Procedūra : 2018/2012(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0032/2018

Pateikti tekstai :

A8-0032/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0054

PRANEŠIMAS     
PDF 643kWORD 63k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“)

(COM(2017) 0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Urmas Paet

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“)

(COM(2017) 0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0032/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  Kadangi, siekiant sudaryti palankias sąlygas atleistų darbuotojų perkėlimui ir reintegracijai, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Švedija pateikė paraišką „EEGF/2017/007 SE/Ericsson“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti 2388 darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), NUTS 2 lygio regionuose – Stokholmo (SE11), Västsverige (SE23) ir Östra Mellansverige (SE12) regionuose, taip pat Sydsverige (SE22) regione;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

E. kadangi pastaraisiais metais iš to paties sektoriaus ar susijusių sektorių gauta keletas paraiškų, susijusių su didelėmis įmonėmis;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Švedija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 130 400 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 550 667 EUR;

2.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. rugpjūčio 9 d. ir kad, Švedijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. gruodžio 18 d. Komisija baigė savo vertinimą ir 2018 m. sausio 15 d. informavo apie tai Parlamentą;

3.   primena, kad tai jau antra su atleistais darbuotojais bendrovėje „Ericsson“ susijusi Švedijos paraiška dėl finansinės EGF paramos po to, kai 2016 m. kovo mėn. buvo pateikta ankstesnė paraiška ir dėl jos priimtas teigiamas sprendimas(4);

4.  apgailestauja dėl žemo dalyvavimo lygio ankstesniu 2016 m. EGF atveju, susijusiu su darbuotojų atleidimu iš įmonės „Ericsson“ , tačiau su pasitenkinimu pažymi, kad iš šios patirties buvo pasimokyta; palankiai vertina tai, kad buvę darbuotojai, kuriuos apima ši paraiška, galės dalyvauti švietimo ir mokymo programose be neigiamo poveikio jų išeitinėms išmokoms;

5.  pažymi, kad Švedija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, visų pirma dėl bendrovės „Ericsson“ Švedijoje neigiamų augimo rodiklių su techninės įrangos gamyba susijusioje telekomunikacijų pramonės verslo linijoje – šiuos rodiklius lemia pasaulinė konkurencija; atkreipia dėmesį į tai, kad bendrovė „Ericsson“ palaipsniui mažina darbuotojų skaičių Švedijoje, tačiau tuo tarpu pati auga visame pasaulyje;

6.  žino, kad įvairiuose regionuose pastebima didelė žmonių, turinčių įgūdžių IT srityje, paklausa, o tuo tarpu įmonės „Ericsson“ atleistų darbuotojų įgūdžiai neatitinka darbo rinkos reikalavimų; pripažįsta, kad tuo pat metu tose pačiose geografinėse vietovėse atleidžiama daugybė tokių pat įgūdžių turinčių žmonių; mano, kad darbininkams ir vyresnio amžiaus darbuotojams ypač reikalinga pagalba; pažymi, kad EGF taip pat galėtų sudaryti galimybes tarpvalstybiniam darbuotojų iš kai kurių valstybių narių mažėjančių sektorių persikėlimui į besiplečiančius sektorius kitose valstybėse narėse;

7.  primena, kad atleisti buvo įvairūs darbuotojai: ir darbininkai (vadinamieji mėlynų apykaklių darbuotojai), ir vadovaujantys (vadinamieji baltų apykaklių) darbuotojai; yra susirūpinęs dėl to, kad kai kurių darbuotojų paklausa darbo rinkoje tradicinės gamybos pramonėje yra palyginti nedidelė; pripažįsta, kad siekiant užtikrinti galimybes šiems darbuotojams viešojo ar privačiojo sektoriaus paslaugų sferoje reikės didelio masto perkvalifikavimo pastangų;

8.  pažymi, kad paraiška yra susijusi su įmonės „Ericsson“ atleistais 2 388 darbuotojais, iš kurių 900 bus taikomos pasiūlytos priemonės; atkreipia dėmesį į tai, kad 30 proc. šios grupės žmonių yra 55–64 metų amžiaus ir jų įgūdžiai konkrečiai susiję su telekomunikacijų techninės įrangos pramone ir yra pasenę dabartinei darbo rinkai, todėl šie žmonės yra nepalankioje padėtyje, turi sunkumų norėdami grįžti į darbo rinką ir susiduria su ilgalaikio nedarbo rizika; todėl teigiamai vertina tai, kad šiame projekte daug dėmesio skiriama „Nepalankioje padėtyje esančioms grupėms skirtoms priemonėms“;

9.  teigiamai vertina sprendimą teikti konkrečią pagalbą atleistiems darbuotojams, kurie yra vyresni nei 50 metų ir kuriems kyla pavojus tapti ilgalaikiais bedarbiais, ir turintiems mokymosi sunkumų arba fizinę negalią asmenims, atsižvelgiant į tai, kad jie gali patirti daugiau sunkumų ieškodami kito darbo;

10.  pažymi, kad išlaidos atleistų darbuotojų išmokoms ir paskatoms beveik siekia ribą, t. y. 35 proc. visų išlaidų suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų, išvardintų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte, paketui, ir kad šie veiksmai vykdomi, jei tiksliniai paramos gavėjai aktyviai ieško darbo ar mokosi;

11.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Švedija planuoja taikyti penkių rūšių priemones: i) konsultavimas ir karjeros planavimas, ii) nepalankioje padėtyje esančioms grupėms skirtos priemonės, iii) parama verslumui, iv) švietimas ir mokymas, v) darbo paieškos ir judumo išmokos; taip pat pažymi, kad įgyvendinant pasiūlytus veiksmus būtų padedama atleistiems darbuotojams savo įgūdžius pritaikyti naujoms darbo vietoms ir sudaromos sąlygoms jiems pereiti į naujas darbo vietas arba padedama jiems steigti savo įmones; pabrėžia, kad nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalyje, ir neatstoja socialinės apsaugos priemonių; palankiai vertina Švedijos sprendimą pradėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams 2017 m. vasario mėn., t. y. prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos;

12.  pripažįsta, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei vietos viešaisiais subjektais; ragina daugiau konsultuotis su verslininkais siekiant jų poreikiams pritaikyti naujų įgūdžių plėtojimą ir švietimą;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina tai, kad Švedijos valstybinė užimtumo tarnyba yra įpareigota į kvietimus pateikti pasiūlymus ir į savo veiklą įtraukti aplinkosaugos reikalavimus.

14.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones;

15.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

16.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama užtikrintų naujų darbo vietų kokybę, trukmę ir tvarumą, savarankiškai dirbančių asmenų ir startuolių skaičių ir procentinę dalį ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

17.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 885.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 284, 2016 12 20, p. 25.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagalŠvedijos paraišką „EGF/2017/007 SE/Ericsson“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. rugpjūčio 9 d. Švedija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas atsižvelgiant į „Ericsson“ („Telefonaktiebolaget LM Ericsson“) įmonėje Švedijoje vykdomą darbuotojų atleidimą iš darbo. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 130 400 EUR suma finansinei paramai pagal Švedijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 130 400 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [priėmimo data].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Švedijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. gruodžio 18 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Švedijai remti darbuotojų, atleistų iš vienos įmonės, veikiančios NACE 2 red. 26 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), NUTS 2 lygio regionuose – Stokholmo (SE11), Västsverige (SE23) ir Östra Mellansverige (SE12) regionuose, taip pat Sydsverige (SE22) regione, grįžimą į darbo rinką. Šis pasiūlymas buvo perduotas Europos Parlamentui 2018 m. sausio 15 d.

Tai antroji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2018 m. biudžetą ir septynioliktoji paraiška ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), nuo EGF įsteigimo. Tai jau antroji su bendrove „Ericsson“ susijusi Švedijos paraiška dėl EGF paramos. Ji yra susijusi su 2 388 atleistais darbuotojais ir pagal ją Švedijai iš EGF iš viso ketinama skirti 2 130 400 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. rugpjūčio 9 d., papildoma informacija pateikta iki 2017 m. spalio 4 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. gruodžio 18 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnyje.

Švedija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, visų pirma dėl bendrovės „Ericsson“ Švedijoje neigiamų augimo rodiklių su techninės įrangos gamyba susijusioje telekomunikacijų pramonės verslo linijoje – šiuos rodiklius lemia pasaulinė konkurencija. Dėl globalizacijos ir didesnės konkurencijos, ypač konkurentų Azijoje, bendrovėje „Ericsson“ įvykus struktūriniams pokyčiams, šios bendrovės laukia neaiški ateitis. Nors 2005–2014 m. bendrovėje „Ericsson“ dirbančiųjų skaičius išaugo nuo 56 055 iki 118 055, vėliau iki 2017 m. birželio mėn. jis sumažėjo iki 109 127.

Įvykiai, lėmę darbuotojų atleidimą ir veiklos nutraukimą, susiję su 2014 m. prasidėjusia telekomunikacijų bendrovės restruktūrizacija ir jos veiklos perkėlimu į kitas šalis. Tuo metu buvo uždarytos telekomunikacijų techninės įrangos gamybos linijos keletoje vietų ir trys ištisos bendrovės „Ericsson“ gamyklos.

Didelę atleistų darbuotojų dalį sudaro vyrai. Didžioji jų dauguma yra 30–54 metų amžiaus, o 30 proc. jų – 55–64 metų amžiaus. Visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra tuo labiau svarbios siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios penkių rūšių priemonės, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

– konsultavimas ir karjeros planavimas: ši priemonė apima išsamų vertinimą ir individualų planavimą, pagalbą ieškant darbo, konsultuojamąjį ugdymą ir karjeros planavimą;

– nepalankioje padėtyje esančioms grupėms skirtos priemonės: įgyvendinant šią priemonę bus konkrečiai siekiama padėti nepalankioje padėtyje esantiems atleistiems darbuotojams, kurių amžius – daugiau kaip 50 metų ir kuriems gresia ilgalaikis nedarbas, ir turintiems mokymosi sutrikimų ar fizinę negalią, kuriems reikia papildomos pagalbos. Ši priemonė apima specialistų pagalbą (įskaitant psichologus ir fizioterapeutus), kad žmonėms būtų padedama įgyti naujų profesijų;

– parama verslumui: įgyvendinant šią priemonę bus skatinamas paraiškų pateikėjų verslumas suteikiant jiems galimybę per valstybinės užimtumo tarnybos programą kreiptis dotacijų verslui pradėti (priemonė apima išsamias konsultacijas verslo klausimais ir pagalbą įvertinant verslo perspektyvumą prieš patvirtinant 6 mėnesių dotaciją);

– švietimas ir mokymas: ši priemonė apima darbinio mokymosi galimybes derinant formalųjį švietimą ir praktiką įmonėse (paprastai nesiūloma valstybinių užimtumo tarnybų), taip pat pagalbos atleistiems asmenims organizacijų paslaugas. Be viso to, įgyvendinant šią priemonę paraiškas pateikusiems asmenims bus padedama susirasti akademinio pobūdžio ir specialiai pritaikytus kursus, taip pat iki 12 mėnesių trunkantį specializuotą ugdymą arba iki dviejų semestrų trunkantį ugdymą trečiojo lygmens švietimo įstaigose;

– darbo paieškos ir judumo išmokos: šios priemonės padės paraiškas pateikusiems asmenims gyventi kasdienį gyvenimą ir susimokėti už keliones į darbo pokalbius (daugiau kaip 60 020 Švedijos kronų), mokymąsi ir kt. ieškant darbo.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir neatstoja pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Švedijos valdžios institucijos visapusiškai patikino, kad:

– suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

– buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– bendrovė „Ericsson“ tęsė veiklą po darbuotojų atleidimo, įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

– EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir esmines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Švedija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo arba bendro finansavimo šaltinis yra Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos (Arbetsförmedlingen) biudžetas. Finansinį įnašą, kaip ir ankstesniu bendrovės „Ericsson“ atveju, valdys Švedijos valstybinė užimtumo tarnyba. Vidaus audito skyrius – atskira įstaiga prie Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos valdybos – tikrins projekto sąskaitas. Ši įstaiga atsakinga už Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos vidaus kontrolės ir tikrinimo procesų tikrinimą.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 2 130 400 EUR sumą.

2017 m. iki šiol tai yra septintas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2017/007 TA/Ericsson“

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2017/007 SE/Ericsson“ ir priėmė toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria tam, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Ryšium su tuo EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 2 388 darbuotojais, atleistais iš įmonės, vykdančios veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba);

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Švedija teigia, kad IT ir telekomunikacijų gamybos pramonės šakos perkeliamos į Aziją dėl palankaus gamybos sąnaudų ir kokybės santykio Indijoje ir Kinijoje ir dėl didėjančių rinkų šalia aparatinės įrangos gamybos vietų;

C) kadangi du trečdaliai darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai ir vienas trečdalis yra moterys; kadangi 68,56 % asmenų amžius yra 30–54 metų, o 30,22 % asmenų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Suomijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1309/20134 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Švedija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 130 400 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 550 667 EUR;

2. pripažįsta, kad IT įgūdžių turinčių žmonių paklausa labai didelė, bet iš įmonės „Ericsson“ atleistų darbuotojų įgūdžiai neatitinka darbo rinkos poreikių; mano, kad darbininkams ir vyresnio amžiaus darbuotojams ypač reikalinga pagalba;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos apima konsultavimo ir karjeros planavimo priemones, nepalankioje padėtyje esančioms grupėms skirtas priemones, paramą verslumui, švietimą ir mokymą, taip pat darbo paieškos ir judumo išmokas; palankiai vertina Švedijos sprendimą pradėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams 2017 m. vasario mėn., t. y. prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos;

4. teigiamai vertina sprendimą teikti konkrečią pagalbą asmenims, kurie yra vyresni nei 50 metų ir kuriems kyla pavojus tapti ilgalaikiais bedarbiais, ir turintiems mokymosi sunkumų arba fizinę negalią asmenims, atsižvelgiant į tai, kad jie gali patirti daugiau sunkumų ieškodami kito darbo;

5. palankiai vertina konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant tikslinius paramos gavėjus ir jų atstovus, profesines sąjungas, įmonės atstovus, vietos valdžios institucijas ir įdarbinimo agentūras, siekiant parengti suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą;

6. pažymi, kad pajamų paramos priemonės sudarys 34,76 % bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir tai yra tik šiek tiek mažiau už reglamente nustatytą 35 % ribą; pažymi, kad šios priemonės taikomos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

7. apgailestauja dėl žemo dalyvavimo lygio ankstesniu atveju, susijusio su darbuotojų atleidimu iš įmonės „Ericsson“ 2016 m., tačiau su pasitenkinimu pažymi, kad iš šios patirties buvo pasimokyta; palankiai vertina tai, kad buvę darbuotojai, kuriuos apima ši paraiška, galės dalyvauti švietimo ir mokymo programose be neigiamo poveikio jų išeitinėms išmokoms;

8. pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

9. palankiai vertina tai, kad Švedija patvirtino, kad finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

10. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina tai, kad Švedijos valstybinė užimtumo tarnyba yra įpareigota į kvietimus pateikti pasiūlymus ir į savo veiklą įtraukti aplinkosaugos reikalavimus.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG

Laikinai einanti EMPL komiteto pirmininko pareigas


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean ARTHUIS

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2018 m. vasario 21–22 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

-  COM(2017)0782 siūloma skirti 2 130 400 EUR EGF paramą 900 darbuotojų, atleistų iš darbo iš įmonės „Ericsson“ (patronuojančiosios įmonės „Telefonaktiebolaget LM Ericsson“ ir patronuojamosios įmonės „Ericsson AB“) Švedijoje. Ši įmonė vykdo veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas prie NACE 2 red. 26 skyriaus (Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba). Iš įmonės „Ericsson“ darbuotojai daugiausia atleisti NUTS 2 lygmens Stokholmo (SE11), Vakarų Švedijos (SE23) ir Rytų Vidurio Švedijos (SE12) regionuose, tačiau darbuotojai buvo atleidžiami ir Pietų Švedijos (SE22) regione.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 26 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika