osigurao iznos od 2 130 400 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum njezina donošenja](4)*.

Sastavljeno u,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Švedske i prijedlog Komisije

Komisija je 18. prosinca 2017. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) u korist Švedske radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada otpuštenih radnika jednog poduzeća koje djeluje u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) u regijama razine 2 NUTS-a: Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) te na području Sydsverigea (SE22) u Švedskoj. Prijedlog je proslijeđen Europskom parlamentu 15. siječnja 2018.

To je drugi zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2018. i sedamnaesti u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) od uspostave EGF-a. To je već drugi švedski zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s poduzećem Ericsson. Odnosi se na 2388 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 2 130 400 EUR iz EGF-a za Švedsku.

Zahtjev je poslan Komisiji 9. kolovoza 2017. i do 4. listopada 2017. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 18. prosinca 2017. i u skladu sa svim mjerodavnim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. Uredbe o EGF-u.

Švedska tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, a posebno s negativnim rastom u poslovnoj liniji telekomunikacijskog sektora usmjerenoj na strojnu opremu, koji je zbog globalne konkurencije pogodio Ericsson u Švedskoj. Ericsson se suočava s neizvjesnom budućnošću zbog strukturnih promjena koje ta industrija proživljava zbog globalizacije i povećane konkurencije, posebno u Aziji. Unatoč tome što se broj Ericssonovih radnika u svijetu između 2005. i 2014. povećao s 56 055 na 118 055 zaposlenika, on se otada smanjio i u lipnju 2017. pao na 109 127 zaposlenika.

Događaji koji su doveli do tih otpuštanja i prestanaka djelatnosti dio su aktivnosti restrukturiranja i premještanja proizvodnje telekomunikacijskog poduzeća u inozemstvo, koje su započele 2014. U tom su razdoblju zatvorene proizvodne linije telekomunikacijske opreme na različitim lokacijama, a tri Ericssonove tvornice prestale su s radom.

Velik broj otpuštenih radnika čine muškarci i to velikom većinom oni u dobi od 30 do 54 godine, dok ih je 30 % u dobi između 55 i 64 godine. Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada.

Pet vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima i za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

– Savjetovanje i planiranje karijere: ta mjera obuhvaća temeljitu procjenu i pojedinačno planiranje, pomoć u traženju posla, motivacijsko savjetovanje i planiranje karijere.

– Mjere potpore ugroženim skupinama: tom će se mjerom posebno usredotočiti na pomoć otpuštenim radnicima u nepovoljnom položaju, onima koji su stariji od 50 godina i kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost i onima s poteškoćama u učenju ili tjelesnim invaliditetom kojima je možda potrebna dodatna potpora. Mjera uključuje pomoć stručnjaka (uključujući psihologa i fizioterapeuta) kako bi se ljudima pomoglo da započnu s novim zanimanjima.

– Potpora poduzetništvu: tom se mjerom promiče poduzetništvo među podnositeljima zahtjeva pružanjem prilike da u okviru PES-a dobiju bespovratna sredstva za početak poslovanja (uključuje detaljno poslovno savjetovanje i usluge procjene izvedivosti prije odobrenja bespovratnih sredstava za šest mjeseci).

– Obrazovanje i osposobljavanje: ta mjera uključuje mogućnosti radnog osposobljavanja koje spaja formalno obrazovanje i iskustvo u poduzećima (koje PES obično ne nudi), kao i korištenje usluga organizacija koje pomažu u traženju novog posla. Uz to, ta će mjera pomoći podnositeljima zahtjeva da pristupe akademskim i prilagođenim tečajevima, kao i specijaliziranom obrazovanju u trajanju do 12 mjeseci ili do dva semestra u institucijama visokog obrazovanja.

– Naknade za traženje posla i za mobilnost: tim će se mjerama pomoći podnositeljima zahtjeva u svakodnevnom životu i nadoknaditi troškove putovanja na razgovore za posao (iznad 600 SEK), osposobljavanja, itd. za vrijeme traženja posla.

Opisane su mjere prema Komisiji aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Švedske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

– poduzeće Ericsson, koje je nakon otpuštanja nastavilo s poslovanjem, ispunilo je svoje pravne obveze u vezi s otpuštanjima i u skladu s njima pobrinulo se za svoje radnike,

– za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

– predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

– financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Švedska je obavijestila Komisiju da je izvor nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja proračun službe Arbetsförmedlingen. Financijskim doprinosom upravljat će služba Arbetsförmedlingen, kao i u prethodnom Ericssonovu zahtjevu. Računovodstvenu dokumentaciju projekta pregledavat će Odjel za unutarnju reviziju, koji je posebno tijelo pridruženo odboru službe Arbetsförmedlingen. Zadaća je tog tijela da preispita postupak internog nadzora i provjere u službi Arbetsförmedlingen.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 2 130 400 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je prvi prijedlog prijenosa za mobilizaciju Fonda koji je dosad proslijeđen proračunskom tijelu tijekom 2018.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2017/007 SE/Ericsson

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/007 SE/Ericsson i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 2388 radnika koji su proglašeni viškom u jednom poduzeću koje djeluje u jednom od ekonomskih sektora svrstanih u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda);

B) budući da Švedska, kako bi uspostavila vezu između viškova i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine zbog globalizacije, tvrdi da se sektori proizvodnje u području IT-a i telekomunikacije sele u Aziju kao rezultat povoljnog omjera troškova i kvalitete proizvodnje u Indiji i Kini te zbog veličine rastućih tržišta u blizini proizvodnih pogona za hardver;

C) budući da dvije trećine radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a jednu trećinu žene; budući da je 68,56% tih radnika u dobi od 30 do 54 godine, a njih 30,22% u dobi od 55 do 64 godine.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije u vezi sa švedskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Švedska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 130 400 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 550 667 EUR;

2. uviđa da, iako je potražnja za osobama s vještinama u sektoru IT-a velika, postoji neusklađenost između vještina otpuštenih radnika Ericssona i potreba na tržištu rada; smatra da je pomoć posebno potrebna tvorničkim radnicima i starijim radnicima;

3. napominje da usluge prilagođene potrebama otpuštenih radnika sufinancirane sredstvima iz EGF-a uključuju usluge savjetovanja i planiranja karijere, mjere za skupine u nepovoljnom položaju, podršku za poduzetništvo, obrazovanje i osposobljavanje te naknade za traženje posla i za mobilnost; pozdravlja odluku Švedske da u veljači 2017. ciljanim korisnicima počne pružati usluge prilagođene potrebama, prije zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

4. pozdravlja odluku da se specijalizirana pomoć pruži onima koji su stariji od 50 godina i kojima prijeti opasnost da budu dugotrajno nezaposleni, te onima koji imaju poteškoće u učenju ili tjelesni invaliditet, uzimajući u obzir veće izazove s kojima bi se te osobe mogle suočiti u potrazi za novim poslom;

5. pozdravlja savjetovanja s dionicima, uključujući ciljane korisnike i njihove predstavnike, sindikate, predstavnike poduzeća, lokalna tijela i agencije koje pomažu u traženju novog posla, u cilju sastavljanja koordiniranog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika;

6. napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 34,76% ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je točno ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi, također napominje da ta djelovanja ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

7. žali zbog slabog iskorištavanja mjera u okviru prethodnog slučaja iz 2016. koji je uključivao otpuštanja u Ericssonu, ali sa zadovoljstvom prima na znanje da su iz tog iskustva izvučene pouke; sa zadovoljstvom prima na znanje da bivši zaposlenici obuhvaćeni trenutačnim zahtjevom mogu sudjelovati u obrazovanju i osposobljavanju bez negativnog učinka na njihove naknade zbog otpuštanja;

8. napominje da su švedske vlasti pružile jamstva da predložene mjere neće dobivati financijsku potporu iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

9. pozdravlja činjenicu da je Švedska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima;

10. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način koriste resursi; pozdravlja obvezu švedskog javnog zavoda za zapošljavanje da u svoje pozive na podnošenje ponuda i u vlastitu praksu uključi zahtjeve povezane s okolišem.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG

Vršiteljica dužnosti predsjednika odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 21.–22. veljače 2018.:

  u dokumentu COM(2017)0782 predložen je doprinos iz EGF-a u iznosu od 2 130 400 EUR za 900 radnika koji su proglašeni viškom u Ericssonu (matično trgovačko društvo Telefonaktiebolaget LM Ericsson i društvo kći Ericsson AB) u Švedskoj. To poduzeće prvenstveno posluje u gospodarskom sektoru koji je razvrstan u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda). Otpuštanja u Ericssonu uglavnom su provedena u regijama razine NUTS 2 Stockholmu (SE11), Västsverigeu (SE23) i Östra Mellansverigeu (SE12), ali radnici su također otpušteni na području Sydsverigea (SE22).

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti