Procedūra : 2018/2014(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0033/2018

Pateikti tekstai :

A8-0033/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0053

PRANEŠIMAS     
PDF 651kWORD 58k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2017/006ES/Galicia apparel“)

(COM(0000) 2017 – C8-0000/2017 – 2017/0000(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Esteban González Pons

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2017/006ES/Galicia apparel“)

(COM(0000) 2017 – C8-0000/2017 – 2017/0000(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0033/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ dėl EGF finansinės paramos po to, kai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)), NUTS 2 lygio Galisijos (ES11) regione Ispanijoje išš darbo buvo atleisti 303 darbuotojai;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus intervencijos kriterijus, nukrypstant nuo to reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus lygmens ekonomikos sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 720 000 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 200 000 EUR;

2.  pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. liepos 19 d. ir kad, Ispanijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. lapkričio 28 d. Komisija baigė savo vertinimą ir 2018 m. sausio 15 d. informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Ispanija teigia, jog atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos, visų pirma, dėl prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais liberalizavimo baigus galioti 2004 m. pabaigoje Pasaulio prekybos organizacijos daugiašalei tekstilės sutarčiai, todėl įvyko radikalių pasaulio prekybos struktūros pokyčių;

4.  primena, jog numatoma, kad darbuotojų atleidimas iš penkių įmonių sukels didžiulių problemų minėtoje teritorijoje ir kad dėl atleidimų kils su darbo kitoje vietoje radimu susijusių sunkumų, nes teritorijoje trūksta darbo vietų ir ji yra toli nuo didelių pramonės centrų, atleistų darbuotojų išsilavinimo lygis yra mažas, jie įgijo specifinių profesinių įgūdžių sektoriuje, kuriame galimybių mažėja, ir yra daug darbo ieškančių asmenų;

5.  pabrėžia, kad Ordesas, kuriame atleisti darbuotojai, labai priklauso nuo drabužių pramonės ir kad šiame regione labai sumažėjo drabužių įmonių skaičius pastaraisiais metais; apgailestauja, kad BVP vienam gyventojui šiame regione taip pat mažėja;

6.  mano, kad atsižvelgiant į mažėjantį gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir aptariamo regiono pramoninę bazę paraiška atitinka EGF intervencijos kriterijus, nors atleistų darbuotojų skaičius yra mažesnis nei 500;

7.  supranta, kad išaugus importui į Sąjungą buvo daromas spaudimas mažinti kainas ir tai turėjo neigiamą poveikį Sąjungos tekstilės sektoriaus įmonių finansinei padėčiai, o tekstilės ir drabužių pramonėje pradėjo formuotis bendra tendencija iškelti gamybą į mažesnių sąnaudų šalis už Sąjungos ribų; pripažįsta, kad dėl to Galisijoje nuolat mažėja drabužių įmonių skaičius, todėl didėja atleistų iš darbo asmenų skaičius;

8.  pažymi, kad 83,5 % tikslinių paramos gavėjų yra moterys ir kad didžioji jų dalis yra 30–54 metų amžiaus; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šios pažeidžiamos grupės galimybes grįžti į darbo rinką;

9.  nerimauja, kad dėl tokių atleidimų gali dar labiau pablogėti nedarbo padėtis, su kuria šis regionas susidūrė nuo ekonomikos ir finansų krizės pradžios;

10.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Ispanija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: (i) informaciniai susitikimai ir parengiamieji seminarai, (ii) profesinis orientavimas, (iii) mokymas, (iv) intensyvi pagalba ieškant darbo, (v) kuravimas po reintegracijos į darbo rinką, (vi) paskatos; mano, kad išmokos kompensuojant priklausomų asmenų globėjų išlaidas yra ypač svarbios atsižvelgiant į atleistų darbuotojų profilį;

11.  mano, kad teikiamu profesiniu mokymu būtina praplėsti bedarbiams suteikiamų galimybių spektrą, apmokymai turėtų orientuotis į perspektyvias ateities profesijas, kurias nustatyti reikalingi tyrimai turėtų būti įtraukti į šiuo metu finansuojamus veiksmus, o pačiu profesiniu mokymu reikėtų išplėsti profesinės karjeros galimybes, nepriklausomai nuo lyties ir neapsiribojant nekvalifikuotomis darbo vietomis;

12.  mano, kad patvirtinta programa, teikiant konsultacijas ir finansinę paramą, būtų prisidedama prie iniciatyvų, skirtų kurti kooperatyvus, kuriuos kurtų numatytas pritaikytas paslaugas gaunantys asmenys;

13.  primena, kad rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų orientuotis į tokias iniciatyvas, kuriomis skatinamas užimtumas, į darbuotojų gebėjimus, į jų profesionalios patirties panaudojimą siekiant priartėti prie verslo pasaulio, įskaitant kooperatyvus, ir šis rengimas turėtų būti derinamas su esamomis Sąjungos programomis, įskaitant Europos socialinį fondą;

14.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais;

15.  apgailestauja, kad paraiškoje nenumatyta jokių priemonių nesimokantiems ir nedirbantiems (NEET) jaunuoliams, atsižvelgiant į tendenciją, kad jaunuoliai išvyksta iš šio regiono ieškodami didesnių ekonominių galimybių;

16.  pažymi, kad pajamų rėmimo priemonių suma sudarys 18,21 % visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, taigi ji bus mažesnė už EGF reglamente nustatytą maksimalią 35 % dalį. Taip pat pažymi, jog šios priemonės taikomos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymų veikloje;

17.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina Ispanijos pareiškimą, kad taikant suderintų priemonių paketą atsiranda daug galimybių palengvinti šį perėjimą.

18.  pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones;

19.  palankiai vertina tai, kad Ispanija patvirtino, kad finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusios įmonės privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis arba bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

20.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

21.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

22.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/006 Galicia apparel“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma turi neviršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. liepos 19 d. Ispanija pateikė paraišką dėl EGF lėšų mobilizavimo reaguojant į darbuotojų atleidimą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)), NUTS 2 lygio Galisijos (ES11) regione Ispanijoje. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Ispanijos paraiška laikoma priimtina, kadangi darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir vietos ekonomikai;

(5)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 720 000 EUR suma finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti;

(6)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 720 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo ... [šio sprendimo priėmimo diena](4)*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Ispanijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. lapkričio 28 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Ispanijai remti darbuotojų, atleistų iš 5 įmonių, veikiančių ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)), NUTS 2 lygio Galisijos (ES11) regione Ispanijoje, grįžimą į darbo rinką. Šis pasiūlymas buvo perduotas Europos Parlamentui 2018 m. sausio 15 d.

Tai pirmoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2018 m. biudžetą ir penktoji paraiška ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)), nuo EGF įsteigimo. Tai antroji paraiška, susijusi su darbuotojų atleidimu iš drabužių gamybos sektoriuje veikiančių MVĮ Galisijoje. Ji yra susijusi su 303 atleistais darbuotojais ir pagal ją Ispanijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 720 000 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. liepos 19 d., papildoma informacija pateikta iki 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. gruodžio 6 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

Ispanija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos, visų pirma, dėl prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais liberalizavimo. Išaugus importui į ES buvo daromas spaudimas mažinti kainas ir tai turėjo neigiamą poveikį ES tekstilės sektoriaus įmonių finansinei padėčiai ir tekstilės ir drabužių pramonėje pradėjo formuotis bendra tendencija – iškelti gamybą į mažesnių sąnaudų šalis už ES ribų. Dėl to Galisijoje nuolat mažėja drabužių įmonių skaičius (-26 % 2010–2016 m. laikotarpiu) ir didėja atleistų iš darbo asmenų skaičius.

Darbuotojai buvo atleisti iš penkių įmonių, esančių Ordeso teritorijoje, kurioje sumažėjo drabužių įmonių skaičius, nes jos nutraukė veiklą arba gamyba buvo perkelta, kai išaugo drabužių importas į ES. Nedarbas Ordese gamybos sektoriuje nuo 2016 m. gruodžio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. išaugo 40 %, kai įvykdyta didžioj dalis minėtų atleidimų.

Ispanijoje susidarė išskirtinės aplinkybės, kurios turi didelės įtakos užimtumui ir vietos, regiono ar šalies ekonomikai, kadangi Galisijos vidinėse vietovėse mažėja gyventojų skaičius ir trūksta darbo vietų, nes žmonės persikelia ir kuriasi šalia ekonominių centrų.

Didelę atleistų darbuotojų dalį sudaro moterys ir jų didžioji dauguma yra 30–54 metų amžiaus. Todėl siekiant pagerinti šios pažeidžiamos grupės galimybes grįžti į darbo rinką visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra labai svarbios.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios šešių rūšių priemonės, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

– informaciniai susitikimai ir parengiamieji seminarai. Per juos pateikiama bendroji informacija apie galimas konsultacijas ir mokymo programas, taip pat išmokas ir paskatas; vykdomas darbuotojų, kurie naudojasi priemonėmis, profilio nustatymas, taip pat išsamesnis informavimas apie darbo kitoje vietoje galimybes, sektorius, kuriuose reikalinga licencija arba profesinės kompetencijos sertifikatas, kompetencijos ir socialinių emocinių gebėjimų, įgytų darbo aplinkoje, sertifikavimą; taip pat informavimas, kaip užbaigti privalomo mokyklinio mokymo ciklą.

– Profesinis orientavimas, susijęs su samdomu arba savarankišku darbu, bus teikiamas visą įgyvendinimo laikotarpį.

– Mokymas svarbiausių gebėjimų, bendrųjų žinių klausimais, profesinis mokymas, pavyzdžiui, mokymas didesnės pridėtinės vertės profesijų drabužių sektoriuje, pagyvenusių žmonių priežiūros ir priklausomų asmenų socialinės rūpybos ir sveikatos priežiūros, sandėliavimo, laisvalaikio ir poilsio veiklos priežiūros sektoriuose klausimais, taip pat pasirengimas testams, skirtiems darbo metu įgytiems įgūdžiams ir (arba) ankstesniam mokymuisi pripažinti, ir verslumo mokymas.

– Intensyvi pagalba ieškant darbo, įskaitant aktyvią vietos ir regiono užimtumo galimybių (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir tinkamo darbo paiešką.

– Kuravimas sugrįžus į darbo rinką. Į darbo rinką grįžusiems darbuotojams bus teikiama pagalba pirmuosius mėnesius, siekiant išvengti galimų problemų naujose darbo vietose.

– Paskatos. Jos apima dalyvavimo paskatas, su kelionėmis į darbo vietą susijusių išlaidų kompensavimą, priklausomų asmenų globėjų išlaidų kompensavimą, taip pat pajamų kompensacijas tiems, kurie į darbo rinką grįžta kaip savarankiški darbuotojai.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir neatstoja pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Ispanijos valdžios institucijos pateikė visas būtinas garantijas, kad:

– suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

– buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus, finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taisykles dėl valstybės pagalbos.

Ispanija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo šaltinis – Galisijos autonominio regiono skiriamos lėšos. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja Europos socialinio fondo (ESF) teikiamą paramą. Galisijos regiono vyriausybė (isp. „Xunta de Galicia“) bus valdymo institucijos tarpinė institucija.

III.  Procedūra

Tam, kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 720 000 EUR sumą.

2017 m. tai yra šeštas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria tam, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Ryšium su tuo EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 2 dalimi ir yra susijusi su 303 darbuotojais, atleistais iš penkių įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba));

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Ispanija teigia, kad dėl prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais liberalizavimo, 2004 m. baigus galioti Pasaulio prekybos organizacijos Daugiašalei tekstilės sutarčiai, pasaulio prekybos struktūroje įvyko radikalių pokyčių ir, be kita, labai išaugo drabužių importas į ES;

C) kadangi 83,5 % darbuotojų, kuriems numatytos priemonės, yra moterys, o 16,5 % – vyrai; kadangi 71,62 % asmenų amžius yra 30–54 metų, o 23,43 % asmenų amžius yra nuo 55 iki 64 metų;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdyti EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatyti intervencijos kriterijai ir kad Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 720 000 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 200 000 EUR;

2. pabrėžia, kad Ordesas, kuriame atleisti darbuotojai, labai priklauso nuo drabužių pramonės ir kad šiame regione labai sumažėjo drabužių įmonių skaičius pastaraisiais metais; apgailestauja, kad BVP vienam gyventojui taip pat mažėja;

3. mano, kad mažėjantis gyventojų skaičius, BVP vienam gyventojui ir aptariamo regiono pramoninė bazė reiškia, kad paraiška atitinka EGF intervencijos kriterijus, nors atleistų darbuotojų skaičius yra mažesnis nei 500;

4. prašo, kad tuo atveju, jeigu prieš parengiant mokymų pasiūlymą, dar nebuvo surengtos konsultacijos, suorganizuoti individualias konsultacijas moterims ir vyrams, kuriems numatyta taikyti EGF finansuojamas priemones; atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu užtikrinti, kad minėti mokymai būtų pritaikyti atsižvelgiant į atleistų darbuotojų interesus;

5. palankiai vertina sprendimą siūlyti mokymo priemones, kuriomis siekiama parengti atleistus darbuotojus užimti didesnės pridėtinės vertės darbo vietas drabužių sektoriuje ir darbo vietas augimo potencialu pasižyminčiose srityse, įskaitant pagyvenusių žmonių priežiūrą ir priklausomų asmenų socialinę rūpybą ir sveikatos priežiūrą, sandėliavimą, laisvalaikio ir poilsio organizavimo veiklą;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima įžanginius susirinkimus ir parengiamuosius praktinius seminarus, profesinį orientavimą, pagalbą intensyviai ieškant darbo, konsultavimą sugrįžus į darbo rinką ir skatinamąją paramą; mano, kad išmokos kompensuojant priklausomų asmenų globėjų išlaidas yra ypač svarbios atsižvelgiant į atleistų darbuotojų profilį;

7. apgailestauja, kad paraiškoje nenumatyta jokių priemonių nesimokantiems ir nedirbantiems (NEET) jaunuoliams, atsižvelgiant į tendenciją, kad jaunuoliai išvyksta iš šio regiono ieškodami didesnių ekonominių galimybių;

8. palankiai vertina socialinių partnerių dalyvavimą rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir jų dalyvavimą apskritojo stalo diskusijose, kuriose buvo aptariamos taikytinos priemonės;

9. pažymi, kad pajamų paramos priemonės sudarys 18,21% bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir tai yra gerokai mažiau už reglamente nustatytą 35 % ribą; pažymi, kad šios priemonės taikomos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

10. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

11. palankiai vertina tai, kad Ispanija patvirtino, kad finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

12.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina Ispanijos pareiškimą, kad taikant suderintų priemonių paketą atsiranda daug galimybių palengvinti šį perėjimą.

Pagarbiai,

Marita ULVSKOG

Laikinai einanti EMPL komiteto pirmininko pareigas


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2018 m. vasario 21–22 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2017)0686 siūloma skirti 720 000 EUR EGF paramą 303 darbuotojams, atleistiems iš penkių mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių Ispanijoje. Įmonės veiklą vykdo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 14 skyriui (Drabužių siuvimas (gamyba)). Darbuotojai atleisti NUTS 2 lygmens Galisijos regione (ES11).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

22.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika