Процедура : 2017/0125(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2018

Внесени текстове :

A8-0037/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0275

ДОКЛАД     ***I
PDF 1348kWORD 189k
26.2.2018
PE 608.022v01-00 A8-0037/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Франсоаз Гростет

Докладчици по становище (*):

Йоан Мирча Пашку, комисия по външни работи

Естебан Гонсалес Понс, комисия по бюджети

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0294),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0180/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2017 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0037/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

xx

2017/0125 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

като взеха предвид Конвенцията за забрана на химическото оръжие (КЗХО) от 3 септември 1992 г.,

като взе предвид Конвенцията за забрана на бактериологичните (биологичните) оръжия (КЗБО) от 19 април 1972 г.;

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности, с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна отбранителна промишленост в целия Съюз. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии, като по този начин се насърчават полезните взаимодействия и ефективността на разходите, и насърчаването на съвместно закупуване и поддръжка на отбранително оборудване от държавите членки. Този фонд ще допълва националните бюджети, които вече се използват за тази цел, и следва да служи като стимул за държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в областта на отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите.

(1a)  За да се създаде ефикасен европейски пазар на отбранително оборудване, както и за да може тази програма да окаже реално въздействие, е от решаващо значение да бъдат изпълнени ключовите регулаторни предпоставки, и по-специално цялостното изпълнение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6).

(2)  За да се допринесе за повишаването на конкурентоспособността, на иновационния капацитет и на ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза и за стратегическата автономност на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, което ще допринесе за подобряване на отбранителните способности, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за сътрудничеството между държавите членки и европейските предприятия, включително МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации, тъй като освен резултатите в сектора на отбраната може да се очаква също така положително въздействие и в гражданския сектор. Програмата следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

(3)  За да се използват по-добре икономиите от мащаба в отбранителната промишленост, програмата следва да предоставя подкрепа за сътрудничеството между предприятията при разработването на отбранителни продукти и технологии, като по този начин стимулира стандартизирането на отбранителните системи и същевременно подобрява тяхната оперативна съвместимост. С цел да се насърчава открит и справедлив вътрешен пазар, програмата следва да оказва силна подкрепа на трансграничното участие на МСП и да способства развитието на сътрудничеството между нови партньори.

(4)  Програмата следва да обхване период от две години, от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г., като бюджетът за изпълнението ѝ следва да бъде определен за този период.

(4a)  За да се финансира програмата от общия бюджет на Съюза, за тази цел следва да бъде заделена сума в размер на 500 милиона евро по текущи цени. Като се има предвид, че програмата е нова инициатива, която не беше предвидена към момента на изготвяне на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.(7), и за да се избегне каквото и да било отрицателно въздействие върху финансирането на действащите многогодишни програми, тази сума следва да се вземе изключително от неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка и/или чрез мобилизирането на съответните специални инструменти на МФР. Окончателният размер следва да бъде одобрен от Европейския парламент и от Съвета посредством годишната бюджетна процедура.

(5)  Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8). Финансирането може да се предоставя по-специално под формата на безвъзмездни средства. Когато е целесъобразно, могат да се използват финансови инструменти или обществени поръчки, като се вземат предвид механизмите за смесено финансиране.

(6)  Комисията следва да носи отговорност за изпълнението на програмата съгласно член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. ▌

(7)  Предвид спецификата на сектора съвместни проекти между предприятията няма да бъдат стартирани, ако държавите членки предварително не са се договорили да окажат финансова подкрепа за тях. След като са определили общите приоритети по отношение на отбранителните способности, особено в контекста на плана за развиване на способностите в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана и, в зависимост от случая, са взели предвид съответните съвместни инициативи в регионален мащаб, държавите членки определят и обобщават изискванията в областта на отбраната и определят техническите спецификации на проекта. Те следва също така да назначат ръководител на проекта, който да управлява работата по разработването на съвместния проект. Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта относно постигнатия напредък в рамките на съответното действие, преди да извърши плащането към бенефициера на допустимото действие, така че ръководителят на проекта да може гарантира, че бенефициерите спазват графика.

▌(9)  Финансовата подкрепа от Съюза не следва да засяга износа на продукти, оборудване или технологии и не следва да засяга свободата на вземане на решения от страна на държавите членки по отношение на политиката за износ на свързани с отбраната продукти. Финансовата подкрепа от Съюза следва да не засяга експортните политики на държавите членки по отношение на свързани с отбраната продукти, определени в Обща позиция 944/2008/ОВППС на Съвета(9).

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации, стандарти, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това ще се отнася и за модернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии, разработени в Съюза, включително тяхната оперативна съвместимост.

(11)  Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата само ако се извършват съвместно от поне три предприятия, установени в поне три различни държави членки.

(12)  Трансграничното сътрудничество при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации или стандарти и насърчаването на оперативната съвместимост. Липсата или ограниченото използване на общи технически спецификации или стандарти на свой ред са пораждали все повече усложнения, дублирания, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. Съгласуването на общи технически спецификации или стандарти следва да бъде главно условие за получаване на подкрепа от Съюза по тази програма. Действията, целящи да се подкрепи съвместното определяне на технически спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за получаване на подкрепа по линия на програмата.

(13)  Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, което ще способства за стратегическата автономност на Съюза, допустими за предоставяне на подкрепа следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и са фактически контролирани от държавите членки или техните граждани. Други субекти, които са установени в ЕС и не подлежат на фактически контрол от страна на държавите членки или техни граждани, могат да бъдат допустими, ако за целите на дадено действие, финансирано по програмата, са налице необходимите механизми, така че да се гарантира, че се премахва фактическият контрол върху предприятието от трета държава или субект от трета държава и се предотвратява техният достъп до чувствителна информация, свързана с действието. Предприятието следва да предостави на Комисията необходимите доказателства, че са налице необходимите механизми. За да се направи оценка на фактическия контрол на дадено предприятие, е необходимо да се определи мястото и редът и условията на вземането на стратегически търговски решения. Това предполага анализ на управлението на предприятието, който следва да се проведе въз основа на цялостна картина на функционирането на предприятието. Следва да бъдат разгледани също така и други аспекти, които могат да повлияят на вземането на решения по стратегически икономически въпроси, като правата на акционерите, финансовите връзки и търговското сътрудничество между предприятието и всеки акционер от трета държава. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността, е необходимо инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при финансираните по линия на програмата действия, да не се намират на територията на държави, които не са членки на ЕС. Материалните, нематериалните и човешките ресурси следва да могат да се използват свободно и без ограничения спрямо трети държави.

(14)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на програмата. Съответно такива проекти и по-специално проекти със значително участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, и по-конкретно трансгранични МСП, следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

(14a)  Допустимите действия, разработени със значителното участие на МСП, които спомагат за отварянето на веригите за доставки, пряко допринасят за целите на програмата.

(15)  Когато консорциум от предприятия желае да участва в допустимо действие по програмата и финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, финансов инструмент или обществена поръчка, консорциумът следва да определи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка с Комисията.

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да даде възможност за поддържането и развитието на уменията и ноу-хау на отбранителната промишленост на Съюза и да допринесе за укрепването на неговата технологична и промишлена автономност. То следва също така да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Европейският съвет от 19 и 20 декември 2013 г. подчерта важното значение на осигуряването на ключови способности и отстраняването на критичните недостатъци благодарение на конкретни проекти в области, като например дистанционно управляемите летателни системи, зареждането във въздуха, спътниковите комуникации и киберпространството. Освен това, в съобщението си от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Европейски план за действие в областта на отбраната“, Комисията подчертава необходимостта от оптимизиране на полезните взаимодействия между гражданската и военната област, по-специално в областите на космическата политика, киберсигурността, киберотбраната и морската сигурност. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, могат да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например в рамките на НАТО ▌, при условие, че те обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не възпрепятстват никоя държава членка да участва.

(16а)  Държавите членки работят самостоятелно и съвместно за разработването, производството и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, превозни средства и плавателни съдове. Експлоатацията включва извършване на нападения на военни обекти. Научните изследвания и развойната дейност, свързани с разработването на такива системи, военни и цивилни, са подпомагани със средства на ЕС и се предвижда, че това ще продължи и в бъдеще, евентуално в рамките на настоящата програма. Нищо в настоящия регламент не пречи на законното използване на технологиите или продукти, разработени по него.

(17)  За да се гарантира жизнеспособността на финансираните действия, един от критериите за тяхната оценка следва да бъде наличието на поет ангажимент от страна на държавите членки за реален принос за тяхното финансиране, като този ангажимент следва да е под формата на писмен документ.

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето, включително технологиите с двойно приложение, с оглед на консолидиране на търсенето в областта на европейската отбрана. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка на крайния продукт или технология.

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 20 % от общите допустими разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити.

(20)  Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Съюзът не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на продуктите или технологиите, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост ще бъде определян от бенефициерите чрез договор. Освен това резултатите от дейностите, финансирани по програмата, не следва да бъдат предмет на каквито и да е ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

(21)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с приемането на двугодишна работна програма в съответствие с целите на програмата, по-специално целта за повишаване на конкурентоспособността. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза, и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за такова трансгранично участие на МСП, което да е открито, недискриминационно и прозрачно, и съответно поне 15% от общия бюджет да бъдат предназначени за такива действия, което ще позволи на МСП да бъдат включени във веригите за създаване на стойност на тези действия. Тази част от общия бюджет следва да бъде предназначена също така за дружества със средна пазарна капитализация. Отделна категория проекти следва да бъде специално посветена на МСП.

(21a)  Всички действия по програмата включват субекти от най-малко три държави членки. Използването на система от генерални лицензи за трансфер за целите на програмата би намалило значително административните разходи, произтичащи от трансферите между участниците. Поради това държавите членки следва да публикуват генералните лицензи за трансфер, които се отнасят до тази програма. Когато това е необходимо за изпълнението на програмата, в тези лицензи следва да бъдат включени институциите, органите и агенциите на Съюза, както и ръководителите на проекти.

(21б)  За да се гарантира успехът на програмата, Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с широк кръг от предприятия от европейската промишленост, включително МСП и нетрадиционни доставчици на сектора на отбраната.

(22)  За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, Европейската агенция по отбрана ще получи статут на наблюдател в комитета на държавите членки. Европейската служба за външна дейност също следва да подпомага дейността на комитета на държавите членки.

(22a)  Необходимо е на Европейския парламент да се предостави статут на наблюдател в комитета на държавите членки.

(23)  За целите на подбора на действията, които да се финансират по програмата, Комисията ▌следва да публикува състезателни покани за представяне на предложения, както е предвидено в Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012. След оценка на получените предложения с помощта на независими експерти, които следва да бъдат подбрани въз основа на прозрачен процес, Комисията ще избере действията, които да бъдат подпомагани по програмата. Що се отнася до експертите, Комисията следва да гарантира, че нейните правила относно избягване на конфликт на интереси се прилагат стриктно. Освен това тя следва да се стреми да гарантира, че експертите са подбрани от възможно най-широк набор от държави членки. За да се осигурят единни условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на приемането и изпълнението на работната програма, както и за отпускането на финансиране за избраните действия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

(24)  При приемането на горепосочените актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане, като се вземат предвид свързаните с тях съществени последици за изпълнението на основния акт.

(25)  В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в проектите по програмата, както и участието на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Той следва да включва информация относно произхода на бенефициентите и разпределението на финансирането между предприятията и държавите членки в рамките на Програмата, ако това е технически възможно. И накрая, във връзка с раздела научни изследвания на Европейския фонд за отбрана, в този доклад следва да бъдат предложени решения за намаляване на зависимостта на Съюза от определените по-специално при прилагането на настоящия регламент продукти и технологии на субекти от трети държави.

(25a)  В контекста на преговорите относно многогодишната финансова рамка на Европейския съюз след 2020 г. е необходимо да се създаде стабилна рамка за този вид действия, включително чрез създаването на отделен бюджетен ред и чрез специално изготвени мерки за изпълнение.

(25б)  Комисията и държавите членки следва да осигурят възможно най-широко популяризиране на програмата, за да се повиши нейната ефективност и по този начин да се подобри конкурентоспособността на отбранителната промишленост и на отбранителните способности на държавите членки.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създава се Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“) за действие на Съюза, обхващащо периода 1 януари 2019 г. — 31 декември 2020 г.

Член 2

Цели

Програмата има следните цели:

а)  насърчаване на конкурентоспособността, ефикасността и на иновационния капацитет на отбранителната промишленост ▌в целия Съюз, което допринася за засилването на стратегическата автономност на Съюза чрез подкрепа за действия, осъществявани на територията на Съюза, на етапа на разработване;

б)  подкрепа за и оптимизиране ▌на сътрудничеството между държавите членки и сътрудничество, включително в трансграничен план, между предприятията, включително малките и средните предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация, при разработването на технологии или продукти единствено в съответствие със съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, особено в контекста на плана за развитие на способностите на общата политика за сигурност и отбрана, за да се избягва дублиране и да бъдат засилени веригите за създаване на стойност в отбранителната промишленост, като по този начин се допринася за създаването на ново трансгранично сътрудничество между предприятията;

в)  насърчаване на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и принос за скъсяване на дистанцията между научноизследователската и развойната дейност, като по този начин се подпомага конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза на вътрешния и на световния пазар, включително, когато е целесъобразно, чрез консолидиране;

ва)  стимулиране на стандартизирането на отбранителните системи, както и тяхната съвместимост, като се дава възможност на държавите членки да реализират съществени икономии от мащаба;

За целите на настоящия регламент понятието „дружества със средна пазарна капитализация“, както е посочено в буква б), означава предприятия, които не са МСП и в които работят до 3000 лица. Числеността на персонала се изчислява в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от дял I от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(11).

Член 3

Бюджет

За изпълнението на програмата за периода 2019—2020 г. се определя бюджет от 500 милиона евро по текущи цени, като той трябва да се вземе изключително от неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и/или чрез мобилизиране на съответните специални инструменти на МФР.

Член 4

Общи финансови разпоредби

1.  Финансова помощ от Съюза може да бъде предоставена чрез видовете финансиране, предвидени в Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012, ▌по-специално безвъзмездните средства и по целесъобразност – финансовите инструменти и обществените поръчки, включително чрез механизми за смесено финансиране.

2.  Видовете финансиране, посочени в параграф 1 от настоящия член, и методите за изпълнение се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и рискът от конфликт на интереси.

3.  Финансовата помощ на Съюза се управлява от Комисията в съответствие с член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 ▌.

4.  Държавите членки назначават ръководител на проекта ▌. Комисията се консултира с него относно напредъка, постигнат в рамките на действието, преди да извърши плащането на допустимите бенефициери ▌.

Член 5

Видове финансови инструменти

1.  Финансовите инструменти, създадени в съответствие с дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, могат да се използват за улесняване на достъпа до финансиране на субектите, изпълняващи действия в съответствие с член 6.

2.  Могат да се използват следните видове финансови инструменти:

а) капиталови или квазикапиталови инвестиции;

б) заеми или гаранции;

в) инструменти за споделяне на риска.

Член 6

Допустими действия

1.  Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови и модернизиране на съществуващи продукти и технологии, разработени в Съюза, във връзка със:

а)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации за проектирането;

б)  създаване на прототип на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология. Прототипът е образец на продукт или технология, който показва резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда;

в)  изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

г)  атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология. Атестацията представлява цялостният процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден продукт, компонент или технология отговаря на определените изисквания. Този процес осигурява обективни доказателства за това, че са изпълнени конкретни изисквания на проектирането;

д)  сертифициране на отбранителен продукт или технология. Сертифицирането е процесът, чрез който национален орган удостоверява, че продуктът, компонентът или технологията е в съответствие с приложимите регламенти;

е)  проучвания, като например проучвания за осъществимост и други съпътстващи мерки.

2.  Действието трябва да се изпълнява съвместно от най-малко три предприятия, установени в най-малко три различни държави членки. Най-малко три от предприятията бенефициери фактически не трябва да бъдат контролирани, пряко или непряко, от същия субект, нито да се контролират взаимно.

3.  За целите на параграф 2 фактически контрол означава отношение, породено от права, договори или по друг начин, които — заедно или поотделно и с оглед на конкретните фактически обстоятелства или приложимото право — дават възможност за пряко или непряко упражняване на решаващо влияние върху определено предприятие, по-специално чрез:

а)  право на ползване на всички или част от активите на предприятието;

б)  права или договори, с които се осигурява възможността за решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието или които по друг начин дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху управлението на стопанската дейност на предприятието.

4.  Когато се отнася за действията, определени в параграф 1, букви б) – е), действието трябва да се основава на общи технически спецификации, като по този начин утвърждава се стандартизацията и оперативната съвместимост на системите.

4а.  Недопустими са свързаните с продукт действия във връзка с оръжия за масово унищожение и свързаните с тях технологии за бойни глави, свързаните с продукт действия във връзка със забранени оръжия и муниции, въоръжения, които не съответстват на международното хуманитарно право, като например касетъчни боеприпаси в съответствие с Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси, противопехотни мини в съответствие с Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, запалителни оръжия в съответствие с протокол III към Конвенцията за определени конвенционални оръжия, както и изцяло автономни оръжия, които дават възможност за осъществяването на нападения без човешки контрол върху решенията за насочване и задействане.

Член 7

Допустими субекти

1.  Бенефициерите и техните подизпълнители са публични или частни предприятия, установени в Съюза, които не са фактически контролирани от трета държава или субект от трета държава по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия. Освен това цялата инфраструктура, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, ▌се намират на територията на Съюза за целия срок на действието. Използването на тези инфраструктури, инсталации, стоки и ресурси не подлежи на каквито и да е форми на контрол или ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

1а.  В случай на промяна, по време на изпълнение на действието, във фактическия контрол на предприятие по смисъла на член 6, параграф 3, то информира за това Комисията, която преценява дали критериите за допустимост все още са изпълнени.

1б.  Чрез дерогация от параграф 1, предприятие със седалище в Съюза и фактически контролирано от трета държава или субект от трета държава по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия, може да бъде допустимо, ако за целите на дадено, финансирано по програмата действие са въведени необходимите механизми, за да се гарантира по-специално, че всички изброени по-долу условия са изпълнени:

а)  фактическият контрол върху предприятието от трета държава или субект от трета държава е отстранен;

б)  достъпът до чувствителна информация, свързана с действието, е предотвратен; както и

в)  собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието и резултатите от него, остават за бенефициера по време и след приключване на действието и не са предмет на никакъв контрол или ограничение от трета държава или субект от трета държава.

Предприятието предоставя на Комисията необходимите доказателства, че са създадени съответните механизми.

2.  Ако бенефициер по смисъла на параграф 1 разработва действие по член 6 в рамките на постоянното структурирано сътрудничество, той е допустим за финансиране с по-висок процент за това действие, както е посочено в член 11, параграф 2.

2б.  Ако в ЕС не са налице конкурентни заместители и ако тази употреба няма да противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, бенефициерите и техните подизпълнители могат да използват активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или съхранявани извън територията на държавите – членки на ЕС, или контролирани от трети държави.

При осъществяване на допустимо действие бенефициерите и техните подизпълнители могат също така да си сътрудничат с предприятия, установени извън територията на държавите членки, или изключително контролирани от трети държави или от субекти от трети държави, ако това не противоречи на интересите на Съюза и на държавите членки в областта на сигурността и отбраната. Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за финансиране по линия на програмата.

Член 8

Декларация от кандидатите

Всеки кандидат декларира писмено, че изцяло е запознат и отговаря на изискванията в приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза и на разпоредбите, свързани с дейностите в областта на отбраната, включително Обща позиция 2008/944/ОВППС, режима на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба и съответното национално законодателство в областта на контрола на износа.

Член 9

Консорциум

1.  Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, членовете на консорциума, които желаят да участват в дадено действие, назначават един от тях за координатор, който се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Финансовата помощ на Съюза може също така да се предоставя под формата на финансов инструмент или обществена поръчка.

2.  Членовете на участващия в действието консорциум сключват вътрешно споразумение, в което се определят правата и задълженията им по отношение на изпълнението на действието, включително въпроса за правата върху интелектуалната собственост, свързани с новите продукти (в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства), освен в надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма или в поканата за представяне на предложения.

Член 10

Критерии за оценка

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват във връзка с целите, определени в член 2, и въз основа на следните кумулативни критерии:

а)  високи научни постижения, резултати в областта на промишлеността и способност да се демонстрират значителни предимства в сравнение със съществуващите продукти или технологии; както и

б)  принос за иновациите и технологичното развитие на отбранителната промишленост на отделните държави членки и по този начин поощряване на промишлената и стратегическата автономия на Съюза в областта на отбранителните технологии; както и

ба)  принос за конкурентоспособността и растежа на предприятията в областта на отбраната в целия Съюз; както и

в)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, и по-специално в контекста на плана за развитие на способностите на общата политика за сигурност и отбрана; както и

ва)  принос за създаването на ново трансгранично сътрудничество между предприятията; както и

г)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки, както и

га)  частта от общия бюджет на действието, която се предоставя за участие на МСП, установени в Европейския съюз, или като членове на консорциума, или като подизпълнители, или като други предприятия във веригата на доставки; както и

д)  за действията, описани в член 6, параграф 1, букви б) — д) — принос за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно производство и доставка на крайния продукт или технология по координиран начин, включително чрез съвместно възлагане на обществени поръчки, когато е приложимо.

Член 11

Проценти на финансиране

1.  Предоставената по линия на програмата финансова помощ от Съюза не надвишава 20% от целия размер на допустимите разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, по смисъла на член 126 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Във всички останали случаи помощта може да покрие до пълния размер на допустимите разходи за действието.

2.  Действията, разработвани от бенефициерите по член 7, параграф 2, могат да се ползват от процент на финансиране, увеличен с 10 процентни пункта.

2a.  Дадено действие, както е посочено в член 6, параграф 1, може да се възползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта, когато най-малко 15% от общите допустими разходи по него са предназначени за МСП, установени в Съюза. Този увеличен процент на финансиране може да се увеличи допълнително с процент, равен на двукратния размер на общите допустими разходи по действието, предназначени за МСП, установени в държава членка, различна от държавите членки, в които са установени участващите в действието предприятия, които не са МСП.

2б.  Дадено действие, както е посочено в член 6, параграф 1, може да се възползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта, когато най-малко 30% от общия размер на допустимите разходи по дейността са предназначени за дружества със средна пазарна капитализация, установени в Съюза.

2в.  Непреките допустими разходи се определят като се прилага фиксирана ставка в размер на 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение.

2г.  Финансовата помощ от Съюза, предвидена по програмата, включително по-високият процент на финансиране, не трябва да покрива повече от 100% от допустимите разходи за действието.

Член 12

Права на собственост и права върху интелектуална собственост

1.  Съюзът няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуалната собственост, включително върху лицензите, във връзка с действието.

1а.  Резултатите от дейностите, които получават финансиране по програмата, не са предмет на какъвто и да е контрол или каквито и да е ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

1б.  Ако помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка за проучване, всички държави членки имат право на безплатна, неизключителна лицензия за използването на проучването по тяхно изрично искане.

Член 12а

Генерални лицензи за трансфер

1.  За целите на настоящата програма се прилага член 5 от Директива 2009/43/EО на Европейския парламент и на Съвета(12).

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 12 от настоящия регламент, параграф 1 от настоящия член се отнася до институциите, органите и агенциите на Съюза, както и до ръководителите на проекти, посочени в член 4, параграф 4 от настоящия регламент по аналогия.

Член 13

Работна програма

1.  ▌На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16а за създаване на двугодишна работна програма за срока на програмата. ▌Работната програма трябва да бъде в съответствие с целите, посочени в член 2.

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата. Тези категории трябва да са в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, посочени в член 2, буква б). Работната програма съдържа също така категория проекти, специално предназначени за МСП.

3.  В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделят най-малко 15% за действия, благоприятстващи трансграничната интеграция на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация.

Член 14

Процедура по отпускане на финансиране

1.  При изпълнението на програмата финансирането от Съюза се отпуска след организирането на ▌процедури за представяне на предложения в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията(13).

2.  Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти на ЕС, от възможно най-голям брой държави членки, избрани с прозрачен процес и като се вземат предвид случаите на несъвместимост поради конфликти на интереси, въз основа на критериите за оценка по член 10.

3.  След всяка покана за представяне на предложения Комисията отпуска финансиране за избраните действия с акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Член 15

Годишни вноски

Комисията може да раздели бюджетните задължения на годишни вноски.

Член 16

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана и Европейският парламент са поканени да дадат своя принос в качеството си на наблюдатели.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 16 a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от две години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 1, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомлението на Европейския парламент и на Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17

Мониторинг и докладване

1.  Комисията подлага на редовен мониторинг изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент № 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното участие, в т.ч. на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по програмата проекти, както и интеграцията на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Докладът съдържа информация за държавите на произход на бенефициерите и разпределението на финансирането между предприятията и държавите членки, ако това е технически възможно.

2a.  Докладът, посочен в параграф 2, предлага решения за намаляване на зависимостта на Съюза от продукти и технологии на субекти от трети държави, и по-специално на онези, идентифицирани при прилагането на настоящия регламент.

2б.  Своевременно преди края на настоящата програма, Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение за нова програма за развитие на промишлеността в областта на отбраната, заедно с подходящо финансиране в рамките на новата многогодишна финансова рамка.

Член 18

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.  Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на финансираните съгласно настоящия регламент действия финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране или, по целесъобразност, чрез възстановяване на недължимо платените суми, и ако е подходящо — посредством ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.  Комисията и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити или — когато се отнася за международни организации — на проверки в съответствие с постигнатите с тях споразумения, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза съгласно настоящия регламент.

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(15), за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране съгласно настоящия регламент.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент      За Съвета

Председател          Председател

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  OВ C […], […], стр. […].

(4)

  OВ C […], […], стр. […].

(5)

  OВ L 200, 31.7.2005 г, стр. 1.

(6)

  Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

(7)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(8)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1).

(9)

  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L . 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

(10)

  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(11)

  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ C 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(12)

  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

(13)

  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(14)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(15)

  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският фонд за отбрана, предложен от Комисията на 7 юни 2017 г., съдържа два компонента, които ще позволят да се покрие целият цикъл на промишленото развитие в областта на отбраната. Първият компонент се съсредоточава върху финансирането на съвместни научни изследвания в новаторски технологии в областта на отбраната. Вторият компонент има за цел придобиването на отбранителни способности в условия на сътрудничество и включва европейската програма за развитие на промишлеността в областта на отбраната, която е част от него. Общият бюджет за отбрана на държавите членки бележи спад, за разлика от този на останалите световни сили като Китай и Русия, като размерът на бюджета, посветен на отбраната, на САЩ е двойно по-голям от този на ЕС. Успоредно с това, липсата на сътрудничество на европейско равнище се изразява в дублиране на оръжейните системи и оборудване и следователно в значителна бюджетна неефективност. Сътрудничеството не е достатъчно развито, липсата на общи спецификации между държавите членки е знак за това. Това води до допълнителни забавяния и разходи при разработването на проекти, които обаче са водещи. Освен това зависимостта по отношение на трети държави за продукти или технологии вреди на стратегическата автономност на Съюза.

Следователно досега нашата отбранителна промишленост не се ползва с достатъчно стимули, за да бъде конкурентоспособна в световен мащаб, въпреки наличието на истинско технологично богатство. Тя се нуждае от повече Европа, за да предостави технология, която е по-евтина, по-надеждна и по-независима.

Парадоксално, необходимостта от сигурност на европейците в една – в много отношения – нестабилна глобална среда нараства все повече. А уникалният подход на ЕС в областта на отбраната и сигурността в световен мащаб е залог за стабилност. Следователно сътрудничеството представлява добавена стойност, необходима за задоволяване на търсенето на сигурност за гражданите и консолидиране на ролята на Съюза.

Поради това докладчикът приветства горещо предложението на Европейската комисия за създаване на програма за развитие на промишлеността в областта на отбраната и счита, че е абсолютно необходимо тя да се прилага успешно още от януари 2019 г., с цел да се гарантират сериозни перспективи за европейската отбранителна промишленост за периода след 2020 г. За тази цел Съветът и Парламентът трябва да проведат експедитивно разглеждането на това предложение.

Стратегическата автономност като цел

Тази програма трябва да бъде използвана като средство за повишаване на автономността на Европейския съюз в областта на отбраната. Тази стратегическа автономност е от съществено значение, за да се гарантира на ЕС свобода на действие по света. Тя може да бъде укрепена единствено чрез по-добро сътрудничество между държавите членки и предприятията. Общите приоритети на държавите членки по отношение на капацитета трябва да послужат за основа, което ще бъде залог за устойчивостта на проектите.

Поради това целта за автономност на ЕС в областта на отбраната следва да се включи още в член 2 от Регламента. Изграждането на европейската отбранителна технологична и промишлена база е ключов фактор за тази автономност. Поради това Комисията изрази желание единствено предприятията, които са действително контролирани от субекти от ЕС, да се ползват финансово от тази програма за действия, осъществявани на територията на ЕС. Техните подизпълнители следва също да отговарят на този критерий. С цел това съществено изискване да бъде по-прагматично, критерият за 50% европейско участие, който изглежда твърде строг и не добре адаптиран към предприятията от сектора, се заличава в член 7. Предлага се също така да бъдат идентифицирани стоките и технологиите от трети държави, така че ЕС да намали зависимостта си от тях.

Укрепване на конкурентоспособността на промишлеността и иновациите

Конкурентоспособността на промишлеността, която представлява правното основание на настоящото предложение за регламент, ще се измерва спрямо нейната способност за иновации и технологично развитие. Високите постижения и ефективност в промишлеността са ключови критерии за този стратегически сектор. Европейската регулаторна среда за промишлеността трябва да се развие в посока на по-голяма оперативна съвместимост и подобрена стандартизация. Това са също и целите на настоящата програма, които следва да бъдат посочени в член 2 от настоящия регламент.

Групирането на предприятие на равнище ЕС е положително, ето защо програмата не следва да бъде в ущърб на предприятията, които работят от дълго време в този смисъл. Това, което желаем, е истинско европейско сътрудничество и изискването за общи спецификации е от ключово значение, за да може дадено действие да получи подкрепа от програмата.

Последиците за конкурентоспособността на отбранителната промишленост ще бъдат значителни в икономически и човешки план, както настоящата програма ще смекчи ограниченията, произтичащи от сътрудничеството.

Важно място за МСП

МСП вече заемат основно място в областта на отбраната и сигурността в Европа. Големите предприятия работят с тях в контекста на всички свои проекти и те представляват огромни предимства за целия Европейски съюз. Важно е обаче да се насърчава трансграничното сътрудничество, по-специално за МСП, които нямат стимули за сътрудничество. По този начин всички държави членки, в които има предприятия, които могат потенциално да участват във високите технологични постижения в областта на отбраната и сигурността, ще имат възможност да се възползват от програмата чрез създаването на нови възможности за сътрудничество, без да се налагат прекалено големи тежести по отношение на вече твърде сложните промишлени програми.

Ето защо докладчикът предлага да се положат допълнителни усилия в посока към МСП, като за тях бъде определена специална категория проекти, така че да се гарантира, че най-малко 10% от общия бюджет на програмата се предоставя за действия, които подкрепят трансграничното участие на МСП (член 13).

Адаптирано финансиране

Бюджетът от 500 милиона евро е адаптиран към тази програма, но докладчикът счита, че пренасочването на средства от европейски програми, като например „EGNOS“ и „Галилео“, „Коперник“, ITER и Механизма за свързване на Европа, могат да се предвидят единствено при условие че не се засяга осъществяването на посочените програми. Всяка държава членка трябва да положи усилия, като следва да бъде използван и маржът по действащата финансова рамка.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

внесено съгласно член 52а, параграф 4 от Правилника за дейността

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, докладчик: Франсоаз Гростет

Доклад на малцинството, внесен от членовете на ЕП от групата GUE/NGL Неоклис СИЛИКИОТИС, Шабиер БЕНИТО СИЛУАГА, Жуан ФЕРЕЙРА, Сабине ЛЬОЗИНГ, Мариза МАТИАШ, Корнелия ЕРНСТ

Докладът подкрепя по-нататъшното милитаризиране на ЕС. Той субсидира военната автономност посредством увеличаване на инвестициите в отбраната и научно-изследователската и развойна дейност с военни цели, въпреки икономическите кризи и въздействието върху околната среда и противоречи на член 41, параграф 2 от Договора за ЕС, който забранява разходи за военни операции или в областта на отбраната да се осигуряват от бюджета на Съюза. Той също така призовава за сътрудничество между ЕС и НАТО.

Ние възразяваме срещу доклада, тъй като той:

-  се стреми да превърне ЕС в глобален военен играч;

-  служи за субсидиране на сектора на отбраната и военно-промишления комплекс и вероятно ще доведе до увеличаване на износа на оръжие;

-  придава военен характер на цивилни политики и използва промишлеността и конкурентоспособността като претекст за по-нататъшно развитие на отбранителните способности на ЕС в рамките на ОПСО/ОВППС;

-  подкрепя по-нататъшното гражданско-военно сътрудничество;

Настояваме за:

-  радикално разоръжаване на равнище ЕС и на световно равнище;

-  недопускане на военно финансиране от бюджета на ЕС;

-  отпускането на публични средства в подкрепа на качествените работни места, реиндустриализацията и МСП;

-  насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност с граждански цели, която обслужва хората и техните потребности;

-  стриктно съответствие на всички дейности с Устава на ООН и международното право;

-  строго граждански мирни решения на конфликти и отделяне на гражданските и военните действия;

-  отделяне на ЕС от НАТО.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (25.1.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

(COM(2017)294 – C8‑0180/2017 – 2017/0125(COD))

Докладчик по становище (*): Йоан Мирча Пашку

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Отбраната има голямо значение. С това изявление през декември 2013 г. Европейският съвет категорично постави отбраната отново в дневния ред на Европа. Оттогава, планът за действие в областта на сигурността и отбраната на равнище ЕС се разширява и задълбочава.

През юни 2016 г. ВП/ЗП Федерика Могерини представи глобалната стратегия, което бележи ново равнище на амбиция и определя насоката за последователна серия от документи за изпълнение и предложения, които доразвиват визията за по-силен Съюз и посочват конкретни стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигне стратегическата автономност, от която Европа се нуждае.

Европейският парламент започна пилотен проект за научни изследвания в областта на ОПСО през 2015 и 2016 г., който беше допълнен от подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната през 2017 г. Това подготвително действие продължава до 2019 г.

През лятото на 2017 г., Европейската комисия стартира Европейския фонд за отбрана за засилване на отбранителните способности на Европа. Като първа мярка, Комисията предложи регламент за създаване на програма за развитие на европейската отбранителна промишленост, насочена към подкрепа на конкурентоспособността и капацитета за иновации на ЕС за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.

В областта на европейската отбрана, правителствата възлагат единствено обществени поръчки, и те го правят въз основа на съображения, свързани със стратегическите, политическите и отбранителни способности. Ангажиментът на ЕС в областта на отбраната ще осигури на държавите членки по-сериозни стимули за разработване и закупуване на европейски продукти, свързани с отбраната. Ангажиментът на ЕС ще подпомага също така усилията, необходими за структуриране на трансевропейски вериги за създаване на стойност, които понастоящем се полагат от отбранителната промишленост. В несъвършеното положение на пазарите в областта на отбраната, свързаните с това бизнес рискове не позволяват на трансевропейските вериги за създаване на стойност да възникнат по естествен път. При все това, когато правителствата работят заедно за разработване на отбранителни способности, участниците във веригата на стойността в областта на разработването на отбранителни продукти действат по същия начин.

Програмата е насочена конкретно към фазата на разработване на отбранителните продукти, решаващ момент от жизнения цикъл на отбранителната способност. На този етап, повечето от характеристиките на бъдещите способности и по-голямата част от разходите за притежаване на бъдещия им жизнен цикъл вече са определени. Когато програмите за способности се разработват като многонационални програми, това е фазата, в която се фиксират по-голямата част от договореностите за споделяне на разходи и дейности. Поради това е ефективно към тази фаза да бъдат насочени достатъчно стимули за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС. Това е ефикасно и защото намесата на ЕС насърчава разрастването на общността на европейски потребители на европейските продукти за отбрана, което води до икономии от мащаба и обхвата през целия жизнен цикъл на продуктите в областта на отбраната.

Докладчикът приветства предложението на Комисията. Докладчикът подчертава, че предложението следва да има значителен структуриращ ефект за изграждането на трансевропейското сътрудничество в областта на отбраната. Развитието на една по-силна, по-ефективна и конкурентоспособна отбранителна промишленост — което е целта на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (ЕППРОО) — ще укрепи технологичната независимост на ЕС и нейната стратегическа автономност и като цяло ще укрепи ОПСО, което е целта, подкрепяна трайно от Европейския парламент.

Докладчикът изтъква следното:

•  Свободата на действие и сътрудничеството между държавите членки и със Съюза, както и работата за изпълнение на изискванията за способностите в областта на отбраната следва да бъдат характеристики и на всички цели на програмата.

•  Действията на ЕС в рамките на тази програма следва да имат за цел да включат субекти от всички държави членки, по-специално от държавите от ЕС–13, във веригите за създаване на стойност в областта на отбраната. Освен това, във веригите на стойност в областта на отбраната, малките и средните предприятия, както и междинните производствени предприятия (МПП) могат да играят важна роля в много от държавите членки. Последните следва да бъдат третирани по същия начин като МСП, когато това е в съответствие с целите на програмата.

•  Съвместната декларация на ЕС и НАТО и общите мерки за изпълнение между ЕС и НАТО, както и необходимостта от сътрудничество с други регионални и международни инициативи за сътрудничество, следва да бъде взет под внимание в действията по програмата, когато е необходимо, като същевременно се зачитат интересите в областта на сигурността и отбраната на държавите членки и на Съюза.

•  Трябва да се гарантира подходяща роля на Европейската агенция по отбрана по време на програма, като се спазва надлежно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № 182/2011.

•  Финансирането от ЕС трябва да бъде изключено за действия, свързани с някои продукти в областта на отбраната (оръжия за масово унищожение и свързаните с тях технологии за ракетни глави, забранени оръжия и боеприпаси, както и напълно автономни оръжия, които дават възможност за осъществяването на нападения без човешка намеса и контрол). Финансирането от ЕС следва да бъде изключено за дейности, свързани с продуктите в областта на отбраната (малки оръжия и леко въоръжение), ако действието е разработено главно за целите на износа, т.е. когато никоя държава членка не е изразила изискване за действието, което трябва да бъде предприето.

•  Реалността показва, че прилагането на критерии за допустимост, свързани със собственост на дялове, би било трудно в контекста на сложните договорености, съществуващи в рамките на промишлеността.

•  Критериите за възлагане трябва да бъдат актуализирани с оглед на подобряване на целите и критериите за допустимост.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид постоянното структурирано сътрудничество в областта на сигурността на отбраната, договорено от 23 държави – членки на Европейския съюз, на 13 ноември 2017 г., както се посочва в член 42, параграф 6 и член 46 от Договора за Европейския съюз, и в протокол 10 от него,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна и иновативна европейска отбранителна промишленост. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите.

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията посочва множество структурни проблеми в европейския сектор на отбраната, които възпрепятстват ефикасното използване на национални ресурси за осигуряване на отбранителните способности, необходими за една ефективна обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Ето защо Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие и придобиване на отбранителните способности с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна и иновативна европейска отбранителна промишленост и да се допринесе за технологичната и промишлената автономност на Съюза. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии. Фондът следва да допълва националните бюджети за отбрана и да служи за насърчаване на държавите членки да инвестират повече в тази област. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите. За да допълни националните програми, той трябва да даде възможност на Съюза да създаде значителен стимулиращ ефект за националните инвестиции, за да се разшири сътрудничеството между държавите членки и техните индустрии. Следователно за постигането на тези цели е необходимо на равнището на Съюза да се укрепи институционалната рамка за сътрудничество на държавите членки и предприятията в сектора на промишлено развитие на отбраната.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  За да се създаде ефективен европейски пазар на отбранителното оборудване, както и за да може настоящата програма да окаже реално въздействие, е от изключително значение да бъдат изпълнени ключовите регулаторни предпоставки, и по-специално пълното изпълнение на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на поръчки в областта на отбраната.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За да се стимулира конкурентоспособността и да се укрепи иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за сътрудничеството между предприятията на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации. Програмата следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

(2)  За да се стимулира конкурентоспособността и иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза с цел стратегическа автономност и технологична независимост на Европейския съюз, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Програмата следва да се стреми към определянето и осъществяването на постепенното определяне на обща отбранителна политика в съответствие с член 2, параграф 4 от ДФЕС и нейното предназначение е да развие модерните способности, от които се нуждаят въоръжените сили на държавите членки, за подобряване на тяхната сигурност. Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за сътрудничеството между предприятията, включително научноизследователските центрове, на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии, което да доведе до постигане на по-голяма ефективност и намаляване на пилеенето на ресурси и припокриванията на пазара на отбраната. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации. Програмата и всяко нейно евентуално продължаване след 2020 г. следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За да се използват по-добре икономиите от мащаба в отбранителната промишленост, програмата следва да предоставя подкрепа за сътрудничество между предприятията при разработването на отбранителни продукти и технологии.

(3)  За да се използват по-добре икономиите от мащаба в отбранителната промишленост, програмата следва да предоставя подкрепа за сътрудничество между предприятията при разработването на отбранителни продукти и технологии, като се насърчава изграждането на по-интегриран пазар, повишава се възвръщаемостта на инвестициите и се избягва дублирането на способностите и разходите. Според някои проучвания, Съюзът би могъл да спести между 25 и 100 милиарда евро годишно чрез засилено сътрудничество в областта на отбраната.

Обосновка

Една от основните цели на настоящото законодателство е да се намали количеството на отпадъците в разходите за отбрана на държавите членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета6. Финансирането може да се предоставя по-специално под формата на безвъзмездни средства. Когато е целесъобразно, могат да се използват финансови инструменти или обществени поръчки.

(5)  Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета6. Финансирането може да се предоставя по-специално под формата на безвъзмездни средства и на обществени поръчки за предоставяне на изследвания. Въз основа на опита, който ще бъде натрупан при изпълнението на програмата, в бъдеще могат да бъдат използвани и финансови инструменти, особено за компонента „способности“ на Европейския фонд за отбрана за периода след 2020 г. По отношение на следващата годишна финансова рамка Комисията следва да използва финансовите ресурси за следващата програма. Във възможно най-кратък срок Комисията следва да започне подготвителната работа, ще изготви оценки и съответните предложения.

_________________

_________________

6 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

6 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка

Обществените поръчки следва да се използват само за предоставяне на изследвания.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Предвид спецификата на сектора съвместни проекти между предприятията няма да бъдат стартирани, ако държавите членки предварително не са се договорили да окажат финансова подкрепа за тях. След като са определили общите приоритети по отношение на отбранителните способности на равнището на Съюза и, в зависимост от случая, са взели предвид съответните съвместни инициативи в регионален мащаб, държавите членки определят и обобщават военните изисквания, като определят техническите спецификации на проекта. Те могат също така да назначат ръководител на проекта, който да управлява работата по разработването на съвместния проект.

(7)  След като са определили общите приоритети по отношение на отбранителните способности на равнището на Съюза в Плана за развитие на способностите и са взели предвид координирания годишен преглед на отбраната, както и с цел постигането на нивото на амбиция на ЕС в съответствие с договореното в заключенията на Съвета от 14 ноември 2016 г., утвърдени от Европейския съвет на 15 декември 2016 г., държавите членки определят и обобщават военните изисквания, като определят техническите спецификации на проекта. Те могат също така да назначат ръководител на проекта, който да управлява работата по разработването на съвместния проект.

Обосновка

Програмата трябва да се основава на съществуващите процедури при определянето на приоритетите на общата отбранителна способност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Когато подкрепяните по програмата действия се управляват от ръководител на проект, назначен от държавите членки, Комисията следва да информира ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към бенефициера на допустимото действие, така че ръководителят на проекта да се увери, че бенефициерите са спазили графика.

(8)  Когато подкрепяните по програмата действия се управляват от ръководител на проект, назначен от държавите членки, Комисията следва да се допита до него относно напредъка на действията, преди да извърши плащането към бенефициера на допустимото действие, така че ръководителят на проекта да се увери, че бенефициерите са спазили графика.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Финансовата подкрепа от Съюза не следва да засяга износа на продукти, оборудване или технологии и не следва да засяга свободата на вземане на решения от страна на държавите членки по отношение на политиката за износ на свързани с отбраната продукти. Финансовата подкрепа от Съюза не следва да засяга експортните политики на държавите членки по отношение на свързани с отбраната продукти.

(9)  Финансовата подкрепа от Съюза не следва да засяга износа на продукти, оборудване или технологии и не следва да засяга свободата на вземане на решения от страна на държавите членки по отношение на политиката за износ на свързани с отбраната продукти. Финансовата подкрепа от Съюза не следва да засяга експортните политики на държавите членки по отношение на свързани с отбраната продукти, определени в Решение 2008/944/ОВППС.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това се отнася и за модернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага постепенното определяне на обща отбранителна политика и конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това се отнася и за модернизирането на съществуващи отбранителни продукти и европейски отбранителни технологии.

Обосновка

Става въпрос за постепенното определяне на обща отбранителна политика; укрепването на ЕОТИБ чрез мерките на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната е начин да се реализира тази водеща цел.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата само ако се извършват съвместно от поне три предприятия, установени в поне две различни държави членки.

(11)  Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата само ако се извършват съвместно от поне три предприятия, установени в поне три различни държави членки.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Трансграничното сътрудничество при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации. Липсата или ограниченото използване на общи технически спецификации на свой ред са пораждали все повече усложнения, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. Съгласуването на общи технически спецификации следва да бъде условие за получаване на подкрепа от Съюза по тази програма. Действията, целящи да се подкрепи съвместното определяне на технически спецификации, също следва да бъдат допустими за получаване на подкрепа по линия на програмата.

(12)  Трансграничното сътрудничество при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации, насърчаващи оперативната съвместимост. Липсата или ограниченото използване на общи технически спецификации на свой ред са пораждали все повече усложнения, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. Съгласуването на общи технически спецификации следва да бъде условие за получаване на подкрепа от Съюза по тази програма. Действията, целящи да се подкрепи съвместното определяне на технически спецификации, също следва да бъдат допустими за получаване на подкрепа по линия на програмата.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, допустими за предоставяне на подкрепа следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и са фактически контролирани от държавите членки или техните граждани. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, е необходимо инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при финансираните по линия на програмата действия, да не се намират на територията на държави, които не са членки на ЕС.

(13)  Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността, ефикасността на сътрудничеството и интеграцията на отбранителната промишленост на Съюза, както и подкрепа на стратегическата и технологичната автономност на Съюза, допустими за предоставяне на подкрепа следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и са фактически контролирани от държавите членки или техните граждани, като преки бенефициери или подизпълнители. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, е необходимо инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при финансираните по линия на програмата действия, да не се намират на територията на държави, които не са членки на ЕС и да не подлежат на контрол или ограничения от трети държави, предприятия или публични субекти в трети държави. Материалните, нематериалните и човешките ресурси следва да могат да се използват свободно и без ограничения спрямо трети държави. Предприятията, контролирани от трети държави или от субекти от трети държави, или дъщерни дружества на предприятия на трети страни, намиращи се в Съюза, следва да бъдат допустими за предоставяне на подкрепа от Съюза, ако последната изцяло зачита интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и когато държавите членки, които участват в програмата, предоставят на съответното предприятие проучване за надеждност.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на програмата. Съответно такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

(14)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, което беше договорено и подписано от министрите на външните работи и на отбраната на 23-те държави членки на 13 ноември 2017 г., ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на програмата. Съответно такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, могат да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например в рамките на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната.

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на държавите членки следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността, както е определено в контекста на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). То следва също така да позволява поддържането и развитието на умения и ноу-хау на отбранителната промишленост в държавите членки и да допринася за укрепването технологичната и промишлена автономия на Съюза. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Националните планове за прилагане на постоянно структурирано сътрудничество на държавите членки, включващи конкретни действия, следва да бъдат координирани с програмата. Когато е целесъобразно, следва да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи, свързани със способностите, например в рамките на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, като това не бива да води до дублиране на усилията.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Държавите членки работят самостоятелно и съвместно за разработването, производството и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, превозни средства и плавателни съдове. Експлоатацията на тези системи включва извършване на нападения на военни обекти. Научните изследвания и развойната дейност, свързани с разработването на такива системи, военни и цивилни, са подпомагани със средства на Съюза и се предвижда, че това ще продължи и в бъдеще, евентуално в рамките на настоящата програма. Нищо в настоящия регламент не следва да пречи на законното използване на технологиите или продукти, разработени по него.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка на крайния продукт или технология.

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето с оглед на консолидиране на търсенето в областта на европейската отбрана. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка на крайния продукт или технология.

Обосновка

Трябва да се избягва използването на програмата като средство за насърчаване на нашия износ на оръжие (чрез конкурентоспособността).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 20 % от общите допустими разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити.

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 30% от общите допустими разходи за действието, включително част от непреките разходи за действието по смисъла на член 126 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, когато то е свързано със създаване на прототипи, което често е най-скъпо струващото действие на етапа на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Комисията не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на продуктите или технологиите, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост ще бъде определян от бенефициерите чрез договор.

(20)  Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Съюзът не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на продуктите или технологиите, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост ще бъде определян от бенефициерите чрез договор. Резултатите от дейностите, подкрепени по програмата, не следва да бъдат предмет на какъвто и да е контрол или каквито и да е ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Комисията следва да разработи многогодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки (наричан по-долу „програмен комитет“). Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за такова трансгранично участие на МСП и съответно част от общия бюджет да бъде предназначена за такива действия.

(21)  Комисията следва да разработи многогодишна работна програма в съответствие с целите на програмата, по-специално с целта за насърчаване на конкурентоспособността. При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет от държави членки по смисъла на Регламент (EС) 182/2011 (наричан по-долу „програмен комитет“). Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и подчертава ролята на малките и средни предприятия (МСП), както и дружествата със средна пазарна капитализация и тяхното трансгранично участие, и съответно да задели дял от общия бюджет в размер на най-малко 20% за такива действия.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП в проектите по програмата, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност.

(25)  Комисията следва да изготви междинен доклад за напредъка до края на първата година от изпълнението и доклад за изпълнението в края на програмата. Посочените доклади следва да анализират развитието на експертните познания в областта на промишлеността и отбранителния капацитет, както и съответствието с целите на външната политика на Съюза и държавите членки и финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В докладите следва също така да се анализира и насърчава трансграничното участие на МСП и дружества със средна пазарна капитализация в проектите по настоящата програма, както и тяхното участие в световната верига за създаване на стойност. Докладът следва да включва и информация относно произхода на бенефициерите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Комисията и държавите членки следва да осигурят възможно най-широко популяризиране на програмата, за да се повиши нейната ефективност и по този начин да се подобри конкурентоспособността на отбранителната индустрия и отбранителните способности на държавите членки.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата има следните цели:

Като част от усилията за постепенното определяне на обща отбранителна политика в съответствие с член 2, параграф 4 от ДФЕС, да засили сътрудничество между държавите членки и свободата на действие на държавите членки и на Съюза, както и за да приведе в съответствие изискванията на външната политика и политиката за сигурност с оперативните способности и в съответствие с общите приоритети за отбранителните способности, договорени от държавите членки в контекста на Плана за развитие на способностите по общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), програмата има следните цели:

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  насърчаване на конкурентоспособността и укрепване на иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза чрез подкрепа за действия на етапа на разработване;

а)  насърчаване на конкурентоспособността и укрепване на иновационния капацитет на отбранителната промишленост в Съюза и постигане на технологична и промишлена автономност чрез подкрепа за действия, провеждани на територията на Съюза, на етапа на разработване отбранителни технологии или продукти;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подкрепа за и оптимизиране на сътрудничеството между предприятията, включително малките и средните предприятия, при разработването на технологии или продукти в съответствие със съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности;

б)  подкрепа, оптимизиране и изравняване на трансграничното сътрудничество между предприятията, включително като се насърчава участието на малките и средните предприятия и дружествата със средна капитализация и изследователските центрове, във веригите за създаване на стойност на отбранителните технологии или продукти, като се избягва дублиране на промишлените умения и блокиращият ефект по отношение на националните инвестиции в отбраната; когато е целесъобразно, и отчитайки факта, че трябва да се избягва ненужно дублиране, следва да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например такива в контекста на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчаване на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и принос за скъсяване на дистанцията между научноизследователската и развойната дейност.

в)  насърчаване на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, и следователно принос за скъсяване на дистанцията между научноизследователската и развойната дейност, чрез насърчаване на производството на продукти о технологии, които са плод на научни изследвания, като по този начин се подкрепи конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост на вътрешния и на световния пазар, включително, когато е целесъобразно, чрез консолидиране;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  насърчаване на оперативната съвместимост и по-добрата стандартизация, необходими за създаването на съвместни проекти и подкрепа за общи определения на техническите спецификации.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Финансовата помощ на Съюза се управлява от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 пряко или непряко чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субектите, изброени в член 58, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

3.  Финансовата помощ на Съюза се управлява от Комисията в съответствие с член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случаите, в които държавите членки назначават ръководител на проекта, Комисията извършва плащането на допустимите бенефициери, след като уведоми ръководителя на проекта.

4.  Държавите членки назначават ръководител на проекта, който следи договора от тяхно име и информира Комисията кога следва да се извършва плащането на допустимите бенефициери. Допустимите бенефициери от консорциума назначават свой собствен ръководител на проекта, който си сътрудничи с ръководителя на проекта, назначен от държавите членки.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови и модернизиране на съществуващи продукти и технологии във връзка със:

1.  Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови и модернизиране на съществуващи продукти и технологии и ще дадат възможност да се създаде реална добавена стойност на територията на Съюза, както следва:

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  проучвания, като например проучвания за осъществимост и други съпътстващи мерки;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации за проектирането;

а)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации за проектирането, което може да включва частично изпитване за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  проучвания, като например проучвания за осъществимост и други съпътстващи мерки.

е)  разработването на технологии или активи, които повишават ефективността по време на жизнения цикъл на отбранителните продукти и технологии.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Действието трябва да се изпълнява съвместно от най-малко три предприятия, установени в най-малко две различни държави членки. Предприятията бенефициери фактически не трябва да бъдат контролирани, пряко или непряко, от същия субект, нито да се контролират взаимно.

2.  Действието трябва да се изпълнява съвместно от най-малко три предприятия, установени в най-малко три различни държави членки и да остане отворено за други предприятия, установени в други държави членки. Никое от съответните три предприятия бенефициери не може да бъде фактически контролирано, пряко или непряко, от същия субект, нито да се контролират взаимно.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Резултатите от действията по настоящата програма по никакъв начин не се контролират от трета държава или субект, установен извън Съюза.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато се отнася за действията, определени в параграф 1, букви б) — е), действието трябва да се основава на общи технически спецификации.

4.  Когато се отнася за действия, определени в:

 

а)  параграф 1, буква а), действието трябва да се основава на общо изискване за способности;

 

б)  параграф 1, букви -а) и букви от б) до е), действието трябва да се основава на общи технически спецификации и да насърчава оперативната съвместимост.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Недопустими са свързаните с продукт действия във връзка с оръжия за масово унищожение и свързаните с тях технологии за бойни глави, свързаните с продукт действия във връзка със забранени оръжия и муниции, въоръжения, които не съответстват на международното хуманитарно право, като например касетъчни боеприпаси и свързани с тях аспекти, в съответствие с Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси, противопехотни мини и свързаните с тях аспекти, в съответствие с Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, запалителни оръжия, съдържащи бял фосфор, боеприпаси с обеднен уран, както и изцяло автономни оръжия, които дават възможност за осъществяването на нападения без значим човешки контрол. Недопустими са свързаните с продукт действия във връзка с малки оръжия и леко въоръжение, когато те са разработени главно за целите на износа, т.е. когато никоя държава членка не е изразила изискване за действието, което трябва да бъде предприето.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Бенефициерите са предприятия, установени в Съюза, в които държави членки и/или граждани на държавите членки притежават повече от 50 % от предприятието и имат фактически контрол върху него по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия. Освен това цялата инфраструктура, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, не трябва да се намират на територията на държави, които не са членки на Съюза, за целия срок на действието.

1.  Бенефициерите и техните подизпълнители са публични или частни предприятия, установени в Съюза. Инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, не трябва да се намират на територията на държави, които не са членки на Съюза, за целия срок на действието или производството. Използването на тези инфраструктури, съоръжения, активи и ресурси не е обект на контрол или ограничения от трети държави или субекти от трети държави. Дружеството на бенефициерите, което упражнява окончателен контрол, следва да бъде със седалище в Съюза.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, при условие че това няма да противоречи на интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза, определени в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от Договора за ЕС, и при условие че са налице достатъчно предпазни мерки за защита на посочените интереси, се прилага следното:

 

а)  продуктите, активите или технологиите, които не се намират в Съюза, могат да се използват от бенефициерите в ситуации, в които не съществува еквивалентна алтернатива в Съюза, при условие, че това не противоречи на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната;

 

б)  бенефициерите могат да си сътрудничат с предприятия, установени извън територията на Съюза, в дейности, финансирани по линия на програмата. Съответните предприятия нямат право на финансиране по линия на програмата. Бенефициерите трябва да осигурят и запазят достъпа до всички права върху интелектуална собственост, отнасящи се до действия от страна на предприятията, установени извън територията на Съюза, необходим за защита на стратегическите интереси на Съюза и на държавите членки съгласно настоящия регламент, в работната програма и в актовете за изпълнение по програмата;

 

в)  Малките и средни предприятия, намиращи се в държава — членка на ЕИП, могат да бъдат подизпълнители, ако това е жизненоважно за завършването на даден проект и че същата стока и/или услуга не може да бъде предоставена от МСП от държава членка.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Ако даден субект от веригата на доставки, независимо от равнището на подизпълнение, участва в ключова част от процеса или извършва голям обем от дейността, той спазва същите критерии за допустимост, както бенефициерите и техните подизпълнители.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  В случай че настъпи промяна по отношение на фактическия контрол на предприятие, участващо в програмата, съответното предприятие следва да информира незабавно Комисията и компетентния орган в държавата членка, в която е установено.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Предприятията, които притежават банкови сметки пряко или чрез дъщерни предприятия, или участващи дружества, в юрисдикции, класифицирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) или от Съюза като данъчни убежища, не отговарят на условията за финансиране.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки в сътрудничество с Европейската агенция по отбрана и Европейската служба за външна дейност следва да вземат мерки за правилно разпространение на информацията относно програмата, за да гарантират, че МСП имат достъп до информация относно програмата.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки кандидат декларира писмено, че изцяло е запознат и отговаря на изискванията в приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза и на разпоредбите, свързани с дейностите в областта на отбраната.

Всеки член на консорциум, който желае да участва в дадено действие, декларира писмено, че изцяло е запознат и отговаря на изискванията в приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза и на разпоредбите, свързани с дейностите в областта на отбраната, включително в Общата позиция на Съвета 2008/944/ОВППС от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, режима на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба и съответното национално законодателство в областта на контрола на износа.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, членовете на консорциума, които желаят да участват в дадено действие, назначават един от тях за координатор, който се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

1.  Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, членовете на консорциума, които желаят да участват в дадено действие, назначават един от тях за координатор, който се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът докладва редовно на институциите на Съюза относно състоянието на финансираните действия.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на участващия в действието консорциум сключват вътрешно споразумение, в което се определят правата и задълженията им по отношение на изпълнението на действието (в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства), освен в надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма или в поканата за представяне на предложения.

2.  Членовете на участващия в действието консорциум сключват вътрешно споразумение, в което се определят правата и задълженията им по отношение на изпълнението на действието, включително въпроса за правата на интелектуалната собственост, свързан с новите продукти, (в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства), освен в надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма или в поканата за представяне на предложения.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Критерии за оценка

Критерии за оценка

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват въз основа на следните кумулативни критерии:

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват по прозрачен начин въз основа на обективни и измерими параметри, като се взема предвид общата цел на програмата, и по-специално за подкрепа, оптимизиране и изравняване на трансграничното сътрудничество между предприятията въз основа на следните критерии:

 

-а)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза в контекста на Плана за развитие на способностите или на координирания годишен преглед в областта на отбраната, и, по целесъобразност, в контекста на регионални и международни споразумения за сътрудничество; както и

а)  високи научни постижения;

а)  принос към върхови постижения, промишлени резултати и конкуренция, като се докаже, че предложената работа постига измерими подобрения и значителни предимства в сравнение със съществуващите продукти или технологии, или когато проектът има за цел развитието на критична или революционна технология; както и

 

aa)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки и частни източници на финансиране; както и

б)  принос за иновациите и технологичното развитие на отбранителната промишленост на отделните държави членки и по този начин поощряване на промишлената автономия на Съюза в областта на отбранителните технологии, както и

б)  принос за иновациите, по-специално като се докаже, че предложените действия включват новаторски или нови концепции и подходи, нови обещаващи бъдещи технологични подобрения или прилагането на технологии или концепции, които по-рано не са били прилагани в отбранителния сектор, и по този начин за технологичното развитие на отбранителната промишленост и за поощряване на индустриалната независимост на Европейския съюз по отношение на изискванията за способностите в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

 

бa)  принос за уеднаквяването на техническите спецификации;

 

бб)  частта от общия бюджет за действието, определена по начин, който позволява участието на МСП, установени в Европейския съюз, които да създават добавена стойност като членове на консорциума или като подизпълнители, и по-специално на МСП, които не са установени в държавите членки, в които са установени предприятията от консорциума;

 

бв)  принос за по-голяма ефикасност и намаляване на разходите в европейската отбранителна промишленост чрез намаляване на дублирането и припокриването;

 

бг)  засилено или ново трансгранично сътрудничество;

в)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, както и

 

г)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки, както и

 

д)  за действията, описани в член 6, параграф 1, букви б) — д) принос за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно производство и доставка на крайния продукт или технология по координиран начин, включително чрез съвместно възлагане на обществени поръчки, когато е приложимо.

д)  за действията, описани в член 6, параграф 1, букви б) – е), принос за по-голяма ефикасност и по-нататъшна интеграция на европейския сектор на отбраната чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са декларирали, че ще произвеждат съвместно и предоставят съвместно, или възнамеряват да използват, притежават или подържат съвместно крайния продукт или технология по координиран начин.

(Букви в) и г) в текста на Комисията стават съответно букви -а) и аа) в изменението на Парламента. Букви -а) и аа) също се изменят.)

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Предоставената по линия на програмата финансова помощ от Съюза не може да надвишава 20 % от общите разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи. Във всички останали случаи помощта може да покрие до пълния размер на разходите за действието.

1.  Предоставената по линия на програмата финансова помощ от Съюза не може да надвишава 30% от допустимите разходи за действието, когато то е свързано с действия по създаване на прототипи по смисъла на член 6, параграф 1, буква б). Във всички останали случаи помощта може да покрие до пълния размер на разходите за действието.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Действията, разработвани от бенефициерите по член 7, параграф 2, могат да се ползват от процент на финансиране, увеличен с 10 процентни пункта.

2.  Действията, разработвани от бенефициерите в контекста на постоянното структурирано сътрудничество по член 7, параграф 2, могат да се ползват от процент на финансиране, увеличен с 10 процентни пункта.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако консорциум разработва действие по смисъла на член 6, параграф 1 и поеме ангажимент да предостави най-малко 5% от допустимите разходи за действието на МСП или дружество със средна капитализация, установени в Съюза, той може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с толкова процентни пункта, на колкото се равнява процента на предоставените им разходи за действието, но не повече от 10 процентни пункта. Този допълнителен процент на финансиране може да се увеличи с процент, който е равен на двукратния размер на разходите по действието, предназначени за МСП, установени в държави членки, различни от държавите членки, в които са установени предприятията от консорциума, които не са МСП.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуалната собственост във връзка с действието.

Съюзът няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуалната собственост във връзка с действието.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата.

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще са финансират по линия на програмата, видът финансиране и отпуснатият бюджет, включително максималният процент на финансиране, ангажимента на държавите членки да финансират тяхното изпълнение и желаната категория допустими действия по смисъла на член 6, параграф 1, включително, когато е целесъобразно, корекционните коефициенти и минималните прагове за изпълнение на критериите за оценка.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя необходимият размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП.

3.  В работната програма, с която се цели насърчаване на европейското сътрудничество, се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя съответен размер средства от поне 20% за специфични действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП и/или дружества със средна пазарна капитализация; в работната програма се създава специална категория проекти, предвидени за МСП и/или за дружества със средна пазарна капитализация.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти въз основа на критериите за оценка по член 10.

2.  Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти ще се утвърждават по искане на държавите членки, въз основа на критериите за допустимост и оценка, посочени в членове 6, 7, 9 и 10. От съществено значение за успеха на програмата е тясното сътрудничество между правителствата (като единствени потребители), промишлеността (като главен доставчик) и организациите за научни и технологични изследвания.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена да участва в качеството на наблюдател.

1.  Комисията се подпомага от комитет. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 и се състои от представители на държавите членки и се председателства от представител на Комисията. Европейската агенция по отбрана е поканена да даде своя принос в качеството си на наблюдател. Европейската служба за външна дейност, чрез своите съответни структури, също така подпомага работата на комитета.

Обосновка

Да се изясни, че ЕАО следва да има място и принос в комитета, но без право на глас. Същото се отнася и за ЕСВД. Това отразява структурата на управителния съвет на ЕАО, в който Комисията и Европейската агенция по отбрана (EDA) си разменят ролите.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Обосновка

Тъй като отбраната се движи от държавите членки, Комисията следва да продължи само ако бъде дадено положително становище от страна на комитета на програмата.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното участие на МСП в изпълняваните по програмата проекти, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност.

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на дружествата със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по програмата проекти, както и участието на дружествата със средна пазарна капитализация във веригите за създаване на стойност на технологиите и продуктите в областта на отбраната. Освен това в доклада следва да се включва информация относно произхода на бенефициерите и когато това е възможно, относно разпределението на генерираните права върху интелектуална собственост.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията представя междинен доклад за напредъка, който ще включва оценка на управлението на програмата, степента на изпълнение, резултатите от възлагането на проекти, включително участието на МСП и дружества със средна пазарна капитализация и степента на трансграничното им участие, и финансирането, предоставено в съответствие с член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията, съгласно посоченото в член 14, параграф 1, до края на първата година от програмата.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

Позовавания

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.6.2017

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

5.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Разглеждане в комисия

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

15

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (25.1.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

(COM(2017)0294 – C8‑0180/2017 – 2017/0125(COD))

Докладчик по становище (*): Естебан Гонсалес Понс

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Днес европейците са изправени пред истинско предизвикателство за поддържането на нашите граници сигурни поради засилването на нестабилността и конфликтите, не само в съседните ни държави, но в световен мащаб. Постигането на тази цел следва да бъде част от дългосрочна стратегия, която да позволи на ЕС да бъде готова да посрещне утрешните заплахи и да защитава своите граждани. Както показват неотдавнашните събития, не можем да оставим част от тази изключително важна и стратегическа задача съюзниците си от край време.

Технологичното лидерство е от ключово значение, за да бъдем важен участник на световната сцена, но това не бива да се постига за сметка на социалните политики; ето защо следва да насърчаваме сътрудничеството с цел максимално увеличаване на производителността и качеството инвестициите на държавите членки в областта на отбраната.

Както изтъква Европейската комисия, в ЕС съществуват 178 различни оръжейни системи, спрямо 30 в САЩ. В Европа има повече производители на хеликоптери, отколкото правителства, които могат да ги купуват. Освен това, въпреки че разходите на ЕС за отбрана са на половината от тези на САЩ, те не са дори на половина ефикасни като последните. Последиците от тази липса на сътрудничество са ужасяващи, като се оценява, че ежегодно това струва между 25 и 100 млрд. евро.

Докладчикът приветства Програмата за развитие на европейската отбранителна промишленост (EDIDP) като първа стъпка към подобряване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на ЕС по отношение на отбранителната промишленост, както и на началото на процеса на намаляване на дублиращите се звена и на липсата на икономии от мащаба. Освен това докладчикът е на мнение, в съзвучие с изказаните от Европейския парламент искания, относно необходимостта от използване на нови бюджетни кредити за нейното финансиране, с цел да се избегне отслабване на текущите програми и приоритети на Съюза.

Освен това не бива да забравяме, че научноизследователската и развойна дейност в областта на отбраната може да донесе ползи за нашето общество, интернет, GPS, и дори слънчевите очила, бяха първоначално изобретения, предназначени да бъдат използвани във военната сфера.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна и иновативна европейска отбранителна промишленост. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите.

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие и придобиване на подходящите и достатъчни отбранителни способности, които да ѝ дадат възможност да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, прозрачна, ефективна и иновативна европейска отбранителна промишленост, като осигури устойчива верига на доставки и допринесе за технологичната и промишлената автономност на Съюза. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана като се засилят полезните взаимодействия и бюджетната ефективност с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии. Фондът следва да допълва националните бюджети, използвани за тази цел, и да насърчава държавите членки да инвестират повече в областта на отбраната и в общите отбранителни стратегии на Съюза. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За да се стимулира конкурентоспособността и да се укрепи иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за сътрудничеството между предприятията на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации. Програмата следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

(2)  За да се стимулира конкурентоспособността и да се укрепи иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и подобряване на независимостта на Съюза в областта на отбраната и сигурността, и, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за сътрудничеството между предприятията на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации. Програмата следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  За да се финансира програмата от общия бюджет на Съюза, сума в размер на 500 млн. EUR в текущи цени следва да бъде заделена за тази цел. Като се има предвид, че програмата е нова инициатива, която не беше предвидена към момента на изготвяне на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.1a, и за да се избегне каквото и да било отрицателно въздействие върху финансирането на съществуващите многогодишни програми, тази сума следва да се вземе изключително от неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка и /или чрез мобилизирането на съответните специални инструменти на МФР. Окончателният размер следва да бъде разрешен от Европейския парламент и от Съвета посредством годишната бюджетна процедура.

 

______________________

 

1a  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета6. Финансирането може да се предоставя по-специално под формата на безвъзмездни средства. Когато е целесъобразно, могат да се използват финансови инструменти или обществени поръчки.

(5)  Програмата следва да се прилага при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета6. Финансирането може да се предоставя по-специално под формата на безвъзмездни средства. Когато е целесъобразно, могат да се използват финансови инструменти или обществени поръчки. Комисията следва да разгледа възможността за по-нататъшно използване на потенциала на алтернативни форми на финансиране за безвъзмездни средства (финансови инструменти и обществени поръчки), така че те да станат по-важен източник на финансиране за настоящата програма в рамките на следващата многогодишна финансова рамка.

_________________

_________________

6 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

6 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това се отнася и за модернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, защита на интелектуална собственост, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това се отнася и за модернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии, разработени в Съюза от държавите членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Когато консорциум от предприятия желае да участва в допустимо действие по програмата и финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да определи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка с Комисията.

(15)  Когато консорциум от предприятия желае да участва в допустимо действие по програмата и финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, финансов инструмент или обществена поръчка, консорциумът следва да определи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка с Комисията.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, могат да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например в рамките на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната.

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да даде възможност за поддържането и развитието на уменията и ноу-хау на отбранителната промишленост на Съюза и да допринесе за укрепването на неговата технологична и промишлена автономност. То следва също така да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, могат да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например в рамките на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка на крайния продукт или технология.

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето, включително към технологиите с двойно приложение. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка на крайния продукт или технология.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 20 % от общите допустими разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити.

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 20% от общите разходи за действията, свързани със създаване на прототипи. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Комисията не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на продуктите или технологиите, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост ще бъде определян от бенефициерите чрез договор.

(20)  Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Комисията не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на продуктите или технологиите, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост ще бъде определян от бенефициерите чрез договор в съответствие с националното право.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Комисията следва да разработи многогодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки (наричан по-долу „програмен комитет“). Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за такова трансгранично участие на МСП и съответно част от общия бюджет да бъде предназначена за такива действия.

(21)  Комисията следва да разработи многогодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки (наричан по-долу „програмен комитет“). Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за такова трансгранично участие на МСП и съответно фиксиран дял от поне 20% от общия бюджет да бъде предназначена за такива действия.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Необходимо е на Европейския парламент да се предостави статут на наблюдател в комитета на държавите членки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП в проектите по програмата, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност.

(25)  В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП в проектите по програмата, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност. Освен това, Комисията следва да изготвя междинен доклад за изпълнението, чиито констатации следва да се предоставят на съзаконодателите своевременно преди окончателното приемане на законодателния акт за продължаване на програмата за развитие на промишлеността в областта на отбраната, която трябва да се създаде в рамките на следващата МФР.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  насърчаване на конкурентоспособността и укрепване на иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза чрез подкрепа за действия на етапа на разработване;

а)  насърчаване на стратегическата автономност и на технологичната и промишлената независимост на Съюза, както и укрепване на иновационния капацитет и на конкурентоспособността на неговата отбранителна промишленост чрез подкрепа за действия на етапа на разработване;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подкрепа за и оптимизиране на сътрудничеството между предприятията, включително малките и средните предприятия, при разработването на технологии или продукти в съответствие със съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности;

б)  подкрепа за и оптимизиране на сътрудничеството между предприятията, включително МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, при разработването на технологии или продукти в съответствие със съвместно определените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, като се насърчава съвместимостта, оперативната съвместимост и стандартизацията, по-специално чрез определянето на съответните общи технически спецификации;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изпълнението на програмата за периода 2019—2020 г. се определя бюджет от 500 милиона евро по текущи цени.

За изпълнението на програмата за периода 2019—2020 г. се определя бюджет от 500 милиона евро по текущи цени, като той трябва да се вземе изключително от неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и/или чрез мобилизиране на съответните специални инструменти на МФР.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Бенефициерите са предприятия, установени в Съюза, в които държави членки и/или граждани на държавите членки притежават повече от 50 % от предприятието и имат фактически контрол върху него по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия. Освен това цялата инфраструктура, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, не трябва да се намират на територията на държави, които не са членки на Съюза, за целия срок на действието.

1.  Бенефициерите и техните подизпълнители са предприятия, установени в Съюза, в които държави членки и/или граждани на държавите членки притежават повече от 50% от предприятието и имат фактически контрол върху него по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия. Освен това цялата инфраструктура, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, се намират на територията на Съюза за целия срок на действието. Използването на тези инфраструктури, инсталации, стоки и ресурси няма да подлежи на каквито и да е форми на контрол или ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, членовете на консорциума, които желаят да участват в дадено действие, назначават един от тях за координатор, който се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

1.  Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, членовете на консорциума, които желаят да участват в дадено действие, назначават един от тях за координатор, който се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Финансовата помощ на Съюза може също така да се предоставя под формата на финансов инструмент или обществена поръчка.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват въз основа на следните кумулативни критерии:

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват съгласно целите, определени в член 2, и въз основа на следните кумулативни критерии:

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  високи научни постижения;

а)  високи научни постижения в областта на технологиите и промишлеността;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  брой на участващите държави членки в проекта; както и

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, както и

в)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, като част от плана за развитие на способностите или на координирания годишен преглед в областта на отбраната; както и

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки, както и

г)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки или двойна употреба на разработени технологии, както и; както и

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата.

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата и се предвижда поне една категория проекти, специално предназначени за МСП;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя необходимият размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП.

3.  В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделят най-малко 20% за действия, благоприятстващи сътрудничеството между МСП от няколко държави членки.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията с помощта на независими експерти въз основа на критериите за оценка по член 10.

2.  Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията с помощта на независими национални експерти на ЕС въз основа на критериите за оценка по член 10.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена да участва в качеството на наблюдател.

1.  Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана и Европейският парламент са поканени да участват в качеството си на наблюдатели.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията подлага на редовен мониторинг изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент № 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

1.  Комисията подлага на редовен мониторинг и оценка изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното участие на МСП в изпълняваните по програмата проекти, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност.

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното участие на МСП в изпълняваните по програмата проекти, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност. В него се прави също така оценка на въздействието върху износа на оръжие, който се е възползвал от програмата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Своевременно преди края на настоящата програма, Комисията, по целесъобразност, представя законодателно предложение за продължаване на програмата за развитие на промишлеността в областта на отбраната, заедно с подходящо финансиране в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Преди окончателното приемане на съответния законодателен акт, на съзаконодателите се предоставят констатациите на междинния доклад за изпълнението, които Комисията изготвя за тази цел.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Програмата финансира субектите, които се съобразяват с приложимото законодателство на Европейския съюз и с приетите на международно и европейско равнище стандарти и следователно не подкрепят, съгласно настоящия регламент, проекти, които допринасят за изпиране на пари, за финансиране на тероризма, както и за данъчни измами и избягване на данъци.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

Позовавания

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.6.2017

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

5.10.2017

Докладчик

       Дата на назначаване

Esteban González Pons

14.7.2017

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

10

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (24.1.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Докладчик по становище: Анелен Ван Босойт

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст и предложението на Комисията

Европейският план за действие в областта на отбраната на Комисията, приет през ноември 2016 г., беше приветстван от Европейския съвет и Комисията беше приканена да представи предложения през първата половина на 2017 г. Едно от основните предложения, залегнали в Европейския план за действие в областта на отбраната, е създаването на Европейски фонд за отбрана за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии – така фондът следва да се състои от два отделни компонента, които взаимно се допълват, т.е. компонент „научни изследвания“ и компонент „способности“.

Настоящото предложение за Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната попада в обхвата на компонента „способности“, чиято цел е да допринесе за увеличаване на иновационния капацитет на европейската отбранителна промишленост и на нейната конкурентоспособност за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г.

Според предложението на Комисията: бенефициерите ще бъдат предприятия, установени в Съюза; Съюзът ще предоставя финансова подкрепа, основно под формата на безвъзмездни средства; допустимите действия следва да се изпълняват съвместно от най-малко 3 предприятия, установени в най-малко 2 държави членки; предложеният процент на финансиране е ограничен до 20% от общите разходи за действието, когато то е свързано със създаването на прототип; бенефициерите, които разработват действие в контекста на постоянното структурирано сътрудничество (PESCO), ще могат да получат по-голям процент финансиране; бюджетът на програмата ще бъде 500 милиона евро. Предложеният регламент включва мерки относно отбранителната промишленост на Съюза и Комисията се позовава на член 173 (промишлена политика) от Договора за функционирането на Европейския съюз като негово правно основание.

Позиция на докладчика на IMCO

Докладчикът приветства предложението на Комисията. Въпреки че основната цел е да се насърчи конкурентоспособността на отбранителната промишленост, също така и от гледна точка на вътрешния пазар, такъв инструмент може да бъде подкрепен: макар че съществуващите инструменти за вътрешния пазар предлагат решения за ефективно сътрудничество между държавите членки и за използване на икономии от мащаба, пазарът на отбранително оборудване продължава да бъде разпокъсан; в тази връзка докладчикът изразява убеденост, че допълнителни мерки, като например целенасочено финансиране от ЕС, биха могли да допринесат за деблокирането на редица проекти за развитие на сътрудничеството, които в противен случай няма да бъдат стартирани, и за създаването на основа за постепенно интегриране на европейския пазар в сектора.

Същевременно и доколкото става въпрос за изразходване на средства от Съюза, за докладчика е важно, независимо от особеностите на сектора на отбраната, да се гарантира най-високо равнище на прозрачност и програмата да остане отворена във възможно най-голяма степен.

Следователно докладчикът счита, че е целесъобразно да се направят редица подобрения в предложението, и внася изменения, които имат за цел разрешаването на следните въпроси:

•  увеличаване на изискваното участие на предприятия и държави членки съответно от три на осем и от две на шест; изискванията относно участието, предложени от Комисията, установяват много нисък праг, така че подкрепата на Съюза не може да бъде действително обоснована; финансираните проекти следва на практика да насърчават европейското сътрудничество и това може да се постигне само ако праговете за участие се увеличат;

•  установяване на по-добра взаимосвързаност между целите на програмата и критериите за оценка, както и с изискванията за оценка/докладване;

•  изясняване на критерия за оценка относно ангажимента на държавите членки да възлагат обществени поръчки съвместно, за да се гарантира, че не съществуват никакви съмнения относно степента, в която се прилага Директива 2009/81/ЕО за възлагането на поръчки в областта на отбраната;

•  предоставяне на възможност, при необходимост, за участие на предприятия, установени в трета държава, при условие че това е предвидено в работната програма; по този начин важни проекти, които служат на целите на програмата и се нуждаят от участието на предприятие от трета държава, биха могли да бъдат допустими; в тази връзка подходът по отношение на правата на интелектуална собственост може да бъдат по-предпазлив;

•  предоставяне на възможност (макар че по принцип следва да се прилага засилено сътрудничество на европейските предприятия) за известна гъвкавост в обосновани извънредни случаи по отношение на броя на участниците, вида на участниците и мястото на установяване;

•  стимулиране на засиленото сътрудничество (голям брой участници и държави членки) и значително участие на МСП чрез добавяне на съответните критерии за оценка;

•  намаляване на максималното финансово участие за дейности, различни от създаването на прототипи, до максимум 50% и повишаването му до 100%, ако тези действия са предприети от МСП;

•  премахване на допълнителната финансова подкрепа (10%) за проектите по линия на PESCO с цел недискриминация и стимулиране на ново сътрудничеството между държавите членки;

•  изискване за годишна оценка и докладване за тази двугодишна програма, особено след като тя се счита за пилотен проект за следваща многогодишна програма и не е изготвена всеобхватна оценка на въздействието за разглежданото предложение;

•  намаляване на бюджета на програмата от 500 милиона на 355 милиона евро. Според Комисията 145 милиона евро ще бъдат разпределени от успешната програма „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), която инвестира, наред с другото, в действия от решаващо значение за насърчаване на цифровизацията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна и иновативна европейска отбранителна промишленост. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите.

(1)  В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна и иновативна европейска отбранителна промишленост и да се създаде по-интегриран пазар в областта на отбраната в Европа, който на достъпни цени отговаря едновременно на различните потребности на държавите членки в сферата на сигурността. По-специално, в плана се предлага създаването на Европейски фонд за отбрана с цел подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на продуктите и технологиите. Той следва да допълва националните бюджети за отбрана и да насърчава държавите членки да инвестират повече в сектора на отбраната.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За да се стимулира конкурентоспособността и да се укрепи иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и, наред с другото, на киберотбраната, чрез подкрепа за сътрудничеството между предприятията на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации. Програмата следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

(2)  За да се допринесе за повишаването на конкурентоспособността и на иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза и да се укрепи стратегическата автономност на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (наричана по-нататък „програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността и ефективността на отбранителната промишленост на Съюза и, наред с другото, на сектора на киберотбраната, като се отчитат промените по отношение на бързината и сложността на кибератаките, чрез подкрепа за сътрудничеството между предприятията на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии. Етапът на разработване, който следва етапа на научните изследвания и технологии, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството и ще стимулира всички форми на иновации. Програмата следва да има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от ДФЕС, без да обхваща производството на отбранителни продукти и технологии.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За да се използват по-добре икономиите от мащаба в отбранителната промишленост, програмата следва да предоставя подкрепа за сътрудничество между предприятията при разработването на отбранителни продукти и технологии.

(3)  Фрагментираността на европейските пазари в областта на отбраната и малкият брой проекти за сътрудничество в областта на отбраната между държавите членки водят до ненужно дублиране на способности и разходи. За да се използват по-добре икономиите от мащаба в отбранителната промишленост и да се укрепи единният пазар в областта на отбраната, програмата следва да предоставя подкрепа за сътрудничество между предприятията при разработването на отбранителни продукти и технологии, както на равнище главни изпълнители, така и на равнище доставчици, когато са определени съвместно договорени изисквания относно способностите и са взети мерки по отношение на липсата на оперативна съвместимост и технологичните различия. Това следва също така да подобри ефикасността на единния пазар в сектора на отбраната, което в крайна сметка би означавало по-голяма икономическа ефективност за държавите членки.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Бюджетът на програмата следва да няма отрицателно въздействие върху изпълнението на програмите, от които се преразпределят средства, и поради това следва да се финансира основно от общия марж за поетите ангажименти, общия марж за плащанията и Инструмента за гъвкавост.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В съответствие с целта за насърчаване на стратегическата автономност на Съюза, при предоставянето на финансова подкрепа на Съюза посредством програмата следва да се дава приоритет на разработваните чрез нея продукти и технологии, когато държавите членки възнамеряват да придобият налични на европейския пазар продукти или технологии.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Предвид спецификата на сектора съвместни проекти между предприятията няма да бъдат стартирани, ако държавите членки предварително не са се договорили да окажат финансова подкрепа за тях. След като са определили общите приоритети по отношение на отбранителните способности на равнището на Съюза и, в зависимост от случая, са взели предвид съответните съвместни инициативи в регионален мащаб, държавите членки определят и обобщават военните изисквания, като определят техническите спецификации на проекта. Те могат също така да назначат ръководител на проекта, който да управлява работата по разработването на съвместния проект.

(7)  Предвид спецификата на сектора съвместни проекти между предприятията няма да бъдат стартирани, ако държавите членки предварително не са се договорили да окажат финансова подкрепа за тях. След като са определили общите приоритети по отношение на отбранителните способности в контекста на общата политика за сигурност и отбрана и в рамките на постоянното структурирано сътрудничество на равнището на Съюза и, в зависимост от случая, са взели предвид съответните съвместни инициативи в регионален мащаб, държавите членки определят и обобщават изискванията в областта на отбраната, като определят техническите спецификации на проекта.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това се отнася и за модернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

(10)  Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността и интеграцията на отбранителната промишленост на Съюза и сътрудничеството на държавите членки, като поема част от риска на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за подкрепа следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно определяне на общи технически спецификации и стандарти, проектиране, създаване на прототипи, изпитване, атестация и сертифициране, както и проучвания за осъществимост и други спомагателни мерки. Това следва да се отнася и за същественото разработване на съществуващи отбранителни продукти и технологии.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата само ако се извършват съвместно от поне три предприятия, установени в поне две различни държави членки.

(11)  Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между публичните или частните предприятия от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата само ако се извършват съвместно от поне три предприятия, установени в поне три различни държави членки.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Трансграничното сътрудничество при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации. Липсата или ограниченото използване на общи технически спецификации на свой ред са пораждали все повече усложнения, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. Съгласуването на общи технически спецификации следва да бъде условие за получаване на подкрепа от Съюза по тази програма. Действията, целящи да се подкрепи съвместното определяне на технически спецификации, също следва да бъдат допустими за получаване на подкрепа по линия на програмата.

(12)  Трансграничното сътрудничество при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации или стандарти и насърчаването на оперативната съвместимост. Липсата или ограниченото използване на общи технически спецификации или стандарти на свой ред са пораждали все повече усложнения, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. Съгласуването на общи технически спецификации или стандарти следва да бъде главно условие за получаване на подкрепа от Съюза по тази програма. Действията, целящи да се подкрепи съвместното определяне на технически спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за получаване на подкрепа по линия на програмата.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, допустими за предоставяне на подкрепа следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и са фактически контролирани от държавите членки или техните граждани. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността, е необходимо инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при финансираните по линия на програмата действия, да не се намират на територията на държави, които не са членки на ЕС.

(13)  Тъй като програмата има за цел засилване на ефикасното сътрудничество и конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и укрепване на стратегическата отбранителна автономност на Съюза, допустими за предоставяне на финансова подкрепа следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и чиито изпълнителни управленски структури са разположени там. Предприятията, намиращи се в трети държави, следва да могат да участват в проектите, като си сътрудничат с бенефициерите, когато се намират в трета държава, посочена в работната програма. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на отбраната и сигурността, инфраструктурата, съоръженията и активите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при финансираните по линия на програмата действия, следва да не се намират на територията на трети държави. Бенефициерите и техните подизпълнители следва да не подлежат на контрол от страна на трети държави или на субекти от трети държави, в смисъла, в който понятието „контрол“ се разбира например в рамките на политиката в областта на конкуренцията.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на програмата. Съответно такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

(14)  Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат ефективно за постигането на целите на програмата. Съответно такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, могат да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например в рамките на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната.

(16)  Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и в съответствие с международното право. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности следва да бъде критерий за оценката на действията. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. В Европейския план за действие в областта на отбраната, публикуван от Комисията на 30 ноември 2016 г., се подчертава необходимостта от оптимизиране на полезните взаимодействия между гражданската и военната сфера, по-специално в областите на космическата политика, киберсигурността, киберотбраната и морската сигурност. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. Когато е целесъобразно, следва да бъдат взети предвид и регионални или международни инициативи за сътрудничество, например инициативи, предприети в рамките на НАТО, които обслужват интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано производство и доставка на крайния продукт или технология.

(18)  За да се гарантира, че финансираните действия допринасят за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара и търсенето. Следователно критериите за оценка следва да отчитат факта, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно и евентуално координирано разработване, производство или доставка на крайния продукт или технология. Във всички случаи следва изцяло да се спазват изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, включително принципите за прозрачност и недискриминация, а изключения следва да се позволяват единствено в строгите рамки на посочената директива.

 

___________________

 

1a Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (OВ L 216 20.8.2009 г., стp. 76).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 20% от общите допустими разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, всички допустими разходи следва да бъдат покрити.

(19)  Финансовата помощ от Съюза по линия на програмата не следва да превишава 50% от общите допустими разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Що се отнася до другите действия на етап разработване обаче, до 75% от допустимите разходи следва да бъдат покрити от Съюза, а по отношение на действията, предприети от МСП, следва да бъдат покрити 100%.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Една от пречките пред повишаването на конкурентоспособността и на пазарната ориентираност на европейската отбранителна промишленост е, че в някои случаи държавите членки или компетентните органи решават да придобият нови отбранителни продукти без съответното възлагане на обществени поръчки, с цел прикриване на информация относно получените продукти, дори в случаи, когато за това има малко или никакви снования. Съответно това положение следва също да се анализира в рамките на програмата и следва да бъдат предприети необходимите мерки за повишаване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на европейската отбранителна промишленост без допълнителни разходи за програмата.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Комисията следва да разработи многогодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки (наричан по-долу „програмен комитет“). Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за такова трансгранично участие на МСП и съответно част от общия бюджет да бъде предназначена за такива действия.

(21)  Комисията следва да разработи двугодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки (наричан по-долу „програмен комитет“). Поради факта, че политиката на Съюза в областта на малките и средните предприятия е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновациите, създаването на работни места и социалната интеграция в Съюза и като се има предвид, че действията, за които ще се предоставя подкрепа, обикновено ще изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за такова трансгранично участие на МСП и съответно част от общия бюджет да бъде предназначена за такива действия, тъй като МСП имат централна роля за промишлената база на европейската отбрана и за веригата за създаване на стойност. Същевременно те са най-уязвимата част от веригата на доставки в сектора на отбраната, що се отнася до достъпа до свеж капитал, необходим за нови инвестиции.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, Европейската агенция по отбрана ще получи статут на наблюдател в комитета на държавите членки. Европейската служба за външна дейност също следва да подпомага дейността на комитета на държавите членки.

(22)  За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, Европейската агенция по отбрана ще получи статут на наблюдател в програмния комитет. Европейската служба за външна дейност също следва да подпомага програмния комитет.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП в проектите по програмата, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност,

(25)  В края на всяка година от програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението и за оценка, като направи преглед и оценка на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение и с оглед на въздействието. В доклада следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП в проектите по програмата, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност. Ако бъде счетено, че участието на МСП е слабо, Комисията следва да проучи причините за това положение и незабавно да предложи подходящи нови мерки, за да се осигури на МСП възможност да засилят участието си.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  насърчаване на конкурентоспособността и укрепване на иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза чрез подкрепа за действия на етапа на разработване;

а)  насърчаване на конкурентоспособността и укрепване на иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза чрез подкрепа за трансгранични действия на етапа на разработване;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подкрепа за и оптимизиране на сътрудничеството между предприятията, включително малките и средните предприятия, при разработването на технологии или продукти в съответствие със съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности;

б)  засилване, подкрепа за и оптимизиране на трансграничното сътрудничество между държавите членки и предприятията с цел подпомагане на интегрираните действия в рамките на единния пазар за отбрана, включително участието на малките и средните предприятия, при разработването на технологии или продукти в съответствие със съвместно договорените от държавите членки приоритети в рамките на Съюза относно отбранителните способности, включително разработването на способности за кибернетична отбрана и решения за кибернетична сигурност за отбранителната промишленост, както и с цел да с избегне дублиране и да се насърчават оперативната съвместимост и стандартизацията;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  насърчаване на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и принос за скъсяване на дистанцията между научноизследователската и развойната дейност.

в)  насърчаване на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и принос за скъсяване на дистанцията между научноизследователската и развойната дейност в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза, договорени съвместно от държавите членки;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  осъществяване на принос за стратегическата отбранителна автономност на Съюза чрез изграждането на самостоятелна и консолидирана европейска отбранителна промишленост в рамките на единния пазар, като се гарантира сигурността на доставките;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  подкрепа за развитието и придобиването на нови умения от работниците в сектора на отбраната.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изпълнението на програмата за периода 2019—2020 г. се определя бюджет от 500 милиона евро по текущи цени.

За изпълнението на програмата за периода 2019—2020 г. се определя бюджет от 500 милиона евро по текущи цени, като той следва да се вземе от неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., като се използват по-специално общият марж за поетите задължения, общият марж за плащанията и Инструментът за гъвкавост.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови и модернизиране на съществуващи продукти и технологии във връзка със:

1.  Програмата установява и предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови продукти и технологии или съществените разработки на съществуващи продукти и технологии във връзка със:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации за проектирането;

а)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации или стандарти за проектирането;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Действието трябва да се изпълнява съвместно от най-малко три предприятия, установени в най-малко две различни държави членки. Предприятията бенефициери фактически не трябва да бъдат контролирани, пряко или непряко, от същия субект, нито да се контролират взаимно.

2.  Действието трябва да се изпълнява съвместно от най-малко три предприятия, установени в най-малко три различни държави членки. Предприятията бенефициери и всеки от техните подизпълнители, участващи в търга, фактически не трябва да бъдат контролирани, пряко или непряко, от същия субект, нито да се контролират взаимно.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато се отнася за действията, определени в параграф 1, букви б) — е), действието трябва да се основава на общи технически спецификации.

4.  Когато се отнася за действията, определени в параграф 1, букви б) – е), действието се основава на общи технически спецификации или стандарти, които насърчават оперативната съвместимост.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Бенефициерите са предприятия, установени в Съюза, в които държави членки и/или граждани на държавите членки притежават повече от 50 % от предприятието и имат фактически контрол върху него по смисъла на член 6, параграф 3, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия. Освен това цялата инфраструктура, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от участниците, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, не трябва да се намират на територията на държави, които не са членки на Съюза, за целия срок на действието.

1.  Бенефициерите и техните подизпълнители са публични или частни предприятия, установени в Съюза, и техните изпълнителни структури на управление се намират в Съюза. Цялата инфраструктура, съоръженията и активите, използвани от бенефициерите, включително подизпълнителите и други трети страни, за финансираните по програмата действия, трябва да се намират на територията на държавите членки за целия срок на действието.

 

Бенефициерите и техните подизпълнители не подлежат на контрол от страна на трети държави или на субекти от трети държави.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Допълнителни условия за участие

 

1. Когато е целесъобразно и надлежно обосновано, работната програма може да предвижда допълнителни условия съгласно специфичните изисквания на съответната политика или естеството и целите на действието, включително условия за броя и вида на участниците и мястото им на установяване.

 

2. Когато е целесъобразно, бенефициерите могат са си сътрудничат с предприятия, намиращи се в трета държава, посочена в работната програма.

 

Сътрудничеството, посочено в първа алинея, е обвързано с условието тези предприятия да разполагат със съответните експертни познания по отношение на допустимото действие.

 

Предприятие, контролирано от трети държави или от субекти, установени в трети държави, може да си сътрудничи с бенефициерите по дадено действие, когато държавата членка, на чиято територия се намира предприятието, предостави достатъчно гаранции, в съответствие с действащите национални процедури или договорни механизми, че участието на съответното предприятие в действието няма да противоречи на интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната , установени в рамките на общата външна политика и политика на сигурност в съответствие с дял V от ДЕС.

 

За целите на параграф 2, алинеи 1 и 2, страните – членки на НАТО, винаги са допустими.

 

3. Допустимите действия са в съответствие със задачите, посочени в член 42, параграф 1 от ДЕС, за поддържане на мира, предотвратяване на конфликти и засилване на международната сигурност в съответствие с принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  принос за иновациите и технологичното развитие на отбранителната промишленост на отделните държави членки и по този начин поощряване на промишлената автономия на Съюза в областта на отбранителните технологии, както и

б)  принос за иновациите и технологичното развитие на отбранителната промишленост на отделните държави членки, както и осъществяване на принос за укрепването на единния пазар в областта на отбраната;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  принос за интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза приоритети относно отбранителните способности, както и

в)  принос за общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) чрез усъвършенстване на технологиите за отбрана, които допринасят за изпълнението на съвместно договорените от държавите членки в рамките на Съюза и когато е целесъобразно, на регионално или на международно равнище, приоритети относно отбранителните способности,

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки, както и

г)  жизнеспособност, по-специално чрез доказване от страна на бенефициерите, че останалите разходи за допустимото действие се покриват чрез други начини на финансиране, например участие на държавите членки,

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  за действията, описани в член 6, параграф 1, букви б) — д) — принос за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно производство и доставка на крайния продукт или технология по координиран начин, включително чрез съвместно възлагане на обществени поръчки, когато е приложимо.

д)  за действията, описани в член 6, параграф 1, букви б) — д) — принос за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост и за укрепването на европейския единен пазар в областта на отбраната чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели ангажимент за съвместно разработване, производство или доставка на крайния продукт или технология по координиран начин, включително чрез съвместно възлагане на обществени поръчки, когато е приложимо, в съответствие с Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на поръчки в областта на отбраната и сигурността;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  съществено участие на установени в Съюза МСП, които създават добавена стойност, като членове на консорциума или като подизпълнители, и по-специално на МСП, които не са установени в държавите членки, в които са установени другите предприятия от консорциума;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  засилено или ново трансгранично сътрудничество.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Предоставената по линия на програмата финансова помощ от Съюза не може да надвишава 20 % от общите разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи. Във всички останали случаи помощта може да покрие до пълния размер на разходите за действието.

1.  Предоставената по линия на програмата финансова помощ от Съюза не надвишава 50% от общите разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква б). За всички останали действия, предвидени съгласно член 6, параграф 1, букви а) и в) – дб), помощта не надвишава 75% от пълния размер на разходите за действието и 100%, ако съответните действия са предприети от МСП.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Ако даден консорциум се задължи да отдели най-малко 10% от общия размер на допустимите разходи по действията за МСП, установени в държави членки, различни от тези, в които са установени предприятията, представляващи част от консорциума, съответният консорциум може да ползва от ставка на финансиране, повишена с допълнителни 10 процентни пункта.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуалната собственост във връзка с действието.

Комисията няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуалната собственост във връзка с действието. Технологичните продукти, разработени или произведени с помощта на този европейски фонд, не може да са обект на трансфер на технологии или на каквото и да било право върху интелектуална собственост в полза на трета държава извън Европейския съюз, нито в полза на икономически субект, който не е контролиран от държава членка.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Посредством акт за изпълнение Комисията приема многогодишна работна програма за срока на програмата. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2. Работната програма трябва да бъде в съответствие с целите, посочени в член 2.

1.  Посредством акт за изпълнение Комисията приема двугодишна работна програма за срока на програмата. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата.

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които ще се финансират по линия на програмата, и тяхната пряка връзка с целите, посочени в член 2.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя необходимият размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП.

3.  В работната програма се гарантира, че от общия бюджет на програмата се заделя необходимият размер средства за действия, благоприятстващи трансграничното участие на МСП, евентуално на основата на специфична категория проекти с акцент върху трансграничното участие на МСП;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Работната програма посочва всички трети държави, в които предприятията, сътрудничещи с бенефициерите, могат да бъдат разположени за целите на член 7а.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мониторинг и докладване

Мониторинг, оценка и доклади

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията подлага на редовен мониторинг изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент № 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

1.  Комисията подлага на редовен мониторинг и оценка изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент № 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка, който изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2. В доклада също така се анализира трансграничното участие на МСП в изпълняваните по програмата проекти, както и участието на МСП в световната верига за създаване на стойност.

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя годишни доклади за оценка, които изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в докладите се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 2, като същевременно се проучва ефикасността и ефективността на подпомаганите действия по отношение на финансовото изпълнение, резултатите, разходите и когато е възможно, въздействието. В докладите също така се анализират различните критерии за възлагане, посочени в член 10, и се предоставят съответните данни, включително информация относно участието на МСП и на малките дружества със средна пазарна капитализация в изпълняваните проекти и в световната верига за създаване на стойност.

 

Докладите също така съдържат информация относно разпределението на генерираните права върху интелектуална собственост.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

Позовавания

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.6.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Разглеждане в комисия

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

Позовавания

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Дата на приемане

21.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

12

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Дата на внасяне

26.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 9 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност