JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

23.2.2018 - (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Esteban González Pons


Eljárás : 2018/2014(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0033/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0033/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0033/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Spanyolország „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 14. ágazatban (Ruházati termék gyártása) Galícia (ES41) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája szerinti („NUTS”) 2. szintű régiójában történt 303 elbocsátást követően;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett beavatkozási kritériumok alapján került benyújtásra, eltérve a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS 2 szintű régiójában vagy két egymással határos NUTS 2 szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 720 000 euró összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 200 000 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2017. július 19-én nyújtották be a kérelmet, és hogy a Spanyolország általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2017. november 28-án fejezte be, majd erről 2018. január 15-én értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy Spanyolország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, elsősorban pedig a textil- és ruházati kereskedelem – a Világkereskedelmi Szervezet textilmegállapodásának 2004 év végi lejártát követő – liberalizálásához köthetők, ami a világkereskedelem struktúrájában jelentős változásokat eredményezett;

4.  emlékeztet arra, hogy az öt vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan hatalmas terhet jelentenek majd az érintett területeknek, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, mivel a terület a főbb ipari központoktól távol esik, az elbocsátott munkavállalók alacsony iskolai végzettségűek, egy hanyatlóban lévő ágazatban szereztek speciális szakmai készségeket, továbbá az álláskeresők száma nagy;

5.  hangsúlyozza, hogy Ordes, az elbocsátások által leginkább érintett régió nagymértékben függ a ruhaipartól, és itt az elmúlt években jelentősen csökkent a ruházati vállalkozások száma; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a régió egy főre jutó GDP-je szintén csökkent;

6.  úgy véli, hogy – figyelembe véve az érintett régió csökkenő népességét, egy főre jutó GDP-jét és ipari bázisát – a kérelem megfelel az EGAA támogatási kritériumainak, bár kevesebb mint 500 elbocsátásra került sor;

7.  tudatában van annak, hogy az Unióba irányuló behozatal növekedése leszorította az árakat, ami negatív hatást gyakorolt az uniós textiliparban működő vállalkozások pénzügyi helyzetére, és a textil- és ruhaiparban az Unión kívüli alacsonyabb költségű országokba irányuló kiszervezés általános tendenciáját vonta maga után; tudatában van, hogy Galíciában ez a ruhaipari vállalatok számának folyamatos csökkenését, és így az elbocsátások számának növekedését eredményezte;

8.  hangsúlyozza, hogy a célzott kedvezményezettek 83,5%-a nő, és hogy nagy többségük 30 és 54 év közötti; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoport munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

9.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ilyen leépítések még tovább ronthatják a munkanélküliségi helyzetet, amellyel e régiónak a gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta meg kell küzdenie;

10.  megjegyzi, hogy Spanyolország hatféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. üdvözlő programok és előkészítő műhelyek, ii. pályaorientációs tanácsadás, iii. képzés, iv. intenzív álláskeresési támogatás, v. a munkába való visszailleszkedést követő konzultációk, vi. ösztönzők; úgy véli, hogy – tekintettel az elbocsátott munkavállalók szakterületére – az eltartott személyek munkakeresési költségeihez való hozzájárulás különösen fontos;

11.  úgy véli, hogy a nyújtandó szakképzésnek ki kell szélesítenie a munkanélküliek lehetőségeit, a képzési tevékenységeknek kapcsolódniuk kell egy – e finanszírozás fellépései közé felveendő –, a foglalkoztatási trendeket előrejelző tanulmányhoz, és e fellépéseknek nemre való tekintet nélkül és a képzetlen munkaerőnek is lehetőséget biztosítva bővítenie kell a szakmai előmenetelt illetően kínálkozó lehetőségeket;

12.  úgy véli, hogy a jóváhagyott programnak – tanácsadás és pénzügyi támogatás révén – olyan kezdeményezéseket kell támogatnia, amelyek a személyre szabott szolgáltatásokban részesülő személyeket arra ösztönzik, hogy szövetkezeteket hozzanak létre;

13.  felhívja a figyelmet arra, hogy az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítását olyan kezdeményezésekre kellene irányítani, amelyek hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz, a munkavállalók készségeihez, valamint szakmai tapasztalatuk hasznosításához, és ezáltal a vállalkozói világ – többek között a szövetkezetek – közelebb hozásához, és azt össze kellene hangolni a meglévő uniós programokkal, köztük az Európai Szociális Alappal;

14.  tudomásul veszi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel folytatott tanácskozás során került kialakításra;

15.  sajnálja, hogy a kérelem nem tartalmaz az oktatásban, foglalkoztatásban vagy képzésben nem részesülő fiatalokra (NEET-fiatalokra) vonatkozó intézkedéseket, tekintve, hogy a fiatalok a jobb anyagi lehetőségek reményében folyamatosan költöznek el a régióból;

16.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 18,21%-át teszik ki, ami jóval elmarad az EGAA-rendeletben meghatározott 35%-os felső korláttól; megjegyzi, hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

17.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulás céljával; üdvözli Spanyolország arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az összehangolt intézkedéscsomag nagy potenciállal rendelkezik egy ilyen elmozdulás elősegítésére;

18.  hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

19.  üdvözli, hogy Spanyolország megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozások számára, vagy amelyeket a társaságok vagy ágazatok szerkezeti átalakítása érdekében meg kell hozni;

20.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

21.  emlékezetet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

22.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
  • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Spanyolország EGF/2017/006 ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme alapján)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[2] és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1.  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

2.  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[3] 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió euró összeget.

3.  Spanyolország a ruházati termék gyártásában működő öt galíciai vállalattól történt elbocsátásokra tekintettel 2017. július 19-én kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

4.  Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Spanyolország kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve.

5.  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 720 000 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

6.  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 720 000 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.  

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot ... [az elfogadás dátuma]-tól/-től kell alkalmazni[4]*.

Kelt,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

  • [1]   HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
  • [2]   HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [3]   A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
  • [4] *   A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően.

INDOKOLÁS

I.  Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet[1] 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet[2] 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[3] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Spanyolország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. november 28-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 14. ágazatban (Ruházati termék gyártása) a spanyolországi Galícia (ES11) NUTS 2. szintű régiójának öt vállalatától elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. A javaslatot 2018. január 15-én megküldték az Európai Parlamentnek.

Az EGAA létrehozása óta ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó első kérelem, a NACE Revision 2. rendszere szerinti 14. ágazatban (Ruházati termék gyártása) pedig az ötödik. A galiciai ruházati ágazatban működő kkv-knál történt elbocsátásokra vonatkozóan ez a második kérelem. 303 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 720 000 euró igénybevételére irányul Spanyolország javára.

A kérelmet 2017. július 19-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2017. szeptember 13-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2017. december 6-án véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételei.

Spanyolország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz, elsősorban pedig a textil- és ruházati kereskedelem liberalizálásához köthetők. Az Európai Unióba irányuló behozatal növekedése leszorította az árakat, ami negatív hatást gyakorolt az uniós textiliparban működő vállalkozások pénzügyi helyzetére, és a textil- és ruhaiparban az Unión kívüli alacsonyabb költségű országokba irányuló kiszervezés általános tendenciáját vonta maga után. Galíciában ez a ruhaipari vállalatok számának folyamatos (2010 és 2016 között 26%-os) csökkenését, és így az elbocsátások számának növekedését eredményezte.

Az elbocsátások az Ordes/Órdenes területén öt vállalatot érintenek. Az EU-ba irányuló ruházati export növekedését követő bezárások vagy a kiszervezések miatt a területen a ruhaipari vállalkozások száma folyamatosan csökken. Ordesben a feldolgozóiparban a munkanélküliség 2016. decembere és 2017. április között – amikor az elbocsátások többsége történt – 40%-kal nőtt.

Spanyolország kivételes, a foglalkoztatásra és a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra komoly hatást gyakorló körülményekkel szembesül: Galíciában a szárazföldi területek elnéptelenednek és a munkahelyek száma csökken, mivel az emberek igyekeznek a gazdasági központokba költözni és ott munkát találni.

A célzott kedvezményezettek többsége nő, nagy többségük pedig 30 és 54 év közötti. Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoport munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó hatféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

– Üdvözlő programok és előkészítő műhelyek: általános információkat a rendelkezésre álló tanácsadási és képzési programokról, járadékokról és ösztönzőkről; a résztvevő munkavállalók profiljának meghatározása, valamint részletesebb információk az újrafoglalkoztatásról, az engedélyhez vagy szakmai alkalmasságot igazoló tanúsítványhoz kötött foglalkozásokról, a munkahelyzetekben elsajátított készségek és készségek tanúsítása; a tanköteles időszak befejezésének lehetőségei.

Pályaorientációs tanácsadás a végrehajtási időszak során az munkavállalók és önfoglalkoztatók számára.

Képzés a kulcskompetenciákról és a horizontális kompetenciákról, szakképzés, például a ruházati ágazaton belül a magasabb hozzáadott értéket képviselő foglalkozások, idősgondozás, valamint az eltartottak szociális és egészségügyi ellátása, raktározás, a szabadidős tevékenységek terén végzett munka, valamint a munkatapasztalat révén szerzett készségek elismerésére szolgáló tesztekre való felkészítés/ korábbi vállalkozói tanulmányok és képzések elismerése;

Intenzív álláskeresési támogatás, beleértve a helyi és regionális foglalkoztatási lehetőségek aktív feltárását (önfoglalkoztató személyek esetében is) és a munkaközvetítést.

– Egyéni konzultációk az ismételt elhelyezkedést követően: az újra elhelyezkedett munkavállalók az első néhány hónap során az új állásukkal kapcsolatos esetleges problémák megoldására irányuló iránymutatást kapnak.

Ösztönzők: Részvétel ösztönzése. Hozzájárulás az utazási költségekhez. Eltartott személyeket gondozók kiadásaihoz való hozzájárulás. Egyéni vállalkozóként ismét munkába álló személyek bérkiegészítése.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A spanyol hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket, és az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Spanyolország értesítette a Bizottságot, hogy a nemzeti előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása Galícia autonóm régió. A pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozását is irányítják és ellenőrzik. Az irányító hatóság regionális szinten közreműködő szervezete a Xunta de Galicia lesz.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 720 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban ez az alap igénybevételére irányuló második átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

  • [1]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [2]  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
  • [3]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az „EGF/2017/006 FI/Microsoft 2” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2017/000 ES/Galicia ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (2) bekezdésének a) pontján alapul és 303 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 14. ágazatban (Számítógépek, valamint elektronikai és optikai termékek gyártása) működő öt vállalattól bocsátottak el;

B)  az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Spanyolország azzal érvel, hogy a textil- és ruhaipari termékek kereskedelmének liberalizációja – miután a Kereskedelmi Világszervezet textil- és ruhaipari termékekre vonatkozó megállapodása (Multifibre Arrangement) 2004 végén hatályát vesztette – radikális változásokhoz vezetett a világkereskedelem szerkezetében, többek között jelentősen nőtt az EU behozatala a ruházati cikkek tekintetében;

C)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók 83,5%-a nő és 16,5%-a férfi; mivel az elbocsátott munkavállalók 71,62%-a 30 és 54, 23,43%-a pedig 55 és 64 év közötti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a spanyol kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 949 150 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 4 915 250 eurót kitevő összes kiadás 60%-át teszi ki;

2. hangsúlyozza, hogy Ordes, az elbocsátások által leginkább érintett régió nagymértékben függ a ruhaipartól, és itt az elmúlt években drámaian csökkent a ruházati vállalkozások száma; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a régió egy főre jutó GDP-je szintén csökkenő tendenciát mutat;

3. úgy véli, hogy – figyelembe véve az érintett régió csökkenő népességét, egy főre jutó GDP-jét és ipari bázisát – a kérelem megfelel az EGAA támogatási kritériumainak annak ellenére, hogy az elbocsátott személyek száma 500-nál alacsonyabb;

4. kéri, hogy ha a képzésre vonatkozó ajánlat kialakítása előtt nem került sor konzultációra, akkor az EGAA-ból finanszírozott célzott intézkedések kedvezményezettjeivel – férfiakkal és nőkkel egyaránt – folytassanak személyes konzultációt; fontosnak tartja annak garantálását, hogy a fent említett képzés az érintett munkavállalók érdekeihez igazodjon;

5. üdvözli azt a döntést, hogy az elbocsátott munkavállalóknak képzési lehetőségeket kínálnak fel, aminek köszönhetően felkészülhetnek magasabb hozzáadott értékű álláshelyek betöltésére a ruházati ágazaton belül, valamint nagyobb növekedési potenciállal rendelkező szakmák (többek között idősgondozás, hozzátartozók szociális és egészségügyi ellátása, raktározási tevékenység, szabadidős és rekreációs szakmai tevékenységek) elsajátítására;

6. megjegyzi, hogy az elbocsátott munkavállalók számára az EGAA-ból társfinanszírozásban részesített, személyre szabott szolgáltatások közé tartoznak az üdvözlő programok és előkészítő munkacsoportok, a pályaorientációs tanácsadás, az intenzív munkakereséshez nyújtott támogatás, a munkába állást követő szaktanácsadás és az ösztönzés; úgy véli, hogy – tekintettel az elbocsátott munkavállalók szakterületére – az eltartott személyek munkakeresési költségeihez való hozzájárulás különösen fontos;

7. sajnálja, hogy a kérelem nem tartalmaz az oktatásban, foglalkoztatásban vagy képzésben nem részesülő fiatalokra (NEET-fiatalokra) vonatkozó intézkedéseket, jóllehet a fiatalok a jobb anyagi lehetőségek reményében folyamatosan elköltöznek a régióból;

8. üdvözli, hogy a szociális partnereket bevonják a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításába, és hogy részt vesznek a foganatosítandó intézkedésekről folytatott kerekasztal-megbeszéléseken is;

9. megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 18,21%-át teszik ki, ami jóval elmarad a rendeletben meghatározott 35%-os felső korláttól; megjegyzi továbbá, hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

10. tudomásul veszi, hogy a spanyol hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

11. üdvözli, hogy Spanyolország megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

12. emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással; üdvözli Spanyolország arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az összehangolt intézkedéscsomag nagy potenciállal rendelkezik egy ilyen elmozdulás elősegítésére;

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság megbízott elnöke

MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2018. február 21–22-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  a COM(2017)0686 javaslat 720 000 EUR összegű EGAA-hozzájárulást javasol a spanyolországi feldolgozóiparban működő öt vállalattól elbocsátott 303 alkalmazott számára. A vállalatok a NACE Revision 2. rendszere szerinti gazdasági ágazatok közül a 14. ágazatban (ruházati termék gyártása) működnek. Az elbocsátásokra Galicia (ES11) NUTS 2 szintű régióban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. február 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat