Postup : 2018/2014(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0033/2018

Predkladané texty :

A8-0033/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0053

SPRÁVA     
PDF 586kWORD 64k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel, Španielsko)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Esteban González Pons

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel, Španielsko)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0686 – C8‑ 0011/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0033/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,

C.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel o finančný príspevok z EGF po tom, ako bolo prepustených 303 pracovníkov v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 14 (výroba odevov) v regióne úrovne NUTS 2 v Galícii (ES11) v Španielsku;

D.  keďže žiadosť vychádza z kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého muselo byť prepustených aspoň 500 pracovníkov v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré fungujú v rovnakom hospodárskom odvetví vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 v jednom členskom štáte;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené a že Španielsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 720 000 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 1 200 000 EUR;

2.  konštatuje, že španielske orgány podali žiadosť 19. júla 2017 a že na základe dodatočných informácií, ktoré poskytlo Španielsko, Komisia 28. novembra 2017 dokončila svoje hodnotenie a 15. januára 2018 o tom informovala Parlament;

3.  berie na vedomie tvrdenie Španielska, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä liberalizácie obchodu s textilom a odevmi (po uplynutí platnosti dohody o obchode s textilnými výrobkami v rámci Svetovej obchodnej organizácie na konci roku 2004), ktorá viedla k radikálnym zmenám v štruktúre svetového obchodu;

4.  pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v piatich podnikoch, bude predstavovať nesmiernu záťaž pre postihnuté územie a že dosah prepúšťania súvisí s ťažkosťami pri presunoch pracovníkov z dôvodu nedostatku pracovných miest, keďže ide o územie nachádzajúce sa ďaleko od veľkých priemyselných centier, z dôvodu nízkej úrovne vzdelania prepustených pracovníkov, ich špecifických odborných zručností nadobudnutých v odvetví, ktoré upadá, a vysokého počtu uchádzačov o zamestnanie;

5.  zdôrazňuje, že región Ordes postihnutý prepúšťaním je vo veľkej miere závislý od odevného priemyslu a v posledných rokoch zaznamenal prudký pokles počtu odevných podnikov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že HDP regiónu na obyvateľa takisto klesá;

6.  domnieva sa, že vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov, klesajúce HDP na obyvateľa a miznúcu priemyselnú základňu v príslušnom regióne žiadosť spĺňa kritériá na zásah z EGF napriek tomu, že sa týka menej ako 500 prepustených pracovníkov;

7.  uvedomuje si, že zvyšovanie dovozu do Únie tlačí ceny nadol, čo má negatívny vplyv na finančnú pozíciu podnikov v textilnom odvetví v Únii a podnecuje všeobecný trend presunu výroby textilného a odevného priemyslu do krajín s nižšími nákladmi nachádzajúcich sa mimo Únie; uznáva, že táto skutočnosť vedie v Galícii k neustálemu poklesu počtu odevných spoločností, a preto k čoraz častejšiemu prepúšťaniu;

8.  zdôrazňuje, že 83,5 % cieľových prijímateľov sú ženy, pričom veľká väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov; v tejto súvislosti uznáva, že je dôležité prijať aktívne opatrenia trhu práce spolufinancované z EGF, ktorými sa zlepšia šance opätovného začlenenia tejto zraniteľnej skupiny do trhu práce;

9.  je znepokojený skutočnosťou, že toto prepúšťanie by mohlo ešte zhoršiť situáciu týkajúcu sa nezamestnanosti, ktorej tento región čelí od začiatku hospodárskej a finančnej krízy;

10.  poznamenáva, že Španielsko plánuje prijať šesť typov opatrení zameraných na prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodné stretnutia a prípravné semináre, ii) profesijné poradenstvo, iii) odborná príprava, iv) pomoc pri intenzívnom hľadaní zamestnania, v) tútorstvo po opätovnom začlenení do práce, vi) stimuly; domnieva sa, že príspevok na výdavky pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby, má osobitný význam, pokiaľ ide o profil prepustených pracovníkov;

11.  domnieva sa, že odborná príprava, ktorá sa má poskytnúť, musí rozšíriť spektrum príležitostí pre nezamestnaných ľudí, že činnosti v oblasti odbornej prípravy by mali súvisieť s výhľadovou štúdiou trendov zamestnanosti, ktoré by sa mali začleniť medzi opatrenia tohto financovania, a že by sa tým mali rozšíriť možnosti profesijnej kariéry bez rodových predsudkov alebo obmedzenia nekvalifikovaného zamestnania;

12.  domnieva sa, že schválený program by mal prostredníctvom poradenstva a finančnej podpory podporovať iniciatívy na vytváranie družstiev, ktoré majú prevziať osoby, na ktoré sú zamerané plánované personalizované služby;

13.  pripomína, že koncepcia koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EFG by mala byť zameraná na iniciatívy, ktoré prispievajú k zamestnanosti, k spôsobilostiam pracovníkov a k zhodnoteniu ich doterajšej kariéry v záujme ich priblíženia podnikateľskému svetu, vrátane družstiev, a mala by byť koordinovaná s existujúcimi programami Únie, ako je Európsky sociálny fond;

14.  berie na vedomie, že koordinovaný balík individualizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so sociálnymi partnermi;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť neobsahuje žiadne opatrenia pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vzhľadom na tendenciu mladých ľudí opúšťať región v snahe nájsť lepšie ekonomické príležitosti;

16.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 18,21 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení o EGF; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

17.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta vyhlásenie Španielska, že koordinovaný balík má veľký potenciál na uľahčenie takéhoto prechodu;

18.  zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

19.  víta potvrdenie zo strany Španielska, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd či opatrení na reštrukturalizáciu podnikov či odvetví;

20.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel, Španielsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Španielsko 19. júla 2017 predložilo žiadosť o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v piatich podnikoch pôsobiacich v odvetví výroby odevov v regióne Galícia v Španielsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Španielska považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne hospodárstvo.

(5)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Španielsko, mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 720 000 EUR.

(6)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 720 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.  

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia tohto rozhodnutia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II.  Žiadosť Španielska a návrh Komisie

Komisia 28. novembra 2017 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených v piatich podnikoch fungujúcich v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 14 (výroba odevov) v regióne úrovne NUTS 2 v Galícii (ES11) v Španielsku. Tento návrh bol 15. januára 2018 postúpený Európskemu parlamentu.

Toto je prvá žiadosť, ktorá sa má posúdiť v rámci rozpočtu na rok 2018, a piata žiadosť týkajúca sa hospodárskeho odvetvia patriaceho podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 14 (výroba odevov) od vytvorenia EGF. Ide o druhú žiadosť súvisiacu s prepúšťaním pracovníkov v MSP pôsobiacich v textilnom odvetví v Galícii. Týka sa 303 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy z EGF vo výške 720 000 EUR v prospech Španielska.

Žiadosť bola 19. júla 2017 zaslaná Komisii a 13. septembra 2017 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia dokončila svoje posúdenie 6. decembra 2017 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF.

Španielsko uvádza, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, konkrétne liberalizácie obchodu s textilom a odevmi. Zvyšovanie dovozu do Únie stlačilo ceny nadol, čo malo negatívny vplyv na finančnú pozíciu podnikov v textilnom odvetví v EÚ a podnietilo všeobecný trend presunu výroby textilného a odevného priemyslu do krajín s nižšími nákladmi nachádzajúcich sa mimo EÚ. V Galícii vedie táto skutočnosť k neustálemu poklesu počtu odevných spoločností (pokles o 26 % v priebehu rokov 2010 – 2016), a teda k čoraz častejšiemu prepúšťaniu.

K prepúšťaniu došlo v piatich podnikoch na území regiónu Ordes/Órdenes, v ktorom v dôsledku narastajúceho dovozu klesá počet odevných podnikov, pretože ukončujú svoju činnosť alebo presúvajú výrobu inam. Nezamestnanosť vo výrobnom sektore v regióne Ordes sa v období od decembra 2016 do apríla 2017 zvýšila o 40 %, keď došlo k väčšine uvedeného prepúšťania.

Španielsko čelí mimoriadnej situácii, ktorá má vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a celoštátne hospodárstvo. Vnútrozemie Galície čelí problémom spojeným s vyľudňovaním a nedostatkom pracovných miest, keďže ľudia sa sťahujú a sústreďujú do blízkosti hospodárskych centier.

Väčšina prepustených pracovníkov sú ženy, pričom veľká väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov. Aktívne opatrenia trhu práce spolufinancované z EGF, ktoré by zlepšili šance tejto zraniteľnej skupiny na opätovné začlenenie do trhu práce, sú preto veľmi dôležité.

Šesť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

úvodné stretnutia a prípravné semináre: všeobecné informácie o dostupných programoch poradenstva a odbornej prípravy; ako aj o príspevkoch a stimuloch; profilovanie zúčastnených pracovníkov, ako aj poskytovanie podrobnejších informácií o presune personálu, o odvetviach, ktoré si vyžadujú získanie licencie alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, osvedčení o spôsobilosti a mäkkých zručností nadobudnutých v pracovných situáciách; a o tom, ako dokončiť povinnú školskú dochádzku;

profesijné poradenstvo vedúce k vykonávaniu závislej práce alebo samostatnej zárobkovej činnosti bude poskytované počas celého obdobia realizácie opatrení;

odborná príprava v oblasti kľúčových kompetencií a horizontálnych kompetencií, odborná príprava na pozície s vyššou pridanou hodnotou v odevnom odvetví, v geriatrickej starostlivosti a sociálnej a zdravotnej starostlivosti o závislé osoby, v skladovaní, v oblasti dohľadu pri voľnočasových a rekreačných činnostiach, ako aj príprava na skúšky na uznanie zručností nadobudnutých pracovnými skúsenosťami/uznanie predchádzajúceho vzdelania a odborná príprava v oblasti podnikania;

pomoc pri intenzívnom hľadaní zamestnania vrátane aktívneho prieskumu pracovných príležitostí na miestnej a regionálnej úrovni (a to aj pre samostatne zárobkovo činné osoby) a zosúlaďovania ponúkaných a požadovaných pracovných miest;

– tútorstvo po opätovnom začlenení do práce: pracovníkom opätovne začleneným do zamestnania bude počas prvých mesiacov v novom zamestnaní poskytované poradenstvo, aby sa predišlo prípadným problémom, ktoré môžu vzniknúť na novom pracovnom mieste;

stimuly: stimulačný príspevok na účasť; príspevok na výdavky na dochádzanie; príspevok na výdavky pre opatrovateľov starajúcich sa o závislé osoby; a náhrada príjmu pre osoby, ktoré sa na trh práce vracajú ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v zmysle oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Španielske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

– v prístupe k navrhovaným opatreniam a ich vykonávaniu sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania,

– prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnosti, si splnili právne záväzky vzťahujúce sa na prepúšťanie a primerane sa postarali o svojich pracovníkov,

– navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

– navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov, – finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Španielsko oznámilo Komisii, že na vnútroštátne predbežné financovanie alebo spolufinancovanie sa použijú finančné prostriedky autonómneho regiónu Galícia. Finančný príspevok budú spravovať a kontrolovať tie isté orgány, ktoré spravujú a kontrolujú ESF. Sprostredkovateľským orgánom pre riadiaci orgán bude Xunta de Galicia.

III.  Postup

Komisia s cieľom mobilizovať fond predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 720 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o druhý návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol doteraz rozpočtovému orgánu predložený v roku 2018.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa žiadosti EGF/2017/006 ES/Galicia apparel a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 303 pracovníkov prepustených v piatich podnikoch pôsobiacich hospodárskom priemysle patriacich podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 14 (výroba odevov);

B)  keďže s cieľom stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie Španielsko tvrdí, že liberalizácia obchodu s textilom a odevmi – po uplynutí platnosti dohody o medzinárodnom obchode s textilom Svetovej obchodnej organizácie na konci roku 2004 – viedla k radikálnym zmenám štruktúry svetového obchodu vrátane výrazného nárastu dovozu odevov do EÚ;

C)  keďže 83,5 % pracovníkov, na ktorých sa opatrenie zameriava, tvoria ženy a 16,5 % muži; keďže 71,62 % cieľovej skupiny príjemcov je vo veku od 30 do 54 rokov a 23,43 % vo veku od 55 do 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Španielska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že kritériá zásahu stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 1309/2013 sú splnené a že Španielsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 720 000 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 1 200 000 EUR;

2.  zdôrazňuje, že región Ordes, ktorý bol postihnutý prepúšťaním, je vo veľkej miere závislý od odevného priemyslu a v posledných rokoch zaznamenal prudký pokles počtu odevných podnikov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že HDP na obyvateľa takisto klesá;

3.  domnieva sa, že klesajúci počet obyvateľov, klesajúce HDP na obyvateľa a zmenšujúca sa priemyselná základňa v príslušnom regióne znamenajú, že žiadosť spĺňa kritériá zásahu z EGF napriek tomu, že sa týka menej ako 500 prepustených pracovníkov;

4.  žiada, aby sa v prípade, že sa neuskutočnili konzultácie pred vypracovaním ponuky odbornej prípravy, konali konzultácie s jednotlivými ženami a mužmi, na ktorých sa zameriavajú opatrenia financované z EGF; konštatuje, že je dôležité zaručiť, aby sa uvedená odborná príprava upravila podľa záujmov dotknutých pracovníkov;

5.  víta rozhodnutie ponúknuť opatrenia odbornej prípravy zamerané na prípravu prepustených pracovníkov na zamestnanie v sektoroch s vyššou pridanou hodnotou v rámci odevného priemyslu a v povolaniach s väčším potenciálom rastu, ako sú geriatrická starostlivosť, sociálna a zdravotná starostlivosť o závislé osoby, uskladňovanie, voľný čas a rekreácia;

6.  konštatuje, že medzi personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF patria úvodné stretnutia a prípravné semináre, profesijné poradenstvo, odborná príprava, pomoc pri intenzívnom hľadaní zamestnania, tútorstvo po opätovnom začlenení do práce a stimuly; domnieva sa, že príspevok na výdavky pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby, má osobitný význam, pokiaľ ide o profil prepustených pracovníkov;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť neobsahuje žiadne opatrenia pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vzhľadom na tendenciu mladých ľudí opúšťať región v snahe nájsť lepšie hospodárske príležitosti;

8.  víta zapojenie sociálnych partnerov do vypracovania koordinovaného balíka personalizovaných služieb a ich účasť na rokovaniach za okrúhlym stolom, kde sa diskutuje o opatreniach, ktoré sa majú prijať;

9.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 18,21 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v uvedenom nariadení; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

10.  poznamenáva, že španielske orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

11.  víta potvrdenie Španielska, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

12.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; víta vyhlásenie Španielska, že koordinovaný balík má veľký potenciál na uľahčenie takéhoto prechodu.

S úctou

Marita ULVSKOG

úradujúca predsedníčka výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 21. – 22. februára 2018:

-  V COM(2017)0686 sa navrhuje poskytnúť finančný príspevok z EGF vo výške 720 000 EUR pre 303 pracovníkov prepustených v piatich podnikoch pôsobiacich v odvetví výroby v Španielsku. Podniky pôsobia v hospodárskom odvetví zaradenom v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 14 (výroba odevov). K prepúšťaniu došlo v regióne Galícia (ES11) na úrovni NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia