Postup : 2018/2014(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0033/2018

Předložené texty :

A8-0033/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0053

ZPRÁVA     
PDF 598kWORD 66k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017 SE/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Esteban González Pons

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro regionální rozvoj
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017 SE/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0033/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost EGF/2017/006 ES/Galicia apparel o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 303 osob v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 14 (Výroba oděvů), v regionu úrovně NUTS 2 Galície (ES11) ve Španělsku;

D.  vzhledem k tomu, že žádost se zakládá na kritériích pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG odchylně od kritérií podle čl. 4 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, která vyžadují, aby v jednom členském státě v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném v oddíle NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny a Španělsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 720 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 200 000 EUR;

2.  konstatuje, že španělské orgány podaly žádost dne 19. července 2017 a že poté, co Španělsko poskytlo dodatečné informace, dokončila Komise své posouzení dne 28. listopadu 2017 a dne 15. ledna 2018 o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí argument Španělska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s liberalizací obchodu s textiliemi a oděvy po skončení doby platnosti Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace v roce 2004, v důsledku čehož došlo k radikálním změnám ve struktuře světového obchodu;

4.  připomíná, že propouštění, k němuž došlo v pěti podnicích, bude pravděpodobně představovat obrovskou zátěž pro postižený region a že dopad, který bude toto propouštění mít, souvisí s obtížemi, které doprovázejí snahy o přeřazení pracovníků na jiná místa, v důsledku nedostatku pracovních příležitostí v tomto regionu, který se nachází mimo hlavní průmyslová centra, nízké úrovně dosaženého vzdělání propuštěných pracovníků, jejich úzce zaměřené odbornosti v odvětví, které je nyní v úpadku, a vysokého počtu uchazečů o zaměstnání;

5.  zdůrazňuje, že Ordes, oblast zasažená propouštěním, je vysoce závislá na oděvním průmyslu a v posledních letech zaznamenala prudký pokles počtu oděvních podniků; vyjadřuje politování nad tím, že úroveň HDP na obyvatele v regionu se rovněž snižuje;

6.  domnívá se, že vzhledem ke snižujícímu se počtu obyvatel, klesajícímu HDP na obyvatele a oslabující se průmyslové základně této oblasti splňuje žádost kritéria pro pomoc z EFG, přestože zahrnuje méně než 500 propuštěných osob;

7.  je si vědom skutečnosti, že zvyšování dovozu do Unie tlačí ceny dolů, což má negativní dopad na finanční situaci podniků v textilním odvětví v Unii a podněcuje obecný trend v textilním a oděvním odvětví spočívající v přesunu výroby do zemí s nižšími náklady nacházejících se mimo Unii; bere na vědomí, že tato skutečnost se v Galícii odráží v neustále se snižujícím počtu oděvních podniků, a tím i ve zvyšujícím se počtu propouštěných pracovníků;

8.  zdůrazňuje, že 83,5 % cílových příjemců jsou ženy a že velká většina z nich je ve věku 30 až 54 let; vzhledem k této situaci uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci této zranitelné skupiny na opětovné začlenění na trh práce;

9.  je znepokojen tím, že toto propouštění může vést k dalšímu zhoršování situace v oblasti nezaměstnanosti, jemuž tento region čelí od počátku hospodářské a finanční krize;

10.  poukazuje na skutečnost, že Španělsko plánuje zavést šest druhů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) uvítací setkání a přípravné semináře, ii) profesní poradenství, iii) odborná příprava, iv) intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, v) vedení po opětovném začlenění do pracovního procesu, vi) pobídky; domnívá se, že příspěvky na výdaje za pečovatele o závislé osoby mají s ohledem na profil propuštěných pracovníků zvláštní význam;

11.  domnívá se, že odborné vzdělávání, které má být poskytnuto, musí rozšířit spektrum příležitostí pro nezaměstnané osoby, že činnosti v oblasti odborné přípravy by měly souviset s výhledovou studií vývoje zaměstnanosti, která by měla být zahrnuta mezi akce tohoto financování, a že tyto prostředky by měly rozšířit možnosti profesní dráhy bez jakékoli genderové předpojatosti nebo omezení na nekvalifikované zaměstnání;

12.  domnívá se, že schválený program by měl prostřednictvím poradenství a finanční podpory podporovat iniciativy zakládání družstev, které mají vyvíjet osoby, jež získají plánované individualizované služby;

13.  připomíná, že koncepce koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG by se měla zaměřit na iniciativy, které podporují zaměstnanost, dovednosti pracovníků a zhodnocení jejich dosavadní kariéry s cílem přiblížit se podnikatelskému světu, včetně družstev, a měla by být koordinována se stávajícími programy Unie, včetně Evropského sociálního fondu;

14.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se sociálními partnery;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že tato žádost neobsahuje žádná opatření ve prospěch mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani v profesní přípravě (NEET), a to vzhledem k tendenci mladých z tohoto regionu odcházet za většími ekonomickými příležitostmi.

16.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 18,21 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, tedy výrazně méně, než je maximální strop ve výši 35 % stanovený nařízením o EFG; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

17.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje; vítá prohlášení Španělska o tom, že koordinovaný balíček skýtá velký potenciál k tomuto posunu;

18.  zdůrazňuje, že španělské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie;

19.  vítá, že Španělsko potvrdilo, že finanční příspěvek z EFG nebude nahrazovat opatření, která mají povinnost přijmout dotčené podniky podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

20.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

21.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. Věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/006 ES/ Galicia apparel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 19. července 2017 předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v 5 podnicích činných ve výrobě oděvů ve španělském regionu Galicie. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Španělska přijmout, neboť propouštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství.

(5)  V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 720 000 EUR.

(6)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data svého přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 720 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.  

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4)*.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Španělska a návrh Komise

Dne 28. listopadu 2017 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Španělska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce v případě pracovníků, kteří byli propuštěni z pěti podniků působících v hospodářském odvětví zařazeném do oddílu 14 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba oděvů) v regionu na úrovni NUTS 2 Galície (ES11) ve Španělsku. Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 15. ledna 2018.

Jedná se o první žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o pátou žádost týkající se hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 pod oddíl 14 (Výroba oděvů) od zřízení fondu EFG. Jedná se o druhou žádost týkající se propouštění v malých a středních podnicích působících v oděvním odvětví v Galícii. Žádost se týká 303 propuštěných pracovníků a souvisí s uvolněním prostředků z EFG v celkové výši 720 000 EUR ve prospěch Španělska.

Žádost byla zaslána Komisi dne 19. července 2017 a do 13. září 2017 byla doplňována o dodatečné informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 6. prosince 2017 a dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG.

Španělsko uvádí, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s liberalizací obchodu s textiliemi a oděvy. Zvyšování dovozu do EU tlačí ceny dolů, což má negativní dopad na finanční situaci podniků v textilním odvětví v EU a podněcuje obecný trend v textilním a oděvním odvětví spočívající v přesunu výroby do zemí s nižšími náklady nacházejících se mimo EU. Tato skutečnost se v Galícii odráží na neustále se snižujícím počtu oděvních podniků (úbytek o 26 % za období 2010–2016), a tím i na zvyšujícím se počtu propouštěných pracovníků.

K propouštění došlo v pěti podnicích v oblasti Ordes/Órdenes, v níž se se zvyšujícím se dovozem oděvů do EU snižuje počet oděvních podniků, neboť ty přistupují k ukončení činnosti nebo přesunu výroby do zahraničí. Nezaměstnanost se ve výrobním odvětví v oblasti Ordes od prosince roku 2016 do dubna roku 2017, kdy došlo k většině zmíněných případů propuštění, zvýšila o 40 %.

Španělsko tak čelí mimořádné situaci, která má závažný dopad na nezaměstnanost a místní, regionální či národní ekonomiku: vnitrozemská část Galície se potýká s problémem vylidňování a nedostatku pracovních příležitostí, neboť obyvatelstvo se stěhuje a soustřeďuje kolem hospodářských center.

Velkou část propuštěných pracovníků tvoří ženy, a to převážně ve věku 30 až 54 let. Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci této zranitelné skupiny na opětovné začlenění na trh práce.

Šest typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnuje:

uvítací setkání a přípravné semináře: v jejich rámci jsou poskytovány všeobecné informace o dostupných poradenských a vzdělávacích programech, o příspěvcích a pobídkách, dále slouží k sestavení profilu zúčastněných pracovníků a poskytování podrobnějších informací o přeřazování na jiná pracovní místa, odvětvích vyžadujících licenci nebo osvědčení o odborné způsobilosti, potvrzení o schopnostech a sociálních dovednostech, tzv. „soft skills“, získaných v rámci pracovního procesu, a také o možnostech dokončení povinné školní docházky;

profesní poradenství zaměřené na závislou nebo samostatnou výdělečnou činnost bude poskytováno po celou dobu provádění opatření;

odborná příprava v oblasti klíčových kompetencí, horizontálních kompetencí, odborného vzdělávání zaměřeného například na povolání s vyšší přidanou hodnotou v rámci oděvního odvětví, služeb geriatrické péče či sociální a zdravotní péče o závislé osoby, skladování, v oblasti dohledu při volnočasových a rekreačních činnostech, ale i příprava na zkoušky, na jejichž základě mohou být uznány dovednosti získané praxí nebo předchozí vzdělávání, a příprava k podnikání;

intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, včetně aktivního vyhledávání pracovních příležitostí v daném místě a regionu (a to i pro osoby samostatně výdělečně činné) a zprostředkování zaměstnání;

– vedení po opětovném začlenění do pracovního procesu: pracovníkům, kteří se znovu začlenili do pracovního procesu, bude během prvních měsíců poskytováno poradenství, aby se zamezilo problémům, jež mohou nastat v jejich novém zaměstnání;

pobídky: včetně pobídek k účasti, příspěvků na náklady na dopravu do místa zaměstnání, příspěvků na výdaje za pečovatele o závislé osoby a mzdových kompenzací pro osoby, které se do pracovního procesu opětovně začlení jakožto samostatně výdělečné osoby.

Podle Komise představují popsaná opatření aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Španělské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:

– při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržují své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečí,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, – finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Španělsko Komisi sdělilo, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni jsou finanční prostředky autonomní oblasti Galície. Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován orgány, které spravují a kontrolují rovněž ESF. Zprostředkujícím subjektem pro řídící orgán bude Xunta de Galicia.

III.  Postup

K uvolnění prostředků z EFG předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 720 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o šestý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu dosud v roce 2017 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EFG/2017/006 ES/Galicia aparel a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu na základě této žádosti. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 303 pracovníků propuštěných pěti podniky, které působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 14 (výroba oděvů);

B) vzhledem k tomu, že Španělsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že liberalizace obchodu v textilním a oděvním odvětví vedla poté, co na konci roku 2004 skončila platnost Ujednání o mezinárodním obchodu textilem Světové obchodní organizace, k zásadním změnám ve struktuře světového obchodu, včetně značného nárůstu dovozu oděvů do EU;

C) vzhledem k tomu, že 83,5 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou ženy a 16,5 % těchto pracovníků představují muži; vzhledem k tomu, že 71,62 % cílových příjemců je ve věku 30 až 54 let a 23,43 % příjemců ve věku 55 až 64 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o španělské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Španělsko podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 720 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 200 000 EUR;

2. zdůrazňuje, že Ordes, oblast zasažená propouštěním, je vysoce závislá na oděvním průmyslu a v posledních letech zaznamenala prudký pokles počtu oděvních podniků; vyjadřuje politování nad tím, že se rovněž snižuje úroveň HDP na jednoho obyvatele;

3. domnívá se, že vzhledem ke snižujícímu se počtu obyvatel, klesajícímu HDP na obyvatele a oslabující se průmyslové základně této oblasti splňuje žádost kritéria pro pomoc z EFG, přestože zahrnuje méně než 500 propuštěných osob;

4. požaduje, aby se v případě, že před navržením vzdělávacích opatření neproběhly konzultace, konaly individuální konzultace s pracovníky, na něž jsou opatření financovaná z EFG zaměřena; konstatuje, že je důležité zaručit, aby zmíněné odborné vzdělávání bylo přizpůsobeno zájmům dotčených pracovníků;

5. vítá rozhodnutí nabízet vzdělávací opatření, jejichž cílem bude připravit propuštěné pracovníky na výkon povolání s vyšší přidanou hodnotou v oděvním odvětví a povolání s větším růstovým potenciálem, mimo jiné například na péči o starší osoby, sociální a zdravotní péči o závislé osoby, práci ve skladu, organizace zábavy v oblasti volnočasových aktivit a odpočinku;

6. bere na vědomí, že mezi individualizované služby pro propuštěné pracovníky, které byly spolufinancovány z fondu EFG, patří uvítací setkání a přípravné semináře, profesní poradenství, odborná příprava, intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, vedení po opětovném začlenění do pracovního procesu a pobídky; domnívá se, že příspěvky na výdaje za pečovatele o závislé osoby mají s ohledem na profil propuštěných pracovníků zvláštní význam;

7. vyjadřuje politování nad tím, že tato žádost neobsahuje žádná opatření ve prospěch mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani v profesní přípravě (NEET), a to vzhledem k tendenci mladých z tohoto regionu odcházet za většími ekonomickými příležitostmi;

8. vítá zapojení sociálních partnerů do  vytváření koordinovaného souboru individualizovaných opatření i jejich účast na kulatých stolech, při nichž byla projednávána opatření, jež mají být učiněna;

9. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 18,21 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, což je výrazně pod maximálním stropem ve výši 35 %, který je uveden v nařízení; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

10. konstatuje, že španělské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhované akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

11. vítá skutečnost, že Španělsko potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nenahradí akce, které musí dotčený podnik provést podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

12. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje; vítá prohlášení Španělska o tom, že koordinovaný balíček skýtá velký potenciál k tomuto posunu.

S úctou

Marita ULVSKOG

úřadující předsedkyně výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro regionální rozvoj

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru ve dnech 21.–22. února 2018:

  COM(2017)0686 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 720 000 EUR pro 303 pracovníků propuštěných z pěti podniků ve výrobním odvětví ve Španělsku. Tyto podniky působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 14 (Výroba oděvů). K propouštění došlo v regionu úrovně NUTS 2 Galicie (ES11).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise

(Závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí