Menetlus : 2018/2014(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0033/2018

Esitatud tekstid :

A8-0033/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0053

RAPORT     
PDF 487kWORD 56k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Esteban González Pons

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0033/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et anda lisaabi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2017/006 ES/Galicia apparel, et saada EGFist rahalist toetust seoses 303 koondamisega NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris Hispaanias NUTS 2. tasandil Galicia piirkonnas (ES11);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 2 kohasel sekkumiskriteeriumil, millega tehakse erand EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti b kriteeriumidest, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja Hispaanial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 720 000 eurot, mis moodustab 1 200 000 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse 19. juulil 2017 ning pärast Hispaanialt poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 28. novembril 2017 ja andis sellest Euroopa Parlamendile teada 15. jaanuaril 2018;

3.  märgib, et Hispaania väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, eelkõige tekstiili- ja rõivakaubanduses toimunud liberaliseerumisega pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivusaja lõppemist 2004. aasta lõpus, mis põhjustas maailmakaubanduse struktuuris suuri muutusi;

4.  tuletab meelde, et viies ettevõttes toimunud koondamised põhjustavad piirkonnale ilmselt suuri probleeme ja koondamise tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib (kuna piirkond asub peamistest tööstuskeskustest kaugel), koondatud töötajate haridustase on madal, nad on omandanud kutseoskused nüüdseks langusjoonel asuvas sektoris ja tööotsijaid on palju;

5.  rõhutab, et koondamistest mõjutatud Ordese piirkond sõltub suuresti rõivatööstusest ja viimastel aastatel on seal asuvate rõivaettevõtete arv järsult vähenenud; peab kahetsusväärseks, et piirkonna SKP elaniku kohta on samuti vähenenud;

6.  on seisukohal, et rahvaarvu vähenemist, SKP-d elaniku kohta ja asjaomase piirkonna tööstusbaasi arvesse võttes vastab taotlus EGFi sekkumise kriteeriumidele, kuigi see puudutab vähem kui 500 töötaja koondamist;

7.  on teadlik tõsiasjast, et kuna liitu imporditakse rohkem, on tekkinud hinnavähenduse surve, mille tagajärjel on liidu tekstiilisektori ettevõtjate finantsolukord halvenenud ning tekstiili- ja rõivatööstuses on kujunenud üldine suundumus viia tootmine liidust välja riikidesse, kus kulud on väiksemad; võtab teadmiseks, et Galicias on rõivatootmise ettevõtjaid jäänud selle tagajärjel üha vähemaks ja koondamisi on seetõttu olnud rohkem;

8.  rõhutab, et 83,5 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on naised ja suur enamik neist on 30–54-aastased; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada selle kaitsetu rühma võimalusi tööturule naasta;

9.  väljendab muret selle pärast, et need koondamised võivad selles piirkonnas finants- ja majanduskriisi algusest saadik tekkinud tööpuuduse probleemi veelgi suurendada;

10.  märgib, et Hispaanial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kuut tüüpi meetmeid: i) tutvustavad kohtumised ja ettevalmistavad seminarid, ii) kutsenõustamine, iii) koolitus, iv) aktiivse tööotsimise toetamine, v) tööle naasmise järgne juhendamine, vi) stiimulid; peab koondatud töötajate profiili silmas pidades eriti oluliseks toetust ülalpeetavate isikute hooldajatele;

11.  on seisukohal, et pakutav kutseõpe peab laiendama töötute valikuvõimalusi ja koolitustegevus peaks olema seotud tööhõive suundumusi käsitleva tuleviku-uuringuga, mis tuleks kaasata kõnealuse rahastamise meetmetesse, ning et tuleks laiendada kutsealase karjääri võimalusi, vältides soolisi eelarvamusi ja piirdumist töökohtadega, kus ei nõuta kvalifikatsiooni;

12.  on seisukohal, et heakskiidetud programm peaks nõustamise ja rahalise toetuse kaudu toetama ühistute loomise algatusi, mida viivad ellu isikud, kellele osutatakse kavandatud individuaalseid teenuseid;

13.  juhib tähelepanu asjaolule, et EGFist toetust saav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett peaks olema suunatud algatustele, millega parandatakse tööhõivet, töötajate kvalifikatsiooni ja nende töökogemuse väärtustamist, et aidata neil siseneda ettevõtluskeskkonda, kuhu kuuluvad ka ühistud, ning seda tuleks kooskõlastada liidu olemasolevate programmidega, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondiga;

14.  märgib, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel on konsulteeritud sotsiaalpartneritega;

15.  peab kahetsusväärseks, et käesolev taotlus ei hõlma meetmeid mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) jaoks, arvestades noorte suundumust kolida piirkonnast mujale, et otsida paremaid majanduslikke võimalusi;

16.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete meetmete kogupaketist 18,21 %, mis jääb tunduvalt alla EGFi määruses sätestatud maksimummäära (35 %), ning nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

17.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel lähtuda tööturu edasistest väljavaadetest ja seal vajatavatest oskustest ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et kooskõlastatud paketil on häid võimalusi selle ülemineku soodustamiseks;

18.  rõhutab, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

19.  väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

20.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

21.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF 2017/006 ES/Galicia apparel)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Hispaania esitas 19. juulil 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist viies ettevõttes, mis on tegevad rõivatootmise sektoris Hispaania Galicia piirkonnas. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Hispaania esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tööhõivele ja kohalikule majandusele ulatuslik negatiivne mõju.

(5)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Hispaaniale taotluse alusel rahalist toetust summas 720 000 eurot.

(6)  Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 720 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev](4)*.

...

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II.  Hispaania taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 28. novembril 2017 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada viiest Hispaania NUTS 2. tasandi piirkonna Galicia (ES11) ettevõttest, kes tegutsevad NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris, koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Ettepanek esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule 15. jaanuaril 2018.

Kõnealune taotlus on esimene, mida tuleb 2018. aasta eelarve raames käsitleda, ja alates EGFi loomisest viies taotlus majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla. See on teine taotlus, mis puudutab koondamist VKEdes, mis asuvad Galicias ja tegutsevad rõivatööstuses. See puudutab 303 koondatud töötajat ning EGFist Hispaania kasuks kokku 720 000 euro kasutuselevõtmist.

Taotlus saadeti komisjonile 19. juulil 2017 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 13. septembrini 2017. Komisjon viis oma hindamise lõpule 6. detsembril 2017 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 2.

Hispaania väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, eelkõige tekstiili- ja rõivakaubanduses toimunud liberaliseerumisega. Kuna ELi imporditakse rohkem, on tekkinud hinnavähenduse surve, mille tagajärjel on ELi tekstiilisektori ettevõtjate finantsolukord halvenenud ning tekstiili- ja rõivatööstuses kujunenud üldine suundumus viia tootmine EList välja riikidesse, kus kulud on väiksemad. Galicias on rõivatootmise ettevõtjaid jäänud selle tagajärjel üha vähemaks (ajavahemikul 2010–2016 vähenes ettevõtjate arve 26 %) ning koondamisi on seetõttu olnud rohkem.

Koondamised toimusid viies Ordese/Órdenesi piirkonna ettevõttes. See piirkond on kannatanud selliste rõivatööstusettevõtjate arvu vähenemise tõttu, kes on ELi suunatud rõivatoodete suurenenud impordi tõttu tegevuse lõpetanud või rõivatootmise välismaale üle viinud. 2016. aasta detsembrist kuni 2017. aasta aprillini, st ajal, mil toimus suurem osa asjassepuutuvatest koondamistest, suurenes töötus Ordesi töötleva tööstuse sektoris 40 %.

Hispaanias valitseb eriolukord, millel on ulatuslik mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule ja riigi majandusele. Galicia sisemaa-aladel väheneb rahvaarv ja valitseb tööpuudus, sest elanikkond on koondunud peamiselt piirkonna suurtesse majanduskeskustesse.

Suur osa koondatud töötajatest on naised ja suur enamik neist on 30–54-aastased. EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on selle kaitsetu rühma tööturule naasmise võimaluste parandamisel seda tähtsamad.

Kuus meedet, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

–   Tutvustavad kohtumised ja ettevalmistavad seminarid: hõlmavad üldteavet olemasolevate nõustamis- ja koolitusprogrammide ning toetuste ja stiimulite kohta ning kutsesobivuse määramist; antakse põhjalikumat teavet tööturule naasmise, litsentsimist või kutsepädevuse sertifikaate nõudvate sektorite, pädevuste tõendamise ja tööoludes omandatud pehmete oskuste ning kohustusliku hariduse omandamise kohta.

–   Kutsenõustamist sõltuva töösuhte või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise suunas pakutakse kogu rakendusperioodi jooksul.

–   Koolitus hõlmab võtme- ja horisontaalpädevuste õpet ning sellist kutseõpet nagu näiteks suurema lisaväärtusega ameti omandamine rõivatootmise sektoris, eakate hooldamine ning ülalpeetavate sotsiaalabi ja tervishoid, laomajandus, vaba aja veetmise ja puhkusevõimaluste korraldamine ning testide ettevalmistamine töökogemuse kaudu omandatud oskuste tunnustamiseks / varasemate õpingute ja koolituse tunnustamine ettevõtlusega alustamiseks.

–   Aktiivse tööotsimise toetamine, sealhulgas kohalike ja piirkondlike töövõimaluste otsimine (ka füüsilisest isikust ettevõtjatele) ning töökohtade ja tööotsijate kokkuviimine.

–   Tööle naasmise järgne juhendamine: tööle naasnud töötajaid juhendatakse esimeste kuude vältel, et uues töökohas võimalikke probleeme vältida.

–   Stiimulid, sh osalemise stiimul, toetus transpordikulude katteks, toetus ülalpeetavate isikute hooldajatele ja sissetulekuhüvitis taasintegreeritud töötajatele, kes alustavad füüsilisest isikust ettevõtjana.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Hispaania ametiasutused on esitanud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

– kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

– töötajaid koondanud ettevõtjad, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused täitnud ning oma töötajaid vastavalt toetanud;

– kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

– kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; – EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Hispaania on komisjonile teatanud, et riikliku eelfinantseerimise või kaasfinantseerimise allikad on Galicia autonoomse piirkonna vahendid. Rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid. Korraldusasutuse vahendusasutusena tegutseb Xunta de Galicia.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 720 000 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on seni kuues eelarvepädevatele institutsioonidele 2018. aastal esitatud ümberpaigutusettepanek fondi kasutuselevõtmiseks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2017/006 ES/Galicia apparel puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle EGFi käsitlev töörühm arutasid EGFi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2017/006 ES/Galicia apparel puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning EGFi käsitlev töörühm on selle poolt, et EGF kõnealuse taotluse alusel kasutusele võtta. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõikel 2 ning on seotud 303 töötaja koondamisega viies ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvates majandussektorites;

B) arvestades, et näitamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Hispaania, et pärast seda, kui Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivusaeg 2004. aasta lõpus lõppes, algas tekstiili- ja rõivakaubanduse liberaliseerimine, mis põhjustas maailmakaubanduse struktuuris suuri muutusi, sh suurenes rõivaste import ELi väga palju;

C) arvestades, et meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on 83,5 % naised ja 16,5% mehed; arvestades, et 71,62 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 30–54 aastat vanad ja 23,43 % on 55–64 aastat vanad.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada nimetatud määruse alusel 720 000 eurot rahalist toetust, mis moodustab 1 200 000 euro suurusest kogukulust 60 %;

2. rõhutab, et koondamistest mõjutatud Ordese piirkond sõltub suuresti rõivatööstusest ja et viimastel aastatel on seal asuvate rõivatööstusettevõtete arv järsult vähenenud; peab kahetsusväärseks, et piirkonna SKP ühe elaniku kohta on samuti vähenenud;

3. on seisukohal, et kuna piirkonna rahvaarv, SKP ühe elaniku kohta ja tööstusbaas on vähenenud, vastab taotlus EGFi sekkumise kriteeriumidele, kuigi see puudutab vähem kui 500 töötaja koondamist;

4. nõuab, et kui seda enne koolitusvõimaluste väljatöötamist juba ei tehtud, tuleks kõigi naiste ja meestega, kes peaksid EGFist rahastatavatest meetmetest osa võtma, eraldi nõu pidada; märgib, et koolitus peab igal juhul vastama asjassepuutuvate töötajate huvidele;

5. peab kiiduväärseks, et otsustati pakkuda koolitusvõimalusi, mille eesmärk on valmistada töötajad ette töötama rõivatootmissektoris suurema lisaväärtusega ametikohtadel ning ametikohtadel, mille arv tõenäoliselt suureneb, sh eakate hooldamine ning ülalpeetavate sotsiaalabi ja tervishoid, laomajandus, vaba aja veetmise ja puhkusevõimaluste korraldamine;

6. märgib, et koondatud töötajatele mõeldud, EGFist kaasrahastatud individuaalsete teenuste hulka kuuluvad tutvustavad kohtumised ja ettevalmistavad seminarid, kutsenõustamine, koolitus, aktiivse tööotsimise toetamine, tööle naasmise järgne juhendamine ning stiimulid; peab koondatud töötajate profiili silmas pidades eriti oluliseks toetust ülalpeetavate isikute hooldajatele;

7. peab kahetsusväärseks, et käesolev taotlus ei hõlma meetmeid mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) jaoks, arvestades noorte suundumust kolida piirkonnast ära, et otsida paremaid majanduslikke võimalusi;

8. peab kiiduväärseks, et sotsiaalpartnerid osalesid nii kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel kui ka aruteludes, kus käsitleti pakutavaid meetmeid;

9. märgib, et sissetulekutoetused moodustavad individuaalsete meetmete kogupaketist 18,21%, mis on tunduvalt väiksem osakaal kui määruses sätestatud maksimummäär (35 %); ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

10. märgib, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

11. väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida ettevõtted peavad võtma liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

12. tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele; väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et kooskõlastatud paketiga on võimalik üleminekut soodustada.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tegevesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni

esimees

Euroopa Parlament

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud härra Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 21.–22. veebruaril 2018. aastal kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2017)0686 sisaldab ettepanekut võtta kasutusele EGFi vahendid 720 000 euro suuruses summas seoses 303 töötaja koondamisega Hispaania töötleva tööstuse sektori viie ettevõtja juures. Kõnealused ettevõtjad tegutsevad NACE Revision 2 osa 14 (Rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris. Koondamised leidsid aset Hispaania NUTS 2 tasandi piirkonnas Galicias (ES11).

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika