Förfarande : 2018/2014(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0033/2018

Ingivna texter :

A8-0033/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0053

BETÄNKANDE     
PDF 410kWORD 57k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Esteban González Pons

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0033/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Spanien lade fram ansökan EGF/2017/006 ES/Galicia apparel för ett ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 303 uppsägningar inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) i Nuts 2-regionen Galicien (ES11) i Spanien.

D.  Ansökan grundas på de insatskriterier som anges i artikel 4.2 i förordningen om fonden, med avvikelse från kriteriet i artikel 4.1 b i förordningen, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Spanien är berättigat till ekonomiskt stöd på 720 000 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 200 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in ansökan den 19 juli 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Spanien lämnade, slutförde sin bedömning den 28 november 2017 och underrättade parlamentet den 15 januari 2018.

3.  Europaparlamentet noterar att Spanien hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen, närmare bestämt till den avreglering av handeln med textil- och beklädnadsprodukter till följd av att Världshandelsorganisationens multifiberavtal upphörde att gälla i slutet av 2004 som radikalt har förändrat den globala handelns struktur.

4.  Europaparlamentet påminner om att uppsägningar i fem företag förväntas medföra enorma påfrestningar i det drabbade området, och att effekten av uppsägningarna är kopplad till svårigheterna att omplacera personal på grund av bristen på arbetstillfällen, eftersom området ligger långt från större industricentra, de uppsagda arbetstagarnas låga utbildningsbakgrund, deras specifika yrkesmässiga färdigheter som utvecklats inom en sektor som håller på att minska, och det stora antalet arbetssökande.

5.  Europaparlamentet betonar att Ordes, den region som drabbats av uppsägningarna, är mycket beroende av beklädnadsindustrin och att antalet beklädnadsföretag har minskat markant de senaste åren. Parlamentet beklagar att BNP per capita i regionen också har minskat.

6.  Europaparlamentet anser att med tanke på den minskande befolkningen, BNP per capita och den industriella basen i den berörda regionen, uppfyller ansökan kriterierna för stöd från fonden trots att färre än 500 arbetstagare sagts upp.

7.  Europaparlamentet är medvetet om att ökningen av importen till unionen har pressat ned priserna, vilket har haft en negativ effekt på den finansiella ställningen för företag inom textilsektorn i unionen och gett upphov till den allmänna trenden inom textil- och beklädnadsindustrin att flytta produktion till låglöneländer utanför unionen. Parlamentet är medvetet om att i Galicien har detta lett till en stadig minskning av antalet konfektionsföretag och därmed ett ökande antal uppsägningar.

8.  Europaparlamentet understryker att 83,5 % av de berörda stödmottagarna är kvinnor och att de allra flesta av dem är 30–54 år gamla. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för denna utsatta grupp.

9.  Europaparlamentet oroas av att sådana uppsägningar ytterligare kan förvärra den arbetslöshetssituation som dessa regioner stått inför sedan den ekonomiska och finansiella krisens början.

10.  Europaparlamentet noterar att Spanien planerar sex olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) välkomstmöten och förberedande seminarier, ii) yrkesvägledning, iii) utbildning, iv) stöd till intensivt jobbsökande, v) handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete, vi) incitament. Parlamentet anser att ersättningen för utgifter till personer med omsorgsansvar är särskilt viktig med hänsyn till de uppsagda arbetstagarnas profil.

11.  Europaparlamentet anser att den yrkesutbildning som ges måste bredda möjligheterna för de arbetslösa, att utbildningsåtgärderna bör vara kopplade till en prospektiv studie av sysselsättningstendenser, som bör omfattas av denna finansiering, och att den bör utöka möjligheterna till yrkesverksamhet utan någon könsdiskriminering eller begränsning till icke-kvalificerad sysselsättning.

12.  Europaparlamentet anser att det godkända programmet, bland annat genom rådgivning och ekonomiskt stöd, bör ge stöd till bildandet av kooperativ av de personer som tar emot de planerade individanpassade tjänsterna.

13.  Europaparlamentet påpekar att utformningen av paketet med individanpassade tjänster som får stöd av fonden bör vara inriktad på initiativ som bidrar till sysselsättning, kompetenshöjning hos arbetstagarna och tillvaratagande av deras samlade arbetslivserfarenhet för att de ska kunna nå ut till företagen, däribland kooperativ, och att det bör samordnas med befintliga unionsprogram, t.ex. Europeiska socialfonden.

14.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter.

15.  Europaparlamentet beklagar att denna ansökan inte innehåller några åtgärder för ungdomar som varken arbetar eller studerar på grund av trenden att unga flyttar från regionen för att söka efter bättre ekonomiska möjligheter.

16.  Europaparlamentet noterar att de inkomststödjande åtgärderna kommer att utgöra 18,21 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är långt under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

17.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden. Parlamentet välkomnar Spaniens uttalande att det samordnade paketet har en stor potential att underlätta en sådan övergång.

18.  Parlamentet betonar att de spanska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.

19.  Europaparlamentet välkomnar att Spanien har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

21.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

22.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES Galicia apparel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser)(3).

(3)  Den 19 juli 2017 lade Spanien fram en ansökan om att utnyttja fonden efter uppsägningar i fem företag verksamma inom sektorn för tillverkning av kläder i regionen Galicien i Spanien. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Spaniens ansökan, eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 720 000 EUR som Spanien ansökt om.

(6)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 720 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den ... [datum för antagandet](4)*.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datumet införs av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Ansökan från Spanien och kommissionens förslag

Den 28 november 2017 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Spanien medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från fem företag verksamma inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) i Nuts 2-regionen Galicien (ES11) i Spanien. Rapporten översändes till Europaparlamentet och rådet den 15 januari 2018.

Detta är den första ansökan som behandlas under budgetåret 2018 och den femte inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) sedan fonden inrättades. Detta är den andra ansökan som avser uppsägningar i små och medelstora företag som är verksamma inom konfektionssektorn i Galicien. Ansökan avser 303 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 720 000 EUR ur fonden utnyttjas för Spanien.

Ansökan lämnades till kommissionen den 19 juli 2017 och kompletterades med ytterligare information fram till den 13 september 2017. Kommissionen avslutade sin bedömning den 6 december 2017 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden.

Spanien hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen, särskilt avregleringen av handeln med textil- och beklädnadsprodukter. Ökningen av importen till EU sätter press nedåt på priserna, vilket haft en negativ effekt på den finansiella ställningen för företag inom textilsektorn i EU och lett till en allmän trend inom textil- och beklädnadsindustrin att flytta produktion till låglöneländer utanför EU. I Galicien har detta lett till en stadig minskning av antalet konfektionsföretag (‑26 % under perioden 2010–2016) och därmed att ökat antal uppsägningar.

Uppsägningarna inträffade i fem företag i regionen Ordes/Órdenes, som har drabbats hårt av nedgången i antalet konfektionsföretag som en följd av nedläggningar eller att produktion flyttats till låglöneländer, till följd av den ökade importen av kläder till EU. Arbetslösheten inom tillverkningssektorn i Ordes ökade med 40 % under perioden december 2016 – april 2017, då en majoritet av uppsägningarna inträffade.

Spanien står inför exceptionella omständigheter som har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala, regionala eller nationella ekonomin. De inre delarna av Galicien håller på att avfolkas och det råder brist på arbetstillfällen eftersom folk flyttar och slår sig ned nära ekonomiska centra.

Ett stort antal av de uppsagda arbetstagarna är kvinnor och de allra flesta av dem är 30–54 år gamla. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden är därför viktiga för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper.

De sex olika åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från fonden begärs består av följande:

–  Välkomstmöten och förberedande seminarier: Inkluderar allmän information om tillgängliga rådgivnings- och utbildningsprogram, och om bidrag och incitament, kartläggning av de deltagande arbetstagarna, samt mer ingående information om omplacering, sektorer som kräver tillstånd eller intyg om yrkesmässig kompetens, certifiering av färdigheter och mjuka färdigheter som förvärvats i arbetssituationer, och hur man ska fullfölja den obligatoriska utbildningen.

–  Yrkesvägledning för anställning eller egenföretagande kommer att erbjudas under hela genomförandeperioden.

–  Utbildning i nyckelkompetens, övergripande kompetens, yrkesutbildning såsom utbildning till yrken med större mervärde inom konfektionsindustrin, äldrevård och vård och omsorg till personer i beroendeställning, magasinering, fritidsaktiviteter och rekreation, samt förberedelser inför prov för erkännande av kompetens som förvärvats genom arbetslivserfarenhet/erkännande av tidigare lärande och utbildning med inriktning på företagande.

–  Intensivt jobbsökande, bland annat en aktiv undersökning av lokala och regionala sysselsättningsmöjligheter (även för egenföretagare) och jobbmatchning.

–  Handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete: De arbetstagare som återinträder på arbetsmarknaden kommer att få handledning under de första månaderna för att förebygga eventuella problem på den nya arbetsplatsen.

–  Incitament: Bland annat incitament för deltagande, bidrag till reseutgifter, ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar, och inkomstersättning för återinträde på arbetsmarknaden som egenföretagare.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De spanska myndigheterna har lämnat alla nödvändiga försäkringar när det gäller följande:

–  Principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

–  De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda.

–  De företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda.

–  De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

–  De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Spanien har meddelat kommissionen att källan till den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen är medlen från den autonoma regionen Galicien. Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar ESF. Xunta de Galicia kommer att fungera som förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 720 000 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det sjätte förslaget om överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten hittills har mottagit under 2018.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2017/006 ES/Galicia apparel och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundas på artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 (EGF-förordningen) och gäller 303 arbetstagare som sagts upp från fem företag inom de näringsgrenar som i Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder).

B) För att påvisa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen framhåller Spanien att den avreglering av handeln med textil- och beklädnadsprodukter – till följd av att Världshandelsorganisationens multifiberavtal upphörde att gälla i slutet av 2004 – radikalt har förändrat den globala handelns struktur med bland annat en stor ökning av EU:s import av beklädnadsprodukter.

C) Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 83,5 % kvinnor och 16,5 % män. Av de berörda stödmottagarna är 71,62 % mellan 30 och 54 år och 23,43 % är mellan 55 och 64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Spaniens ansökan:

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 720 000 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 200 000 EUR.

2. Europaparlamentet betonar att Ordes, det territorium som berörs av uppsägningarna, är starkt beroende av konfektionsindustrin och att antalet konfektionsföretag har minskat markant de senaste åren. Parlamentet beklagar att BNP per capita också har minskat.

3. Europaparlamentet anser att den minskande befolkningen, BNP per capita och den industriella basen i det berörda territoriet innebär att ansökan uppfyller kriterierna för stöd från fonden trots att färre än 500 arbetstagare sagts upp.

4. Europaparlamentet kräver att om detta inte redan gjorts före utformningen av de utbildningsåtgärder som erbjuds, ska personliga rådgivningsmöten hållas mellan de kvinnor och män som berörs av de åtgärder som finansieras genom fonden. Parlamentet noterar vikten av att säkerställa att ovannämnda utbildningsåtgärder anpassas till de berörda arbetstagarna.

5. Europaparlamentet välkomnar beslutet att erbjuda yrkesutbildningsinsatser som syftar till att göra de uppsagda arbetstagarna redo för anställning i yrken med större mervärde inom konfektionsindustrin och i yrken med större tillväxtpotential, bland annat äldrevård och vård och omsorg till personer i beroendeställning, magasinering, fritidsaktiviteter och rekreation.

6. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som finansieras genom Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter till uppsagda arbetstagare inkluderar välkomstmöten och förberedande seminarier, yrkesvägledning, utbildning, stöd till intensivt jobbsökande, handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och incitament. Parlamentet anser att ersättningen för utgifter till personer med omsorgsansvar är särskilt viktig med hänsyn till de uppsagda arbetstagarnas profil.

7. Europaparlamentet beklagar att denna ansökan inte innehåller några åtgärder för ungdomar som varken arbetar eller studerar på grund av trenden att unga flyttar från regionen för att söka efter bättre ekonomiska möjligheter.

8. Europaparlamentet gläder sig över involveringen av arbetsmarknadens parter i utformningen av det samordnade paketet av individanpassade tjänster och deras deltagande i rundabordssamtal där åtgärderna diskuterades.

9. Europaparlamentet noterar att de inkomststödjande åtgärderna kommer att utgöra 18,21 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är långt under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

10. Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

11. Europaparlamentet gläder sig över att Spanien har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

12. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet välkomnar Spaniens förklaring att det samordnade paketet har en stor potential att underlätta en sådan övergång.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog

Tillförordnad ordförande för EMPL


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett förslag till kommissionens beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta förslag ska antas av budgetutskottet den 21–22 februari 2018.

-  I COM(2017)0686 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 720 000 EUR för 303 uppsagda arbetstagare vid fem företag inom tillverkningssektorn i Spanien. Företagen är verksamma inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 14 (Tillverkning av kläder). Uppsägningarna skedde i Nuts 2-regionen Galicien (ES11).

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och har bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för ett anslag på ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy