ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών

23.2.2018 - (2017/2067(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: István Ujhelyi

Διαδικασία : 2017/2067(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0036/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0036/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών

(2017/2067(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς[1], και την επέκταση της διάρκειας της εντολής για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 11ης Οκτωβρίου 2017, για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών[2],

–  έχοντας υπόψη την από 31 Μαΐου 2017 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα»[3]·

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για την πλατφόρμα εγκατάστασης των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS), και ειδικότερα για την πολιτική πιστοποίησης και ασφάλειας των C-ITS,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ»[4],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Άμστερνταμ της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G»[5],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0036/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (« η στρατηγική ») είναι στενά συνδεδεμένη με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, και ιδίως με το θεματολόγιό της για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την προστασία του κλίματος, και τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές των κρατών μελών και ο βιομηχανικός κλάδος πρέπει να ανταποκριθούν στην πιεστική ανάγκη να καταστούν οι μεταφορές ασφαλέστερες, καθαρότερες, αποτελεσματικότερες, βιώσιμες, πολυτροπικές και προσβάσιμες για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ατόμων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θετική τάση που είχε καταγραφεί στην ΕΕ στον τομέα της οδικής ασφάλειας την τελευταία δεκαετία έχει επιβραδυνθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 92% των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα και ότι η χρήση των τεχνολογιών C-ITS είναι σημαντική για την αποδοτική λειτουργία ορισμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να ευθύνονται για τον μεγαλύτερο όγκο της χρήσης χώρου στις πόλεις, των ατυχημάτων και εκπομπών από τις μεταφορές, από άποψη θορύβου, αερίων θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα C-ITS θα επιτρέψουν στους χρήστες του οδικού δικτύου και στους διαχειριστές της κυκλοφορίας να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες καθώς και να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις ενέργειές τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοασφάλεια των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εφαρμογής τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αποσπασματικές λύσεις στα θέματα ασφάλειας θα έθεταν σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια του τελικού χρήστη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ως εκ τούτου σαφής ανάγκη για ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια συνεπάγεται την εφαρμογή τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την μη διακριτική μεταχείριση κατά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατά τη διαδικασία υπολογισμού της πιθανότητας ατομικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει στον καθένα χρήσιμες πληροφορίες για τη λογική που ακολουθείται, το νόημα της διαδικασίας και τις συνέπειές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση στον τομέα της ανάλυσης και να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να κατανοούν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις που τα αφορούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες, όχι μόνο για να συμβάλλει στη μείωση του ανθρώπινου σφάλματος και άλλων αδυναμιών, αλλά και για να μειώσει το κόστος και να βελτιστοποιήσει τη χρήση των υποδομών μέσω της αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το στοιχείο της συνεργατικότητας, χάρη στην ψηφιακή και κινητή συνδεσιμότητα, θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας, τη βιωσιμότητα και την πολυτροπικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, θα δημιουργήσει τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και θα μειώσει τα τροχαία ατυχήματα και την ενεργειακή κατανάλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα C-ITS είναι θεμελιώδη για την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων οδήγησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση αποτελεί μια σημαντική ψηφιακή εξέλιξη στον τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός με όλες τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα, όπως τα ευρωπαϊκά δορυφορικά συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης GALILEO και EGNOS, έχει πλέον φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, που αφορούν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες χώρες παγκοσμίως (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κορέα και Κίνα) κινούνται γρήγορα προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης νέων ψηφιακών τεχνολογιών ενώ ήδη διατίθενται στην αγορά οχήματα και υπηρεσίες C-ITS·

Γενικό πλαίσιο

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών και την εντατική συνεργασία της με εμπειρογνώμονες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την ανακοίνωση· στηρίζει τα αποτελέσματα και ζητεί ως εκ τούτου την καθιέρωση διαλειτουργικών υπηρεσιών C-ITS σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση·

2.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται σαφές νομικό πλαίσιο για να υποστηριχθεί η εγκατάσταση συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών και επικροτεί τη μελλοντική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βάσει της οδηγίας ITS (οδηγία 2010/40/ΕΕ) προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών, να παρέχεται διαλειτουργικότητα και να υποστηριχθεί η οπισθόδρομη συμβατότητα·

3.  διαπιστώνει τη δυνατότητα των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) να μειώσουν το κόστος της ατομικής μεταφοράς καθώς και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίας·

4.  τονίζει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων σε σχέση με τις οδικές μεταφορές και αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη των C-ITS και, κατ’ επέκταση, για την πλήρως συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα· επισημαίνει ότι τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα μπορούν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, να κάνουν τις μεταφορές να λειτουργούν απρόσκοπτα και με περισσότερη ασφάλεια, να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές καυσαερίων και να βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητα των διαφόρων μέσων μεταφοράς· επισημαίνει ως εκ τούτου ότι θα πρέπει για τις υποδομές να οριστούν προδιαγραφές που θα επιτυγχάνουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω συστημάτων·

5.  επισημαίνει ότι ενωσιακές βιομηχανίες θα πρέπει να αξιοποιήσουν την πλεονεκτική θέση τους σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών C-ITS· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εκπόνησης μιας φιλόδοξης ενωσιακής στρατηγικής που θα συντονίζει τις εθνικές και τις περιφερειακές προσπάθειες, θα προλαμβάνει τον κατακερματισμό, θα επιταχύνει την εγκατάσταση όσων τεχνολογιών C-ITS έχουν αποδειχτεί πλεονεκτικές σε θέματα ασφάλειας, και θα μεγιστοποιεί τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες·· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα ειδικό χρονοδιάγραμμα με σαφείς στόχους ως προς το τι πρέπει η ΕΕ να επιτύχει στο διάστημα από 2019 έως 2029, να δώσει προτεραιότητα στην εγκατάσταση, μέχρι το 2029, όσων υπηρεσιών C-ITS έχουν το υψηλότερο δυναμικό ασφάλειας, όπως αυτό ορίζεται στον κατάλογο υπηρεσιών που εκπόνησε η πλατφόρμα C-ITS στην έκθεσή της για τη Φάση ΙΙ, και να μεριμνήσει ώστε οι υπηρεσίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε όλα τα νέα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

6.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός συνεκτικού πλαισίου κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων και κανόνων ασφαλείας προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα·

7.  επικροτεί τα αποτελέσματα της πλατφόρμας C-ITS Φάση ΙΙ και υπογραμμίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων[6]·

8.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο της στρατηγικής της ΕΕ για τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα, δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των C-ITS (συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών) και των διαφόρων αυτών εννοιών·

9.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η εγκατάσταση των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων και των C-ITS θα τηρεί πλήρως και θα στηρίζει το στόχο της απεξάρτησης από τον άνθρακα και το όραμα των μηδενικών απωλειών στην οδική ασφάλεια·

10.  υπενθυμίζει ότι τα C-ITS είναι συστήματα που επιτρέπουν σε διαφορετικούς σταθμούς ITS/ΕΣΜ (οχήματα, εξοπλισμός κατά μήκος του οδικού δικτύου, κέντρα ελέγχου της κυκλοφορίας και νομαδικές συσκευές) να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη χρήση τυποποιημένης αρχιτεκτονικής επικοινωνιών, και ότι επομένως η διαλειτουργικότητα των επιμέρους συστημάτων είναι ουσιαστικής σημασίας·

11.  υπενθυμίζει ότι τα συνδεδεμένα οχήματα είναι οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες C-ITS που επιτρέπουν στα οδικά οχήματα να επικοινωνούν με άλλα οχήματα, σηματοδότες κυκλοφορίας, ανθεκτικές παρόδιες και οριζόντιες υποδομές —που πρέπει να ενισχυθούν και να προσαρμοστούν, αλλά και που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμα συστήματα καθ’ οδόν φόρτισης και ασφαλή επικοινωνία με οχήματα— και άλλους χρήστες του οδικού δικτύου· υπενθυμίζει ότι το 92% των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα και ότι η χρήση των τεχνολογιών C-ITS είναι σημαντική για την αποδοτική λειτουργία ορισμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης·

12.  υπενθυμίζει ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα είναι οχήματα ικανά να λειτουργούν και να ελίσσονται ανεξάρτητα, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, και στα οποία ένα ή περισσότερα κύρια χειριστήρια οδήγησης (διεύθυνση, επιτάχυνση, πέδηση) είναι αυτοματοποιημένα για σημαντικό χρονικό διάστημα·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης συστημάτων διασφάλισης κατά τη μεταβατική φάση στην οποία τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα θα συνυπάρχουν με παραδοσιακά, μη συνδεδεμένα οχήματα, ώστε να μην κινδυνεύει η οδική ασφάλεια· επισημαίνει ότι ορισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εγκατασταθούν υποχρεωτικά·

14.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς θα αντιμετωπίσει τη συνύπαρξη των συνεργατικών, συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων με τα μη συνδεδεμένα οχήματα και τους οδηγούς, δεδομένου ότι η παλαιότητας του στόλου οχημάτων και το εναπομένον ποσοστό μη συνδεδεμένων ατόμων σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων που θα συνεχίσουν να μη συμμετέχουν στο σύστημα·

15.  θεωρεί λυπηρή την απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις συνιστώμενες υπηρεσίες C-ITS του ενδιάμεσου καταλόγου (Day 1,5) και εντεύθεν, καθώς και για την απουσία πλήρους αξιολόγησης επιπτώσεων και επακριβών πληροφοριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες εγκατάστασης κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών C-ITS και δυνητικών επεκτάσεων των υπηρεσιών·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε όσες υπηρεσίες C-ITS προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας και να εκπονήσει τους αναγκαίους ορισμούς και απαιτήσεις, να επικαιροποιήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την ευρωπαϊκή δήλωση αρχών σχετικά με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) στα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών επί των οχημάτων, δεδομένου ότι η αλληλεπίδραση οδηγού και μηχανής είναι σημαντική[7]

·

17.  επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων, των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) και των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, όπως και την ανάγκη η ανάπτυξη και αξιοποίησή τους να καλύπτουν πλήρως και να προωθούν το στόχο της απεξάρτησης του συστήματος των μεταφορών από τον άνθρακα· χαιρετίζει τη χρήση των C-ITS ως έναν τρόπο για να βελτιωθεί η κυκλοφοριακή απόδοση, να μειωθούν η κατανάλωση καυσίμων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών (π.χ. από άποψη εκπομπών CO2) και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των αστικών υποδομών·

18.  τονίζει τις δυνατότητες καινοτόμων τεχνολογιών, όπως της αυτοματοποιημένης οδήγησης και της ομαδοποίησης («γκρουπάρισμα») διαφόρων οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, κάτι που επιτρέπει καλύτερη αντιμετώπιση της αεροδυναμικής αντίστασης και, ως εκ τούτου, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές· ζητεί περαιτέρω στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, ιδίως σε σχέση με τις απαιτούμενες ψηφιακές υποδομές·

19.  τονίζει την ανάγκη για παροχή περισσότερων επιλογών στους χρήστες του οδικού δικτύου, την ανάγκη για πιο εύχρηστα, οικονομικώς προσιτά και εξατομικευμένα προϊόντα και για περισσότερη πληροφόρηση· προτρέπει επ’ αυτού την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό μεταξύ άλλων την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα C-Roads, καθώς αυτή προορίζεται να έχει σημαντικό συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής, υπό τον όρο ότι θα τηρεί την τεχνολογική ουδετερότητα που απαιτείται ώστε να ενθαρρύνονται οι καινοτομίες· τονίζει την ανάγκη να γίνει η εγκατάσταση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων στα κράτη μέλη σε ευρεία κλίμακα και με συντονισμένο τρόπο, και να καλύπτει και τις δημόσιες μεταφορές· καλεί τους κατασκευαστές οχημάτων να δρομολογήσουν την εγκατάσταση C-ITS προκειμένου να υλοποιηθεί η στρατηγική·

20.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στατιστικές που θα συμπληρώνουν τις υπάρχουσες, ώστε να αξιολογεί καλύτερα την πρόοδο της ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς του τομέα των οδικών μεταφορών· υπογραμμίζει τη σημασία περαιτέρω επενδύσεων στην έρευνα στα συστήματα αισθητήρων και τονίζει ότι, κατά την ανάπτυξη των C-ITS, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην οδήγηση σε αστικά κέντρα, η οποία διαφέρει πολύ από την οδήγηση εκτός πόλης· επισημαίνει ότι η οδήγηση σε αστικό περιβάλλον συνεπάγεται μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με ποδηλάτες, πεζούς και άλλους απροστάτευτους χρήστες των οδών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε οι κύκλοι επαγγελματικών και ανώτατων σπουδών να ανταποκρίνονται στις γνωστικές ανάγκες της βιομηχανίας η οποία θα αναπτύξει τη στρατηγική των C-ITS· ζητεί να εξεταστούν οι προοπτικές νέων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας που συνδέονται με αυτό το νέο πρότυπο κινητικότητας, να γίνουν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών κατά την ανάπτυξη μοντέλων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών συστημάτων, με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων πεδίων κατάρτισης, καινοτομίας και παραγωγής·

22.  εκτιμά πως οι υπηρεσίες C-ITS θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαστημική στρατηγική της Ευρώπης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση των C-ITS πρέπει να στηρίζεται σε τεχνολογίες γεωεντοπισμού όπως είναι ο δορυφορικός εντοπισμός·

23.  επισημαίνει ότι θα πρέπει τα κράτη μέλη να αντιληφθούν την εγκατάσταση των υπηρεσιών C-ITS στο ευρύτερο πλαίσιο της κινητικότητας ως υπηρεσίας (MaaS) και της ενσωμάτωσής τους στα άλλα μέσα μεταφοράς, προκειμένου ειδικότερα να αποφευχθούν πιθανά φαινόμενα υποτροπής όπως είναι η αύξηση του μεριδίου των οδικών μεταφορών·

Προστασία ιδιωτικής ζωής και δεδομένων

24.  τονίζει τη σημασία του να εφαρμοστεί και σε σχέση με τα C-ITS και τα δεδομένα των συνδεδεμένων οικοσυστημάτων η ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, και ότι για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα μόνο για τους σκοπούς των C-ITS και να μην διατηρούνται ούτε να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· τονίζει ότι τα ευφυή οχήματα θα πρέπει να πληρούν πλήρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τους συναφείς κανόνες, και ότι οι πάροχοι υπηρεσιών C-ITS πρέπει να προσφέρουν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες και σαφείς συμβατικούς όρους στους οδηγούς, που να τους επιτρέπουν να δίνουν την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή τους, σε συμφωνία με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του GDPR·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης πολύ υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας και αλγοριθμικής λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) προβλέπει ήδη το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες λογικής βάσει των οποίων γίνεται η επεξεργασία δεδομένων· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι ανάγκη να αποφευχθούν οι «φραγμοί στην οδήγηση», κάτι που θα σήμαινε ότι οι χρήστες δεν μπορούν να οδηγήσουν το δικό τους ευφυές αυτοκίνητο εάν αρνηθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους· ζητεί να υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή της «λειτουργίας εκτός σύνδεσης» στα ευφυή αυτοκίνητα, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιούν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλες συσκευές, χωρίς να παρακωλύεται η δυνατότητά τους να οδηγήσουν το αυτοκίνητο·

26.  επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλο τον κύκλο της επεξεργασίας των δεδομένων· τονίζει ότι η εφαρμογή της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» θα πρέπει να αποτελεί την αφετηρία του σχεδιασμού εφαρμογών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υπενθυμίζει ότι οι τεχνικές ανωνυμοποίησης μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών προς τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν·

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

27.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή υψηλών προτύπων κυβερνοασφαλείας με σκοπό την πρόληψη των παραβιάσεων και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε όλα τα κράτη μέλη, λόγω ειδικότερα της κρίσιμης σημασίας που έχει η ασφάλεια των επικοινωνιών C-ITS· επισημαίνει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι το σύστημα μεταφορών καθίσταται ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο και συνδεδεμένο· τονίζει ότι τα αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα οχήματα και οι βάσεις δεδομένων όπου γίνεται επεξεργασία και/ή αποθήκευση των δεδομένων, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, και επομένως κάθε τρωτό σημείο και κίνδυνος που μπορεί να ταυτοποιηθεί και να προβλεφθεί βάσει του εκάστοτε επιπέδου ανάπτυξης πρέπει να αποκλείεται μέσα από μια κοινή πολιτική σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και αυστηρών προτύπων ασφαλείας, καθώς και μέσα από μια πολιτική πιστοποίησης για την εγκατάσταση των C-ITS·

28.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν στην ΕΕ και σε όλα τα κράτη μέλη, και σε τυχόν συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες, εξίσου υψηλά και εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας· τα πρότυπα αυτά δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εμποδίζουν την πρόσβαση τρίτων επισκευαστών στα ενσωματωμένα συστήματα, ώστε οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να μην εξαρτώνται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και/ή επισκευών στο ενσωματωμένο λογισμικό·

Τεχνολογίες και συχνότητες επικοινωνιών

29.  εκτιμά πως μια τεχνολογικά ουδέτερη πολιτική σε θέματα υβριδικής επικοινωνίας που θα παρέχει διαλειτουργικότητα και οπισθόδρομη συμβατότητα και θα συνδυάζει αλληλοσυμπληρούμενες τεχνολογίες επικοινωνίας είναι η σωστή προσέγγιση και ότι το πιο ελπιδοφόρο μείγμα υβριδικής επικοινωνίας φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός ασύρματων επικοινωνιών μικρής εμβέλειας και κινητής τηλεφωνίας και δορυφορικών τεχνολογιών, ο οποίος θα παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για την εγκατάσταση των βασικών υπηρεσιών C-ITS·

30.  λαμβάνει γνώση της μνείας περί σύνδεσης των συνδεδεμένων αυτοκινήτων με τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και GALILEO· προτείνει ως εκ τούτου να συμπεριληφθούν στις διαστημικές τεχνολογίες· οι στρατηγικές που έχουν ως επίκεντρο τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα· εκτιμά πως η διαλειτουργικότητα είναι καίρια τόσο για την ασφάλεια του καταναλωτή όσο και για τις εκ μέρους του επιλογές και υπογραμμίζει ότι η ικανότητα ενός οχήματος να επικοινωνεί μέσω τεχνολογιών 5G και συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης πρέπει να συμπεριληφθεί μελλοντικά στο μείγμα υβριδικής επικοινωνίας, όπως προβλέπει το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τις τεχνολογίες 5G·

31.  προτρέπει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που υποστηρίζουν υπηρεσίες C-ITS να συνεργαστούν, με σκοπό μεταξύ άλλων την ομαλή εγκατάσταση τεχνολογιών επικοινωνίας C-ITS, υπηρεσιών χρέωσης οδικών τελών και ευφυών υπηρεσιών ψηφιακού ταχογράφου, χωρίς παρεμβολές μεταξύ αυτών των υπηρεσιών·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας (Ορίζοντας 2020), ώστε να ανοίξει ο δρόμος κυρίως για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη υποδομών κατάλληλων για την εγκατάσταση των C-ITS·

33.  τονίζει τη σημασία που έχουν τα συστήματα αισθητήρων για την παροχή δεδομένων σχετικών με τη δυναμική του οχήματος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ποιότητα του αέρα, για παράδειγμα· ζητεί περισσότερες και σωστά συντονισμένες επενδύσεις στα κράτη μέλη για την πλήρη διαλειτουργικότητα των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων και την πιθανή χρήση τους και σε άλλες εφαρμογές πέρα από τις σχετικές με την ασφάλεια, π.χ. τηλεανίχνευση εκπομπών·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου τα στοιχεία για τις ρυπογόνες εκπομπές που είναι διαθέσιμα χάρη στους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στα οχήματα να συλλέγονται και να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών·

Κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση

35.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τους φορείς εκμετάλλευσης οδικών δικτύων και τον κλάδο των ITS/ΕΣΜ να εφαρμόσουν τα C-ITS έως το 2019, και συνιστά στην Επιτροπή, στις τοπικές αρχές και στα κράτη μέλη να χορηγήσουν κατάλληλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, για την αναβάθμιση και συντήρηση των μελλοντικών οδικών υποδομών μέσω μιας οριζόντιας θεματικής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας (Ορίζοντας 2020), με πλήρη σεβασμό της αρχής της διαφάνειας και με τακτική ενημέρωση σχετικά την ενωσιακή συγχρηματοδότηση·

36.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν πρωτοβουλίες και δράσεις που να προάγουν περισσότερες έρευνες και αναζήτηση στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη και τον αντίκτυπο των συνεργατικών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) στην πολιτική μεταφορών της ΕΕ· εκτιμά πως εάν δεν διαπιστωθεί σημαντική πρόοδος έως το 2022, ίσως απαιτηθούν νομοθετικές ενέργειες για τη θέσπιση «ελάχιστων κανόνων» και την επιβολή της ενοποίησης στο θέμα αυτό·

37.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η ποιότητα των οδικών υποδομών, που θα πρέπει σταδιακά να συμπληρωθούν με ψηφιακές υποδομές· ζητεί την αναβάθμιση και τη συντήρηση των μελλοντικών οδικών υποδομών·

38.  τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πραγματικά πολυτροπικό σύστημα μεταφορών, με το οποίο όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα ενοποιηθούν σε μία ενιαία υπηρεσία κινητικότητας που θα χρησιμοποιεί πληροφορίες πραγματικού χρόνου, θα καλύπτει τις ενοποιημένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και διαμοιρασμένης μετακίνησης καθώς και το βάδισμα και την ποδηλασία, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους και εμπορεύματα να μετακινούνται «από πόρτα σε πόρτα» και βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητά των μεταφορών· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εξασφαλίσει και να προωθήσει τη συνεργασία και τις επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ στο πεδίο της ψηφιοποίησης του μεταφορικού κλάδου μέσω ήδη υφισταμένων αλλά και νέων ταμείων, ώστε τα ευφυή συστήματα μεταφορών να ενσωματωθούν στους διάφορους τρόπους μεταφοράς (C-ITS, ERTMS, SESAR, RIS[8])· τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την πληροφόρηση, τα εργαλεία κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, προκειμένου να δημιουργηθούν θελκτικές αλυσίδες κινητικότητας «από πόρτα σε πόρτα»·

39.  ζητεί να χρησιμοποιήσει αυτή η διαδικασία σχεδιασμού την οπτική του χρήστη των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών ως βασική πηγή πληροφοριών, με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των C-ITS και τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων που θα σχετίζονται με αυτή τη νέα αντίληψη της ολοκληρωμένης βιώσιμης κινητικότητας·

40.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σωστά σε εφαρμογή τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την αναμενόμενη οδηγία για την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η άνευ εμποδίων προσβασιμότητα όλων των πολιτών στα C-ITS·

41.  συνιστά στην Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα σε επίπεδο ΕΕ και ένα πλαίσιο κανόνων περί ευθύνης για τη χρήση των διαφόρων ειδών συνδεδεμένων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μέχρι το τέλος του έτους μια νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα και πόρους· συνιστά να δίνει η πρόταση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση και να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και μέγιστη ασφάλεια στην αποθήκευση των επί του οχήματος δεδομένων και στην πρόσβαση όλων των τρίτων μερών σε αυτά, κατά τρόπο δίκαιο, έγκαιρο και χωρίς περιορισμούς, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, να προάγεται η καινοτομία και να διασφαλίζεται στην αγορά ένας ανταγωνισμός χωρίς διακρίσεις, σε συμφωνία με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας· τονίζει την ανάγκη μιας συμβολής στον εκσυγχρονισμό όλων των αστικών και αγροτικών υποδομών που συνδέονται με υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα μεριμνήσει για την πλήρη τήρηση του GDPR και θα υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο έκθεση παρακολούθησης·

42.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση των δεδομένων, ώστε να εξασφαλιστούν η συμβατότητα των C-ITS, οι οικονομίες κλίμακος για τους κατασκευαστές και η βελτιωμένη άνεση για τους καταναλωτές·

43.  υπογραμμίζει τη σημασία του να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των καταναλωτών σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα διαφάνειας και εμπιστοσύνης και να επιτευχθεί έτσι η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες και στα δικαιώματα των καταναλωτών· επισημαίνει ότι πρέπει το eSafety Forum να καταρτίσει ένα χάρτη πορείας για την εγκατάσταση των C-ITS ακριβώς όπως έκανε και στην περίπτωση του συστήματος eCall·

44.  τονίζει πως, για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα και οι εσωτερικοί στόχοι της Ένωσης, απαιτείται μια γενική στροφή προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη μιας επανεξέτασης των κριτηρίων κατανομής των διαφόρων κονδυλίων της ΕΕ, ώστε να προωθηθεί η απεξάρτηση από τον άνθρακα και η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ακόμη και στα συστήματα C-ITS· εκτιμά πως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα κονδύλια της ΕΕ να δίδονται σε έργα που δεν συμμορφώνονται με τους στόχους και τις πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση του CO2·

45.  καλεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να ενημερώνουν επαρκώς και με σαφήνεια τους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα οφέλη και τους περιορισμούς των νέων τεχνολογιών C-ITS σε σχέση με την ασφάλεια· ενθαρρύνει τις ενημερωτικές εκστρατείες προκειμένου να εξοικειωθούν οι σημερινοί οδηγοί με τις νέες τεχνολογίες C-ITS, να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των τελικών χρηστών και να επιτευχθεί η αποδοχή από το κοινό· εκτιμά πως η χρήση των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών και παράλληλα να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

°

°  °

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
 • [2]  COTER-VI/028.
 • [3]  ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 85.
 • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0423.
 • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0234.
 • [6]  Τελική έκθεση Πλατφόρμα C-ITS Φάση ΙΙ: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
 • [7] Σύσταση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2008 με τίτλο «ασφαλή και αποτελεσματικά συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών επί οχημάτων: επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής δήλωσης αρχών για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (ΗΜΙ)»· ΕΕ L 216 της 12.8.2008, σ. 1.Διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008H0653
 • [8]  Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)· Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι μιας ταχύτατης βιομηχανικής και ψηφιακής επανάστασης, της οποίας η ΕΕ αποτελεί μεν μέρος, αλλά για την οποία ούτε η ευρωπαϊκή οικονομία ούτε η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης και προετοιμασίας τους· ωστόσο η ψηφιακή και τεχνολογική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να διευρύνει αυτές τις ανισότητες. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να ωφεληθούν ισότιμα από τη σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση και τα καλά της. Θεαματικές αλλαγές αναμένονται επίσης στον τομέα των μεταφορών, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει τις δικές της ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες απαντήσεις. Πρέπει να καλύψουμε αμέσως τις απαιτήσεις ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, μειώνοντας έτσι, για παράδειγμα, τον αριθμό ατυχημάτων, εξορθολογίζοντας τα συστήματα μεταφορών και περιορίζοντας τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών. Οι νέες τεχνολογίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS) που είναι αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, αντιπροσωπεύουν και μια ριζική πρόοδο και ένα πραγματικό καθήκον για τους Ευρωπαίους αρμοδίους, μεταξύ άλλων ως προς την εναρμόνιση της νομοθεσίας, που μέχρι σήμερα είναι ανοργάνωτη και συνεχώς προκαλεί νέα προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υστερούν εδώ και δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό με τον οποίο προχωράει η τεχνολογική επανάσταση. Η αντιμετώπιση της κατάστασης αποτελεί πραγματικό και επιτακτικό καθήκον. Ομοίως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ΕΕ χρειάζεται παράλληλη συνεργασία και όχι απομονωμένο ανταγωνισμό στο πεδίο της ψηφιακής προόδου που επηρεάζει τον τομέα των μεταφορών, δεδομένου ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης, για παράδειγμα απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, που προπορεύονται στην τεχνολογία των C-ITS. Συνεπώς, η σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση είναι μεν μια σημαντική ευκαιρία για να αναπτύξουμε και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μεταφορικών μας συστημάτων μεταφορών, όμως απαιτεί ταυτόχρονα ένα συνεχές και υπεύθυνο κανονιστικό έργο.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούνται σχεδόν μια δεκαετία με το θέμα των ευφυών συστημάτων μεταφοράς και των οχημάτων. Η εισαγωγή ευφυών οχημάτων και το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall) είναι σημαντικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας. Ο εισηγητής επικροτεί τη νομοθετική διαδικασία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αφενός να γνωμοδοτεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων, τις άδειες οδήγησης και την εκπαίδευση των οδηγών, και αφετέρου την ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, σχετικά με την παράταση της εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτές οι νομικές πράξεις συμπληρώνουν τη στρατηγική που ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών (COM(2016)0766).

Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό το ότι διεξάγονται παράλληλα διάφορα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως τα προγράμματα C-Roads και GEAR 2030. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος της πλατφόρμας ITS 2016-2017 στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε τα αποτελέσματα οκτώ ομάδων εργασίας.

Είναι ζωτικής σημασίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι βιομηχανικοί κλάδοι –οι τηλεπικοινωνίες, η αυτοκινητοβιομηχανία, ο ενεργειακός κλάδος και οι μεταφορές– ώστε τα αποτελέσματα της ψηφιακής προόδου να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν σωστά. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και η συμμετοχή των κρατών μελών. Ο εισηγητής επικροτεί τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Τα περισσότερα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι παλιά και έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογίες που δεν επιτρέπουν τη σύνδεσή τους με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και με τον ψηφιακό διάλογο. Το ίδιο ισχύει και για τα οδικά συστήματα που δεν ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν είναι αυτοκινητόδρομοι. Είναι εύλογο το ερώτημα πώς θα διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα των εν λόγω οχημάτων και ποιος θα επωμιστεί τις σχετικές δαπάνες.

Ποιος πληρώνει τη νύφη;

Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής των υπηρεσιών «D1 C», οι οποίες θα επιτρέψουν τη σύνδεση περίπου 30 εκατομμυρίων οχημάτων. Από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ESIF/ΕΔΕΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ/EFSI) υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και μεταφορικών υποδομών. Επιπλέον, επί του παρόντος διεξάγονται έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που δείχνουν οι προθεσμίες του στρατηγικού σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κρατών μελών και ο καθορισμός της χρηματοδότησης. Το ερώτημα είναι ο τρόπος συνεκτίμησης του ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας στον επόμενο χρηματοδοτικό σχεδιασμό.

Ασφάλεια και προστασία

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπίσει τόσο τον αρχικό κατάλογο (D1) όσο και τον ενδιάμεσο κατάλογο υπηρεσιών (D1,5) καθώς και να εισάγει το πρώτο πακέτο το 2019, ενώ επικροτεί τους φιλόδοξους αυτούς στόχους. Παράλληλα όμως θεωρεί λυπηρή την απουσία ακριβούς χρονοδιαγράμματος και μελέτης σκοπιμότητας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στηρίζει το συμπέρασμα της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με την ασφάλεια και προστασία στη δεύτερη φάση της πλατφόρμας C-ITS, όταν όλα τα οχήματα θα πρέπει να πληρούν μια σειρά ελάχιστων απαιτήσεων[1]. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι αυτή η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση θα αποκτήσουν νόημα μόνο εφόσον όλα τα οχήματα συνδεθούν με το σύστημα μεταφορών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Κατά τη μεταβατική περίοδο και έως ότου καταστεί προσβάσιμη όλη η πλατφόρμα C-ITS, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθοριστεί ένα πρωτόκολλο ασφαλείας στο οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας και θα διασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για την αλληλεπίδραση «μηχανής-ανθρώπου»[2].

Ασφάλεια των δεδομένων

Η ταχεία, σε πραγματικό χρόνο και σε ευρεία κλίμακα ανταλλαγή δεδομένων αυξάνεται σε τεράστιο βαθμό και καθίσταται ο κανόνας, γεγονός που εγείρει το ζήτημα της χρήσης της κατάλληλης τεχνολογίας και της ασφάλειας των δεδομένων. Είναι ζωτικής σημασίας το να διευρυνθούν οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να καλύψουν και το πεδίο της αυτοματοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προσφάτως πρόταση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία περιλαμβάνει το έργο της δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης που θα επιτρέπει την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Ο εισηγητής εκτιμά επίσης ότι ο ακριβής προσδιορισμός της πρόσβασης στα δεδομένα που παράγονται από τα κινούμενα οχήματα και της πρόσβασης σε δεδομένα «τρίτων μερών» είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των μελλοντικών μας στόχων. Είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών και να αναζητηθεί η βέλτιστη κοινή λύση.

Ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία επικοινωνιών και τις συχνότητες

Εάν εξετάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και παράλληλα τα προγράμματα που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην υλοποίηση. Από τη μια έχουμε τη μηδενική κάλυψη δικτύου (σε μέρη χωρίς ασύρματο δίκτυο WiFi και με μέση κάλυψη 2G), και από την άλλη έχουμε φορτηγά οχήματα σε ομαδοποιημένες αυτοκινητοπομπές «platooning». Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην διευρύνουμε το ψηφιακό χάσμα. Στο ζήτημα της τεχνολογίας, υπάρχει συναίνεση όσο δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες, οπότε η υβριδική χρήση των ήδη υφιστάμενων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει τη λύση. Και εδώ, υπάρχει διαρκής συντονισμός μεταξύ επαγγελματικών φορέων και Επιτροπής.

Λοιπά σημαντικά πεδία / παρατηρήσεις

Το μέλλον της αστικής κινητικότητας είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της αυτοματοποίησης και η ανάπτυξή της πρέπει να τεθεί ως βασικό ζήτημα. Η οργάνωση των αστικών κέντρων και των γύρω περιοχών σε δίκτυα ευφυών μεταφορών είναι πρωταρχικής σημασίας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μιλάμε συνεχώς μόνο για σύνδεση οχημάτων και υποδομών. Τι κάνουμε όμως για τους λεγόμενους «χρήστες υψηλού κινδύνου» – πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές; Πώς μπορούν αυτοί να ενσωματωθούν στα ευφυή δίκτυα που λειτουργούν από κοινού; Κι ας μην ξεχνάμε, καθώς κατευθυνόμαστε προς την πλήρη αυτοματοποίηση, με ποιον τρόπο θα αλλάξουν οι προδιαγραφές για την απόκτηση των διπλωμάτων οδήγησης και ποιες δεξιότητες θα πρέπει κανείς να διδάσκεται. Πώς θα συμπληρώνεται η εκπαίδευση των οδηγών οχημάτων;

 • [1]  Πλατφόρμα C-ITS τελική φάση ΙΙ. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
 • [2]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008), Ευρωπαϊκή δήλωση αρχών σχετικά με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής. https://goo.gl/zXSXHe

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (2.2.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
(2017/2067(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christel Schaldemose

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει την ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 και που τονίζει τις δυνατότητες των συνεργατικών, συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος κινητικότητας και επομένως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών καυσαερίων από τις οδικές μεταφορές, οι οποίες εξακολουθούν να ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών από μεταφορές·

2.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την αυξανόμενη σημασία των εκπομπών ολόκληρου του κύκλου ζωής, μεταξύ άλλων και στις φάσεις ενεργειακού εφοδιασμού, κατασκευής και τέλους κύκλου ζωής, και να υποβάλει προς το σκοπό αυτό ολιστικές προτάσεις που θα κατευθύνουν τους κατασκευαστές στο να υιοθετήσουν βέλτιστες λύσεις, ώστε οι εκπομπές προηγούμενου σταδίου να μη διαβρώνουν τα οφέλη από τη βελτιωμένη επιχειρησιακή χρήση των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων·

3.  επικροτεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS) ως κοινό πλαίσιο δράσης· υποστηρίζει θερμά την ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου της ΕΕ για την εγκατάσταση των C-ITS, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών της ΕΕ που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική Ευρώπη, και για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε αναγκαίες υποδομές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες της οδηγίας ITS (2010/40/ΕΕ) σχετικά με το θέμα αυτό·

4.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική C-ITS και την αστική εναέρια κινητικότητα καθώς και τις πλωτές μεταφορές, δίνοντας έμφαση στην πολυτροπικότητα και στην ενοποίηση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, κάτι που μπορεί να κάνει τις μεταφορές πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες·

5.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη δημόσια στήριξη των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) κατά το σκέλος που αφορά τις δυνατότητές τους να προωθήσουν τους τρόπους μαζικής μεταφοράς και τις από κοινού μετακινήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν επ’ αυτού στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που παρέχουν υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών για να εξετάσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα C-ITS για δημόσιες και διατροπικές μεταφορές, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ενοποίησης των ιδιωτικών και δημοσίων μεταφορών, με σκοπό μια πιο βιώσιμη κινητικότητα·

6.  είναι πεπεισμένο ότι η ανάπτυξη των C-ITS θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον χρήστη και ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συνδέονται με αυτά τα συστήματα μέσα από τα ιδιωτικό τους αυτοκίνητα·

7.  χαιρετίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα C-ITS για αυστηρότερη τήρηση της οδικής ασφάλειας και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας· χαιρετίζει επίσης τα οφέλη από την επικοινωνία με τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), μεταξύ των οποίων και το ότι η οδήγηση γίνεται πιο ασφαλής χάρη στην ταχεία και ακριβή ενημέρωση των οδηγών σχετικά με την κίνηση, τις επικίνδυνες περιοχές και άλλα προβλήματα στην ακτίνα γύρω τους, όπως και το ότι τα κέντρα διαχείρισης των μεταφορών και τα κέντρα πληροφοριών μπορούν να λαμβάνουν απευθείας από τα οχήματα ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της κίνησης, και να μπορούν να διαχειρίζονται και να επηρεάζουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ρεύμα της κυκλοφορίας και να βελτιώνουν το επίπεδο ασφάλειας·

8.  τονίζει ότι η ανάπτυξη συνεργατικών συστημάτων (C-ITS) στηριγμένων στην επικοινωνία (ανταλλαγή δεδομένων) όχι μόνο των οχημάτων μεταξύ τους αλλά και των οχημάτων με τις υποδομές, συνιστά άλλο ένα σημαντικό διακύβευμα στον τομέα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των αυτοκινήτων και των ευφυών συστημάτων μεταφορών· τονίζει ότι τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS) επιτρέπουν στα οχήματα να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και στα οχήματα και στις μονάδες ITS να στέλνουν δεδομένα στη μεταφορική υποδομή, η οποία τα διαβιβάζει στα κέντρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης για την κίνηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τα συνεργατικά ITS προσφέρουν για τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της αιθαλομίχλης και των υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης όζοντος και για τη μείωση των επιπέδων ηχορρύπανσης και σωματιδιακής ρύπανσης και των εκπομπών NOx και CO2·

10.  υπενθυμίζει ότι η εκ μέρους του τελικού χρήστη αποδοχή των εναλλακτικών καυσίμων εξαρτάται πάρα πολύ από την ύπαρξη υποδομών ανεφοδιασμού ή επαναφόρτισης και τονίζει πως η ενημέρωση για αυτές τις υποδομές (π.χ. για τα κοντινά μη κατειλημμένα σημεία επαναφόρτισης) θα μπορούσε να δώσει ώθηση στη ζήτηση· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ενεργοποίηση αυτών των υπηρεσιών·

11.  διαπιστώνει τις μεγάλες δυνατότητες των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) να μειώσουν το κόστος της ατομικής μεταφοράς και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίας·

12.  επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων, των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) και των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, όπως και την ανάγκη η ανάπτυξη και αξιοποίησή τους να καλύπτουν πλήρως και να προωθούν το στόχο της απεξάρτησης του συστήματος των μεταφορών από τον άνθρακα· χαιρετίζει τη χρήση των C-ITS ως έναν τρόπο για να βελτιωθεί η κυκλοφοριακή απόδοση, να μειωθούν η κατανάλωση καυσίμων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών (π.χ. από άποψη εκπομπών CO2) και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των αστικών υποδομών·

13.  τονίζει τις δυνατότητες καινοτόμων τεχνολογιών, όπως της αυτοματοποιημένης οδήγησης και της ομαδοποίησης («γκρουπάρισμα») διαφόρων οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, κάτι που επιτρέπει καλύτερη αντιμετώπιση της αεροδυναμικής αντίστασης και, ως εκ τούτου, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές· ζητεί περαιτέρω στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, ιδίως σε σχέση με τις απαιτούμενες ψηφιακές υποδομές·

14.  τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και εκτιμά πως θα πρέπει η Επιτροπή να προωθήσει τα διαλειτουργικά συστήματα κατά τρόπο τεχνολογικά ουδέτερο·

15.  τονίζει τη σημασία που έχουν τα συστήματα αισθητήρων για την παροχή δεδομένων σχετικών με τη δυναμική του οχήματος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ποιότητα του αέρα, για παράδειγμα· ζητεί περισσότερες και σωστά συντονισμένες επενδύσεις στα κράτη μέλη για την πλήρη διαλειτουργικότητα των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων και την πιθανή χρήση τους και σε άλλες εφαρμογές εκτός των σχετικών με την ασφάλεια, π.χ. τηλεανίχνευση εκπομπών·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις προκειμένου τα στοιχεία για τις ρυπογόνες εκπομπές που είναι διαθέσιμα χάρη στους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στα οχήματα να συλλέγονται και να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών·

17.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των συνεργατικών συστημάτων (C-ITS) να προωθήσουν την ολοκλήρωση των αυτοματοποιημένων οχημάτων, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα του «τοπικού βρόχου/τελευταίου χιλιομέτρου» («last mile»), δηλ. της απόστασης από τον μεταφορικό κόμβο στον τελικό προορισμό·

18.  τονίζει ότι τα C-ITS μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια μειώνοντας τα περιθώρια ανθρώπινου σφάλματος, το οποίο εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία των ατυχημάτων στις μεταφορές·

19.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση δημοσίων και ιδιωτικών προσώπων σε κυκλοφοριακά δεδομένα, π.χ. παρόχων υπηρεσιών ψηφιακών χαρτών και πλοήγησης, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι κεντρικής σημασίας για να καταστούν δυνατές οι διατροπικές μεταφορές, να γίνεται πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός δρομολογίου και να αυτοματοποιηθεί η οδήγηση· τονίζει όμως ότι η εμπιστοσύνη του τελικού χρήστη ότι τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτική ζωή όντως προστατεύονται είναι κρίσιμης σημασίας για να γίνει αποδεκτός ο διαμοιρασμός των ατομικών στοιχείων· στηρίζει ως εκ τούτου την αντίληψη της Επιτροπής περί «προστασίας των δεδομένων ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και εξ ορισμού» όπως αυτή καθορίζεται στη στρατηγική των C-ITS·

20.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ανάπτυξη και υλοποίηση διαλειτουργικών και, όπου είναι δυνατό, εναρμονισμένων C-ITS σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών της ΕΕ που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας·

21.  τονίζει ότι η δημιουργία διασυνοριακών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών είναι ένας από τους στόχους της ΕΕ και ότι όσα μέτρα εγκρίνονται βάσει αυτού του στόχου θέτουν τις βάσεις για τη χρήση των C-ITS σε πανευρωπαϊκό επίπεδο· εκτιμά πως οι τεχνολογίες των συνεργατικών συστημάτων αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών επιστημονικών και ερευνητικών έργων, και έχουν εφαρμοστεί δοκιμαστικά σε όλη την Ευρώπη· τονίζει ότι η πλειονότητα των απαραίτητων και κατάλληλων τεχνολογιών για συνεργατικά συστήματα έχει ήδη τυποποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO)·

22.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάδραση (feedback) και τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

23.  επισημαίνει ότι για τη σημερινή κοινωνία η συστηματική οικοδόμηση ενός ευφυούς συστήματος μεταφορών που θα δημιουργεί τις συνθήκες για την ασφαλή, ομαλή, οικονομική και φιλοπεριβαλλοντική μετακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων, αποτελεί σημαντικό διακύβευμα· εκτιμά πως μια πιθανή λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ήταν να δημιουργηθούν σταθερές και μακροπρόθεσμες συμπράξεις των αρμοδίων ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών και των ερευνητικών φορέων, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος στις τεχνολογίες και τα συστήματα μεταφορών μέχρι που να μπορεί η καθημερινή χρήση τους να συμβάλλει στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων των πολιτικών της ΕΕ·

24.  διαπιστώνει ότι σε επίπεδο ΕΕ έχει ήδη καταστεί διαθέσιμη σημαντική χρηματοδότηση για τα συνεργατικά, συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αναγκαία χρηματοδότηση της ανάπτυξης των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) σε μακροπρόθεσμη βάση, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων σε διεθνές επίπεδο·

25.  τονίζει πως, για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα και οι εσωτερικοί στόχοι της Ένωσης, απαιτείται μια γενική στροφή προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη μιας επανεξέτασης των κριτηρίων κατανομής των διαφόρων ταμείων της ΕΕ, ώστε να προωθηθεί η απεξάρτηση από τον άνθρακα και η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ακόμη και στα συστήματα C-ITS· εκτιμά πως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα κονδύλια της ΕΕ να δίδονται σε έργα που δεν συμμορφώνονται με τους στόχους και τις πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση του CO2·

26.  καλεί την Επιτροπή να δώσει κατά την ανάπτυξη των συστημάτων C-ITS τη δέουσα προσοχή στην προστασία των δεδομένων, τους κανόνες περί ευθύνης και τον αντιτρομοκρατικό αγώνα·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

EPP

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

1

0

PPE

Renate Sommer

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (5.12.2017)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών
(2017/2067(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Matthijs van Miltenburg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική της Επιτροπής όσον αφορά τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS)· αναγνωρίζει τις δυνατότητες που παρέχει, τόσο για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία, όσο και για τις επιχειρήσεις, η πιο έξυπνη χρήση των δεδομένων στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί τα C-ITS έναν πολύτιμο συντελεστή που καθιστά τις μεταφορές ασφαλέστερες, αποτελεσματικότερες και περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη και το περιβάλλον, αλλά και πιο βιώσιμες μέσω της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της μείωσης των εκπομπών και του κινδύνου ατυχημάτων·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προαγάγει, μέσω υψηλότερων προτύπων, την ηγετική θέση που κατέχει παγκοσμίως στον τομέα των C-ITS, προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών· παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιταχύνουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών C-ITS· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υπάρχουν σε ολόκληρη την Ένωση υψηλής ποιότητας, ασφαλείς, ανταγωνιστικές, προσβάσιμες, και αξιόπιστες υπηρεσίες επί μονίμου βάσεως·

3.  θεωρεί σημαντικό να εξασφαλισθεί εξ αρχής ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων τους θα είναι απολύτως σεβαστά σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων· καλεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να ενημερώνουν κατάλληλα και με σαφή τρόπο τους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και σχετικά με τα οφέλη και τα όρια των νέων τεχνολογιών C-ITS σε ό, τι αφορά την ασφάλεια· ζητεί, επιπλέον, από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων ποτέ να μην πωλούν, κρατούν, χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται καταγεγραμμένα στο όχημα δεδομένα για άλλους σκοπούς χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση·

4.  υπενθυμίζει ότι, για να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν επιτυχώς τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών πρέπει να δοθεί πολύ σχολαστική προσοχή στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· τονίζει ότι επιβάλλεται να αναπτυχθεί μια κοινή πολιτική για την ασφάλεια των επικοινωνιών C-ITS, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, με σκοπό την προστασία του συστήματος μεταφορών κατά των υποκλοπών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

5.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η τεχνολογική ουδετερότητα, η οπισθόδρομη συμβατότητα, η τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση των δεδομένων και των ορισμών για τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS), προκειμένου να εξασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, μια ανοικτή αγορά· θεωρεί, επιπλέον, ότι η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και τις επιλογές του καταναλωτή· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ανάπτυξη και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα·

6.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση, κατά περίπτωση, των δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των C-ITS, οι οικονομίες κλίμακος για κατασκευαστές και η βελτιωμένη άνεση των καταναλωτών·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατηγική επικεντρώνεται στη συμμετοχή των χρηστών· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικά τα στοχευμένα διασυνοριακά πιλοτικά προγράμματα στον τομέα των C-ITS, υποστηριζόμενα από επαρκή χρηματοδότηση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν επειγόντως στην πλατφόρμα C-Roads και να εργαστούν από κοινού για τη διαλειτουργικότητα·

8.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση του χρονικού πλαισίου της εντολής για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ για τα ευφυή συστήματα μεταφορών·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα τεθεί σε ισχύ το 2018 ο κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το σύστημα eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112[1] σε οχήματα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να σταθμίζει την ανάγκη να υπάρξει μια διαλειτουργική, τυποποιημένη και ασφαλής πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  Κανονισμός (ΕΕ) 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα βάσει της υπηρεσίας 112 και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ, ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (29.1.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
(2017/2067(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Grapini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8 που αφορούν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που εκπέμπονται από τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS) είναι προσωπικού χαρακτήρα σχετιζόμενα με ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα πρόσωπα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μηνύματα C-ITS θα διαβιβάζονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φορέων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα C-ITS στηρίζονται στη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή μιας μεγάλης ποικιλίας δεδομένων προερχόμενων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, οχήματα, χρήστες και υποδομές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιλεγεί ο καλύτερος δυνατός κατάλογος υπηρεσιών C-ITS για να συμμετάσχουν σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους οδικούς μεταφορείς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συστημάτων θα στηρίζεται στις τεχνολογίες του γεωεντοπισμού, π.χ. τον δορυφορικό εντοπισμό, και στις ανεπαφικές τεχνολογίες, που θα διευκολύνουν την παροχή ενός ευρέως φάσματος δημοσίων ή/και εμπορικών υπηρεσιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλουν να πληρούν το ενωσιακό κεκτημένο σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, να διέπονται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και επίσης να λειτουργούν βάσει των στόχων και πρακτικών της Διαστημικής Στρατηγικής για την Ευρώπη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών μέσα στον κυβερνοχώρο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εφαρμογής τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αποσπασματικές λύσεις στα θέματα ασφάλειας θα έθεταν σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των τελικών χρηστών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ως εκ τούτου σαφής ανάγκη για ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια συνεπάγεται την εφαρμογή τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον μη διακριτικό χαρακτήρα της μεταχείρισης κατά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη διαδικασία υπολογισμού της πιθανότητας ατομικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, τη σημασία της διαδικασίας και τις συνέπειές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση στον τομέα της ανάλυσης και να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να κατανοούν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις που τα αφορούν·

1.  τονίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, και συγκεκριμένα ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR), σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, και η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (e-Privacy), έχουν πλήρη εφαρμογή στα C-ITS για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα ως προς την αρχή του οριοθετημένου σκοπού, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και την αρχή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, δεδομένου ότι τα μηνύματα C-ITS μπορούν να οδηγήσουν εμμέσως στην ταυτοποίηση χρηστών·

2.  τονίζει ότι, στην περίπτωση των ευφυών αυτοκινήτων, η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει, από προεπιλογή, να πραγματοποιείται μόνο στο ίδιο το αυτοκίνητο ή τα αυτοκίνητα, και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι από τεχνική άποψη απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία των συνεργατικών C-ITS, και πρέπει αμέσως μετά να διαγράφονται τα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ή διαβίβαση σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των χρηστών και των επιβατών για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων τους, που έχει δοθεί μετά λόγου γνώσεως, ελεύθερα και με τρόπο σαφή και ενεργό· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν οι «φραγμοί στην οδήγηση», κάτι που θα σήμαινε ότι οι χρήστες δεν μπορούν να οδηγήσουν το δικό τους ευφυές αυτοκίνητο εάν αρνηθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους· ζητεί να υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή της «λειτουργίας εκτός σύνδεσης» στα ευφυή αυτοκίνητα, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιούν τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε άλλες συσκευές, χωρίς να παρακωλύουν τη δυνατότητα οδήγησης του αυτοκινήτου·

3.  τονίζει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοχή των νέων υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες· επισημαίνει ότι εάν η παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται σε δεδομένα θέσης, τότε θα πρέπει να παρέχει συναφείς πληροφορίες στον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας και αλγοριθμικής λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων προβλέπει ήδη το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τη λογική στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων·

5.  τονίζει πως τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο κατά τη λειτουργία της ίδιας της συσκευής C-ITS αλλά και εντός των βάσεων δεδομένων όπου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία ή/και αποθηκεύονται· τονίζει περαιτέρω ότι σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας πρέπει να ορίζονται οι κατάλληλες τεχνικές, διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής διατερματικής κρυπτογράφησης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας·

6.  επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τα C-ITS, οι παραγωγοί αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται πιο αυστηρά τα καθεστώτα περί ευθύνης, κάτι που θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον από άποψη εξωτερικής πρόσβασης και στη δυνατότητα για ενημερώσεις·

7.  επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλο τον κύκλο της επεξεργασίας· τονίζει ότι η εφαρμογή της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» θα πρέπει να αποτελεί την βάση εκκίνησης για τον σχεδιασμό εφαρμογών και ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS)· υπενθυμίζει ότι οι τεχνικές ανωνυμοποίησης μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν·

8.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων μέσω της έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει της οδηγίας ITS (2010/40/ΕΕ)· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κεκτημένο της ΕΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Záborská

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Dennis de Jong, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Frank Engel, Axel Voss

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου