Procedūra : 2018/2012(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0032/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0032/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0054

ZIŅOJUMS     
PDF 661kWORD 63k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Urmas Paet

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. Reģionālās attīstības komitejas vēstule
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0032/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lai atvieglotu atlaisto darbinieku pārcelšanu un atgriešanos darba tirgū;

C.  tā kā Zviedrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 2388 darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Stokholmas reģionā (SE11), Västsverige (SE23) un Östra Mellansverige (SE12), kā arī Sydsverige (SE22) apgabalā;

D.  tā kā pieteikuma pamatā ir EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie intervences kritēriji, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, tostarp darbinieki ir atlaisti šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos un ir beigusies pašnodarbinātu personu darbība;

E. tā kā pēdējos gados ir iesniegti vairāki pieteikumi attiecībā uz lieliem uzņēmumiem šajā pašā vai ar to saistītās nozarēs,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 13. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Zviedrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 130 400 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 550 667;

2.  norāda, ka Zviedrijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 9. augustā un pēc tam, kad Zviedrija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2017. gada 18. decembrī un 2018. gada 15. janvārī par to paziņoja Parlamentam;

3.   atgādina, ka šis ir otrais Zviedrijas pieteikums finansiālam ieguldījumam no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Ericsson — pirmais pieteikums tika iesniegts 2016. gada martā un tika apstiprināts(4);

4.  pauž nožēlu par zemo apguves līmeni saistībā ar iepriekšējo 2016. gada EGF pieteikumu, kas attiecās uz darbinieku atlaišanu uzņēmumā Ericsson, bet pauž gandarījumu, ka no tā ir izdarīti secinājumi; izsaka atzinību par to, ka bijušie darbinieki, uz kuriem attiecas pašreizējais pieteikums, varēs iesaistīties izglītības un apmācības pasākumos un tas negatīvi neietekmēs viņu atlaišanas pabalstus;

5.  norāda — Zviedrija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, jo īpaši ar negatīvo izaugsmi telekomunikāciju nozares uz aparatūru orientētajā uzņēmējdarbības virzienā, ko Ericsson Zviedrijā piedzīvojis globālās konkurences dēļ; norāda, ka Ericsson ir pakāpeniski samazinājis darbinieku skaitu Zviedrijā, taču vienlaikus uzņēmums ir audzis citviet pasaulē;

6.  apzinās — lai gan dažādos reģionos ir liels pieprasījums pēc cilvēkiem ar prasmēm IT jomā, Ericsson atlaisto darbinieku prasmes neatbilst darba tirgus prasībām; konstatē, ka vienlaicīgi un vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā tiek atlaists daudz cilvēku ar vienādām prasmēm; uzskata, ka fiziska darba strādniekiem un gados vecākiem strādniekiem palīdzība ir īpaši nepieciešama; norāda, ka EGF varētu arī atvieglot darba ņēmēju pārrobežu pārvietošanos no sarūkošām nozarēm dažās dalībvalstīs uz augošām nozarēm citās dalībvalstīs;

7.  atgādina, ka atlaišana skārusi dažādus darbiniekus — gan fiziska darba strādniekus, gan biroja darbiniekus; pauž bažas, ka daži darba ņēmēji saskaras ar darba tirgu, kurā pieprasījums tradicionālajās ražošanas nozarēs ir diezgan zems; ņem vērā, ka būtu nepieciešami vērienīgi pārkvalifikācijas pasākumi, lai šiem darba ņēmējiem būtu iespējas strādāt valsts vai privātā sektora pakalpojumu nozarēs;

8.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 2388 Ericsson atlaistiem darbiniekiem, bet ierosinātie pasākumi tiks piemēroti 900 no šiem darbiniekiem; norāda, ka vairāk nekā 30 % šīs grupas ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem un viņu prasmes telesakaru aparatūras ražošanas nozarē pašreizējā darba tirgū tiek uzskatītas par novecojušām, tādēļ viņi atrodas nelabvēlīgā situācijā un riskē kļūt par ilgtermiņa bezdarbniekiem; atzinīgi vērtē to, ka projekta uzmanības centrā ir nelabvēlīgā situācijā esošām grupām paredzēti pasākumi;

9.  atzinīgi vērtē lēmumu sniegt specializētu palīdzību atlaistajiem darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem un kuri riskē kļūt par ilgtermiņa bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai fiziska invaliditāte, ņemot vērā grūtības, ar ko viņiem, visticamāk, nāksies saskarties cita darba meklējumos;

10.  norāda, ka atlaistajiem darbiniekiem paredzēto pabalstu un stimulu izmaksas veido gandrīz maksimāli atļautos 35 % no kopējām izmaksām par saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, kas minēts EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  norāda, ka Zviedrija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) konsultēšana un karjeras plānošana, ii) pasākumi nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, iii) atbalsts uzņēmējdarbībai, iv) izglītība un apmācība, v) darba meklēšanas pabalsti un mobilitātes pabalsts; norāda arī to, ka ierosinātie pasākumi palīdzēs atlaistajiem darbiniekiem pielāgot viņu prasmes un atvieglos viņu pāreju jaunā darbā vai palīdzēs izveidot pašiem savus uzņēmumus; uzsver, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. panta 1. punktā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj sociālās aizsardzības pasākumus; atzinīgi vērtē Zviedrijas lēmumu individualizētos pakalpojumus personām, kurām paredzēts atbalsts, sniegt no 2017. gada februāra — pirms pieteikuma EGF iesniegšanas;

12.  konstatē, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzētā atbalsta saņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī ar vietējiem publiskā sektora dalībniekiem; prasa vairāk konsultēties ar uzņēmējiem, lai jaunu prasmju attīstīšanu un izglītību saskaņotu ar viņu vajadzībām;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; atzinīgi vērtē Zviedrijas Valsts nodarbinātības dienesta pienākumu iekļaut vides aizsardzības prasības savos piedāvājumu konkursos un praksē;

14.  uzsver, ka Zviedrijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

15.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz jaunu darbvietu kvalitāti, pastāvēšanas ilgumu un ilgtspēju, uz pašnodarbināto personu un jaunuzņēmumu skaitu un procentuālo īpatsvaru, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts, izmantojot EGF;

17.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 284, 20.10.2016., 25. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Zviedrija 2017. gada 9. augustā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Zviedrijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 130 400 apmērā saistībā ar Zviedrijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 2 130 400 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [tā pieņemšanas datums](4)*.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Parlaments ievieto datumu pirms publikācijas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Konteksts

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Zviedrijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 18. decembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Zviedrijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti vienā uzņēmumā saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Stokholmā (SE11), Västsverige (SE23) un Östra Mellansverige (SE12), kā arī Sydsverige (SE22) apgabalā Zviedrijā. Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 15. janvārī.

Šis ir otrais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un septiņpadsmitais pieteikums kopš EGF izveides, kas attiecas uz saimnieciskās darbības nozari, kura klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”). Tas ir jau otrais Zviedrijas pieteikums saistībā ar Ericsson. Tas attiecas uz 2388 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Zviedrijai kopumā EUR 2 130 400 apmērā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2017. gada 9. augustā, un līdz 2017. gada 4. oktobrim tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza tā izvērtējumu 2017. gada 18. decembrī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. pantā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Zviedrija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, jo īpaši ar negatīvo izaugsmi telekomunikāciju nozares uz aparatūru orientētajā uzņēmējdarbības virzienā, ko Ericsson piedzīvojis Zviedrijā globālās konkurences dēļ. Uzņēmumu Ericsson gaida neskaidra nākotne, kam par iemeslu ir strukturālas pārmaiņas nozarē, kas notikušas globalizācijas un pieaugošās konkurentu konkurences dēļ, jo īpaši Āzijā. Lai gan Ericsson nodarbināto skaits laikā no 2005. līdz 2014. gadam visā pasaulē pieauga no 56 055 līdz 118 055 darbiniekiem, tas kopš tā laika ir samazinājies līdz 109 127 darbiniekiem 2017. gada jūnijā.

Notikumi, kas izraisījuši darbinieku atlaišanu un darbības izbeigšanu, ir daļa no telekomunikāciju uzņēmuma pārstrukturēšanas un ārzonas darbībām, kas sākās 2014. gadā. Šajā laikā vairākās ražotnēs tika slēgtas telesakaru aparatūras ražošanas līnijas un tika pilnībā slēgtas 3 Ericsson rūpnīcas.

Liela daļa atlaisto darbinieku ir vīrieši. Lielākā daļa no viņiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, savukārt 30 % ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem. EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū.

Atlaistajiem darbiniekiem tiks piedāvāti šādi piecu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums:

– konsultēšana un karjeras plānošana: šis pasākums ietver padziļinātu izvērtējumu un individuālu plānošanu, ar darba meklēšanu saistītu palīdzību un motivējošas konsultācijas un karjeras plānošanu;

– pasākumi nelabvēlīgā situācijā esošām grupām: šajā pasākumā īpaša uzmanība tiks pievērsta nelabvēlīgā situācijā esošiem atlaistajiem darbiniekiem, kas vecāki par 50 gadiem un kam draud kļūšana par ilgstošiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai fiziska invaliditāte un kuriem varētu būt vajadzīgs papildu atbalsts. Šis pasākums ietver speciālistu (tostarp psihologu un fizioterapeitu) palīdzību, lai palīdzētu cilvēkiem iejusties jaunā profesijā;

– atbalsts uzņēmējdarbībai: šis pasākums veicinās pieteikuma iesniedzēju uzņēmējdarbību, dodot tiem iespēju pieteikties uzņēmējdarbības sākšanas dotācijām, izmantojot VND programmu (tas ietver sīki izstrādātas uzņēmējdarbības konsultācijas un īstenošanas iespēju pakalpojumus pirms 6 mēnešu dotācijas apstiprināšanas);

– izglītība un apmācība: šis pasākums paredz kombinēt apmācību darba vietā ar formālo izglītību un pieredzi uzņēmumos (ko VND parasti nepiedāvā), kā arī darbā iekārtošanas uzņēmumu pakalpojumu izmantošanu. Turklāt šis pasākums palīdzēs pieteikuma iesniedzējiem piekļūt akadēmiskiem un īpaši izstrādātiem kursiem, kā arī specializētai izglītībai uz laiku līdz 12 mēnešiem vai ne vairāk kā diviem semestriem trešā līmeņa izglītības iestādēs;

– darba meklēšanas pabalsti un mobilitātes pabalsts: šie pasākumi palīdzēs pieteikuma iesniedzējiem ikdienas dzīvē un segs ceļa izdevumus, lai nokļūtu uz intervijām (virs SEK 600), apmācībām utt., kamēr tie meklē darbu.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Zviedrijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

– uzņēmums Ericsson, kurš pēc atlaišanas turpināja darbību, ir ievērojis juridiskos pienākumus attiecībā uz atlaišanu un ir sniedzis darba ņēmējiem atbilstošu palīdzību;

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

– ar ierosinātajām darbībām tiks papildinātas no struktūrfondiem finansētās darbības;

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs Savienības procesuālajiem un materiālajiem noteikumiem par valsts atbalstu.

Zviedrija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējumu vai līdzfinansējumu nodrošinās Arbetsförmedlingen budžets. Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs Arbetsförmedlingen, tāpat kā iepriekšējā Ericsson gadījumā. Projekta grāmatvedības dokumentus pārbaudīs Iekšējās revīzijas nodaļa, kas ir atsevišķa Arbetsförmedlingen valdes pakļautībā esoša struktūra. Šīs struktūras uzdevums ir pārbaudīt Arbetsförmedlingen iekšējās kontroles un verifikācijas procesu.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) kopumā EUR 2 130 400 apmērā.

Šis ir pirmais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja, kā arī tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2017/007 SE/Ericsson un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam un attiecas uz 2388 darbiniekiem, kas atlaisti vienā uzņēmumā, kurš darbojas NACE 2. red. 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs;

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp darba ņēmēju atlaišanu un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Zviedrija apgalvo, ka IT un telekomunikāciju ražošanas nozares pārvietojas uz Āziju, jo ražošanas cenas un kvalitātes attiecība Indijā un Ķīnā ir izdevīgākas un pieaug netālu no ražošanas vietas esošais iekārtu tirgus apmērs;

C) tā kā divas trešdaļas no darba ņēmējiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir vīrieši, bet viena trešdaļa — sievietes; tā kā 68,56 % darba ņēmēju ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 30,22 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Zviedrijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Zviedrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 130 400 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 550 667;

2. pieņem zināšanai to, ka, lai gan ir liels pieprasījums pēc cilvēkiem ar prasmēm IT jomā, uzņēmuma Ericsson atlaisto darbinieku prasmes neatbilst darba tirgus prasībām; uzskata, ka fiziska darba strādniekiem un gados vecākiem strādniekiem palīdzība ir īpaši nepieciešama;

3. ņem vērā, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts EGF līdzfinansējums, ir iekļauta konsultēšana un karjeras plānošana, pasākumi nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, atbalsts uzņēmējdarbībai, izglītība un apmācība, un darba meklēšanas pabalsti un mobilitātes pabalsts; atzinīgi vērtē Zviedrijas lēmumu individualizētos pakalpojumus personām, kurām paredzēts atbalsts, sniegt no 2017. gada februāra — pirms pieteikuma EGF iesniegšanas;

4. atzinīgi vērtē lēmumu sniegt specializētu palīdzību atlaistajiem darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem un kuri riskē kļūt par ilgtermiņa bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai fiziska invaliditāte, ņemot vērā grūtības, ar ko viņiem, visticamāk, nāksies saskarties cita darba meklējumos;

5. atzinīgi vērtē konsultācijas ar ieinteresētajām personām, tostarp atbalsta saņēmējiem un viņu pārstāvjiem, arodbiedrībām, uzņēmumu pārstāvjiem, vietējām iestādēm un darbā iekārtošanas aģentūrām, lai izstrādātu saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu;

6. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 34,76% no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apmērs — 35 %, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

7. pauž nožēlu par zemo apguves līmeni saistībā ar iepriekšējo 2016. gada pieteikumu, kas attiecās uz darbinieku atlaišanu uzņēmumā Ericsson, bet pauž gandarījumu, ka no tā ir izdarīti secinājumi; izsaka atzinību par to, ka bijušie darbinieki, uz kuriem attiecas pašreizējais pieteikums, var iesaistīties izglītības un apmācības pasākumos un tas negatīvi neietekmēs viņu atlaišanas pabalstus;

8. norāda, ka Zviedrijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

9. atzinīgi vērtē Zviedrijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

10. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; atzinīgi vērtē Zviedrijas Valsts nodarbinātības dienesta pienākumu iekļaut vides aizsardzības prasības savos piedāvājumu konkursos un praksē.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG,

EMPL komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja


PIELIKUMS. Reģionālās attīstības komitejas vēstule

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2018. gada 21. un 22. februārī.

  COM(2017)0782 ir priekšlikums piešķirt EUR 2 130 400 lielu EGF ieguldījumu, kas paredzēts 900 darbiniekiem, kuri atlaisti uzņēmumā Ericsson (mātesuzņēmumā Telefonaktiebolaget LM Ericsson un meitasuzņēmumā Ericsson AB) Zviedrijā. Šis uzņēmums darbojas galvenokārt saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”). Ericsson atlaišanu veicis galvenokārt NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Stokholmā (SE11), Västsverige (SE23) un Östra Mellansverige (SE12), bet darbinieki tika atlaisti arī Sydsverige (SE22) apgabalā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika