Procedură : 2018/2014(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0033/2018

Texte depuse :

A8-0033/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0053

RAPORT     
PDF 653kWORD 69k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/006/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Esteban González Pons

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/006/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0033/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 303 concedieri care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte), în regiunea de nivel NUTS 2 Galicia (ES11) din Spania;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivelul unei diviziuni NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 720 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 1 200 000 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea la 19 iulie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Spania, Comisia și-a finalizat evaluarea la 28 noiembrie 2017 și a adus la cunoștința Parlamentului această evaluare la 15 ianuarie 2018;

3.  ia act de faptul că, potrivit declarațiilor autorităților spaniole, concedierile sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare și, în special, de liberalizarea comerțului în sectorul textilelor și al confecțiilor – ca urmare a expirării, la sfârșitul anului 2004, a Acordului multifibre al Organizației Mondiale a Comerțului – care a dus la modificări radicale în structura comerțului mondial;

4.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul celor cinci întreprinderi vor crea o presiune considerabilă asupra teritoriului afectat, precum și că impactul disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare a numărului redus de locuri de muncă – teritoriul vizat fiind departe de marile centre industriale– a nivelului scăzut de instruire al lucrătorilor disponibilizați, a caracterului specific al competențelor profesionale dezvoltate într-un sector aflat în prezent în declin, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;

5.  subliniază că Ordes, regiunea afectată de disponibilizări, este foarte dependentă de industria textilelor și a înregistrat o scădere accentuată a numărului de întreprinderi de profil în ultimii ani; regretă că PIB-ul pe cap de locuitor din această regiune a scăzut, de asemenea;

6.  consideră că, luând în considerare populația în scădere, PIB-ul pe cap de locuitor și baza industrială din regiunea în cauză, cererea îndeplinește criteriile pentru intervenția FEG, în ciuda faptului că este vorba despre mai puțin de 500 de disponibilizări;

7.  recunoaște faptul că creșterea volumului de importuri în Uniune a creat o presiune semnificativă de scădere a prețurilor, care a avut, la rândul său, un efect negativ asupra situației financiare a întreprinderilor din Uniune care își desfășoară activitatea în sectorul textilelor, dând naștere unei tendințe generalizate în industria textilelor și a confecțiilor de a delocaliza producția în țări cu costuri mai reduse din afara Uniunii; recunoaște că, în Galicia, această tendință a dus la o scădere constantă a numărului de întreprinderi din sectorul confecțiilor și, astfel, la creșterea numărului disponibilizărilor;

8.  constată că 83,5 % dintre beneficiarii vizați sunt femei și că marea majoritate a acestora au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani; având în vedere acest lucru, recunoaște importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri pe piața muncii;

9.  este preocupat de faptul că aceste disponibilizări pot agrava și mai mult șomajul cu care se confruntă această regiune de la începutul crizei economice și financiare;

10.  ia act de faptul că Spania are în vedere șase tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) sesiuni introductive și ateliere pregătitoare, (ii) orientare profesională, (iii) formare profesională, (iv) asistență în vederea căutării intensive a unui loc de muncă, (v) îndrumare după reintegrarea pe piața muncii, (vi) măsuri de stimulare; consideră că contribuția la cheltuielile pentru îngrijitorii de persoane dependente este de o importanță deosebită, având în vedere profilul lucrătorilor disponibilizați;

11.  consideră că formarea profesională ce urmează să fie furnizată trebuie să mărească spectrul de oportunități pentru șomeri, că activitățile de formare ar trebui să fie legate de un studiu prospectiv al tendințelor privind ocuparea forței de muncă, care ar trebui să fie inclus în cadrul acțiunilor aferente acestei finanțări, și că ar trebui să extindă opțiunile de carieră profesională fără prejudecăți de gen și fără limitări la forță de muncă necalificată;

12.  consideră că programul aprobat ar trebui să sprijine, prin consiliere și sprijin financiar, inițiative pentru crearea de cooperative de către persoanele care beneficiază de serviciile personalizate prevăzute;

13.  reamintește că elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate care va beneficia de sprijin din partea FEG ar trebui orientată către inițiative care contribuie la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea competențelor lucrătorilor, la valorificarea la maximum a experienței lor profesionale în vederea integrării în câmpul muncii, inclusiv în cadrul unor cooperative, și ar trebui coordonată cu programele existente ale Uniunii, inclusiv cu Fondul social european;

14.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali;

15.  regretă faptul că această cerere nu conține măsuri pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), având în vedere tendința ca tinerii să se mute din regiune în căutarea unor oportunități economice mai mari.

16.  observă că măsurile pentru suplimentarea venitului vor reprezenta 18,21 % din pachetul total de măsuri personalizate, mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

17.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută declarația Spaniei, potrivit căreia pachetul coordonat prezintă un potențial considerabil de înlesnire a unei astfel de schimbări.

18.  subliniază că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

19.  salută confirmarea dată de Spania că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderile în cauză trebuie să le ia în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

20.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

21.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 19 iulie 2017, Spania a depus o cerere pentru mobilizarea FEG ca urmare a unor disponibilizări care au avut loc în 5 întreprinderi din sectorul de fabricare a articolelor de îmbrăcăminte în regiunea Galicia din Spania. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea Spaniei se consideră admisibilă, deoarece disponibilizările au repercusiuni grave asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale.

(5)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 720 000 EUR ca răspuns la cererea depusă de Spania.

(6)  Pentru a reduce la minimum termenul necesar pentru declanșarea intervenției din partea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 720 000 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia se aplică începând cu ... [data adoptării prezentei decizii](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Spania și propunerea Comisiei

La 28 noiembrie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Spaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați din cinci întreprinderi a căror activitate se desfășoară în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte), în regiunea de nivel NUTS 2 Galicia (ES11) din Spania. Propunerea a fost transmisă Parlamentului European la 15 ianuarie 2018.

Aceasta este prima cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2018 și cea de-a cincea în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) de la instituirea FEG. În plus, aceasta este cea de a doua cerere care vizează disponibilizările efectuate în IMM-urile din regiunea Galicia care își desfășoară activitatea în sectorul confecțiilor. Cererea vizează 303 lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 720 000 EUR pentru Spania.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 19 iulie 2017, fiind completată cu informații suplimentare până la 13 septembrie 2017. Comisia și-a finalizat evaluarea la 6 decembrie 2017 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG.

Spania susține că disponibilizările sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării, mai precis de liberalizarea comerțului în sectorul textilelor și al confecțiilor. Creșterea volumului de importuri în UE a creat o presiune semnificativă de scădere a prețurilor, care a avut, la rândul său, un efect negativ asupra situației financiare a întreprinderilor din UE care își desfășoară activitatea în sectorul textilelor, dând naștere unei tendințe generalizate în industria textilelor și a confecțiilor de a delocaliza producția în țări cu costuri mai reduse din afara Uniunii. În Galicia, această tendință a dus la o scădere constantă a numărului de întreprinderi din sectorul confecțiilor (-26 % în perioada 2010-2016) și, astfel, la creșterea numărului disponibilizărilor.

Concedierile au avut loc în cinci întreprinderi situate în districtul Ordes/Órdenes, care a fost afectat în mod negativ de scăderea numărului de întreprinderi din sectorul confecțiilor cauzată de încetarea activităților sau de delocalizarea producției către regiuni din afara Uniunii, în contextul creșterii importurilor de articole de îmbrăcăminte în UE. Rata șomajului în sectorul de producție din districtul Ordes a crescut cu 40 % în perioada decembrie 2016 - aprilie 2017, când au avut loc majoritatea disponibilizărilor în întreprinderile vizate.

Spania se confruntă cu circumstanțe excepționale care au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale: în interiorul continentului, teritoriile situate în regiunea Galicia se confruntă cu depopularea și cu lipsa locurilor de muncă, în condițiile în care populația se deplasează și se concentrează în apropiere de marile centre economice.

O pondere semnificativă a lucrătorilor disponibilizați este reprezentată de femei, iar marea majoritate a acestora au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani. Măsurile active pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare pe piața muncii a acestui grup vulnerabil de lucrători.

Cele șapte tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

Sesiuni introductive și ateliere pregătitoare: includ informații generale cu privire la programele de consiliere și de formare disponibile, precum și cu privire la alocații și stimulente; stabilirea profilului lucrătorilor participanți, precum și furnizarea de informații mai detaliate privind redistribuirea, sectoarele în care sunt necesare licențele sau certificatele de competență profesională, precum și privind certificarea competențelor și a aptitudinilor non-tehnice dobândite în situații de lucru; furnizarea de informații privind modalitățile de finalizare a învățământului obligatoriu.

Servicii de orientare profesională menite să faciliteze integrarea în muncă în regim de angajat sau activitățile independente, care vor fi furnizate pe tot parcursul perioadei de punere în aplicare.

Formare axată pe competențele cheie, pe competențe orizontale, formare profesională orientată, spre exemplu, către meseriile cu o valoare adăugată mai ridicată din sectorul confecțiilor, către serviciile de îngrijire din domeniul geriatriei și asistența socială și medicală pentru persoanele dependente, gestionarea depozitelor, monitorizarea activităților recreative și din timpul liber, precum și pregătirea pentru teste în vederea recunoașterii competențelor dobândite în activitatea profesională/a recunoașterii calificărilor și a formării anterioare și formarea axată pe competențe antreprenoriale.

Asistență în vederea căutării intensive a unui loc de muncă, inclusiv pentru a permite căutarea activă a locurilor de muncă disponibile la nivel local și regional (inclusiv pentru persoanele care desfășoară activități independente) și plasarea forței de muncă.

– Îndrumare după reintegrarea pe piața muncii: lucrătorii reintegrați profesional vor beneficia de îndrumare în cursul primelor luni pentru a preveni eventualele probleme care pot apărea la noile lor locuri de muncă.

Măsuri de stimulare: inclusiv stimulente pentru participarea la măsuri; contribuție la cheltuielile de deplasare; contribuție la cheltuielile suportate de persoanele care au în îngrijire persoane dependente; și compensații pentru pierderile de venituri în cazul persoanelor care sunt reintegrate pe piața muncii prin desfășurarea de activități independente.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile spaniole au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

– au fost respectate cerințele stipulate în legislația națională și în legislația UE privind disponibilizările colective;

– întreprinderile care au efectuat disponibilizările și care și-au continuat activitățile după disponibilizări și-au respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și au luat măsuri adecvate pentru lucrătorii lor;

– măsurile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale, – contribuția financiară din partea FEG va fi în conformitate cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Spania a comunicat Comisiei că sursa națională de prefinanțare sau de cofinanțare este reprezentată de fondurile puse la dispoziție de regiunea autonomă Galicia. Această contribuție financiară va fi gestionată și controlată de aceleași organisme care gestionează și controlează FSE. Xunta de Galicia va fi organismul intermediar pentru autoritatea responsabilă.

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 720 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a doua propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2018.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2017/006 ES/Galicia confecții și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 303 de lucrători disponibilizați de cinci întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 14 (producția de îmbrăcăminte) a NACE Rev. 2;

B) întrucât pentru a stabili legătura dintre concedieri și schimbările structurale majore ale tiparelor comerciale mondiale ca urmare a globalizării, Spania argumentează că liberalizarea schimburilor comerciale pe piața articolelor textile și de îmbrăcăminte — ca urmare a expirării Acordului Multifibre al Organizației Mondiale a Comerțului, la sfârșitul anului 2004 — a dus la schimbări radicale în structura comerțului mondial, inclusiv o creștere masivă a importurilor de articole vestimentare.

C) întrucât 83,5% din lucrătorii vizați de această măsură sunt femei, iar 16,5% sunt bărbați; întrucât 71,62% din beneficiarii vizați au vârsta între 30 și 54 de ani, iar 23,43% au vârsta între 55 și 64 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 720 000 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 1 200 000 EUR;

2. subliniază că Ordes, regiunea afectată de disponibilizări, este foarte dependentă de industria textilelor și a înregistrat o scădere dramatică a numărului de întreprinderi de profil în ultimii ani; regretă că a scăzut, de asemenea, și PIB-ul pe cap de locuitor;

3.consideră că scăderea populației, a PIB-ului pe cap de locuitor și a bazei industriale din regiunea în cauză fac ca cererea să îndeplinească criteriile pentru intervenția FEG, în ciuda faptului că este vorba despre mai puțin de 500 de disponibilizări;

4.solicită ca, în cazul în care nu a avut deja loc o consultare înainte de întocmirea ofertei de formare, să se țină o consultare cu femeile și bărbații vizați de acțiunile finanțate de FEG; relevă cât este de important să se garanteze că formarea menționată se pliază pe interesele lucrătorilor afectați;

5.salută decizia de a oferi măsuri de formare menite să îi pregătească pe lucrătorii concediați să presteze profesii cu valoare adăugată mai mare în sectorul articolelor de îmbrăcăminte și în profesii cu potențial de creștere, inclusiv îngrijire pentru bătrâni și asistență socială și medicală pentru persoane dependente, antrepozitare, divertisment și activități recreative;

6.ia act de faptul că printre serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați se numără sesiuni și ateliere pregătitoare, orientare profesională, formare profesională, asistență intensivă în căutarea unui loc de muncă, sprijin după reintegrarea profesională și stimulente; consideră că contribuția la cheltuielile pentru îngrijitorii de persoane dependente este de o importanță deosebită, având în vedere profilul lucrătorilor disponibilizați;

7.regretă faptul că această cerere nu cuprinde măsuri pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), având în vedere tendința ca tinerii să se mute din regiune în căutarea unor oportunități economice mai bune;

8.apreciază implicarea partenerilor sociali în elaborarea pachetului coordonat de măsuri personalizate și participarea acestora la mese rotunde unde au fost discutate măsurile care urmează să fie oferite;

9.observă că măsurile pentru suplimentarea venitului reprezintă 18,21% din pachetul total de măsuri personalizate, mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

10.ia act de faptul că autoritățile spaniole dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

11.salută asigurarea dată de Spania că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

12.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, pachetul coordonat de servicii personalizate ar trebui conceput astfel încât să anticipeze evoluția în viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să fie compatibil cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă; salută declarația Spaniei, potrivit căreia pachetul coordonat prezintă un potențial considerabil de a facilita o asemenea tranziție.

Vă asigur, Excelență, de înalta mea considerație.

Marita ULVSKOG

Președintă în exercițiu a Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:    Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, între 21 și 22 februarie 2018, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0686 propune o contribuție din FEG în valoare de 720 000 EUR pentru 303 de lucrători disponibilizați de la cinci întreprinderi din industria prelucrătoare din Spania. Aceste întreprinderi își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 14 din NACE Rev. 2 (Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte). Concedierile se petrec în regiunea de nivel NUTS 2 Galicia (ES11).

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei noastre nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea în acest caz a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 26 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate