Procedure : 2017/0125(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0037/2018

Indgivne tekster :

A8-0037/2018

Forhandlinger :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Afstemninger :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0275

BETÆNKNING     ***I
PDF 983kWORD 163k
26.2.2018
PE 608.022v02-00 A8-0037/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Françoise Grossetête

Ordførere for udtalelse (*):

Ioan Mircea Paşcu, Udenrigsudvalget

Esteban González Pons, Budgetudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0294),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0180/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 7. december 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0037/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

xx

2017/0125 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 173,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(4),

under henvisning til konventionen om kemiske våben (CWC) af 3. september 1992,

under henvisning til konventionen om biologiske våben (BWC) af 10. april 1972,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt støtte en konkurrencedygtig, ▌innovativ og effektiv forsvarsindustri i hele Unionen. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel for på den måde at styrke synergier og omkostningseffektivitet, og fremme medlemsstaternes fælles køb og vedligeholdelse af forsvarsmateriel. Denne fond vil supplere de nationale budgetter, som allerede anvendes til dette formål, og bør anspore medlemsstaterne til at samarbejde og investere mere i forsvaret. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologi.

(1a)  Med henblik på at etablere et effektivt europæisk marked for forsvarsmateriel samt sikre, at dette program har en reel indvirkning, er det af afgørende betydning, at de vigtigste lovgivningsmæssige forudsætninger er opfyldt, herunder især at direktiv 2009/81/EF om indkøb af forsvarsmateriel er gennemført fuldt ud(6).

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen, innovationskapaciteten og effektiviteten i EU's forsvarsindustri og til Unionens strategiske autonomi bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, hvilket vil bidrage til at forbedre forsvarskapaciteterne, herunder cyberforsvar, ved at støtte samarbejdet mellem medlemsstater og europæiske virksomheder, herunder SMV'er og midcapselskaber, i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation, eftersom der ud over resultaterne på forsvarsområdet også vil kunne forventes en positiv afsmitning på civilsamfundet. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(3)  For at sikre bedre udnyttelse af stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør programmet støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi og dermed fremme en standardisering af forsvarssystemer og samtidig sikre en større interoperabilitet. For at fremme et åbent og retfærdigt indre marked bør programmet kraftigt støtte SMV'ers deltagelse på tværs af grænserne og lette udviklingen af samarbejde mellem nye partnere.

(4)  Programmet bør dække en periode på to år fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2020, mens beløbet for gennemførelsen af programmet bør fastsættes for denne periode.

(4a)  For at finansiere programmet fra Unionens almindelige budget bør et beløb på 500 mio. EUR i løbende priser øremærkes til dette formål. Da programmet er et nyt initiativ, der ikke var forudset, da den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020(7) blev fastlagt, og for at undgå en negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende flerårige programmer, bør beløbet udelukkende tages fra uudnyttede margener under den flerårige finansielle rammes lofter og/eller gennem mobilisering af FFR's relevante særlige instrumenter. Det endelige beløb bør godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet gennem den årlige budgetprocedure.

(5)  Programmet bør gennemføres i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8). Finansieringen vil hovedsageligt ske i form af tilskud. Der kan anvendes finansielle instrumenter eller offentlige indkøb, hvis det er relevant, idet blandingsmekanismer tages i betragtning.

(6)  Kommissionen bør være ansvarlig for gennemførelsen af programmet i henhold til artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. ▌

(7)  I betragtning af de særlige forhold, der kendetegner sektoren, vil der i praksis ikke blive iværksat samarbejdsprojekter mellem virksomheder, uden at medlemsstaterne først har aftalt at støtte sådanne projekter. Efter på EU-plan at have defineret fælles forsvarskapacitetsprioriteter, navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og under hensyntagen til samarbejdsinitiativer på regionalt plan skal medlemsstaterne kortlægge og konsolidere de forsvarsmæssige krav og de tekniske specifikationer for projektet. De bør også udpege en projektleder, som skal lede arbejdet med udviklingen af et samarbejdsprojekt. Kommissionen bør forhøre sig hos projektlederen om de fremskridt, der er sket i forbindelse med tiltaget, før der foretages udbetaling til støttemodtageren af de støtteberettigede foranstaltninger, så projektlederen kan sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne.

▌(9)  Unionens finansielle støtte bør ikke berøre eksporten af produkter, udstyr eller teknologi, og det bør ikke gribe ind i medlemsstaternes beføjelser vedrørende politik for eksport af forsvarsrelaterede produkter. Unionens finansielle støtte bør ikke berøre medlemsstaternes eksportpolitik for forsvarsrelaterede produkter, som er fastsat i Rådets fælles holdning 944/2008/FUSP(9).

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen for og effektiviteten af EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter, bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger, være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og teknologi, der udvikles i Unionen, herunder deres interoperabilitet.

(11)  Da programmet navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem virksomheder på tværs af medlemsstaterne, bør en foranstaltning kun være berettiget til støtte fra programmet, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater.

(12)  Grænseoverskridende samarbejde om udvikling af forsvarsrelaterede produkter og teknologi har ofte været hæmmet af vanskeligheder med at nå til enighed om fælles tekniske specifikationer eller standarder og fremme interoperabilitet. Manglende eller sparsomme fælles tekniske specifikationer eller standarder har medført øget kompleksitet, dobbeltarbejde, forsinkelser og høje omkostninger i udviklingsfasen. Enighed om fælles tekniske specifikationer eller standarder bør være en primær forudsætning for at kunne modtage EU-støtte fra dette program. Foranstaltninger, der sigter mod at støtte fastsættelsen af en fælles definition af de tekniske specifikationer eller standarder, bør også være berettigede til støtte fra programmet.

(13)  Eftersom programmet sigter mod at styrke konkurrenceevnen og effektiviteten i EU's forsvarsindustri, hvilket vil bidrage til Unionens strategiske autonomi, bør kun enheder, der er etableret i Unionen og kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller statsborgere fra disse, være støtteberettigede. Andre enheder, der er etableret i EU, og som ikke kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller deres statsborgere, kan være støtteberettigede, hvis der med henblik på en foranstaltning, som finansieres under programmet, forefindes de nødvendige mekanismer til at sikre, at et tredjelands eller en tredjelandsenheds effektive kontrol med virksomheden ophører, og at deres adgang til følsomme oplysninger vedrørende foranstaltningen forhindres. Virksomheden bør give Kommissionen de nødvendige beviser for, at de nødvendige mekanismer er på plads. Med henblik på at vurdere den faktiske kontrol over en virksomhed er det nødvendigt at fastlægge, hvor og hvordan strategiske forretningsmæssige beslutninger træffes. Dette kræver en analyse af virksomhedens ledelse, som bør bygge på et overblik over virksomhedens funktionsmåde. Andre aspekter, der kan tænkes at påvirke beslutningsprocessen for strategiske økonomiske spørgsmål, såsom aktionærrettigheder, finansielle forbindelser og handelssamarbejde mellem virksomheden og eventuelle aktionærer i tredjelande, bør også undersøges. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser, må den infrastruktur, de faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af støttemodtagere og underleverandører i foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium. De materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer bør være til fri afbenyttelse og fri for restriktioner over for tredjelande.

(14)  Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde inden for EU's institutionelle rammer, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage direkte til at opfylde målene i programmet. Sådanne projekter, og især projekter med en betydelig deltagelse af SMV'er og midcapselskaber, navnlig grænseoverskridende SMV'er, bør derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.

(14a)  Støtteberettigede foranstaltninger udviklet med en betydelig deltagelse af SMV'er, der støtter åbningen af forsyningskæden, bidrager direkte til programmets mål.

(15)  Hvis et konsortium af virksomheder ønsker at deltage i en støtteberettiget foranstaltning under programmet, og hvis Unionens finansielle bistand ydes som et tilskud, et finansielt instrument eller en offentlig kontrakt, bør konsortiet udpege et af sine medlemmer som koordinator, som skal være hovedkontaktpunktet for Kommissionen.

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør gøre det muligt at opretholde og udvikle færdigheder og knowhow i EU's forsvarsindustri og bidrage til at styrke dets teknologiske og industrielle autonomi. Det bør desuden foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. På Det Europæiske Råds møde den 19. og 20. december 2013 understregedes betydningen af at sikre, at de vigtige kapaciteter er tilgængelige, og af at udbedre kritiske mangler gennem konkrete projekter på områder såsom for eksempel fjernstyrede flysystemer, lufttankningskapacitet, satellitkommunikation og cyberspace. I sin meddelelse af 30. november 2016 med titlen "Europæisk handlingsplan for forsvarsområdet" understregede Kommissionen endvidere behovet for maksimering af synergierne mellem civile og militære myndigheder, navnlig inden for rumpolitik, cybersikkerhed, cyberforsvar og søfartssikkerhed. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, kan regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi ▌også tages i betragtning, forudsat de tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser og ikke hindrer nogen medlemsstat i at deltage.

(16a)  Medlemsstaterne arbejder individuelt og i fællesskab om udvikling, produktion og praktisk anvendelse af ubemandede luftfartøjer, køretøjer og fartøjer. Den praktiske anvendelse af disse systemer omfatter udførelse af angreb på militære mål. Den forskning og udvikling, der er forbundet med udviklingen af sådanne systemer, såvel militære som civile, har modtaget støtte i form af EU-midler, og efter planen vil dette fortsætte i fremtiden, eventuelt også under dette program. Intet i denne forordning bør stå i vejen for lovlig udnyttelse af de teknologier eller produkter, der udvikles under programmet.

(17)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger er rentable, bør medlemsstaternes tilsagn om effektivt at bidrage til finansieringen af foranstaltningen være et kriterium for tildeling af sådanne støtteforanstaltninger og bør udmønte sig i et skriftligt dokument.

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, bør de, herunder for så vidt angår teknologier med dobbelt anvendelse, være markedsorienterede og efterspørgselsstyrede med henblik på at konsolidere den europæiske efterspørgsel på forsvarsområdet. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller den endelige teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne.

(19)  Unionens finansielle bistand fra programmet må ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om prototypefremstilling, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner i udviklingsfasen.

(20)  Eftersom EU's støtte har til formål at forbedre sektorens konkurrenceevne og kun vedrører den særlige udviklingsfase, bør Unionen ikke have ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder til de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger. Den gældende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af støttemodtagerne. Derudover bør resultaterne af de foranstaltninger, der støttes under programmet, ikke være underlagt nogen form for begrænsning af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland.

(21)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår vedtagelsen af et toårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål, navnlig målet om styrkelse af konkurrenceevnen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(10). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen, og den kendsgerning, at de støttede foranstaltninger typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde, er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en åben, ikkediskriminerende og gennemsigtig grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at mindst 15 % af det samlede budget derfor tilgodeser en sådan indsats, hvilket vil gøre det muligt for SMV'er at indgå i værdikæderne i de påtænkte projekter. Denne andel af det samlede budget bør også komme midcapselskaber til gode. En kategori af projekter bør specifikt øremærkes til SMV'er.

(21a)  Alle foranstaltninger under programmet omfatter enheder fra mindst tre medlemsstater. Anvendelsen af et system med generelle overførselslicenser til programmet vil reducere den administrative byrde som følge af overførsler blandt deltagerne betydeligt. Medlemsstaterne bør derfor offentliggøre generelle overførselslicenser knyttet til dette program. Hvor det er nødvendigt for programmets gennemførelse, bør EU-institutioner, -organer og -agenturer samt projektledere inkluderes i sådanne licenser.

(21b)  For at sikre, at programmet bliver vellykket, bør Kommissionen bestræbe sig på at opretholde en dialog med et bredt spektrum af Europas industri, herunder SMV'er og utraditionelle leverandører til forsvarssektoren.

(22)  For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget af medlemsstatsrepræsentanter. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

(22a)  Europa-Parlamentet bør gives observatørstatus i udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

(23)  I forbindelse med udvælgelsen af foranstaltninger, som finansieres under programmet, bør Kommissionen ▌tilrettelægge indkaldelser af konkurrerende forslag, som fastsat ved forordning nr. 966/2012. Med hjælp fra uafhængige eksperter, som bør udvælges på grundlag af en gennemsigtig procedure, vil de modtagne forslag blive evalueret, hvorefter Kommissionen udvælger de foranstaltninger, der skal finansieres under programmet. Med hensyn til eksperterne bør Kommissionen sikre en streng anvendelse af sine relevante bestemmelser om interessekonflikter. Kommissionen bør desuden bestræbe sig på at sikre, at eksperterne er udvalgt fra så mange medlemsstater som muligt. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår vedtagelsen og gennemførelsen af arbejdsprogrammet samt tildelingen af midler til udvalgte projekter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(24)  Undersøgelsesproceduren bør anvendes i forbindelse med vedtagelse af de ovennævnte gennemførelsesretsakter under hensyntagen til deres betydelige konsekvenser for gennemførelsen af basisretsakten.

(25)  Ved programmets afslutning bør Kommissionen udarbejde en gennemførelsesrapport, som undersøger de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde. Hvis det er teknisk muligt, bør den indeholde oplysninger om støttemodtagernes oprindelse og fordelingen af midler mellem virksomheder og medlemsstater under programmet. Endelig bør den i forbindelse med forskningsdelen i Den Europæiske Forsvarsfond foreslå løsninger til at mindske Unionens afhængighed af produkter og teknologi fra enheder i tredjelande, navnlig dem, som blev identificeret under gennemførelsen af denne forordning.

(25a)  I forbindelse med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for EU efter 2020 er der behov for at etablere faste rammer for denne type aktioner, herunder ved at etablere en separat post herfor på budgettet samt tilpassede gennemførelsesforanstaltninger.

(25b)  Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre den størst mulige udbredelse af programmet med henblik på at øge dets effektivitet og dermed forbedre forsvarsindustriens konkurrenceevne og medlemsstaternes forsvarskapacitet.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes hermed et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet") med henblik på en EU-indsats, der dækker perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2020).

Artikel 2

Mål

Programmet har følgende mål:

a)  at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i forsvarsindustrien i hele Unionen, som bidrager til Unionens strategiske autonomi, ved at støtte foranstaltninger, som gennemføres i Unionen, i udviklingsfasen

b)  at støtte og udnytte samarbejde mellem medlemsstater samt samarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, mellem virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder og midcapselskaber, i forbindelse med udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab, navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, med henblik på at undgå dobbeltarbejde og styrke værdikæderne i forsvarsindustrien og derigennem bidrage til at skabe nyt grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder

c)  at fremme en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning og bidrage til at lukke hullerne mellem forskning og udvikling og derigennem støtte konkurrenceevnen for Unionens forsvarsindustri på det indre og det globale marked, herunder i givet fald gennem konsolidering.

ca)  at fremme standardisering af forsvarssystemerne og disses interoperabilitet for dermed at skabe betydelige stordriftsfordele for medlemsstaterne.

I denne forordning forstås ved "midcapselskaber" som omhandlet i litra b) virksomheder, der ikke er SMV'er, og som beskæftiger 3 000 eller færre ansatte. Antallet af beskæftigede beregnes i henhold til artikel 3, 4, 5 og 6 i afsnit I i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF(11).

Artikel 3

Budget

Beløbet til gennemførelsen af programmet for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 mio. EUR i løbende priser, som udelukkende skal tages fra de uudnyttede margener under lofterne i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og/eller gennem mobilisering af FFR's relevante særlige instrumenter.

Artikel 4

Generelle finansielle bestemmelser

1.  Unionens finansielle bistand kan ydes gennem de former for finansiering, der er fastsat ved forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, herunder tilskud og, i passende tilfælde, finansielle instrumenter og offentlige indkøb, bl.a. gennem blandingsmekanismer.

2.  Finansieringsformerne, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og gennemførelsesmetoderne vælges ud fra deres evne til at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og risikoen for interessekonflikter.

3.  Unionens finansielle bistand gennemføres af Kommissionen, som fastsat i artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ▌.

4.  Medlemsstaterne udnævner en projektleder ▌. Kommissionen hører projektlederen om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med tiltaget, inden den foretager udbetaling til de støtteberettigede modtagere ▌.

Artikel 5

Typer af finansielle instrumenter

1.  Finansielle instrumenter, der er oprettet i henhold til afsnit VIII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, kan anvendes til at lette adgangen til finansiering for enheder, som gennemfører aktioner i overensstemmelse med artikel 6.

2.  Følgende finansielle instrumenter må benyttes:

a) egenkapital- og kvasiegenkapitalinvesteringer

b) lån eller garantier

c) risikodelingsinstrumenter.

Artikel 6

Støtteberettigede aktioner

1.  Programmet yder støtte til modtagernes foranstaltninger i udviklingsfasen, der dækker både nye produkter og teknologier samt opgradering af eksisterende produkter og teknologier, der er udviklet i Unionen, inden for:

a)  udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt de tekniske specifikationer bag udformningen

b)  prototypefremstilling af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi. En prototype er en model af et produkt eller en teknologi, der kan påvise elementets præstation i et operationelt miljø

c)  prøvning af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi

d)  kvalificering af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi. Kvalificering er hele processen med at påvise, at udformningen af et produkt/en komponent/en teknologi opfylder de specificerede krav. Denne proces sikrer, at der anvendes objektiv evidens i forbindelse med påvisningen af, at særlige krav til udformning er overholdt

e)  certificering af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi. Certificering er den proces, hvorefter en national myndighed attesterer, at et produkt/en komponent/teknologi er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser

f)  undersøgelser som f.eks. gennemførlighedsundersøgelser og andre ledsageforanstaltninger.

2.  Foranstaltningen gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, som er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol med mindst tre af de virksomheder, der er støttemodtagere, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

3.  For så vidt angår stk. 2 forstås ved "effektiv kontrol": et forhold, der bygger på rettigheder, aftaler eller andre midler, som enkeltvis eller tilsammen, under hensyn til alle faktiske og retlige forhold, giver mulighed for direkte eller indirekte at få afgørende indflydelse på et foretagende, særlig ved:

a)  brugsret til foretagendets aktiver eller dele deraf

b)  rettigheder eller aftaler, som sikrer afgørende indflydelse på sammensætningen af foretagendets organer, på deres afstemninger eller beslutninger, eller som på anden måde sikrer afgørende indflydelse på foretagendets drift.

4.  Når der er tale om foranstaltninger, der er defineret i litra b) til f) i første stykke, skal foranstaltningen være baseret på fælles tekniske specifikationer, hvorved systemernes standardisering og interoperabilitet styrkes.

4a.  Produktrelaterede foranstaltninger med hensyn til masseødelæggelsesvåben og dertil knyttede sprænghovedteknologier, produktrelaterede foranstaltninger i relation til forbudte våben og ammunition, våben, som ikke er i overensstemmelse med den humanitære folkeret såsom klyngeammunition i henhold til konventionen om klyngeammunition, personellandminer i henhold til konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt disses destruktion, brandbomber i henhold til protokol III til konventionen om visse konventionelle våben samt fuldautomatiske våben, der gør det muligt at udføre angreb uden nogen relevant menneskelig kontrol, er ikke støtteberettigede.

Artikel 7

Godkendte enheder

1.  Støttemodtagerne og deres underkontrahenter skal være offentlige eller private virksomheder, der er etableret i Unionen, og som ikke er under et tredjelands eller en tredjelandsenheds effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender. Desuden skal infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer, der af deltagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, ▌være placeret på Unionens territorium i hele projektets varighed. Anvendelsen af infrastruktur og faciliteter, aktiver og ressourcer er ikke underlagt nogen kontrol eller nogen begrænsning fra et tredjeland eller en enhed i et tredjeland.

1a.  Hvis der under gennemførelsen af foranstaltningen sker en ændring med hensyn til den effektive kontrol med virksomheden, jf. artikel 6, stk. 3, underretter virksomheden Kommissionen, som vurderer, om kriterierne for støtteberettigelse fortsat er opfyldt.

1b.  Uanset stk. 1 kan en virksomhed, der er etableret i EU, og som enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender kontrolleres effektivt af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland i henhold til artikel 6, stk. 3, være støtteberettiget, hvis der med henblik på en foranstaltning, der finansieres under programmet, forefindes de nødvendige mekanismer til at sikre, at navnlig alle følgende betingelser er opfyldt:

a)  Et tredjelands eller en tredjelandsenheds effektive kontrol med virksomheden elimineres.

b)  Adgang til følsomme oplysninger, som vedrører projektet, forhindres. og

c)  Ejendomsretten til intellektuel ejendom, der hidrører fra foranstaltningen, samt resultaterne af den forbliver hos modtageren under foranstaltningen og efter dens afslutning og er ikke underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning fra et tredjelands eller en tredjelandsenheds side.

Virksomheden skal give Kommissionen de nødvendige beviser for, at mekanismerne er blevet etableret.

2.  Hvis modtageren, som defineret i afsnit 1, er i færd med at udvikle en foranstaltning, som defineret i artikel 6, inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde, er vedkommende berettiget til den forhøjede støtte, jf. artikel 11, stk. 2, til den pågældende foranstaltning.

2b.  Hvis der ikke umiddelbart findes konkurrencedygtige alternativer i Unionen, og hvis anvendelsen ikke er i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser, kan støttemodtagerne og deres underleverandører anvende aktiver, infrastruktur, faciliteter og ressourcer, der befinder sig på eller opbevares uden for medlemsstaternes område, eller kontrolleres af tredjelande.

I forbindelse med gennemførelsen af en støtteberettiget foranstaltning kan støttemodtagerne og deres underleverandører også samarbejde med virksomheder, der er hjemmehørende uden for medlemsstaternes område, eller som udelukkende kontrolleres af tredjelande eller enheder fra tredjelande, såfremt dette ikke strider mod Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser. Omkostningerne ved disse aktiviteter er ikke støtteberettigede under programmet.

Artikel 8

Erklæring fra ansøgere

Hver ansøger skal skriftligt erklære, at vedkommende er fuldt ud bekendt med og overholder gældende national lovgivning og EU-lovgivning samt bestemmelser vedrørende aktiviteter på forsvarsområdet, herunder fælles holdning 2008/944/FUSP, fællesskabsordningen for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse samt relevant national lovgivning om eksportkontrol.

Artikel 9

Konsortium

1.  Hvis Unionens finansielle bistand ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af et eventuelt konsortium, som ønsker at deltage i en foranstaltning, udpege et af medlemmerne til koordinator og anføre dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen. Unionens finansielle bistand kan også have form af et finansielt instrument eller en offentlig kontrakt.

2.  Medlemmer af et konsortium, der deltager i en foranstaltning, indgår en intern aftale, som fastsætter deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til gennemførelse af foranstaltningen, herunder spørgsmålet om de intellektuelle ejendomsrettigheder til de nye produkter, i overensstemmelse med tilskudsaftalen, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er fastsat i arbejdsprogrammet eller forslagsindkaldelsen.

Artikel 10

Tildelingskriterier

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra programmet, evalueres med hensyn til målene i artikel 2 og på grundlag af følgende kumulative kriterier:

a)  topkvalitet, industriel præstationsevne og evne til at udvise væsentlige fordele i forhold til eksisterende produkter eller teknologier og

b)  bidrager til innovation og teknologisk udvikling af forsvarsindustrien og således til fremme af Unionens industrielle og strategiske autonomi inden for forsvarsteknologi og

ba)  bidrager til konkurrenceevne og vækst for virksomheder på forsvarsområdet i hele Unionen og

c)  bidrager til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de militære teknologier, der bidrager til at gennemføre de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab, navnlig i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og

ca)  bidrager til at skabe nyt grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og

d)  er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. medlemsstaternes bidrag og

da)  andelen af foranstaltningens samlede budget, som skal afsættes til deltagelse af SMV'er, der er etableret i Den Europæiske Union, enten som medlemmer af konsortiet, som underleverandører eller som andre virksomheder i forsyningskæden og

e)  for foranstaltninger, der er beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, idet støttemodtagerne påviser, at medlemsstaterne har forpligtet sig til i fællesskab at fremstille og indkøbe det endelige produkt eller den endelige teknologi på koordineret vis, herunder fælles indkøb, hvor det er relevant.

Artikel 11

Finansieringssatser

1.  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må ikke overstige 20 % af foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger, når det drejer sig om prototypefremstilling som omhandlet i artikel 126 i forordning (EU, Euratom) nr.°966/2012. I alle andre tilfælde kan bistanden dække op til foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger.

2.  En foranstaltning, som er udviklet af en modtager, som er omhandlet i artikel 7, stk. 2, kan støttes med en finansieringssats, der forhøjes med yderligere 10 procentpoint.

2a.  En foranstaltning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan få finansieringssatsen forhøjet med yderligere 10 procentpoint, hvis mindst 15 % af de samlede støtteberettigede omkostninger går til SMV'er, der er etableret i Unionen. Denne øgede finansieringssats kan forhøjes yderligere med en procentdel svarende til to gange procentdelen af de samlede støtteberettigede omkostninger, som går til SMV'er, der er etableret i en anden medlemsstat end dem, hvori de øvrige virksomheder, der deltager i foranstaltningen, og som ikke er SMV'er, er etableret.

2b.  En foranstaltning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, kan få finansieringssatsen forhøjet med yderligere 10 procentpoint, hvis mindst 30 % af dens samlede støtteberettigede omkostninger går til midcapselskaber, der er etableret i Unionen.

2c.  Indirekte støtteberettigede omkostninger fastsættes ved at anvende en fast sats på 25 % af de samlede direkte støtteberettigede omkostninger, dog fraregnet direkte støtteberettigede omkostninger til underentrepriser.

2d.  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må ikke dække mere end 100 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger.

Artikel 12

Ejerskab og intellektuelle ejendomsrettigheder

1.  Unionen ejer ikke de produkter eller teknologier, der følger af foranstaltningen, ligesom den ikke har nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder licensrettigheder, til projektet.

1a.  Resultaterne af foranstaltninger, der modtager støtte under programmet, skal ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning fra et tredjeland eller en enhed i et tredjeland.

1b.  Hvis bistand fra Unionen ydes i form af offentligt indkøb af en undersøgelse, har alle medlemsstaterne ret til en gratis, ikkeeksklusiv licens til anvendelse af undersøgelsen efter udtrykkelig anmodning.

Artikel 12a

Generelle overførselslicenser

1.  Artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF(12) finder anvendelse med henblik på dette program.

2.  Med forbehold af artikel 12 i denne forordning finder denne artikels stk. 1 tilsvarende anvendelse på EU's institutioner, organer og agenturer samt de i denne forordnings artikel 4, stk. 4, omhandlede projektledere.

Artikel 13

Arbejdsprogram

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a vedrørende etablering af et toårigt arbejdsprogram, der dækker programmets varighed. ▌Dette arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med målene i artikel 2.

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet. Disse kategorier skal være i overensstemmelse med de forsvarskapacitetsprioriteter, der er omhandlet i artikel 2, litra b). I arbejdsprogrammet skal der også indgå en kategori af projekter, som er rettet specifikt mod SMV'er.

3.  Arbejdsprogrammet skal sikre, at mindst 15 % af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt at integrere SMV'er og midcapselskaber i værdikæder på tværs af grænserne.

Artikel 14

Tildelingsprocedure

1.  I forbindelse med gennemførelsen af programmet tildeles støtte efter indkaldelse af ▌forslag, der offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/12(13).

2.  Forslag, der er indsendt efter indkaldelsen af forslag, evalueres af Kommissionen med bistand fra uafhængige nationale EU-eksperter fra et så stort antal medlemsstater som muligt, der er udvalgt på grundlag af en gennemsigtig procedure, som tager højde for eventuel uforenelighed på grund af interessekonflikter, på grundlag af tildelingskriterierne i artikel 10.

3.  Kommissionen tildeler efter hver indkaldelse midler til de udvalgte foranstaltninger gennem en gennemførelsesretsakt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

Artikel 15

Årlige rater

Kommissionen kan opdele budgetforpligtelserne i årlige rater.

Artikel 16

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Det Europæiske Forsvarsagentur og Europa-Parlamentet inviteres til at bidrage som observatører.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 16a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på to år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

3.  Den i artikel 13, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 17

Kontrol og rapportering

1.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge gennemførelsen af programmet og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012. Med henblik herpå skal Kommissionen etablere de nødvendige overvågningsordninger.

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal – på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter – navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også analysere SMV'ers og midcapselskabers deltagelse i projekter på tværs af grænserne under programmet samt SMV'ers og midcapselskabers integration i den globale værdikæde. Hvis det er teknisk muligt, skal den indeholde oplysninger om støttemodtagernes oprindelse og fordelingen af midler mellem virksomheder og medlemsstater under programmet.

2a.  Den i stk. 2 omtalte rapport skal foreslå løsninger til at mindske Unionens afhængighed af produkter og teknologi fra enheder i tredjelande, navnlig dem, som blev identificeret under gennemførelsen af denne forordning.

2b.  I god tid inden udløbet af dette program fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag til et nyt program for udvikling af forsvarsindustrien sammen med passende finansiering under den nye flerårige finansielle ramme.

Artikel 18

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.  Ved gennemførelse af aktioner finansieret i medfør af denne forordning træffer Kommissionen passende foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes mod svig, korruption og andre ulovligheder gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb eller i givet fald ved tilbagebetaling af disse beløb og, hvor det er hensigtsmæssigt, ved administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning.

2.  Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at revidere eller, hvis der er tale om internationale organisationer, beføjelse til efter aftaler indgået med dem at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler i henhold til denne forordning.

3.  Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter bestemmelserne og procedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2013(14) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(15) foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt finansieret i henhold til nuværende forordning.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

For Europa-Parlamentet      For Rådet

Formanden          Formanden

(1)

  Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. Udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C […] af […], s. […].

(4)

  EUT C […] af […], s. […].

(5)

  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

(7)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(9)

  Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

(10)

  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(11)

  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(12)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

(13)

  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(15)

  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).


BEGRUNDELSE

Den europæisk forsvarsfond, som Kommissionen foreslog den 7. juni 2017, indeholder to dele, som vil dække hele forsvarets industrielle udvikling. Den første del omhandler finansiering af samarbejdsforskning i innovativ forsvarsteknologi. En anden del tager sigte på erhvervelse af forsvarskapaciteter, der er opnået i samarbejde, hvor det europæiske program for industriel udvikling inden for forsvar, indgår.

Det er et program, der lever op til de udfordringer, som forsvarsindustrisektoren har i Europa. Det samlede budget for medlemsstaternes forsvar falder, i modsætning til andre globale aktører, såsom Kina eller Rusland, og forskellen i størrelsen af EU's og USA's budget, der er afsat til forsvar, er fordoblet. Samtidig har det manglende samarbejde på europæisk plan ført til overlapning af systemer for våben og udstyr og derfor til en betydelig budgetineffektivitet. Samarbejdet er endnu ikke tilstrækkeligt udviklet, fraværet af fælles specifikationer mellem medlemsstaterne er et tegn. Dette fører til yderligere omkostninger og forsinkelser i udviklingen af endda flagskibsprojekter. Desuden undergraver afhængigheden af tredjelande for produkter eller teknologier Unionens strategiske autonomi.

Vores forsvarsindustri har i øjeblikket ikke tilstrækkelige incitamenter til at konkurrere globalt, på trods af en reel teknologivelstand. Den har brug for mere Europa for at give en teknologi, der er billigere, mere pålidelig og mere uafhængig.

Paradoksalt nok er europæernes behov for sikkerhed i forbindelse med et internationalt uroligt klima i mange henseender stigende. Og Unionens samlede tilgang på forsvars- og sikkerhedsområdet på globalt niveau er en garanti for stabilitet. Samarbejdet leverer derfor en vigtig merværdi for at dække borgernes behov for sikkerhed og for at konsolidere Unionens holdning.

Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at iværksætte et program om industriel udvikling inden for forsvar og finder det afgørende, at det lykkes at lancere det i januar 2019 for at sikre den europæiske forsvarsindustri seriøse perspektiver for perioden efter 2020. Dette er grunden til, at Rådet og Europa-Parlamentet bør undersøge dette forslag hurtigt.

Strategisk autonomi som målsætning

Dette program bør være et middel til styrkelse af Den Europæiske Unions autonomi på forsvarsområdet. En sådan strategisk autonomi er afgørende for at sikre EU's handlefrihed i verden. Den kan kun fremmes gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og virksomhederne. De fælles prioriteter for medlemsstaterne på forsvarsområdet bør udgøre den grundlæggende kapacitet, dette vil være en garanti for projekternes bæredygtighed.

Målet om selvforsyning i EU på forsvarsområdet bør derfor medtages i forordningens artikel 2. Udviklingen af det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis er afgørende for denne selvstændighed. Kommissionen ønskede, at kun virksomheder, der reelt kontrolleres af europæiske selskaber, modtager finansiel støtte fra dette program, for tiltag der gennemføres på Unionens territorium. Deres kontrahenter bør også opfylde dette kriterium. Med henblik på at gøre dette væsentlige krav mere pragmatisk udgår kriteriet om 50 % europæisk aktiepost i artikel 7, da det forekommer for ufleksibelt og uegnet i forhold til virksomheder i denne sektor. Det foreslås også at udpege varer og teknologi fra et tredjeland for at EU kan nedbringe sin afhængighed af dem.

Styrkelse af industriens konkurrenceevne og fremme af innovationen

Industriens konkurrenceevne, som er retsgrundlaget for dette forslag til forordning, vil blive målt på sin innovationsevne og evne til at tilpasse sig til den teknologiske udvikling. Ekspertise og industriens ydeevne er derfor afgørende kriterier for denne strategiske sektor. De lovgivningsmæssige rammer for den europæiske industri skal bevæge sig i retning af interoperabilitet og standardisering. Det er også målsætninger i dette program, at de bør medtages i denne forordnings artikel 2.

Virksomhedssammenslutningen på europæisk plan er positiv. hvilket er grunden til, at dette program ikke bør straffe de virksomheder, som har arbejdet mod dette mål i lang tid. Det er et reelt europæisk samarbejde, som er ønskeligt, og kravet om fælles specifikationer er afgørende for at et tiltag støttes gennem dette program.

Virkningen af forsvarsindustriens konkurrenceevne vil være vigtige både i økonomisk og menneskelig henseende, og dette program vil tackle de begrænsninger, der er forbundet med samarbejdet.

SMV'ers fremtrædende plads

SMV'er allerede indtager en fremtrædende plads inden for forsvar og sikkerhed i Europa. Store virksomheder arbejder sammen med dem om alle deres projekter, og de bibringer Den Europæiske Union som helhed kæmpestore fordele. Men det er vigtigt at fremme det grænseoverskridende samarbejde, navnlig for SMV'er, der mangler incitamenter til at samarbejde. Således vil alle medlemsstater, der har virksomheder, som kan deltage med teknologisk ekspertise inden for forsvar og sikkerhed, få mulighed for at få gavn af dette program gennem oprettelsen af nye samarbejdsprojekter, uden at der tilføjes alt for store byrder til de industrielle programmer, der i forvejen er meget komplekse.

Ordføreren foreslår derfor, at der gøres en ekstra indsats for SMV'er ved at sikre dem en kategori af specifikke projekter, og at således mindst 10 % af det samlede budget for programmet sikres afsat til tiltag, der fremmer SMV'ers deltagelse på tværs af grænserne (artikel 13).

En tilpasset finansiering

Budgettet på 500 mio. EUR er tilpasset dette program, men ordføreren mener, at omfordelingerne fra europæiske programmer såsom EGNOS og Galileo, Copernicus, ITER og Connecting Europe-faciliteten kun kan overvejes på betingelse af, at de ikke forhindrer, at disse programme kan føres ud i livet. Hver medlemsstat bør gøre en indsats og den nuværende flerårige finansielle ramme bør også anvendes.


MINDRETALSUDTALELSE

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

forretningsordenes artikel 52a, stk. 4

Udvalget om Industri, Forskning og Energi, ordfører: Françoise Grossetête

Mindretalsudtalelse af GUE/NGL-medlemmerne Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, João Ferreira, Sabine Lösing, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Betænkningen slår til lyd for en yderligere militarisering af EU. Den støtter militær autonomi gennem øgede investeringer i forsvar og militær forskning og militært materiel på trods af den økonomiske krise og indvirkningerne på miljøet, og den strider mod artikel 41, stk. 2, i TEU, hvori det slås fast, at udgifter til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, ikke må afholdes over Unionens budget. Betænkningen slår endvidere til lyd for samarbejde mellem EU og NATO.

Vi gør indsigelse mod betænkningen, fordi den:

–  udvikler EU til en militær aktør på globalt plan

–  har til formål at støtte forsvarsindustrien og det militær-industrielle kompleks og efter al sandsynlighed vil øge våbeneksporten

–  militariserer civile politikker og anvender industri og konkurrenceevne som et påskud til yderligere udvikling af EU's forsvarskapaciteter inden for rammerne af FSFP/FUSP

–  støtter yderligere civil-militært samarbejde.

Vi kræver:

–  en radikal nedrustning på EU-plan og på verdensplan

–  at militære udgifter ikke finansieres via EU-budgettet

–  at der afsættes offentlige midler til støtte for kvalitetsjob, genindustrialisering og SMV'er

–  fremme af civil forskning og udvikling, som er til gavn for borgerne og deres behov

–  at alle aktiviteter nøje holder sig inden for FN-pagtens og folkerettens rammer

–  strengt civile fredelige konfliktløsninger og adskillelse af civile og militære aktioner;

–  adskillelse af EU fra NATO.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (25.1.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

(COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Ioan Mircea Paşcu

(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Forsvar er vigtigt. Med dette udsagn bragte Det Europæiske Råd i december 2013 eftertrykkeligt forsvar tilbage på den europæiske dagsorden. Siden da er sikkerheds- og forsvarstiltag på europæisk plan kontinuertligt tiltaget i omfang og intensitet.

I juni 2016 fremlagde HR/NF Federica Mogherini den globale strategi, som markerede et nyt ambitionsniveau og dannede grundlag for en sammenhængende række af gennemførelsesdokumenter og forslag, hvori visionen om en stærk Union blev udbygget, og hvori det blev fastlagt, hvilke konkrete skridt der skal tages for at opnå den strategiske autonomi, som Europa har behov for.

Europa-Parlamentet indledte i 2015 og 2016 et pilotprojekt om forskning i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, i 2017 suppleret af en forberedende foranstaltning vedrørende forsvarsforskning. Denne forberedende foranstaltning fortsætter til 2019.

I sommeren 2017 oprettede Europa-Kommissionen en europæisk forsvarsfond for at styrke Europas forsvarsevne. Som en første foranstaltning fremsatte Kommissionen et forslag til forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med det formål at støtte konkurrenceevnen og innovationsevnen i EU i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2020.

For så vidt angår europæisk forsvar er det kun regeringerne, der foretager anskaffelser, og dette sker ud fra strategiske og politiske overvejelser samt overvejelser med hensyn til forsvarskapacitet. Et forsvarsmæssigt engagement fra EU's side vil øge medlemsstaternes incitament til at udvikle og erhverve europæiske forsvarsprodukter. Et forsvarsmæssigt engagement fra EU's side vil desuden betyde støtte til de bestræbelser, der er nødvendige for at strukturere transeuropæiske værdikæder, som aktuelt ligger hos forsvarsindustrien. Den mangelfulde situation, som hersker på markedet for forsvarsprodukter, hindrer, at der naturligt opstår transeuropæiske værdikæder. Imidlertid arbejder aktørerne i værdikæden sammen om udviklingen af forsvarsprodukter, såfremt regeringerne arbejder sammen om at udvikle forsvarskapacitet.

Programmet er især rettet mod udviklingsfasen af forsvarsprodukter, som er et afgørende tidspunkt i en forsvarskapacitets livscyklus. Frem til denne fase fastlægges de fleste af de fremtidige kapaciteters egenskaber og størstedelen af ejerskabsomkostningerne i forbindelse med deres videre livscyklus. Udvikles kapacitetsprogrammer som multinationale programmer, er dette fasen, hvori størstedelen af aftalerne for så vidt angår udgifts- og arbejdsdeling bliver indgået. Det er derfor effektivt at målrette tilstrækkeligt mange incitamenter mod denne fase med henblik på at fremme samarbejde på EU-plan. Det er også effektivt af den grund, at EU's engagement fremmer en større gruppe af brugere af europæiske forsvarsprodukter, hvilket medfører stordriftsfordele gennem hele forsvarsproduktets livscyklus.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Ordføreren understreger, at forslaget bør have en betydelig strukturerende effekt for så vidt angår opbygningen af et transeuropæisk forsvarssamarbejde. Udviklingen af en stærkere, mere effektiv og mere konkurrencedygtig forsvarsindustri – sigtet med EDIDP – vil styrke EU's teknologiske uafhængighed og strategiske autonomi og vil, overordnet set, føre til konsolidering af FSFP, et mål, som Europa-Parlamentet hele tiden har støttet.

Ordføreren fremhæver følgende:

•  Handlefrihed for og samarbejde mellem medlemsstaterne og med Unionen samt arbejde i retning af krav for så vidt angår forsvarskapacitet bør indgå i alle programmål.

•  EU-foranstaltninger under dette program bør have som formål at bringe enheder fra alle medlemsstater, og navnlig EU13, ind i forsvarsværdikæderne. Desuden kan små og mellemstore virksomheder samt intermediære fremstillingsvirksomheder spille en betydelig rolle i mange medlemsstater. De sidstnævnte bør behandles på samme måde som SMV'er, når dette er i overensstemmelse med programmets mål.

•  For så vidt angår foranstaltningerne i programmet bør der, hvor det er relevant, tages hensyn til den fælles EU-NATO-erklæring og de fælles EU-NATO-gennemførelsesforanstaltninger samt behovet for samarbejde med andre regionale og internationale samarbejdsinitiativer, samtidig med at medlemsstaternes og Unionens sikkerheds- og forsvarsmæssige interesser respekteres.

•  En passende rolle for Det Europæiske Forsvarsagentur skal sikres i hele programmet, under behørig hensyntagen til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. 182/2011.

•  EU-finansiering bør være udelukket for foranstaltninger vedrørende visse forsvarsprodukter, der er opført i bilag A (masseødelæggelsesvåben, forbudte konventionelle våben, fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indgriben).

•  EU-finansiering bør være udelukket for foranstaltninger vedrørende forsvarsprodukter, der er opført i bilag B (håndvåben og lette våben), såfremt foranstaltningen hovedsageligt udvikles med henblik på eksport, dvs. når ingen medlemsstat har fremsat ønske om gennemførelse af den pågældende foranstaltning.

•  Virkeligheden viser, at ethvert kriterium for støtteberettigelse knyttet til ejerandele vil være svært at håndhæve i lyset af de komplekse ordninger, der eksisterer i sektoren.

•  Tildelingskriterierne bør ajourføres med henblik på de forbedrede mål og kriterier for støtteberettigelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til det permanente strukturerede samarbejde inden for sikkerhed og forsvar, der blev vedtaget af 23 medlemsstater den 13. november 2017, som anført i artikel 42, stk. 6, og artikel 46 samt protokol nr. 10 til traktaten om Den Europæiske Union,

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt støtte den europæiske forsvarsindustri. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter -teknologi.

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, beskrev Kommissionen en række strukturelle problemer i den europæiske forsvarssektor, der hæmmer den effektive anvendelse af nationale ressourcer til at tilvejebringe de forsvarskapaciteter, der behøves til en effektiv fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Kommissionen forpligtede sig således til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle og erhverve forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer, støtte den europæiske forsvarsindustri samt bidrage til Unionens teknologiske og industrielle autonomi. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden bør supplere de nationale forsvarsbudgetter og tilskynde medlemsstaterne til øgede investeringer i forsvar. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter -teknologi. Som et supplement til de nationale programmer skal den give Unionen en betydelig løftestangseffekt på nationale investeringer og dermed styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem deres industrier. For at nå disse mål er det derfor nødvendigt på EU-plan at styrke den institutionelle ramme for medlemsstaternes samarbejde inden for industriel udvikling i forsvarssektoren.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  For at etablere et effektivt europæisk forsvarsmarked samt sikre, at dette program har en reel indvirkning, er det af afgørende betydning, at de vigtigste lovgivningsmæssige forudsætninger er opfyldt, herunder især at direktiv 2009/81/EF om indkøb af forsvarsmateriel er gennemført fuldt ud.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, herunder cyberforsvar, ved at støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri med henblik på at gøre Den Europæiske Union strategisk og teknologisk uafhængig bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør sigte mod definering og gennemførelse af den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i TEUF og har til formål at udvikle de moderne kapaciteter, som medlemsstaternes væbnede styrker har brug for, samt forøge medlemsstaternes sikkerhed. Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, herunder cyberforsvar, ved at støtte samarbejdet mellem virksomheder, herunder forskningscentre, i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi, hvilket fører til større effektivitet, mindre ressourcespild og færre overlapninger på forsvarsmarkedet. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation. Programmet samt en eventuel videreførelse af det efter 2020, uanset under hvilken form, bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at sikre bedre udnyttelse af stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør programmet støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingen forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(3)  For at sikre bedre udnyttelse af stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør programmet støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi, fremme et bedre integreret marked, gøre det fordelagtigt at investere og undgå overlapning af kapaciteter og udgifter. Ifølge nogle undersøgelser vil EU gennem et forstærket samarbejde på forsvarsområdet kunne spare mellem 25 og 100 mia. EUR om året.

Begrundelse

Et af hovedformålene med denne lovgivning er at mindske spild i medlemsstaterne forsvarsudgifter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Programmet bør gennemføres i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Finansieringen vil hovedsageligt ske i form af tilskud. Der kan anvendes finansielle instrumenter eller offentlige indkøb, hvis det er relevant.

(5)  Programmet bør gennemføres i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Finansieringen vil hovedsageligt ske i form af tilskud og offentlige indkøb om levering af undersøgelser. Der kan også anvendes finansielle instrumenter i fremtiden på grundlag af erfaringerne fra dette program, navnlig til Den Europæiske Forsvarsfonds kapacitetsvindue efter 2020. Kommissionen bør i den næste flerårige finansielle ramme afsætte finansielle ressourcer til det påfølgende program. Kommissionen bør snarest muligt påbegynde det forberedende arbejde, vurdering og relevante forslag.

_________________

_________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Begrundelse

Offentlige udbud bør kun benyttes til tilvejebringelse af undersøgelser.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  I betragtning af de særlige forhold, der kendetegner sektoren, vil der i praksis ikke blive iværksat samarbejdsprojekter mellem virksomheder, uden at medlemsstaterne først har aftalt at støtte sådanne projekter. Efter på EU-plan at have defineret fælles forsvarskapacitetsprioriteter og under hensyntagen til samarbejdsinitiativer på regionalt plan skal medlemsstaterne kortlægge og konsolidere de militære krav og de tekniske specifikationer for projektet. De kan også udpege en projektleder, som skal lede arbejdet med udviklingen af et samarbejdsprojekt.

(7)  Efter på EU-plan at have defineret fælles forsvarskapacitetsprioriteter gennem kapacitetsudviklingsplanen, bl.a. under hensyntagen til den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar og med henblik på at opfylde EU's ambitionsniveau, som vedtaget af Rådet i sine konklusioner af 14. november 2016, og som godkendt af Det Europæiske Råd den 15. december 2016, skal medlemsstaterne kortlægge og konsolidere de militære krav og de tekniske specifikationer for projektet. De kan også udpege en projektleder, som skal lede arbejdet med udviklingen af et samarbejdsprojekt.

Begrundelse

Programmet skal være baseret på de eksisterende procedurer til identifikation af fælles forsvarskapacitetsprioriteter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Såfremt en foranstaltning, som støttes under programmet, forvaltes af en projektleder, der udnævnes af medlemsstaterne, bør Kommissionen underrette projektlederen, før der foretages udbetaling til støttemodtageren af de støtteberettigede foranstaltninger, så de kan sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne.

(8)  Såfremt en foranstaltning, som støttes under programmet, forvaltes af en projektleder, der udnævnes af medlemsstaterne, bør Kommissionen rådføre sig med projektlederen om de fremskridt, der er gjort med foranstaltningen, før der foretages udbetaling til støttemodtageren af de støtteberettigede foranstaltninger, så de kan sikre, at tidsfristerne overholdes af modtagerne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Unionens finansielle støtte bør ikke berøre eksporten af produkter, udstyr eller teknologi, og det bør ikke gribe ind i medlemsstaternes beføjelser vedrørende politik for eksport af forsvarsrelaterede produkter. Unionens finansielle støtte bør ikke berøre medlemsstaternes eksportpolitik for forsvarsrelaterede produkter.

(9)  Unionens finansielle støtte bør ikke berøre eksporten af produkter, udstyr eller teknologi, og det bør ikke gribe ind i medlemsstaternes beføjelser vedrørende politik for eksport af forsvarsrelaterede produkter. Unionens finansielle støtte bør ikke berøre medlemsstaternes eksportpolitik for forsvarsrelaterede produkter, som reguleres af beslutning 2008/944/FUSP.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen for EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik og konkurrenceevnen for EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og europæisk forsvarsteknologi.

Begrundelse

Det drejer sig om den gradvise udformning af en fælles forsvarspolitik, og en styrkelse af det europæiske forsvars teknologiske og industrielle basis (EDTIB) ved hjælp af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP) er et middel til at nå dette overordnede mål.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da programmet navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem virksomheder på tværs af medlemsstaterne, bør en foranstaltning kun være berettiget til støtte fra programmet, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst to virksomheder, der er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater.

(11)  Da programmet navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem virksomheder på tværs af medlemsstaterne, bør en foranstaltning kun være berettiget til støtte fra programmet, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, der er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Grænseoverskridende samarbejde om udvikling af forsvarsrelaterede produkter og teknologi har ofte været hæmmet af vanskeligheder med at nå til enighed om fælles tekniske specifikationer. Manglende eller sparsomme fælles tekniske specifikationer har medført øget kompleksitet, forsinkelser og høje omkostninger i udviklingsfasen. Enighed om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for at kunne modtage EU-støtte fra dette program. Foranstaltninger, der sigter mod at støtte fastsættelsen af en fælles definition af de tekniske specifikationer, bør også være berettigede til støtte fra programmet.

(12)  Grænseoverskridende samarbejde om udvikling af forsvarsrelaterede produkter og teknologi har ofte været hæmmet af vanskeligheder med at nå til enighed om fælles tekniske specifikationer, der fremmer interoperabilitet. Manglende eller sparsomme fælles tekniske specifikationer har medført øget kompleksitet, forsinkelser og høje omkostninger i udviklingsfasen. Enighed om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for at kunne modtage EU-støtte fra dette program. Foranstaltninger, der sigter mod at støtte fastsættelsen af en fælles definition af de tekniske specifikationer, bør også være berettigede til støtte fra programmet.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Eftersom programmet sigter mod at styrke konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, bør kun enheder, der er etableret i Unionen og kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller statsborgere fra disse, være støtteberettigede. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, må den infrastruktur, de faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af støttemodtagere og underleverandører i foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium.

(13)  Eftersom programmet sigter mod at styrke konkurrenceevnen, effektiviteten af samarbejdet og integrationen i EU's forsvarsindustri samt støtte Unionens strategiske og teknologiske forsvarsmæssige autonomi, bør kun enheder, der er etableret i Unionen og kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller statsborgere fra disse, være støtteberettigede som direkte støttemodtagere eller underkontrahenter. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, må den infrastruktur, de faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af støttemodtagere og underleverandører i foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium og må ikke være genstand for kontrol eller indskrænkninger fra tredjelande eller fra virksomheder eller offentlige enheder i tredjelande. De materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer bør være til fri afbenyttelse og fri for restriktioner over for tredjelande. En virksomhed, der kontrolleres af tredjelande, enheder i tredjelande eller filialer af tredjelandes virksomheder i Unionen bør være støtteberettiget, hvis EU's støtte fuldt ud tager hensyn til Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsmæssige interesser, og såfremt de medlemsstater, der deltager i programmet, forsyner denne virksomhed med en sikkerhedsgodkendelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde inden for EU's institutionelle rammer, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage direkte til at opfylde målene i programmet. Sådanne projekter bør derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.

(14)  Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde inden for EU's institutionelle rammer, som blev aftalt og undertegnet af 23 medlemsstaters udenrigs- og forsvarsministre den 13. november 2017, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage direkte til at opfylde målene i programmet. Sådanne projekter bør derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, kan regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi, som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, også tages i betragtning.

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i medlemsstaternes forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser som defineret i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Den bør også gøre det muligt at opretholde og udvikle færdigheder og knowhow i forsvarsindustrien i medlemsstaterne og bidrage til at styrke EU's teknologiske og industrielle autonomi. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Medlemsstaternes nationale PESCO-gennemførelsesplaner, der omfatter konkrete foranstaltninger, bør samordnes med programmet. Hvis det er relevant, bør regionale eller internationale samarbejdsinitiativer med hensyn til kapacitet, herunder i NATO-regi, som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, også tages i betragtning, og bør ikke føre til overlappende indsatser.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Medlemsstaterne arbejder individuelt og i fællesskab om udvikling, produktion og praktisk anvendelse af ubemandede luftfartøjer, køretøjer og fartøjer. Den praktiske anvendelse af disse systemer omfatter udførelse af angreb på militære mål. Den forskning og udvikling, der er forbundet med udviklingen af sådanne systemer, såvel militære som civile, har fået støtte fra EU's fonde, og efter planen vil dette fortsætte i fremtiden, eventuelt også under dette program. Intet i denne forordning bør stå i vejen for lovlig udnyttelse af de teknologier eller produkter, der udvikles inden for programmets rammer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, bør de være markedsorienteret og efterspørgselsstyret. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne.

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, bør de være markedsorienterede og efterspørgselsstyrede med henblik på at konsolidere den europæiske efterspørgsel på forsvarsområdet. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne.

Begrundelse

Det skal undgås, at programmet betragtes som et middel til at fremme vores våbeneksport (gennem konkurrenceevne).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionens finansielle bistand fra programmet må ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om prototypefremstilling, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner i udviklingsfasen.

(19)  Unionens finansielle bistand fra programmet må ikke overstige 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, herunder en del af de indirekte omkostninger, jf. artikel 126 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, når det drejer sig om prototypefremstilling af systemer, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner i udviklingsfasen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Eftersom EU's støtte har til formål at forbedre sektorens konkurrenceevne og kun vedrører den særlige udviklingsfase, bør Kommissionen ikke have ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder til de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger. Den gældende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af støttemodtagerne.

(20)  Eftersom EU's støtte har til formål at forbedre sektorens konkurrenceevne og kun vedrører den særlige udviklingsfase, bør Unionen ikke have ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder til de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger. Den gældende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af støttemodtagerne. Resultaterne af de foranstaltninger, der modtager støtte under programmet, bør ikke være underlagt nogen form for kontrol eller begrænsning fra et tredjeland eller en enhed i et tredjeland.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Kommissionen bør etablere et flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter ("programudvalget"). På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen og den kendsgerning, at de støttede aktiviteter typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en sådan grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at en del af det samlede budget tilgodeser en sådan indsats.

(21)  Kommissionen bør etablere et flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål, især målet med hensyn til konkurrenceevne. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter som omhandlet i forordning (EU) 182/2011 ("programudvalget"). På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen og den kendsgerning, at de støttede aktiviteter typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde, er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og understreger den rolle, som både små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og selskaber med mellemstor markedsværdi (midcapselskaber) spiller, og deres grænseoverskridende deltagelse, og at en andel på mindst 20 % af det samlede budget derfor afsættes til at tilgodese en sådan indsats.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ved programmets afslutning bør Kommissionen udarbejde en gennemførelsesrapport, som undersøger de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde.

(25)  Ved udgangen af det første gennemførelsesår bør Kommissionen udarbejde en foreløbig statusrapport og ved programmets afslutning en gennemførelsesrapport. Disse rapporter bør indeholde en analyse af udviklingen af industrielle færdigheder og forsvarskapacitet samt sammenhængen med EU's og medlemsstaternes udenrigspolitiske mål og de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. De bør også indeholde en analyse af samt fremme SMV'ers og midcapselskabers grænseoverskridende deltagelse i projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde. Rapporterne bør også indeholde oplysninger om støttemodtageres oprindelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre den størst mulige udbredelse af programmet med henblik på at øge dets effektivitet og dermed forbedre forsvarsindustriens konkurrenceevne og medlemsstaternes forsvarskapacitet.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet har følgende mål:

I et forsøg på gradvist at udforme en fælles forsvarspolitik i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i TEUF og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og medlemsstaternes og Unionens handlefrihed samt med henblik på at bringe de udenrigs- og sikkerhedsmæssige behov og den operationelle kapacitet på linje, og i overensstemmelse med de fælles prioriteter for forsvarskapacitet, som medlemsstaterne er blevet enige inden for rammerne af kapacitetsudviklingsplanen i den fælles sikkerhed- og forsvarspolitik (FSFP), har programmet følgende mål:

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ved at støtte initiativer i udviklingsfasen

a)  at fremme konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i forsvarsindustrien i Unionen og tilvejebringe teknologisk og industriel autonomi ved at støtte initiativer, der udføres på Unionens territorium i forsvarsteknologiers og -produkters udviklingsfase

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte og udnytte samarbejdet mellem virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fælleskab

b)  at støtte, udnytte og bringe balance i det grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder, herunder ved at fremme små og mellemstore virksomheders samt midcapselskabers og forskningscentres deltagelse i værdikæderne for forsvarsteknologier eller -produkter og på samme tid undgå overlapninger mellem industrielle færdigheder og crowding out-effekter for nationale forsvarsinvesteringer; hvis det er relevant, og idet det holdes for øje, at unødvendige overlapninger bør undgås, skal regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi, som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsmæssige interesser, også tages i betragtning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning og bidrage til at lukke hullerne mellem forskning og udvikling.

c)  at fremme en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning og på den vis bidrage til at lukke hullerne mellem forskning og udvikling ved at tilskynde til produktion af forskningsbaserede produkter og teknologier og således understøtte den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne på det indre og det globale marked, herunder, hvis det er relevant, ved konsolidering.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at fremme den interoperabilitet og forbedrede standardisering, der er nødvendig for at gennemføre samarbejdsprojekter, og støtte en fælles definition af tekniske specifikationer.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Unionens finansielle bistand gennemføres af Kommissionen, som fastsat ved forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, enten direkte eller indirekte ved at overlade budgetgennemførelsesopgaverne til de enheder, der er anført i artikel 58, stk. 1, litra c), i nævnte forordning.

3.  Unionens finansielle bistand gennemføres af Kommissionen, som fastsat i artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis medlemsstaterne udnævner en projektleder, foretager Kommissionen udbetaling til de støtteberettigede modtagere efter underretning af projektlederen.

4.  Medlemsstaterne udnævner en projektleder, der følger kontrakten på deres vegne, og som underretter Kommissionen, når der skal foretages en udbetaling til de støtteberettigede modtagere. De støtteberettigede modtagere i konsortiet udpeger deres egen projektleder, som samarbejder med den af medlemsstaterne udpegede projektleder.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet yder støtte til modtagernes foranstaltninger i udviklingsfasen, der dækker både nye produkter og teknologier samt opgradering af eksisterende produkter og teknologier inden for:

1.  Programmet yder støtte til modtagernes foranstaltninger i udviklingsfasen, der dækker både nye produkter og teknologier samt opgradering af eksisterende produkter og teknologier, der vil skabe reel merværdi på EU's territorium, som følger:

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  undersøgelser, som f.eks. gennemførlighedsundersøgelser og andre ledsageforanstaltninger

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt de tekniske specifikationer bag udformningen

a)  udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt de tekniske specifikationer bag udformningen, som kan omfatte deltestning med henblik på risikominimering i et industrielt eller repræsentativt miljø

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  undersøgelser som f.eks. gennemførlighedsundersøgelser og andre ledsageforanstaltninger.

f)  udvikling af teknologier eller aktiver, der øger effektiviteten gennem forsvarsrelaterede produkters og teknologiers livscyklus.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Foranstaltningen gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol med de virksomheder, der er støttemodtagere, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

2.  Foranstaltningen gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, som er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater, og skal fortsat være åben for andre virksomheder, der er hjemmehørende i andre medlemsstater. Ingen af de tre virksomheder, der er støttemodtagere, må direkte eller indirekte stå under den samme enheds kontrol, og de må ikke kontrollere hinanden.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Resultaterne af foranstaltningerne under dette program må under ingen omstændigheder kontrolleres af tredjelande eller enheder, der er etableret uden for Unionen.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når der er tale om foranstaltninger, der er defineret i litra b) til f) i første stykke, skal foranstaltningen være baseret på fælles tekniske specifikationer.

4.  Når der er tale om foranstaltninger, der er defineret i:

 

a)  litra a) i første stykke, skal foranstaltningen være baseret på et fælles kapacitetskrav

 

b)  litra - a) og litra b) til e) i første stykke, skal foranstaltningen være baseret på fælles tekniske specifikationer og fremme interoperabilitet.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b  Produktrelaterede foranstaltninger med relation til masseødelæggelsesvåben og dertil knyttede sprænghovedteknologier, produktrelaterede foranstaltninger i relation til forbudte våben og ammunition, våben, som ikke er i overensstemmelse med den humanitære folkeret såsom klyngeammunition og tilknyttede aspekter i overensstemmelse med konventionen om klyngeammunition, personellandminer og tilknyttede aspekter i overensstemmelse med konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt disses destruktion, brandbomber, herunder hvidt fosfor, ammunition med forarmet uran samt fuldautomatiske våben, der gør det muligt at udføre angreb uden nogen relevant menneskelig kontrol, er ikke støtteberettigede. Produktrelaterede foranstaltninger med relation til håndvåben og lette våben, der hovedsageligt er udviklet med henblik på eksport, dvs. når ingen medlemsstat har fremsat ønske om gennemførelse af den pågældende foranstaltning, er ikke støtteberettigede.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støttemodtagerne skal være virksomheder, der er etableret i Unionen, hvori medlemsstaterne og/eller statsborgere i medlemsstaterne ejer mere end 50 % af foretagendet, og som er underlagt deres effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender. Desuden må infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer, der af deltagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium i hele projektets varighed.

1.  Støttemodtagerne og deres underleverandører skal være offentlige eller private virksomheder, der er etableret i Unionen. Infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer, der af støttemodtagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, må ikke være placeret på et tredjelands territorium under hele projektets eller produktionens varighed. Anvendelsen af disse infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer skal ikke gøres til genstand for kontrol eller begrænsninger fra tredjelande eller enheder i tredjelande. Det selskab, der udøver den endelige kontrol med støttemodtagerne, skal have hovedsæde i Unionen.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Uanset stk. 1, og under forudsætning af at det ikke strider mod Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med afsnit V i TEU, samt under forudsætning af, at der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger for at beskytte disse interesser, gælder følgende:

 

a)  Støttemodtagere kan anvende produkter, aktiver eller teknologier, der ikke er placeret i Unionen, i situationer, hvor der ikke findes et ligeværdigt alternativ i Unionen, under forudsætning af at dette ikke strider mod Unionens sikkerheds- og forsvarsmæssige interesser.

 

b)  Støttemodtagere kan samarbejde med virksomheder, der er etableret uden for Unionens territorium, om foranstaltninger, der finansieres under programmet. Disse virksomheder kan ikke modtage støtte under programmet. Modtagerne skal sikre og bevare adgangen til alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende foranstaltninger for de virksomheder, som er etableret uden for Unionens territorium, der er nødvendige for at beskytte Unionens og medlemsstaternes strategiske interesser som omtalt i denne forordning, i arbejdsprogrammet og i gennemførelsesretsakterne til programmet.

 

c)  En SMV, som er beliggende i et EØS-land, kan være underleverandør, hvis det er af afgørende betydning for gennemførelsen af et projekt, og den samme vare og/eller tjenesteydelse ikke kan skaffes fra en SMV i en medlemsstat.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Hvis en enhed i forsyningskæden, uanset graden af outsourcing, deltager i en central del af processen eller en stor andel af aktiviteten, skal den opfylde de samme adgangskriterier som støttemodtagerne og deres underleverandører.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Sker der en ændring med hensyn til den effektive kontrol med en virksomhed, der deltager i programmet, bør den pågældende virksomhed straks underrette Kommissionen og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Virksomheder, som direkte eller gennem datterselskaber eller deltagende virksomheder har bankkonti i jurisdiktioner, der er klassificeret som skattely af OECD eller EU, er ikke berettigede til støtte.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Medlemsstaterne bør i samarbejde med Det Europæiske Forsvarsagentur og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil sikre, at oplysninger om programmet distribueres tilstrækkeligt, for at sikre at SMV'er har adgang til oplysninger vedrørende programmet.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver ansøger skal skriftligt erklære, at vedkommende er fuldt ud bekendt med og overholder gældende national lovgivning og EU-lovgivning samt bestemmelser vedrørende aktiviteter på forsvarsområdet.

Hvert medlem af et konsortium, der ønsker at deltage i en foranstaltning, skal skriftligt erklære, at vedkommende er fuldt ud bekendt med og overholder gældende national lovgivning og EU-lovgivning samt bestemmelser vedrørende aktiviteter på forsvarsområdet, herunder Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, fællesskabsordningen for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit af produkter med dobbelt anvendelse og de relevante nationale bestemmelser om eksportkontrol.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Unionens finansielle bistand ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af et eventuelt konsortium, som ønsker at deltage i en foranstaltning, udpege et af medlemmerne til koordinator og anføre dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen.

1.  Hvis Unionens finansielle bistand ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af et eventuelt konsortium, som ønsker at deltage i en foranstaltning, udpege et af medlemmerne til koordinator og anføre dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen. Koordinatoren skal regelmæssigt rapportere tilbage til EU-institutionerne om status for de støttede foranstaltninger.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmer af et konsortium, der deltager i en foranstaltning, indgår en intern aftale, som fastsætter deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til gennemførelse af foranstaltningen i overensstemmelse med tilskudsaftalen, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er fastsat i arbejdsprogrammet eller forslagsindkaldelsen.

2.  Medlemmer af et konsortium, der deltager i en foranstaltning, indgår en intern aftale, som fastsætter deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til gennemførelse af foranstaltningen, herunder spørgsmålet om de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er knyttet til de nye produkter, i overensstemmelse med tilskudsaftalen, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er fastsat i arbejdsprogrammet eller forslagsindkaldelsen.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra programmet, evalueres på grundlag af følgende kumulative kriterier:

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra programmet, evalueres på gennemsigtig vis ud fra objektive og målbare parametre, idet der tages hensyn til programmets overordnede mål og navnlig med henblik på at støtte, udnytte og jævne vejen for grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder på grundlag af følgende kriterier:

 

- a)  bidrag til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de militære teknologier, som bidrager til gennemførelsen af de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab i forbindelse med kapacitetsudviklingsplanen eller den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar samt, såfremt det er relevant, i forbindelse med regionale og internationale samarbejdsaftaler og

a)  topkvalitet

a)  bidrag til topkvalitet, industriel ydeevne og konkurrence ved at vise, at der med det påtænkte arbejde opnås målbare forbedringer og væsentlige fordele i forhold til eksisterende produkter eller teknologier, eller hvis projektet sigter mod udvikling af en særligt vigtig eller banebrydende teknologi, og

 

aa)  bæredygtighed, nærmere bestemt ved at støttemodtagerne påviser, at de resterende udgifter ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes ved hjælp af andre finansieringskilder, eksempelvis medlemsstaternes bidrag og private finansieringskilder, og

b)  bidrager til innovation og teknologisk udvikling af forsvarsindustrien og således til fremme af Unionens industrielle autonomi inden for forsvarsteknologi og

b)  bidrag til innovation, herunder navnlig ved at påvise, at der blandt de foreslåede foranstaltninger er banebrydende eller nye koncepter og tilgange, nye lovende fremtidige teknologiske forbedringer eller anvendes teknologier eller principper, som ikke tidligere har været anvendt i forsvarssektoren, og som dermed bidrager til teknologisk udvikling af forsvarsindustrien og fremme af Unionens industrielle autonomi i forhold til kapacitetskravene i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP);

 

ba)  bidrag til standardisering af tekniske specifikationer

 

bb)  andelen af det samlede budget for foranstaltningen, der vil blive tildelt på en måde, som gør det muligt for SMV'er, der er etableret i Unionen, og som tilføjer merværdi, og navnlig SMV'er, der ikke er etableret i de medlemsstater, hvor virksomhederne i konsortiet er etableret, at deltage enten som medlemmer af konsortiet eller som underkontrahenter

 

bc)  bidrag til større effektivitet og lavere omkostninger i den europæiske forsvarsindustri ved at mindske omfanget af dobbeltarbejde og overlapninger

 

bd)  øget eller nyt grænseoverskridende samarbejde

c)  bidrager til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de militære teknologier, der bidrager til at gennemføre de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab og

 

d)  er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. medlemsstaternes bidrag og

 

e)  for foranstaltninger, der er beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, idet støttemodtagerne påviser, at medlemsstaterne har forpligtet sig til i fællesskab at fremstille og indkøbe det endelige produkt eller den endelige teknologi på koordineret vis, herunder fælles indkøb, hvor det er relevant.

e)  for foranstaltninger, der er beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: bidrager til en mere effektiv og stærkere integreret europæisk forsvarssektor, idet støttemodtagerne påviser, at medlemsstaterne har erklæret, at de i fællesskab vil fremstille og indkøbe eller har til hensigt i fællesskab at anvende, eje eller vedligeholde det endelige produkt eller den endelige teknologi på koordineret vis.

(Litra c) og d) i Kommissionens tekst er blevet til henholdsvis litra - a) og aa) i Parlamentets ændringsforslag. Litra - a) og aa) er også ændrede).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må ikke overstige 20 % af foranstaltningens samlede omkostninger, når det drejer sig om prototypefremstilling. I alle andre tilfælde kan bistanden dække op til foranstaltningens samlede omkostninger.

1.  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må ikke overstige 30 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger, når det drejer sig om en foranstaltning vedrørende prototypefremstilling som omtalt i artikel 6, stk. 1, litra b). I alle andre tilfælde kan bistanden dække op til foranstaltningens samlede omkostninger.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En foranstaltning, som er udviklet af en modtager, som er omhandlet i artikel 7, stk. 2, kan støttes med en finansieringssats, der forhøjes med yderligere 10 procentpoint.

2.  En foranstaltning, som er udviklet af en modtager, som er omhandlet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde i henhold til artikel 7, stk. 2, kan støttes med en finansieringssats, der forhøjes med yderligere 10 procentpoint.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis et konsortium er i færd med at udvikle en foranstaltning som defineret i artikel 6, stk. 1, og forpligter sig til at afsætte mindst 5 % af foranstaltningens støtteberettigede omkostninger til SMV'er og midcapselskaber, som er etableret i Unionen, kan det opnå en finansieringssats forhøjet med et antal procentpoint svarende til den procentdel af foranstaltningens omkostninger, der er afsat til dem, men ikke over 10 procentpoint. Denne procentdel af den ekstra finansiering kan forhøjes med en procentdel svarende til to gange prisen på den andel, der er tildelt SMV'er, som er etableret i andre EU-medlemsstater end dem, hvor der er etableret andre konsortiumvirksomheder, som ikke er SMV'er.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen ejer ikke de produkter eller teknologier, der følger af foranstaltningen, ligesom den ikke har nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til projektet.

Unionen ejer ikke de produkter eller teknologier, der følger af foranstaltningen, ligesom den ikke har nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til projektet.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet.

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet, finansieringstypen og det tildelte budget, herunder de maksimale finansieringssatser, medlemsstaternes forpligtelse til at finansiere gennemførelsen af projekterne og de ønskede kategorier af støtteberettigede foranstaltninger som fastsat i artikel 6, stk. 1, herunder, hvor det er relevant, evalueringsmetoden, herunder vægtninger og minimumsgrænser for opfyldelsen af tildelingskriterierne.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Arbejdsprogrammet skal sikre, at en troværdig del af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er at deltage på tværs af grænserne.

3.  Arbejdsprogrammet, der har til formål at fremme europæisk samarbejde, skal sikre, at en relevant del på mindst 20 % af det samlede budget øremærkes til særlige foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er og/eller midcapselskaber at deltage på tværs af grænserne. Herudover skal der i arbejdsprogrammet fastsættes en særlig kategori af projekter, der henvender sig til SMV'er og/eller midcapselskaber.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forslag, der er indsendt efter indkaldelsen af forslag, evalueres af Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter på grundlag af tildelingskriterierne i artikel 10.

2.  Forslag, der er indsendt efter indkaldelsen af forslag, evalueres af Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter, som efter anmodning godkendes af medlemsstaterne, på grundlag af kriterierne for støtteberettigelse og tildeling i artikel 6, 7, 8, 9 og 10. Tæt samarbejde mellem regeringer (som de eneste kunder), industrier (som vigtigste leverandører) og F&T-organisationer er afgørende for programmets succes.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Det Europæiske Forsvarsagentur inviteres som observatør.

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011, og det skal være sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og have en repræsentant for Kommissionen som formand. Det Europæiske Forsvarsagentur inviteres til at bidrage som observatør. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal også gennem sine relevante strukturer bistå udvalget i dets arbejde.

Begrundelse

Det skal præciseres, at EDA bør være repræsenteret, men ikke have stemmeret i udvalget. Det samme gælder EU-Udenrigstjenesten. Dette svarer til måden, hvorpå EDA's bestyrelse er sammensat, blot har Kommissionen og EDA skiftet roller.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Begrundelse

Eftersom forsvar er et område, der varetages af medlemsstaterne, bør Kommissionen kun handle, når der foreligger en positiv udtalelse fra programudvalget.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal — på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter — navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også analysere SMV'ers deltagelse i projekter på tværs af grænserne under programmet samt SMV'ers bidrag til den globale værdikæde.

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal — på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter — navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også analysere deltagelsen, herunder af midcapselskaber, i projekter på tværs af grænserne under programmet samt midcapselskabers bidrag til værdikæderne for forsvarsteknologier eller -produkter. Herudover skal rapporten indeholde oplysninger om støttemodtagernes oprindelse og, såfremt det er muligt, fordelingen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som er genereret.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen fremlægger ved udgangen af programmets første år en foreløbig rapport, der indeholder en vurdering af forvaltningen af programmet, gennemførelsesgrader, resultater af projekttildeling, herunder inddragelsen af SMV'er og midcapselskaber og omfanget af deres grænseoverskridende deltagelse, samt finansiering, der er ydet i henhold til artikel 190 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/12, jf. artikel 14, stk. 1.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU’s forsvarsindustri

Referencer

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.6.2017

Associerede udvalg – dato for meddelelse på plenarmødet

5.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Behandling i udvalg

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Dato for vedtagelse

23.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

15

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (25.1.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Esteban González Pons

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

For øjeblikket står europæerne over for en reel udfordring i at sikre vores grænser på grund af den øgede ustabilitet og konflikter, ikke blot i vores nabolande, men på verdensplan. Tackling af denne udfordring bør være et led i en langsigtet strategi, der gør det muligt for EU at være klar til at imødegå fremtidens trusler og til at beskytte sine borgere. De seneste begivenheder har vist os, at vi ikke kan overlade en del af denne vigtige og strategiske opgave til vores faste allierede.

Teknologisk lederskab er nøglen til at blive en stærk global aktør, men vi bør ikke nå dette mål på bekostning af sociale politikker, og vi bør derfor tilskynde til samarbejde for at skabe de bedst mulige resultater og den højest mulige kvalitet af medlemsstaternes investeringer i forsvar.

Som Europa-Kommissionen har bemærket, er der 178 forskellige våbensystemer i EU, sammenlignet med 30 i USA. Der er flere helikopterproducenter i Europa, end der er regeringer i stand til at købe dem. Desuden er vi, til trods for, at vi i EU bruger halvt så mange penge som USA på forsvarsområdet, ikke engang halvt så effektive. Konsekvenserne af dette manglende samarbejde er store og anslås hvert år at koste mellem 25 og 100 mia. EUR.

Ordføreren glæder sig over Programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri som et første skridt til at forbedre konkurrence- og innovationsevnen i EU's forsvarsindustri samt indledningen af nedbringelsen af overlapninger og manglende stordriftsfordele. Desuden mener ordføreren, som Europa-Parlamentet har krævet, at det er nødvendigt at anvende friske bevillinger til at finansiere det med henblik på at undgå at underminere Unionens nuværende programmer og prioriteter.

Derudover bør vi ikke glemme, at forskning og udvikling på forsvarsområdet også kan bringe fordele for samfundet: Internettet, GPS og endda solbriller var oprindeligt opfindelser, der skulle anvendes inden for militæret.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt støtte den europæiske forsvarsindustri. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter -teknologi.

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle og erhverve passende og tilstrækkelige forsvarskapaciteter, der vil gøre det muligt at imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer, støtte en konkurrencedygtig, gennemsigtig, effektiv og innovativ europæisk forsvarsindustri, hvor man samtidig sikrer en bæredygtig forsyningskæde, og bidrage til Unionens strategiske uafhængighed og teknologiske og industrielle selvstændighed. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond, der skal øge udnyttelsen af synergier og højne budgeteffektiviteten, for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden bør supplere de nationale budgetter, der anvendes til dette formål, og bør tilskynde medlemsstaterne til at investere mere i forsvar og Unionens fælles forsvarsstrategier. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter og -teknologi.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, herunder cyberforsvar, ved at støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri og forbedre Unionens uafhængighed på forsvars- og sikkerhedsområdet, herunder cyberforsvar, ved at støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  For at finansiere programmet fra Unionens almindelige budget bør et beløb på 500 mio. EUR i løbende priser øremærkes til dette formål. Da programmet er et nyt initiativ, der ikke var forudset, da den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-20201a blev fastlagt, og for at undgå en negativ indvirkning på finansieringen af eksisterende flerårige programmer, bør beløbet hentes udelukkende fra uudnyttede margener under den flerårige finansielle rammes lofter og/eller gennem mobilisering af FFR's relevante særlige instrumenter. Det endelige beløb bør godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet gennem den årlige budgetprocedure.

 

______________________

 

1a  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Programmet bør gennemføres i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126. Finansieringen vil hovedsageligt ske i form af tilskud. Der kan anvendes finansielle instrumenter eller offentlige indkøb, hvis det er relevant.

(5)  Programmet bør gennemføres i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126. Finansieringen vil hovedsageligt ske i form af tilskud. Der kan anvendes finansielle instrumenter eller offentlige indkøb, hvis det er relevant. Kommissionen bør undersøge mulighederne for yderligere at udnytte potentialet i alternative former for finansiering til tilskud (finansielle instrumenter og offentlige kontrakter), således at de bliver en vigtigere kilde til finansiering af dette program inden for rammerne af den næste flerårige finansielle ramme.

_________________

_________________

6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen for EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen for EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og teknologi, der er udviklet i Unionen af medlemsstaterne.

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Hvis et konsortium af virksomheder ønsker at deltage i en støtteberettiget foranstaltning under programmet, og hvis Unionens finansielle bistand ydes som et tilskud, bør konsortiet udpege et af sine medlemmer som koordinator, som skal være hovedkontaktpunktet for Kommissionen.

(15)  Hvis et konsortium af virksomheder ønsker at deltage i en støtteberettiget foranstaltning under programmet, og hvis Unionens finansielle bistand ydes som et tilskud, et finansielt instrument eller en offentlig kontrakt, bør konsortiet udpege et af sine medlemmer som koordinator, som skal være hovedkontaktpunktet for Kommissionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, kan regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi, som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, også tages i betragtning.

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør gøre det muligt at vedligeholde og udvikle kompetence og knowhow inden for EU's forsvarsindustri og bidrage til at styrke dens teknologiske og industrielle autonomi. Det bør desuden foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, kan regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi, som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, også tages i betragtning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, bør de være markedsorienteret og efterspørgselsstyret. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne.

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, bør de være markedsorienteret og efterspørgselsstyret, herunder teknologier med dobbelt anvendelse. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionens finansielle bistand fra programmet ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om prototypefremstilling, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner i udviklingsfasen.

(19)  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, bør ikke overstige 20 % af foranstaltningens samlede omkostninger til prototypefremstilling. Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner i udviklingsfasen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Eftersom EU's støtte har til formål at forbedre sektorens konkurrenceevne og kun vedrører den særlige udviklingsfase, bør Kommissionen ikke have ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder til de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger. Den gældende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af støttemodtagerne.

(20)  Eftersom EU's støtte har til formål at forbedre sektorens konkurrenceevne og kun vedrører den særlige udviklingsfase, bør Kommissionen ikke have ejerskab eller intellektuelle ejendomsrettigheder til de produkter eller teknologier, der følger af de støttede foranstaltninger. Den gældende ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive fastlagt af støttemodtagerne i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Kommissionen bør etablere et flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter ("programudvalget"). På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen og den kendsgerning, at de støttede aktiviteter typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en sådan grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at en del af det samlede budget tilgodeser en sådan indsats.

(21)  Kommissionen bør etablere et flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter ("programudvalget"). På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen og den kendsgerning, at de støttede aktiviteter typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde, er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en sådan grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at det fastsætter en andel på mindst 20 % af det samlede budget til at tilgodese en sådan indsats.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Europa-Parlamentet bør tilstås observatørstatus i udvalget bestående af medlemsstaternes repræsentanter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ved programmets afslutning bør Kommissionen udarbejde en gennemførelsesrapport, som undersøger de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde.

(25)  Ved programmets afslutning bør Kommissionen udarbejde en gennemførelsesrapport, som undersøger de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde. Desuden bør Kommissionen udarbejde en midlertidig gennemførelsesrapport, hvis resultater skal være tilgængelige for Europa-Parlamentet og Rådet i god tid inden den endelige vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt, for at en fortsættelse af den industrielle udvikling inden for forsvar kan fastsættes inden for rammerne af den næste FFR.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ved at støtte initiativer i udviklingsfasen

a)  at fremme den teknologiske og industrielle selvstændighed samt konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ved at støtte initiativer i udviklingsfasen

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte og udnytte samarbejdet mellem virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fælleskab

b)  at støtte og udnytte samarbejdet mellem virksomheder, herunder SMV'er og midcapselskaber, i forbindelse med udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med fastlagte forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab, ved at fremme kompatibilitet, interoperabilitet og standardisering, navnlig ved at fastlægge fælles tekniske karakteristika herfor

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beløbet til gennemførelsen af programmet for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 mio. EUR i løbende priser.

Beløbet til gennemførelsen af programmet for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 mio. EUR i løbende priser, der skal trækkes udelukkende fra de uudnyttede margener under lofterne i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og/eller gennem mobilisering af FFR's relevante særlige instrumenter.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støttemodtagerne skal være virksomheder, der er etableret i Unionen, hvori medlemsstaterne og/eller statsborgere i medlemsstaterne ejer mere end 50 % af foretagendet, og som er underlagt deres effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender. Desuden infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer, der af deltagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium i hele projektets varighed.

1.  Støttemodtagerne og deres underkontrahenter skal være virksomheder, der er etableret i Unionen, hvori medlemsstaterne og/eller statsborgere i medlemsstaterne ejer mere end 50 % af virksomheden, og som er underlagt deres effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten direkte eller indirekte gennem en eller flere andre virksomheder. Desuden skal infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer, der af deltagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, være placeret på Unionens territorium i hele projektets varighed. Anvendelsen af denne infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer er ikke underlagt nogen kontrol eller nogen begrænsning fra et tredjeland eller et tredjelandsorgan.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis Unionens finansielle bistand ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af et eventuelt konsortium, som ønsker at deltage i en foranstaltning, udpege et af medlemmerne til koordinator og anføre dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen.

1.  Hvis Unionens finansielle bistand ydes gennem et tilskud, skal medlemmer af et eventuelt konsortium, som ønsker at deltage i en foranstaltning, udpege et af medlemmerne til koordinator og anføre dette i tilskudsaftalen. Koordinatoren er hovedkontaktpunktet for medlemmerne af konsortiet i forbindelserne med Kommissionen eller det relevante finansieringsorgan, medmindre andet er fastsat i tilskudsaftalen, eller i tilfælde af koordinatorens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen. Unionens finansielle bistand kan også tage form af et finansielt instrument eller en offentlig kontrakt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra programmet, evalueres på grundlag af følgende kumulative kriterier:

Foranstaltninger, som foreslås støttet fra programmet, evalueres i forhold til målene i artikel 2 og på grundlag af følgende kumulative kriterier:

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  topkvalitet

a)  teknologisk og industriel topkvalitet

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvor mange medlemsstater, der deltager i projektet og

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrager til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de militære teknologier, der bidrager til at gennemføre de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab og

c)  bidrager til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de militære teknologier, der bidrager til at gennemføre de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab under kapacitetsudviklingsplanen eller den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar, og

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. medlemsstaternes bidrag og

d)  er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. medlemsstaternes bidrag og dobbelt anvendelse af de udviklede teknologier, og

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet.

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet, og omfatte mindst én kategori af projekter, der specifikt er rettet mod SMV'er;

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Arbejdsprogrammet skal sikre, at en troværdig del af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er at deltage på tværs af grænserne.

3.  Arbejdsprogrammet skal sikre, at mindst 20% af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er fra flere forskellige medlemsstater at samarbejde.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forslag, der er indsendt efter indkaldelsen af forslag, evalueres af Kommissionen med bistand fra uafhængige eksperter på grundlag af tildelingskriterierne i artikel 10.

2.  Forslag, der er indsendt efter indkaldelsen af forslag, evalueres af Kommissionen med bistand fra uafhængige nationale eksperter fra EU-landene på grundlag af tildelingskriterierne i artikel 10.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Det Europæiske Forsvarsagentur inviteres som observatør.

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Det Europæiske Forsvarsagentur og Europa-Parlamentet inviteres som observatører.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge gennemførelsen af programmet og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012. Med henblik herpå skal Kommissionen etablere de nødvendige overvågningsordninger.

1.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge og evaluere gennemførelsen af programmet og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012. Med henblik herpå skal Kommissionen etablere de nødvendige overvågningsordninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal — på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter — navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også analysere SMV'ers deltagelse i projekter på tværs af grænserne under programmet samt SMV'ers bidrag til den globale værdikæde.

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal — på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter — navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også analysere SMV'ers deltagelse i projekter på tværs af grænserne under programmet samt SMV'ers bidrag til den globale værdikæde. Den skal endvidere vurdere virkningen på våbeneksport, som får støtte fra programmet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I god tid inden udløbet af dette program fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag til en fortsættelse af den industrielle udvikling inden for forsvar, sammen med passende finansiering under den nye flerårige finansielle ramme. Inden den endelige vedtagelse af den pågældende retsakt skal de to lovgivere råde over resultaterne af en foreløbig gennemførelsesrapport, som Kommissionen udarbejder med henblik herpå.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Programmet skal finansiere organer, der overholder gældende EU-lovgivning og vedtagne internationale standarder og EU-standarder, og må derfor ikke støtte projekter i henhold til denne afgørelse, der bidrager til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, skatteundgåelse, skattesvig og skatteunddragelse.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU’s forsvarsindustri

Referencer

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

15.6.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.10.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Esteban González Pons

14.7.2017

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

10

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (24.1.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Ordfører for udtalelse: Anneleen Van Bossuyt

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund og Kommissionens forslag

I november 2016 vedtog Kommissionen sin europæiske forsvarshandlingsplan, som blev hilst velkommen af Det Europæiske Råd, og Kommissionen blev opfordret til at forelægge et forslag i første halvdel af 2017. Et centralt forslag i den europæiske forsvarshandlingsplan er oprettelsen af en europæisk forsvarsfond, som skal støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologier – fonden skal således bestå af to særskilte dele, der supplerer hinanden, nemlig en forskningsdel og en kapacitetsdel.

Dette forslag om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri falder ind under kapacitetsdelen og har til formål at bidrage til den europæiske forsvarsindustris innovationskapacitet og konkurrenceevne i tidsrummet fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2020.

Ifølge Kommissionens forslag gælder der følgende retningslinjer: støttemodtagere skal være etableret i EU; EU yder finansiel bistand, navnlig i form af tilskud; støtteberettigede aktioner bør gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater; Finansieringssatsen må ikke overstige 20 % af de samlede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om prototypefremstilling; støttemodtagere, der udvikler en foranstaltning inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde, vil være berettigede til forhøjet støtte; det foreslåede budget for programmet vil være 500 mio. EUR. Den foreslåede forordning omfatter foranstaltninger vedrørende EU's forsvarsindustri, og Kommissionen anvender artikel 173 (industripolitik) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som retsgrundlag.

IMCO-ordførerens holdning

Ordføreren kan principielt tilslutte sig Kommissionens forslag. Selv om hovedformålet er at fremme forsvarsindustriens konkurrenceevne, kan et sådant instrument støttes, også ud fra det indre markeds synsvinkel: Selv om de eksisterende instrumenter i det indre marked byder på løsningsmodeller til et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og til sikring af stordriftsfordele, er fragmenteringen af forsvarsmarkedet fortsat en realitet; ordføreren er derfor overbevist om, at supplerende foranstaltninger, som f.eks. øremærket EU-finansiering, kan bidrage til at bane vejen for en række samarbejdsudviklingsprojekter, som ellers ikke ville blive iværksat, og skabe grundlag for en gradvis integration af det europæiske marked i denne sektor.

Samtidig lægger ordføreren vægt på, at man, for så vidt som EU-midler bliver givet ud, sikrer den højest mulige grad af gennemsigtighed trods forsvarssektorens særlige kendetegn, og at programmet forbliver så åbent som muligt.

Desuden mener ordføreren, at forslaget kan drage fordel af en række forbedringer, og hun fremsætter ændringsforslag, der skal tage højde for følgende aspekter:

•  at skærpe kravet om deltagertallet fra virksomheder og medlemsstater fra henholdsvis tre og to til otte og seks; deltagerkravene i Kommissionens forslag opererer med en meget lav tærskel, således at det ikke reelt er berettiget at yde EU-støtte. De projekter, der modtager støtte, bør i praksis fremme europæisk samarbejde, og dette kan kun opnås ved at hæve deltagertærsklerne;

•  at sikre en bedre sammenhæng mellem programmets mål og tildelingskriterierne samt vurderings-/rapporteringskrav;

•  at præcisere tildelingskriteriet med hensyn til medlemsstaternes forpligtelse til at foretage fælles indkøb, med henblik på at sikre, at der ikke hersker tvivl om, i hvilket omfang direktiv 2009/81/EF om indkøb på forsvarsområdet finder anvendelse;

•  at åbne mulighed for, at virksomheder, der er baseret i et tredjeland, om nødvendigt kan deltage, forudsat at dette er fastsat i arbejdsprogrammet; på denne måde kan vigtige projekter, som opfylder programmets målsætninger og kræver deltagelse af en virksomhed fra et tredjeland, stadig være støtteberettigede; i denne forbindelse kan indfaldsvinklen med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder være mere forsigtig;

•  at åbne mulighed for en vis fleksibilitet i undtagelsestilfælde med hensyn til antallet af deltagere, typen af deltagere og hjemsted (selv om normen bør være et øget samarbejde mellem europæiske virksomheder);

•  at give incitamenter til et forstærket samarbejde (et højt antal deltagere og medlemsstater) og en væsentlig inddragelse af SMV'er ved at tilføje relevante tildelingskriterier;

•  at sænke det maksimale finansielle bidrag for andre aktioner end prototyper til et maksimum af 50 % og at hæve det til 100 %, hvis disse aktioner bliver udført af SMV'er;

•  at fjerne den supplerende finansielle støtte (10 %) til PESCO-projekter for at undgå forskelsbehandling og give incitamenter til nyt samarbejde mellem medlemsstater;

•  at stille krav om årlig evaluering og rapportering i forbindelse med dette toårige program, navnlig fordi det bliver betragtet som et pilotprojekt for det næste flerårige program, og fordi der ikke foreligger nogen omfattende konsekvensanalyse vedrørende dette forslag;

•  at reducere programmets budget fra 500 mio. EUR til 355 mio. EUR. Ifølge Kommissionen vil der blive anvendt 145 mio. EUR fra det vellykkede program for Connecting Europe-faciliteten (CEF), som bl.a. investerer i vigtige foranstaltninger til fremme af digitalisering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt støtte den europæiske forsvarsindustri. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter -teknologi.

(1)  I den europæiske forsvarshandlingsplan, som blev vedtaget den 30. november 2016, forpligtede Kommissionen sig til at supplere, udnytte og konsolidere medlemsstaternes fælles bestræbelser på at udvikle forsvarskapaciteter, der kan imødekomme de sikkerhedsmæssige udfordringer samt støtte den europæiske forsvarsindustri og skabe et mere integreret forsvarsmarked i Europa, som samtidig og til en rimelig pris dækker medlemsstaternes forskelligartede sikkerhedsbehov. Det blev bl.a. foreslået at oprette en europæisk forsvarsfond for at støtte investeringer i fælles forskning og fælles udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi. Fonden vil støtte samarbejdet gennem hele udviklingscyklussen for forsvarsprodukter -teknologi. Den bør supplere de nationale forsvarsbudgetter og tilskynde medlemsstaterne til at investere mere i forsvarssektoren.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, herunder cyberforsvar, ved at støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingsfasen for forsvarsprodukter og -teknologi. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(2)  For at bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri og konsolidere Unionens strategiske autonomi, hvad angår forsvar, bør der oprettes et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ("programmet"). Programmet bør tage sigte på at fremme konkurrenceevnen og ydeevnen i EU's forsvarsindustri, herunder cyberforsvarsindustrien, under hensyntagen til udviklingen i hastigheden og raffinementet af cyberangreb, ved at støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingsfasen af forsvarsprodukter og -teknologi. Udviklingsfasen, som følger efter forsknings- og teknologifasen, er forbundet med betydelige risici og omkostninger, som hindrer den videre udnyttelse af forskningsresultaterne og har negativ indvirkning på konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri. Ved at støtte udviklingsfasen vil programmet bidrage til en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning, og det vil bidrage til at lukke hullet mellem forskning og produktion samt fremme alle former for innovation. Programmet bør supplere de aktiviteter, der udføres i overensstemmelse med artikel 182 i TEUF, og det dækker ikke produktionen af forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at sikre bedre udnyttelse af stordriftsfordele i forsvarsindustrien bør programmet støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingen forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(3)  Fragmenteringen af de europæiske forsvarsmarkeder og det lave antal samarbejdsprojekter på forsvarsområdet mellem medlemsstaterne fører til unødvendig overlapning af kapaciteter og udgifter. For at sikre bedre udnyttelse af stordriftsfordele i forsvarsindustrien og styrke det indre marked på forsvarsområdet bør programmet støtte samarbejdet mellem virksomheder i udviklingen forsvarsrelaterede produkter og teknologi både på det primære kontrahentniveau og på leverandørniveau, hvor der foreligger enighed om kapacitetskrav, og hvor der sker en håndtering af manglende interoperabilitet og teknologiske mangler. Dette bør også forbedre effektiviteten af det indre marked i forsvarssektoren, hvilket i sidste ende må betyde, at medlemsstaterne får bedre nytteværdi for pengene.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Programmets budget bør ikke have en negativ indvirkning på gennemførelsen af de programmer, hvorfra omfordelingen tages, og bør derfor primært finansieres af den samlede margen for forpligtelser, den samlede margen for betalinger og fleksibilitetsinstrumentet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  I overensstemmelse med målet om at fremme Unionens strategiske autonomi, når Unionens finansielle støtte ydes gennem programmet, bør de produkter og teknologier, der udvikles gennem programmet, prioriteres, når medlemsstaterne agter at erhverve produkter eller teknologier, der er tilgængelige på det europæiske marked.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  I betragtning af de særlige forhold, der kendetegner sektoren, vil der i praksis ikke blive iværksat samarbejdsprojekter mellem virksomheder, uden at medlemsstaterne først har aftalt at støtte sådanne projekter. Efter på EU-plan at have defineret fælles forsvarskapacitetsprioriteter og under hensyntagen til samarbejdsinitiativer på regionalt plan skal medlemsstaterne kortlægge og konsolidere de militære krav og de tekniske specifikationer for projektet. De kan også udpege en projektleder, som skal lede arbejdet med udviklingen af et samarbejdsprojekt.

(7)  I betragtning af de særlige forhold, der kendetegner sektoren, vil der i praksis ikke blive iværksat samarbejdsprojekter mellem virksomheder, uden at medlemsstaterne først har aftalt at støtte sådanne projekter. Efter på EU-plan at have defineret fælles forsvarskapacitetsprioriteter inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og det permanente strukturerede samarbejde og under hensyntagen til samarbejdsinitiativer på regionalt plan skal medlemsstaterne kortlægge og konsolidere de forsvarspolitiske krav og de tekniske specifikationer for projektet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen for EU's forsvarsindustri gennem nedbringelse af risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger være berettiget til at drage fordel heraf. Dette vil også gælde for opgradering af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

(10)  Eftersom formålet med programmet er at støtte konkurrenceevnen og integrationen inden for EU's forsvarsindustri og medlemsstaternes samarbejde ved delvis at overtage risikoen i udviklingsfasen for samarbejdsprojekter bør foranstaltninger vedrørende udviklingen af et forsvarsprodukt eller en forsvarsteknologi, nemlig fastlæggelse af fælles tekniske specifikationer og standarder, udformning, prototypefremstilling, afprøvning, kvalificering og certificering samt forundersøgelser og andre støtteforanstaltninger være berettiget til at drage fordel heraf. Dette bør også gælde for en væsentlig videreudvikling af eksisterende forsvarsrelaterede produkter og teknologi.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Da programmet navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem virksomheder på tværs af medlemsstaterne, bør en foranstaltning kun være berettiget til støtte fra programmet, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, der er hjemmehørende i mindst to forskellige medlemsstater.

(11)  Da programmet navnlig har til formål at styrke samarbejdet mellem offentlige eller private virksomheder på tværs af medlemsstaterne, bør en foranstaltning kun være berettiget til støtte fra programmet, hvis den udføres gennem et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, der er hjemmehørende i mindst tre forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Grænseoverskridende samarbejde om udvikling af forsvarsrelaterede produkter og teknologi har ofte været hæmmet af vanskeligheder med at nå til enighed om fælles tekniske specifikationer. Manglende eller sparsomme fælles tekniske specifikationer har medført øget kompleksitet, forsinkelser og høje omkostninger i udviklingsfasen. Enighed om fælles tekniske specifikationer bør være en forudsætning for at kunne modtage EU-støtte fra dette program. Foranstaltninger, der sigter mod at støtte fastsættelsen af en fælles definition af de tekniske specifikationer, bør også være berettigede til støtte fra programmet.

(12)  Grænseoverskridende samarbejde om udvikling af forsvarsrelaterede produkter og teknologi har ofte været hæmmet af vanskeligheder med at nå til enighed om fælles tekniske specifikationer eller standarder og fremme interoperabilitet. Manglende eller sparsomme fælles tekniske specifikationer eller standarder har medført øget kompleksitet, forsinkelser og høje omkostninger i udviklingsfasen. Enighed om fælles tekniske specifikationer eller standarder bør være en primær forudsætning for at kunne modtage EU-støtte fra dette program. Foranstaltninger, der sigter mod at støtte fastsættelsen af en fælles definition af de tekniske specifikationer eller standarder, bør også være berettigede til støtte fra programmet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Eftersom programmet sigter mod at styrke konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri, bør kun enheder, der er etableret i Unionen og kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller statsborgere fra disse, være støtteberettigede. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, den infrastruktur, de faciliteter, aktiver og ressourcer, der anvendes af støttemodtagere og underleverandører i foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium.

(13)  Eftersom programmet sigter mod at styrke et effektivt samarbejde og konkurrenceevnen i EU's forsvarsindustri og konsolidere Unionens strategiske forsvarsautonomi, bør kun enheder, der er etableret i Unionen og har deres ledelsesstrukturer der, være berettigede til finansiel støtte. Virksomheder, der er placeret i tredjelande, bør have mulighed for at deltage i projekterne ved at samarbejde med støttemodtagerne, når de er placeret i et tredjeland, der er identificeret i arbejdsprogrammet. For at sikre beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser, bør den infrastruktur, de faciliteter og aktiver, der anvendes af støttemodtagere og underleverandører i foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium. Støttemodtagerne og deres underleverandører bør ikke underlægges kontrol fra tredjelande eller fra enheder i tredjelande, når det drejer sig om kontrol, således som dette begreb eksempelvis er defineret inden for konkurrencepolitikken.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde inden for EU's institutionelle rammer, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage direkte til at opfylde målene i programmet. Sådanne projekter bør derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.

(14)  Støtteberettigede foranstaltninger, der er udviklet i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde inden for EU's institutionelle rammer, vil sikre et forbedret løbende samarbejde mellem virksomheder i de forskellige medlemsstater og dermed bidrage effektivt til at opfylde målene i programmet. Sådanne projekter bør derfor være berettigede til en forhøjet finansieringssats.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, kan regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder i NATO-regi, som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, også tages i betragtning.

(16)  Fremme af innovation og teknologisk udvikling i EU's forsvarsindustri bør foregå i overensstemmelse med EU's sikkerhedsinteresser og i overensstemmelse med folkeretten. Således bør bidraget til sådanne interesser og til forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som medlemsstaterne har aftalt i fællesskab, tjene som tildelingskriterium. Inden for Unionen kortlægges fælles forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter især gennem kapacitetsudviklingsplanen. Den europæiske forsvarshandlingsplan, der blev offentliggjort af Kommissionen den 30. november 2016, understregede behovet for at optimere synergierne mellem de civile og militære områder, navnlig inden for rumpolitik, cybersikkerhed, cyberforsvar og søfartssikkerhed. Andre EU-processer som f.eks. den samordnede årlige undersøgelse om forsvar (CARD) og det permanente strukturerede samarbejde vil støtte gennemførelsen af relevante prioriteter gennem et forstærket samarbejde. Hvis det er relevant, bør regionale eller internationale samarbejdsinitiativer, herunder dem, der gennemføres i NATO-regi, og som tjener Unionens sikkerheds- og forsvarsinteresser, også tages i betragtning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger vil bidrage til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, bør de være markedsorienteret og efterspørgselsstyret. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at producere og indkøbe det endelige produkt eller teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne.

(18)  For at sikre, at de finansierede foranstaltninger bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og effektivitet, bør de være markedsorienteret og efterspørgselsstyret. Den omstændighed, at medlemsstaterne allerede har forpligtet sig til i fællesskab at udvikle, producere eller indkøbe det endelige produkt eller teknologi, eventuelt på en koordineret måde, bør tages i betragtning i forbindelse med tildelingskriterierne. I alle tilfælde bør kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF1a opfyldes fuldt ud, herunder principperne om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling, og der bør kun gives tilladelse til undtagelser inden for dette direktivs stramme rammer.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Unionens finansielle bistand fra programmet må ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om prototypefremstilling, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. Samtlige støtteberettigede omkostninger bør imidlertid være omfattet af andre aktioner i udviklingsfasen.

(19)  Unionens finansielle bistand fra programmet må ikke overstige 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, når det drejer sig om prototypefremstilling, som ofte er den dyreste foranstaltning i udviklingsfasen. Op til 75% af de støtteberettigede omkostninger bør imidlertid dækkes af Unionen, når det drejer sig om andre aktioner i udviklingsfasen, og 100 % i relation til foranstaltninger, som bliver iværksat af SMV'er.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  En af hindringerne for at gøre den europæiske forsvarsindustri mere konkurrencedygtig og markedsdrevet er, at medlemsstater eller kompetente myndigheder i nogle tilfælde vælger at skaffe nye forsvarsprodukter uden en passende udbudsprocedure for at skjule oplysninger om de anskaffede produkter, selv i tilfælde hvor der er ringe eller ingen grund til at gøre det. Derfor bør denne situation også analyseres inden for rammerne af programmet, og der bør træffes passende foranstaltninger for at gøre den europæiske forsvarsindustri mere konkurrencedygtig og markedsdrevet uden yderligere omkostninger for programmet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Kommissionen bør etablere et flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter ("programudvalget"). På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen og den kendsgerning, at de støttede aktiviteter typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en sådan grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at en del af det samlede budget tilgodeser en sådan indsats.

(21)  Kommissionen bør etablere et toårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med programmets mål. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bistås af et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter ("programudvalget"). På baggrund af EU's politik om, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er nøglen til økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i Unionen, og den kendsgerning, at de støttede aktiviteter typisk vil kræve grænseoverskridende samarbejde, er det vigtigt, at arbejdsprogrammet afspejler og giver mulighed for en sådan grænseoverskridende deltagelse af SMV'er, og at en del af det samlede budget tilgodeser en sådan indsats, eftersom SMV'er er af central betydning for det europæiske forsvarsindustrielle grundlag og værdikæden. Samtidig er de den mest sårbare del af forsvarsforsyningskæden, når det drejer sig om at få adgang til ny kapital, som er nødvendig for nye investeringer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i udvalget af medlemsstatsrepræsentanter. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til udvalget af medlemsstatsrepræsentanter.

(22)  For at drage fordel af Det Europæiske Forsvarsagenturs ekspertise vil dette få observatørstatus i programudvalget. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør også bidrage til programudvalget.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ved programmets afslutning bør Kommissionen udarbejde en gennemførelsesrapport, som undersøger de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og, hvis det er muligt, resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde.

(25)  Ved afslutningen af hvert programår bør Kommissionen udarbejde en gennemførelses- og evalueringsrapport, som undersøger og evaluerer de finansielle aktiviteter for så vidt angår den finansielle gennemførelse og resultaterne heraf. Rapporten bør også indeholde en analyse af SMV'ers deltagelse i grænseoverskridende projekter under programmet samt deres bidrag til den globale værdikæde. Hvis SMV'ers deltagelse betragtes som lav, bør Kommissionen undersøge årsagerne til denne situation og uden unødig forsinkelse foreslå nye passende foranstaltninger, der giver SMV'er mulighed for at øge deres deltagelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ved at støtte initiativer i udviklingsfasen

a)  at fremme konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ved at støtte grænseoverskridende initiativer i udviklingsfasen

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte og udnytte samarbejdet mellem virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fælleskab

b)  at støtte og udnytte det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og virksomheder med henblik på at støtte integrerede foranstaltninger på det indre forsvarsmarked, herunder inddragelse af små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med udviklingen af teknologier eller produkter i overensstemmelse med forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, der er aftalt af Unionens medlemsstater i fælleskab, herunder udvikling af cyberforsvarskapaciteter og cybersikkerhedsløsninger til forsvarsindustrien, for at undgå overlapning og fremme interoperabilitet og standardisering

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning og bidrage til at lukke hullerne mellem forskning og udvikling.

c)  at fremme en bedre udnyttelse af resultaterne af forsvarsforskning og bidrage til at lukke hullerne mellem forskning og udvikling på linje med de forsvarskapacitetsprioriteter inden for Unionen, som er aftalt af medlemsstaterne i fællesskab.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  at fremme fremvæksten af en autonom og konsolideret europæisk forsvarsindustri inden for det indre marked med garanteret forsyningssikkerhed for at bidrage til Unionens strategiske forsvarsautonomi.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c b)  at støtte udvikling og erhvervelse af nye færdigheder i forhold til arbejdstagerne i forsvarssektoren.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beløbet til gennemførelsen af programmet for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 mio. EUR i løbende priser.

Beløbet til gennemførelsen af programmet for perioden 2019-2020 fastsættes til 500 mio. EUR i løbende priser, der skal trækkes fra de uudnyttede margener under lofterne i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 med særlig vægt på at anvende den samlede margen for forpligtelser, den samlede margen for betalinger og fleksibilitetsinstrumentet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet yder støtte til modtagernes foranstaltninger i udviklingsfasen, der dækker både nye produkter og teknologier samt opgradering af eksisterende produkter og teknologier inden for:

1.  Programmet identificerer og yder støtte til modtagernes foranstaltninger i udviklingsfasen, der dækker nye produkter og teknologier eller væsentlig videreudvikling af eksisterende produkter og teknologier inden for:

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt de tekniske specifikationer bag udformningen

a)  udformningen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi samt de tekniske specifikationer eller standarder bag udformningen

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Foranstaltningen gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, som er etableret i mindst to forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol med de virksomheder, der er støttemodtagere, må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

2.  Foranstaltningen gennemføres ved et samarbejde mellem mindst tre virksomheder, som er etableret i mindst tre forskellige medlemsstater. Den effektive kontrol med de virksomheder, der er støttemodtagere, samt deres underleverandører i forbindelse med foranstaltningen må ikke direkte eller indirekte varetages af den samme enhed, og de må ikke kontrollere hinanden.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når der er tale om foranstaltninger, der er defineret i litra b) til f) i første stykke, skal foranstaltningen være baseret på fælles tekniske specifikationer.

4.  Når der er tale om foranstaltninger, der er defineret i litra b) til f) i første stykke, skal foranstaltningen være baseret på fælles tekniske specifikationer eller standarder, der fremmer interoperabiliteten.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Støttemodtagerne skal være virksomheder, der er etableret i Unionen, hvori medlemsstaterne og/eller statsborgere i medlemsstaterne ejer mere end 50 % af foretagendet, og som er underlagt deres effektive kontrol, jf. artikel 6, stk. 3, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender. Desuden infrastruktur, faciliteter, aktiver og ressourcer, der af deltagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes til foranstaltninger, der finansieres under programmet, ikke være placeret på et tredjelands territorium i hele projektets varighed.

1.  Støttemodtagerne og deres underkontrahenter skal være offentlige eller private virksomherder, der er etableret i Unionen, og deres ledelsesstrukturer skal være placeret i Unionen. Desuden skal infrastruktur, faciliteter og aktiver, der af støttemodtagerne, herunder underkontrahenter og andre tredjeparter, anvendes i forbindelse med foranstaltninger, der finansieres under programmet, være placeret på en medlemsstats territorium i hele projektets varighed.

 

Støttemodtagerne og deres underkontrahenter bør i princippet ikke underlægges kontrol fra tredjelande eller enheder i tredjelande.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Yderligere betingelser for deltagelse

 

1. Arbejdsprogrammet kan, hvis det er hensigtsmæssigt og behørigt begrundet, foreskrive yderligere betingelser i overensstemmelse med specifikke politiske krav eller aktionens type og mål, herunder betingelser vedrørende deltagerantal og -type samt etableringssted.

 

2. Støttemodtagerne kan, hvis det er hensigtsmæssigt, samarbejde med virksomheder, der er etableret i et tredjeland, der er identificeret i arbejdsprogrammet.

 

Det samarbejde, der er omhandlet i første afsnit, forudsætter, at sådanne virksomheder har relevant ekspertise i forhold til den støtteberettigede aktion.

 

En virksomhed, der kontrolleres af et tredjeland eller af enheder, der er etableret i et tredjeland, kan samarbejde med støttemodtagerne i forbindelse med en aktion, hvis den medlemsstat, hvor støttemodtageren er placeret, i overensstemmelse med effektive nationale procedurer eller kontraktlige aftaler giver et fyldestgørende tilsagn om, at den pågældende virksomheds deltagelse i aktionen ikke vil være i strid med Unionens og medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarsinteresser som fastsat inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i TEU.

 

For så vidt angår stk. 2, første og andet afsnit, opfylder NATO-medlemslande altid adgangskravene.

 

3. Støtteberettigede foranstaltninger skal være i tråd med de opgaver, der er omhandlet i artikel 42 i TEU, vedrørende fredsbevarende operationer, konfliktforebyggelse og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i De Forenede Nationers pagt.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bidrager til innovation og teknologisk udvikling af forsvarsindustrien og således til fremme af Unionens industrielle autonomi inden for forsvarsteknologi og

b)  bidrager til innovation og teknologisk udvikling af forsvarsindustrien og således til fremme af Unionens industrielle autonomi inden for forsvarsteknologi samt bidrager til styrkelsen af det indre marked for forsvar

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrager til Unionens sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser ved at styrke de militære teknologier, der bidrager til at gennemføre de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab og

c)  bidrager til den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) ved at styrke de militære teknologier, der bidrager til gennemførelse af de forsvarsmæssige kapacitetsprioriteter, som er aftalt af Unionens medlemsstater i fællesskab og, hvor det er hensigtsmæssigt, på regionalt eller internationalt plan

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. medlemsstaternes bidrag og

d)  er rentable som påvist af støttemodtagerne ved, at de resterende omkostninger ved den støtteberettigede foranstaltning dækkes gennem andre finansieringskilder, som f.eks. medlemsstaternes bidrag

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  for foranstaltninger, der er beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne, idet støttemodtagerne påviser, at medlemsstaterne har forpligtet sig til i fællesskab at fremstille og indkøbe det endelige produkt eller den endelige teknologi på koordineret vis, herunder fælles indkøb, hvor det er relevant.

e)  for foranstaltninger, der er beskrevet i litra b) til e) i artikel 6, stk. 1: bidrager til den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne og styrkelse af det indre marked for forsvar, idet støttemodtagerne påviser, at medlemsstaterne har forpligtet sig til i fællesskab at udvikle, fremstille eller indkøbe det endelige produkt eller den endelige teknologi på koordineret vis, herunder fælles indkøb, hvor det er relevant, i overensstemmelse med direktiv 2009/81/EF om indgåelse af kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  indebærer en væsentlig inddragelse af SMV'er, der er etableret i Unionen, og som tilføjer merværdi, enten ved at optræde som medlemmer af konsortiet eller som underkontrahenter, og navnlig af SMV'er, der ikke er etableret i de medlemsstater, hvor de andre virksomheder i konsortiet er etableret

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  øget eller nyt grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må ikke overstige 20 % af foranstaltningens samlede omkostninger, når det drejer sig om prototypefremstilling. I alle andre tilfælde kan bistanden dække op til foranstaltningens samlede omkostninger.

1.  Den finansielle bistand fra Unionen, der ydes inden for rammerne af programmet, må ikke overstige 50 % af foranstaltningens samlede omkostninger, når det drejer sig om prototypefremstilling som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b). I forbindelse med alle andre foranstaltninger som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a) og litra c) til litra eb), bistanden ikke overstige 75 % af foranstaltningens samlede omkostninger og 100 %, såfremt disse foranstaltninger er iværksat af SMV'er.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis et konsortium forpligter sig til at øremærke mindst 10 % af foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger til SMV'er, der er etableret i andre medlemsstater end de medlemsstater, hvor virksomhederne i konsortiet er etableret, kan dette konsortium nyde godt af en finansieringssats, der forhøjes med yderligere 10 procentpoint.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen ejer ikke de produkter eller teknologier, der følger af foranstaltningen, ligesom den ikke har nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til projektet.

Kommissionen ejer ikke de produkter eller teknologier, der følger af foranstaltningen, ligesom den ikke har nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til projektet. Teknologiske produkter, som udvikles eller frembringes med støtte fra denne EU-fond, må ikke indgå i teknologioverførsler eller intellektuelle ejendomsrettigheder til fordel for et tredjeland eller en økonomisk aktør, som ikke kontrolleres af en medlemsstat.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vedtager gennem en gennemførelsesretsakt et flerårigt arbejdsprogram, der dækker programmets varighed. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 16, stk. 2. Dette arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med målene i artikel 2.

1.  Kommissionen vedtager gennem en gennemførelsesretsakt et toårigt arbejdsprogram, der dækker programmets varighed. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 16, stk. 2.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet.

2.  Arbejdsprogrammet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de kategorier af projekter, der skal finansieres under programmet, og deres direkte relation til målene i artikel 2.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Arbejdsprogrammet skal sikre, at en troværdig del af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er at deltage på tværs af grænserne.

3.  Arbejdsprogrammet skal sikre, at en troværdig del af det samlede budget tilgodeser foranstaltninger, der gør det muligt for SMV'er at deltage på tværs af grænserne, eventuelt på grundlag af en særlig projektkategori med fokus på grænseoverskridende samarbejde mellem SMV'er.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Arbejdsprogrammet skal identificere de tredjelande, hvor virksomheder, der samarbejder med støttemodtagerne, kan være placeret i henhold til artikel 7a.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol og rapportering

Kontrol, evaluering og rapportering

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge gennemførelsen af programmet og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012. Med henblik herpå skal Kommissionen etablere de nødvendige overvågningsordninger.

1.  Kommissionen skal regelmæssigt overvåge og evaluere gennemførelsen af programmet og årligt rapportere om de fremskridt, der gøres i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, litra e), i forordning nr. 966/2012. Med henblik herpå skal Kommissionen etablere de nødvendige overvågningsordninger.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen en retrospektiv evalueringsrapport og sender den til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal — på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter — navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2. Den skal også analysere SMV'ers deltagelse i projekter på tværs af grænserne under programmet samt SMV'ers bidrag til den globale værdikæde.

2.  For at fremme produktiviteten og effektiviteten af Unionens fremtidige politiske foranstaltninger udarbejder Kommissionen årlige evalueringsrapporter og sender dem til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporterne skal – på baggrund af relevante høringer af medlemsstaterne og de vigtigste interesserede parter – navnlig vurdere fremskridtene i retning af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 2, og samtidig undersøge de støtteberettigede foranstaltningers effektivitet hvad angår finansiel gennemførelse, resultater, omkostninger og, om muligt, virkning. De skal også analysere de forskellige tildelingskriterier som fastsat i artikel 10 og forelægge relevante oplysninger, herunder oplysninger om SMV'ers og små midcapselskabers deltagelse i de gennemførte projekter og i den globale værdikæde.

 

Rapporterne skal desuden indeholde oplysninger om fordelingen af de frembragte intellektuelle ejendomsrettigheder.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU’s forsvarsindustri

Referencer

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.6.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Behandling i udvalg

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

8

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tim Aker

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU’s forsvarsindustri

Referencer

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Dato for høring af EP

7.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Associerede udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Ordførere

Dato for valg

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

12

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

26.2.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 9. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik