Postupak : 2017/0125(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0037/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0037/2018

Rasprave :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Glasovanja :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0275

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1203kWORD 143k
26.2.2018
PE 608.022v02-00 A8-0037/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Françoise Grossetête

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Ioan Mircea Paşcu, Odbor za vanjske poslove

Esteban González Pons, Odbor za proračune

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE MANJINE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0294),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 173. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0180/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 7. prosinca 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za vanjske poslove, Odbora za proračune i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0037/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

xx

2017/0125 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(4),

uzimajući u obzir Konvenciju o kemijskom oružju (CWC) od 3. rujna 1992.,

uzimajući u obzir Konvenciju o zabrani bakteriološkog oružja (BTWC) od 19. travnja 1972.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje(5),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija se obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna, ▌inovativna i učinkovita obrambena industrija diljem Unije. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija, potičući time sinergije i troškovnu učinkovitost, i radi poticanja zajedničke kupnje i održavanja obrambene opreme država članica. Fondom bi se nadopunila nacionalna proračunska sredstva koja se već koriste u tu svrhu te bi on trebao biti jedan od načina da se države članice potakne na suradnju i veća ulaganja u područje obrane. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije.

(1 a)  Kako bi se uspostavilo učinkovito europsko tržište obrambene opreme, te kako bi ovaj program doista proizveo učinak, iznimno je važno da se ispune ključni regulatorni preduvjeti, posebice potpuna provedba Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(6).

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti, ▌inovacijskih sposobnosti i učinkovitosti obrambene industrije Unije i strateške autonomije Unije, trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, što će doprinijeti poboljšanju obrambenih sposobnosti, među ostalim i kiberobrane, podupiranjem ▌suradnje među poduzećima država članica i europskim poduzećima, uključujući MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija, a osim rezultata u području obrane, mogu se planirati i pozitivni rezultati u civilnom sektoru. Programom bi se trebala upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

(3)  Kako bi se bolje iskoristila ekonomija razmjera, Programom bi se trebala podupirati suradnja poduzeća u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija, čime se promiče standardizacija vojnih sustava uz poboljšanje njihove interoperabilnosti. Kako bi se potaknula otvorena i pravedna suradnja na unutarnjem tržištu, Programom bi se trebali aktivno poticati prekogranično sudjelovanje MSP-ova i olakšati razvoj suradnje među novim partnerima.

(4)  Programom bi trebalo biti obuhvaćeno dvogodišnje razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. te bi trebalo utvrditi iznos za provedbu Programa u tom razdoblju.

(4 a)  Kako bi se Program financirao iz općeg proračuna Unije, za tu je svrhu potrebno namijeniti iznos od 500 milijuna EUR prema tekućim cijenama. S obzirom na to da je Program nova inicijativa koja nije bila predviđena u vrijeme donošenja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020.(7) i kako bi se izbjegle bilo kakve negativne posljedice na financiranje postojećih višegodišnjih programa, taj iznos trebao bi se povući isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira i/ili mobiliziranjem relevantnih posebnih instrumenata VFO-a. Konačan iznos trebali bi odobriti Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka.

(5)  Program bi trebalo provoditi u potpunosti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(8). Financijska sredstva ponajprije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava. Prema potrebi mogu se upotrebljavati financijski instrumenti ili javna nabava, uzimajući u obzir kombinirano financiranje.

(6)  Komisija bi trebala biti odgovorna za provedbu u skladu s člankom 58. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. ▌

(7)  S obzirom na posebnosti ovog sektora, u praksi se projekti suradnje među poduzećima neće pokretati ako države članice prethodno ne pristanu podupirati takve projekte. Nakon što su utvrdile zajedničke prioritete u pogledu obrambenih sposobnosti, posebice u kontekstu plana za razvoj sposobnosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike, te uzele u obzir suradničke inicijative na regionalnoj razini, države članice utvrđuju i objedinjuju obrambene zahtjeve i definiraju tehničke specifikacije projekta. Trebale bi imenovati i voditelja projekta koji bi bio nadležan za vođenje poslova povezanih s razvojem projekta suradnje. Komisija bi se s voditeljem projekta trebala savjetovati o ostvarenom napretku u okviru tog djelovanja prije izvršenja plaćanja korisnicima prihvatljive mjere kako bi voditelj projekta mogao osigurati da korisnici poštuju vremenske okvire.

▌(9)  Financijska potpora Unije ne bi trebala utjecati na izvoz proizvoda, opreme ili tehnologija i ne bi trebala utjecati na diskrecijske ovlasti država članica u pogledu politike izvoza proizvoda iz područja obrane. Financijska potpora Unije ne bi trebala utjecati na politike država članica u pogledu izvoza proizvoda iz područja obrane, što je utvrđeno u Zajedničkom stajalištu Vijeća 944/2008/CFSP(9).

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje konkurentnosti i učinkovitosti obrambene industrije Unije uklanjanjem rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljiva će biti i nadogradnja postojećih obrambenih proizvoda razvijenih u Uniji, uključujući njihovu interoperabilnost.

(11)  S obzirom na to da je poseban cilj Programa jačanje suradnje među poduzećima iz različitih država članica, djelovanje bi trebalo biti prihvatljivo za financiranje iz Programa samo ako u njegovoj provedbi surađuju barem tri poduzeća s poslovnim nastanom u barem trima različitim državama članicama.

(12)  Prekogranična suradnja u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija često je bila otežana zbog poteškoća u postizanju dogovora o zajedničkim tehničkim specifikacijama ili standardima i promicanju interoperabilnosti. Nepostojanje zajedničkih tehničkih specifikacija ili normi ili njihovo postojanje u ograničenoj mjeri u fazi razvoja često rezultira povećanom kompleksnosti, udvostručivanjima, kašnjenjima i previsokim troškovima. Dogovor o zajedničkim tehničkim specifikacijama ili standardima trebao bi biti glavni uvjet za dobivanje potpore Unije u okviru ovog Programa. Za potporu u okviru ovog Programa trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja kojima je cilj podupiranje utvrđivanja zajedničkih tehničkih specifikacija ili normi.

(13)  S obzirom na to da je cilj Programa povećanje konkurentnosti i učinkovitosti obrambene industrije Unije, što će doprinijeti strateškoj autonomiji Unije, za potporu bi trebali biti prihvatljivi samo subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji su pod stvarnom kontrolom država članica ili njihovih državljana. Ostali subjekti koji imaju poslovni nastan u EU-u i nisu pod stvarnom kontrolom države članice ili njihovih državljana mogu biti prihvatljivi ako su za potrebe djelovanja financiranog u okviru Programa uspostavljeni nužni mehanizmi kako bi se osiguralo da se ukloni stvarna kontrola nad poduzećem koju provodi treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje te spriječi njihov pristup osjetljivim informacijama koje se odnose na to djelovanje. Poduzeće mora Komisiji pružiti potrebne dokaze da su ti mehanizmi uspostavljeni. Kako bi se ocijenila stvarna kontrola nad poduzećem, nužno je odrediti mjesto i načine donošenja strateških poslovnih odluka. To podrazumijeva analizu upravljanja poduzećem, koju bi trebalo provesti s pomoću općeg pregleda njegova funkcioniranja. Trebalo bi razmotriti i druge aspekte koji bi mogli utjecati na donošenje odluka o strateškim ekonomskim pitanjima, poput prava dioničara, financijskih veza i poslovne suradnje poduzeća s dioničarima iz trećih zemalja. Osim toga, kako bi se osigurala zaštita ključnih obrambenih i sigurnosnih interesa Unije i njezinih država članica, infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici i podugovaratelji upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području država koje nisu države članice. Materijalni, nematerijalni i ljudski resursi ne bi trebali ovisiti o trećim zemljama u pogledu korištenja i ograničenja.

(14)  Prihvatljiva djelovanja razvijena u kontekstu stalne strukturirane suradnje u institucionalnom okviru Unije osigurala bi pojačanu kontinuiranu suradnju poduzeća iz različitih država članica i tako izravno pridonijela ciljevima Programa. Takvi bi projekti, posebice projekti sa znatnim sudjelovanjem MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, osobito prekograničnih MSP-ova, stoga trebali imati pravo na veću stopu financiranja.

(14a)  Prihvatljiva djelovanja razvijena uz znatnu uključenost MSP-ova koji podupiru otvaranje lanca opskrbe izravno pridonose ciljevima Programa.

(15)  Ako konzorcij poduzeća želi sudjelovati u prihvatljivom djelovanju u okviru Programa, a financijska je pomoć Unije u obliku bespovratnih sredstava, financijskoga instrumenta ili javnog ugovora, konzorcij bi trebao imenovati jednog od svojih članova kao koordinatora koji će biti glavna točka za kontakt s Komisijom.

(16)  Promicanjem inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije Unije trebalo bi se omogućiti održavanje i razvoj kompetencija i stručnih znanja obrambene industrije Unije i pridonijeti jačanju njezine tehnološke i industrijske neovisnosti. To bi se promicanje ujedno trebalo odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Na sastanku Europskog vijeća održanom 19. i 20. prosinca 2013. ustrajalo se u tome da je važno osigurati raspoloživost ključnih kapaciteta i riješiti kritične nedostatke s pomoću konkretnih projekata u područjima kao što su, na primjer, zrakoplovni sustavi na daljinsko upravljanje, mogućnost opskrbe gorivom u zraku, satelitske telekomunikacije i kiberprostor. Osim toga, u svojoj komunikaciji od 30. studenoga 2016. pod nazivom „Europski obrambeni akcijski plan” Komisija je stavila naglasak na potrebu za optimizacijom sinergija između civilnog i vojnog sektora, osobito u području svemirske politike, kibersigurnosti, kiberobrane i pomorske sigurnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput Koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje . Prema potrebi u obzir se mogu uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a ▌, pod uvjetom da služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije i ne sprečavaju neku državu članicu da sudjeluje.

(16 a)  Države članice pojedinačno i zajednički rade na razvoju, proizvodnji i operativnoj uporabi bespilotnih letjelica i besposadnih vozila i plovila. Operativna uporaba obuhvaća provođenje napada na vojne ciljeve. Istraživanje i razvoj povezani s razvojem tih sustava, vojnih i civilnih, podupiru se sredstvima EU-a te se planira da će se to nastaviti i u budućnosti, potencijalno i u okviru ovog Programa. Nijedan dio ove Uredbe ne onemogućuje legitimnu uporabu tehnologija ili proizvoda razvijenih u okviru Programa.

(17)  Kako bi se osiguralo da podupirana djelovanja budu održiva, kriterij dodjele za takva djelovanja trebala bi biti činjenica da su se države članice obvezale da će djelotvorno pridonositi financiranju tih djelovanja, i to napismeno.

(18)  Kako bi se osiguralo da će podupirana djelovanja pridonijeti konkurentnosti i učinkovitosti europske obrambene industrije trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju, uključujući za dualne tehnologije, radi konsolidacije potražnje u području europske obrane. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički proizvesti i nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju.

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kada se ono odnosi na izradu prototipa, što je često najskuplje djelovanje u fazi razvoja. Međutim, ukupnim prihvatljivim troškovima trebalo bi obuhvatiti druga djelovanja u fazi razvoja.

(20)  S obzirom na to da je cilj potpore Unije jačanje konkurentnosti sektora i da se odnosi samo na posebnu fazu razvoja, Unija ne bi trebala imati vlasništvo ni prava na intelektualno vlasništvo za proizvode ili tehnologije proizvedene u podupiranim djelovanjima. Korisnici će ugovorno utvrditi režim prava intelektualnog vlasništva koji će se primjenjivati. Nadalje, rezultati djelovanja financiranih u okviru Programa ne bi trebali podlijegati ograničenju treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje.

(21)  Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji za usvajanje dvogodišnjeg programa rada u skladu s ciljevima Programa, posebice ciljem poboljšanja konkurentnosti. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(10) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i omogućuje otvoreno, nediskriminirajuće i transparentno prekogranično sudjelovanje MSP-ova te da se stoga barem 15% ukupnog proračuna iskoristi za takva djelovanja, čime će se MSP-ovima omogućiti da se uključe u lance vrijednosti predviđenih projekata. Taj dio ukupnog proračuna trebao bi donijeti koristi i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. MSP-ovima bi trebala biti namijenjena posebna kategorija projekata.

(21a)  Sva djelovanja u okviru Programa obuhvaćaju subjekte iz najmanje triju država članica. Uporaba sustava općih dozvola za transfer u svrhu Programa znatno bi smanjila administrativne troškove koji proizlaze iz transfera među sudionicima. Države članice stoga bi trebale objaviti opće dozvole za transfer u vezi s ovim Programom. Kada je to potrebno za provedbu Programa, institucije, tijela i agencije Unije, kao i voditelji projekata, trebaju se uključiti u te dozvole.

(21b)  Kako bi se zajamčio uspjeh Programa, Komisija bi trebala nastojati zadržati dijalog sa širokim spektrom europske industrije, uključujući MSP-ove i netradicionalne dobavljače obrambenog sektora.

(22)  Kako bi se iskoristilo njezino stručno znanje u sektoru obrane Europskoj obrambenoj agenciji dodijelit će se status promatrača u odboru država članica. Odboru država članica trebala bi pomagati i Europska služba za vanjsko djelovanje.

(22a)  Status promatrača treba biti dodijeljen Europskom parlamentu i odboru država članica.

(23)  Za odabir djelovanja koja će se financirati u okviru Programa, Komisija ▌bi trebala organizirati konkurentne pozive na podnošenje prijedloga kako su propisani Uredbom br. 966/2012. Nakon evaluacije zaprimljenih prijedloga uz pomoć neovisnih stručnjaka, koji bi trebali biti birani na temelju transparentnog postupka, Komisija će odabrati djelovanja koja će se financirati u okviru Programa. U pogledu stručnjaka Komisija bi trebala osigurati strogu primjenu svojih relevantnih pravila o izbjegavanju sukoba interesa. Usto bi trebala nastojati osigurati da stručnjaci dolaze iz što više različitih država članica. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebale biti dodijeljene provedbene ovlasti u pogledu donošenja i provedbe programa rada te za dodjelu sredstava odabranim djelovanjima. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

(24)  Za donošenje prethodno navedenih provedbenih akata trebalo bi primjenjivati postupak ispitivanja uzimajući u obzir znatan utjecaj tih akata na provedbu temeljnog akta.

(25)  Komisija bi na kraju programa trebala izraditi izvješće o provedbi u kojem bi se obavio pregled financijskih aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i, prema potrebi, učinka. U tom bi izvješću trebalo analizirati i prekogranično sudjelovanje MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u projektima u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u globalnom lancu vrijednosti. Izvješće bi trebalo sadržavati informacije o zemljama podrijetla korisnika i raspodjeli sredstava između poduzeća i država članica u okviru Programa, ako je to tehnički izvedivo. Naposljetku, kada je riječ o dijelu za istraživanja Europskog obrambenog fonda, u njemu bi trebala biti predložena rješenja za smanjenje ovisnosti Unije o proizvodima i tehnologijama subjekata iz trećih zemalja, posebno onih koji se utvrde pri provedbi ove Uredbe.

(25a)  U pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije nakon 2020. potrebno je pružiti stabilan okvir za tu vrstu djelovanja, osobito uvođenjem zasebne proračunske linije i prilagođenih provedbenih mjera.

(25 b)  Komisija i države članice trebale bi zajamčiti najširu moguću promidžbu Programa kako bi se povećala njegova učinkovitost te tako poboljšala konkurentnost obrambene industrije i obrambenih sposobnosti država članica.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uspostavlja se Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”) za djelovanje Unije u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Članak 2.

Ciljevi

Ciljevi su Programa sljedeći:

(a)  poticanje konkurentnosti, učinkovitosti i inovacijskih sposobnosti ▌obrambene industrije diljem Unije, čime se doprinosi europskoj strateškoj autonomiji Unije, podupiranjem djelovanja koja provodi Unije u njihovoj fazi razvoja;

(b)  podupiranje i iskorištavanje ▌suradnje među državama članicama i suradnje, uključujući prekograničnu suradnju, među poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, u razvoju tehnologija ili proizvoda isključivo u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice, posebice u kontekstu plana za razvoj sposobnosti u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kako bi se izbjeglo udvostručivanje i ojačali lanci vrijednosti obrambene industrije, čime se doprinosi uspostavljanju prekogranične suradnje među poduzećima;

(c)  poticanje boljeg iskorištavanja rezultata istraživanja u području obrane i doprinijeti premošćivanju jaza između istraživanja i razvoja, čime se podupire konkurentnost obrambene industrije Unije na unutarnjem i svjetskom tržištu, uključujući prema potrebi i putem konsolidacije;

(ca)  promicanje standardizacije obrambenih sustava i njihove interoperabilnosti, čime se omogućuje postizanje važnih ekonomija razmjera za države članice.

Za potrebe ove Uredbe, „poduzeća srednje tržišne kapitalizacije”, kako je navedeno u točki (b), znači poduzeća koja nisu mala i srednja poduzeća i koja zapošljavaju 3 000 ili manje osoba. Broj osoblja izračunava se u skladu s člancima 3., 4., 5., i 6. Glave I. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ(11).

Članak 3.

Proračun

Za provedbu Programa u razdoblju od 2019. do 2020. utvrđuje se iznos od 500 milijuna EUR u tekućim cijenama koji će se povući isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) 2014. – 2020 i/ili mobiliziranjem relevantnih posebnih instrumenata VFO-a.

Članak 4.

Opće odredbe o financiranju

1.  Financijska pomoć Unije može se pružiti putem oblika financiranja predviđenih Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012, ▌a posebno bespovratnim sredstvima te, po potrebi, financijskim instrumentima i javnom nabavom, uključujući kombinirano financiranje.

2.  Oblici financiranja iz stavka 1. ovog članka te načini provedbe odabiru se na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik povezan sa sukobom interesa.

3.  Financijsku pomoć Unije provodi Komisija izravno kako je predviđeno člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ▌.

4.  Države članice imenuju voditelja projekta ▌. Komisija se savjetuje s voditeljem projekta o ostvarenom napretku u okviru te mjere prije nego što izvrši plaćanje prihvatljivim korisnicima ▌.

Članak 5.

Vrste financijskih instrumenata

1.  Financijski instrumenti uspostavljeni u skladu s glavom VIII. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 mogu se upotrebljavati kako bi se subjektima koji provode djelovanja u skladu s člankom 6. pojednostavio pristup financiranju.

2.  Mogu se upotrebljavati sljedeće vrste financijskih instrumenata:

(a) vlasnička ili kvazivlasnička ulaganja;

(b) zajmovi ili jamstva;

(c) instrumenti za podjelu rizika.

Članak 6.

Prihvatljiva djelovanja

1.  Programom se pruža potpora djelovanjima korisnika koja su u fazi razvoja, koja obuhvaćaju nove proizvode i tehnologije te nadogradnju postojećih proizvoda i tehnologija koji su razvijeni u Uniji, u odnosu na:

(a)  projektiranje obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije te tehničke specifikacije na temelju kojih je takav projekt razvijen;

(b)  izradu prototipa obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije. Prototip je model proizvoda ili tehnologije s pomoću kojeg se može prikazati funkcioniranje elementa u operativnom okruženju;

(c)  ispitivanje obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije;

(d)  kvalifikaciju obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije; kvalifikacija je postupak kojim se dokazuje da projekt proizvoda/komponente/tehnologije ispunjava utvrđene zahtjeve. U tom se postupku pružaju objektivni dokazi da su zadovoljeni određeni zahtjevi u pogledu projektiranja;

(e)  certifikacija obrambenog proizvoda ili tehnologije. Certifikacija je postupak kojim nacionalno tijelo potvrđuje da je proizvod/komponenta/tehnologija u skladu s primjenjivim propisima;

(f)  studije, poput studija izvedivosti i drugih popratnih mjera.

2.  U djelovanju moraju surađivati barem tri poduzeća koja imaju poslovni nastan u barem trima različitim državama članicama. Najmanje tri poduzeća koja su korisnici ne smiju biti pod stvarnom kontrolom, izravnom ili neizravnom, istog subjekta niti jedno smije biti pod kontrolom drugoga.

3.  Za potrebe stavka 2. „stvarna kontrola” znači odnos koji je uspostavljen pravima, ugovorima ili drugim sredstvima koji, pojedinačno ili skupno, uzimajući u obzir uključene činjenice ili zakone, omogućuje izravni ili neizravni odlučujući utjecaj na poduzeće, posebice sljedećim:

(a)  pravom na uporabu cjelokupne imovine ili dijela imovine poduzeća;

(b)  pravima ili ugovorima kojima se stječe odlučujući utjecaj na sastav, glasovanje ili odluke tijela nekog poduzeća ili se na drugi način stječe odlučujući utjecaj na vođenje poslovanja poduzeća.

4.  Kad se odnosi na djelovanja utvrđena u točkama (b) do (f) prvog stavka, djelovanje se mora temeljiti na zajedničkim tehničkim specifikacijama, čime se jača standardizacija i interoperabilnost sustava.

4a.  Nisu prihvatljiva djelovanja povezana s proizvodima u smislu oružja za masovno uništenje i srodnih tehnologija bojnih glava i djelovanja povezana s proizvodima u smislu zabranjenog oružja i streljiva te oružja koje nije u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom kao što su kazetno streljivo u skladu s Konvencijom o kazetnom streljivu, pješačke mine u skladu s Konvencijom o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa pješačkih mina i njihovu uništavanju, zapaljivo oružje u skladu s Protokolom br. III Konvencije o određenom konvencionalnom oružju te potpuno autonomno oružje kojim se omogućavaju napadi bez ljudskog upravljanja odlukama o ciljanju i o početku borbenog djelovanja.

Članak 7.

Prihvatljivi subjekti

1.  Korisnici i njihovi podugovaratelji su javna ili privatna poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji, koja nisu pod stvarnom kontrolom treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje u smislu članka 6. stavka 3., bilo izravnom ili neizravnom, preko jednog ili više posredničkih poduzeća. Osim toga, tijekom čitavog trajanja djelovanja sva infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa moraju biti smješteni na području Unije. Korištenje te infrastrukture, postrojenja, imovine i sredstava ne smije ovisi o bilo kakvoj kontroli ili ograničenjima koja nameće treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje.

1a.  Ako tijekom provedbe djelovanja dođe do promjene u pogledu stvarne kontrole nad poduzećem u smislu članka 6. stavka 3., poduzeće o tome obavješćuje Komisiju, koja procjenjuje jesu li još uvijek zadovoljeni kriteriji prihvatljivosti.

1b.  Odstupajući od stavka 1. poduzeće s poslovnim nastanom u Uniji koje je pod stvarnom kontrolom treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje u smislu članka 6. stavka 3., bilo izravnom ili neizravnom, preko jednog ili više posredničkih poduzeća, može biti prihvatljivo ako su, za potrebe djelovanja koje se financira u okviru Programa, uspostavljeni nužni mehanizmi kako bi se prije svega osiguralo da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)  uklonjena je stvarna kontrola treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje nad poduzećem;

(b)  spriječen je pristup osjetljivim informacijama koje se odnose na dotično djelovanje i

(c)  intelektualno vlasništvo koje proizlazi iz djelovanja i njegova je posljedica ostaje u vlasništvu korisnika tijekom izvršenja djelovanja i nakon njega i nije podložno bilo kakvoj kontroli niti ograničenjima koja nameće treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje.

Poduzetnik mora Komisiji pružiti potrebne dokaze da su ti mehanizmi uspostavljeni.

2.  Ako korisnik kako je definiran u stavku 1. razvija djelovanje kako je definirano u članku 6. u kontekstu stalne strukturirane suradnje, on ispunjava uvjete za primanje većeg iznosa financijskih sredstava iz članka 11. stavka 2. u odnosu na to djelovanje.

2b.  Ako u Uniji nisu lako dostupni konkurentni nadomjesci i ako ta upotreba nije u suprotnosti sa sigurnosnim i obrambenim interesima Unije i njezinih država članica, korisnici i njihovi podugovaratelji mogu se koristiti imovinom, infrastrukturom, objektima i resursima koji se nalaze ili drže izvan državnog područja država članica ili koje kontroliraju treće zemlje.

Prilikom provođenja prihvatljivog djelovanja korisnici i njihovi podugovaratelji mogu surađivati i s poduzećima s poslovnim nastanom izvan državnog područja država članica ili pod isključivom kontrolom trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja ako to nije u suprotnosti sa sigurnosnim i obrambenim interesima Unije i država članica. Troškovi povezani s tim djelovanjima nisu prihvatljivi za financiranje u okviru Programa.

Članak 8.

Izjava podnositelja zahtjeva

Svaki podnositelj zahtjeva u pisanoj izjavi mora izjaviti da je u potpunosti svjestan važećih nacionalnih zakona i propisa te zakona i propisa Unije koji se odnose na djelovanja u području obrane, uključujući Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP, režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom i relevantno nacionalno zakonodavstvo o kontroli izvoza, te da ih u potpunosti poštuje.

Članak 9.

Konzorcij

1.  Ako se financijska pomoć Unije pruža putem bespovratnih sredstava, članovi bilo kojeg konzorcija koji žele sudjelovati u djelovanju imenuju jednog od članova koordinatorom i navode ga u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Koordinator je glavna točka za kontakt između članova konzorcija u odnosima s Komisijom ili relevantnim tijelom za financiranje, osim ako je drugačije određeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, ili u slučaju neispunjavanja njegovih obveza prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Financijska pomoć Unije može biti i u obliku financijskoga instrumenta ili javnog ugovora.

2.  Članovi konzorcija koji sudjeluju u djelovanju sklapaju interni sporazum kojim se utvrđuju njihova prava i obveze u odnosu na provedbu djelovanja, uključujući pitanje prava intelektualnog vlasništva u pogledu novih proizvoda, (u skladu sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava), osim u valjano opravdanim slučajevima predviđenima u programu rada ili pozivu na podnošenje prijedloga.

Članak 10.

Kriteriji dodjele

Djelovanja predložena za financiranje u okviru ovoga Programa ocjenjuju se u odnosu na ciljeve definirane u članku 2. i na temelju sljedećih kumulativnih kriterija:

(a)  izvrsnost, industrijska učinkovitost i sposobnost dokazivanja znatnih prednosti u odnosu na postojeće proizvode ili tehnologije i

(b)  doprinos inovacijama i tehnološkom razvoju obrambene industrije te stoga poticanje autonomije industrije i strateške autonomije Unije u području obrambenih tehnologija i

(ba)  doprinos konkurentnosti i rastu obrambenih poduzeća diljem Unije i

(c)  doprinos sigurnosnim i obrambenim interesima Unije jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice, posebice u okviru plana za razvoj sposobnosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike i

(ca)  doprinos stvaranju nove prekogranične suradnje između poduzeća i

(d)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica i

(da)  udio ukupnog proračuna za djelovanje koji se dodjeljuje za sudjelovanje MSP-ova s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, bilo kao članova konzorcija, podugovaratelja ili drugih poduzeća u lancu opskrbe i

(e)  za djelovanja iz članka 6. stavka 1. točaka od (b) do (e), doprinos konkurentnosti europske obrambene industrije tako da korisnik dokaže da su se države članice obvezale da će zajednički i koordinirano proizvesti i nabaviti završni proizvod ili tehnologiju, uključujući, prema potrebi, zajedničku nabavu.

Članak 11.

Stope financiranja

1.  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne smije premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kad se ono odnosi na izradu prototipa, u smislu članka 126. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. U svim drugim slučajevima pomoć može poslužiti za pokrivanje ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja.

2.  Za djelovanje iz članka 7. stavka 2. koje je razvio korisnik može se dodijeliti stopa financiranja povećana za dodatnih 10 postotnih bodova.

2a.  Djelovanju, u smislu članka 6. stavka 1., može se dodijeliti stopa financiranja povećana za dodatnih 10 postotnih bodova ako je najmanje 15 % ukupnog prihvatljivog troška dodijeljeno MSP-ovima s poslovnim nastanom u Uniji. Ta se povećana stopa financiranja može dodatno povećati za postotak koji je jednak iznosu dvostrukog ukupnog prihvatljivog troška djelovanja dodijeljenog MSP-ovima s nastanom u jednoj od država članica koja nije država članica u kojoj nastan imaju druga poduzeća koja sudjeluju u djelovanju i koja nisu MSP-ovi.

2b.  Djelovanju, u smislu članka 6. stavka 1., može se dodijeliti stopa financiranja povećana za dodatnih 10 postotnih bodova ako je najmanje 30 % ukupnog prihvatljivog troška dodijeljeno poduzećima srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u Uniji.

2c.  Neizravni prihvatljivi troškovi određuju se primjenom paušalnog iznosa od 25 % ukupnih izravnih prihvatljivih troškova, izuzev izravnih prihvatljivih troškova za podugovaranje.

2d.  Financijska pomoć Unije pružena u okviru Programa, uključujući povećane stope financiranja, ne smije pokrivati više od 100 % prihvatljivih troškova djelovanja.

Članak 12.

Vlasništvo i prava intelektualnog vlasništva

1.  Unija ne posjeduje proizvode ili tehnologije nastale iz djelovanja niti polaže prava na intelektualno vlasništvo, uključujući licencijska prava, koji se odnose na djelovanje.

1a.  Rezultati djelovanja financiranih u okviru Programa ne smiju podlijegati kontroli ili ograničenju treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje.

1b.  Ako se pomoć Unije pruža u obliku javne nabave studije, sve države članice na izričit zahtjev imaju pravo na besplatnu, neisključivu licenciju za korištenje te studije.

Članak 12.a

Opće dozvole za transfer

1.  Za potrebe ovog Programa primjenjuje se članak 5. Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(12).

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, stavak 1. ovog članka primjenjuje se na institucije, tijela i agencije Unije te po analogiji na voditelje projekata iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe.

Članak 13.

Program rada

1.  Komisija ▌je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16.a, kojim se utvrđuje dvogodišnji program rada tijekom razdoblja trajanja Programa. ▌Navedeni program rada u skladu je s ciljevima utvrđenima u članku 2.

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa. Te kategorije moraju biti u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti iz članka 2. točke (b). Program rada također sadrži kategoriju projekata namijenjenih posebno MSP-ovima.

3.  U programu rada osigurava se da se najmanje 15 % ukupnog proračuna dodjeljuje djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje prekogranično uključivanje MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

Članak 14.

Postupak dodjele

1.  Tijekom provedbe Programa sredstva Unije dodjeljuju se na temelju ▌poziva na podnošenje prijedloga objavljenih u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012(13).

2.  Prijedloge pristigle na temelju poziva na podnošenje prijedloga Komisija ocjenjuje uz pomoć neovisnih stručnjaka koji su državljani jedne od država članica EU-a, iz što je moguće većeg raspona država članica, odabranih na temelju transparentnog postupka, vodeći računa o nesukladnostima zbog sukoba interesa, na temelju kriterija dodjele iz članka 10.

3.  Komisija nakon svakog poziva provedbenim aktom dodjeljuje sredstva za financiranje odabranih djelovanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Članak 15.

Godišnji obroci

Komisija može podijeliti proračunske obveze na godišnje obroke.

Članak 16.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Europska obrambena agencija i Europski parlament pozivaju se da daju svoj doprinos kao promatrači.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 16.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od dvije godine počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavka 1. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 17.

Praćenje i izvješćivanje

1.  Komisija redovito prati provedbu programa i svake godine izvješćuje o ostvarenom napretku u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (e) Uredbe br. 966/2012. U tu svrhu Komisija uspostavlja potrebne sustave praćenja.

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija sastavlja naknadno evaluacijsko izvješće i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću, koje se temelji na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, posebice se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. U izvješću se analizira i prekogranično sudjelovanje MSP-ova i poduzeća središnje tržišne kapitalizacije u projektima koji se provode u okviru Programa te uključivanje MSP-ova i poduzeća središnje tržišne kapitalizacije u globalni lanac vrijednosti. Ako je to tehnički izvedivo, izvješće sadrži informacije o zemljama podrijetla korisnika i raspodjeli sredstava između poduzeća i država članica.

2a.  U izvješću iz stavka 2. predlažu se rješenja za smanjenje ovisnosti Unije o proizvodima i tehnologijama subjekata iz trećih zemalja, posebno onih koji su identificirani tijekom provedbe ove Uredbe.

2b.  U prikladnom trenutku prije isteka ovog Programa i ako je to potrebno, Komisija iznosi zakonodavni prijedlog o novom programu industrijskog razvoja u području obrane uz odgovarajuće financiranje u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 18.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.  Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima se osigurava da su prilikom provedbe djelovanja koja se financiraju u skladu s ovom Uredbom financijski interesi Unije zaštićeni primjenom mjera sprečavanja prijevare, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti, djelotvornim provjerama te, ako se otkriju nepravilnosti, povratom ili, prema potrebi, vraćanjem pogrešno isplaćenih iznosa, te, prema potrebi učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim kaznama.

2.  Komisija i Revizorski sud imaju ovlasti revizije ili, u slučaju međunarodnih organizacija, ovlasti provjere u skladu sa sporazumima koje su s njima sklopili, na temelju dokumenata te na terenu, nad svim korisnicima bespovratnih sredstava, svim ugovarateljima i podugovarateljima koji su primili financijska sredstva Unije na temelju ove Uredbe.

3.  Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere na terenu i inspekcije, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(14) i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(15), kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije u vezi s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji je financiran u okviru ove Uredbe.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament      Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C […], […], str. […].

(4)

  SL C […], […], str. […].

(5)

  SL L 200, 30.7.2005., str. 1.

(6)

  Direktiva 2009/81/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti (OJ L 216, 20.8.2009, p. 76).

(7)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.)

(8)

  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(9)

  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(10)

  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(11)

  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(12)

  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009., str. 1.).

(13)

  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(14)

  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(15)

  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


OBRAZLOŽENJE

Europski fond za obranu, koji je Komisija predložila 7. lipnja 2017., sastoji se od dva dijela kojima će se obuhvatiti cijeli ciklus industrijskog razvoja u području obrane. Prvi dio usmjeren je na financiranje zajedničkog istraživanja u području inovativnih obrambenih tehnologija. Drugi dio odnosi se na razvoj obrambenih sposobnosti ostvarenih kroz suradnju i obuhvaća Europski program industrijskog razvoja u području obrane, kojim se pokušava odgovoriti na izazove u sektoru obrambene industrije u Europi. Za razliku od drugih globalnih aktera kao što su Kina ili Rusija, ukupni se proračun za obranu država članica smanjuje, dok je proračunski iznos namijenjen obrani u Europskoj uniji dvaput manji od iznosa namijenjenoga obrani u SAD-u. Istovremeno, nedovoljna suradnja na europskoj razini dovodi do duplikacije sustava oružja i opreme, a time i do znatne proračunske neučinkovitosti. Suradnja nije dovoljno razvijena, što potvrđuje i nepostojanje zajedničkih specifikacija među državama članicama. To se odražava u kašnjenjima i dodatnim troškovima u razvoju ključnih projekata. Osim toga, ovisnost o trećim zemljama u pogledu proizvoda ili tehnologija ugrožava stratešku autonomiju Unije.

Naša obrambena industrija trenutno ne prima dovoljno poticaja da bi bila konkurentna na svjetskoj razini, unatoč pravom tehnološkom bogatstvu. Potrebno je uložiti veće napore na europskoj razini kako bi tehnologija postala pouzdanija, neovisnija i jeftinija.

Paradoksalno, u kontekstu međunarodne nestabilnosti u mnogim područjima sve je izraženija potreba Europljana za sigurnošću. Jedinstven pristup Unije u području obrane i globalne sigurnosti jedno je od jamstava stabilnosti. Suradnja stoga predstavlja neophodnu dodanu vrijednost u zadovoljavanju potrebe građana EU-a za sigurnošću i u jačanju položaja Unije.

Izvjestiteljica stoga toplo pozdravlja prijedlog Europske komisije za uspostavljanje Programa industrijskog razvoja u području obrane te smatra da je nužno da se on počne provoditi već u siječnju 2019. kako bi se osigurala konkretna perspektiva za obrambenu industriju EU-a u razdoblju nakon 2020. Kako bi se to postiglo, Vijeće i Europski parlament trebali bi što prije proučiti taj prijedlog.

Cilj strateške autonomije

Program mora biti jedan od načina jačanja autonomije Europske unije u području obrane. Strateška autonomija od ključne je važnosti kako bi se Uniji zajamčilo slobodno djelovanje u svijetu. Ojačati je se može samo tješnjom suradnjom između država članica i poduzeća, koja se mora temeljiti na zajedničkim prioritetima država članica u pogledu sposobnosti, što će zajamčiti održivost projekata.

Cilj autonomije Unije u području obrane treba se stoga uvesti već u članku 2. Uredbe. Razvoj tehnološke i industrijske baze za europsku obranu od ključne je važnosti za tu autonomiju. Radi toga je Komisija željela da samo poduzeća koja su pod stvarnom kontrolom europskih tijela imaju pravo na financijsku potporu iz Programa za djelovanja realizirana na području Unije. I njihovi podugovaratelji trebali bi ispunjavati taj kriterij. Kako bi taj temeljni zahtjev bio pragmatičniji, u članku 7. ukinut je kriterij od 50 % europskog vlasništva, koji je prestrog i nedovoljno prilagođen poduzećima u tom sektoru. Također se predlaže da se utvrdi koji proizvodi i tehnologije dolaze iz trećih zemalja kako bi Unija smanjila svoju ovisnost o njima.

Jačanje konkurentnosti industrije i inovacija

Konkurentnost industrije, koja predstavlja pravnu osnovu ovog Prijedloga uredbe, mjerit će se njezinim kapacitetom u pogledu inovacija i prilagodbe tehnološkom napretku. Industrijska izvrsnost i učinkovitost stoga su temeljni kriteriji za taj strateški sektor. Europsko regulatorno okruženje u području industrije mora napredovati u smjeru bolje interoperabilnosti i standardizacije. To su ujedno i ciljevi Programa koji treba navesti u članku 2. Uredbe.

Grupiranje poduzeća na europskoj razini pozitivno je i zbog toga se u okviru Programa ne bi smjela kažnjavati poduzeća koja već dugo primjenjuju taj pristup. Potrebna je prava europska suradnja te je zahtjev za uvođenje zajedničkih specifikacija nužan da bi određeno djelovanje dobilo potporu iz Programa.

Učinci konkurentnosti obrambene industrije bit će važni u gospodarskom i ljudskom pogledu, a Programom će se ublažiti ograničenja u pogledu suradnje.

Važna uloga malih i srednjih poduzeća

Mala i srednja poduzeća već imaju ključno mjesto u području obrane i sigurnosti u Europi. Velika poduzeća surađuju s njima na svim svojim projektima i ona predstavljaju golemu prednost za cijelu Europsku uniju. Međutim, važno je poticati prekograničnu suradnju, posebno za mala i srednja poduzeća koja se na to dovoljno ne potiče. Stoga će sve države članice čija bi poduzeća mogla postići tehnološku izvrsnost u području obrane i sigurnosti moći koristiti Program za ostvarenje novih oblika suradnje, a da se pritom ne nametnu pretjerana dodatna ograničenja za ionako već vrlo složene industrijske programe.

Izvjestiteljica stoga predlaže da se ulože dodatni napori kada je riječ o malim i srednjim poduzećima i da se za njih rezervira posebna kategorija projekata te da se zajamči da će se najmanje 10 % ukupne omotnice Programa dodijeliti djelovanjima kojima se potiče prekogranična suradnja malih i srednjih poduzeća (članak 13.).

Prilagođeno financiranje

Proračun od 500 milijuna EUR odgovara potrebama Programa, no izvjestiteljica smatra da se preraspodjela sredstava iz europskih programa kao što su EGNOS i Galileo, Copernicus, ITER i Instrument za povezivanje Europe ne može ostvariti, a da se pritom ne ugrozi provedba tih programa. Sve države članice moraju uložiti napore, a morat će se iskoristiti i pričuva iz postojećeg financijskog okvira.


MIŠLJENJE MANJINE

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

podneseno u skladu s člankom 52.a stavkom 4. Poslovnika

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku, izvjestiteljica: Françoise Grossetête

Mišljenje manjine koje podnose zastupnici kluba GUE-a/NGL-a Neoklis SYLIKIOTIS, Xabier BENITO ZILUAGA, João FERREIRA, Sabine LÖSING, Marisa MATIAS, Cornelia ERNST

U izvješću se zagovara daljnja militarizacija Europske unije. Njime se vojna autonomija subvencionira povećanjem ulaganja u obranu, vojna istraživanja i opremu unatoč gospodarskim krizama i utjecaju na okoliš i u suprotnosti s člankom 41. stavkom 2. UEU-a, kojim se zabranjuje da se proračun Unije tereti izdatcima koji nastanu pri operacijama koje imaju implikacije u području vojske ili obrane. U njemu se također zagovara suradnja EU-a i NATO-a.

Protivimo se izvješću zato što se njime:

–  od Unije želi napraviti globalnog vojnog igrača;

–  subvencionira obrambeni sektor i vojno-industrijski kompleks, što bi vjerojatno dovelo do povećanja izvoza oružja;

–  militariziraju civilne politike, a industrija i konkurentnost koriste kao izgovor za daljnji razvoj obrambenih sposobnosti EU-a u okviru ZSOP-a/ZVSP-a;

–  podržava daljnja civilno-vojna suradnja.

Zahtijevamo:

–  radikalno razoružanje na europskoj i svjetskoj razini;

–  da se iz proračuna EU-a ne izdvajaju sredstva za vojsku;

–  da se javnim sredstvima podupiru kvalitetna radna mjesta, reindustrijalizacija te mala i srednja poduzeća;

–  promicanje civilnog istraživanja i razvoja koji služe ljudima i njihovim potrebama;

–  da su sva djelovanja strogo u okviru Povelje UN-a i međunarodnog prava;

–  izričito civilno i mirno rješavanje sukoba i razdvajanje civilnih i vojnih djelovanja;

–  razdvajanje EU-a od NATO-a.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (25.1.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

(COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Ioan Mircea Paşcu

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Obrana je važna. Tom je izjavom Europsko vijeće u prosincu 2013. obranu odlučno ponovno uvrstilo u aktualne europske teme. Od tada se djelovanje u području sigurnosti i obrane na razini Europske unije neprestano širi i produbljuje.

U lipnju 2016. visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije Federica Mogherini predstavila je Globalnu strategiju, koja je obilježila nove ambicije te najavila dosljedan niz provedbenih dokumenata i prijedloga usmjerenih na daljnje osnaživanje Unije i utvrđivanje konkretnih koraka koji vode strateškoj autonomiji kakvu Europa treba.

Europski je parlament 2015. i 2016. započeo pilot-projekt o istraživanju u području ZSOP-a, koji je 2017. dopunjen pripremnim djelovanjem za istraživanja u području obrane. To će pripremno djelovanje trajati do 2019.

Europska je komisija u ljeto 2017. osnovala Europski fond za obranu kako bi povećala obrambene kapacitete Europe. Kao prvu mjeru predložila je Uredbu o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti EU-a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020.

U europskoj obrani vlade imaju ulogu samo u javnoj nabavi na temelju strateških i političkih razmatranja te razmatranja obrambenih sposobnosti. Angažman EU-a u području obrane dat će državama članicama jači poticaj za razvijanje i kupovinu europskih obrambenih proizvoda. EU će također podupirati napore potrebne za strukturiranje transeuropskih vrijednosnih lanaca koji trenutačno počivaju na obrambenoj industriji. Stanje obrambenog tržišta nije savršeno te s njime povezani poslovni rizici sprečavaju prirodni nastanak transeuropskih vrijednosnih lanaca. Međutim, kada vlade surađuju u razvoju obrambenih sposobnosti, to čine i akteri vrijednosnog lanca u pogledu razvoja obrambenih proizvoda.

Program je posebno usmjeren na fazu razvoja obrambenih proizvoda, što je ključan trenutak u razvojnom ciklusu obrambene sposobnosti. Do te faze već je određena većina značajki budućih sposobnosti i većina troška vlasništva za njihov budući razvojni ciklus. Kad se programi sposobnosti oblikuju na multinacionalnoj razini, u toj se fazi definira veći dio podjele troškova i rada. Stoga, kad je riječ o toj fazi, radi učinkovitosti treba u dostatnoj mjeri poticati suradnju na razini EU-a. Činjenica da Unija u svojem angažmanu u pogledu europskih obrambenih proizvoda promiče razvoj šire europske zajednice korisnika i, stoga, ekonomije razmjera i opsega u cijelom razvojnom ciklusu obrambenih proizvoda, također je jedan od čimbenika učinkovitosti.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Europske komisije i naglašava da bi on trebao imati važan strukturni utjecaj u izgradnji transeuropske suradnje u području obrane. Cilj Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane razviti je snažniju, učinkovitiju i konkurentniju obrambenu industriju, čime bi se osnažile tehnološka neovisnost i strateška autonomija EU-a te bi se, općenito govoreći, učvrstio ZSOP, a to je cilj koji Europski parlament neprestano podupire.

Izvjestitelj ističe sljedeće:

•  Sloboda djelovanja država članica i Unije te njihova međusobna sudnja kao i rad na ispunjavanju zahtjeva u vezi s obrambenim kapacitetima trebali bi obilježavati sve ciljeve Programa.

•  Djelovanje EU-a u okviru ovog Programa trebalo bi imati za cilj da se subjekti iz svih država članica, posebno iz EU13, uključe u vrijednosne lance u obrambenom sektoru. Nadalje, u mnogim državama članicama mala i srednja poduzeća te posrednička proizvodna poduzeća mogu igrati važnu ulogu u tim vrijednosnim lancima. Kad je to u skladu s ciljevima Programa, posrednička proizvodna poduzeća trebaju imati sličan status kao i mala i srednja poduzeća.

•  Prema potrebi, za djelovanje u okviru Programa treba uzeti u obzir zajedničku izjavu EU-a i NATO-a, njihove zajedničke provedbene mjere te potrebu za suradnjom s drugim regionalnim i međunarodnim inicijativama za suradnju, poštujući istovremeno sigurnosne i obrambene interese država članica i Unije.

•  U svim fazama Programa treba osigurati odgovarajuću ulogu Europske obrambene agencije uz poštovanje Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbe (EU) br. 182/2011.

•  Sredstvima EU-a ne bi trebalo financirati djelovanje povezano s određenim obrambenim proizvodima (oružje za masovno uništenje i srodne tehnologije bojnih glava, zabranjeno oružje i streljivo, kao i potpuno autonomno oružje, kojim se omogućavaju napadi bez ljudske intervencije i kontrole). Sredstvima EU-a ne bi trebalo financirati ni djelovanje povezano s obrambenim proizvodima (malo i lako oružje) ako je usmjereno prije svega na izvoz, tj. ako nijedna država članica nije izrazila zahtjev za provedbu takvog djelovanja.

•  U praksi se pokazalo da je zbog složenih struktura obrambene industrije teško uvesti kriterije prihvatljivosti povezane s udjelom u vlasništvu.

•  S obzirom na unapređenje ciljeva i kriterija prihvatljivosti trebalo bi ažurirati kriterije za odabir ponude.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzimajući u obzir stalnu strukturiranu suradnju u području sigurnosti i obrane koju su 13. studenog 2017. dogovorile 23 države članice, kako je utvrđeno u Ugovoru o Europskoj uniji, konkretno u članku 42. stavku 6. i članku 46., te u Protokolu br. 10 Ugovora o EU-u,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija se obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna i inovativna europska obrambena industrija. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije.

(1)  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija je opisala brojne strukturne probleme u europskom obrambenom sektoru koji sprečavaju učinkovitu uporabu nacionalnih resursa za osiguranje obrambenih sposobnosti potrebnih za učinkovitu Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP). Komisija se stoga obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja i stjecanja obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna i inovativna europska obrambena industrija i doprinijeti tehnološkoj i industrijskoj autonomiji Europske unije. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija. Fondom bi se trebali nadopuniti nacionalni proračuni za obranu, a države članice bi trebalo potaknuti da više ulažu u područje obrane. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije. Kao dodatak nacionalnim programima, trebao bi omogućiti Uniji uvođenje značajnog učinka poluge na nacionalna ulaganja kako bi se proširila suradnja između država članica i njihovih industrija. Kako bi se postigli ti ciljevi, treba na razini Unije poboljšati institucionalni okvir za suradnju država članica i poduzeća u sektoru industrijskog razvoja u području obrane.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Kako bi se uspostavilo učinkovito europsko tržište obrambene opreme, te kako bi ovaj program doista proizveo učinak, iznimno je važno da se ispune ključni regulatorni preduvjeti, posebice potpuna provedba Direktive 2009/81/EZ o javnoj nabavi za potrebe obrane.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, među ostalim i kiberobrane, podupiranjem suradnje poduzeća u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija. Programom bi se trebala upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije, u cilju strateške i tehnološke autonomije Europske unije, trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti utvrđivanje i provedba postupnog oblikovanja zajedničke obrambene politike u skladu s člankom 2. stavkom 4. UFEU-a i razvoj modernih sposobnosti koje su potrebne oružanim snagama država članica kao i poboljšanje njihove sigurnosti. Cilj ovog Programa trebalo bi biti povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, među ostalim i kiberobrane, podupiranjem suradnje poduzeća, uključujući istraživačke centre, u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija, što bi dovelo do veće učinkovitosti i manjeg rasipanja resursa i preklapanja na obrambenom tržištu. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija. Programom i njegovim potencijalnim nastavkom nakon 2020., neovisno o obliku, trebala bi se upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se bolje iskoristila ekonomija razmjera, Programom bi se trebala podupirati suradnja poduzeća u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija.

(3)  Kako bi se bolje iskoristila ekonomija razmjera, Programom bi se trebala podupirati suradnja poduzeća u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija, promičući integriranije tržište, učinkovitije upotrebljavajući ulaganja i sprečavajući udvostručavanje kapaciteta i troškova. Prema nekim studijama Unija bi mogla uštedjeti između 25 i 100 milijardi EUR godišnje zahvaljujući poboljšanoj suradnji u području obrane.

Obrazloženje

Jedan je od glavnih ciljeva ovog zakonodavstva smanjiti nepotrebne izdatke za obranu država članica.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Program bi trebalo provoditi u potpunosti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća6. Financijska sredstva ponajprije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava. Prema potrebi mogu se upotrebljavati financijski instrumenti ili javna nabava.

(5)  Program bi trebalo provoditi u potpunosti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća6. Financijska sredstva ponajprije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava i javne nabave za izradu studija. Financijski instrumenti mogli bi se upotrebljavati i u budućnosti na temelju iskustva iz ovog Programa, osobito za okvir sposobnosti Europskog fonda za obranu nakon 2020. Komisija bi trebala predvidjeti financijska sredstva za sljedeći Program u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (VFO). Komisija bi trebala započeti s pripremnim radom, procjenama i odgovarajućim prijedlozima što je prije moguće.

_________________

_________________

6 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

6 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Obrazloženje

Javna nabava trebala bi se upotrebljavati samo za izradu studija.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  S obzirom na posebnosti ovog sektora, u praksi se projekti suradnje među poduzećima neće pokretati ako države članice prethodno ne pristanu podupirati takve projekte. Nakon što su utvrdile zajedničke prioritete u pogledu obrambenih sposobnosti na razini Unije te, prema potrebi, uzele u obzir suradničke inicijative na regionalnoj razini, države članice utvrđuju i objedinjuju vojne zahtjeve i definiraju tehničke specifikacije projekta. Mogu imenovati i voditelja projekta koji bi bio nadležan za vođenje poslova povezanih s razvojem projekta suradnje.

(7)  Nakon što su utvrdile zajedničke prioritete u pogledu obrambenih sposobnosti na razini Unije u okviru plana za razvoj sposobnosti te uzele u obzir Koordinirano godišnje preispitivanja u području obrane te u cilju ispunjavanja razine ambicije EU-a u skladu sa zaključcima Vijeća od 14. studenog 2016. koje je prihvatilo Europsko vijeće 15. prosinca 2016., države članice utvrđuju i objedinjuju vojne zahtjeve i definiraju tehničke specifikacije projekta. Mogu imenovati i voditelja projekta koji bi bio nadležan za vođenje poslova povezanih s razvojem projekta suradnje.

Obrazloženje

Program se treba temeljiti na postojećim postupcima za utvrđivanje zajedničkih prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ako djelovanjem koje se podupire iz Programa upravlja voditelj projekta kojeg su imenovale države članice, Komisija bi prije izvršenja plaćanja korisnicima prihvatljive mjere trebala obavijestiti voditelja projekta kako bi voditelj projekta mogao osigurati da korisnici poštuju vremenske okvire.

(8)  Ako djelovanjem koje se podupire iz Programa upravlja voditelj projekta kojeg su imenovale države članice, Komisija bi se prije izvršenja plaćanja korisnicima prihvatljive mjere trebala savjetovati s njime o napretku mjere kako bi voditelj projekta mogao osigurati da korisnici poštuju vremenske okvire.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Financijska potpora Unije ne bi trebala utjecati na izvoz proizvoda, opreme ili tehnologija i ne bi trebala utjecati na diskrecijske ovlasti država članica u pogledu politike izvoza proizvoda iz područja obrane. Financijska potpora Unije ne bi trebala utjecati na politike država članica u pogledu izvoza proizvoda iz područja obrane.

(9)  Financijska potpora Unije ne bi trebala utjecati na izvoz proizvoda, opreme ili tehnologija i ne bi trebala utjecati na diskrecijske ovlasti država članica u pogledu politike izvoza proizvoda iz područja obrane. Financijska potpora Unije ne bi trebala utjecati na politike država članica u pogledu izvoza proizvoda iz područja obrane, uređene Odlukom 2008/944/ZVSP.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje konkurentnosti obrambene industrije Unije uklanjanjem rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljiva će biti i nadogradnja postojećih obrambenih proizvoda i tehnologija.

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje postupnog oblikovanja zajedničke obrambene politike i konkurentnosti obrambene industrije Unije uklanjanjem rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljiva će biti i nadogradnja postojećih obrambenih proizvoda i europskih obrambenih tehnologija.

Obrazloženje

Riječ je o postupnom oblikovanju zajedničke obrambene politike; jačanje tehnološke i industrijske baze europskog obrambenog sektora (EDTIB) putem mjera u okviru Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane sredstvo je za ostvarivanje tog sveobuhvatnog cilja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na to da je poseban cilj Programa jačanje suradnje među poduzećima iz različitih država članica, djelovanje bi trebalo biti prihvatljivo za financiranje iz Programa samo ako u njegovoj provedbi surađuju barem tri poduzeća s poslovnim nastanom u barem dvjema različitim državama članicama.

(11)  S obzirom na to da je poseban cilj Programa jačanje suradnje među poduzećima iz različitih država članica, djelovanje bi trebalo biti prihvatljivo za financiranje iz Programa samo ako u njegovoj provedbi surađuju barem tri poduzeća s poslovnim nastanom u barem trima različitim državama članicama.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Prekogranična suradnja u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija često je bila otežana zbog poteškoća u postizanju dogovora o zajedničkim tehničkim specifikacijama. Nepostojanje zajedničkih tehničkih specifikacija ili njihovo postojanje u ograničenoj mjeri u fazi razvoja često rezultira povećanom kompleksnosti, kašnjenjima i previsokim troškovima. Dogovor o zajedničkim tehničkim specifikacijama trebao bi biti uvjet za dobivanje potpore Unije u okviru ovog Programa. Za potporu u okviru ovog Programa trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja kojima je cilj podupiranje utvrđivanja zajedničkih tehničkih specifikacija.

(12)  Prekogranična suradnja u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija često je bila otežana zbog poteškoća u postizanju dogovora o zajedničkim tehničkim specifikacijama koje promiču interoperabilnost. Nepostojanje zajedničkih tehničkih specifikacija ili njihovo postojanje u ograničenoj mjeri u fazi razvoja često rezultira povećanom kompleksnosti, kašnjenjima i previsokim troškovima. Dogovor o zajedničkim tehničkim specifikacijama trebao bi biti uvjet za dobivanje potpore Unije u okviru ovog Programa. Za potporu u okviru ovog Programa trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja kojima je cilj podupiranje utvrđivanja zajedničkih tehničkih specifikacija.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  S obzirom na to da je cilj Programa povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, za potporu bi trebali biti prihvatljivi samo subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji su pod stvarnom kontrolom država članica ili njihovih državljana. Osim toga, kako bi se osigurala zaštita ključnih sigurnosnih interesa Unije i njezinih država članica, infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici i podugovaratelji upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području država koje nisu države članice.

(13)  S obzirom na to da je cilj Programa povećanje konkurentnosti, učinkovitosti suradnje i integracije obrambene industrije Unije kao i potpora strateškoj i tehnološkoj autonomiji Unije, za potporu bi trebali biti prihvatljivi samo subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji su pod stvarnom kontrolom država članica ili njihovih državljana, kao izravni korisnici ili podugovaratelji. Osim toga, kako bi se osigurala zaštita ključnih sigurnosnih interesa Unije i njezinih država članica, infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici i podugovaratelji upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smješteni na državnom području država koje nisu države članice niti biti podložni kontroli ili ograničenjima trećih država, poduzeća ili javnih subjekata u trećim državama. Materijalni, nematerijalni i ljudski resursi ne bi trebali ovisiti o trećim zemljama u pogledu korištenja i ograničenja. Poduzeće koje je pod kontrolom trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja ili podružnica poduzeća iz trećih zemalja s nastanom u Uniji trebalo bi biti prihvatljivo ako se potporom Unije u potpunosti poštuju sigurnosni i obrambeni interesi Unije i njezinih država članica i ako države članice koje sudjeluju u Programu izdaju uvjerenje o sigurnosnoj provjeri za to poduzeće.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Prihvatljiva djelovanja razvijena u kontekstu stalne strukturirane suradnje u institucionalnom okviru Unije osigurala bi pojačanu kontinuiranu suradnju poduzeća iz različitih država članica i tako izravno pridonijela ciljevima Programa. Takvi bi projekti stoga trebali imati pravo na veću stopu financiranja.

(14)  Prihvatljiva djelovanja razvijena u kontekstu stalne strukturirane suradnje u institucionalnom okviru Unije, koju su dogovorili i potpisali ministri vanjskih poslova i ministri obrane 23 države članice 13. studenoga 2017., osigurala bi pojačanu kontinuiranu suradnju poduzeća iz različitih država članica i tako izravno pridonijela ciljevima Programa. Takvi bi projekti stoga trebali imati pravo na veću stopu financiranja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Promicanje inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije Unije trebalo bi se odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput Koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje . Prema potrebi u obzir se mogu uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a i onih koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije.

(16)  Promicanje inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije u državama članicama trebalo bi se odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije kako je definirano u kontekstu zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) i zajedničke obrambene i sigurnosne politike (ZOSP). Također bi trebalo omogućiti održavanje i razvoj vještina i stručnih znanja obrambene industrije država članica i pridonijeti jačanju tehnološke i industrijske autonomije Unije. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje (PESCO). U okviru Programa trebalo bi uskladiti nacionalne provedbene planove država članica u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO) koji se sastoje od konkretnih djelovanja. Prema potrebi u obzir treba uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu sposobnosti suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a i onih koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije, te one ne bi trebale dovesti do udvostručavanja napora.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16.a  Države članice pojedinačno i zajednički rade na razvoju, proizvodnji i operativnoj uporabi bespilotnih letjelica i besposadnih vozila i plovila. Operativna uporaba tih sustava obuhvaća provođenje napada na vojne ciljeve. Istraživanje i razvoj povezani s razvojem tih sustava, vojnih i civilnih, podupiru se sredstvima Unije, te se planira da će se to nastaviti i u budućnosti, potencijalno i u okviru ovog Programa. Nijedan dio ove Uredbe ne bi trebao onemogućavati legitimnu uporabu tehnologija ili proizvoda razvijenih u okviru Programa.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da će podupirana djelovanja pridonijeti konkurentnosti europske obrambene industrije, trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički proizvesti i nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju.

(18)  Kako bi se osiguralo da će podupirana djelovanja pridonijeti konkurentnosti europske obrambene industrije, trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju radi konsolidacije potražnje u području europske obrane. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički proizvesti i nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju.

Obrazloženje

Mora se izbjeći percepcija ovog Programa kao sredstva za poticanje našeg izvoza oružja (kroz konkurentnost).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kada se ono odnosi na izradu prototipa, što je često najskuplje djelovanje u fazi razvoja. Međutim, ukupnim prihvatljivim troškovima trebalo bi obuhvatiti druga djelovanja u fazi razvoja.

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 30 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja, uključujući dio neizravnih troškova djelovanja, u smislu članka 126. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, kada se ono odnosi na izradu prototipa sustava, što je često najskuplje djelovanje u fazi razvoja. Međutim, ukupnim prihvatljivim troškovima trebalo bi obuhvatiti druga djelovanja u fazi razvoja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  S obzirom na to da je cilj potpore Unije jačanje konkurentnosti sektora i da se odnosi samo na posebnu fazu razvoja, Komisija ne bi trebala imati vlasništvo ni prava na intelektualno vlasništvo za proizvode ili tehnologije proizvedene u podupiranim djelovanjima. Korisnici će ugovorno utvrditi režim prava intelektualnog vlasništva koji će se primjenjivati.

(20)  S obzirom na to da je cilj potpore Unije jačanje konkurentnosti sektora i da se odnosi samo na posebnu fazu razvoja, Unija ne bi trebala imati vlasništvo ni prava na intelektualno vlasništvo za proizvode ili tehnologije proizvedene u podupiranim djelovanjima. Korisnici će ugovorno utvrditi režim prava intelektualnog vlasništva koji će se primjenjivati. Rezultati djelovanja koja su financirana u okviru Programa ne bi trebali podlijegati kontroli ili ograničenju treće zemlje ili subjekta iz treće zemlje.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Komisija bi trebala uspostaviti višegodišnji program rada u skladu s ciljevima Programa. Komisiji bi u uspostavi programa rada trebao pomagati odbor država članica (dalje u tekstu: „programski odbor”). S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i omogućuje takvo prekogranično sudjelovanje MSP-ova te da se stoga dio ukupnog proračuna iskoristi za takva djelovanja.

(21)  Komisija bi trebala uspostaviti višegodišnji program rada u skladu s ciljevima Programa, osobito s ciljem konkurentnosti. Komisiji bi u uspostavi programa rada trebao pomagati odbor država članica u smislu Uredbe (EU) 182/2011 (dalje u tekstu: „programski odbor”). S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i naglašava ulogu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i njihovo prekogranično sudjelovanje te da se stoga dio od barem 20 % ukupnog proračuna izdvoji za takva djelovanja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Komisija bi na kraju programa trebala izraditi izvješće o provedbi u kojem bi se obavio pregled financijskih aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i, prema potrebi, učinka.U tom bi izvješću trebalo analizirati i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti,

(25)  Komisija bi do kraja prve godine provedbe trebala sastaviti privremeno izvješće o napretku, a na kraju programa i izvješće o provedbi. U tim bi izvješćima trebalo analizirati razvoj industrijske stručnosti i obrambene sposobnosti, kao i usklađenost s ciljevima vanjske politike Unije i njezinih država članica te financijske aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i, prema potrebi, učinka. Trebalo bi i analizirati i promicati prekogranično sudjelovanje MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u projektima u okviru Programa te njihovo sudjelovanje u globalnom lancu vrijednosti. Ta izvješća ujedno bi trebalo sadržavati informacije o podrijetlu korisnika.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 a)  Komisija i države članice trebaju zajamčiti najširu moguću promidžbu Programa kako bi se povećala njegova učinkovitost te tako poboljšala konkurentnost obrambene industrije i obrambenih sposobnosti država članica.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciljevi su Programa sljedeći:

U nastojanju da se postupno oblikuje zajednička obrambena politika u skladu s člankom 2. stavkom 4. UFEU-a, da se poboljša suradnja među državama članicama i sloboda djelovanja država članica i Unije kao i da se zahtjevi vanjske i sigurnosne politike usklade s operativnim kapacitetima te u skladu sa zajedničkim prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su dogovorile države članice u kontekstu plana za razvoj sposobnosti u okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), ciljevi su programa sljedeći:

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije podupiranjem djelovanja u njihovoj fazi razvoja;

(a)  poticanje konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije u Uniji i stjecanje tehnološke i industrijske autonomije podupiranjem djelovanja koja se provode na teritoriju Unije u fazi razvoja obrambenih tehnologija ili proizvoda;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje i iskorištavanje suradnje među poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, u razvoju tehnologija ili proizvoda u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice;

(b)  podupiranje, iskorištavanje i ujednačavanje prekogranične suradnje među poduzećima, uključujući promicanje sudjelovanja malih i srednjih poduzeća kao i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i istraživačkih centara u vrijednosnim lancima obrambenih tehnologija ili proizvoda, uz izbjegavanje udvostručavanja industrijskih vještina i učinaka istiskivanja nacionalnih ulaganja u obranu; prema potrebi, i uzimajući u obzir činjenicu da treba izbjeći nepotrebno udvostručavanje, u obzir se uzimaju i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a, koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poticanje boljeg iskorištavanja rezultata istraživanja u području obrane i doprinos premošćivanju jaza između istraživanja i razvoja.

(c)  poticanje boljeg iskorištavanja rezultata istraživanja u području obrane, čime se doprinosi premošćivanju jaza između istraživanja i razvoja poticanjem proizvodnje istraživanih proizvoda i tehnologija, i time podupiranje konkurentnosti europske obrambene industrije na unutarnjem i svjetskom tržištu, uključujući prema potrebi i putem konsolidacije;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  promicanje interoperabilnosti i bolje standardizacije koje su potrebne za provedbu projekata suradnje i podupiranje zajedničke definicije tehničkih specifikacija;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijsku pomoć Unije provodi Komisija izravno kako je predviđeno Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 ili neizravno tako da se zadaće povezane s izvršenjem proračuna povjeravaju subjektima navedenima u članku 58. stavku 1. točki (c) te Uredbe.

3.  Financijsku pomoć Unije provodi Komisija kako je predviđeno člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako države članice imenuju voditelja projekta, Komisija plaćanje prihvatljivim korisnicima izvršava nakon što obavijesti voditelja projekta.

4.  Države članice imenuju voditelja projekta koji prati ugovor u njihovo ime i koji obavještava Komisiju kada treba izvršiti plaćanje prihvatljivim korisnicima. Prihvatljivi korisnici iz konzorcija imenuju vlastitog voditelja projekta koji surađuje s voditeljem projekta kojeg imenuju države članice.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom se pruža potpora djelovanjima korisnika koja su u fazi razvoja, koja obuhvaćaju nove proizvode i tehnologije te nadogradnju postojećih proizvoda i tehnologija, u odnosu na:

1.  Programom se pruža potpora djelovanjima korisnika koja su u fazi razvoja, koja obuhvaćaju nove proizvode i tehnologije te nadogradnju postojećih proizvoda i tehnologija koji će stvoriti stvarnu dodanu vrijednost na području Unije kako slijedi:

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  studije, poput studija izvedivosti i drugih popratnih mjera;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  projektiranje obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije te tehničke specifikacije na temelju kojih je takav projekt razvijen;

(a)  projektiranje obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije te tehničke specifikacije na temelju kojih je takav projekt razvijen, koje mogu uključivati djelomična ispitivanja radi smanjenja rizika u industrijskom ili reprezentativnom okruženju;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  studije, poput studija izvedivosti i drugih popratnih mjera.

(f)  razvoj tehnologija ili sredstava kojima se povećava učinkovitost tijekom cijelog životnog ciklusa obrambenih proizvoda i tehnologija.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U djelovanju moraju surađivati barem tri poduzeća koji imaju poslovni nastan u barem dvjema različitim državama članicama. Poduzeća koja su korisnici ne smiju biti pod stvarnom kontrolom, izravnom ili neizravnom, istog subjekta niti jedno smije biti pod kontrolom drugoga.

2.  U djelovanju moraju surađivati barem tri poduzeća koja imaju poslovni nastan u barem trima različitim državama članicama te mora ostati otvoreno za sudjelovanje poduzeća iz drugih država članica. Nijedno od tih triju poduzeća koja su korisnici ne smije biti pod stvarnom kontrolom, izravnom ili neizravnom, istog subjekta niti jedno smije biti pod kontrolom drugoga.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Rezultati djelovanja u okviru ovog Programa ni u kakvim okolnostima nisu pod kontrolom nijedne treće zemlje ili subjekta s poslovnim nastanom izvan Unije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad se odnosi na djelovanja utvrđena u točkama (b) do (f) prvog stavka, djelovanje se mora temeljiti na zajedničkim tehničkim specifikacijama.

4.  Kad se odnosi na djelovanja utvrđena u:

 

(a)  točki (a) prvog stavka, djelovanje se mora temeljiti na zajedničkom zahtjevu u pogledu sposobnosti;

 

(b)  točki (- a) i točkama od (b) do (e) prvog stavka, djelovanje se mora temeljiti na zajedničkim tehničkim specifikacijama, promičući interoperabilnost.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 b.  Nisu prihvatljiva djelovanja povezana s proizvodima u smislu oružja za masovno uništenje i srodnih tehnologija bojnih glava i djelovanja povezana s proizvodima u smislu zabranjenog oružja i streljiva te oružja koje nije u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom kao što su kazetno streljivo i srodni aspekti u skladu s Konvencijom o kazetnom streljivu, pješačke mine i srodni aspekti u skladu s Konvencijom o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa pješačkih mina i njihovu uništavanju, zapaljivo oružje, uključujući bijeli fosfor, streljivo s osiromašenim uranijem kao i potpuno autonomno oružje kojim se omogućavaju napadi bez značajne ljudske kontrole. Nisu prihvatljiva djelovanja povezana s proizvodima u smislu malog i lakog oružja ako je razvijeno prije svega u svrhe izvoza, tj. ako nijedna država članica nije izrazila zahtjev za provedbu takvog djelovanja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici su poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji, pri čemu je više od 50 % predmetnog poduzeća u vlasništvu države članice i/ili državljana države članice te je pod njihovom stvarnom kontrolom u smislu članka 6. stavka 3., izravnom ili neizravnom, preko jednog ili više posredničkih poduzeća. Osim toga, tijekom čitavog trajanja djelovanja sva infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području države koja nije država članica.

1.  Korisnici i njihovi podugovaratelji javna su ili privatna poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji. Tijekom čitavog trajanja djelovanja ili proizvodnje infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području države koja nije država članica. Korištenje tom infrastrukturom, postrojenjima, imovinom i sredstvima ne podliježe nadzoru ni ograničenjima trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja. Poduzeće koje vrši krajnji nadzor nad korisnicima mora imati sjedište u Uniji.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Odstupajući od stavka 1., pod uvjetom da to ne bi bilo u suprotnosti sa sigurnosnim i obrambenim interesima Unije kako je utvrđeno u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u skladu s glavom V. UEU-a i pod uvjetom da postoje dostatna jamstva za zaštitu tih interesa, primjenjuje se sljedeće:

 

(a)  Korisnici mogu upotrebljavati proizvode, imovinu ili tehnologije koji nisu smješteni u Uniji u situacijama u kojima ne postoji jednakovrijedna alternativa u Uniji, pod uvjetom da to nije u suprotnosti sa sigurnosnim i obrambenim interesima Unije;

 

(b)  Korisnici mogu surađivati s poduzećima s poslovnim nastanom izvan područja Unije u okviru djelovanja financiranih iz Programa. Ta poduzeća nisu prihvatljiva za financiranje u okviru Programa. Korisnici osiguravaju i zadržavaju pristup svim pravima intelektualnog vlasništva koja se odnose na djelovanje poduzeća s poslovnim nastanom izvan područja Unije koje je potrebno za zaštitu sigurnosnih interesa Unije i država članica kako se navodi u ovoj Uredbi, u programu rada i provedbenim aktima u okviru Programa;

 

(c)  MSP smješten u državi članici europskog gospodarskog područja može biti podugovaratelj ako je to ključno za dovršenje projekta i ako se ta ista roba i/ili usluga ne može pribaviti od MSP-a u državi članici.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.  Ako neki subjekt iz lanca opskrbe, bez obzira na kojoj se razini podugovaranja nalazi, utječe na kritičan dio postupka ili na znatan obujam djelatnosti, on mora ispunjavati iste kriterije prihvatljivosti kao i korisnici i njihovi podugovaratelji.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 c.  U slučaju da dođe do promjene u pogledu stvarne kontrole nad poduzećem koje sudjeluje u Programu, predmetno poduzeće treba odmah obavijestiti Komisiju ili nadležno tijelo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Poduzeća koja posjeduju bankovne račune, izravno ili posredstvom podružnica ili sudjelujućih društava, u jurisdikcijama koje su OECD ili EU svrstali u porezne oaze nisu prihvatljiva za financiranje.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Države članice u suradnji s Europskom obrambenom agencijom i Europskom službom za vanjsko djelovanje trebaju zajamčiti primjereno širenje informacije o Programu kako bi se osiguralo da MSP-ovi imaju pristup informacijama povezanim s Programom.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki podnositelj zahtjeva u pisanoj izjavi mora izjaviti da je u potpunosti svjestan važećih nacionalnih zakona i propisa te zakona i propisa Unije koji se odnose na djelovanja u području obrane ta da ih u potpunosti poštuje.

Svaki član konzorcija koji želi sudjelovati u djelovanju u pisanoj izjavi mora izjaviti da je u potpunosti svjestan važećih nacionalnih zakona i propisa te zakona i propisa Unije koji se odnose na djelovanja u području obrane, uključujući Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme, režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, posredovanja i provoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom i relevantno nacionalno zakonodavstvo o kontroli izvoza, te da ih u potpunosti poštuje.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se financijska pomoć Unije pruža putem bespovratnih sredstava, članovi bilo kojeg konzorcija koji žele sudjelovati u djelovanju imenuju jednog od članova koordinatorom i navode ga u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Koordinator je glavna točka za kontakt između članova konzorcija u odnosima s Komisijom ili relevantnim tijelom za financiranje, osim ako je drugačije određeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, ili u slučaju neispunjavanja njegovih obveza prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

1.  Ako se financijska pomoć Unije pruža putem bespovratnih sredstava, članovi bilo kojeg konzorcija koji žele sudjelovati u djelovanju imenuju jednog od članova koordinatorom i navode ga u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Koordinator je glavna točka za kontakt između članova konzorcija u odnosima s Komisijom ili relevantnim tijelom za financiranje, osim ako je drugačije određeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, ili u slučaju neispunjavanja njegovih obveza prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Koordinator redovito izvješćuje institucije Unije o statusu financiranih djelovanja.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi konzorcija koji sudjeluju u djelovanju sklapaju interni sporazum kojim se utvrđuju njihova prava i obveze u odnosu na provedbu djelovanja (u skladu sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava), osim u valjano opravdanim slučajevima predviđenima u programu rada ili pozivu na podnošenje prijedloga.

2.  Članovi konzorcija koji sudjeluju u djelovanju sklapaju interni sporazum kojim se utvrđuju njihova prava i obveze u odnosu na provedbu djelovanja, uključujući pitanje prava intelektualnog vlasništva u pogledu novih proizvoda, (u skladu sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava), osim u valjano opravdanim slučajevima predviđenima u programu rada ili pozivu na podnošenje prijedloga.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Kriteriji dodjele

Kriteriji dodjele

Djelovanja predložena za financiranje u okviru ovoga Programa ocjenjuju se na temelju sljedećih kumulativnih kriterija:

Djelovanja predložena za financiranje u okviru ovoga Programa ocjenjuju se na transparentan način, na osnovi objektivnih i mjerljivih parametara, uzimajući u obzir opći cilj Programa, a posebno podupiranje, iskorištavanje i ujednačavanje prekogranične suradnje među poduzećima, na temelju sljedećih kriterija:

 

(- a)  doprinos sigurnosnim i obrambenim interesima Unije jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice u kontekstu plana razvoja sposobnosti ili koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane i, prema potrebi, u kontekstu regionalnih i međunarodnih sporazuma o suradnji; i,

(a)  izvrsnost

(a)  doprinos izvrsnosti, industrijskim rezultatima i konkurentnosti na način da se pokaže kako se predloženim radom postižu mjerljiva poboljšanja i znatne prednosti u odnosu na postojeće proizvode ili tehnologije, ili ako je cilj projekta razvoj kritične ili revolucionarne tehnologije; i,

 

(a a)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica i privatnih izvora financiranja; i,

(b)  doprinos inovacijama i tehnološkom razvoju obrambene industrije te stoga poticanje autonomije industrije Unije u području obrambenih tehnologija; i,

(b)  doprinos inovaciji, osobito na način da se pokaže da predložena djelovanja uključuju revolucionarne ili nove ideje ili pristupe, nova obećavajuća buduća poboljšanja tehnologija ili primjenu tehnologija ili ideja koje prethodno nisu bile primijenjene u obrambenom sektoru, a time i doprinos tehnološkom razvoju obrambene industrije o poticanju autonomije industrije Unije u vezi sa zahtjevima u pogledu sposobnosti u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP);

 

(b a)  doprinos ujednačavanju tehničkih specifikacija;

 

(b b)  udio ukupnog proračuna za djelovanje koji se dodjeljuje na način da se omogući sudjelovanje MSP-ova s nastanom u Europskoj uniji koji imaju dodanu vrijednost, bilo kao članovi konzorcija bilo kao podugovaratelji, a osobito MSP-ova koji nemaju nastan u državama članicama u kojima nastan imaju poduzeća iz konzorcija;

 

(b c)  doprinos većoj učinkovitosti i nižim troškovima europske obrambene industrije smanjenjem udvostručivanja i preklapanja;

 

(b d)  povećana ili nova prekogranična suradnja;

(c)  doprinos sigurnosnim i obrambenim interesima Unije jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice; i,

 

(d)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica; i

 

(e)  za djelovanja iz članka 6. stavka 1. točaka od (b) do (e), doprinos konkurentnosti europske obrambene industrije tako da korisnik dokaže da su se države članice obvezale da će zajednički i koordinirano proizvesti i nabaviti završni proizvod ili tehnologiju, uključujući, prema potrebi, zajedničku nabavu.

(e)  za djelovanja iz članka 6. stavka 1. točaka od (b) do (f), doprinos učinkovitijem i integriranijem europskom obrambenom sektoru tako da korisnik dokaže da su države članice izjavile da će zajednički i koordinirano proizvesti i nabaviti ili da namjeravaju zajednički i koordinirano upotrebljavati, posjedovati ili održavati završni proizvod ili tehnologiju.

(Točke (c) i (d) u tekstu Komisije postale su točka (-a) odnosno (aa) u amandmanu Parlamenta. Točke (-a) i (aa) također su izmijenjene.)

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne smije premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kad se ono odnosi na izradu prototipa. U svim drugim slučajevima pomoć može poslužiti za pokrivanje ukupnih troškova djelovanja.

1.  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne smije premašiti 30 % prihvatljivih troškova djelovanja kad se ono odnosi na djelovanja u vezi s izradom prototipa definirana u članku 6. stavku 1. točki (b). U svim drugim slučajevima pomoć može poslužiti za pokrivanje ukupnih troškova djelovanja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za djelovanje iz članka 7. stavka 2. koje je razvio korisnik može se dodijeliti stopa financiranja povećana za dodatnih 10 postotnih bodova.

2.  Za djelovanje koje je razvio korisnik u kontekstu stalne strukturirane suradnje u skladu s člankom 7. stavkom 2. može se dodijeliti stopa financiranja povećana za dodatnih 10 postotnih bodova.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ako konzorcij razvija djelovanje kako je utvrđeno u članku 6. stavku 1. i obveže se dodijeliti najmanje 5 % prihvatljivih troškova djelovanja MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije s poslovnim nastanom u EU-u, može mu se dodijeliti stopa financiranja povećana za dodatne postotne bodove koji odgovaraju postotku troškova djelovanja koji im se dodjeljuju, ali ne za više od 10 postotnih bodova. Ovaj se postotak dodatnog financiranja može povećati u postotku koji je jednak iznosu dvostrukog troška djelovanja koji se dodjeljuje MSP-ovima s nastanom u državama članicama koje se razlikuju od država u kojima nastan imaju poduzeća iz konzorcija koja nisu MSP-ovi.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija ne posjeduje proizvode ili tehnologije nastale iz djelovanja niti polaže prava na intelektualno vlasništvo u odnosu na djelovanje.

Unija ne posjeduje proizvode ili tehnologije nastale iz djelovanja niti polaže prava na intelektualno vlasništvo u odnosu na djelovanje.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa.

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa, vrste financiranja i dodijeljeni proračun, uključujući najviše stope financiranja, obvezu država članica da financiraju njihovu provedbu i poželjne kategorije prihvatljivih djelovanja kako je utvrđeno u članku 6. stavku 1., uključujući prema potrebi metodologiju evaluacije uključujući pondere i minimalne pragove za ispunjavanje kriterija dodijele.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U programu rada osigurava se da se uvjerljiv dio ukupnog proračuna dodjeljuje djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje prekogranično sudjelovanje MSP-ova.

3.  U programu rada, čiji je cilj promicanje europske suradnje, osigurava se da se relevantan dio od barem 20 % ukupnog proračuna dodjeljuje konkretnim djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje prekogranično sudjelovanje MSP-ova i/ili poduzeća srednje tržišne kapitalizacije; programom rada uspostavlja se posebna kategorija projekata namijenjenih MSP-ovima ili poduzećima srednje tržišne kapitalizacije.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prijedloge pristigle na temelju poziva na podnošenje prijedloga Komisija ocjenjuje uz pomoć neovisnih stručnjaka na temelju kriterija dodjele iz članka 10.

2.  Prijedloge pristigle na temelju poziva na podnošenje prijedloga Komisija ocjenjuje uz pomoć neovisnih stručnjaka koje na zahtjev potvrđuju države članice, na temelju kriterija prihvatljivosti i dodjele utvrđenih u člancima 6., 7., 8., 9. i 10. Bliska suradnja između vlada (kao jedinih kupaca), industrija (kao glavnih dobavljača) i organizacija za istraživanja i tehnologiju ključna je za uspjeh ovog Programa.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže Odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Europska obrambena agencija poziva se kao promatrač.

1.  Komisiji pomaže Odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011, čine ga predstavnici država članica, a njime predsjeda predstavnik Komisije. Europska obrambena agencija poziva se da pridonosi u svojstvu promatrača. Europska služba za vanjsko djelovanje također pomaže radu odbora preko svojih relevantnih struktura.

Obrazloženje

Izmjenom se pojašnjava da se Europska obrambena agencija poziva da sudjeluje u radu odbora i daje svoje mišljenje, ali nema pravo glasa. Isto vrijedi i za Europsku službu za vanjsko djelovanje. To odražava uspostavu Upravljačkog odbora Europske obrambene agencije, pri čemu Komisija i Europska obrambena agencija mijenjaju uloge.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011. Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Obrazloženje

Budući da države članice definiraju obranu, Komisija bi trebala djelovati samo ako programski odbor izda pozitivno mišljenje.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija sastavlja naknadno evaluacijsko izvješće i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću, koje se temelji na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, posebice se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. U izvješću se analizira i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima koji se provode u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti.

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija i potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sastavljaju naknadno evaluacijsko izvješće i dostavljaju ga Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću, koje se temelji na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, posebice se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. U izvješću se analizira i prekogranično sudjelovanje, među ostalim i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, u projektima koji se provode u okviru Programa te sudjelovanje poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u vrijednosnim lancima obrambenih tehnologija ili proizvoda. U izvješću se navode i podaci o podrijetlu korisnika te, kad je to moguće, o raspodjeli stvorenih prava intelektualnog vlasništva.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija do kraja prve godine Programa predstavlja privremeno izvješće o napretku koje će sadržavati procjenu upravljanja Programom, stope provedbe, rezultate dodjele za projekte, uključujući sudjelovanje MSP-ova i poduzeća središnje tržišne kapitalizacije te stupanj njihova prekograničnog sudjelovanja, kao i financiranje odobreno u skladu s člankom 190. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/12, kako je navedeno u članku 14. stavku 1.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

Referentni dokumenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Razmatranje u odboru

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

15

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za proračune (25.1.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Esteban González Pons

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europljani se danas zbog povećane nestabilnosti i sukoba, ne samo u susjedstvu već i u cijelom svijetu, suočavaju sa stvarnim izazovom osiguravanja naših granica. Sigurnost granica trebala bi biti dio dugoročne strategije na temelju koje se EU može pripremiti za prijetnje koje ga sutra očekuju i zaštititi svoje građane. Kao što su nam pokazali nedavni događaji, tu ključnu i stratešku zadaću ne može se prepustiti našim tradicionalnim saveznicima.

Tehnološko vodstvo ključno je za poziciju snažnog globalnog aktera, ali ono se ne bi trebalo razvijati na račun socijalnih politika te je stoga potrebno potaknuti suradnju kako bi se maksimizirali rezultati obrambenih sustava i ulaganje u obranu država članica.

Kao što ističe Europska komisija, u EU-u postoji 178 različitih sustava naoružanja, a u SAD-u njih 30. U Europi postoji više proizvođača helikoptera nego što ima vlada koje ih mogu kupiti. Nadalje, unatoč tome što se u EU-u na obranu troši polovica sredstava koje troši SAD, nismo ni upola učinkoviti kao SAD. Posljedice izostanka suradnje su strašne, godišnji trošak procjenjuje se na iznos između 25 i 100 milijardi EUR.

Izvjestitelj pozdravlja Europski program industrijskog razvoja u području obrane kao prvi korak u poboljšavanju konkurentnosti obrambene industrije EU-a i njegova kapaciteta za inoviranje te kao početak smanjenja nepotrebnih dvostrukosti i povećanja ekonomije razmjera. Nadalje, izvjestitelj zastupa mišljenje da je Program potrebno financirati novim odobrenim sredstvima, kao što je tražio i Parlament, kako bi se izbjeglo ugrožavanje trenutačnih programa i prioriteta Unije.

Usto, ne bismo trebali zaboraviti da bi istraživanje i razvoj u području obrane moglo donijeti dobrobiti našeg društva. Internet, GPS, pa čak i sunčane naočale, bili su u početku izumi vojne namjene.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija se obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna i inovativna europska obrambena industrija. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije.

(1)  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija se obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja i nabave odgovarajućih i dostatnih obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna, transparentna, učinkovita i inovativna europska obrambena industrija koja će osigurati održivi lanac opskrbe i pridonijeti strateškoj autonomiji te tehnološkoj i industrijskoj neovisnosti Unije. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu, uz jačanje sinergija i povećanje proračunske učinkovitosti, radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija. Fondom bi se trebali nadopuniti nacionalni proračuni koji se koriste u tu svrhu, a države članice bi trebalo potaknuti da više ulažu u područje obrane i u zajedničke obrambene strategije Unije. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, među ostalim i kiberobrane, podupiranjem suradnje poduzeća u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija. Programom bi se trebala upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije te stoga i poboljšanje obrambenih sposobnosti, među ostalim i kiberobrane, podupiranjem suradnje poduzeća u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija. Programom bi se trebala upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Kako bi se Program financirao iz općeg proračuna Unije, potrebno je u tu svrhu odvojiti iznos od 500 milijuna EUR prema trenutačnim cijenama. S obzirom na to da je Program nova inicijativa koja nije bila predviđena u vrijeme donošenja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020.1a i kako bi se izbjegle bilo kakve negativne posljedice na financiranje postojećih višegodišnjih programa, taj iznos trebao bi se povući isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira i/ili mobiliziranjem relevantnih posebnih instrumenata VFO-a. Konačan iznos trebali bi odobriti Europski parlament i Vijeće u sklopu godišnjeg proračunskog postupka.

 

______________________

 

1a  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.)

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Program bi trebalo provoditi u potpunosti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća6. Financijska sredstva ponajprije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava. Prema potrebi mogu se upotrebljavati financijski instrumenti ili javna nabava.

(5)  Program bi trebalo provoditi u potpunosti u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća6. Financijska sredstva ponajprije mogu biti u obliku bespovratnih sredstava. Prema potrebi mogu se upotrebljavati financijski instrumenti ili javna nabava. Komisija bi trebala razmotriti mogućnost većeg korištenja potencijala zamjenskih oblika financiranja umjesto bespovratnih sredstava (financijski instrumenti i javni ugovori) kako bi postali važniji izvor financiranja za ovaj program u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

_________________

_________________

6 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

6 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje konkurentnosti obrambene industrije Unije uklanjanjem rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljiva će biti i nadogradnja postojećih obrambenih proizvoda i tehnologija.

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje konkurentnosti obrambene industrije Unije uklanjanjem rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom, zaštitom intelektualnog vlasništva te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljiva će biti i nadogradnja postojećih obrambenih proizvoda i tehnologija koje su unutar Unije razvile države članice.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ako konzorcij poduzeća želi sudjelovati u prihvatljivom djelovanju u okviru Programa, a financijska je pomoć Unije u obliku bespovratnih sredstava, konzorcij bi trebao imenovati jednog od svojih članova kao koordinatora koji će biti glavna točka za kontakt s Komisijom.

(15)  Ako konzorcij poduzeća želi sudjelovati u prihvatljivom djelovanju u okviru Programa, a financijska je pomoć Unije u obliku bespovratnih sredstava, financijskoga instrumenta ili javnog ugovora, konzorcij bi trebao imenovati jednog od svojih članova kao koordinatora koji će biti glavna točka za kontakt s Komisijom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Promicanje inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije Unije trebalo bi se odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput Koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje . Prema potrebi u obzir se mogu uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a i onih koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije.

(16)  Promicanje inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije Unije moralo bi omogućiti održavanje i razvoj kompetencija i stručnih znanja obrambene industrije Unije i pridonijeti jačanju njezine tehnološke i industrijske autonomije. Također bi se trebalo odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput Koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje . Prema potrebi u obzir se mogu uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a i onih koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da će podupirana djelovanja pridonijeti konkurentnosti europske obrambene industrije, trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički proizvesti i nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju.

(18)  Kako bi se osiguralo da će podupirana djelovanja pridonijeti konkurentnosti europske obrambene industrije, trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju, uključujući za dualne tehnologije. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički proizvesti i nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kada se ono odnosi na izradu prototipa, što je često najskuplje djelovanje u fazi razvoja. Međutim, ukupnim prihvatljivim troškovima trebalo bi obuhvatiti druga djelovanja u fazi razvoja.

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti koje se odnose na izradu prototipa. Međutim, ukupnim prihvatljivim troškovima trebalo bi obuhvatiti druga djelovanja u fazi razvoja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  S obzirom na to da je cilj potpore Unije jačanje konkurentnosti sektora i da se odnosi samo na posebnu fazu razvoja, Komisija ne bi trebala imati vlasništvo ni prava na intelektualno vlasništvo za proizvode ili tehnologije proizvedene u podupiranim djelovanjima. Korisnici će ugovorno utvrditi režim prava intelektualnog vlasništva koji će se primjenjivati.

(20)  S obzirom na to da je cilj potpore Unije jačanje konkurentnosti sektora i da se odnosi samo na posebnu fazu razvoja, Komisija ne bi trebala imati vlasništvo ni prava na intelektualno vlasništvo za proizvode ili tehnologije proizvedene u podupiranim djelovanjima. Korisnici će ugovorno utvrditi režim prava intelektualnog vlasništva koji će se primjenjivati, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Komisija bi trebala uspostaviti višegodišnji program rada u skladu s ciljevima Programa. Komisiji bi u uspostavi programa rada trebao pomagati odbor država članica (dalje u tekstu: „programski odbor”). S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i omogućuje takvo prekogranično sudjelovanje MSP-ova te da se stoga dio ukupnog proračuna iskoristi za takva djelovanja.

(21)  Komisija bi trebala uspostaviti višegodišnji program rada u skladu s ciljevima Programa. Komisiji bi u uspostavi programa rada trebao pomagati odbor država članica (dalje u tekstu: „programski odbor”). S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i omogućuje takvo prekogranično sudjelovanje MSP-ova te da se stoga fiksni dio ukupnog proračuna od najmanje 20 % iskoristi za takva djelovanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Status promatrača treba biti dodijeljen Europskom parlamentu i odboru država članica.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Komisija bi na kraju programa trebala izraditi izvješće o provedbi u kojem bi se obavio pregled financijskih aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i, prema potrebi, učinka. U tom bi izvješću trebalo analizirati i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti.

(25)  Komisija bi na kraju programa trebala izraditi izvješće o provedbi u kojem bi se obavio pregled financijskih aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i, prema potrebi, učinka. U tom bi izvješću trebalo analizirati i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti. Nadalje, Komisija bi trebala sastaviti privremeno izvješće o provedbi, čiji bi zaključci trebali bi biti na vrijeme dostupni suzakonodavcima prije konačnog usvajanja zakonodavnog akta o nastavku programa industrijskog razvoja u području obrane koji će biti uspostavljen u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije podupiranjem djelovanja u njihovoj fazi razvoja;

(a)  poticanje strateške autonomije te tehnološke i industrijske neovisnosti Unije kao i inovacijskih sposobnosti i konkurentnosti njezine obrambene industrije podupiranjem djelovanja u njihovoj fazi razvoja;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje i iskorištavanje suradnje među poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, u razvoju tehnologija ili proizvoda u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice;

(b)  podupiranje i iskorištavanje suradnje među poduzećima, uključujući MSP-ove i društva srednje tržišne kapitalizacije, u razvoju tehnologija ili proizvoda u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice uz promicanje usklađenosti, interoperabilnosti i standardizacije, osobito utvrđivanjem pripadajućih zajedničkih tehničkih posebnosti;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provedbu Programa u razdoblju od 2019. do 2020. utvrđuje se iznos od 500 milijuna EUR u tekućim cijenama.

Za provedbu Programa u razdoblju od 2019. do 2020. utvrđuje se iznos od 500 milijuna EUR u tekućim cijenama koji će se povući isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) 2014. – 2020 i/ili mobiliziranjem relevantnih posebnih instrumenata VFO-a.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici su poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji, pri čemu je više od 50 % predmetnog poduzeća u vlasništvu države članice i/ili državljana države članice te je pod njihovom stvarnom kontrolom u smislu članka 6. stavka 3., izravnom ili neizravnom, preko jednog ili više posredničkih poduzeća. Osim toga, tijekom čitavog trajanja djelovanja sva infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području države koja nije država članica.

1.  Korisnici i njihovi podugovaratelji su poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji, pri čemu je više od 50 % predmetnog poduzeća u vlasništvu države članice i/ili državljana države članice te je pod njihovom stvarnom kontrolom u smislu članka 6. stavka 3., izravnom ili neizravnom, preko jednog ili više posredničkih poduzeća. Osim toga, tijekom čitavog trajanja djelovanja sva infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa smješteni su na području Unije. Korištenje tih infrastruktura, postrojenja, imovine i sredstava ne ovisi o kontroli i ograničenju treće zemlje ili subjekta izvan EU-a.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se financijska pomoć Unije pruža putem bespovratnih sredstava, članovi bilo kojeg konzorcija koji žele sudjelovati u djelovanju imenuju jednog od članova koordinatorom i navode ga u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Koordinator je glavna točka za kontakt između članova konzorcija u odnosima s Komisijom ili relevantnim tijelom za financiranje, osim ako je drugačije određeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, ili u slučaju neispunjavanja njegovih obveza prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

1.  Ako se financijska pomoć Unije pruža putem bespovratnih sredstava, članovi bilo kojeg konzorcija koji žele sudjelovati u djelovanju imenuju jednog od članova koordinatorom i navode ga u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Koordinator je glavna točka za kontakt između članova konzorcija u odnosima s Komisijom ili relevantnim tijelom za financiranje, osim ako je drugačije određeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, ili u slučaju neispunjavanja njegovih obveza prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Financijska pomoć Unije može biti i u obliku financijskoga instrumenta ili javnog ugovora.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Djelovanja predložena za financiranje u okviru ovoga Programa ocjenjuju se na temelju sljedećih kumulativnih kriterija:

Djelovanja predložena za financiranje u okviru ovoga Programa ocjenjuju se u odnosu na ciljeve definirane u članku 2. i na temelju sljedećih kumulativnih kriterija:

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izvrsnost

(a)  tehnološka i industrijska izvrsnost;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  broj država članica uključenih u projekt; i,

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  doprinos sigurnosnim i obrambenim interesima Unije jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice; i,

(c)  doprinos sigurnosnim i obrambenim interesima Unije jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice u okviru plana razvoja sposobnosti ili godišnje usklađene revizije u području obrane; i i,

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica; i

(d)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica ili dualnom upotrebom razvijenih tehnologija; i

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa.

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa i navodi barem jedna kategorija projekata posebno namijenjena MSP-ovima.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U programu rada osigurava se da se uvjerljiv dio ukupnog proračuna dodjeljuje djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje prekogranično sudjelovanje MSP-ova.

3.  U programu rada osigurava se da se najmanje 20 % ukupnog proračuna dodjeljuje djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje suradnja između MSP-ova iz više država članica.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prijedloge pristigle na temelju poziva na podnošenje prijedloga Komisija ocjenjuje uz pomoć neovisnih stručnjaka na temelju kriterija dodjele iz članka 10.

2.  Prijedloge pristigle na temelju poziva na podnošenje prijedloga Komisija ocjenjuje uz pomoć neovisnih nacionalnih stručnjaka iz EU-a na temelju kriterija dodjele iz članka 10.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže Odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Europska obrambena agencija poziva se kao promatrač.

1.  Komisiji pomaže Odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011. Europska obrambena agencija i Europski parlament pozivaju se kao promatrači.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija redovito prati provedbu programa i svake godine izvješćuje o ostvarenom napretku u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (e) Uredbe br. 966/2012. U tu svrhu Komisija uspostavlja potrebne sustave praćenja.

1.  Komisija redovito prati i ocjenjuje provedbu programa i svake godine izvješćuje o ostvarenom napretku u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (e) Uredbe br. 966/2012. U tu svrhu Komisija uspostavlja potrebne sustave praćenja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija sastavlja naknadno evaluacijsko izvješće i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću, koje se temelji na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, posebice se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. U izvješću se analizira i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima koji se provode u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti.

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija sastavlja naknadno evaluacijsko izvješće i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću, koje se temelji na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, posebice se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. U izvješću se analizira i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima koji se provode u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti. Osim toga, u njemu se procjenjuje utjecaj na izvoz oružja koje ima koristi od Programa.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija prije kraja ovog Programa na vrijeme po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog za nastavak provedbe programa industrijskog razvoja u području obrane i odgovarajućeg financiranja u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira. Prije konačnog donošenja relevantnog zakonodavnog akta, suzakonodavci na raspolaganju imaju zaključke privremenog izvješća o provedbi koji će na tu temu sastaviti Komisija.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Programom se financiraju subjekti koji su pridržavaju važećeg zakonodavstva Europske unije i standarda usvojenih na međunarodnoj i europskoj razini i stoga ne pružaju podršku, u skladu s ovom Uredbom, projektima koji pridonose pranju novca, financiranju terorizma, poreznim prijevarama i izbjegavanju plaćanja poreza.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

Referentni dokumenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

15.6.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Esteban González Pons

14.7.2017

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

10

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (24.1.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Anneleen Van Bossuyt

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst i prijedlog Komisije

Europsko vijeće pozdravilo je europski akcijski plan obrane koji je Komisija donijela u studenome 2016. te je Komisija pozvana da u prvoj polovici 2017. predstavi prijedloge. Ključni je prijedlog u okviru europskog akcijskog plana obrane uspostava Europskog fonda za obranu radi poticanja ulaganja u zajednička istraživanja i zajednički razvoj opreme i tehnologija u području obrane; stoga bi se taj Fond trebao sastojati od dva zasebna, ali komplementarna okvira, tj. okvira istraživanja i okvira sposobnosti.

Ovaj prijedlog o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane dio je okvira sposobnosti, a cilj mu je pridonijeti inovacijskoj sposobnosti europske obrambene industrije i njezinoj konkurentnosti u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Prema prijedlogu Komisije: korisnici su poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji; Unija bi pružila financijsku pomoć, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava; u prihvatljivim djelovanjima trebala bi surađivati barem tri poduzeća s poslovnim nastanom u barem dvjema državama članicama; stopa financiranja ograničena je na 20 % ukupnog troška djelovanja kada se ono odnosi na izradu prototipa; korisnici koji razvijaju djelovanje u kontekstu stalne strukturirane suradnje (PESCO) moći će dobiti veći iznos financijskih sredstava; proračun Programa iznosio bi 500 milijuna EUR. Predložena uredba obuhvaća mjere koje se odnose na obrambenu industriju Unije, a kao njezinu pravnu osnovu Komisija navodi članak 173. (industrijska politika) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Stajalište izvjestiteljice Odbora IMCO

Izvjestiteljica u načelu pozdravlja prijedlog Komisije. Iako je primarni cilj poticanje konkurentnosti obrambene industrije, takav se instrument može podržati i iz perspektive unutarnjeg tržišta. Iako se postojećim instrumentima unutarnjeg tržišta pružaju rješenja za djelotvornu suradnju među državama članicama i za korištenje ekonomije razmjera, obrambeno tržište i dalje je rascjepkano. Izvjestiteljica je stoga uvjerena da bi se dodatnim mjerama, kao što je usmjereno financiranje EU-a, moglo doprinijeti pokretanju niza projekata za razvoj suradnje koji u suprotnom ne bi bili pokrenuti te stvaranju osnove za postupno integriranje europskog tržišta u tom sektoru.

Istodobno i s obzirom na to da se troši novac Unije, izvjestiteljica smatra da je važno da se neovisno o posebnostima obrambenog sektora zajamči najveća razina transparentnosti i da program ostane što otvoreniji.

Nadalje, izvjestiteljica smatra da bi u prijedlog trebalo uvesti niz poboljšanja te uvodi amandmane u sljedeće svrhe:

•  da se umjesto potrebnog sudjelovanja triju poduzeća zahtijeva sudjelovanje osam njih i da se umjesto sudjelovanja dviju država članica zahtijeva sudjelovanje šest država članica; zahtjevima u pogledu sudjelovanja koje predlaže Komisija postavlja se vrlo nizak prag, na način da se potpora Unije ne može zapravo opravdati. Financiranim projektima u biti bi se trebala poticati europska suradnja, a to se može postići jedino ako se podignu pragovi za sudjelovanje;

•  kako bi se bolje povezalo ciljeve Programa s kriterijima dodjele, kao i sa zahtjevima ocjenjivanja/izvješćivanja;

•  da bi se pojasnio kriterij dodjele temeljen na obvezi država članica da provode zajedničku nabavu, kako bi se zajamčilo da ne postoje nedoumice o mjeri u kojoj se primjenjuje Direktiva 2009/81/EZ o javnoj nabavi u području obrane;

•  kako bi se, prema potrebi, omogućilo sudjelovanje poduzeća s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, pod uvjetom da je to predviđeno u programu rada; time bi se omogućila prihvatljivost važnih projekata kojima se nastoje postići ciljevi Programa, a u kojima je nužno sudjelovanje poduzeća iz treće zemlje; u tom bi pogledu pristup prema pravima intelektualnog vlasništva mogao biti oprezniji;

•  kako bi se omogućio određeni stupanj fleksibilnosti u iznimnim opravdanim slučajevima u pogledu broja sudionika, vrste sudionika i poslovnog nastana (dok bi standard trebalo biti povećanje suradnje europskih poduzeća);

•  kako bi se potakla veća suradnja (velik broj sudionika i država članica) i znatno sudjelovanje MSP-ova uvođenjem dodatnih odgovarajućih kriterija dodjele;

•  kako bi se smanjio maksimalni financijski doprinos za djelovanja koja nisu izrada prototipa na najviše 50 % i kako bi se taj doprinos povećao na 100 % ako ta djelovanja poduzimaju MSP-ovi;

•  kako bi se izbrisala dodatna financijska potpora (10 %) za projekte stalne strukturirane suradnje da ne bi bilo diskriminacije i radi poticanja suradnje novih država članica;

•  kako bi se zahtijevala godišnja evaluacija ovog dvogodišnjeg Programa i izvješćivanje o njemu, osobito jer se on smatra pilot-programom za sljedeći višegodišnji program i zbog toga što za ovaj prijedlog nije provedena sveobuhvatna procjena učinka;

•  kako bi se proračun Programa smanjio s 500 milijuna EUR na 355 milijuna EUR. Komisija smatra da će 145 milijuna biti raspoređeno iz uspješnog programa u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), kojim se, među ostalim, ulaže u ključna djelovanja kojima se potiče digitalizacija.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i energiju da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija se obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna i inovativna europska obrambena industrija. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije.

(1)  U europskom akcijskom planu obrane, donesenom 30. studenoga 2016., Komisija se obvezala da će upotpunjavati, jačati i objedinjavati suradnička nastojanja država članica u pogledu razvoja obrambenih sposobnosti kojima se može reagirati na sigurnosne izazove te poticati konkurentna i inovativna europska obrambena industrija te da će stvoriti integriranije obrambeno tržište u Europi koje istodobno i povoljno zadovoljava različite sigurnosne potrebe država članica. Posebice je predloženo da se uspostavi Europski fond za obranu radi pružanja potpore ulaganjima u zajednička istraživanja i zajednički razvoj vojne opreme i tehnologija. Iz Fonda bi se podupirala suradnja tijekom čitavog ciklusa razvoja obrambenog proizvoda i tehnologije. Fondom bi se trebali nadopuniti nacionalni proračuni za obranu, a države članice bi se potaknulo da više ulažu u obrambeni sektor.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, među ostalim i kiberobrane, podupiranjem suradnje poduzeća u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija. Programom bi se trebala upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

(2)  Kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije i ojačala strateška autonomija Unije, trebalo bi uspostaviti Europski program industrijskog razvoja u području obrane (dalje u tekstu „Program”). Cilj Programa trebao bi biti povećanje konkurentnosti i učinkovitosti obrambene industrije Unije, među ostalim i industrije kiberobrane, uzimajući u obzir kretanja u pogledu brzine i složenosti kibernapada, podupiranjem suradnje poduzeća u fazi razvoja obrambenih proizvoda i tehnologija. Faza razvoja, koja slijedi nakon faze istraživanja i tehnološke faze, uključuje znatne rizike i troškove koji sprečavaju daljnje iskorištavanje rezultata istraživanja i nepovoljno utječu na konkurentnost obrambene industrije Unije. Programom, kojim bi se podupirala faza razvoja, pridonijelo bi se boljem iskorištavanju rezultata istraživanja u području obrane i pomoglo bi se da se premosti jaz između istraživanja i proizvodnje te da se promiču svi oblici inovacija. Programom bi se trebala upotpuniti djelovanja koje se provode u skladu s člankom 182. UFEU-a te on ne obuhvaća proizvodnju obrambenih proizvoda i tehnologija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se bolje iskoristila ekonomija razmjera, Programom bi se trebala podupirati suradnja poduzeća u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija.

(3)  Rascjepkanost europskih obrambenih tržišta i malobrojni projekti suradnje među državama članicama u području obrane uzrokuju nepotrebno udvostručivanje sposobnosti i rashoda. Kako bi se bolje iskoristila ekonomija razmjera u obrambenoj industriji i učvrstilo jedinstveno tržište u području obrane, Programom bi se trebala podupirati suradnja poduzeća u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija, kako na razini glavnih izvođača, tako i na razini dobavljača, u područjima u kojima su utvrđeni zajednički dogovoreni zahtjevi u pogledu sposobnosti i u kojima se rješava nedostatak interoperabilnosti i tehnološki nedostaci. Time bi se također trebala poboljšati učinkovitost jedinstvenog tržišta u obrambenom sektoru, što bi u konačnici državama članicama donijelo veću vrijednost na uloženi novac.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Proračun Programa ne bi smio negativno utjecati na provedbu programa iz kojih dolaze preraspodijeljena sredstva te bi se on stoga trebao ponajprije financirati iz ukupne razlike za obveze, ukupne razlike do gornje granice za plaćanje i instrumenta fleksibilnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  U skladu s ciljem poticanja strateške autonomije Unije, kada se financijska potpora Unije pruža u okviru Programa, potrebno je dati prioritet proizvodima i tehnologijama razvijenima u okviru Programa kada države članice namjeravaju nabaviti proizvode ili tehnologije dostupne na europskom tržištu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  S obzirom na posebnosti ovog sektora, u praksi se projekti suradnje među poduzećima neće pokretati ako države članice prethodno ne pristanu podupirati takve projekte. Nakon što su utvrdile zajedničke prioritete u pogledu obrambenih sposobnosti na razini Unije te, prema potrebi, uzele u obzir suradničke inicijative na regionalnoj razini, države članice utvrđuju i objedinjuju vojne zahtjeve i definiraju tehničke specifikacije projekta. Mogu imenovati i voditelja projekta koji bi bio nadležan za vođenje poslova povezanih s razvojem projekta suradnje.

(7)  S obzirom na posebnosti ovog sektora, u praksi se projekti suradnje među poduzećima neće pokretati ako države članice prethodno ne pristanu podupirati takve projekte. Nakon što su utvrdile zajedničke prioritete u pogledu obrambenih sposobnosti u kontekstu zajedničke sigurnosne i obrambene politike i u okviru stalne strukturirane suradnje na razini Unije te, prema potrebi, uzele u obzir suradničke inicijative na regionalnoj razini, države članice utvrđuju i objedinjuju obrambene zahtjeve i definiraju tehničke specifikacije projekta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje konkurentnosti obrambene industrije Unije uklanjanjem rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljiva će biti i nadogradnja postojećih obrambenih proizvoda i tehnologija.

(10)  S obzirom na to da je cilj Programa podupiranje konkurentnosti i integracije obrambene industrije Unije i suradnje država članica preuzimanjem određenih rizika iz faze razvoja projekata suradnje, za potporu bi trebala biti prihvatljiva djelovanja povezana s razvojem obrambenog proizvoda ili tehnologije, odnosno utvrđivanjem zajedničkih tehničkih specifikacija i standarda, projektiranjem, izradom prototipa, ispitivanjem, kvalifikacijom, certifikacijom te studijama izvedivosti i drugim mjerama potpore. Prihvatljivo bi trebalo biti i znatno unapređenje postojećih obrambenih proizvoda i tehnologija.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na to da je poseban cilj Programa jačanje suradnje među poduzećima iz različitih država članica, djelovanje bi trebalo biti prihvatljivo za financiranje iz Programa samo ako u njegovoj provedbi surađuju barem tri poduzeća s poslovnim nastanom u barem dvjema različitim državama članicama.

(11)  S obzirom na to da je poseban cilj Programa jačanje suradnje među javnim ili privatnim poduzećima iz različitih država članica, djelovanje bi trebalo biti prihvatljivo za financiranje iz Programa samo ako u njegovoj provedbi surađuju barem tri poduzeća s poslovnim nastanom u barem trima različitim državama članicama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Prekogranična suradnja u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija često je bila otežana zbog poteškoća u postizanju dogovora o zajedničkim tehničkim specifikacijama. Nepostojanje zajedničkih tehničkih specifikacija ili njihovo postojanje u ograničenoj mjeri u fazi razvoja često rezultira povećanom kompleksnosti, kašnjenjima i previsokim troškovima. Dogovor o zajedničkim tehničkim specifikacijama trebao bi biti uvjet za dobivanje potpore Unije u okviru ovog Programa. Za potporu u okviru ovog Programa trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja kojima je cilj podupiranje utvrđivanja zajedničkih tehničkih specifikacija.

(12)  Prekogranična suradnja u razvoju obrambenih proizvoda i tehnologija često je bila otežana zbog poteškoća u postizanju dogovora o zajedničkim tehničkim specifikacijama ili standardima i promicanju interoperabilnosti. Nepostojanje zajedničkih tehničkih specifikacija ili standarda ili njihovo postojanje u ograničenoj mjeri u fazi razvoja često rezultira povećanom kompleksnosti, kašnjenjima i previsokim troškovima. Dogovor o zajedničkim tehničkim specifikacijama ili standardima trebao bi biti glavni uvjet za dobivanje potpore Unije u okviru ovog Programa. Za potporu u okviru ovog Programa trebala bi biti prihvatljiva i djelovanja kojima je cilj podupiranje utvrđivanja zajedničkih tehničkih specifikacija ili standarda.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  S obzirom na to da je cilj Programa povećanje konkurentnosti obrambene industrije Unije, za potporu bi trebali biti prihvatljivi samo subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji su pod stvarnom kontrolom država članica ili njihovih državljana. Osim toga, kako bi se osigurala zaštita ključnih sigurnosnih interesa Unije i njezinih država članica, infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici i podugovaratelji upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području država koje nisu države članice.

(13)  S obzirom na to da je cilj Programa povećanje učinkovite suradnje i konkurentnosti obrambene industrije Unije te učvršćenje strateške obrambene autonomije Unije, za financijsku potporu bi trebali biti prihvatljivi samo subjekti koji imaju poslovni nastan u Uniji i koji ondje imaju izvršnu upravljačku strukturu. Poduzeća smještena u trećim zemljama također bi trebala moći sudjelovati u projektima ako surađuju s korisnicima potpore i ako se nalaze u jednoj od trećih zemalja utvrđenih u programu rada. Osim toga, kako bi se osigurala zaštita ključnih obrambenih i sigurnosnih interesa Unije i njezinih država članica, infrastruktura, postrojenja i imovina koju korisnici i podugovaratelji upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne bi trebali biti smješteni na državnom području trećih zemalja. Korisnici i njihovi podugovaratelji ne bi smjeli biti podložni kontroli trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja, u smislu kontrole, na primjer, u politici tržišnog natjecanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Prihvatljiva djelovanja razvijena u kontekstu stalne strukturirane suradnje u institucionalnom okviru Unije osigurala bi pojačanu kontinuiranu suradnju poduzeća iz različitih država članica i tako izravno pridonijela ciljevima Programa. Takvi bi projekti stoga trebali imati pravo na veću stopu financiranja.

(14)  Prihvatljiva djelovanja razvijena u kontekstu stalne strukturirane suradnje u institucionalnom okviru Unije osigurala bi pojačanu kontinuiranu suradnju poduzeća iz različitih država članica i tako efektivno pridonijela ciljevima Programa. Takvi bi projekti stoga trebali imati pravo na veću stopu financiranja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Promicanje inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije Unije trebalo bi se odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput Koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje . Prema potrebi u obzir se mogu uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih u kontekstu NATO-a i onih koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije.

(16)  Promicanje inovacija i tehnološkog razvoja obrambene industrije Unije trebalo bi se odvijati u skladu sa sigurnosnim interesima Unije i međunarodnim pravom. Stoga bi doprinos djelovanja tim interesima i prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su zajednički dogovorile države članice trebao biti kriterij dodjele. U okviru Unije zajednički prioriteti u pogledu obrambenih sposobnosti utvrđeni su posebice u planu za razvoj sposobnosti. Europskim akcijskim planom obrane koji je 30. studenoga 2016. objavila Komisija stavljen je naglasak na potrebu za maksimalnim povećanjem sinergije između civilnog i vojnog sektora, pa tako i u područjima svemirske politike, kibersigurnosti, kiberobrane i pomorske sigurnosti. Potpora provedbi relevantnih prioriteta pružat će se putem poboljšane suradnje i u okviru drugih procesa Unije, poput Koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD) i stalne strukturirane suradnje. Prema potrebi u obzir se trebaju uzeti i regionalne ili međunarodne inicijative u pogledu suradnje, poput onih koje se poduzimaju u kontekstu NATO-a i onih koje služe sigurnosnim i obrambenim interesima Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da će podupirana djelovanja pridonijeti konkurentnosti europske obrambene industrije, trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički proizvesti i nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju.

(18)  Kako bi se osiguralo da podupirana djelovanja pridonose konkurentnosti i učinkovitosti europske obrambene industrije, trebala bi biti usmjerena na tržište i potražnju. Prema tome, u kriterijima za dodjelu trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da su se države članice već obvezale zajednički razviti, proizvesti ili nabaviti, možda koordinirano, završni proizvod ili tehnologiju. U svakom slučaju, trebali bi se u cijelosti poštovati zahtjevi iz Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, uključujući načela transparentnosti i nediskriminacije, a izuzeća bi trebala biti moguća samo u strogom okviru te Direktive.

 

___________________

 

1a Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20.8.2009., str. 76.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kada se ono odnosi na izradu prototipa, što je često najskuplje djelovanje u fazi razvoja. Međutim, ukupnim prihvatljivim troškovima trebalo bi obuhvatiti druga djelovanja u fazi razvoja.

(19)  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne bi trebala premašiti 50 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kada se ono odnosi na izradu prototipa, što je često najskuplje djelovanje u fazi razvoja. Međutim, Unija bi trebala snositi do 75% prihvatljivih troškova za druga djelovanja u fazi razvoja i 100 % u odnosu na djelovanja koja poduzimaju MSP-ovi.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Jedna od prepreka za stvaranje konkurentnije i tržišno orijentiranije europske obrambene industrije jest činjenica da u određenim slučajevima države članice ili nadležna tijela odabiru nove obrambene proizvode bez odgovarajuće javne nabave kako bi se prikrile informacije o nabavljenim proizvodima, čak i u slučajevima kada ima malo razloga za to ili kada oni uopće ne postoje. Slijedom toga, tu bi situaciju također trebalo analizirati u okviru Programa i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se europsku obrambenu industriju učinilo konkurentnijom i tržišno orijentiranijom bez dodatnih troškova za Program.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Komisija bi trebala uspostaviti višegodišnji program rada u skladu s ciljevima Programa. Komisiji bi u uspostavi programa rada trebao pomagati odbor država članica (dalje u tekstu: „programski odbor”). S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i omogućuje takvo prekogranično sudjelovanje MSP-ova te da se stoga dio ukupnog proračuna iskoristi za takva djelovanja.

(21)  Komisija bi trebala uspostaviti dvogodišnji program rada u skladu s ciljevima Programa. Komisiji bi u uspostavi programa rada trebao pomagati odbor država članica (dalje u tekstu: „programski odbor”). S obzirom na politiku Unije u pogledu malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) kao ključnih elemenata za osiguranje gospodarskog rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta i socijalne integracije u Uniji te činjenice da će se u okviru podupiranih djelovanja u načelu zahtijevati transnacionalna suradnja, važno je da program rada odražava i omogućuje takvo prekogranično sudjelovanje MSP-ova te da se stoga dio ukupnog proračuna iskoristi za takva djelovanja jer su MSP-ovi ključni za osnovu europske obrambene industrije i vrijednosni lanac. Ona su istodobno najosjetljiviji dio lanca opskrbe u području obrane u pogledu pristupa svježem kapitalu potrebnom za nova ulaganja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se iskoristilo njezino stručno znanje u sektoru obrane Europskoj obrambenoj agenciji dodijelit će se status promatrača u odboru država članica. Odboru država članica trebala bi pomagati i Europska služba za vanjsko djelovanje.

(22)  Kako bi se iskoristilo njezino stručno znanje u sektoru obrane, Europskoj obrambenoj agenciji dodijelit će se status promatrača u programskom odboru. Programskom odboru trebala bi pomagati i Europska služba za vanjsko djelovanje.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Komisija bi na kraju programa trebala izraditi izvješće o provedbi u kojem bi se obavio pregled financijskih aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i, prema potrebi, učinka. U tom bi izvješću trebalo analizirati i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti.

(25)  Komisija bi na kraju svake godine programa trebala izraditi izvješće o provedbi i evaluacijsko izvješće u kojem bi se obavili pregled i evaluacija financijskih aktivnosti u smislu financijske provedbe, rezultata i učinka. U tom bi izvješću trebalo analizirati i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti. Ako se sudjelovanje MSP-ova smatra skromnim, Komisija bi trebala istražiti uzroke nastale situacije i bez odlaganja predložiti nove prikladne mjere kojima bi se MSP-ovima omogućilo veće sudjelovanje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije podupiranjem djelovanja u njihovoj fazi razvoja;

(a)  poticanje konkurentnosti i inovacijskih sposobnosti obrambene industrije Unije podupiranjem prekograničnih djelovanja u njihovoj fazi razvoja;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje i iskorištavanje suradnje među poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, u razvoju tehnologija ili proizvoda u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice;

(b)  povećanje, podupiranje i iskorištavanje prekogranične suradnje među državama članicama i poduzećima u cilju podupiranja integriranog djelovanja na jedinstvenom tržištu u području obrane, uključujući sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, u razvoju tehnologija ili proizvoda u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice, uključujući razvoj sposobnosti kiberobrane i rješenja za kibersigurnost za obrambenu industriju, te kako bi se izbjeglo dupliciranje i poticale međusobna suradnja i standardizacija;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poticanje boljeg iskorištavanja rezultata istraživanja u području obrane i doprinos premošćivanju jaza između istraživanja i razvoja.

(c)  poticanje boljeg iskorištavanja rezultata istraživanja u području obrane i doprinos premošćivanju jaza između istraživanja i razvoja u skladu s prioritetima u pogledu obrambenih sposobnosti unutar Unije koje su zajednički dogovorile države članice;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  doprinos strateškoj obrambenoj autonomiji Unije kroz rast autonomne i objedinjene europske obrambene industrije na jedinstvenom tržištu, uz zajamčenu sigurnost opskrbe;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  podupiranje razvoja i stjecanja novih vještina radnika u obrambenom sektoru.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provedbu Programa u razdoblju od 2019. do 2020. utvrđuje se iznos od 500 milijuna EUR u tekućim cijenama.

Za provedbu Programa u razdoblju od 2019. do 2020. utvrđuje se iznos od 500 milijuna EUR u tekućim cijenama koji se treba povući iz neraspodijeljenih razlika do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020., a posebno uz korištenje ukupne razlike za obveze ukupne razlike do gornje granice za plaćanje i instrumenta fleksibilnosti.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Programom se pruža potpora djelovanjima korisnika koja su u fazi razvoja, koja obuhvaćaju nove proizvode i tehnologije te nadogradnju postojećih proizvoda i tehnologija, u odnosu na:

1.  Programom se utvrđuje i pruža potpora djelovanjima korisnika koja su u fazi razvoja te obuhvaćaju nove proizvode i tehnologije ili znatno unapređenje postojećih proizvoda i tehnologija, u odnosu na:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  projektiranje obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije te tehničke specifikacije na temelju kojih je takav projekt razvijen;

(a)  projektiranje obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije te tehničke specifikacije ili standarde na temelju kojih je takav projekt razvijen;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U djelovanju moraju surađivati barem tri poduzeća koji imaju poslovni nastan u barem dvjema različitim državama članicama. Poduzeća koja su korisnici ne smiju biti pod stvarnom kontrolom, izravnom ili neizravnom, istog subjekta niti jedno smije biti pod kontrolom drugoga.

2.  U djelovanju moraju surađivati barem tri poduzeća koji imaju poslovni nastan u barem trima različitim državama članicama. Poduzeća koja su korisnici kao ni njihovi podugovaratelji koji sudjeluju u djelovanju ne smiju biti pod stvarnom kontrolom, izravnom ili neizravnom, istog subjekta niti se smiju međusobno kontrolirati.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad se odnosi na djelovanja utvrđena u točkama (b) do (f) prvog stavka, djelovanje se mora temeljiti na zajedničkim tehničkim specifikacijama.

4.  Kad se odnosi na djelovanja utvrđena u točkama (b) do (f) prvog stavka, djelovanje se temelji na zajedničkim tehničkim specifikacijama ili standardima kojima se promiče interoperabilnost.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici su poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji, pri čemu je više od 50 % predmetnog poduzeća u vlasništvu države članice i/ili državljana države članice te je pod njihovom stvarnom kontrolom u smislu članka 6. stavka 3., izravnom ili neizravnom, preko jednog ili više posredničkih poduzeća. Osim toga, tijekom čitavog trajanja djelovanja sva infrastruktura, postrojenja, imovina i sredstva koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju u djelovanjima koja se financiraju iz Programa ne smiju biti smještena na državnom području države koja nije država članica.

1.  Korisnici i njihovi podugovaratelji javna su ili privatna poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji i njihove izvršne strukture upravljanja moraju biti smještene u Uniji. Tijekom čitavog trajanja djelovanja sva infrastruktura, postrojenja i imovina koje korisnici, uključujući podugovaratelje i druge treće strane, upotrebljavaju za djelovanja koja se financiraju iz Programa smješteni su na državnom području države članice.

 

Korisnici i njihovi podugovaratelji ne smiju biti podložni kontroli trećih zemalja ili subjekata iz trećih zemalja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Dodatni uvjeti sudjelovanja

 

1. Ako je to potrebno i opravdano, u programu rada mogu se predvidjeti dodatni uvjeti u skladu s posebnim zahtjevima politika ili karakterom i ciljevima djelovanja, uključujući uvjete koji se odnose na broj i vrstu sudionika i mjesto njihova poslovnog nastana.

 

2. Kad je to prikladno, korisnici mogu surađivati s poduzećima u trećoj zemlji koja je utvrđena u programu rada.

 

Suradnja iz prvog podstavka može se ostvariti ako takva poduzeća imaju relevantno stručno znanje za prihvatljivo djelovanje.

 

Poduzeće koje kontrolira treća zemlja ili subjekti iz treće zemlje može surađivati s korisnicima nekog djelovanja ako država članica u kojoj se korisnik nalazi osigura, u skladu sa stvarnim nacionalnim postupcima ili ugovornim aranžmanima, dostatna jamstva da sudjelovanje tog poduzeća u djelovanju ne bi bilo protivno sigurnosnim i obrambenim interesima Unije i njezinih država članica koji su utvrđeni u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u skladu s glavom V. UEU-a.

 

U svrhe iz podstavaka 1. i 2. stavka 2. zemlje članice NATO-a uvijek imaju pravo sudjelovanja.

 

3. Prihvatljiva djelovanja moraju biti u skladu sa zadaćama iz članka 42. stavka 1. UEU-a za očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne sigurnosti u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  doprinos inovacijama i tehnološkom razvoju obrambene industrije te stoga poticanje autonomije industrije Unije u području obrambenih tehnologija; i,

(b)  doprinos inovacijama i tehnološkom razvoju obrambene industrije kao i doprinos jačanju jedinstvenog tržišta u području obrane;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  doprinos sigurnosnim i obrambenim interesima Unije jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije zajednički dogovorile države članice; i,

(c)  doprinos zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) jačanjem obrambenih tehnologija koje pridonose provedbi prioriteta u pogledu obrambenih sposobnosti koje su na razini Unije i, prema potrebi, na regionalnoj ili međunarodnoj razini zajednički dogovorile države članice;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica; i

(d)  održivost, posebice tako da korisnik dokaže da su troškovi prihvatljivog djelovanja pokriveni drugim oblicima financiranja, poput doprinosa država članica;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  za djelovanja iz članka 6. stavka 1. točaka od (b) do (e), doprinos konkurentnosti europske obrambene industrije tako da korisnik dokaže da su se države članice obvezale da će zajednički i koordinirano proizvesti i nabaviti završni proizvod ili tehnologiju, uključujući, prema potrebi, zajedničku nabavu.

(e)  za djelovanja iz članka 6. stavka 1. točaka od (b) do (e), doprinos konkurentnosti europske obrambene industrije i jačanju europskog jedinstvenog tržišta u području obrane tako da korisnik dokaže da su se države članice obvezale da će zajednički i koordinirano razviti, proizvesti ili nabaviti završni proizvod ili tehnologiju, uključujući , prema potrebi, zajedničku nabavu u skladu s Direktivom 2009/81/EZ o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  znatno uključivanje MSP-ova s nastanom u Uniji koji imaju dodanu vrijednost, bilo kao članova konzorcija ili podugovaratelja, a osobito MSP-ova koji nemaju nastan u državama članicama u kojima nastan imaju ostala poduzeća iz konzorcija;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  povećana ili nova prekogranična suradnja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne smije premašiti 20 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja kad se ono odnosi na izradu prototipa. U svim drugim slučajevima pomoć može poslužiti za pokrivanje ukupnih troškova djelovanja.

1.  Financijska pomoć Unije u okviru Programa ne premašuje 50% ukupnih troškova djelovanja kad se ono odnosi na izradu prototipa, kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (b). U svim drugim djelovanjima predviđenima u članku 6. stavku 1. točki (a) i točkama od (c) do (eb), pomoć ne premašuje 75% ukupnih troškova djelovanja i 100 % ako djelovanja poduzimaju MSP-ovi.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako se konzorcij obveže da će najmanje 10 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja dodijeliti MSP-ovima s nastanom u drugim državama članicama nego što ga imaju poduzeća koja čine konzorcij, tom se konzorciju može dodijeliti stopa financiranja uvećana za dodatnih 10 postotnih poena.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija ne posjeduje proizvode ili tehnologije nastale iz djelovanja niti polaže prava na intelektualno vlasništvo u odnosu na djelovanje.

Komisija ne posjeduje proizvode ili tehnologije nastale iz djelovanja niti polaže prava na intelektualno vlasništvo u odnosu na djelovanje. Tehnološki proizvodi razvijeni ili proizvedeni s pomoću ovog europskog fonda ne smiju biti predmetom prijenosa tehnologije ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva na treću državu izvan Europske unije, niti na gospodarski subjekt koji nije pod nadzorom jedne od država članica.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provedbenim aktom donosi višegodišnje programe rada tijekom razdoblja trajanja Programa. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2. Navedeni program rada u skladu je s ciljevima utvrđenima u članku 2.

1.  Komisija provedbenim aktom donosi dvogodišnji program rada tijekom razdoblja trajanja Programa. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa.

2.  U programu rada detaljno se utvrđuju kategorije projekata koje se financiraju u okviru Programa i njihova izravna povezanost s ciljevima utvrđenima u članku 2.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U programu rada osigurava se da se uvjerljiv dio ukupnog proračuna dodjeljuje djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje prekogranično sudjelovanje MSP-ova.

3.  U programu rada osigurava se da se uvjerljiv dio ukupnog proračuna dodjeljuje djelovanjima s pomoću kojih se omogućuje prekogranično sudjelovanje MSP-ova, koje se može temeljiti na posebnoj kategoriji projekata usmjerenih na prekogranično sudjelovanje MSP-ova.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  U programu rada utvrđuju se treće zemlje u kojima mogu biti smještena poduzeća koja surađuju s korisnicima za potrebe članka 7.a.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Praćenje i izvješćivanje

Praćenje, ocjenjivanje i izvješćivanje

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija redovito prati provedbu programa i svake godine izvješćuje o ostvarenom napretku u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (e) Uredbe br. 966/2012. U tu svrhu Komisija uspostavlja potrebne sustave praćenja.

1.  Komisija redovito prati i ocjenjuje provedbu programa i svake godine izvješćuje o ostvarenom napretku u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (e) Uredbe br. 966/2012. U tu svrhu Komisija uspostavlja potrebne sustave praćenja.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija sastavlja naknadno evaluacijsko izvješće i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću, koje se temelji na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, posebice se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. U izvješću se analizira i prekogranično sudjelovanje MSP-ova u projektima koji se provode u okviru Programa te sudjelovanje MSP-ova u globalnom lancu vrijednosti.

2.  Radi potpore boljoj učinkovitosti i djelotvornosti budućih djelovanja u okviru politika Unije Komisija sastavlja godišnja evaluacijska izvješća i dostavlja ih Europskom parlamentu i Vijeću. U tim izvješćima, koja se temelje na relevantnim savjetovanjima s državama članicama i ključnim dionicima, osobito se ocjenjuje napredak ostvaren u postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2., a istovremeno se provjerava učinkovitost i djelotvornost podupiranih djelovanja u smislu financijske provedbe, rezultata, troškova te, kada je to moguće, učinaka. U njima se također analiziraju različiti kriteriji dodjele utvrđeni u članku 10. i dostavljaju se relevantni podaci, uključujući informacije o sudjelovanju MSP-ova i malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u provedenim projektima i globalnom lancu vrijednosti.

 

Izvješća moraju sadržavati i informacije o raspodjeli stvorenih prava intelektualnog vlasništva.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

Referentni dokumenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

15.6.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Razmatranje u odboru

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

8

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tim Aker

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

Referentni dokumenti

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Datum usvajanja

21.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

12

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Datum podnošenja

26.2.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 9. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti