PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

23.2.2018 - (14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP)) - ***

Odbor za proračun
Poročevalec: Jean Arthuis

Postopek : 2017/0213(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0034/2018
Predložena besedila :
A8-0034/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

(14532/2017 – C8-0444/2017 – 2017/0213(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14532/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 2(1) Protokola št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije (C8-0444/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A8-0034/2018),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RSPJ), ki je bil ustanovljen po izteku Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti premoga in jekla (ESPJ), je namenjen financiranju raziskovalnih dejavnosti v teh sektorjih, v obsegu 72,8 % za jeklo in 27,2 % za premog[1]. Te dejavnosti se financirajo s finančnimi naložbami z nizko stopnjo tveganja, ki jih izvaja Komisija. Vendar se je njihov obseg zaradi monetarne politike Evropske centralne banke bistveno zmanjšal. Dejansko je predvideno, da sredstva za program RSPJ za leto 2018 znašajo približno 27 milijonov EUR, kar pomeni zmanjšanje za 19 milijonov EUR v primerjavi z letom 2017. Po napovedih Komisije bi se ta znesek moral še zmanjšati na znesek med 14 in 18 milijoni EUR v letu 2019.

Cilj predloga Sklepa Komisije[2] je omogočiti uporabo vseh prevzetih obveznosti v okviru programa RSPJ od leta 2003. Komisija ocenjuje potencialne koristi od recikliranja na 40,3 milijona EUR. Sprejetje tega predloga bi tako Komisiji omogočilo, da dopolni sredstva Raziskovalnega sklada za premog in jeklo za leto 2018, da se doseže znesek v višini 40 milijonov EUR in uporabi ostali del sredstev za dodeljena sredstva za leto 2019.

Svet[3] je sledil predlogu Komisije, s pomembno izjemo glede datuma, ko bodo dana na voljo sproščena sredstva. Ta točka je tehnične narave, ker Svet meni, da so sredstva, ki jih je treba pridobiti, bila na voljo po izteku Pogodbe ESPJ, 24. julija 2002; Komisija na drugi strani meni, da so sredstva na voljo od dneva objave te uredbe, to je 6. februarja 2003.

Proračunske posledice

Gre za prehoden ukrep. Predlog je namenjen le kritju izgub donosa za obdobje od 2018 do 2020 in zagotovitvi zadostnega financiranja v teh sektorjih. Po drugi strani ta ukrep ne bo nikakor vplival na proračun, saj sklad ni v proračunu Evropske unije in začetna kapitalizacija sklada ostaja nespremenjena.

Vendar, če je financiranje predvidoma zagotovljeno do leta 2020, bi morala Komisija poiskati načine, da bi zagotovila sredstva za te sektorje v obdobju, ki sledi, ne da bi obremenili proračunski manevrski prostor sedanjega in prihodnjega večletnega finančnega okvira.

Uskladitev s finančno uredbo

Od leta 2003 se določbe člena 4(5) uporabljajo kot lex specialis glede na finančno uredbo in torej odstopajo od te uredbe. Sproščeni zneski in vračila neupravičeno plačanih zneskov so se do zdaj vračala v sredstva ESPJ: niso bila na voljo, niti se niso samodejno prenesla v splošni proračun programa RSPJ.

S predlogom spremembe člena 4(4) se bodo začela uporabljati pravila iz finančne uredbe o vračilu neupravičeno plačanih zneskov. Poleg tega je sprememba člena 4(5) v skladu z nedavno doseženim političnim dogovorom o reviziji finančne uredbe (člen 14(4) prihodnje finančne uredbe), ker bodo sproščeni zneski bodo spet na voljo za te programe. Ko bo spremenjen, bo sklep Sveta 2003/76/ES usklajen s finančno uredbo. S tem bo poenostavljen in pojasnjen položaj RSPJ med elementi „proračunske galaksije“.

Cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov

RSPJ je namenjen podpori raziskavam v sektorjih premoga in jekla, za inovacije in njihovo konkurenčnost. Projekti zajemajo proizvodni postopek, uporabo in preusmeritev virov, varnost pri delu, pa tudi varstvo okolja in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2), ki nastanejo pri uporabi premoga in proizvodnji jekla.

V zvezi s tem se je Evropska unija obvezala, da bo zmanjšala za 40 % (v primerjavi z letom 1990) svoje emisije toplogrednih plinov do leta 2030 in spoštovala Pariški sporazum konference COP 21. Pred kratkim je v okviru One Planet Summit več bank in zavarovalnic objavilo svojo zavezo, da bodo zmanjšale, in nekoč zaustavile, svoje naložbe v fosilna goriva, zlasti premog.

V zvezi s tem je treba omeniti nekaj projektov, ki ponazarjajo pozitiven učinek sofinanciranja iz Raziskovalnega sklada za premog in jeklo na okolje:

 ULCOS (jeklo): gre za največji raziskovalni projekt svetovne jeklarske industrije doslej. Združuje konzorcij 48 univerz, raziskovalnih inštitutov in industrijskih partnerjev, ki izvaja inovativne raziskave za korenito zmanjšanje ogljikovih emisij industrije jekla. Oblikovanih je bilo več pojmov, na primer recikliranje plavžnega plina. Ta tehnologija omogoča odstranitev CO2 in recikliranje ogljikovega monoksida (CO) neposredno v plavžu, kar bi lahko za več kot polovico zmanjšalo sedanjo raven emisij iz plavžov. Danes je HISARNA najprepoznavnejši del ULCOS;

 PROMS in EAF-PROMS (jeklo): oba projekta sta omogočila raziskovalcem, da razvijejo jeklo, ki združuje izjemno odporno zlitino z močno zmožnostjo preoblikovanja. Te zlitine so zelo zanimive za proizvajalce avtomobilov, saj omogočajo zmanjšanje teže avtomobilov (zaradi tanjših listov) in posledično zmanjšanje porabe ter emisij ogljika iz avtomobilov, ob sočasnem ohranjanju odpornosti ki zagotavlja varnost potnikov;

 COALBYPRO (premog): premogov pepel vsebuje onesnaževala, ki lahko onesnažujejo okolje, če niso primerno upravljani. Cilj tega projekta je ponovna uporaba pepela kot materiala za zajemanje in shranjevanje CO2, s pomočjo mineralizacije karbonatov pepela. Preučevala se bo tudi možnost zajemanja CO2 v zeolitih. Končni cilj je okoljsko upravljanje rudnikov premoga po njihovem zaprtju;

  MERCURYCAP (premog): ta projekt je omogočil, da se najdejo nove rešitve za zajemanje emisij živega srebra v elektrarnah na premog: razvoj obetavnih sorbentov in materialov, ki so katalizatorji za oksidacijo. Raziskave so dale pomembne rezultate: več sorbentov in materiali je pokazalo dobro zmogljivost zadrževanja živega srebra.

Pomembni projekti prihodnosti za čisto in konkurenčno evropsko jeklo

Ob upoštevanju akta iz Lamyjevega poročila (LAB-FAB-APP)[4] in predloga „misija jeklo“ Parlament v celoti podpira spodbujanje čistega in konkurenčnega evropskega jekla. Potreben je kakovostni preskok, da bi do leta 2025 oblikovali konkreten projekt proizvodnje jekla brez emisij CO2. V tem okviru je treba spodbujati vse udeležence v tem sektorju in Parlament zagotavlja, da bo namenjen ustrezen znesek za to pobudo v sklopu novega okvirnega programa za raziskave in inovacije (9. okvirni program). V ta namen bi široko vseevropsko javno-zasebno partnerstvo omogočilo razvoj tehnoloških področij proizvodnje jekla za preprečevanje emisij CO2 (električna energija in vodik) ali jih močno zmanjšalo (povezovanje postopkov, bioindustrijske tehnike, uporaba, zajemanje in shranjevanje CO2).

Sklep

Revizija Sklepa Sveta 2003/76/ES, ki ne vpliva na proračun, bi omogočila ne le uskladitev s finančno uredbo, ampak tudi sprostitev denarja, ki je nujen za financiranje inovativnih projektov. Sklad v povprečju nameni 55 milijonov EUR letno za raziskovalne projekte. Če ti zneski ne bodo na voljo, se lahko zgodi, da bo financiranih dvakrat manj projektov.

Cilji RSPJ so številni in zagotavljajo konkurenčnost teh sektorjev na podlagi inovacij, ohranjajo delovna mesta na geografskih območjih, kjer so težave pogoste, in prispevajo k zmanjšanju emisij CO2 ter drugih onesnaževal, ki jih povzročajo te industrije.

Ob upoštevanju zadovoljivih rezultatov, ki so jih na tem področju dosegli projekti, ki jih sofinancira RSPJ, je zelo zaželena stalna podpora tega sklada. Parlament se je pripravljen vključiti v strateško razmišljanje o tem, kako zagotoviti takšno trajnost in, če je to primerno, vzpostaviti bolj aktivno upravljanje sredstev ESPJ ali celo uporabiti del teh sredstev za začetek velikih projektov za čisto in konkurenčno evropsko jeklo.

  • [1]  Člen 3(2) Sklepa Sveta z dne 1. februarja 2003, ki določa ukrepe za izvajanje protokola, priloženega Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo (2003)76/ES.
  • [2]  COM(2017)0452 z dne 25.8.2017: o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti
  • [3] Svet 13451/17 z dne 19.10.2017: o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti
  • [4]  http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Določitev ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

Referenčni dokumenti

14532/2017 – C8-0444/2017 – COM(2017)04522017/0213(APP)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

13.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

14.12.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

23.1.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jean Arthuis

14.9.2017

 

 

 

Datum sprejetja

22.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

Datum predložitve

23.2.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

Verts/ALE

Jordi Solé

2

0

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov