Procedura : 2017/2203(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0035/2018

Teksty złożone :

A8-0035/2018

Debaty :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0059

SPRAWOZDANIE     
PDF 566kWORD 65k
26.2.2018
PE 612.229v02-00 A8-0035/2018

w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie odcięcia dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu

(2017/2203(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Javier Nart

POPRAWKI
PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie odcięcia dżihadystów od źródeł dochodu – walka z finansowaniem terroryzmu

(2017/2203(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sytuacji w północnym Iraku i Mosulu(1) i rezolucję z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie niszczenia zabytków kultury przez ISIS/Daisz(2),

–  uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96(3),

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) i 2368 (2017),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE(4),

–  uwzględniając wniosek z dnia 5 czerwca 2016 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM/2016/0450),

–  uwzględniając deklarację z Manamy z dnia 9 listopada 2014 r. w sprawie zapobiegania finansowaniu terroryzmu,

–  uwzględniając dokument Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczący najlepszych praktyk w zakresie ukierunkowanych sankcji finansowych związanych z terroryzmem i finansowaniem terroryzmu,

–  uwzględniając oświadczenie FATF z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przeciwdziałania finansowaniu organizacji terrorystycznej Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIL), a także jej sprawozdanie z lutego 2015 r. dotyczące finansowania ISIL,

–  uwzględniając 11. sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa, opublikowane przez Komisję dnia 18 października 2017 r.,

–  uwzględniając dokument Światowego Forum na rzecz Zwalczania Terroryzmu z września 2015 r. pt. „Addendum to the Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits of Kidnapping for Ransom by Terrorists” [Addendum do memorandum z Algieru w sprawie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzyskiwaniu korzyści z porwań dla okupu przez terrorystów i pozbawiania ich tychże korzyści],

–  uwzględniając oświadczenie G-7 z Taorminy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie walki z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem,

–  uwzględniając powołaną niedawno Komisję Specjalną ds. Terroryzmu,

–  uwzględniając art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/827 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(5),

–  uwzględniając Plan działania Komisji z lutego 2016 r. na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu,

–  uwzględniając sprawozdanie Europolu dotyczące sytuacji i tendencji w zakresie terroryzmu w UE w 2017 r. (sprawozdanie TE–SAT),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej (COM(2017)0340),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującą decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającą decyzję Rady 2005/671/WSiSW(6),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW(7),

–  uwzględniając wniosek z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury (COM(2017)0375),

–  uwzględniając 9. sprawozdanie w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa, opublikowane przez Komisję dnia 27 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając opublikowany dnia 18 października 2017 r. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady pt. „Jedenaste sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa” (COM(2017)0608),

–  uwzględniając art. 113 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0035/2018),

A.  mając na uwadze, że jednym z głównych elementów walki z terroryzmem jest ograniczenie źródeł jego finansowania, uzyskiwanego również dzięki tajnym układom umożliwiającym nadużycia i oszustwa podatkowe, praniu pieniędzy i rajom podatkowym;

B.  mając na uwadze, że część środków finansowych może pochodzić z krajów europejskich i być przeznaczonych na organizacje terrorystyczne działające na innych obszarach, a część pochodzi spoza Europy i służy do finansowania radykalizacji postaw i samych aktów terrorystycznych; mając na uwadze, że zewnętrzny i wewnętrzny wymiar walki z terroryzmem są ze sobą powiązane oraz mając na uwadze, że ograniczenie źródeł finansowania terroryzmu powinno stanowić element szerszej strategii UE uwzględniającej zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że nowoczesne sieci komunikacyjne, w szczególności finansowanie społecznościowe, okazały się być tanim i skutecznym sposobem pozyskiwania środków na finansowanie działalności terrorystycznej lub zarządzanie siatką dżihadystów; mając na uwadze, że ugrupowaniom terrorystycznym udaje się pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie działalności dzięki stosowaniu phishingu, kradzieży tożsamości lub kupowaniu na forach internetowych danych dotyczących skradzionych kart kredytowych;

D.  mając na uwadze, że środki finansowe mogą być wykorzystywane na trzy sposoby: na akty terrorystyczne, które wymagają znacznego nakładu funduszy; na akty terrorystyczne, które – choć równie brutalne w skutkach – wymagają mniejszych nakładów finansowych; i na finansowanie propagandy, która stanowi inspirację dla terrorystów działających w pojedynkę i dokonujących ataków nie wymagających wielu przygotowań lub nakładów finansowych; mając na uwadze, że reakcja musi być skuteczna we wszystkich tych sytuacjach;

E.  mając na uwadze, że środki finansowe z legalnych źródeł mogą być przekierowywane przez odbiorcę do stron trzecich, jednostek, ugrupowań, spółek lub podmiotów powiązanych z działalnością terrorystyczną;

F.  mając na uwadze, że w związku z tym, że terroryzm jest przestępstwem o skali globalnej, skuteczna reakcja musi być również globalna i całościowa, a podstawowe znaczenie ma ścisła koordynacja między instytucjami finansowymi, organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości oraz wymiana podstawowych informacji na temat osób fizycznych i prawnych oraz podejrzanej działalności, nie zapominając o ochronie danych osobowych i poszanowaniu prywatności, które są ważnymi prawami podstawowymi;

G.  mając na uwadze, że w następstwie wycieków informacji, do których dochodziło w ostatnich latach, znacząco zwiększyła się świadomość powiązań między praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi a zorganizowaną przestępczością i finansowaniem terroryzmu, a te kwestie znalazły się wśród najważniejszych zagadnień politycznych podejmowanych na forum międzynarodowym; mając na uwadze, że według niedawnych doniesień mediów, co zostało potwierdzone przez Komisję, istnieje również powiązanie między nadużyciami finansowymi na dużą skalę w związku z VAT i akcyzą a zorganizowaną przestępczością, w tym terroryzmem(8);

H.  mając na uwadze, że jurysdykcje niemal wszystkich państw członkowskich uznały w prawie karnym finansowanie terroryzmu za odrębne przestępstwo;

I.  mając na uwadze, że dane finansowe stanowią istotne narzędzie umożliwiające zbieranie informacji wywiadowczych w celu analizowania siatek terrorystycznych i skuteczniejszego rozbijania ich działalności; mając na uwadze, że stale konieczne jest właściwe egzekwowanie prawodawstwa w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; mając na uwadze, że potrzebne są kompleksowe strategie prewencyjne oparte na wymianie podstawowych informacji i ściślejszej współpracy między jednostkami analityki finansowej, służbami wywiadowczymi i organami ścigania zaangażowanymi w zwalczanie finansowania terroryzmu; mając na uwadze, że wśród tych informacji powinny się znaleźć ewoluujące tendencje w dziedzinie finansów międzynarodowych, takie jak m.in. Bitmap, kodowanie kluczy SWIFT, kryptowaluty oraz mechanizmy regulacyjne w ich zakresie; mając na uwadze, że rozwiązanie problemu finansowania terroryzmu w skali globalnej musi obejmować ogólnoświatowe standardy w zakresie przejrzystości w odniesieniu do ostatecznych uprawnionych właścicieli podmiotów korporacyjnych, funduszy powierniczych i podobnych układów, aby wyjaśnić zawiłości finansowe sprzyjające praniu pieniędzy stanowiących dochód z działalności przestępczej oraz finansowaniu organizacji terrorystycznych i sprawców aktów terrorystycznych;

J.  mając na uwadze, że trzeba stworzyć umocowaną formalnie europejską platformę w ramach istniejących struktur – do tej pory działała ona nieformalnie – która gromadziłaby informacje znajdujące się obecnie w 28 państwach członkowskich, a dzięki której państwa członkowskie będą mogły dostarczać informacji o swoim szczeblu zaangażowania, a także informować o postępach poczynionych w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu; mając na uwadze, że taka wymiana informacji powinna mieć charakter proaktywny;

K.  mając na uwadze, że wiele międzynarodowych organizacji non-profit, organizacji charytatywnych, innych fundacji, sieci i prywatnych darczyńców, rzeczywiście lub rzekomo mających cele społeczne lub kulturalne, położyło podwaliny pod potencjał finansowy ISIS/Daisz, Al-Kaidy oraz innych organizacji dżihadystycznych, a także działa jako przykrywka dla nadużyć; mając na uwadze, że śledzenie i zbieranie informacji wywiadowczych na temat tych organizacji, ich założycieli, działalności oraz ich powiązań z podmiotami na terenie UE, które często są bardzo rozległe, ma zatem kluczowe znaczenie; mając na uwadze, że należy zablokować wsparcie, jakie te organizacje zapewniają ekspansji dżihadystycznego radykalizmu w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Europie; mając na uwadze, że szczególnie niepokojąca jest ekspansja tego radykalizmu u granic Unii oraz w krajach sąsiadujących z Unią i krajach partnerskich; mając na uwadze, że pełne wdrożenie przez Radę Współpracy Państw Zatoki (RWPZ) oraz jej państwa członkowskie zaleceń FATF w tych dziedzinach ma zasadnicze znaczenie w walce z globalnym terroryzmem;

L.  mając na uwadze, że globalna sieć pozyskiwania środków prowadzona przez Al-Kaidę opiera się na darowiznach na rzecz organizacji charytatywnych i pozarządowych, które kontaktują się z darczyńcami za pośrednictwem mediów społecznościowych i forów internetowych; mając na uwadze, że konta użytkowników również są wykorzystywane do zwracania się do zwolenników o przekazywanie darowizn na wsparcie dżihadu; mając na uwadze, że w ostatnich latach organizacje terrorystyczne opracowały wiele aplikacji na smartfony w celu maksymalnego zwiększenia zasięgu i zachęcania swych zwolenników, w większości znajdujących się na terenie krajów Zatoki Perskiej, do przekazywania darowizn;

M.  mając na uwadze, że minipaństwa oraz państwa wykazujące niedostateczne osiągnięcia w obszarze rządów prawa znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i są narażone na ryzyko, że to właśnie one staną się preferowanymi ośrodkami finansowania terroryzmu;

N.  mając na uwadze, że dane wywiadowcze sugerują, że instytucje i osoby prywatne w Zatoce Perskiej zapewniają finansowe i logistyczne wsparcie Al-Kaidzie, ISIS/Daisz i innym radykalnym ugrupowaniom; mając na uwadze, że bez tego finansowania wiele z tych ugrupowań terrorystycznych nie mogłoby przetrwać;

O.  mając na uwadze, że ISIS/Daisz i Al-Kaida stały się finansowo samowystarczalne; mając na uwadze, że ISIS/Daisz i Al-Kaida podejmują próby przekierowania swoich środków pieniężnych do Syrii i Iraku za pośrednictwem eksportu ropy i inwestycji biznesowych, do czego wykorzystują tzw. słupy i profesjonalnych kurierów, nielegalne transfery środków pieniężnych i firmy świadczące profesjonalne usługi pieniężne; mając na uwadze, że ISIS/Daisz i Al-Kaida dokonują prania zysków z działalności przestępczej przez wykupywanie przedsiębiorstw i aktywów wszelkiego rodzaju; mając na uwadze, że ISIS/Daisz i Al-Kaida dokonują również prania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży za granicą, w tym na rynkach państw członkowskich, kradzionych antyków i przemycanych dzieł sztuki i artefaktów; mając na uwadze, że nielegalny handel towarami, bronią, ropą, narkotykami, papierosami i dobrami kultury, a także handel ludźmi, niewolnictwo, wykorzystywanie dzieci, ściąganie haraczy i wymuszenia stanowią dla ugrupowań terrorystycznych sposoby finansowania działalności; mając na uwadze, że coraz ściślejszy związek między przestępczością zorganizowaną i ugrupowaniami terrorystycznymi stanowi rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii; mając na uwadze, że te źródła mogą umożliwić ISIS/Daisz i Al-Kaida dalsze finansowanie przestępstw w przyszłości, już po klęsce i utracie terytoriów w Syrii i Iraku;

P.  mając na uwadze, że wprowadzono międzynarodowy zakaz płacenia okupu w ramach szeregu międzynarodowych zobowiązań popartych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa i w krajowych przepisach prawnych; mając na uwadze, że w praktyce zakaz ONZ nie ma poparcia kluczowych sygnatariuszy, którzy priorytetowo traktują natychmiastową ochronę życia, a nie zobowiązania na rzecz zwalczania terroryzmu, przez co pozwalają na finansowanie organizacji terrorystycznych;

1.  kieruje do Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa następujące zalecenia:

a)  wzywa państwa członkowskie i Komisję do uznania ograniczenia źródeł finansowania siatek terrorystycznych za podstawowy priorytet, ponieważ stanowi ono skuteczne narzędzie zmniejszania ich skuteczności; uważa, że kluczowe znaczenie dla zwalczania finansowania terroryzmu i zapobiegania samym atakom terrorystycznym mają strategie prewencyjne oparte na wymianie najlepszych praktyk i budzących podejrzenia oraz istotnych informacji finansowych między służbami wywiadowczymi; wzywa zatem służby wywiadowcze państw członkowskich do poprawy koordynacji i współpracy przez ustanowienie stałej europejskiej platformy antyterrorystycznych służb wywiadowczych w ramach istniejących struktur (np. Europolu), aby uniknąć tworzenia kolejnej agencji, z dużym naciskiem na proaktywną wymianę informacji dotyczących wsparcia finansowego dla siatek terrorystycznych; uważa, że dzięki tej platformie powstałaby wspólna baza danych o osobach fizycznych i prawnych oraz podejrzanych operacjach; podkreśla, że dane o dużej wartości zgromadzone przez dowolną agencję bezpieczeństwa narodowego powinny być szybko przekazywane już w momencie rejestracji w systemie centralnym, który powinien dopuszczać rejestrowanie informacji na temat obywateli państw spoza UE, uwzględniając szczególnie ewentualny wpływ na prawa podstawowe, a zwłaszcza prawo do ochrony danych osobowych i zasadę celowości; podkreśla, że na tej liście powinny znaleźć się między innymi banki, instytucje finansowe i podmioty gospodarcze europejskie i pozaeuropejskie, a także państwa trzecie, w których odnotowuje się braki w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu; wzywa Komisję, by jak najszybciej opracowała taką listę w oparciu o własne kryteria oraz na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849; przypomina, że osoby, które bezpośrednio lub pośrednio dopuszczają się aktów terrorystycznych, organizują je i je wspierają, muszą odpowiedzieć za swoje czyny;

b)  wzywa państwa europejskie, zarówno państwa członkowskie UE, jak i państwa trzecie, do finansowania programów, w których ramach służby wywiadowcze wymieniają się dobrymi praktykami, w tym w zakresie badania i analizy metod stosowanych przez terrorystów i organizacje terrorystyczne w celu rekrutacji i transferu funduszy na cele działalności terrorystycznej; zaleca wprowadzenie kwartalnych ocen zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego łączących informacje wywiadowcze oraz informacje zgromadzone przez Europol i Centrum Analiz Wywiadowczych Unii Europejskiej (INTCEN); wzywa państwa członkowskie do zapewnienia służbom wywiadowczym dostatecznego finansowania i dostatecznych zasobów ludzkich;

c)  podkreśla, zgodnie z tym co wskazała FATF, która opracowała strategię zwalczania finansowania terroryzmu, jak ważne jest sprawniejsze i szybsze dzielenie się informacjami między jednostkami analityki finansowej, między jednostkami analityki finansowej a siłami bezpieczeństwa i organami ścigania oraz służbami wywiadowczymi w danej jurysdykcji i między jurysdykcjami, jak również z sektorem prywatnym, zwłaszcza bankowym;

d)  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie RWPZ w prace FATF; wzywa Komisję i ESDZ do aktywnego zachęcania partnerów UE, w szczególności RWPZ i jej państw członkowskich, do pełnego wdrożenia zaleceń FATF na rzecz wyeliminowania luk w obszarach przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, a także do zapewnienia wsparcia technicznego umożliwiającego osiąganie postępów w tych dziedzinach;

e)  apeluje do wysokiej przedstawiciel o wsparcie wysiłków FATF i priorytetowe potraktowanie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w szczególności o wskazanie – we współpracy z państwami członkowskimi ONZ – strategicznych luk w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

f)  wzywa do zacieśnienia współpracy Europolu i kluczowych partnerów strategicznych UE, którzy odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu terroryzmu na świecie; uważa, że bliższa współpraca pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie tworzeniu ośrodków finansowania terroryzmu oraz skuteczniejsze wykrywanie tych ośrodków i reagowanie na ich działalność; zwraca się do państw członkowskich, aby lepiej wykorzystywały nieformalną sieć europejskich jednostek analityki finansowej (FIU.net), w oparciu o wyniki pracy Europolu, przez wdrożenie piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przyjęcie środków regulacyjnych w celu rozwiązania innych problemów wynikających z rozbieżności w zakresie statusu i kompetencji jednostek wywiadu finansowego, w szczególności w celu ułatwienia koordynacji i wymiany informacji zarówno między jednostkami wywiadu finansowego, jak i między tymi jednostkami i organami ścigania, z myślą o wymianie odnośnych informacji z europejską platformą antyterrorystycznych służb wywiadowczych;

g)  przypomina o podstawowym znaczeniu wzmocnionego dialogu politycznego, zwiększonej pomocy finansowej i wsparcia na rzecz budowania zdolności partnerów UE, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z terroryzmem, do jego zwalczania;

h)  wzywa państwa członkowskie, aby lepiej monitorowały podejrzane organizacje prowadzące takie działania jak nielegalny handel, przemyt, podrabianie i nadużycia, przez utworzenie wraz z Europolem wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, ułatwiających służbom bezpieczeństwa dostęp do podejrzanych transakcji; należy przy tym pamiętać o zasadzie proporcjonalności i prawie do prywatności; zwraca się do państw członkowskich, by zapewniły w tym celu osobom prowadzącym dochodzenia więcej szkoleń i lepszą specjalizację; wzywa Komisję do wspierania i odpowiedniego finansowania rozwoju programów szkoleniowych dla organów ścigania i organów sądowych w państwach członkowskich;

i)  wzywa państwa członkowskie i Komisję do przedstawienia rocznego sprawozdania dotyczącego poczynionych postępów i podjętych środków na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu, a w szczególności wysiłków na rzecz przeciwdziałania finansowaniu ISIS/Daisz i Al-Kaidy; przypomina, że niektóre państwa członkowskie są bardziej od innych zaangażowane w działania na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu, dlatego najlepszą reakcją byłoby zwiększenie wymiany informacji, w szczególności w zakresie skuteczności przyjętych środków;

j)  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący ustanowienia rejestrów rachunków bankowych i ułatwienia dostępu do nich jednostkom analityki finansowej oraz innym właściwym organom zaangażowanym w walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; zwraca uwagę, że Komisja wystąpi wkrótce z inicjatywą zapewniającą organom ścigania większy dostęp do tych rejestrów; podkreśla konieczność przestrzegania zasad współpracy policji i organów sądowych w zakresie wymiany informacji dotyczących rachunków bankowych, w szczególności w odniesieniu do postępowań karnych; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie, które nie dokonały jeszcze transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, by jak najszybciej to uczyniły;

k)  zwraca się do państw członkowskich o przyjęcie niezbędnych środków prawnych gwarantujących, że banki dokładnie nadzorują przedpłacone karty debetowe, tak by można było je doładowywać jedynie przelewem bankowym z rachunków należących do osób, których tożsamość można zidentyfikować; podkreśla znaczenie łańcucha powiązań umożliwiającego służbom wywiadowczym wykrywanie transakcji, w przypadku których istnieje wysokie ryzyko, że środki zostaną wykorzystane do popełnienia aktu terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa; ponadto zwraca się do państw członkowskich o przyjęcie niezbędnych przepisów, aby w pełni umożliwić otworzenie rachunku bankowego wszystkim osobom znajdującym się na ich terytorium;

l)  podkreśla konieczność zlikwidowania wszystkich rodzajów rajów podatkowych, które ułatwiają pranie pieniędzy, unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania, a także mogą odgrywać rolę w finansowaniu sieci terrorystycznych; wzywa w tym kontekście państwa członkowskie do walki z uchylaniem się od opodatkowania i apeluje do Komisji, by zaproponowała i wdrożyła środki umożliwiające ścisłą kontrolę przepływów finansowych i rajów podatkowych;

m)  odnotowuje udaną współpracę z USA i innymi partnerami oraz przydatność informacji uzyskiwanych dzięki umowie między UE a USA w sprawie dzielenia się informacjami pochodzącymi z amerykańskiego programu śledzenia środków finansowych terrorystów (TFTP); apeluje do Komisji, aby zaproponowała ustanowienie specjalnego europejskiego systemu w tej dziedzinie, który uzupełniłby obecne ramy i wypełniłby istniejące luki, zwłaszcza w odniesieniu do płatności SEPA, gwarantując równowagę między bezpieczeństwem a wolnościami osobistymi; przypomina, że do tego systemu wewnątrzeuropejskiego będą miały zastosowanie europejskie standardy ochrony danych;

n)  zwraca się do wysokiej przedstawiciel i państw członkowskich o opracowanie – we współpracy z Koordynatorem UE ds. Zwalczania Terroryzmu – listy osób i podmiotów, które prowadzą działalność w ramach systemów o niewielkiej przejrzystości i o wysokich wskaźnikach podejrzanych transakcji finansowych, w przypadku gdy istnieją dowody na to, że właściwe organy nie podjęły działań, zwłaszcza jeśli są one powiązane z radykalizmem dżihadystycznym; zwraca się do wysokiej przedstawiciel i państw członkowskich, aby w stosunkach z danym państwem brały pod uwagę jego udział w finansowaniu terroryzmu;

o)  zachęca Radę Unii Europejskiej do bardziej zdecydowanego nakładania ukierunkowanych sankcji i przyjmowania innych środków ograniczających wobec wszystkich osób fizycznych i podmiotów, które w jakikolwiek sposób udostępniają zasoby gospodarcze ISIS/Daisz, Al-Kaidzie czy innym ugrupowaniom dżihadystycznym; apeluje o zamrażanie środków pieniężnych i innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, w tym środków finansowych, których źródłem jest majątek posiadany lub kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez te osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty lub osoby działające w ich imieniu lub na ich polecenie; z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ komisji odpowiedzialnej za nadzorowanie stosowania sankcji; zauważa, że na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2253 z 2015 r. wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do szybkiego blokowania środków i aktywów finansowych ISIS/Daisz, Al-Kaidy oraz powiązanych z nimi osób, ugrupowań, przedsiębiorstw i podmiotów; zwraca się do wysokiej przedstawiciel o poparcie apelu Rady Bezpieczeństwa ONZ do państw członkowskich ONZ o szybsze i bardziej zdecydowane ograniczenie przepływu środków finansowych, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych na rzecz osób i podmiotów znajdujących się na liście dotyczącej sankcji wobec ISIS/Daisz i Al-Kaidy;

p)  zwraca się do państw członkowskich UE o ustanowienie systemu kontroli i rozliczenia, aby zagwarantować, że miejsca kultu i kształcenia, instytucje, ośrodki, organizacje charytatywne, stowarzyszenia kulturalne i tym podobne podmioty, w przypadku których zachodzi zasadne podejrzenie o powiązania z ugrupowaniami terrorystycznymi, przedstawiają szczegółowe informacje o tym, od kogo otrzymują środki i jak je wykorzystują, zarówno w UE, jak i poza nią, a także apeluje, aby rejestrować wszystkie transakcje wychodzące od tych osób fizycznych i prawnych w scentralizowanej bazie danych utworzonej z uwzględnieniem wszelkich odpowiednich zabezpieczeń; apeluje o wprowadzenie obowiązkowej kontroli ex ante pochodzenia środków pieniężnych i ich przeznaczenia w przypadku organizacji charytatywnych, co do których zachodzi zasadne podejrzenie o związki z terroryzmem, aby zapobiec przekazaniu pieniędzy na cele terrorystyczne w wyniku świadomego działania lub zaniechania; apeluje, aby wszelkie takie działania prowadzić w ramach specjalnych programów na rzecz walki z islamofobią, aby uniknąć nasilania się przestępstw z nienawiści, ataków na muzułmanów lub wszelkich innych ataków rasistowskich i ksenofobicznych na tle wyznaniowym lub etnicznym;

q)  zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie lepszego nadzoru nad tradycyjnymi metodami przekazywania środków (takimi jak hawala lub chiński system fei ch’ien), czy nieformalnymi systemami przekazywania środków, oraz o ich uregulowanie, w szczególności w drodze toczącej się procedury przyjęcia rozporządzenia w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii (2016/0413(COD)), tak aby pośrednicy prowadzący te transakcje mieli obowiązek zgłaszania właściwym organom każdej poważnej operacji realizowanej w ramach tych systemów; podkreśla jednocześnie w rozmowach z grupami objętymi tymi środkami, że nie są one wymierzone w tradycyjne nieformalne przekazy pieniężne, lecz w handel związany ze zorganizowaną działalnością przestępczą, terroryzmem lub zyskami przemysłowymi/handlowymi pochodzącymi z brudnych pieniędzy; w związku z tym apeluje o to, by:

(i)  wszyscy pośrednicy lub osoby uczestniczące w takiej działalności (kontrolerzy lub maklerzy giełdowi, pośrednicy i pomocnicy, koordynatorzy, poborcy i operatorzy transferów) mieli obowiązek zarejestrowania się we właściwym organie krajowym;

(ii)  wszystkie transakcje były zgłaszane i dokumentowane w sposób ułatwiający przekazywanie informacji na żądanie;

(iii)  ustanowiono odstraszające kary dla pośredników lub innych osób uczestniczących w niezgłoszonych transakcjach;

r)  wzywa Komisję, by wystąpiła z wnioskiem w sprawie niezbędnych przepisów umożliwiających lepsze monitorowanie wszystkich elektronicznych operacji finansowych i działalności przedsiębiorstw emitujących walutę wirtualną, w tym pośredników, tak aby zapobiegać przekazywaniu środków użytkownikom, którzy nie są w pełni zidentyfikowani, co może mieć miejsce w przypadku użytkowników sieci publicznych lub anonimowych systemów nawigacji; w związku z tym podkreśla, że wymiana kryptowaluty na środki pieniężne i odwrotnie musi się odbywać obowiązkowo za pośrednictwem możliwego do zidentyfikowania rachunku bankowego; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny skutków finansowania terroryzmu za pośrednictwem elektronicznych gier hazardowych, walut wirtualnych, kryptowalut, łańcucha bloków i technologii finansowej; ponadto apeluje do Komisji, by rozważyła możliwe środki, w tym prawne, pozwalające na stworzenie ram regulujących tego rodzaju działalność w celu ograniczenia narzędzi służących finansowaniu terroryzmu;

s)  wzywa Komisję i państwa członkowskie do ściślejszego monitorowania w zakresie regulacji i kontroli handlu złotem, kamieniami i metalami szlachetnymi, tak aby towary te nie były wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej; wzywa do ustanowienia kryteriów, które państwa członkowskie mogłyby przyjąć i stosować; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zakazania i karania wszelkiej działalności handlowej (w zakresie zarówno wywozu, jak i przywozu) prowadzonej z terrorystami i organizacjami pozostającymi pod kontrolą dżihadystów, z wyłączeniem artykułów pomocy humanitarnej niezbędnych dla podporządkowanej ludności; wzywa do ścigania i karania osób fizycznych i prawnych, które przez nieostrożność lub złą wolę uczestniczą w takiej działalności handlowej w jakiejkolwiek formie (kupno, sprzedaż, dystrybucja, pośrednictwo itp.); odnotowuje szczególne ryzyko finansowania terroryzmu za pośrednictwem usług przekazu pieniężnego; wzywa państwa członkowskie do wypracowania zacieśnionego partnerstwa i współpracy między podmiotami zajmującymi się usługami przekazu pieniężnego a europejskimi organami ścigania, a także do wydania wytycznych w celu identyfikowania i eliminowania wszelkich konkretnych ograniczeń stojących na drodze do wymiany informacji na temat podejrzanych przekazów pieniężnych;

t)  z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przywozu dóbr kultury i podkreśla jego znaczenie dla rozwiązania problemu nielegalnego przywozu tych dóbr w celu finansowania terroryzmu; zwraca się do Komisji o wprowadzenie certyfikatu identyfikowalności dzieł sztuki i antyków wprowadzanych na rynek UE, w szczególności jeżeli pochodzą one z terytoriów lub miejsc kontrolowanych przez jakiekolwiek uzbrojone podmioty niepaństwowe, a także organizacje, ugrupowania i osoby wpisane na unijną listę organizacji terrorystycznych; wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, UNESCO, Interpol, Światowa Organizacja Celna czy Międzynarodowa Rada Muzeów, aby usprawnić walkę z nielegalnym handlem dobrami kultury na potrzeby finansowania terroryzmu; wzywa państwa członkowskie do ustanowienia jednostek policji specjalizujących się w przemycie dóbr kultury oraz do zapewnienia koordynacji działań tych jednostek w poszczególnych państwach członkowskich; zwraca się do państw członkowskich, aby nałożyły na przedsiębiorstwa handlujące dziełami sztuki obowiązek zgłaszania każdej podejrzanej transakcji oraz aby nakładały na właścicieli przedsiębiorstw zajmujących się handlem dziełami sztuki i antykami, uwikłanymi w przemyt dóbr tego rodzaju, proporcjonalne i odstraszające kary, włącznie z sankcjami karnymi, za finansowanie terroryzmu przez zaniechanie; wzywa Komisję do zwiększenia wsparcia dla państw trzecich, w szczególności państw sąsiadujących, w ich działaniach na rzecz walki z przestępczością i handlem, które służą finansowaniu działalności terrorystycznej;

u)  wzywa Komisję do zaproponowania środków na rzecz zwiększenia przejrzystości pochodzenia, transportu towarów i pośrednictwa w handlu nimi, w szczególności w odniesieniu do wyrobów petrochemicznych, w celu zwiększenia identyfikowalności oraz położenia kresu mimowolnemu finansowaniu organizacji terrorystycznych przez europejskie przedsiębiorstwa;

v)  wzywa Komisję do rozważenia możliwości zmiany odnośnych rozporządzeń i dyrektyw, tak aby nałożyć na instytucje finansowe obowiązek uzyskania informacji dotyczących powodów realizowania podejrzanych transakcji na małą i dużą skalę, w celu monitorowania przypadków płacenia okupu organizacjom terrorystycznym; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań zapobiegawczych ukierunkowanych na podmioty gospodarcze działające w strefach podwyższonego ryzyka, aby pomóc im w kontynuowaniu działalności;

w)  wzywa ESDZ do powołania specjalisty ds. analityki finansowej w ramach nowej misji WPBiO w Iraku, w celu wsparcia rządu Iraku w zapobieganiu wypływaniu aktywów ISIS/Daisz z kraju, a także wsparcia irackich władz w rozwijaniu programów przeciwdziałania praniu pieniędzy;

x)  zwraca się do Komisji i państw członkowskich, aby w ramach dialogu z partnerskimi państwami trzecimi na temat walki z terroryzmem skoncentrowały się na współpracy policyjnej i sądowej oraz na wymianie danych i dobrych praktyk w celu zwiększenia synergii na szczeblu globalnym w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu;

y)  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie sieci ekspertów ds. zwalczania terroryzmu w delegaturach UE; wzywa do umocnienia tej sieci oraz do jej rozszerzenia na większą liczbę regionów, w szczególności na obszar Rogu Afryki i Azji Południowo-Wschodniej; podkreśla znaczenie uwzględnienia celów w zakresie walki z terroryzmem w mandatach unijnych misji i operacji w dziedzinie WPBiO, w szczególności w Libii, Sahelu, Rogu Afryki i na Bliskim Wschodzie; wzywa ESDZ do powołania specjalisty ds. analityki finansowej w ramach nowych misji w dziedzinie WPBiO w krajach, w których mogą znajdować się ośrodki terrorystyczne, i w regionie Sahelu, oraz do nawiązania ścisłej współpracy z organami rządowymi na tych obszarach;

z)  apeluje do Komisji i państw członkowskich o wzmożenie działań mających zachęcić partnerskie państwa trzecie do podpisania i ratyfikowania Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 r., w której określono szereg zasad i standardów dotyczących likwidacji finansowania terroryzmu, a także wzywa je do skutecznego wdrożenia tej konwencji;

aa)  podkreśla, że rozwiązywanie i łagodzenie konfliktów społeczno-gospodarczych, wspieranie państw w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania i zapewnienie poszanowania praw człowieka mają zasadnicze znaczenie dla ograniczenia wielkości obszarów stanowiących podatny grunt dla ISIS/Daisz, Al-Kaidy i innych ugrupowań dżihadystycznych, w tym pod względem ich zdolności do autonomii finansowej;

ab)  wzywa wysoką przedstawiciel i ESDZ do zacieśnienia współpracy z krajami, w których przechowywane są środki pochodzące z handlu narkotykami, handlu ludźmi lub handlu towarami, a także z państwami pochodzenia nielegalnych papierosów, z myślą o zajęciu tych środków;

ac)  wzywa wysoką przedstawiciel i ESDZ do podejmowania na międzynarodowych forach inicjatyw na rzecz zwiększenia przejrzystości w zakresie własności przedsiębiorstw, tj. przez stworzenie publicznych rejestrów podmiotów prawnych, w tym spółek, funduszy powierniczych i fundacji, a także centralnego rejestru rachunków bankowych, instrumentów finansowych, nieruchomości, umów ubezpieczenia na życie oraz innych istotnych aktywów, które mogą być nadużywane w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

ad)  apeluje do Rady i Komisji o ustanowienie i wdrożenie mechanizmu rocznych sprawozdań porównawczych dla Parlamentu w zakresie środków podjętych przez państwa członkowskie i Komisję na rzecz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmowi;

ae)  wzywa wysoką przedstawiciel i ESDZ do wsparcia naszych partnerów zagranicznych w ich wysiłkach na szczeblu krajowym zmierzających do ograniczenia przepływów finansowych od osób prywatnych na rzecz organizacji uznawanych za organizacje zapewniające pomoc i zasoby terrorystom;

af)  wzywa państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia wniosków Komisji dotyczących reformy VAT, aby uniemożliwić organizacjom przestępczym wykorzystywanie luk w europejskim systemie VAT do finansowania terroryzmu i innej działalności przestępczej;

ag)  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i konfiskaty;

ah)  ponownie zaznacza, że stawianie czoła ISIS/Daisz, Al-Kaidzie i innym ugrupowaniom dżihadystycznym oraz ich zwalczanie zarówno pod względem finansowym, jak i militarnym czy ideologicznym, musi pozostać priorytetowym punktem agendy bezpieczeństwa i obrony; wzywa ESDZ do wykorzystania kontaktów dyplomatycznych z państwami tego regionu, by podkreślić wspólny interes UE i podmiotów regionalnych w tym zakresie;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz państwom członkowskim.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0422.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0179.

(3)

Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.

(4)

Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73.

(5)

Dz.U. L 132 z 29.5.2015, s. 1.

(6)

Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6.

(7)

Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.

(8)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm;https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

21.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Peter Liese, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Bodil Valero, Janusz Zemke


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Peter Liese, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

-

NI

Georgios Epitideios

5

0

ECR

Amjad Bashir

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Janusz Korwin-Mikke

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności