POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

  23.2.2018 - (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

  Odbor za proračun
  Poročevalec: Esteban González Pons


  Postopek : 2018/2014(BUD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0033/2018
  Predložena besedila :
  A8-0033/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

  (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

  –  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1],

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 12,

  –  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

  –  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

  –  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

  –  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0033/2018),

  A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

  B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

  C.  ker je Španija je vložila vlogo EGF/2017/006 ES/Galicia apparel za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 303 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 14 NACE po reviziji 2 (proizvodnja oblačil), v španski regiji Galicija (ES11) na ravni 2 NUTS;

  D.  ker se vloga sklicuje na merila za pomoč iz člena 4(2) uredbe o ESPG in odstopa od meril iz točke (b) člena 4(1) te uredbe, v skladu s katerimi bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE po reviziji 2 ter v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni 2 NUTS v državi članici;

  1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 720.000 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.200.000 EUR;

  2.  ugotavlja, da so španski organi vlogo predložili 19. julija 2017, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Španija, oceno dokončno pripravila 28. novembra 2017 in jo 15. januarja 2018 posredovala Parlamentu;

  3.  je seznanjen, da je po navedbah Španije odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, natančneje z liberalizacijo trgovine s tekstilom in oblačili po izteku sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o tekstilu konec leta 2004, kar je povzročilo korenite spremembe v strukturi svetovne trgovine;

  4.  opominja, da so bili delavci odpuščeni v petih podjetjih, kar naj bi po pričakovanjih ustvarilo hude pritiske na prizadetem območju, saj je ta regija oddaljena od večjih industrijskih središč, prostih delovnih mest pa ni veliko, zato je prezaposlovanje delavcev oteženo; ugotavlja, da imajo povrhu tega presežni delavci nezadostno izobrazbo in poklicne veščine za delo v sektorju, ki propada, in da je število iskalcev zaposlitve v omenjeni regiji visoko;

  5.  poudarja, da je regija Ordes, kjer je bilo veliko odpuščanj, močno odvisna od oblačilne industrije, v zadnjih letih pa se je število oblačilnih podjetij močno zmanjšalo; obžaluje, da se v tej regiji zmanjšuje tudi BDP na prebivalca;

  6.  meni, da glede na upadanje prebivalstva, BDP na prebivalca in industrijsko bazo obravnavane regije vloga ustreza merilom za pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, čeprav vključuje manj kot 500 odpustov;

  7.  se zaveda, da je povečanje uvoza v Unijo potisnilo cene navzdol, kar je negativno vplivalo na finančni položaj podjetij v tekstilnem sektorju Unije ter v tekstilni in oblačilni industriji sprožilo splošen trend selitve proizvodnje v države z nižjimi stroški zunaj Unije; je seznanjen, da se je zato število proizvajalcev oblačil v Galiciji vztrajno zmanjševalo, število presežnih delavcev pa povečevalo;

  8.  poudarja, da je 83,5 % upravičencev žensk in da je velika večina starih med 30 in 54 let; glede na navedeno priznava, kako pomembni so aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh ranljivih skupin na trg dela;

  9.  je zaskrbljen zaradi dejstva, da se lahko s tovrstnim odpuščanjem še poveča stopnja brezposelnosti, s katero se to območje sooča že od začetka gospodarske in finančne krize;

  10.  ugotavlja, da Španija načrtuje šest vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) informativna srečanja in pripravljalne delavnice, (ii) poklicno usmerjanje, (iii) usposabljanje, (iv) intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve, (v) mentorstvo po ponovni vključitvi v zaposlitev, (vi) spodbude; meni, da je glede na profil odpuščenih delavcev posebej pomemben prispevek k stroškom za skrbnike vzdrževanih oseb;

  11.  meni, da je treba s pripravljenim poklicnim usposabljanjem razširiti nabor priložnosti za brezposelne, da morajo biti dejavnosti usposabljanja povezane s prospektivno študijo o trendih zaposlovanja, kar je treba vključiti med financirane ukrepe, poleg tega pa je treba povečati možnosti za poklicne poti brez razlikovanja na podlagi spola ali omejevanja na nekvalificirano zaposlitev;

  12.  meni, da bi moral odobreni program prek svetovanja in finančne podpore podpirati pobude za oblikovanje zadrug, ki bi jih uresničevali prejemniki načrtovanih prilagojenih storitev;

  13.  opozarja, da bi morala biti zasnova usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki so upravičene do sredstev iz ESPG, usmerjena k pobudam, ki prispevajo k zaposlovanju, izpopolnjevanju delavcev in vrednotenju njihove pretekle poklicne poti, da se jim približa poslovni svet, vključno z zadrugami, usklajena pa bi morala biti z obstoječimi programi Unije, vključno z Evropskim socialnim skladom;

  14.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s socialnimi partnerji;

  15.  obžaluje, da v vlogo niso vključeni ukrepi za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, glede na to, da se mladi pri iskanju večjih ekonomskih priložnosti raje izselijo iz regije

  16.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 18,21 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

  17.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire; pozdravlja izjavo Španije, da usklajeni sveženj ukrepov ponuja velike možnosti za olajšanje tega prehoda.

  18.  poudarja, da španske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

  19.  pozdravlja potrditev Španije, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih mora zadevno podjetje izvesti na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

  20.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

  21.  ponavlja poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

  22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

  23.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

  24.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

  PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

  EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1], zlasti člena 15(4),

  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], zlasti točke 13,

  ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

  ob upoštevanju naslednjega:

  (1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, zagotoviti podporo in jim pomagati pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

  (2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[3].

  (3)  Španija je 19. julija 2017 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščenimi delavci v 5 podjetjih, ki delujejo v sektorju proizvodnje oblačil v španski regiji Galicija. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kot je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

  (4)  Vloga Španije je po merilih iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 sprejemljiva, saj je imelo odpuščanje hude posledice za zaposlenost in lokalno gospodarstvo.

  (5)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 720.000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Španija.

  (6)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

  SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

  Člen 1

  V splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2018 se z uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zagotovi znesek 720.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.  

  Člen 2

  Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja][4]*.

  V ...,

  Za Evropski parlament  Za Svet

  Predsednik  Predsednik

  • [1]   UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [3]   Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
  • [4] *    Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  I.  Ozadje

  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

  V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013[2] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

  Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

  II.  Vloga Španije in predlog Komisije

  Komisija je 28. novembra 2017 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Španije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v petih podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 14 NACE po reviziji 2 (proizvodnja oblačil), v španski regiji Galicija (ES11) na ravni 2 NUTS, na trg dela. Predlog je Evropskemu parlamentu posredovala 15. januarja 2018.

  To je prva vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2018, in peta za sektor oddelka 14 NACE po reviziji 2 (proizvodnja oblačil) od ustanovitve ESPG. Je druga vloga, ki se nanaša na odpuščanje delavcev v malih in srednjih podjetjih oblačilnega sektorja v Galiciji. Gre za 303 delavce, ki so postali presežni, in uporabo skupnega zneska v višini 720.000 EUR iz ESPG za Španijo.

  Vloga je bila Komisiji poslana 19. julija 2017 in do 13. septembra 2017 dopolnjena z dodatnimi informacijami. Komisija je svojo oceno zaključila 6. decembra 2017 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot določa člen 4(2) uredbe o ESPG.

  Španija trdi, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, natančneje z liberalizacijo trgovine s tekstilom in oblačili. Povečanje uvoza v EU je cene potisnilo navzdol, kar je negativno vplivalo na finančni položaj podjetij v tekstilnem sektorju Unije ter v tekstilni in oblačilni industriji sprožilo splošen trend selitve proizvodnje v države z nižjimi stroški zunaj EU. Zato se je število proizvajalcev oblačil v Galiciji vztrajno zmanjševalo (za 26 % v obdobju 2010–2016), število presežnih delavcev pa povečevalo.

  Do odpuščanja je prišlo v petih podjetjih v občini Ordes (Órdenes), kjer se je število oblačilnih podjetij že nekaj časa zmanjševalo zaradi opuščanja dejavnosti ali selitve proizvodnje v tujino, potem ko se je uvoz oblačil v EU povečal. Brezposelnost v proizvodnem sektorju v tej občini se je v obdobju od decembra 2016 do aprila 2017, ko je bila odpuščena večina presežnih delavcev iz te vloge, povečala za 40 %.

  Španija se je znašla v izjemnih okoliščinah, ki so imele hude posledice za zaposlenost ter lokalno, regionalno in državno gospodarstvo: centralna območja v Galiciji se soočajo z odseljevanjem in pomanjkanjem služb, saj se ljudje selijo v bližino gospodarskih žarišč.

  Med presežnimi delavci so številne ženske, velika večina jih je starih med 30 in 54 let. Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev te ranljive skupine na trg dela.

  Med šestimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, so:

  – Informativna srečanja in pripravljalne delavnice: splošne informacije o razpoložljivem svetovanju in programih usposabljanja, pa tudi o nadomestilih in spodbudah; izdelava profila sodelujočih delavcev, podrobnejše informacije o prezaposlovanju, sektorjih, ki zahtevajo licence ali potrdila o poklicni usposobljenosti, potrdila o znanju in veščinah ter „mehke“ spretnosti, pridobljene na delovnem mestu; nasveti za dokončanje obvezne izobrazbe.

  – Poklicno usmerjanje za pridobitev zaposlitve ali samozaposlitve bo na voljo skozi celotno obdobje izvajanja.

  – Usposabljanje o ključnih in horizontalnih kompetencah, poklicno usposabljanje, na primer za poklice z večjo dodano vrednostjo v oblačilnem sektorju, za oskrbo starejših ter socialno in zdravstveno oskrbo oskrbovancev, skladiščenje ter spremljanje prostočasnih dejavnosti in rekreacije, pa tudi priprave na preizkuse za priznanje veščin, pridobljenih pri delu, ter preteklega izobraževanja in usposabljanja o podjetništvu.

  – Intenzivna pomoč pri iskanju zaposlitve, vključno z aktivnim preučevanjem lokalnih in regionalnih zaposlitvenih priložnosti (tudi za samozaposlene) ter primerjanjem ponudbe delovnih mest s povpraševanjem iskalcev.

  – Mentorstvo po ponovni vključitvi na trg dela: mentorji bodo delavce, ki so se ponovno zaposlili, usmerjali v prvih mesecih na novem delovnem mestu, da bi se izognili težavam.

  – Spodbude: spodbuda za sodelovanje, prispevek za potne stroške, prispevek k stroškom za skrbnike vzdrževanih oseb in dohodkovna podpora za tiste, ki se znova vključijo v delovno aktivno prebivalstvo kot samozaposleni.

  Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

  Španski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

  – pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

  – upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

  – podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

  – za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečilo se bo dvojno financiranje,

  – predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov, – finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

  Španija je obvestila Komisijo, da so vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja sredstva avtonomne pokrajine Galicija. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzorovali isti organi, ki upravljajo in nadzorujejo Evropski socialni sklad. Posredniško telo za upravni organ bo Xunta de Galicia.

  III.  Postopek

  Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 720.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

  To je drugi predlog za uporabo sredstev sklada, ki je bil v letu 2018 predložen proračunskemu organu.

  V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

  V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

  PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

  Jean Arthuis

  Predsednik Odbora za proračun

  ASP 09G205

  Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v zadevi EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

  Spoštovani gospod predsednik

  Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru ESPG/2017/006 ES/Galicija apparel in sprejela naslednje mnenje.

  Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

  Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

  A) ker ta vloga temelji na členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 303 delavce, ki so postali presežni v petih podjetjih iz gospodarskih sektorjev, razvrščenih v oddelek 14 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja oblačil);

  B) ker Španija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da je liberalizacija trgovine s tekstilom in oblačili – po izteku veljavnosti Sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o tekstilu konec leta 2004 – povzročila korenite spremembe v strukturi svetovne trgovine, tudi občuten porast uvoza oblačil v EU;

  C) ker je 83,5 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, žensk, 16,5 % pa moških; ker je 71,62 % ciljnih upravičencev starih med 30 in 54 let, 23,43 % pa med 55 in 64 let;

  zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude:

  1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 720.000 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.200.000 EUR;

  2. poudarja, da je območje Ordes, kjer je prišlo do odpuščanj, močno odvisno od oblačilne industrije, v zadnjih letih pa se je število oblačilnih podjetij močno zmanjšalo; obžaluje, da se v tam zmanjšuje tudi BDP na prebivalca;

  3. meni, da vloga ustreza merilom za pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, čeprav zadeva manj kot 500 odpuščenih delavcev, in sicer zaradi upadanja števila prebivalstva in BDP na prebivalca ter krčenja industrijske baze na prizadetem območju;

  4. zahteva, da se z ženskami in moškimi, ki jim bodo namenjeni ukrepi, financirani s pomočjo ESPG, opravi posamično posvetovanje, če to ni bilo že opravljeno pred oblikovanjem ponudb za usposabljanje; ugotavlja, da je pomembno zagotoviti, da je omenjeno usposabljanje prilagojeno interesom prizadetih delavcev;

  5. pozdravlja odločitev, da se ponudijo ukrepi za usposabljanje odpuščenih delavcev za poklice z višjo dodano vrednostjo v sektorju oblačil in za poklice na področjih z večjim potencialom rasti, vključno z oskrbo ostarelih ter socialno in zdravstveno oskrbo oskrbovanih oseb, skladiščenjem, prostočasnimi in rekreacijskimi dejavnostmi;

  6. ugotavlja, da prilagojene storitve za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, vključujejo informativna srečanja in pripravljalne delavnice, poklicno usmerjanje, intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve, mentorstvo po ponovni vključitvi v zaposlitev in spodbude; meni, da je glede na profil odpuščenih delavcev posebej pomemben prispevek k stroškom za skrbnike vzdrževanih oseb;

  7. obžaluje, da v vlogo niso vključeni ukrepi za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, glede na to, da se mladi pri iskanju večjih ekonomskih priložnosti raje izselijo iz regije;

  8. pozdravlja sodelovanje socialnih partnerjev pri oblikovanju usklajenega svežnja prilagojenih storitev ter njihovo udeležbo na okroglih mizah, na katerih se je razpravljalo o ukrepih, ki se bodo zagotavljali;

  9. ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 18,21 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je občutno nižje od praga 35 %, določenega v uredbi, in da se ti ukrepi pogojujejo z dejavnim sodelovanjem ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

  10. ugotavlja, da so španske oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da bi se preprečilo morebitno dvojno financiranje, in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov;

  11. pozdravlja potrditev španskih organov, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah;

  12. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire; pozdravlja izjavo Španije, da usklajeni sveženj ukrepov ponuja velike možnosti za olajšanje tega prehoda.

  S spoštovanjem,

  Marita ULVSKOG

  Vršilka dolžnosti predsednice odbora EMPL

  PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

  Jean ARTHUIS

  predsednik

  Odbor za proračun

  Evropski parlament

  Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

  Spoštovani g. Arthuis!

  Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 21. in 22. februarja 2018:

    COM(2017)0686 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 720.000 EUR za 303 presežne delavce v petih podjetjih iz proizvodnega sektorja v Španiji. Podjetja delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 14 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja oblačil). Do odpustov je prišlo v regiji na ravni NUTS 2 Galicija (ES11).

  Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

  Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi zgoraj omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

  S spoštovanjem,

  Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

  INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  22.2.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  30

  +

  ALDE

  Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Urmas Paet

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  ENF

  Marco Zanni

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga

  PPE

  Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand

  1

  -

  ENF

  André Elissen

  1

  0

  NI

  Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  Zadnja posodobitev: 26. februar 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov