NÁVRH ODPORÚČANIA  k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

23.2.2018 - (14532/2017– C8-0444/2017 – 2017/0213(APP)) - ***

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jean Arthuis

Postup : 2017/0213(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0034/2018
Predkladané texty :
A8-0034/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14532/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 2 ods. 1 Protokolu č. 37 o finančných následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (C8-0444/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A8-0034/2018),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (RFCS), ktorý bol zriadený po skončení platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), je financovať výskumné činnosti v týchto odvetviach, a to do výšky 72,8 % v oceliarskom priemysle a do výšky 27,2 % v uhoľnom priemysle[1]. Tieto činnosti sa financujú z finančných aktív s nízkym rizikom, ktoré spravuje Komisia. Ich hodnota však vzhľadom na menovú politiku, ktorú zaviedla Európska centrálna banka, výrazne klesá. Bolo stanovené, že finančné krytie programu RFCS na rok 2018 bude približne 27 miliónov EUR, čo predstavuje zníženie o 19 miliónov EUR oproti finančnému krytiu v roku 2017. Podľa prognóz Komisie by sa táto suma mala ešte ďalej znížiť a v roku 2019 bude na úrovni 14 až 18 miliónov EUR.

Cieľom návrhu Komisie na rozhodnutie[2] je povoliť použitie všetkých záväzkov, ktoré boli v rámci výskumného programu RFCS zrušené od roku 2003. Komisia odhaduje, že týmto opätovným použitím by sa mohli dosiahnuť finančné zisky vo výške 40,3 milióna EUR. Prijatím návrhu by tak Komisia mohla zvýšiť rozpočet programu RFCS na rok 2018 na úroveň 40 miliónov EUR a zostávajúce rozpočtové prostriedky použiť na rozpočet v roku 2019.

Rada[3] sa pridáva k návrhu Komisie s jednou výraznou výnimkou, ktorou je dátum sprístupnenia zrušených záväzkov. Ide o technickú úpravu, keďže podľa Rady sú prostriedky, ktoré sa majú znovu použiť, k dispozícii od dátumu skončenia platnosti Zmluvy o ESUO, t. j. 24. júla 2002, zatiaľ čo Komisia sa domnieva, že rozpočtové prostriedky sa sprístupnili v deň zverejnenia tohto nariadenia, t. j. 6. februára 2003.

Vplyv na rozpočet

Ide o dočasné opatrenie. Cieľom návrhu je len pokryť straty z výnosov na roky 2018 až 2020 a zaistiť dostatočné financovanie v týchto odvetviach. Toto opatrenie pritom nebude mať žiadny vplyv na rozpočet, pretože fond nie je financovaný z rozpočtu EÚ a počiatočný kapitál fondu sa nezmení.

Na druhej strane, hoci sa zdá, že financovanie je zaistené až do roku 2020, by bolo potrebné, aby Komisia našla spôsoby, ako zaistiť financovanie pre tieto odvetvia aj po uvedenom dátume, bez toho, aby sa ohrozil rozpočtový priestor na manévrovanie v rámci súčasného a budúceho viacročného finančného rámca.

Zosúladenie s nariadením o rozpočtových pravidlách

Ustanovenia článku 4 ods. 5 sa od roku 2003 uplatňujú ako lex specialis vo vzťahu k nariadeniu o rozpočtových pravidlách, a teda sa od neho odchyľujú. Až doteraz sa zrušené sumy, ako aj spätne získané sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené, vracali ako aktíva ESUO a nesprístupňovali sa, ani sa automaticky neprenášali do všeobecného rozpočtu programu RFCS.

Návrh na zmenu článku 4 ods. 4 teda umožní uplatňovať pravidlá nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa spätného získavania neoprávnene vyplatených súm. Okrem toho je zmena článku 4 ods. 5 v súlade s nedávno dosiahnutou politickou dohodou o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách (článok 14 ods. 4 budúceho nariadenia o rozpočtových pravidlách), pretože zrušené prostriedky budú znovu k dispozícii na rovnaké programy. Rozhodnutie Rady 2003/76/ES tak bude po revízii v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Tým sa zjednoduší a vyjasní pozícia RFCS medzi rôznymi rozpočtovými zdrojmi.

Ciele v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov

Cieľom RFCS je podporovať výskum v odvetviach uhlia a ocele, aby tieto odvetvia mohli inovovať a aby bola zaistená ich konkurencieschopnosť. Projekty pokrývajú nielen výrobné postupy, používanie a premenu zdrojov a bezpečnosť pri práci, ale aj ochranu životného prostredia a znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2), ktoré vznikajú používaním uhlia a pri výrobe ocele.

V súvislosti s týmto posledným bodom sa EÚ zaviazala, že do roku 2030 zníži svoje emisie skleníkových plynov o 40 % (v porovnaní s rokom 1990) a bude dodržiavať Parížsku dohodu prijatú na konferencii COP 21. Na nedávnom samite Jedna planéta viaceré významné banky a poisťovne ohlásili záväzok znížiť objem svojich investícií, či dokonca úplne ukončiť investície do fosílnych palív, najmä uhlia.

Vzhľadom na to treba uviesť niekoľko projektov, ktoré sú dôkazom pozitívneho prínosu spolufinancovania z RFCS k ochrane životného prostredia:

  ULCOS (oceľ): najväčší výskumný projekt, aký sa kedy uskutočnil v svetovom oceliarstve. Združuje 48 univerzít, výskumných ústavov a partnerov z priemyselnej sféry tvoriacich konzorcium, ktoré vykonáva inovujúce výskumné činnosti zamerané na zásadné zníženie emisií CO2 pochádzajúcich z oceliarstva. Výsledkom bolo niekoľko koncepcií, ako napríklad opakované použitie tlakového plynu. Táto technológia umožňuje odstrániť CO2 a znovu použiť oxid uhoľnatý (CO) priamo vo vysokej peci, pričom sa môže znížiť úroveň emisií vysokých pecí na menej ako polovicu v porovnaní so súčasnou úrovňou. Najvýznačnejšou súčasťou programu ULCOS je v súčasnosti HIsarna;

  PROMS a EAF-PROMS (oceľ): vďaka týmto dvom projektom výskumní pracovníci vyvinuli oceľ kombináciou mimoriadne odolnej zliatiny s výbornými deformačnými vlastnosťami. Tieto zliatiny sú osobitne dôležité pre výrobcov automobilov, pretože vďaka nim môžu znížiť hmotnosť vozidiel (vďaka tenším plechom) a v konečnom dôsledku aj spotrebu, ako aj emisie CO2 z áut a zachovať pritom takú odolnosť, aby bola zaručená bezpečnosť cestujúcich;

  COALBYPRO (uhlie): popolček z uhlia obsahuje kontaminanty, ktoré môžu v prípade nesprávneho zaobchádzania znečisťovať životné prostredie. Cieľom tohto projektu je opätovne používať popolček ako materiál na zachytávanie a ukladanie CO2 prostredníctvom premeny popolčeka do minerálnej podoby. Predmetom výskumu bude aj možnosť zachytávať CO2 v zeolitoch. Hlavným cieľom je mať kontrolu nad environmentálnym vplyvom uhoľných baní po ich uzavretí;

  MERCURYCAP (uhlie): vďaka tomuto projektu sa dospelo k dvom novým riešeniam zachytávania emisií ortuti z uhoľných elektrární: boli vyvinuté sľubné sorbenty a materiály, ktoré fungujú ako oxidačné katalyzátory. Výskum priniesol významné výsledky: niekoľko sorbentov a materiálov sa ukázalo ako účinných pri zachytávaní ortuti.

Veľké budúce projekty na zaistenie ekologickej a konkurencieschopnej európskej ocele

Parlament sa plne stotožňuje s cieľom podporovania ekologickej a konkurencieschopnej európskej ocele, a to so zreteľom na správu Lamyho (LAB-FAB-APP)[4] a návrh „misie v oblasti ocele“. Na to, aby sa do roku 2025 dospelo ku konkrétnemu projektu na výrobu ocele bez emisií CO2, je potrebný zásadný kvalitatívny posun. V tejto súvislosti bude potrebná mobilizácia všetkých zainteresovaných aktérov a Parlament zabezpečí, aby sa na túto iniciatívu v rámci nového rámcového programu pre výskum a inováciu (RP9) vyhradila zodpovedajúca suma. Rozsiahle verejno-súkromné partnerstvo na celoeurópskej úrovni by na tento účel umožnilo vytvoriť technologické postupy na výrobu ocele bez toho, aby vznikali emisie CO2 (možno porovnať elektrinu a vodík), alebo tak, aby sa tieto emisie výrazne znížili (integrácia postupov, biopriemyselné techniky, opätovné využívanie, zachytávanie a ukladanie CO2).

Záver

Revízia rozhodnutia Rady 2003/76/ES, ktorá nemá vplyv na rozpočet, by umožnila nielen zosúladenie RFCS s nariadením o rozpočtových pravidlách, ale aj uvoľnenie finančných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na financovanie inovačných projektov. Z fondu sa prideľuje na výskumné projekty v priemere 55 miliónov EUR ročne. Bez sprístupnenia týchto súm by sa možno financoval iba polovičný počet projektov.

RFCS sleduje rôznorodé ciele a zabezpečuje konkurencieschopnosť týchto odvetví vďaka inováciám a udržanie pracovných miest v zemepisných oblastiach, ktoré majú často problémy, a prispieva k znižovaniu emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok, ktoré tieto odvetvia produkujú.

So zreteľom na uspokojivé výsledky, ktoré dosiahli projekty spolufinancované z RFCS, je mimoriadne žiaduce poskytovať podporu z tohto fondu aj naďalej. Parlament je pripravený zapojiť sa do strategických úvah o tom, akým spôsobom by sa malo zabezpečiť toto pretrvávajúce financovanie, a v prípade potreby zaistiť aktívnejšie spravovanie finančných prostriedkov ESUO, či dokonca používať časť týchto prostriedkov na zavedenie veľkých projektov zameraných na zabezpečenie ekologickej a konkurencieschopnej európskej ocele.

  • [1]  Článok 3 ods. 2 rozhodnutia Rady 2003/76/ES z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele.
  • [2]  COM(2017)0452 final z 25. augusta 2017: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele.
  • [3] Dokument Rady 13451/17 z 19. októbra 2017: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele.
  • [4]  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ustanovenie opatrení potrebných na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

Referenčné čísla

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

13.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Dátum prijatia

22.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Dátum predloženia

23.2.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia