ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  26.2.2018 - (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) - ***I

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Françoise Grossetête
  Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
  Ioan Mircea Paşcu, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Esteban González Pons, Επιτροπή Προϋπολογισμών
  (*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού


  Διαδικασία : 2017/0125(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0037/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0037/2018
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0294),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0180/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2017[1],

  –  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0037/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

  στην πρόταση της Επιτροπής

  ---------------------------------------------------------

  xx

  2017/0125 (COD)

  Πρόταση

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 173,

  Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[4],

  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα (CWC) της 3ης Σεπτεμβρίου 1992,

  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα (BWC) της 19ης Απριλίου 1972,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία[5],

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ▌της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών, ούτως ώστε να προαχθούν οι συνέργειες και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, και για την προώθηση της από κοινού αγοράς και συντήρησης αμυντικών εξοπλισμών από τα κράτη μέλη. Το ταμείο αυτό θα αποτελεί συμπλήρωμα των εθνικών προϋπολογισμών που χρησιμοποιούνται ήδη για τον σκοπό αυτό και θα πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο για τη συνεργασία των κρατών μελών και την ενίσχυση των επενδύσεών τους στον τομέα της άμυνας. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας.

  (1α)  Για να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών εξοπλισμών, καθώς και για να έχει πραγματικό αντίκτυπο το παρόν πρόγραμμα, καίρια σημασία έχει η εκπλήρωση των βασικών κανονιστικών προϋποθέσεων, ιδίως η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6].

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ▌της καινοτόμου ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων της άμυνας στον κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, που παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας, δεδομένου ότι, πέραν των αποτελεσμάτων στον τομέα της άμυνας, θετικά αποτελέσματα μπορούν να αναμένονται επίσης στον μη στρατιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (3)  Για την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών κλίμακας της αμυντικής βιομηχανίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, προάγοντας, με τον τρόπο αυτό, την τυποποίηση των αμυντικών συστημάτων και βελτιώνοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητά τους. Προκειμένου να υποστηριχθεί μια ανοιχτή και δίκαιη εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει ισχυρή στήριξη στη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και να διευκολύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ νέων εταίρων.

  (4)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει περίοδο δύο ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ θα πρέπει να καθοριστεί το ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος γι’ αυτή την περίοδο.

  (4α)  Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό ποσό 500 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αποτελεί νέα πρωτοβουλία, που δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020[7], και προκειμένου να αποφευχθεί οιοσδήποτε αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, το ποσό αυτό θα πρέπει να αντληθεί αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και/ή μέσω της κινητοποίησης των συναφών ειδικών μέσων του ΠΔΠ. Το τελικό ποσό θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

  (5)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8]. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή δημόσιες συμβάσεις, λαμβανομένων υπόψη των συνδυαστικών μηχανισμών.

  (6)  Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προγράμματος βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. ▌

  (7)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, στην πράξη δεν θα δρομολογηθούν συνεργατικά έργα μεταξύ επιχειρήσεων αν τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει πρώτα να στηρίξουν αυτά τα έργα. Αφού καθορίσουν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και λαμβάνοντας υπόψη επίσης, κατά περίπτωση, συνεργατικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακή βάση, τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν αμυντικές απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Θα πρέπει επίσης να διορίσουν έναν διαχειριστή έργου ως επικεφαλής των εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη συνεργατικού έργου. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται τον διαχειριστή έργου σχετικά με την πρόοδο που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τον δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης ούτως ώστε ο διαχειριστής έργου να μπορεί να διασφαλίζει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους δικαιούχους.

  ▌(9)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών ούτε τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σχετικά με την πολιτική εξαγωγής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, που ορίζονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου[9].

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα ισχύει επίσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητάς τους.

  (11)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο εφόσον υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη.

  (12)  Η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα και να προαχθεί η διαλειτουργικότητα. Η απουσία ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πολυπλοκότητα, επικαλύψεις, καθυστερήσεις και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος.

  (13)  Δεδομένου ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, που θα συμβάλουν στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και τελούν υπό τον πραγματικό έλεγχο κρατών μελών ή υπηκόων τους θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Άλλες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και δεν ελέγχονται πραγματικά από κράτη μέλη ή υπηκόους τους δύνανται να είναι επιλέξιμες για τους σκοπούς μιας δράσης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, εφόσον υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο πραγματικός έλεγχος στην επιχείρηση από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας αφαιρείται και ότι παρεμποδίζεται η πρόσβασή τους σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη δράση. Η επιχείρηση θα πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί. Προκειμένου να αξιολογηθεί ο πραγματικός έλεγχος μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται ο τόπος και ο τρόπος λήψης στρατηγικών εμπορικών αποφάσεων. Αυτό προϋποθέτει ανάλυση της διακυβέρνησης της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να διενεργείται με βάση μια συνολική θεώρηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι επίσης σκόπιμο να εξετάζονται άλλες πτυχές που είναι πιθανό να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων για στρατηγικά οικονομικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των μετόχων, οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί και η εμπορική συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και όλων των μετόχων της από τρίτες χώρες. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών. Οι υλικοί, άυλοι και ανθρώπινοι πόροι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι προς χρήση και απαλλαγμένοι από οιονδήποτε περιορισμό έναντι τρίτων χωρών.

  (14)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του προγράμματος. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα, και ειδικά τα έργα με σημαντική συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως διασυνοριακών ΜΜΕ, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

  (14α)  Επιλέξιμες δράσεις που αναπτύσσονται με σημαντική συμμετοχή ΜΜΕ οι οποίες υποστηρίζουν το άνοιγμα της αλυσίδας εφοδιασμού, συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του προγράμματος.

  (15)  Εάν μια κοινοπραξία επιχειρήσεων επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο του προγράμματος και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης έχει τη μορφή επιδότησης, χρηματοδοτικού μέσου ή δημόσιας σύμβασης, η κοινοπραξία θα πρέπει να διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή, ο οποίος θα είναι το κύριο σημείο επαφής με την Επιτροπή.

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη διατήρηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανεξαρτησίας της. Θα πρέπει επίσης να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013 υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να καταστούν διαθέσιμες βασικές ικανότητες και να αντιμετωπισθούν κρίσιμες ελλείψεις μέσω συγκεκριμένων σχεδίων σε τομείς όπως τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα, η ικανότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, οι δορυφορικές επικοινωνίες και ο κυβερνοχώρος. Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της της 30ής Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα», η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι πολιτικοστρατιωτικές συνέργειες, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η διαστημική πολιτική, η κυβερνοασφάλεια, η κυβερνοάμυνα και η θαλάσσια ασφάλεια. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ▌υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν το συμφέρον της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και δεν συνιστούν εμπόδιο στη συμμετοχή κανενός κράτους μέλους.

  (16α)  Τα κράτη μέλη εργάζονται μεμονωμένα και από κοινού για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την επιχειρησιακή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οχημάτων και σκαφών. Η επιχειρησιακή χρήση περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθέσεων σε στρατιωτικούς στόχους. Η έρευνα και η ανάπτυξη που συνδέονται με την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών, υποστηρίζονται με κονδύλια της ΕΕ και προβλέπεται αυτό να συνεχιστεί στο μέλλον, ενδεχομένως και στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση των τεχνολογιών ή των προϊόντων που αναπτύσσονται στο πλαίσιό του.

  (17)  Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων, η δέσμευση των κρατών μελών για αποτελεσματική συνεισφορά στη χρηματοδότηση των δράσεων θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο χορήγησης για τις δράσεις αυτές και να αποτυπώνεται σε έγγραφη πράξη.

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση, μεταξύ άλλων και για τις τεχνολογίες διπλής χρήσης, με σκοπό την εδραίωση της ζήτησης στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης.

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον δαπανηρή δράση κατά τη φάση της ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους.

  (20)  Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης της Ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Ένωση δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους δικαιούχους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε οιονδήποτε περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

  (21)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση διετούς προγράμματος εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος, ιδίως δε τον στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[10]. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να καθιστά δυνατή την ανοιχτή, αμερόληπτη και διαφανή διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, ποσοστό 15% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις, το οποίο θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να συμπεριληφθούν στις αξιακές αλυσίδες των δράσεων. Από αυτό το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να επωφελούνται επίσης εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μια κατηγορία έργων θα πρέπει να είναι ειδικά αφιερωμένη στις ΜΜΕ.

  (21α)  Σε όλες οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν οντότητες από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Η χρήση ενός συστήματος γενικών αδειών μεταφοράς για τους σκοπούς του προγράμματος αναμένεται ότι θα μειώσει σημαντικά τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από μεταφορές μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δημοσιεύουν τις γενικές άδειες μεταφοράς που αφορούν το παρόν πρόγραμμα. Εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του προγράμματος, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι διαχειριστές έργων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.

  (21β)  Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει τον διάλογο με ένα ευρύ φάσμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και μη παραδοσιακών προμηθευτών στον τομέα της άμυνας.

  (22)  Προκειμένου να αποκομιστούν οφέλη από την εμπειρογνωσία του στον τομέα της άμυνας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα αναλάβει τον ρόλο παρατηρητή στην επιτροπή των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνδράμει επίσης την επιτροπή των κρατών μελών.

  (22α)  Θα πρέπει να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθεστώς παρατηρητή στην επιτροπή των κρατών μελών.

  (23)  Για την επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, η Επιτροπή ▌θα πρέπει να οργανώνει ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 966/2012. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων που θα λαμβάνονται, η οποία θα γίνεται με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που θα πρέπει να επιλέγονται βάσει διαφανούς διαδικασίας, η Επιτροπή θα επιλέγει τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των σχετικών κανόνων της για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Θα πρέπει, επιπλέον, να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι οι εμπειρογνώμονες προέρχονται από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, καθώς και για τη χορήγηση της χρηματοδότησης σε επιλεγμένες δράσεις. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

  (24)  Για την έγκριση των προαναφερθεισών εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών επιπτώσεών τους για την εφαρμογή της βασικής πράξης.

  (25)  Η Επιτροπή, στο τέλος του προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίσει έκθεση εφαρμογής που θα εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δικαιούχων και την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών μελών στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος, θα πρέπει να προτείνει, σε συνάρτηση με το ερευνητικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα προϊόντα και τις τεχνολογίες οντοτήτων τρίτων χωρών, κυρίως αυτών που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

  (25α)  Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο για αυτού του είδους τις δράσεις, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού και προσαρμοσμένων εκτελεστικών μέτρων.

  (25β)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή προώθηση του προγράμματος, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του και, κατά συνέπεια, να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας και οι αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών.

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

  Άρθρο 1

  Θεσπίζεται ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα») για δράση της Ένωσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Άρθρο 2

  Στόχοι

  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

  α)  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ένωση, η οποία συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μέσω της στήριξης δράσεων που διεξάγονται στην Ένωση κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

  β)  στήριξη και αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή προϊόντων αποκλειστικά σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων της αμυντικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη συμβολή στη δημιουργία νέας διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων·

  γ)  ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ενωσιακής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική αγορά και στην παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων μέσω ενοποίησης, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο·

  γ α)  προώθηση της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων και της διαλειτουργικότητάς τους, που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να επωφεληθούν από σημαντικές οικονομίες κλίμακας·

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης», όπως αναφέρονται στο σημείο β), νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και απασχολούν κατ’ ανώτατο όριο 3 000 άτομα. Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του τίτλου Ι του παραρτήματος στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής[11].

  Άρθρο 3

  Προϋπολογισμός

  Το ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια EUR (σε τρέχουσες τιμές) και πρέπει να αντληθεί αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020 και/ή μέσω της κινητοποίησης των συναφών ειδικών μέσων του ΠΔΠ.

  Άρθρο 4

  Γενικές διατάξεις χρηματοδότησης

  1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δύναται να παρέχεται μέσω των μορφών χρηματοδότησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ▌ειδικότερα μέσω επιδοτήσεων και, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, χρηματοδοτικών μέσων και δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συνδυαστικών μηχανισμών.

  2.  Τα είδη χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι μέθοδοι εφαρμογής επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων.

  3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ▌.

  4.  Τα κράτη μέλη διορίζουν διαχειριστή έργου ▌. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τον διαχειριστή έργου σχετικά με την πρόοδο που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τους επιλέξιμους δικαιούχους ▌.

  Άρθρο 5

  Είδη χρηματοδοτικών μέσων

  1.  Τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον τίτλο VIII του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για οντότητες που υλοποιούν δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 6.

  2.  Δύνανται να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα είδη χρηματοδοτικών μέσων:

  α) επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

  β) δάνεια ή εγγυήσεις·

  γ) μέσα επιμερισμού κινδύνου.

  Άρθρο 6

  Επιλέξιμες δράσεις

  1.  Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη νέων όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην Ένωση, όσον αφορά:

  α)  τον σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός·

  β)  την ανάπτυξη πρωτοτύπων για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία. Το πρωτότυπο είναι ένα μοντέλο προϊόντος ή τεχνολογίας που μπορεί να καταδείξει την απόδοση του στοιχείου σε επιχειρησιακό περιβάλλον·

  γ)  την εκτέλεση δοκιμών για ένα αμυντικό προϊόν, υλικό ή άυλο στοιχείο ή τεχνολογία·

  δ)  την έγκριση αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας· η έγκριση είναι ολόκληρη η διαδικασία κατά την οποία καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός ενός προϊόντος/στοιχείου/τεχνολογίας πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις. Αυτή η διαδικασία παρέχει αντικειμενικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία καταδεικνύεται ότι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός σχεδιασμού έχουν επιτευχθεί·

  ε)  την πιστοποίηση αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία μια εθνική αρχή πιστοποιεί ότι το προϊόν/στοιχείο/τεχνολογία συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς·

  στ)  τη διεξαγωγή μελετών, όπως μελέτες σκοπιμότητας και άλλα συνοδευτικά μέτρα.

  2.  Η δράση αναλαμβάνεται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Τρεις, τουλάχιστον, από τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε ασκούν αμοιβαίο έλεγχο.

  3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ως «πραγματικός έλεγχος» νοείται η σχέση που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε χωριστά είτε από κοινού, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών εκτιμήσεων, παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης άμεσης ή έμμεσης αποφασιστικής επιρροής σε μια επιχείρηση, ιδίως:

  α)  με το δικαίωμα χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης·

  β)  με δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση, την ψηφοφορία ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο επηρεάζουν αποφασιστικά τη λειτουργία της επιχείρησης.

  4.  Όταν πρόκειται για τις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως στ), η δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, ούτως ώστε να ενισχύονται η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

  4α.  Δράσεις για προϊόντα που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής και συναφείς τεχνολογίες πυρηνικών κεφαλών, δράσεις για προϊόντα που σχετίζονται με απαγορευμένα όπλα και πυρομαχικά, όπλα που δεν συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως πυρομαχικά διασποράς σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς, νάρκες κατά προσωπικού σύμφωνα με τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους, εμπρηστικά όπλα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ΙΙΙ της Σύμβασης για τα απάνθρωπα όπλα, καθώς και πλήρως αυτόνομα όπλα που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο στις αποφάσεις όσον αφορά τους στόχους και την εμπλοκή, δεν είναι επιλέξιμες.

  Άρθρο 7

  Επιλέξιμες οντότητες

  1.  Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση, που δεν ελέγχονται πραγματικά από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, ▌βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Η χρήση των εν λόγω υποδομών, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και πόρων δεν υπόκειται σε κανενός είδους έλεγχο ή περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

  1α.  Σε περίπτωση αλλαγής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της δράσης, στον πραγματικό έλεγχο της επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, η επιχείρηση ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

  1β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ένωση η οποία ελέγχεται πραγματικά από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιάμεσων επιχειρήσεων, μπορεί να είναι επιλέξιμη εφόσον, για τους σκοπούς μιας δράσης που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος, υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούνται συγκεκριμένα όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α)  αφαιρείται ο πραγματικός έλεγχος τρίτης χώρας ή οντότητας τρίτης χώρας επί της επιχείρησης·

  β)  αποτρέπεται η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη δράση· και

  γ)  η κυριότητα της διανοητικής ιδιοκτησίας και τα αποτελέσματα που απορρέουν από τη δράση παραμένουν στον δικαιούχο κατά τη διάρκεια της δράσης και μετά την ολοκλήρωσή της και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

  Η επιχείρηση παρέχει στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί.

  2.  Εάν ο δικαιούχος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, αναπτύσσει μια δράση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, είναι επιλέξιμος για την αυξημένη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση.

  2β.  Εάν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά υποκατάστατα άμεσα διαθέσιμα στην Ένωση και αν η χρήση αυτή δεν θα αντέβαινε στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους μπορούν να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, εγκαταστάσεις και πόρους που βρίσκονται ή διατηρούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών της Ένωσης ή ελέγχονται από τρίτες χώρες.

  Κατά την εκτέλεση επιλέξιμης δράσης, οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους δύνανται επίσης να συνεργάζονται με επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός του εδάφους των κρατών μελών ή ελέγχονται αποκλειστικά από τρίτες χώρες ή από οντότητες τρίτων χωρών, εάν αυτό δεν θα αντέβαινε στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι δαπάνες που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Άρθρο 8

  Δήλωση αιτούντων

  Κάθε αιτών δηλώνει εγγράφως ότι γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, του κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης και της συναφούς εθνικής νομοθεσίας για τους ελέγχους των εξαγωγών.

  Άρθρο 9

  Κοινοπραξία

  1.  Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο επαφής μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη συμφωνία επιδότησης. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή χρηματοδοτικού μέσου ή δημόσιας σύμβασης.

  2.  Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχουν σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε ό, τι αφορά την υλοποίηση της δράσης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τα νέα προϊόντα, (σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης), με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

  Άρθρο 10

  Κριτήρια χορήγησης

  Οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 και με βάση τα παρακάτω σωρευτικά κριτήρια:

  α)  αριστεία, βιομηχανικές επιδόσεις και παρουσία σημαντικών πλεονεκτημάτων έναντι υφιστάμενων προϊόντων ή τεχνολογιών· και

  β)  συμβολή στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών και, συνακόλουθα, στην ενίσχυση της βιομηχανικής και στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών· και

  β α)  συμβολή στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα σε όλη την Ένωση· και

  γ)  συμβολή στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες, ιδίως στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας· και

  γ α)  συμβολή στη δημιουργία νέας διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων· και

  δ)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών· και

  δ α)  το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης που προορίζεται για τη συμμετοχή ΜΜΕ εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως μελών της κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβων, είτε ως άλλων επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού· και

  ε)  για τις δράσεις που περιγράφονται στα στοιχεία β) έως ε) του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων προμηθειών, κατά περίπτωση.

  Άρθρο 11

  Ποσοστά χρηματοδότησης

  1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, κατά την έννοια του άρθρου 126 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να καλύπτει το συνολικό επιλέξιμο κόστος της δράσης.

  2.  Δράση που υλοποιείται από δικαιούχο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες.

  2α.  Μια δράση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, μπορεί να επωφελείται από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες, όταν το 15 % τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου κόστους της διατίθεται σε ΜΜΕ εγκατεστημένες στην ΕΕ. Το αυξημένο αυτό ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω κατά ποσοστό ισοδύναμο με το διπλάσιο του ποσοστού του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης που διατίθεται σε ΜΜΕ εγκατεστημένες σε κράτος μέλος άλλο από τα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένες οι άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση και δεν είναι ΜΜΕ.

  2β.  Μια δράση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες, όταν το 30 % τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης διατίθεται σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης εγκατεστημένες στην ΕΕ.

  2γ.  Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται με εφαρμογή σταθερού ποσοστού 25% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση.

  2δ.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ποσοστών χρηματοδότησης, δεν καλύπτει πάνω από το 100% του επιλέξιμου κόστους της δράσης.

  Άρθρο 12

  Κυριότητα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

  1.  Η Ένωση δεν έχει στην κυριότητά της τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όσον αφορά τη δράση.

  1α.  Τα αποτελέσματα δράσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή περιορισμό από τρίτη χώρα ή οντότητα.

  1β.  Εάν η ενωσιακή βοήθεια παρέχεται υπό μορφή δημόσιας σύμβασης για μελέτη, όλα τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα δωρεάν, μη αποκλειστικής άδειας χρήσης της μελέτης κατόπιν ρητού αιτήματός τους.

  Άρθρο 12α

  Γενικές άδειες μεταφοράς

  1.  Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος ισχύει το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12].

  2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και στους διαχειριστές έργου που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού κατ’ αναλογία.

  Άρθρο 13

  Πρόγραμμα εργασίας

  1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16α, για τη θέσπιση διετούς προγράμματος εργασίας για τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό το ▌πρόγραμμα εργασίας είναι σύμφωνο με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι κατηγορίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β). Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης μια κατηγορία έργων ειδικά για τις ΜΜΕ.

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 15% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή ενσωμάτωση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

  Άρθρο 14

  Διαδικασία χορήγησης

  1.  Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η χρηματοδότηση της Ένωσης χορηγείται έπειτα από ▌προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/12 της Επιτροπής[13].

  2.  Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που είναι πολίτες της ΕΕ και προέρχονται από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα κρατών μελών, οι οποίοι επιλέγονται με διαφανή διαδικασία, λαμβανομένων υπόψη των ασυμβατοτήτων λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, βάσει των κριτηρίων χορήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 10.

  3.  Η Επιτροπή χορηγεί, έπειτα από κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τη χρηματοδότηση για τις επιλεγμένες δράσεις, μέσω εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

  Άρθρο 15

  Ετήσιες δόσεις

  Η Επιτροπή μπορεί να κατανέμει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού σε ετήσιες δόσεις.

  Άρθρο 16

  Επιτροπή

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλούνται να συμβάλουν ως παρατηρητές.

  2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

  Άρθρο 16α

  Άσκηση της εξουσιοδότησης

  1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

  2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δύο ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

  3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

  4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

  5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν προβάλει αντίρρηση εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

  Άρθρο 17

  Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του προγράμματος και υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την παρακολούθηση.

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει αναδρομική έκθεση αξιολόγησης και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η διασυνοριακή συμμετοχή, μεταξύ άλλων η συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η ενσωμάτωση ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προέλευσης των δικαιούχων και την κατανομή την χρηματοδότησης μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών μελών, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

  2α.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προτείνει λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα προϊόντα και τις τεχνολογίες οντοτήτων τρίτων χωρών, κυρίως αυτών που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

  2β.  Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη του παρόντος προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, συνοδευόμενη από κατάλληλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

  Άρθρο 18

  Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

  1.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται με προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, με την ανάκτηση ή, εάν είναι σκόπιμο, την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, ανάλογα με την περίπτωση, με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

  2.  Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να διενεργούν ελέγχους ή, στην περίπτωση διεθνών οργανισμών, την εξουσία να διενεργούν επαλήθευση, σύμφωνα με συμφωνίες που έχουν συνάψει μ’ αυτούς, βάσει εγγράφων αλλά και επιτόπου, σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, τους αναδόχους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει ενωσιακά κονδύλια δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

  3.  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14] και ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου[15], για τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιδότησης ή σύμβαση που χρηματοδοτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

  Άρθρο 19

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος          Ο Πρόεδρος

  • [1]    Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2] * Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
  • [3]   ΕΕ C […] της […], σ. […].
  • [4]   ΕΕ C […] της […], σ. […].
  • [5]   EΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 1.
  • [6]   Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).
  • [7]   Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
  • [8]   Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
  • [9]    Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).
  • [10]   ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
  • [11]    Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
  • [12]    Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).
  • [13]   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).
  • [14]   Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
  • [15]   Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 7 Ιουνίου 2017 περιλαμβάνει δύο σκέλη που θα εξασφαλίζουν την κάλυψη ολόκληρου του κύκλου βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Το πρώτο σκέλος επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση της συνεργατικής έρευνας στον τομέα των καινοτόμων αμυντικών τεχνολογιών. Το δεύτερο σκέλος στοχεύει στην απόκτηση αμυντικών δυνατοτήτων που υλοποιούνται σε πλαίσιο συνεργασίας. Μέρος αυτού αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης, επιδίωξη του οποίου είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ο συνολικός προϋπολογισμός άμυνας των κρατών μελών, σε αντίθεση με άλλους παγκόσμιους παράγοντες όπως η Κίνα και η Ρωσία, και η διαφορά του ποσού του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στην άμυνα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ένα προς δύο. Παράλληλα, η έλλειψη συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγεί στην επικάλυψη οπλικών συστημάτων και εξοπλισμών και, ως εκ τούτου, σε σημαντική δημοσιονομική αναποτελεσματικότητα. Η συνεργασία δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη, γεγονός που μαρτυρά η απουσία κοινών προδιαγραφών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες καθυστερήσεις και δαπάνες στον τομέα ανάπτυξης έργων τα οποία είναι, ωστόσο, εμβληματικά. Επιπλέον, η εξάρτηση από τρίτες χώρες για προϊόντα ή τεχνολογίες υπονομεύει τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

  Η αμυντική βιομηχανία μας, κατά συνέπεια, δεν διαθέτει μέχρι τώρα επαρκή κίνητρα για να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά τον πραγματικό τεχνολογικό της πλούτο. Η αμυντική βιομηχανία χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη για να παράσχει μια τεχνολογία φθηνότερη, πιο αξιόπιστη και περισσότερο ανεξάρτητη.

  Παραδόξως, η ανάγκες των Ευρωπαίων σε επίπεδο ασφάλειας απέναντι σε ένα, από πολλές απόψεις, ασταθές διεθνές πλαίσιο αυξάνονται και η ενιαία προσέγγιση της ΕΕ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο συνιστά εχέγγυο σταθερότητας. Η συνεργασία αποτελεί, επομένως, αναγκαία προστιθέμενη αξία για να δοθεί απάντηση στα αίτημα των πολιτών για ασφάλεια και να εδραιωθεί η θέση της Ένωσης.

  Η εισηγήτρια εκφράζει, ως εκ τούτου, την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ενός προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και θεωρεί απαραίτητο να επιτευχθεί η εφαρμογή του ήδη από τον Ιανουάριο του 2019, προκειμένου να εξασφαλιστούν σοβαρές προοπτικές για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία για την περίοδο μετά το 2020. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν με ταχείς ρυθμούς την παρούσα πρόταση.

  Η στρατηγική αυτονομία ως στόχος

  Το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει μέσο ενίσχυσης της αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας. Η στρατηγική αυτή αυτονομία είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ελευθερία δράσης της Ένωσης στον κόσμο. Μπορεί να βελτιωθεί μόνο με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και επιχειρήσεων, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στις κοινές προτεραιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τις ικανότητες· έτσι θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των έργων.

  Ο στόχος της αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 2 του κανονισμού. Κλειδί της αυτονομίας είναι η βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας. Για τον σκοπό αυτό, επιθυμία της Επιτροπής είναι να χρηματοδοτούνται από το παρόν πρόγραμμα μόνο επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται πράγματι από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, για δράσεις που υλοποιούνται στο έδαφος της ΕΕ. Οι υπεργολάβοι των επιχειρήσεων πρέπει επίσης να πληρούν το κριτήριο αυτό. Προκειμένου η βασική αυτή απαίτηση να καταστεί πιο ρεαλιστική, διαγράφεται από το άρθρο 7 το κριτήριο του 50 % για το ευρωπαϊκό μετοχικό κεφάλαιο, που φαίνεται υπερβολικά αυστηρό και ελάχιστα προσαρμοσμένο στις επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα. Προτείνεται επίσης να εντοπίζονται τα προϊόντα και οι τεχνολογίες που προέρχονται από τρίτο κράτος, ώστε η ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από αυτά.

  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της καινοτομίας

  Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, που συνιστά τη νομική βάση της παρούσας πρότασης κανονισμού, θα μετρηθεί με γνώμονα την ικανότητά της σε επίπεδο καινοτομίας και προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις. Κατά συνέπεια, η αριστεία και οι επιδόσεις της βιομηχανίας αποτελούν βασικά κριτήρια για τον συγκεκριμένο στρατηγικό τομέα. Το κανονιστικό περιβάλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να εξελιχθεί στρεφόμενο σε μια μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και καλύτερη τυποποίηση. Πρόκειται επίσης για στόχους του προγράμματος που πρέπει να περιληφθούν στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

  Η συνένωση επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι θετικό στοιχείο, λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να λειτουργεί εις βάρος των επιχειρήσεων που εργάζονται επί μακρόν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό που επιδιώκεται είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή συνεργασία και η απαίτηση για κοινές προδιαγραφές είναι πρωταρχικής σημασίας προκειμένου μια δράση να υποστηρίζεται από το παρόν πρόγραμμα.

  Τα οφέλη της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας θα είναι σημαντικά από πλευράς οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και το πρόγραμμα θα αντισταθμίσει τις δυσχέρειες που σχετίζονται με τη συνεργασία.

  Μια σημαντική θέση για τις ΜΜΕ

  Οι ΜΜΕ κατέχουν ήδη θέση θεμελιώδους σημασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεργάζονται σε όλα τα έργα τους με τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τεράστιο πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως για τις ΜΜΕ που δεν έχουν κίνητρα για συνεργασία. Έτσι, όλα τα κράτη μέλη που έχουν επιχειρήσεις ικανές να συμμετέχουν στην τεχνολογική αριστεία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα με τη δημιουργία νέων συνεργασιών, χωρίς να προστεθεί υπερβολική επιβάρυνση στα βιομηχανικά προγράμματα τα οποία είναι ήδη πολύ περίπλοκα.

  Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά τις ΜΜΕ στις οποίες θα αφιερωθεί μια ειδική κατηγορία έργων, ενώ θα εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί σε δράσεις που προωθούν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ (άρθρο 13).

  Κατάλληλη χρηματοδότηση

  Ο προϋπολογισμός των 500 εκατομμυρίων EUR είναι κατάλληλος για το πρόγραμμα αυτό, αλλά η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι ανακατανομές πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα EGNOS και Galileo, Copernicus, ITER και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές παρά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια ενώ θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί επίσης το περιθώριο του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

  ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, εισηγήτρια: Françoise Grossetête

  Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Νεοκλή ΣΥΛΙΚΙΩΤΗ, BENITO ZILUAGA Xabier, FERREIRA João, LÖSING Sabine, MATIAS Marisa, ERNST Cornelia

  Η έκθεση τάσσεται υπέρ της περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της ΕΕ. Επιδοτεί τη στρατιωτική αυτονομία μέσω αυξημένων επενδύσεων στην άμυνα και την έρευνα και τον εξοπλισμό για στρατιωτικούς σκοπούς, παρά την οικονομική κρίση και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και κατά παράβαση του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο απαγορεύει να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα. Υποστηρίζει επίσης τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ.

  Αντιτασσόμαστε στην έκθεση επειδή:

  -  διαμορφώνει την ΕΕ κατά τρόπον ώστε να αποτελέσει παγκόσμιο στρατιωτικό παράγοντα·

  -  χρησιμεύει στην επιδότηση του αμυντικού τομέα και του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών όπλων·

  -  στρατιωτικοποιεί μη στρατιωτικές πολιτικές και χρησιμοποιεί τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα ως πρόσχημα για την περαιτέρω ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ·

  -  υποστηρίζει περαιτέρω την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία·

  Απαιτούμε:

  -  πλήρη αφοπλισμό σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο·

  -  καμία χρηματοδότηση για στρατιωτικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

  -  δημόσια κονδύλια για την υποστήριξη των ποιοτικών θέσεων εργασίας, της αναβιομηχάνισης και των ΜΜΕ·

  -  την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης για μη στρατιωτικούς σκοπούς που υπηρετούν τους πολίτες και τις ανάγκες τους·

  -  όλες οι δραστηριότητες να σέβονται απολύτως τον Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο·

  -  αυστηρά μη στρατιωτικές ειρηνικές επιλύσεις των συγκρούσεων και τον διαχωρισμό πολιτικών και στρατιωτικών δράσεων·

  -  τον διαχωρισμό της ΕΕ από το ΝΑΤΟ.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.1.2018)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
  (COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Ioan Mircea Paşcu

  (*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η άμυνα είναι σημαντική. Με τη δήλωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 εδραίωσε την άμυνα εκ νέου στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Έκτοτε, η δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας διευρύνεται και εμβαθύνεται.

  Στα τέλη Ιουνίου 2016 η ΑΕ/ΥΕ, κ. Federica Mogherini, παρουσίασε τη συνολική στρατηγική, η οποία σηματοδότησε ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας και έδωσε τον τόνο για μια συνεκτική σειρά εκτελεστικών εγγράφων και των προτάσεων που διεύρυνε το όραμα για μια ισχυρότερη Ένωση ακόμα περισσότερο και όρισε με ακρίβεια τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας που χρειάζεται η Ευρώπη.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε ένα δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την έρευνα ΚΠΑΑ, το 2015 και το 2016, που συμπληρώθηκε από μια προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, το 2017. Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια θα συνεχιστεί μέχρι το 2019.

  Το καλοκαίρι του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας, προκειμένου να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες. Ως πρώτο μέτρο, η Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, με σκοπό τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Στην ευρωπαϊκή άμυνα, οι κυβερνήσεις προβαίνουν μόνο σε προμήθειες, και το πράττουν με βάση επιδιώξεις στρατηγικών, πολιτικών και αμυντικών ικανοτήτων. Η συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της άμυνας θα παράσχει στα κράτη μέλη ισχυρότερα κίνητρα για την ανάπτυξη και την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων στον τομέα της άμυνας. Η δέσμευση της ΕΕ θα στηρίξει επίσης την προσπάθεια που απαιτείται για τη συγκρότηση πανευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας και που υπάρχει σήμερα στην αμυντική βιομηχανία. Στην ατελή κατάσταση των αγορών στον τομέα της άμυνας, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι εμποδίζουν τη φυσική δημιουργία πανευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας. Ωστόσο, όταν οι κυβερνήσεις συνεργάζονται για την ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων, το ίδιο κάνουν και οι παράγοντες αλυσίδων αξίας για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων.

  Το πρόγραμμα στοχεύει ιδίως στο στάδιο της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων, ένα κρίσιμο στάδιο του κύκλου ζωής των αμυντικών ικανοτήτων. Μέχρι το στάδιο αυτό, έχουν καθοριστεί τα περισσότερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών ικανοτήτων και του κόστους ιδιοκτησίας για το μέλλον του κύκλου ζωής τους. Όταν τα προγράμματα ικανοτήτων έχουν αναπτυχθεί ως πολυεθνικά προγράμματα, αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο παγιώνονται οι περισσότερες ρυθμίσεις για το μοίρασμα της δαπάνης και των εργασιών. Θα ήταν, ως εκ τούτου, αποτελεσματικό να εστιαστεί το στάδιο αυτό σε επαρκή κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα ήταν επίσης αποδοτικό, εφόσον η παρέμβαση της ΕΕ προωθεί μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα χρηστών για ευρωπαϊκά προϊόντα στον τομέα της άμυνας, η οποία οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και πεδίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αμυντικών προϊόντων.

  Ο συντάκτης επιδοκιμάζει την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι η πρόταση θα πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικοδόμηση διευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας. Η ανάπτυξη μιας ισχυρότερης και πιο αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας -ο στόχος της EDIDP- θα ενίσχυε την τεχνολογική ανεξαρτησία της ΕΕ και τη στρατηγική της αυτονομία και, συνολικά, θα εδραίωνε την ΚΠΑΑ, ένας στόχος τον οποίο επιδιώκει σταθερά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Ο συντάκτης επισημαίνει τα ακόλουθα:

  •  Η ελευθερία δράσης και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και σε σχέση με τις απαιτήσεις αμυντικών ικανοτήτων, θα πρέπει να συνιστούν χαρακτηριστικά όλων των στόχων του προγράμματος.

  •  Η δράση της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να έχει ως στόχο να εντάξει φορείς από όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως από την ΕΕ13, σε αλυσίδες αξίας στον τομέα της άμυνας. Επιπλέον, στις αλυσίδες αξίας στον αμυντικό τομέα, οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και οι ενδιάμεσου μεγέθους κατασκευαστικές επιχειρήσεις, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε πολλά κράτη μέλη. Αυτές οι τελευταίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι ΜΜΕ όταν αυτό είναι σύμφωνο με τους στόχους του προγράμματος.

  •  Η κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ και τα κοινά μέτρα εφαρμογής ΕΕ-ΝΑΤΟ, καθώς και η ανάγκη συνεργασίας με άλλες περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις ενέργειες του προγράμματος, ανάλογα με την περίπτωση, τηρώντας παράλληλα τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών και της Ένωσης.

  •  Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζεται ένας κατάλληλος ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, τηρώντας τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

  •  Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να αποκλειστεί για ενέργειες σε σχέση με ορισμένα αμυντικά προϊόντα (όπλα μαζικής καταστροφής και σχετικές τεχνολογίες πυραυλικών κεφαλών, απαγορευμένα όπλα και πυρομαχικά, καθώς και πλήρως αυτόνομα όπλα που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση ή έλεγχο). Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να αποκλειστεί για ενέργειες σε σχέση με ορισμένα προϊόντα άμυνας (φορητά όπλα και ελαφρός οπλισμός), όταν η ενέργεια αναπτύσσεται κυρίως με σκοπό την εξαγωγή, δηλαδή όταν κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκφράσει αίτημα για την εκτέλεση της ενέργειας.

  •  Η πραγματικότητα δείχνει ότι οποιοδήποτε κριτήριο επιλεξιμότητας που συνδέεται με μερίδιο ιδιοκτησίας θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, λαμβανομένων υπόψη των περίπλοκων ρυθμίσεων στο εσωτερικό του κλάδου.

  •  Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να επικαιροποιηθούν, για τη βελτίωση των στόχων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  έχοντας υπόψη τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, η οποία συμφωνήθηκε από 23 κράτη μέλη στις 13 Νοεμβρίου 2017, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 42 παράγραφος 6 και στο άρθρο 46, καθώς και στο πρωτόκολλο 10,

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας.

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή περιγράφει τα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τομέας της άμυνας, τα οποία δυσχεραίνουν την αποδοτική χρήση των εθνικών πόρων για την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων που απαιτούνται για μια αποτελεσματική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Έτσι, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη και την απόκτηση ικανοτήτων άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική αυτονομία της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το ταμείο πρέπει να συμπληρώνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς που προορίζονται για την άμυνα και να προσφέρει κίνητρο στα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνα. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας. Προκειμένου να συμπληρώνει τα εθνικά προγράμματα, το ταμείο θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να εφαρμόσει σημαντική μόχλευση για τις εθνικές επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των βιομηχανιών τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι συνεπώς απαραίτητο να ενισχυθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών και των επιχειρήσεων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανικής ανάπτυξης.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α)  Προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της άμυνας, καθώς και για να έχει πραγματικό αντίκτυπο το παρόν πρόγραμμα, έχει κρίσιμη σημασία η εκπλήρωση των βασικών κανονιστικών προϋποθέσεων, και ιδίως η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, με στόχο τη στρατηγική και τεχνολογική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αποσκοπεί στον προοδευτικό καθορισμό και εφαρμογή κοινής αμυντικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και να επιδιώκει την ανάπτυξη των σύγχρονων ικανοτήτων που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων, στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μείωση της σπατάλης και των επικαλύψεων στην αγορά του τομέα της άμυνας. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας. Το πρόγραμμα, καθώς και κάθε μορφή δυνητικής συνέχειάς του μετά το 2020, θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Για την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών κλίμακας της αμυντικής βιομηχανίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (3)  Για την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών κλίμακας της αμυντικής βιομηχανίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, προωθώντας μια πιο ενοποιημένη αγορά, διασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεων και αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη ικανοτήτων και δαπανών. Σύμφωνα με μελέτες, η Ένωση θα μπορούσε να εξοικονομήσει από 25 έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

  Αιτιολόγηση

  Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας νομοθετικής πράξης είναι η μείωση της διασπάθισης των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή δημόσιες συμβάσεις.

  (5)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων και δημοσίων συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, στη βάση της εμπειρίας του παρόντος προγράμματος, χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως για το «παράθυρο ικανοτήτων» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μετά το 2020. Στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέσει οικονομικούς πόρους για το προσεχές πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εργασίες, την αξιολόγηση και τις σχετικές προτάσεις το συντομότερο δυνατό.

  _________________

  _________________

  6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

  6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

  Αιτιολόγηση

  Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση μελετών.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, στην πράξη δεν θα δρομολογηθούν συνεργατικά έργα μεταξύ επιχειρήσεων αν τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει πρώτα να στηρίξουν αυτά τα έργα. Αφού καθορίσουν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες σε επίπεδο Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη επίσης, κατά περίπτωση, συνεργατικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακή βάση, τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν στρατιωτικές απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Μπορούν επίσης να διορίσουν έναν διαχειριστή έργου ως επικεφαλής των εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη συνεργατικού έργου.

  (7)  Αφού καθορίσουν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες σε επίπεδο Ένωσης μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας και με σκοπό την επίτευξη του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 14ης Νοεμβρίου 2016 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν στρατιωτικές απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Μπορούν επίσης να διορίσουν έναν διαχειριστή έργου ως επικεφαλής των εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη συνεργατικού έργου.

  Αιτιολόγηση

  Το πρόγραμμα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες διαδικασίες για τον καθορισμό των κοινών προτεραιοτήτων όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8)  Αν μια δράση που στηρίζεται από το πρόγραμμα τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει τον διαχειριστή έργου πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τον δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης, ώστε ο διαχειριστής έργου να μπορέσει να διασφαλίσει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους δικαιούχους.

  (8)  Αν μια δράση που στηρίζεται από το πρόγραμμα τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή έργου που έχει διοριστεί από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλευτεί τον διαχειριστή έργου σχετικά με την πρόοδο της δράσης πριν από την εκτέλεση της πληρωμής προς τον δικαιούχο της επιλέξιμης δράσης, ώστε ο διαχειριστής έργου να μπορέσει να διασφαλίσει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους δικαιούχους.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών ούτε τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σχετικά με την πολιτική εξαγωγής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

  (9)  Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εξαγωγή προϊόντων, εξοπλισμού ή τεχνολογιών ούτε τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σχετικά με την πολιτική εξαγωγής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας. Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις πολιτικές των κρατών μελών για την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, οι οποίες πλαισιώνονται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα ισχύει επίσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του προοδευτικού καθορισμού κοινής αμυντικής πολιτικής και της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα ισχύει επίσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών της Ευρώπης.

  Αιτιολόγηση

  Το ζητούμενο είναι ο προοδευτικός καθορισμός κοινής αμυντικής πολιτικής. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας μέσω των μέτρων του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του πρωταρχικού στόχου.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο εφόσον υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη.

  (11)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο εφόσον υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές. Η απουσία ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών τεχνικών προδιαγραφών έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος.

  (12)  Η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές που προωθούν τη διαλειτουργικότητα. Η απουσία ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών τεχνικών προδιαγραφών έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Δεδομένου ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και τελούν υπό τον πραγματικό έλεγχο κρατών μελών ή υπηκόων τους θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών.

  (13)  Δεδομένου ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αποδοτικότητα της συνεργασίας και η ενοποίηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, καθώς και η υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής και τεχνολογικής αυτονομίας, μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και τελούν υπό τον πραγματικό έλεγχο κρατών μελών ή υπηκόων τους θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη, ως άμεσοι δικαιούχοι ή υπεργολάβοι. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή περιορισμούς από τρίτες χώρες, επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς σε τρίτες χώρες. Οι υλικοί, άυλοι και ανθρώπινοι πόροι πρέπει να είναι ελεύθεροι προς χρήση και απαλλαγμένοι από οιονδήποτε περιορισμό έναντι τρίτων κρατών. Επιχείρηση που ελέγχεται από τρίτες χώρες ή οντότητες τρίτων χωρών ή θυγατρικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση θα πρέπει να είναι επιλέξιμες εάν η υποστήριξη της Ένωσης σέβεται πλήρως τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της και εφόσον τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση διαβάθμιση ασφαλείας.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του προγράμματος. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

  (14)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, η οποία συμφωνήθηκε και υπεγράφη από τους υπουργούς Εξωτερικών και τους υπουργούς Άμυνας 23 κρατών μελών στις 13 Νοεμβρίου 2017, θα εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του προγράμματος. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης.

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία στα κράτη μέλη θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη διατήρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειρογνωσίας της αμυντικής βιομηχανίας στα κράτη μέλη και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτονομίας της Ένωσης. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Τα εθνικά σχέδια εφαρμογής των κρατών μελών στο πλαίσιο της PESCO τα οποία αποτελούνται από συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να συντονίζονται με το πρόγραμμα. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, και να μην οδηγούν σε αλληλοεπικαλυπτόμενες προσπάθειες.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (16α)  Τα κράτη μέλη εργάζονται μεμονωμένα και από κοινού για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οχημάτων και σκαφών. Η επιχειρησιακή χρήση των συστημάτων αυτών περιλαμβάνει τη διενέργεια επιθέσεων σε στρατιωτικούς στόχους. Η έρευνα και ανάπτυξη που συνδέονται με την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών, υποστηρίζονται από κονδύλια της Ένωσης, και αναμένεται ότι αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον, ενδεχομένως στο πλαίσιο και του παρόντος προγράμματος. Τίποτε στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση των τεχνολογιών ή των προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιό του.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης.

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση, με σκοπό την εδραίωση της ζήτησης στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να αποφευχθεί η αντιμετώπιση του προγράμματος ως μέσου αύξησης των ευρωπαϊκών εξαγωγών όπλων (μέσω της ανταγωνιστικότητας).

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον δαπανηρή δράση κατά τη φάση της ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους.

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης, συμπεριλαμβανομένου μέρους των έμμεσων εξόδων της δράσης με την έννοια του άρθρου 126 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον δαπανηρή δράση κατά τη φάση της ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης της Ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους δικαιούχους.

  (20)  Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης της Ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Ένωση δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους δικαιούχους. Τα αποτελέσματα των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε οιονδήποτε έλεγχο ή περιορισμό από τρίτο κράτος ή οντότητα.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας από επιτροπή κρατών μελών (εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις.

  (21)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος, ιδίως τον στόχο της ανταγωνιστικότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας από επιτροπή κρατών μελών με την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 (εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να τονίζει τον ρόλο των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τη διασυνοριακή συμμετοχή τους και, συνεπώς, ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25)  Η Επιτροπή, στο τέλος του προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίσει έκθεση εφαρμογής που θα εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο.Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα·

  (25)  Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει, έως το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, ενδιάμεση έκθεση προόδου και, στο τέλος του προγράμματος, έκθεση εφαρμογής. Στις εκθέσεις θα πρέπει να αναλύεται η ανάπτυξη των βιομηχανικών δεξιοτήτων και των αμυντικών ικανοτήτων, καθώς και η συνοχή με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών της και οι οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εκτέλεσης και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει επίσης να αναλύεται και να προωθείται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή τους στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Οι εκθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την προέλευση των δικαιούχων.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (25α)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή προώθηση του προγράμματος, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του και, συνεπώς, να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας και οι αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

  Σε μια προσπάθεια για να διαμορφωθεί σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, να ενισχυθεί η άμυνα της ΕΕ, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η ελευθερία δράσης των κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και να ευθυγραμμιστούν οι ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας με τις επιχειρησιακές δυνατότητες και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της στήριξης δράσεων κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

  α)  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας στην Ένωση και επίτευξη τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτονομίας μέσω της στήριξης δράσεων που θα υλοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης κατά τη φάση ανάπτυξης τεχνολογιών ή προϊόντων του τομέα της άμυνας·

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  στήριξη και αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες·

  β)  στήριξη, αξιοποίηση και εξισορρόπηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με την προώθηση της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ερευνητικών κέντρων, στις αλυσίδες αξίας αμυντικών τεχνολογιών ή προϊόντων, αποφεύγοντας την επικάλυψη των βιομηχανικών ικανοτήτων και φαινόμενα παραγκωνισμού των εθνικών επενδύσεων στον αμυντικό τομέα· κατά περίπτωση, και έχοντας κατά νου ότι πρέπει να αποτραπούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης·

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης.

  γ)  ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας, συμβάλλοντας έτσι στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης, , με την ενθάρρυνση της παραγωγής των υπό έρευνα προϊόντων και τεχνολογιών και, συνεπώς, με την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική αγορά και στην παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων μέσω συγχωνεύσεων, όπου αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο·

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α)  προώθηση της διαλειτουργικότητας και της καλύτερης τυποποίησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατάρτιση συνεργατικών σχεδίων, και υποστήριξη κοινών ορισμών για τις τεχνικές προδιαγραφές.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με ανάθεση των καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του συγκεκριμένου κανονισμού.

  3.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εφαρμόζεται από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Σε περίπτωση διορισμού διαχειριστή έργου από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εκτελεί την πληρωμή προς τους επιλέξιμους δικαιούχους κατόπιν ενημέρωσης του διαχειριστή έργου.

  4.  Τα κράτη μέλη διορίζουν έναν διαχειριστή έργου που συνεχίζει τη σύμβαση εξ ονόματός τους και ενημερώνει την Επιτροπή όταν πρόκειται να εκτελέσει την πληρωμή προς τους επιλέξιμους δικαιούχους. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι, εντός της κοινοπραξίας, διορίζουν τον δικό τους διαχειριστή έργου που συνεργάζεται με τον διορισμένο από τα κράτη μέλη διαχειριστή έργου.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη νέων όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών όσον αφορά:

  1.  Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη νέων όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών που θα δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία στο έδαφος της Ένωσης όσον αφορά:

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  -α)  μελέτες, όπως μελέτες σκοπιμότητας, και άλλα συνοδευτικά μέτρα·

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τον σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός·

  α)  τον σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επιμέρους δοκιμές για τη μείωση των κινδύνων σε βιομηχανικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον·

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  τη διεξαγωγή μελετών, όπως μελέτες σκοπιμότητας και άλλα συνοδευτικά μέτρα.

  στ)  την ανάπτυξη τεχνολογιών ή στοιχείων που αυξάνουν την αποδοτικότητα καθ´ όλο τον κύκλο ζωής των αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η δράση αναλαμβάνεται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε ασκούν αμοιβαίο έλεγχο.

  2.  Η δράση αναλαμβάνεται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη και παραμένει ανοικτή σε άλλες επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Καμία από τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε ασκεί έλεγχο στις άλλες.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν υπόκεινται σε καμία περίπτωση στον έλεγχο οποιασδήποτε τρίτης χώρας ή οντότητας εγκατεστημένης εκτός της Ένωσης.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Όταν πρόκειται για τις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως στ), η δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές.

  4.  Όταν πρόκειται για τις δράσεις που ορίζονται:

   

  α)  στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινή απαίτηση ικανότητας·

   

  β)  στην παράγραφο 1 στοιχείο -α) και στοιχεία β) έως στ), η δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να προωθείται η διαλειτουργικότητα.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4β.  Δράσεις σε σχέση με προϊόντα που σχετίζονται με όπλα μαζικής καταστροφής και συναφείς τεχνολογίες κεφαλών, δράσεις σε σχέση με προϊόντα που σχετίζονται με απαγορευμένα όπλα και πυρομαχικά, όπλα που δεν συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως πυρομαχικά διασποράς, και συναφή θέματα σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς, τις νάρκες κατά προσωπικού και συναφή θέματα σύμφωνα με τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους, εμπρηστικά όπλα συμπεριλαμβανομένου του λευκού φωσφόρου, πυρομαχικά με απεμπλουτισμένο ουράνιο, καθώς και σε σχέση με πλήρως αυτόνομα όπλα που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο δεν είναι επιλέξιμες. Δράσεις σε σχέση με προϊόντα που σχετίζονται με φορητά όπλα και ελαφρό οπλισμό, όταν αναπτύσσονται κυρίως με σκοπό την εξαγωγή, δηλαδή όταν κανένα κράτος μέλος δεν έχει εκφράσει αίτημα για την εκτέλεση της δράσης, δεν είναι επιλέξιμες.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση, στις οποίες τα κράτη μέλη και/ή υπήκοοι των κρατών μελών κατέχουν άνω του 50% της επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό έλεγχό της κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

  1.  Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση. Οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης ή της παραγωγής. Η χρήση αυτών των υποδομών, των εγκαταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών πόρων δεν υπόκειται σε έλεγχο ή περιορισμούς από τρίτες χώρες ή οντότητες τρίτων χωρών. Η τελική ελέγχουσα εταιρεία των δικαιούχων πρέπει να έχει την έδρα της στην Ένωση.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα παραβίαζε τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης όπως καθορίζεται στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σύμφωνα με τον τίτλο V της ΣΕΕ και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των συμφερόντων αυτών, ισχύουν τα ακόλουθα:

   

  α)  προϊόντα, περιουσιακά στοιχεία ή τεχνολογίες που δεν βρίσκονται στην Ένωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους όταν δεν υφίσταται στην Ένωση ισοδύναμη εναλλακτική λύση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα παραβίαζε τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης·

   

  β)  οι δικαιούχοι μπορούν να συνεργάζονται με επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός της επικράτειας της Ένωσης για δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι δικαιούχοι διασφαλίζουν και δεν παραχωρούν την πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν τη δράση στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός του εδάφους της Ένωσης, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, στο πρόγραμμα εργασίας και στις εκτελεστικές πράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος·

   

  γ)  Μια ΜΜΕ εγκατεστημένη σε κράτος μέλος του ΕΟΧ μπορεί να είναι υπεργολάβος, εφόσον είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον το ίδιο αγαθό ή/και υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί από ΜΜΕ σε ένα κράτος μέλος.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1β.  Εάν ένας φορέας της αλυσίδας εφοδιασμού, ανεξαρτήτως του επιπέδου υπεργολαβίας, παρέμβει σε κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας ή σε σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας, ο εν λόγω φορέας πρέπει να πληροί τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας με τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους τους.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1γ.  Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή σε σχέση με τον πραγματικό έλεγχο μιας επιχείρησης που συμμετέχει στο πρόγραμμα, η εν λόγω επιχείρηση θα πρέπει να ενημερώσει αμελλητί την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών, άμεσα ή μέσω θυγατρικών ή συμμετοχικών εταιρειών, σε δικαιοδοσίες που χαρακτηρίζονται φορολογικοί παράδεισοι από τον ΟΟΣΑ ή την ΕΕ δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2β.  Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κάθε αιτών δηλώνει εγγράφως ότι γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας.

  Κάθε μέλος κοινοπραξίας που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δράση δηλώνει εγγράφως ότι γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και κανονισμούς που αφορούν δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, του κοινοτικού συστήματος ελέγχου εξαγωγών, μεταφοράς, μεσιτείας και διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για τους ελέγχους των εξαγωγών.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο επαφής μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη συμφωνία επιδότησης.

  1.  Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο επαφής μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής υποβάλλει ανά τακτά διαστήματα έκθεση προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης σχετικά με την κατάσταση των χρηματοδοτούμενων δράσεων.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχουν σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της δράσης (σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης), με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

  2.  Τα μέλη κοινοπραξίας που συμμετέχουν σε δράση συνάπτουν εσωτερική συμφωνία η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της δράσης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με τα νέα προϊόντα (σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης), με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προβλεπόμενες στο πρόγραμμα εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 10

  Άρθρο 10

  Κριτήρια χορήγησης

  Κριτήρια χορήγησης

  Οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω σωρευτικά κριτήρια:

  Οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται με διαφανή τρόπο, βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων παραμέτρων, λαμβανομένου υπόψη του γενικού στόχου του προγράμματος και ιδίως για τη στήριξη, την αξιοποίηση και την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

   

  -α)  συμβολή στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών οι οποίες συμβάλλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων ή της συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης στον τομέα της άμυνας και, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών συμφωνιών συνεργασίας· και,

  α)  αριστεία·

  α)  συμβολή στην αριστεία, τη βιομηχανική απόδοση και τον ανταγωνισμό, αποδεικνύοντας ότι το προτεινόμενο έργο επιτυγχάνει μετρήσιμες βελτιώσεις και σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υφιστάμενων προϊόντων ή τεχνολογιών, ή όταν το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καίριας ή μιας επαναστατικής τεχνολογίας· και,

   

  α α)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης· και,

  β)  συμβολή στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών και, συνακόλουθα, στην ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας της Ένωσης στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών· και,

  β)  συμβολή στην καινοτομία, ιδίως με το να αποδειχθεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν πρωτοποριακές ή καινοτόμες έννοιες και προσεγγίσεις, νέες ελπιδοφόρες μελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις ή την εφαρμογή τεχνολογιών ή εννοιών οι οποίες προηγουμένως δεν εφαρμόζονταν στον τομέα της άμυνας και, κατά συνέπεια, στην τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών και στην ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας της Ένωσης σε σχέση με τις απαιτήσεις ικανοτήτων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·

   

  β α)  συμβολή στην ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών·

   

  β β)  το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης που διατίθεται ούτως ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδίδουν προστιθέμενη αξία, είτε ως μέλη της κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβοι, και ιδίως ΜΜΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις της κοινοπραξίας·

   

  β γ)  συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση των δαπανών της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της μείωσης των επαναλήψεων και των επικαλύψεων·

   

  β δ)  αυξημένη ή νέα διασυνοριακή συνεργασία·

  γ)  συμβολή στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες· και,

   

  δ)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών· και

   

  ε)  για τις δράσεις που περιγράφονται στα στοιχεία β) έως ε) του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων προμηθειών, κατά περίπτωση.

  ε)  για τις δράσεις που περιγράφονται στα στοιχεία β) έως στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμβολή σε έναν αποδοτικότερο και ευρύτερα ενοποιημένο ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι θα παραγάγουν και θα προμηθεύσουν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, να έχουν στην κατοχή τους ή να διατηρήσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο.

  (τα σημεία (γ) και (δ) του κειμένου της Επιτροπής γίνονται στοιχεία (-α) και (α) αντιστοίχως στην τροπολογία του Κοινοβουλίου. Τα σημεία (α) και (αα), έχουν επίσης τροποποιηθεί.)

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να καλύπτει το συνολικό κόστος της δράσης.

  1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% του επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων για δράσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να καλύπτει το συνολικό κόστος της δράσης.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Δράση που υλοποιείται από δικαιούχο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες.

  2.  Δράση που υλοποιείται από δικαιούχο ο οποίος αναφέρεται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά 10 επιπλέον εκατοστιαίες μονάδες.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Εάν μια κοινοπραξία αναπτύσσει μια δράση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και δεσμεύεται να διαθέσει τουλάχιστον 5% του επιλέξιμου κόστους της δράσης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, δύναται να επωφεληθεί από ποσοστό χρηματοδότησης αυξημένο κατά τόσες εκατοστιαίες μονάδες όσες και το ποσοστό του κόστους της δράσης που καταλογίζεται σε αυτήν, χωρίς ωστόσο το ποσοστό αυτό να υπερβαίνει τις 10 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό το ποσοστό πρόσθετης χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό ισοδύναμο με το διπλάσιο του κόστους της δράσης που χορηγείται σε ΜΜΕ οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη από εκείνα στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις της κοινοπραξίας που δεν είναι ΜΜΕ.

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή δεν έχει στην κυριότητά της τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ όσον αφορά τη δράση.

  Η Ένωση δεν έχει στην κυριότητά της τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ όσον αφορά τη δράση.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, το είδος χρηματοδότησης και τον χορηγούμενο προϋπολογισμό, περιλαμβανομένων των μέγιστων ποσοστών χρηματοδότησης, τη δέσμευση των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση της υλοποίησής τους και τις επιθυμητές κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της μεθοδολογίας αξιολόγησης η οποία περιλαμβάνει συντελεστές στάθμισης και ελάχιστα όρια για την εκπλήρωση των κριτηρίων χορήγησης.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι ένα αξιόπιστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ.

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, διασφαλίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό, τουλάχιστον 20%, του συνολικού προϋπολογισμού προορίζεται για συγκεκριμένες δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ ή εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης· καθορίζεται από το πρόγραμμα εργασίας ειδική κατηγορία έργων για ΜΜΕ ή/και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πρόκληση υποβολής προτάσεων αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων βάσει των κριτηρίων χορήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 10.

  2.  Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι εγκρίνονται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας και χορήγησης που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10. Η στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων (ως μοναδικών πελατών), βιομηχανιών (ως κύριων προμηθευτών) και οργανισμών Ε&Τ έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχία του προγράμματος.

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσκαλείται ως παρατηρητής.

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσκαλείται να συνεισφέρει ως παρατηρητής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μέσω των σχετικών δομών της, επικουρεί επίσης το έργο της επιτροπής.

  Αιτιολόγηση

  Για να διευκρινιστεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) θα πρέπει να έχει παρουσία και φωνή στην επιτροπή, αλλά χωρίς ψήφο. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την ΕΥΕΔ. Αυτό αντικατοπτρίζει τη δομή του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΑ, με την Επιτροπή και τον ΕΟΑ να ανταλλάσσουν ρόλους.

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

  2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι η άμυνα συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρά μόνο σε περίπτωση θετικής γνώμης από την επιτροπή του προγράμματος.

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει αναδρομική έκθεση αξιολόγησης και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα.

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζουν αναδρομική έκθεση αξιολόγησης και τη διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η διασυνοριακή συμμετοχή, μεταξύ άλλων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις αλυσίδες αξίας των αμυντικών τεχνολογιών ή προϊόντων. Επιπλέον, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των δικαιούχων και, όπου είναι εφικτό, την κατανομή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση προόδου, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση σχετικά με τη διακυβέρνηση του προγράμματος, τα ποσοστά υλοποίησης, τα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάθεση των έργων, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής ΜΜΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και του βαθμού διασυνοριακής συμμετοχής τους, και σχετικά με τη χρηματοδότηση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 190 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/12 της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πριν από το τέλος του πρώτου έτους ισχύος του προγράμματος.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  15.6.2017

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  15.6.2017

  Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  5.10.2017

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Ioan Mircea Paşcu

  25.9.2017

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.10.2017

  22.11.2017

  14.12.2017

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.1.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  40

  15

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  40

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  PPE

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

  15

  -

  EFDD

  James Carver

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  S&D

  Eugen Freund, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (25.1.2018)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
  (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Esteban González Pons

  (*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Οι Ευρωπαίοι σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματική πρόκληση που δεν είναι άλλη από τη διαφύλαξη της ασφάλειας των συνόρων μας, πρόκληση που δημιουργούν η αυξημένη αστάθεια και οι συγκρούσεις όχι μόνο έξω από τα σύνορά μας αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ενέργειές μας πρέπει να αποτελέσουν τμήμα μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα επιτρέψει στην ΕΕ να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις απειλές του μέλλοντος και να προστατέψει τους πολίτες της. Όπως μας δείχνουν ορισμένα πρόσφατα γεγονότα, δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα τμήμα αυτού του κρίσιμης σημασίας στρατηγικού καθήκοντος στα χέρια έστω και των πιο παλιών συμμάχων μας.

  Η τεχνολογική πρωτοπορία αποτελεί καίρια προϋπόθεση για να είμαστε ένας ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή αλλά αυτό δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των κοινωνικών μας πολιτικών. Είναι ανάγκη συνεπώς να ενθαρρυνθεί η συνεργασία προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα και η ποιότητα των επενδύσεων των κρατών μελών στην άμυνα.

  Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν 178 διαφορετικά οπλικά συστήματα στην ΕΕ όταν στις ΗΠΑ υπάρχουν 30. Υπάρχουν περισσότεροι κατασκευαστές ελικοπτέρων στην Ευρώπη από κυβερνήσεις που μπορούν να τα αγοράσουν. Επιπλέον, μπορεί η ΕΕ να ξοδεύει στην άμυνα τα μισά από τις ΗΠΑ αλλά η αποτελεσματικότητά της δεν είναι ούτε καν η μισή εκείνης των ΗΠΑ. Οι επιπτώσεις αυτής της έλλειψης συνεργασίας είναι τρομερές. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται μεταξύ 25 και 100 δισεκατομμυρίων EUR.

  Ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), πρώτο βήμα στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ, καθώς και αρχή στη προσπάθεια μείωσης των αλληλεπικαλύψεων και στην προσπάθεια δημιουργίας οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον, ο συντάκτης συντάσσεται με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν νέες πιστώσεις για την χρηματοδότηση και τούτο προκειμένου να μην υπονομευτούν τα τρέχοντα προγράμματα και οι προτεραιότητες της Ένωσης.

  Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη στον αμυντικό τομέα ενέχει επίσης οφέλη για την κοινωνία, αφού πολλές εφευρέσεις όπως το Διαδίκτυο, τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ακόμη και τα γυαλιά ηλίου, χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή από τους στρατιωτικούς.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας.

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη και την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ικανοτήτων άμυνας που θα καταστήσουν δυνατή την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με την εξασφάλιση βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού και τη συμβολή στη στρατηγική αυτονομία και στην τεχνολογική και βιομηχανική ανεξαρτησία της Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο θα ενισχύσει τις συνέργειες και τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, για την υποστήριξη των απαραίτητων επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το Ταμείο οφείλει να συμπληρώνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα της άμυνας καθώς και στις κοινές αμυντικές στρατηγικές της Ένωσης. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και στη βελτίωση της ανεξαρτησίας της Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ποσό 500 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές πρέπει να δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αποτελεί νέα πρωτοβουλία που δεν είχε προβλεφθεί κατά την εκπόνηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-20201a και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε αρνητικός αντίκτυπος στην χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, το ποσό αυτό πρέπει να αντληθεί αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και/ή μέσω της κινητοποίησης των ειδικών σχετικών μέσων του ΠΔΠ. Το τελικό ποσό πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

   

  ______________________

   

    Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή δημόσιες συμβάσεις.

  (5)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικά μέσα ή δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του δυναμικού των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης για επιδοτήσεις (χρηματοπιστωτικά μέσα και δημόσιες συμβάσεις), ώστε να καταστούν πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για το εν λόγω πρόγραμμα στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

  _________________

  _________________

  6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

  6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα ισχύει επίσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα ισχύει επίσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που αναπτύσσονται εντός της Ένωσης από κράτη μέλη.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Εάν μια κοινοπραξία επιχειρήσεων επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο του προγράμματος και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης έχει τη μορφή επιδότησης, η κοινοπραξία θα πρέπει διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή, ο οποίος θα είναι το κύριο σημείο επαφής με την Επιτροπή.

  (15)  Εάν μια κοινοπραξία επιχειρήσεων επιθυμεί να συμμετάσχει σε επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο του προγράμματος και η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης έχει τη μορφή επιδότησης, χρηματοπιστωτικού μέσου ή δημόσιας σύμβασης κοινοπραξία θα πρέπει να διορίσει ένα από τα μέλη της ως συντονιστή, ο οποίος θα είναι το κύριο σημείο επαφής με την Επιτροπή.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης.

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη διατήρηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειρογνωσίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και να συμβάλλει στην ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτονομίας της. Θα πρέπει επίσης να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης.

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση, μεταξύ άλλων και για τις διττές τεχνολογίες. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον δαπανηρή δράση κατά τη φάση της ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους.

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη πρωτοτύπων. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης της Ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους δικαιούχους.

  (20)  Δεδομένου ότι στόχος της στήριξης της Ένωσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και αφορά μόνο τη φάση της ανάπτυξης, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει κυριότητα ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων ή των τεχνολογιών που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενες δράσεις. Το εφαρμοστέο καθεστώς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα καθοριστεί βάσει σύμβασης από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας από επιτροπή κρατών μελών (εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις.

  (21)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας από επιτροπή κρατών μελών (εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, να καθορίσει ένα σταθερό ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού που θα στηρίζει τέτοιες δράσεις.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (22α)  Θα πρέπει να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καθεστώς του παρατηρητή στην επιτροπή των κρατών μελών.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25)  Η Επιτροπή, στο τέλος του προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίσει έκθεση εφαρμογής που θα εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα,

  (25)  Η Επιτροπή, στο τέλος του προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίσει έκθεση εφαρμογής που θα εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα, Εξάλλου, η Επιτροπή οφείλει να εξαγάγει τα συμπεράσματα της προσωρινής έκθεσης εφαρμογής, τα πορίσματα της οποίας πρέπει να τίθενται εγκαίρως στη διάθεση των συννομοθετών πριν την τελική έγκριση της νομοθετικής πράξης για την συνέχιση του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που θα πρέπει να συσταθεί εντός του επομένου ΠΔΠ.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της στήριξης δράσεων κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

  α)  ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Ένωσης, καθώς και της καινοτόμου ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της στήριξης δράσεων κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  στήριξη και αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες·

  β)  στήριξη και αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες, προωθώντας τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση, ιδίως καθορίζοντας κοινές τεχνικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με αυτές·

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 ανέρχεται σε 500 εκατ. EUR (σε τρέχουσες τιμές).

  Το ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια EUR (σε τρέχουσες τιμές) και πρέπει να αντληθεί αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, και/ή μέσω της κινητοποίησης των ειδικών σχετικών μέσων του ΠΔΠ.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση, στις οποίες τα κράτη μέλη και/ή υπήκοοι των κρατών μελών κατέχουν άνω του 50% της επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό έλεγχό της κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

  1.  Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση, στις οποίες τα κράτη μέλη και/ή υπήκοοι των κρατών μελών κατέχουν άνω του 50 % της επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό έλεγχό της κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. Η χρήση των εν λόγω υποδομών, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και πόρων δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο ή περιορισμό από τρίτο κράτος ή οντότητα εκτός ΕΕ.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο επαφής μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη συμφωνία επιδότησης.

  1.  Όταν η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται μέσω επιδότησης, τα μέλη κοινοπραξίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράση ορίζουν ένα από αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος προσδιορίζεται στη συμφωνία επιδότησης. Ο συντονιστής αποτελεί το κύριο σημείο επαφής μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας στις σχέσεις τους με την Επιτροπή ή τον σχετικό φορέα χρηματοδότησης, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία επιδότησης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη συμφωνία επιδότησης. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή χρηματοπιστωτικού μέσου ή δημόσιας σύμβασης.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω σωρευτικά κριτήρια:

  Οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 και με βάση τα παρακάτω σωρευτικά κριτήρια:

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  αριστεία

  α)  τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία·

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  β α)  ο αριθμός κρατών μελών που συμμετέχουν στο έργο· και

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  συμβολή στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες· και

  γ)  συμβολή στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων ή της συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης στον τομέα της άμυνας και· και

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών· και

  δ)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών ή η διττή χρήση των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν· και

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος και προβλέπει τουλάχιστον μια κατηγορία έργων αφιερωμένη ειδικά στις ΜΜΕ.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι ένα αξιόπιστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ.

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι το 20% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται σε δράσεις που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ σε πολλά κράτη μέλη.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πρόκληση υποβολής προτάσεων αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων βάσει των κριτηρίων χορήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 10.

  2.  Οι προτάσεις που υποβάλλονται μετά την πρόκληση υποβολής προτάσεων αξιολογούνται από την Επιτροπή με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη της ΕΕ βάσει των κριτηρίων χορήγησης που προβλέπονται στο άρθρο 10.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσκαλείται ως παρατηρητής.

  1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλούνται ως παρατηρητές.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του προγράμματος και υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την παρακολούθηση.

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά και αξιολογεί την υλοποίηση του προγράμματος και υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την παρακολούθηση.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει αναδρομική έκθεση αξιολόγησης και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα.

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει αναδρομική έκθεση αξιολόγησης και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των εξαγωγών όπλων που έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη του παρόντος προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την συνέχιση του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, συνοδευόμενη από κατάλληλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Πριν από την τελική έγκριση της σχετικής νομοθετικής πράξης, οι συννομοθέτες έχουν στη διάθεσή τους τα πορίσματα της ενδιάμεσης έκθεσης εφαρμογής που η Επιτροπή καταρτίζει για τον σκοπό αυτό.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α.  Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί οντότητες που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και, ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζουν, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, έργα που συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  15.6.2017

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  15.6.2017

  Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  5.10.2017

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Esteban González Pons

  14.7.2017

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.1.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  23

  10

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Ελευθέριος Συναδινός

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  23

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

  PPE

  Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  10

  -

  ENF

  André Elissen

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

  NI

  Eleftherios Synadinos

  S&D

  Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Monika Vana

  1

  0

  ECR

  Richard Ashworth

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (24.1.2018)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
  (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anneleen Van Bossuyt

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Ιστορικό και η πρόταση της Επιτροπής

  Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή άμυνα επικροτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει προτάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Μια βασική πρόταση του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για τη στήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών και, κατά συνέπεια, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελείται από δύο ξεχωριστά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα σκέλη, δηλαδή ένα σκέλος έρευνας και ένα σκέλος ικανοτήτων.

  Η παρούσα πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας εμπίπτει στο σκέλος ικανοτήτων, με σκοπό να συμβάλει στην ικανότητα καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στην ανταγωνιστικότητά της, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής: οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση· η Ένωση θα παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή, κυρίως υπό τη μορφή επιχορηγήσεων· οι επιλέξιμες δράσεις θα πρέπει να αναλαμβάνονται με συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον 2 κράτη μέλη· το ποσοστό χρηματοδότησης περιορίζεται στο 20 % του συνολικού κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων· οι δικαιούχοι που αναπτύσσουν μια δράση στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) θα είναι επιλέξιμοι για αυξημένη χρηματοδότηση· ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια EUR. Ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν την αμυντική βιομηχανία της Ένωσης και η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως νομική βάση του το άρθρο 173 (βιομηχανική πολιτική) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η θέση της συντάκτριας της γνωμοδότησης της IMCO

  H συντάκτρια της γνωμοδότησης επιδοκιμάζει επί της αρχής την πρόταση της Επιτροπής. Μολονότι, πρωταρχικός στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας, ένα τέτοιο μέσο μπορεί να υποστηριχθεί και από την οπτική της εσωτερικής αγοράς: Παρά το γεγονός ότι τα υπάρχοντα μέσα της εσωτερικής αγοράς προσφέρουν λύσεις για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και για διαμόρφωση οικονομιών κλίμακας, εξακολουθεί να υφίσταται κατακερματισμός της αγοράς στον τομέα της άμυνας· κατά συνέπεια, η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένη ότι πρόσθετα μέτρα, όπως η στοχευμένη ενωσιακή χρηματοδότηση, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποδέσμευση μιας σειράς έργων για την ανάπτυξη της συνεργασίας που ειδάλλως δεν θα ξεκινούσαν και στη δημιουργία μιας βάσης για τη σταδιακή ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα αυτό.

  Ταυτόχρονα και στο μέτρο που δαπανώνται χρήματα της Ένωσης, είναι σημαντικό για τη συντάκτρια της γνωμοδότησης, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του τομέα της άμυνας, να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και το πρόγραμμα να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ανοικτό.

  Επιπλέον, η συντάκτρια της γνωμοδότησης φρονεί ότι η πρόταση μπορεί να τύχει σειράς βελτιώσεων και προτείνει τροπολογίες για να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ζητήματα:

  •  Να αυξηθεί η απαιτούμενη συμμετοχή επιχειρήσεων και κρατών μελών από τρεις και δύο σε οκτώ και έξι αντιστοίχως· οι απαιτήσεις συμμετοχής όπως προτείνονται από την Επιτροπή θέτουν πολύ χαμηλά το κατώτατο όριο, κατά τρόπο που η στήριξη της Ένωσης δεν μπορεί ουσιαστικά να δικαιολογηθεί. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να προωθούν την ευρωπαϊκή συνεργασία στην πράξη και αυτό θα είναι εφικτό μόνον εάν αυξηθούν τα κατώτατα όρια συμμετοχής·

  •  Να διασυνδεθούν καλύτερα οι στόχοι του προγράμματος με τα κριτήρια ανάθεσης, καθώς και με τις απαιτήσεις αξιολόγησης/ υποβολής εκθέσεων·

  •  Να διευκρινιστεί το κριτήριο ανάθεσης σχετικά με τη δέσμευση των κρατών μελών να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις από κοινού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία 2009/81/ΕΚ για τη σύναψη συμβάσεων στον τομέα της άμυνας·

  •  Να καταστεί δυνατή, εάν είναι απαραίτητη, η συμμετοχή επιχειρήσεων που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας· με τον τρόπο αυτό σημαντικά έργα που εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος και απαιτούν τη συμμετοχή επιχείρησης τρίτης χώρας θα μπορούν να είναι επιλέξιμα· στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να είναι πιο επιφυλακτική·

  •  Να επιτραπεί (ενώ ο κανόνας θα πρέπει να είναι η αυξημένη συνεργασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων) κάποια ευελιξία σε εξαιρετικές αιτιολογημένες περιπτώσεις, σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τον τύπο των συμμετεχόντων και τον τόπο εγκατάστασης·

  •  Να παρασχεθούν κίνητρα για αυξημένη συνεργασία (μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων και κρατών μελών) και ουσιαστική συμμετοχή των ΜΜΕ με την προσθήκη αντίστοιχων κριτηρίων ανάθεσης·

  •  Να μειωθεί η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για δράσεις, εκτός από την ανάπτυξη πρωτοτύπων, στο 50% κατ’ ανώτατο όριο και να αυξηθεί σε 100% εάν οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται από ΜΜΕ·

  •  Να διαγραφεί η πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη (10%) για έργα PESCO για να μην εισάγονται διακρίσεις, και να παρέχονται κίνητρα για τη συνεργασία των νέων κρατών μελών·

  •  Να απαιτηθεί ετήσια αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων για το εν λόγω διετές πρόγραμμα, ιδίως δεδομένου ότι θεωρείται ως δοκιμαστικό σχέδιο για επόμενο πολυετές πρόγραμμα και δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί συνολική εκτίμηση επιπτώσεων για την παρούσα πρόταση.

  •  Να μειωθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος από 500 εκατομμύρια EUR σε 355 εκατομμύρια EUR. Σύμφωνα με την Επιτροπή, 145 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν από το επιτυχημένο πρόγραμμα ΔΣΕ που επενδύει, μεταξύ άλλων, σε σημαντικές δράσεις για την προώθηση της ψηφιοποίησης.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας.

  (1)  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμπληρώσει, να αξιοποιήσει και να παγιώσει τις συνεργατικές προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων άμυνας με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη που ανταποκρίνεται ταυτόχρονα και κατά τρόπο οικονομικά αποδεκτό στις διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το ταμείο θα στηρίζει τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογίας. Το ταμείο πρέπει να συμπληρώνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς που προορίζονται για την άμυνα και να χρησιμοποιείται για να ωθούνται τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνα.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας στον κυβερνοχώρο, μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (2)  Για να υποστηριχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και να εδραιωθεί η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (εφεξής: «το πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας για την άμυνα στον κυβερνοχώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά την ταχύτητα και τον περίπλοκο χαρακτήρα των κυβερνοεπιθέσεων μέσω της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στη φάση της ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η φάση της ανάπτυξης, η οποία έπεται της φάσης της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και κόστος, τα οποία παρεμποδίζουν την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης. Μέσω της στήριξης της φάσης της ανάπτυξης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη βελτίωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και παραγωγής, καθώς και στην προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ και δεν καλύπτει την παραγωγή αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Για την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών κλίμακας της αμυντικής βιομηχανίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (3)  Ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών αμυντικών αγορών και ο μικρός αριθμός σχεδίων συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί σε περιττές επικαλύψεις δυνατοτήτων και δαπάνες. Για την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας της αμυντικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της άμυνας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών, τόσο σε επίπεδο κύριων αναδόχων όσο και σε επίπεδο προμηθευτών, όταν προσδιορίζονται από κοινού συμφωνηθείσες απαιτήσεις ικανότητας και αντιμετωπίζονται η έλλειψη διαλειτουργικότητας και τα τεχνολογικά κενά. Αυτό αναμένεται επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα της ενιαίας αγοράς στον τομέα της άμυνας, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε μια καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους για τα κράτη μέλη.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α)  Ο προϋπολογισμός του προγράμματος δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή των προγραμμάτων από τα οποία προέρχονται οι αναδιατάξεις και πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, το συνολικό περιθώριο πληρωμών, και το μέσο ευελιξίας.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5α)  Σε συμφωνία με τον στόχο της προαγωγής της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, όταν η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης παρέχεται μέσω του προγράμματος αυτού, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα προϊόντα και στις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος αυτού όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να αποκτήσουν προϊόντα ή τεχνολογίες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, στην πράξη δεν θα δρομολογηθούν συνεργατικά έργα μεταξύ επιχειρήσεων αν τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει πρώτα να στηρίξουν αυτά τα έργα. Αφού καθορίσουν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες σε επίπεδο Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη επίσης, κατά περίπτωση, συνεργατικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακή βάση, τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν στρατιωτικές απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Μπορούν επίσης να διορίσουν έναν διαχειριστή έργου ως επικεφαλής των εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη συνεργατικού έργου.

  (7)  Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του τομέα, στην πράξη δεν θα δρομολογηθούν συνεργατικά έργα μεταξύ επιχειρήσεων αν τα κράτη μέλη δεν έχουν συμφωνήσει πρώτα να στηρίξουν αυτά τα έργα. Αφού καθορίσουν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες στο πλαίσιο κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη επίσης, κατά περίπτωση, συνεργατικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακή βάση, τα κράτη μέλη εντοπίζουν και ενοποιούν αμυντικές στρατιωτικές απαιτήσεις και καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα ισχύει επίσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  (10)  Δεδομένου ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ολοκλήρωσης της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανάληψης μέρους του κινδύνου που ενέχει η φάση της ανάπτυξης συνεργατικών έργων, δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη αμυντικού προϊόντος ή τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εκτέλεση δοκιμών, η έγκριση, η πιστοποίηση, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας και άλλα υποστηρικτικά μέτρα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Αυτό θα πρέπει να ισχύει επίσης για τη σημαντική εξέλιξη υφιστάμενων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο εφόσον υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη.

  (11)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη, μια δράση θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο εφόσον υλοποιείται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές. Η απουσία ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών τεχνικών προδιαγραφών έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος.

  (12)  Η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών έχει συχνά παρεμποδιστεί λόγω της δυσκολίας να συμφωνηθούν κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα και να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα. Η απουσία ή το περιορισμένο επίπεδο κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων έχουν οδηγήσει σε αυξημένη πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και υπερτιμολόγηση των δαπανών στη φάση της ανάπτυξης. Η συμφωνία σχετικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα θα πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη στήριξης από την ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Οι δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της διαμόρφωσης κοινού ορισμού τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπων θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Δεδομένου ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και τελούν υπό τον πραγματικό έλεγχο κρατών μελών ή υπηκόων τους θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών.

  (13)  Δεδομένου ότι στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης και η εδραίωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης στον τομέα της άμυνας, μόνο οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και διαθέτουν διευθυντικές και διοικητικές δομές θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για στήριξη. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα σε συνεργασία με τους δικαιούχους στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε τρίτη χώρα, η οποία προσδιορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, η υποδομή, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους και τους υπεργολάβους σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών. Οι δικαιούχοι και υπεργολάβοι τους δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από τρίτες χώρες ή από οντότητες τρίτων χωρών, όπως ο έλεγχος αυτός νοείται, επί παραδείγματι, στο πλαίσιο της πολιτικής για τον ανταγωνισμό.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 14

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (14)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του προγράμματος. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

  (14)  Οι επιλέξιμες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης θα εξασφαλίζουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεχή βάση και, συνεπώς, συμβάλλουν αποτελεσματικά στους στόχους του προγράμματος. Κατά συνέπεια, αυτά τα έργα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για αυξημένο ποσοστό χρηματοδότησης.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης.

  (16)  Η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που συνάδει με τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο. Ομοίως, η συμβολή της δράσης σε συμφέροντα ασφάλειας και στις προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη θα πρέπει να λειτουργεί ως κριτήριο χορήγησης. Εντός της Ένωσης, οι κοινές προτεραιότητες όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες προσδιορίζονται κυρίως μέσω του σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων. Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, που δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016 από την Επιτροπή, τόνισε την ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ μη στρατιωτικού και στρατιωτικού τομέα, όπως στο πεδίο της διαστημικής πολιτικής, της κυβερνοασφάλειας, της κυβερνοάμυνας και ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών. Άλλες διαδικασίες της Ένωσης, όπως η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα στηρίξουν την εφαρμογή συναφών προτεραιοτήτων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ή διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως αυτές που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εξυπηρετούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης.

  (18)  Για να διασφαλιστεί η συμβολή των χρηματοδοτούμενων δράσεων στην ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, οι δράσεις θα πρέπει να είναι αγορακεντρικές και προσανατολισμένες στη ζήτηση. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευτεί να αναπτύξουν, να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία, πιθανώς με συντονισμένο τρόπο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα κριτήρια χορήγησης. Σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της διαφάνειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, και εξαιρέσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εντός του αυστηρού πλαισίου της εν λόγω οδηγίας.

   

  ___________________

   

  Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον δαπανηρή δράση κατά τη φάση της ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο του επιλέξιμου κόστους.

  (19)  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η οποία είναι συχνά η πλέον δαπανηρή δράση κατά τη φάση της ανάπτυξης. Ωστόσο, για άλλες δράσεις στη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθεί από την Ένωση έως το 75% του επιλέξιμου κόστους και το 100% όσον αφορά δράσεις που υλοποιούνται από ΜΜΕ.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (19α)  Ένα από τα εμπόδια στο να καταστεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία πιο ανταγωνιστική και πιο προσανατολισμένη στην αγορά, οφείλεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές επιθυμούν να αποκτήσουν νέα αμυντικά προϊόντα χωρίς τη δέουσα ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με σκοπό να αποκρύψουν πληροφορίες σχετικά με τα αποκτούμενα προϊόντα, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται πάντοτε επαρκής αιτία ή αυτή ελλείπει παντελώς. Κατά συνέπεια, η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης και στο πλαίσιο του προγράμματος και θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να καταστεί πιο ανταγωνιστική και προσανατολισμένη στην αγορά χωρίς πρόσθετο κόστος για το πρόγραμμα.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας από επιτροπή κρατών μελών (εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις.

  (21)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα διετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθηθεί στη θέσπιση του προγράμματος εργασίας από επιτροπή κρατών μελών (εφεξής: «επιτροπή προγράμματος»). Υπό το πρίσμα της πολιτικής της Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως παράγοντες καίριας σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ένωση και δεδομένου ότι οι δράσεις που στηρίζονται θα απαιτήσουν διεθνική συνεργασία, είναι σημαντικό το πρόγραμμα εργασίας να αντανακλά και να καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και, συνεπώς, ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού να διατίθεται για τέτοιες δράσεις, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ είναι κομβικής σημασίας για την παραγωγική βάση και την αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής άμυνας. Παράλληλα, αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας όσον αφορά την πρόσβασή τους στα νέα κεφάλαια που απαιτούνται για νέες επενδύσεις.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22)  Προκειμένου να αποκομιστούν οφέλη από την εμπειρογνωσία του στον τομέα της άμυνας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα αναλάβει τον ρόλο παρατηρητή στην επιτροπή των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα συνδράμει επίσης την επιτροπή των κρατών μελών.

  (22)  Προκειμένου να αποκομιστούν οφέλη από την εμπειρογνωσία του στον τομέα της άμυνας, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα αναλάβει τον ρόλο παρατηρητή στην επιτροπή προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να συνδράμει επίσης την επιτροπή προγράμματος.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25)  Η Επιτροπή, στο τέλος του προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίσει έκθεση εφαρμογής που θα εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, όπου είναι εφικτό, τον αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα,

  (25)  Η Επιτροπή, στο τέλος κάθε έτους του προγράμματος, θα πρέπει να καταρτίζει έκθεση εφαρμογής και αξιολόγησης που θα εξετάζει και θα αξιολογεί τις οικονομικές δραστηριότητες όσον αφορά τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης θα πρέπει επίσης να αναλύεται η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα. Εάν η συμμετοχή των ΜΜΕ θεωρηθεί μικρή, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τους λόγους στους οποίους οφείλεται η κατάσταση αυτή και να προτείνει, χωρίς καθυστέρηση, κατάλληλα νέα μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της στήριξης δράσεων κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

  α)  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω της στήριξης διασυνοριακών δράσεων κατά τη φάση ανάπτυξής τους·

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  στήριξη και αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες·

  β)  μεγαλύτερη στήριξη και αξιοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων στην ενιαία αγορά του τομέα της άμυνας, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη τεχνολογιών ή προϊόντων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δυνατοτήτων κυβερνοάμυνας και μηχανισμού κυβερνοασφάλειας για την αμυντική βιομηχανία, και με στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης·

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης.

  γ)  ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με τις προτεραιότητες που συμφωνούνται από κοινού από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες εντός της Ένωσης·

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α)  συμβολή στην ανάπτυξη αυτόνομης στρατηγικής άμυνας της Ένωσης και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας εντός της ενιαίας αγοράς, με εγγυημένη ασφάλεια εφοδιασμού·

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ β)  στήριξη της ανάπτυξης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους στον τομέα της άμυνας.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 ανέρχεται σε 500 εκατ. EUR (σε τρέχουσες τιμές).

  Το ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2019-2020 ανέρχεται σε 500 εκατ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) και πρέπει να προέρχεται από αδιάθετα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, με ιδιαίτερη προσφυγή στο συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, στο συνολικό περιθώριο για πληρωμές και στο μέσο ευελιξίας.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το πρόγραμμα παρέχει στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη νέων όσο και την αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών όσον αφορά:

  1.  Το πρόγραμμα προσδιορίζει και παρέχει στήριξη για δράσεις που υλοποιούνται από δικαιούχους κατά τη φάση της ανάπτυξης και οι οποίες καλύπτουν νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες ή τη σημαντική ανάπτυξη νέων υφιστάμενων προϊόντων και τεχνολογιών όσον αφορά:

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τον σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός·

  α)  τον σχεδιασμό ενός αμυντικού προϊόντος, υλικού ή άυλου στοιχείου ή τεχνολογίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα σύμφωνα με τις οποίες έχει αναπτυχθεί αυτός ο σχεδιασμός·

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η δράση αναλαμβάνεται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε ασκούν αμοιβαίο έλεγχο.

  2.  Η δράση αναλαμβάνεται με συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι, καθώς και οι υπεργολάβοι τους που συμμετέχουν στη δράση, δεν τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο πραγματικό έλεγχο του ίδιου φορέα ούτε ασκούν αμοιβαίο έλεγχο.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Όταν πρόκειται για τις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως στ), η δράση πρέπει να βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές.

  4.  Όταν πρόκειται για τις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) έως στ), η δράση βασίζεται σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα που προωθούν τη διαλειτουργικότητα.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση, στις οποίες τα κράτη μέλη και/ή υπήκοοι των κρατών μελών κατέχουν άνω του 50% της επιχείρησης και έχουν τον πραγματικό έλεγχό της κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων. Επιπλέον, όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, σε δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν βρίσκονται στο έδαφος τρίτων χωρών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

  1.  Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ένωση και οι διευθυντικές και διοικητικές τους δομές είναι εγκατεστημένες στην Ένωση. Όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και άλλων τρίτων μερών, για τους σκοπούς των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

   

  Οι δικαιούχοι και οι υπεργολάβοι τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τρίτες χώρες ή από οντότητες τρίτων χωρών.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 7α (νέο)

   

  Πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής

   

  1. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο και δικαιολογείται δεόντως, στο πρόγραμμα εργασίας μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις πολιτικής ή ανάλογα με τον χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεων όσον αφορά τον αριθμό και το είδος των συμμετεχόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.

   

  2. Εφόσον ενδείκνυται, οι δικαιούχοι συνεργάζονται με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα που προσδιορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.

   

  Η συνεργασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο προϋποθέτει επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωσία στην επιλέξιμη δράση.

   

  Μία επιχείρηση που ελέγχεται από τρίτη χώρα ή από οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μπορεί να συνεργάζεται με δικαιούχους μιας δράσης εάν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο δικαιούχος εξασφαλίζει, σύμφωνα με ισχύουσες εθνικές διαδικασίες ή συμβατικές ρυθμίσεις, ότι η συμμετοχή της επιχείρησης αυτής στη δράση δεν θα αντέβαινε στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης και των κρατών μελών της, όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σύμφωνα με τον τίτλο V της ΣΕΕ.

   

  Για τους σκοπούς των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είναι πάντοτε επιλέξιμα.

   

  3. Οι επιλέξιμες δράσεις πρέπει να είναι συμβατές με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 της ΣΕΕ σχετικά με τη διατήρηση της ειρήνης, την αποτροπή των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  συμβολή στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών και, συνακόλουθα, στην ενίσχυση της βιομηχανικής αυτονομίας της Ένωσης στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών· και

  β)  συμβολή στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη των αμυντικών βιομηχανιών καθώς και, συμβολή στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της άμυνας·

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  συμβολή στα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες· και

  γ)  συμβολή στην Κοινή πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) μέσω της ενίσχυσης των αμυντικών τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη εντός της Ένωσης όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες και, όπου αρμόζει, σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο·

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών· και

  δ)  βιωσιμότητα, ιδίως μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι το εναπομείναν κόστος της επιλέξιμης δράσης καλύπτεται από άλλα μέσα χρηματοδότησης, όπως συνεισφορές των κρατών μελών·

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  για τις δράσεις που περιγράφονται στα στοιχεία β) έως ε) του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να παραγάγουν και να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων προμηθειών, κατά περίπτωση.

  ε)  για τις δράσεις που περιγράφονται στα στοιχεία β) έως ε) του άρθρου 6 παράγραφος 1, συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στον τομέα της άμυνας μέσω της κατάδειξης από τους δικαιούχους ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να αναπτύσσουν, να παραγάγουν ή να προμηθεύσουν από κοινού το τελικό προϊόν ή τεχνολογία με συντονισμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων προμηθειών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία 2009/81/ΕΚ για τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας·

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  σημαντική συμμετοχή ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και προσδίδουν προστιθέμενη αξία, είτε ως μέλη της κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβοι, και ιδίως ΜΜΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένες οι άλλες επιχειρήσεις της κοινοπραξίας·

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε β)  αυξημένη ή νέα διασυνοριακή συνεργασία·

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η συνδρομή δύναται να καλύπτει το συνολικό κόστος της δράσης.

  1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή την οποία παρέχει η Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους της δράσης όταν η τελευταία αφορά την ανάπτυξη πρωτοτύπων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β). Για όλες τις άλλες δράσεις που προβλέπονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) έως ε β), η συνδρομή δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους της δράσης και μπορεί να ανέλθει στο 100% σε περίπτωση που οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται από ΜΜΕ.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α.  Εάν μια κοινοπραξία δεσμεύεται να διαθέσει τουλάχιστον το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους των δράσεων σε ΜΜΕ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη διαφορετικά από εκείνα στα οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, η κοινοπραξία αυτή μπορεί να επωφεληθεί από μια αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή δεν έχει στην κυριότητά της τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ όσον αφορά τη δράση.

  Η Επιτροπή δεν έχει στην κυριότητά της τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που προκύπτουν από τη δράση ούτε προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για ΔΔΙ όσον αφορά τη δράση. Τεχνολογικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν ή κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια αυτού του ευρωπαϊκού ταμείου δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς τεχνολογίας ή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας προς όφελος τρίτου κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή προς όφελος οικονομικού φορέα που δεν ελέγχεται από ένα κράτος μέλος.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικής πράξης, πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 16 παράγραφος 2. Αυτό το πολυετές πρόγραμμα εργασίας είναι σύμφωνο με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

  1.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ένα διετές πρόγραμμα εργασίας για τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 16 παράγραφος 2.

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  2.  Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει λεπτομερώς τις κατηγορίες των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος και την άμεση σχέση τους με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2.

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι ένα αξιόπιστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ.

  3.  Το πρόγραμμα εργασίας διασφαλίζει ότι ένα αξιόπιστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί σε δράσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των ΜΜΕ, ενδεχομένως βάσει μιας ειδικής κατηγορίας σχεδίων που είναι επικεντρωμένα στη διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α.  Το πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τις τρίτες χώρες, στις οποίες μπορεί να βρίσκονται υπό την έννοια του άρθρου 7α επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τους δικαιούχους.

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

  Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του προγράμματος και υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την παρακολούθηση.

  1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος και υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού αριθ. 966/2012. Προς αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την παρακολούθηση.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει αναδρομική έκθεση αξιολόγησης και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η οποία βασίζεται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται κυρίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2. Αναλύεται επίσης η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή ΜΜΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα.

  2.  Για τη στήριξη της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο των εκθέσεων, οι οποίες βασίζονται σε σχετικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, αξιολογείται ιδίως η πρόοδος που έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 και παράλληλα εξετάζονται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των υποστηριζόμενων δράσεων όσον αφορά την οικονομική τους διεκπεραίωση, τα αποτελέσματά τους, τα κόστη τους και, ενδεχομένως, τον αντίκτυπό τους. Αναλύονται επίσης, τα διάφορα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται στο άρθρο 10 και παρέχονται σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή των ΜΜΕ και των μικρών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης στα έργα που έχουν υλοποιηθεί και στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα.

   

  Επιπλέον, οι εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν συσταθεί.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  15.6.2017

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  15.6.2017

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Anneleen Van Bossuyt

  12.7.2017

  Εξέταση στην επιτροπή

  21.11.2017

  4.12.2017

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.1.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  28

  8

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Tim Aker

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  28

  +

  ALDE

  EFDD

  PPE

   

   

  S&D

   

   

  Verts/ALE

  Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Marco Zullo

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

  Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

  Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

  8

  -

  ECR

  EFDD

  ENF

  S&D

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  Mylène Troszczynski

  Kerstin Westphal

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  7.6.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  15.6.2017

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  15.6.2017

  BUDG

  15.6.2017

  IMCO

  15.6.2017

   

  Συνδεδεμένες επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  5.10.2017

  BUDG

  5.10.2017

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Françoise Grossetête

  6.7.2017

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.11.2017

  11.1.2018

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.2.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  49

  12

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Keller, Stanisław Ożóg

  Ημερομηνία κατάθεσης

  26.2.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  49

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel

  PPE

  Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  12

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  Janusz Korwin-Mikke

  S&D

  Martina Werner

  VERTS/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

  2

  0

  ENF

  Christelle Lechevalier

  S&D

  Patrizia Toia

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου