Procedūra : 2017/0213(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0034/2018

Pateikti tekstai :

A8-0034/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0061

REKOMENDACIJA     ***
PDF 620kWORD 57k
23.2.2018
PE 615.429v02-00 A8-0034/2018

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones, projekto

(14532/2017– C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Jean Arthuis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones, projekto

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14532/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Protokolo Nr. 37 dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 straipsnio pirmą pastraipą (C8–0444/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A8–0034/2018),

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas (APMTF), įsteigtas po to, kai baigė galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis (EAPB), yra skirtas mokslinių tyrimų veiklai šiuose sektoriuose, atitinkamai 72,8 % – plieno ir 27,2 % – anglių(1). Ši veikla finansuojama mažos rizikos finansinėmis investicijomis, kurias vykdo Europos Komisija. Tačiau, atsižvelgiant į Europos Centrinio Banko vykdomą pinigų politiką, jos labai mažėja. Numatyta, kad APMTF programai 2018 m. skirtą finansinį paketą sudarys apytiksliai 27 mln. EUR, t. y. 19 mln. EUR mažiau nei 2017 m. suma. Remiantis Komisijos prognozėmis, šis skaičius turėtų būti sumažintas dar labiau ir 2019 m. siekti 14–18 mln. EUR sumą.

Pasiūlymo dėl Komisijos sprendimo(2) tikslas – leisti panaudoti visas nuo 2003 m. panaikintų su APMTF programa susijusių įsipareigojimų sumas. Komisija šio pakartotinio panaudojimo galimą pelną vertina 40,3 mln. EUR. Priėmus šį pasiūlymą Komisijai būtų suteikta galimybė iki 40 mln. EUR papildyti APMTF 2018 m. skiriamą finansinį paketą ir likusius asignavimus panaudoti 2019 m. finansiniam paketui.

Taryba(3) laikėsi Komisijos pasiūlymo, išskyrus nuostatas dėl dienos, nuo kurios leidžiama pradėti naudoti panaikintų įsipareigojimų sumas. Tai techninis patikslinimas, nes, Tarybos požiūriu, lėšos turi būti grąžinamos nuo EAPB sutarties galiojimo pabaigos, t. y. nuo 2002 m. liepos 24 d.; Komisija savo ruožtu mano, kad lėšos tapo prieinamos nuo šio reglamento paskelbimo dienos, t. y. nuo 2003 m. vasario 6 d.

Poveikis biudžetui

Tai pereinamojo laikotarpio priemonė. Šis pasiūlymas skiriamas tik pelningumo nuostoliams 2018–2020 m. padengti ir pakankamam finansavimui šiuose sektoriuose užtikrinti. Be to, ši priemonė nedarys jokio poveikio biudžetui, nes fondas nėra įtrauktas į ES biudžetą ir fondo pradinė kapitalizacija lieka nepakitusi.

Tačiau, nors finansavimas atrodo užtikrintas iki 2020 m., Komisija turėtų ieškoti būdų, kaip būtų galima užtikrinti šiems sektoriams finansuoti skirtų asignavimų teikimą po šios datos, nesumažinant esamos bei būsimos daugiametės finansinės programos biudžetinių veiksmų laisvės.

Suderinimas su Finansiniu reglamentu

Nuo 2003 m. kaip lex specialis Finansinio reglamento (FR) atžvilgiu taikomos 4 straipsnio 5 dalies nuostatos, ir todėl nuo jo nukrypstama. Iki šiol panaikintų įsipareigojimų sumos, taip pat nepagrįstai išmokėtų lėšų grąžinamos sumos grįžta į EAPB turtą ir jų negalima nei naudoti, nei automatiškai perkelti į bendrąjį APMTF programos biudžetą.

Siūlomu 4 straipsnio 4 dalies pakeitimu bus sudarytos sąlygos taikyti FR taisykles dėl nepagrįstai išmokėtų sumų grąžinimo. Be to, 4 straipsnio 5 dalies keitimas atitinka neseniai pasiektą politinį susitarimą dėl Finansinio reglamento (būsimo FR 14 straipsnio 4 dalis), nes panaikintų įsipareigojimų sumas vėl bus galima naudoti toms pačioms programoms. Todėl persvarstytas Tarybos sprendimas 2003/76/EB derės su Finansiniu reglamentu. Tai padės supaprastinti ir aiškiau apibrėžti APMTF padėtį vadinamojoje biudžeto galaktikoje.

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai

APMTF yra skirtas moksliniams tyrimams anglių ir plieno pramonės sektoriuose remti siekiant šiuose sektoriuose diegti naujoves ir užtikrinti šių sektorių konkurencingumą. Projektai apima ne tik gamybos procesus, išteklių naudojimą ir pertvarkymą, darbo saugą, bet ir aplinkos apsaugą ir anglies dioksido (CO2) kiekio, išmetamo naudojant anglis ir gaminant plieną, mažinimą.

Kalbant apie pastarąjį aspektą, pasakytina, kad Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2030 m. savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 40 % (palyginti su 1990 m.) ir laikytis COP 21 Paryžiaus susitarimo. Neseniai „Vienos planetos“ aukščiausiojo lygio susitikime daugelis didelių bankų ir draudimo bendrovių paskelbė savo įsipareigojimą mažinti ir galiausiai nutraukti savo investicijas į iškastinį kurą, ypač anglis.

Atsižvelgiant į tai, reikėtų nurodyti kai kuriuos projektus, kurie yra APMTF teikiamo bendro finansavimo teigiamo poveikio aplinkai pavyzdys:

  ULCOS (plienas): tai yra didžiausias pasaulyje plieno pramonės mokslinių tyrimų projektas. Jis apima 48 universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir pramonės partnerių konsorciumą, kuris atlieka naujoviškus mokslinius tyrimus, siekdamas radikaliai sumažinti plieno pramonės išmetamo anglies dioksido kiekį. Buvo sukurta daug sąvokų, pvz., aukštakrosnės viršutinės dalies dujų perdirbimas. Ši technologija suteikia galimybę panaikinti CO2 ir perdirbti anglies monoksidą (CO) pačioje aukštakrosnėje ir taip potencialiai daugiau kaip perpus sumažinti iš dabartinių aukštakrosnių išmetamų teršalų kiekį. Šiuo metu projektą ULCOS geriausiai reprezentuoja HISARNA;

  PROMS ir EAF-PROMS (plienas): šie du projektai sudarė sąlygas mokslininkams sukurti tokį plieną, kuriame dera itin atsparus lydinys ir didelės deformacijos savybės. Šie lydiniai yra ypač aktualūs automobilių gamintojams, nes jie padeda sumažinti automobilių svorį (naudojant plonesnius lakštus) ir galiausiai sumažinti automobilių sąnaudas ir išmetamą anglies dioksido kiekį kartu išlaikant tvirtumą, kuriuo užtikrinamas keleivių saugumas;

  COALBYPRO (anglys). Akmens anglies pelenuose yra teršalų, kurie, jei nėra tinkamai tvarkomi, gali teršti aplinką. Šio projekto tikslas – pakartotinai naudoti pelenus, kaip žaliavą CO2 surinkti ir saugoti panaudojus pelenų mineralinės karbonizacijos technologiją. Taip pat bus tiriama galimybė surinkti CO2 ceolituose. Galutinis tikslas – anglių kasyklų aplinkosaugos vadyba jas uždarius;

  MERCURYCAP (anglys): šis projektas padėjo rasti naujų sprendimų, kaip surinkti anglimis kūrenamų elektrinių išmetamą gyvsidabrį: perspektyvių sorbentų ir oksidaciją katalizuojančių medžiagų kūrimas. Moksliniai tyrimai padėjo pasiekti reikšmingų rezultatų: daugelis sorbentų ir medžiagų gali gerai sulaikyti gyvsidabrį.

Plataus užmojo projektai, kuriais siekiama, kad Europos plienas būtų ekologiškas ir konkurencingas

Atsižvelgdamas į P. Lamy pranešimą (LAB-FAB-APP)(4) ir į pasiūlymą dėl „plieno misijos“, Europos Parlamentas visapusiškai pritaria požiūriui, kad reikia skatinti Europos plieno ekologiškumą ir konkurencingumą. Būtina padaryti didelę pažangą kokybės srityje, kad iki 2025 m. būtų galima pateikti konkretų be išmetamo CO2 gaminamo plieno projektą. Atsižvelgiant į tai reikia sutelkti visus sektoriaus suinteresuotuosius subjektus, ir Parlamentas užtikrins, kad pagal naują bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą (9BP) šiai iniciatyvai būtų skirta atitinkama suma. Siekiant šio tikslo plati visos Europos masto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė sudarytų sąlygas kurti plieno gamybos technologijas siekiant išvengti CO2 išmetimo į aplinką (plg. elektros energija ir vandenilis) arba gerokai sumažinti į aplinką išmetamo CO2 kiekį (procesų integravimas, biopramoniniai metodai, CO2 panaudojimas, surinkimas ir saugojimas).

Išvada

Tarybos sprendimo 2003/76/EB persvarstymas, kuris nedaro poveikio biudžetui, sudarytų sąlygas ne tik suderinti APMTF su Finansiniu reglamentu, bet ir padėtų gauti lėšų inovaciniams projektams finansuoti. Fondas skiria vidutiniškai 55 mln. EUR per metus mokslinių tyrimų projektams. Nepanaudojant šių sumų būtų įmanoma finansuoti dukart mažiau projektų.

APMTF tikslų yra daug ir jo lėšomis, taikant inovacijas, užtikrinamas šių sektorių konkurencingumas, išlaikomos darbo vietos dažnai sunkumų turinčiose geografinėse vietovėse ir padedama mažinti išmetamą CO2 ir kitų šių pramonės šakų išmetamų teršalų kiekį.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo pasiekta gerų rezultatų vykdant APMTF bendrai finansuojamus projektus, šio fondo nuolatinė parama yra labai pageidautina. Parlamentas yra pasirengęs prisijungti prie strateginių svarstymų, kaip užtikrinti šį nuolatinį finansavimą ir, kai taikoma, EAPB turto valdymą padaryti aktyvesnį arba netgi dalį šio fondo lėšų panaudoti siekiant pradėti įgyvendinti didelius projektus, kuriais siekiama, kad Europos plienas būtų ekologiškas ir konkurencingas.

(1)

2003 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimo, numatančio būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones (2003)76/EB), 3 straipsnio 2 dalis.

(2)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones (2017 m. rugpjūčio 25 d. COM(2017) 452 final).

(3)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones (Taryba 13451/17, 2017 10 19).

(4)

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo būtinų įgyvendinimo priemonių numatymas

Nuorodos

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

13.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Priėmimo data

22.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Pateikimo data

23.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika