Procedūra : 2017/0125(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0037/2018

Pateikti tekstai :

A8-0037/2018

Debatai :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0275

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1274kWORD 194k
26.2.2018
PE 608.022v02-00 A8-0037/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

(COM(2017) 0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Françoise Grossetête

Nuomonės referentai (*):

Ioan Mircea Paşcu, Užsienio reikalų komitetas

Esteban González Pons, Biudžeto komitetas

* Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0294),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 173 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0180/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A8-0037/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

xx

2017/0125 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 173 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(4)

atsižvelgdami į 1992 m. rugsėjo 3 d. Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją,

atsižvelgdami į 1972 m. balandžio 19 d. Biologinių ir toksinių ginklų uždraudimo konvenciją,

atsižvelgdami į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui(5),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti gynybos pajėgumus siekiant reaguoti į saugumo uždavinius ir skatinti konkurencingą, novatorišką ir efektyvią gynybos pramonę visoje Sąjungoje. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą paremti investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą, taip skatinant sinergiją ir ekonomiškumą, ir skatinti valstybes nares drauge įsigyti ir prižiūrėti savo gynybos įrangą. Šio fondo lėšos papildytų šiuo tikslu jau naudojamas nacionalinių biudžetų lėšas ir turėtų būti priemonė skatinti valstybes nares bendradarbiauti ir daugiau investuoti į gynybą. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą;

(1a)  siekiant sukurti veiksmingą Europos gynybos įrangos rinką, taip pat užtikrinti, kad ši programa turėtų realų poveikį, labai svarbu, kad būtų laikomasi pagrindinių išankstinių reglamentavimo sąlygų, visų pirma, kad būtų visiškai įgyvendinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB(6);

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą, inovacinį pajėgumą bei efektyvumą ir Sąjungos strateginį autonomiškumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės ▌konkurencingumą, nes tai padės gerinti gynybos pajėgumus, be kita ko, kibernetinę gynybą, remiant valstybių narių ir Europos įmonių, įskaitant MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas, kad rezultatai būtų panaudoti ne tik gynybos srityje, bet ir galėtų turėti teigiamą poveikį civiliniam sektoriui. Programa turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

(3)  siekiant gynybos pramonėje geriau išnaudoti masto ekonomiją, pagal programą turėtų būti remiamas įmonių bendradarbiavimas plėtojant gynybos pramonės produktus ir technologijas, taip skatinant standartizuoti gynybos sistemas ir didinti jų sąveikumą. Siekiant skatinti atvirą ir teisingą vidaus rinką, pagal programą turėtų būti aktyviai remiamas tarpvalstybinis MVĮ dalyvavimas ir sudaromos palankesnės sąlygos pradėti bendradarbiauti naujiems partneriams;

(4)  programa turėtų būti vykdoma dvejus metus nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., ir turėtų būti nustatyta programos įgyvendinimui per šį laikotarpį skirta suma;

(4a)  kad būtų galima finansuoti programą iš bendrojo Sąjungos biudžeto, tam tikslui turėtų būti atidėta 500 mln. EUR suma dabartinėmis kainomis. Turint mintyje tai, kad programa yra nauja iniciatyva, kuri buvo nenumatyta rengiant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP)(7), taip pat siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, ta suma turėtų būti paimta tik iš nepaskirstytų maržų, atsižvelgiant į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas viršutines ribas ir (arba) mobilizuojant atitinkamas DFP specialiąsias priemones. Galutinę sumą turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba per metinę biudžeto procedūrą;

(5)  programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(8). Finansavimas gali būti pirmiausia skiriamas dotacijų forma. Kai tinkama, gali būti naudojamos finansinės priemonės arba viešieji pirkimai, atsižvelgiant į finansavimo derinimo mechanizmus;

(6)  Komisija turėtų būti atsakinga už programos įgyvendinimą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies a punktą;

(7)  atsižvelgiant į sektoriaus ypatumus, bendradarbiaujamieji įmonių projektai nebus praktiškai pradėti, jei valstybės narės nebus pirmiausia sutikusios tokių projektų paremti. Apibrėžusios bendrus gynybos pajėgumų prioritetus, visų pirma pagal Bendros saugumo ir gynybos politikos pajėgumų plėtojimo planą ir, kai tinkama, atsižvelgdamos į atitinkamas regionines bendradarbiavimo iniciatyvas, valstybės narės nustato ir įtvirtina gynybos reikalavimus ir apibrėžia projekto technines specifikacijas. Jos taip pat turėtų paskirti projekto vadovą, kuris vadovautų darbui, susijusiam su bendradarbiavimo projekto plėtojimu. Komisija, prieš atlikdama mokėjimą finansuoti tinkamo veiksmo paramos gavėjui, turėtų pasikonsultuoti su projekto vadovu dėl pasiektos pažangos vykdant veiksmą, kad jis galėtų užtikrinti, kad paramos gavėjai laikytųsi nustatytų terminų;

▌(9)  Sąjungos finansinė parama neturėtų daryti poveikio produktų, įrangos ar technologijų eksportui ir poveikio valstybių narių veikimo laisvei su gynyba susijusių produktų eksporto politikos srityje. Sąjungos finansinė parama neturėtų daryti poveikio valstybių narių su gynyba susijusių produktų, kurie yra reglamentuojami pagal Tarybos bendrąją poziciją Nr. 944/2008/BUSP(9), eksporto politikai;

(10)  kadangi programos tikslas – paremti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir efektyvumą panaikinant bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą. Tai taip pat bus taikoma esamų Sąjungoje sukurtų gynybos produktų ir technologijų naujinimui, įskaitant jų sąveikumą;

(11)  atsižvelgiant į tai, kad programa pirmiausia siekiama didinti įmonių bendradarbiavimą valstybėse narėse, veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti pagal programą tik tada, jei jį imasi kartu vykdyti bent trys įmonės, įsisteigusios bent trijose skirtingose valstybėse narėse;

(12)  bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu plėtojant gynybos produktus ir technologijas dažnai buvo sudėtinga, nes buvo sunku susitarti dėl bendrųjų techninių specifikacijų arba standartų ir propaguoti sąveikumą. Nesant ar esant nedaug bendrųjų techninių specifikacijų arba standartų, plėtojimo etapas tapo sudėtingesnis, dubliuojama veikla, padaugėjo vėlavimų ir pernelyg išaugo išlaidos. Susitarimas dėl bendrųjų techninių specifikacijų arba standartų turėtų būti pirmutinė sąlyga Sąjungos paramai pagal šią programą gauti. Veiksmai, kuriais siekiama padėti nustatyti bendras technines specifikacijas arba standartus, taip pat turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą;

(13)  kadangi programa siekiama didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir efektyvumą, kurie padės didinti Sąjungos strateginį autonomiškumą, paramą turėtų galėti gauti tik Sąjungoje įsisteigę ir valstybių narių arba jų piliečių faktiškai kontroliuojami subjektai. Kiti ES įsisteigę subjektai, kurių faktiškai nekontroliuoja valstybės narės ar jų piliečiai, gali atitikti paramos kriterijus, jeigu vykdant pagal programą finansuojamą veiksmą taikomi reikiami mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad būtų panaikinta faktinė trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės subjekto vykdoma kontrolė ir jiems būtų neleidžiama susipažinti su konfidencialia informacija, susijusia su tuo veiksmu. Įmonė turėtų pateikti Komisijai visus reikiamus įrodymus, kad taikomi reikiami mechanizmai. Siekiant įvertinti faktinę įmonės kontrolę, būtina nustatyti, kur ir kaip priimami strateginiai verslo sprendimai. Todėl reikia atlikti įmonės valdymo analizę, remiantis bendra informacija apie įmonės veikimą. Taip pat būtina išnagrinėti kitus aspektus, galinčius daryti poveikį priimant sprendimus strateginiais ekonominiais klausimais, pavyzdžiui, akcininkų teises, finansinius ryšius, įmonės ir bet kokių trečiosios valstybės akcininkų bendradarbiavimą verslo klausimais. Be to, siekiant užtikrinti esminių Sąjungos ir jos valstybių narių gynybos ir saugumo interesų apsaugą, infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, kuriais naudojasi paramos gavėjai ir subrangovai, vykdydami pagal programą finansuojamus veiksmus, negali būti už valstybių narių teritorijos ribų. Materialiniai, nematerialiniai ir žmogiškieji ištekliai turėtų būti laisvai naudojami ir jiems turėtų būti netaikomi jokie trečiųjų valstybių apribojimai;

(14)  finansuoti tinkamais veiksmais, plėtojamais vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą pagal institucinę Sąjungos sistemą, būtų užtikrinamas didesnis nuolatinis įmonių skirtingose valstybėse narėse bendradarbiavimas ir taip tiesiogiai padedama siekti programos tikslų. Todėl tokiems projektams ir visų pirma projektams, kuriuose dalyvauja daug MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių, o ypač tarpvalstybinių MVĮ, turėtų būti galima taikyti didesnę finansavimo normą;

(14a)  finansuoti tinkamais veiksmais, kuriuose dalyvauja daug MVĮ ir kuriais padedama užtikrinti, kad tiekimo grandinė būtų atvira, tiesiogiai prisidedama prie programos tikslų įgyvendinimo;

(15)  jei įmonių konsorciumas nori dalyvauti pagal programą finansuoti tinkamame veiksme ir Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos, finansinės priemonės arba viešojo pirkimo sutarties forma, konsorciumas turėtų paskirti vieną iš savo narių koordinatoriumi, kuris bus pagrindinis asmuo ryšiams su Komisija;

(16)  vykdant inovacijų ir technologinę plėtrą Sąjungos gynybos pramonėje, turėtų būti užtikrinama, kad būtų išlaikyti ir plėtojami Sąjungos gynybos pramonės įgūdžiai ir žinios, ir padedama didinti šio pramonės sektoriaus technologinį ir pramoninį nepriklausomumą. Ši plėtra turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikomas vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai konkrečiai nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. 2013 m. gruodžio 19–20 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad svarbu užtikrinti pagrindinius pajėgumus ir pašalinti ypač svarbius trūkumus vykdant konkrečius projektus tokiose srityse kaip nuotoliniu būdu pilotuojami orlaiviai, degalų atsargų papildymas ore, palydovinis ryšys ir kibernetinė erdvė. Be to, 2016 m. lapkričio 30 d. komunikate „Europos gynybos veiksmų planas“ Komisija pabrėžė būtinybę didinti civilinių ir karinių sektorių sinergiją, be kita ko, kosmoso politikos, kibernetinio saugumo, kibernetinės gynybos ir jūrų saugumo srityse. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Kai tinkama, taip pat gali būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, NATO kontekste, jeigu jos atitinka Sąjungos saugumo ir gynybos interesus ir jose nedraudžiama dalyvauti nė vienai valstybei narei;

(16a)  valstybės narės dirba atskirai ir drauge bepiločių orlaivių, transporto priemonių ir laivų kūrimo, gamybos ir eksploatavimo etapais. Eksploatavimo etapas apima išpuolius prieš karinius objektus. Su tokių sistemų (karinių ir civilinių) kūrimu susiję moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra remiami iš Sąjungos fondų, ir planuojama, kad taip bus ir ateityje, galbūt ir pagal šią programą. Šiame reglamente nėra nuostatų, kurios trukdytų teisėtai naudotis tokiomis technologijomis arba jas pasitelkus sukurtais produktais;

(17)  siekiant užtikrinti, kad finansuojami veiksmai būtų įgyvendinami, valstybių narių įsipareigojimas veiksmingai prisidėti prie veiksmo finansavimo, turėtų būti vienas iš paramos tokiems veiksmams skyrimo kriterijų ir turėtų būti išdėstytas raštu;

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas ir efektyvumas, jie turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa, įskaitant dvejopo naudojimo technologijas, siekiant konsoliduoti Europos gynybos paklausą. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų pirkimus (galbūt koordinuotai);

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, kai veiksmas susijęs su prototipo kūrimu (tai dažnai brangiausias plėtojimo etapo veiksmas). Tačiau turėtų būti padengiamos visos kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos;

(20)  kadangi Sąjungos parama siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir ji susijusi tik su konkrečiu plėtojimo etapu, Sąjunga neturėtų turėti produktų ar technologijų, kurie yra finansuotų veiksmų rezultatas, nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisių. Taikytiną intelektinės nuosavybės teisių tvarką sutartyse apibrėš paramos gavėjai. Be to, pagal programą finansuotų veiksmų rezultatams neturėtų būti taikomi jokie trečiosios valstybės ar trečiosios valstybės subjekto apribojimai;

(21)  Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatoma dvimetė darbo programa, vadovaujantis šios programos tikslais, ypač konkurencingumo didinimo tikslu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(10) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas toks tarpvalstybinis atviras, nediskriminacinis ir skaidrus MVĮ dalyvavimas ir sudaromos tam sąlygos ir kad todėl ne mažiau kaip 15 proc. bendro biudžeto būtų skiriama tokiems veiksmams, nes tai sudarys sąlygas MVĮ būti įtrauktoms į veiksmų vertės grandines. Ši procentinė bendro biudžeto dalis turėtų būti taip pat skirta vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskira projektų kategorija turėtų būti specialiai skirta MVĮ;

(21a)  visi veiksmai pagal programą apima subjektus iš mažiausiai trijų valstybių narių. Bendrųjų siuntimo licencijų sistemos naudojimas programos įgyvendinimo tikslais labai sumažintų administracines išlaidas, atsirandančias dėl dalyvių tarpusavio siuntų. Todėl valstybės narės turėtų skelbti su šia programa susijusias bendrąsias siuntimo licencijas. Kai tai reikalinga įgyvendinant programą, į tokias licencijas turėtų būti įtrauktos Sąjungos institucijos, įstaigos bei agentūros ir projektų vadovai;

(21b)  siekdama užtikrinti sėkmingą programos įgyvendinimą, Komisija turėtų stengtis palaikyti dialogą su įvairiais Europos pramonės subjektais, įskaitant MVĮ ir netradicinius gynybos sektoriaus tiekėjus;

(22)  siekiant pasinaudoti Europos gynybos agentūros ekspertinėmis žiniomis, susijusiomis su gynybos sektoriumi, jai valstybių narių komitete bus suteiktas stebėtojos statusas. Valstybių narių komitetui taip pat turėtų padėti Europos išorės veiksmų tarnyba;

(22a)  Europos Parlamentui valstybių narių komitete turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas;

(23)  pagal programą finansuotiniems veiksmams atrinkti Komisija ▌turėtų skelbti konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus, kaip nurodyta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Padedama nepriklausomų ekspertų, kurie turėtų būti parenkami vykdant skaidrią procedūrą, įvertinusi gautus pasiūlymus, Komisija atrinks pagal programą finansuotinus veiksmus. Komisija turėtų užtikrinti, kad ekspertams būtų griežtai taikomos atitinkamos Komisijos taisyklės dėl interesų konfliktų vengimo. Be to, Komisija turėtų stengtis užtikrinti, kad ekspertai būtų parenkami iš kuo daugiau valstybių narių. Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl darbo programos priėmimo bei įgyvendinimo ir finansavimo skyrimo atrinktiems veiksmams. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(24)  nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma pirmiau nurodytiems įgyvendinimo aktams priimti, atsižvelgiant į tai, kad tie aktai turi didelį poveikį pagrindinio akto įgyvendinimui;

(25)  pasibaigus programai Komisija turėtų parengti įgyvendinimo ataskaitą, kurioje apžvelgtų finansinę veiklą – finansinio įgyvendinimo rezultatus ir, jei įmanoma, poveikį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti išnagrinėtas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendintuose projektuose, taip pat MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje. Į ją turėtų būti įtraukta informacija apie gavėjų valstybes ir finansavimo pagal programą pasiskirstymą atskiroms įmonėms ir valstybėms narėms, jei tai techniškai įmanoma. Kalbant apie Europos gynybos fondo mokslinių tyrimų finansavimo kryptį, ataskaitoje turėtų būti pasiūlyti sprendimai, kaip mažinti Sąjungos priklausomybę nuo trečiųjų valstybių subjektų produktų ir technologijų, o ypač tų, kurie bus nustatyti įgyvendinant šį reglamentą;

(25a)  derantis dėl Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos po 2020 m., reikėtų nustatyti stabilią tokių veiksmų programą, be kita ko, skirti jiems atskirą biudžeto eilutę ir nustatyti atitinkamas įgyvendinimo priemones;

(25b)  Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti kuo platesnį programos propagavimą, kad didėtų jos veiksmingumas, taigi ir valstybių narių gynybos pramonės ir gynybos pajėgumų konkurencingumas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa), skirta Sąjungos veiksmams 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu.

2 straipsnis

Tikslai

Programos tikslai:

a)  visoje Sąjungoje skatinti ▌gynybos pramonės konkurencingumą, efektyvumą ir inovacinį pajėgumą, kurie prisideda prie Europos strateginio autonomiškumo, remiant Sąjungoje vykdomus veiksmus jų plėtojimo etape;

b)  remti ir stiprinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones bei vidutinės kapitalizacijos įmones, bendradarbiavimą (taip pat tarpvalstybinio lygmens) technologijų ir produktų plėtojimo etape vadovaujantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, visų pirma įgyvendinant Bendros saugumo ir gynybos politikos pajėgumų plėtojimo planą, siekiant išvengti dubliavimosi ir stiprinti gynybos pramonės vertės grandines, tokiu būdu prisidedant prie naujo įmonių tarpvalstybinio bendradarbiavimo užsimezgimo;

c)  skatinti geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėti pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir plėtojimo, taip remiant Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą vidaus rinkoje ir pasaulinėje rinkoje, įskaitant konsolidavimą atitinkamais atvejais;

ca)  skatinti gynybos sistemų standartizavimą ir sąveikumą, taip sudarant sąlygas valstybėms narėms naudotis didele masto ekonomija.

Taikant šį reglamentą, b punkte nurodytos vidutinės kapitalizacijos įmonės – tai įmonės, kurios nėra MVĮ ir kuriose dirba ne daugiau kaip 3 000 asmenų. Personalą sudarančių asmenų skaičius apskaičiuojamas pagal Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB(11) priedo I antraštinės dalies 3, 4, 5 ir 6 straipsnius.

3 straipsnis

Biudžetas

Programos įgyvendinimui skirta suma 2019–2020 m. laikotarpiu yra 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis ir ji paimama tik iš 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nepaskirstytų maržų, atsižvelgiant į nustatytas viršutines ribas ir (arba) mobilizuojant atitinkamas DFP specialiąsias priemones.

4 straipsnis

Bendrosios finansavimo nuostatos

1.  Sąjungos finansinei paramai teikti gali būti naudojami Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 numatyti finansavimo būdai, visų pirma ▌dotacijos ir, prireikus, finansinės priemonės ir viešieji pirkimai, įskaitant finansavimo derinimo mechanizmus.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai pasirenkamai pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir interesų konflikto riziką.

3.  Sąjungos finansinę paramą teikia Komisija taip, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies a punkte.

4.  Valstybės narės paskiria projekto vadovą▌. Komisija su projekto vadovu konsultuojasi dėl pasiektos pažangos vykdant veiksmą prieš atlikdama mokėjimą reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams▌.

5 straipsnis

Finansinių priemonių rūšys

1.  Siekiant sudaryti lengvesnes sąlygas subjektams, įgyvendinantiems veiksmus pagal 6 straipsnį, gauti finansavimą, galima naudoti finansines priemones, nustatytas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VIII antraštinėje dalyje.

2.  Gali būti naudojamos tokių rūšių finansinės priemonės:

a) investicijos į nuosavą kapitalą arba kvazinuosavą kapitalą;

b) paskolos arba garantijos;

c) rizikos pasidalijimo priemonės.

6 straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

1.  Pagal programą remiami paramos gavėjų veiksmai plėtojimo etape, susiję tiek su naujais Sąjungoje plėtojamais produktais ir technologijomis, tiek su esamų Sąjungoje plėtojamų produktų ir technologijų naujinimu:

a)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos dizainas ir techninės specifikacijos, pagal kurias sukurtas toks dizainas;

b)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos prototipo kūrimas. Prototipas – tai produkto arba technologijos modelis, iš kurio galima matyti, kaip objektas veikia veiklos aplinkoje;

c)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos bandymas;

d)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos kvalifikavimas. Kvalifikavimas – tai visas procesas, kuriuo parodoma, kad produkto, komponento arba technologijos dizainas atitinka nurodytus reikalavimus. Per šį procesą pateikiama objektyvių įrodymų, kad įvykdyti konkretūs dizaino reikalavimai;

e)  gynybos produkto arba technologijos sertifikavimas. Sertifikavimas – tai procesas, kuriuo nacionalinė institucija patvirtina, kad produktas, komponentas arba technologija atitinka taikomas taisykles;

f)  studijos, kaip antai galimybių studijos, ir kitos papildomos priemonės.

2.  Veiksmai vykdomi bendradarbiaujant bent trims įmonėms, kurios yra įsisteigusios bent trijose skirtingose valstybėse narėse. Bent trys įmonės paramos gavėjos turi nebūti faktiškai tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos to paties subjekto ir nekontroliuoti viena kitos.

3.  2 dalyje veiksminga kontrolė – santykiai, grindžiami teisėmis, sutartimis ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurios kiekviena atskirai arba visos kartu, atsižvelgiant į faktines ar teisines aplinkybes, suteikia galimybę tiesiogiai arba netiesiogiai daryti lemiamą įtaką įmonei, ir visų pirma grindžiami:

a)  teise naudotis visu įmonės turtu ar jo dalimi;

b)  teisėmis arba sutartimis, kurios suteikia sprendžiamąją galią daryti įtaką įmonės padalinių sudėčiai, jų balsavimo tvarkai, sprendimų priėmimui ir suteikia kitokią sprendžiamąją galią daryti įtaką įmonės veiklai.

4.  Kai tai susiję su veiksmais, apibrėžtais pirmos dalies b–f punktuose, veiksmas turi būti pagrįstas bendromis techninėmis specifikacijomis, taip skatinant sistemų standartizavimą ir sąveikumą.

4a.  Su masinio naikinimo ginklų ir susijusių kovinių galvučių technologijų produktais susiję veiksmai, taip pat su uždraustų ginklų ir šaudmenų ir ginklų, neatitinkančių tarptautinės humanitarinės teisės, pavyzdžiui, kasetinių šaudmenų, kaip nustatyta Konvencijoje dėl kasetinių šaudmenų, priešpėstinių minų, kaip nustatyta Konvencijoje dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo, padegamųjų ginklų, kaip nustatyta Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų III protokole, ir visiškai autonominių ginklų, kurie suteikia galimybę vykdyti išpuolius be žmogaus vykdomos taikymosi ir sprendimų priėmimo kontrolės, produktais susiję veiksmai nėra tinkami finansuoti.

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys subjektai

1.  Paramos gavėjai ir jų subrangovai – Sąjungoje įsisteigusios viešojo sektoriaus arba privačios įmonės, kurios nėra faktiškai kontroliuojamos trečiųjų valstybių ar trečiųjų valstybių subjektų, kaip nustatyta 6 straipsnio 3 dalyje, ▌tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių. Be to, visa infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, naudojami dalyvių, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, vykdant pagal programą finansuojamus veiksmus, per visą veiksmo vykdymo laikotarpį turi būti Sąjungos teritorijoje. Šios infrastruktūros, patalpų, turto ir išteklių naudojimui netaikoma jokia trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės subjekto vykdoma kontrolė ar apribojimai.

1a.  Tuo atveju, kai veiksmo įgyvendinimo metu pasikeičia faktinė įmonės kontrolė, kaip apibrėžta 6 straipsnio 3 dalyje, įmonė apie tai praneša Komisijai, o Komisija įvertina, ar tebėra tenkinami tinkamumo finansuoti kriterijai.

1b.  Nukrypstant nuo 1 dalies, Sąjungoje įsisteigusi įmonė, kuri yra faktiškai kontroliuojama trečiosios valstybės ar trečiosios valstybės subjekto, kaip nustatyta 6 straipsnio 3 dalyje, tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių, gali būti laikoma atitinkančia reikalavimus, jeigu vykdant pagal šią programą finansuojamą veiksmą taikomi reikiami mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad būtų tenkinamos konkrečiai visos šios sąlygos:

a)  faktinė trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės subjekto vykdoma kontrolė yra panaikinta,

b)  neleidžiama gauti su veiksmu susijusios konfidencialios informacijos ir

c)  nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisėms ir veiksmų rezultatams vykdant veiksmus ir juos užbaigus netaikoma jokia trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės subjekto vykdoma kontrolė ar apribojimai.

Įmonė pateikia Komisijai reikiamus įrodymus, kad taikomi šie mechanizmai.

2.  Jei 1 dalyje apibrėžtas paramos gavėjas plėtoja 6 straipsnyje apibrėžtą veiksmą vykdydamas nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą, jis atitinka reikalavimus gauti didesnį finansavimą tam veiksmui, nurodytą 11 straipsnio 2 dalyje.

2b.  Paramos gavėjai ir jų subrangovai gali naudotis turtu, infrastruktūra, patalpomis ir ištekliais, kurie yra arba kurie yra laikomi ne valstybių narių teritorijoje arba kuriuos kontroliuoja trečiosios valstybės, jeigu Sąjungoje nėra iškart prieinamų konkurencingų pakaitalų ir jeigu toks naudojimasis neprieštarautų Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos interesams.

Vykdydami tinkamą finansuoti veiksmą paramos gavėjai ir jų subrangovai taip pat gali bendradarbiauti su įmonėmis, įsisteigusiomis ne valstybių narių teritorijoje arba išimtinai kontroliuojamomis trečiųjų valstybių ar trečiųjų valstybių subjektų, jeigu tai neprieštarautų Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos interesams. Su šia veikla susijusios sąnaudos nėra tinkamos finansuoti pagal šią programą.

8 straipsnis

Pareiškėjų deklaracija

Kiekvienas pareiškėjas rašytiniu pareiškimu patvirtina, kad jis žino visus taikomus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus ir taisykles, susijusius su gynybos srities veikla, įskaitant Bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, taip pat atitinkamus nacionalinės teisės aktus dėl eksporto kontrolės, ir jų laikosi.

9 straipsnis

Konsorciumas

1.  Jei Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos forma, dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai paskiria vieną iš savo narių koordinatoriumi ir jis nurodomas susitarime dėl dotacijos. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo konsorciumo nariams palaikant santykius su Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga, išskyrus atvejus, kai susitarime dėl dotacijos nurodyta kitaip arba kai nesilaikoma įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos. Sąjungos finansinė parama taip pat gali būti teikiama finansinės priemonės arba viešojo pirkimo sutarties forma.

2.  Veiksme dalyvaujančio konsorciumo nariai sudaro vidinį susitarimą, kuriuo nustatomos jų teisės ir pareigos dėl veiksmo vykdymo, įskaitant intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su naujais produktais, klausimą (laikantis susitarimo dėl dotacijos), išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kurie numatyti darbo programoje arba kvietime teikti pasiūlymus.

10 straipsnis

Paramos skyrimo kriterijai

Pagal programą finansuoti siūlomi veiksmai įvertinami atsižvelgiant į 2 straipsnyje nustatytus tikslus ir remiantis šiais kartu taikomais kriterijais:

a)  kompetencija, pramonės veiklos rezultatais ir gebėjimu parodyti didelius privalumus, palyginti su esamais produktais arba technologijomis, taip pat

b)  indėliu į gynybos pramonės inovacijų ir technologinę plėtrą ir atitinkamai į Sąjungos pramoninio ir strateginio autonomiškumo gynybos technologijų srityje skatinimą,

ba)  indėliu į gynybos sektoriaus įmonių konkurencingumą ir plėtrą visoje Sąjungoje,

c)  indėliu į Sąjungos saugumo ir gynybos interesus tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, visų pirma įgyvendinant Bendros saugumo ir gynybos politikos pajėgumų plėtojimo planą, taip pat

ca)  indėliu į naujo įmonių tarpvalstybinio bendradarbiavimo užsimezgimą, taip pat

d)  įgyvendinamumu; paramos gavėjai pirmiausia turi įrodyti, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais, ir

da)  veiksmui skirto bendro biudžeto, kuris turi būti paskirstytas dalyvaujančioms Europos Sąjungoje įsisteigusioms MVĮ, kurios yra konsorciumo nariai, subrangovai ar kitos tiekimo grandinės įmonės, dalimi, taip pat

e)  dėl 6 straipsnio 1 dalies b–e punktuose aprašytų veiksmų – indėliu į Europos gynybos pramonės konkurencingumą; paramos gavėjai įrodo, kad valstybės narės įsipareigojo bendrai ir koordinuotai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų viešuosius pirkimus, taip pat, kai tinkama, bendrus viešuosius pirkimus.

11 straipsnis

Finansavimo normos

1.  Pagal programą teikiama Sąjungos finansinė parama negali viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti su prototipo kūrimu susijusio veiksmo sąnaudų, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 126 straipsnyje. Visais kitais atvejais parama gali padengti visas tinkamas finansuoti veiksmo išlaidas.

2.  7 straipsnio 2 dalyje nurodyto paramos gavėjo plėtojamam veiksmui gali būti taikoma 10 procentinių punktų didesnė finansavimo norma.

2a.  Vykdant veiksmą, nurodytą 6 straipsnio 1 dalyje, galima teikti papildomais 10 procentinių punktų padidintos finansavimo normos paramą, jeigu bent 15 proc. visų tinkamų finansuoti sąnaudų tenka Sąjungoje įsisteigusioms MVĮ. Ši padidinta finansavimo norma gali būti dar labiau padidinta procentine dalimi, lygia dvigubai visų tinkamų finansuoti veiksmo sąnaudų procentinei daliai, tenkančiai MVĮ, įsteigtoms kitose valstybėse narėse nei kitos tame veiksme dalyvaujančios įmonės, kurios nėra MVĮ.

2b.  Vykdant veiksmą, nurodytą 6 straipsnio 1 dalyje, galima teikti papildomais 10 procentinių punktų padidintos finansavimo normos paramą, jeigu bent 30 proc. visų tinkamų finansuoti sąnaudų tenka Sąjungoje įsisteigusioms vidutinės kapitalizacijos įmonėms.

2c.  Netiesioginių tinkamų finansuoti sąnaudų suma apskaičiuojama kaip 25 proc. (fiksuota norma) visų tiesioginių tinkamų finansuoti sąnaudų suma, neįskaičiuojant tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos sąnaudų.

2d.  Pagal šią programą teikiama Sąjungos finansine parama, įskaitant padidintas finansavimo normas, nedengiama daugiau kaip 100 proc. tinkamų finansuoti veiksmo sąnaudų.

12 straipsnis

Nuosavybė ir intelektinės nuosavybės teisės

1.  Sąjunga neturi nuosavybės teisių į produktus ar technologijas, kurie yra veiksmo rezultatas, ir neturi jokių pretenzijų į intelektinės nuosavybės teises, įskaitant licencijas, susijusias su veiksmu.

1a.  Pagal programą finansuojamų veiksmų rezultatams netaikoma jokia trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės subjekto kontrolė ar apribojimai.

1b.  Jeigu Sąjungos parama teikiama tyrimo viešųjų pirkimų forma, visos valstybės narės, konkrečiai to paprašiusios, turi teisę į nemokamą neišimtinę licenciją naudotis šiuo tyrimu.

12a straipsnis

Bendrosios siuntimo licencijos

1.  Vykdant šia programą, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB(12) 5 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

2.  Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsnio taikymui, šio straipsnio 1 dalis taikoma Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir agentūroms, taip pat pagal analogiją – šio reglamento 4 straipsnio 4 dalyje nurodytiems projekto vadovams.

13 straipsnis

Darbo programa

1.  Komisijai pagal 16a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma programos trukmės laikotarpio dvimetė darbo programa. ▌Ši darbo programa atitinka 2 straipsnyje nustatytus tikslus.

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos. Tos kategorijos atitinka 2 straipsnio b punkte nurodytus gynybos pajėgumų prioritetus. Į darbo programą taip pat įtraukiama specialiai MVĮ skirta projektų kategorija.

3.  Darbo programa užtikrinama, kad ne mažiau kaip 15 proc. bendro biudžeto būtų skiriama veiksmams, kuriuos vykdant MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonės būtų integruojamos į vertės grandines tarpvalstybiniu lygmeniu.

14 straipsnis

Paramos skyrimo procedūra

1.  Įgyvendinant šią programą Sąjungos finansavimas skiriamas pagal ▌kvietimus teikti pasiūlymus, paskelbtus pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/12(13).

2.  Pagal kvietimą teikti pasiūlymus pateiktą pasiūlymą įvertina Komisija, padedama nepriklausomų ES valstybių narių ekspertų iš kuo daugiau valstybių narių, atrinktų vykdant skaidrią procedūrą ir atsižvelgiant į nesuderinamą veiklą dėl interesų konfliktų, remiantis 10 straipsnyje nustatytais paramos skyrimo kriterijais.

3.  Po kiekvieno kvietimo teikti pasiūlymus Komisija įgyvendinimo aktu skiria finansavimą atrinktiems veiksmams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

15 straipsnis

Metinės dalys

Komisija gali biudžetinius įsipareigojimus padalyti į metines dalis.

16 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Europos gynybos agentūra ir Europos Parlamentas kviečiami prisidėti kaip stebėtojai.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

16a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami dvejų metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 13 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jei per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jei dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

17 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.  Komisija reguliariai stebi, kaip įgyvendinama programa, ir kasmet pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 38 straipsnio 3 dalies e punktą teikia pažangos ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija nustato būtiną stebėsenos tvarką.

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija parengia retrospektyvinio vertinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitoje, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat nagrinėjamas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendinamuose projektuose, taip pat MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių integracija į pasaulinę vertės grandinę. Ataskaitoje pateikiama informacija apie gavėjų valstybes ir finansavimo pagal programą pasiskirstymą atskiroms įmonėms ir valstybėms narėms, jei tai techniškai įmanoma.

2a.  2 dalyje nurodytoje ataskaitoje siūlomi sprendimai, kaip sumažinti Sąjungos priklausomybę nuo trečiųjų valstybių subjektų produktų ir technologijų, o ypač tų, kurie bus nustatyti įgyvendinant šį reglamentą.

2b.  Komisija laiku, prieš baigiantis programai, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą dėl teisės akto dėl naujos pramonės plėtros programos gynybos srityje ir sykiu numato atitinkamą finansavimą pagal naująją daugiametę finansinę programą.

18 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.  Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingas patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų – susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines ir finansines sankcijas.

2.  Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę Sąjungos lėšų pagal šį reglamentą, dokumentų auditą ir auditą vietoje arba – tarptautinių organizacijų atveju – įgaliojimai atlikti patikrinimus, laikantis su tomis organizacijomis sudarytų susitarimų.

3.  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(14) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(15) nustatytų nuostatų ir procedūrų, atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant pagal programą finansuojamą dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį, nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu      Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C […], […], p. […].

(4)

  OL C […], […], p. […].

(5)

  OL L 200, 2005 7 30, p. 1.

(6)

  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo (OL L 216, 2009 8 20, p. 76).

(7)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(8)

  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(9)

  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

(10)

  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(11)

  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(12)

  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(13)

  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(14)

  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(15)

  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos gynybos fondą, kurį įsteigti Komisija pasiūlė 2017 m. birželio 7 d., sudaro dvi finansavimo kryptys, leisiančios apimti visą gynybos pramonės plėtros ciklą. Pirmosios finansavimo krypties paskirtis – finansuoti bendrus mokslinius tyrimus novatoriškų gynybos technologijų srityje. Antrosios krypties paskirtis – įgyti gynybos pajėgumų bendradarbiaujant. Ji apima Europos gynybos pramonės plėtros programą, kurią vykdant siekiama spręsti Europos gynybos pramonės sektoriaus iššūkius. Bendras valstybių narių gynybos biudžetas mažėja, priešingai nei kitų pasaulinio lygmens subjektų, pavyzdžiui, Kinijos ar Rusijos, o JAV gynybai skiriamo biudžeto dalis yra dvigubai didesnė nei ES. Be to, dėl bendradarbiavimo Europos lygmeniu stokos dubliuojasi ginklų ir įrangos sistemos, taigi, labai neveiksmingai naudojamos biudžeto lėšos. Bendradarbiavimas nėra pakankamai išvystytas; tą rodo ir faktas, kad nėra valstybių narių bendrų specifikacijų. Dėl to vėluojama vykdyti net ir pavyzdinius projektus ir susidaro papildomos išlaidos. Be to, priklausomybė nuo trečiųjų šalių produktų ar technologijų mažina ES strateginį autonomiškumą.

Taigi, mūsų gynybos pramonei šiuo metu nėra pakankamų paskatų, kad ji galėtų konkuruoti pasauliniu mastu, nors tikrai turime daugybę gerų technologijų. Gynybos pramonei reikia labiau integruotos Europos, kad būtų galima tiekti pigesnes, patikimesnes ir labiau nepriklausomas technologijas.

Paradoksalu, bet europiečių saugumo poreikiai daugeliu atžvilgių neramiomis tarptautinėmis aplinkybėmis auga. Vieningas Sąjungos požiūris į gynybos ir saugumo klausimus pasauliniu mastu yra stabilumo garantas. Todėl bendradarbiavimas suteikia esminės pridėtinės vertės siekiant patenkinti piliečių saugumo poreikius ir įtvirtinti Sąjungos pozicijas.

Todėl pranešėja labai pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti gynybos pramonės plėtros programą ir mano, kad būtina sėkmingai ją įgyvendinti nuo 2019 m. sausio mėn., siekiant užtikrinti aiškias Europos gynybos pramonės perspektyvas laikotarpiu po 2020 m. Šiuo tikslu Taryba ir Parlamentas turėtų skubiai išnagrinėti šį pasiūlymą.

Strateginio autonomiškumo tikslas

Ši programa turėtų padėti stiprinti Europos Sąjungos nepriklausomumą gynybos srityje. Strateginis autonomiškumas yra nepaprastai svarbus norint užtikrinti Sąjungos veiksmų laisvę pasaulyje. Jį galima didinti tik glaudžiau bendradarbiaujant valstybėms narėms ir įmonėms, o tokio bendradarbiavimo pagrindas turi būti bendri valstybių narių prioritetai pajėgumų srityje. Tai užtikrins projektų perspektyvumą.

Taigi, Sąjungos gynybos autonomiškumo tikslas turėtų būti įtrauktas į reglamento 2 straipsnį. Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės plėtra labai svarbi siekiant tokio autonomiškumo. Todėl Komisija pageidavo, kad finansavimas pagal šią programą Sąjungos teritorijoje įgyvendinamiems veiksmams būtų skiriamas tik toms įmonėms, kurias faktiškai kontroliuoja ES subjektai. Jų subrangovai taip pat turėtų atitikti šį kriterijų. Tam, kad šis esminis reikalavimas būtų pragmatiškesnis, iš 7 straipsnio išbraukiamas kriterijus, pagal kurį 50 proc. akcijų paketo turi priklausyti Europai, nes jis atrodo pernelyg nelankstus ir nepritaikytas šio sektoriaus įmonėms. Taip pat siūloma nustatyti trečiųjų valstybių technologijas ir produktus, kad Sąjunga sumažintų savo priklausomybę nuo jų.

Pramonės ir inovacijų konkurencingumo didinimas

Gynybos pramonės konkurencingumas, kuris sudaro šio pasiūlymo dėl reglamento teisinį pagrindą, bus vertinamas pagal jos gebėjimą diegti naujoves ir prisitaikyti prie technologinių pokyčių. Todėl pramonės veiklos kompetencija ir rezultatai yra pagrindiniai šio strateginio sektoriaus kriterijai. Europos pramonei taikomo reguliavimo aplinka turi būti plėtojama užtikrinant didesnę sąveiką ir geresnį standartizavimą. Tai taip pat yra šios programos tikslai, kurie turėtų būti įtraukti į reglamento 2 straipsnį.

Verslo konsolidacija Europos lygmeniu yra teigiamas veiksnys, todėl vykdant šią programą neturėtų būti baudžiamos įmonės, kurios jau ilgą laiką dirbo šia kryptimi. Reikalingas tikras Europos bendradarbiavimas, o tam, kad veiksmą būtų galima remti pagal šią programą, būtinos bendros specifikacijos.

Gynybos pramonės konkurencingumo poveikis bus svarbus tiek ekonominiu, tiek žmogiškuoju požiūriu, ir ši programa padės kompensuoti su bendradarbiavimu susijusius suvaržymus.

Svarbus vaidmuo MVĮ

MVĮ jau dabar yra labai svarbios gynybos ir saugumo srityse Europoje. Didelės įmonės bendradarbiauja su MVĮ dėl visų savo projektų ir jos labai naudingos visai Europos Sąjungai. Tačiau svarbu skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, visų pirma MVĮ, kurioms trūksta paskatų bendradarbiauti. Pavyzdžiui, visos valstybės narės, kuriose yra įmonių, galinčių dalyvauti telkiant technologinę kompetenciją gynybos ir saugumo srityje, turės galimybę pasinaudoti šia programa kuriant naujus bendradarbiavimo projektus, nesudarant joms pernelyg didelių papildomų sunkumų dalyvauti ir taip jau labai sudėtingose pramonės programose.

Todėl pranešėja siūlo dėti dar daugiau pastangų siekiant padėti MVĮ, numatant specialiai joms skirtą projektų kategoriją ir užtikrinant, kad ne mažiau kaip 10 proc. bendro programos biudžeto būtų skirta veiksmams, kuriais skatinamas MVĮ dalyvavimas tarpvalstybiniu lygmeniu (13 straipsnis).

Tinkamas finansavimas

500 mln. EUR biudžetas yra tinkamas šiai programai, tačiau pranešėja mano, kad bet koks lėšų perkėlimas iš ES programų, pavyzdžiui, EGNOS, „Galileo“, „Copernicus“, ITER ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės, galimas tik su sąlyga, kad tai nedarys poveikio šių programų įgyvendinimui. Kiekviena valstybė narė turi dėti pastangas, taip pat turės būti naudojamos dabartinės finansinės programos maržų teikiamos galimybės.


MAŽUMOS NUOMONĖ

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

pagal Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnio 4 dalį

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas, pranešėja Françoise Grossetête

Mažumos nuomonė, kurią pateikė GUE/NGL frakcijai priklausantys EP nariai SYLIKIOTIS Neoklis, BENITO ZILUAGA Xabier, FERREIRA João, LÖSING Sabine, MATIAS Marisa, ERNST Cornelia

Pranešime propaguojamas didesnis ES militarizavimas. Siūloma subsidijuoti karinį autonomiškumą padidintomis investicijomis į gynybos ir karinius mokslinius tyrimus ir įrangą nepaisant ekonomikos krizių ir poveikio aplinkai – tai prieštarauja ES sutarties 41 straipsnio 2 daliai, kurioje draudžiama skirti lėšas iš Sąjungos biudžeto išlaidoms, kurios atsiranda dėl karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų, padengti. Jame taip pat remiamas ES ir NATO bendradarbiavimas.

Prieštaraujame, nes pranešime:

–  siekiama ES padaryti pasauliniu kariniu subjektu,

–  siekiama subsidijuoti gynybos sektorių ir karinį pramoninį kompleksą, todėl tikėtina, kad padidės ginklų eksportas,

–  militarizuojama civilinė politika ir naudojamasi pramone ir konkurencingumu kaip pretekstu toliau plėtoti ES gynybos pajėgumus pagal BSGP ir BUSP,

–  remiamas tolesnis civilinis karinis bendradarbiavimas.

Reikalaujame, kad:

–  ES ir pasaulio mastu būtų visiškai nusiginkluojama,

–  iš ES biudžeto jokios lėšos nebūtų skiriamos karinėms reikmėms,

–  viešosios lėšos būtų skiriamos kokybiškoms darbo vietoms, reindustrializacijai ir MVĮ remti,

–  būtų skatinami civiliniai moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, naudingi žmonėms ir atitinkantys jų poreikius,

–  visa veikla griežtai atitiktų Jungtinių Tautų Chartiją ir tarptautinę teisę,

–  būtų propaguojami vien tik civiliniai taikūs konfliktų sprendimai ir civiliniai veiksmai atskiriami nuo karinių veiksmų,

–  ES būtų atskirta nuo NATO.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (25.1.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Nuomonės referentas (*): Ioan Mircea Paşcu

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gynyba yra svarbi. Tai pareiškusi 2013 m. gruodžio mėn. posėdyje Europos Vadovų Taryba vėl aiškiai įtraukė gynybos klausimą į Europos darbotvarkę. Nuo to laiko Europos Sąjungos lygmens veiksmai saugumo ir gynybos srityje vis labiau plečiami ir stiprinami.

2016 m. birželio mėn. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini pristatė Visuotinę strategiją, kurioje pabrėžiamas naujas užmojų lygis ir duodamas tonas paeiliui parengtiems įgyvendinimo dokumentams ir pasiūlymams, kuriuose stipresnės Sąjungos idėja plėtojama toliau ir nustatomi tikslūs veiksmai, kuriuos reikia įgyvendinti siekiant Europai reikalingos strateginės autonomijos.

2015 ir 2016 m. Europos Parlamentas inicijavo bandomąjį bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srities mokslinių tyrimų projektą, kuris 2017 m. buvo papildytas gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamaisiais veiksmais. Šie parengiamieji veiksmai vykdomi iki 2019 m.

2017 m. Europos Komisija įsteigė Europos gynybos fondą, kuriuo siekiama stiprinti Europos gynybos pajėgumus. Komisija pasiūlė pirmąją priemonę – Reglamentą, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Europos gynybos srityje vyriausybės tik vykdo viešuosius pirkimus remdamosi strateginiais, politiniais ir gynybos pajėgumų sumetimais. ES dalyvavimas gynybos srityje suteiks valstybėms narėms stipresnę paskatą plėtoti ir pirkti Europos gynybos produktus. ES dalyvavimu taip pat bus remiamos pastangos, kurių reikia siekiant formuoti transeuropines vertės grandines, – šiuo metu už tai atsakinga gynybos pramonė. Kadangi gynybos rinkų padėtis netobula, atitinkama verslo rizika užkerta kelią tam, kad transeuropinės vertės grandinės susiformuotų savaime. Tačiau tais atvejais, kai vyriausybės bendradarbiauja plėtodamos gynybos pajėgumus, tai daro ir vertės grandinės subjektai plėtodami gynybos produktus.

Programa visų pirma orientuota į gynybos produktų kūrimo etapą – nepaprastai svarbų gynybos pajėgumų gyvavimo ciklo momentą. Iki šio etapo nustatoma didžioji dalis būsimų pajėgumų savybių ir didžioji dalis nuosavybės išlaidų būsimu gyvavimo ciklu. Tuo atveju, kai pajėgumų programos įgyvendinamos kaip tarptautinės programos, minėtu etapu sudaromi dauguma susitarimų dėl išlaidų paskirstymo ir darbo pasidalijimo. Todėl veiksminga šiam etapui numatyti pakankamai iniciatyvų, kuriomis būtų skatinama bendradarbiauti ES lygmeniu. Be to, tai efektyvu, nes ES intervencija padedama suburti didesnę Europos gynybos produktų vartotojų bendruomenę, kuri skatintų masto ekonomiją ir aprėptį per visą gynybos produkto gyvavimo ciklą.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Jis pabrėžia, kad pasiūlymas turėtų daryti svarbų struktūrinį poveikį stiprinant transeuropinį bendradarbiavimą gynybos srityje. Siekiant Europos gynybos pramonės plėtros programos tikslo – stipresnės, veiksmingesnės ir konkurencingesnės gynybos pramonės sukūrimo – būtų sustiprintas ES technologinis nepriklausomumas ir strateginė autonomija ir apskritai sutvirtinta BSGP, o tai yra tikslas, kurį nuolat remia Europos Parlamentas.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad:

•  veiksmų laisvė ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su Sąjunga, taip pat veikimas atsižvelgiant į gynybos pajėgumų reikalavimus, turėtų būti įtraukti į visus programos tikslus;

•  pagal šią programą vykdomais ES veiksmais turėtų būti siekiama visų valstybių narių, ypač ES 13, subjektus įtraukti į gynybos vertės grandines. Be to, gynybos srities mažųjų ir vidutinių įmonių, taip pat vidutinių gamybos įmonių vertės grandinės gali atlikti svarbų vaidmenį daugelyje valstybių narių. Pastarosioms įmonėms turėtų būti taikomos panašios sąlygos, kaip ir MVĮ, kai tai atitinka šios programos tikslus;

•  programos veiksmai prireikus turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į ES ir NATO bendrą pareiškimą, ES ir NATO bendras įgyvendinimo priemones, taip pat į poreikį bendradarbiauti su kitomis regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvomis, sykiu paisant valstybių narių bei Sąjungos saugumo ir gynybos interesų;

•  turi būti užtikrintas tinkamas Europos gynybos agentūros vaidmuo visoje programoje, tinkamai laikantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

•  ES finansavimas neturėtų būti teikiamas veiksmams, susijusiems su tam tikrais gynybos produktais (masinio naikinimo ginklais ir susijusiomis kovinių galvučių technologijomis, uždraustais įprastiniais ginklais, visiškai autonominiais ginklais, kuriais sudaroma galimybė vykdyti atakas be reikšmingo žmogaus įsikišimo ir kontrolės); ES finansavimas neturėtų būti teikiamas veiksmams, susijusiems su gynybos produktais (šaulių ginklais ir lengvaisiais ginklais), jeigu veiksmas sukurtas visų pirma eksporto tikslais, t. y. kai nė viena valstybė narė nepareiškė reikalavimo, kad tas veiksmas būtų vykdomas;

•  iš patirties žinoma, jog atsižvelgiant į sudėtingą pramonės vidaus tvarką bus sunku įgyvendinti bet kokį su nuosavybės dalimi susijusį tinkamumo kriterijų;

•  paramos skyrimo kriterijai turėtų būti atnaujinti siekiant patobulinti tikslus ir tinkamumo kriterijus.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, dėl kurio 2017 m. lapkričio 13 d. susitarė 23 valstybės narės, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 6 dalyje ir 46 straipsnyje bei jos Protokole Nr. 10,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti gynybos pajėgumus siekiant reaguoti į saugumo uždavinius ir skatinti konkurencingą bei novatorišką Europos gynybos pramonę. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą paremti investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą;

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija apibūdino daugelį Europos gynybos sektoriaus struktūrinių problemų, kurios trukdo efektyviai naudoti nacionalinius išteklius siekiant užtikrinti veiksmingus gynybos pajėgumus, reikalingus veiksmingai bendrai saugumo ir gynybos politikai (BSGP). Todėl Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti gynybos pajėgumus ir jų įgyti, kad galėtų reaguoti į saugumo uždavinius, skatinti konkurencingą bei novatorišką Europos gynybos pramonę ir prisidėti prie Sąjungos technologinio ir pramoninio savarankiškumo. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą paremti. Šis fondas turėtų papildyti nacionalinius gynybai skirtus biudžetus ir suteikti paskatų valstybėms narėms daugiau investuoti į gynybą. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą. Kad naudojantis šiuo fondu būtų papildomos nacionalinės programos, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė užtikrinti reikšmingą sverto poveikį nacionalinėms investicijoms, kuriomis būtų stiprinamas valstybių narių ir jų pramonės subjektų tarpusavio bendradarbiavimas. Todėl siekiant šių tikslų Sąjungos lygmeniu būtina stiprinti valstybių narių ir įmonių institucinę sąrangą gynybos pramonės plėtros sektoriuje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant sukurti veiksmingą Europos gynybos įrangos rinką, taip pat užtikrinti, kad ši programa turėtų realų poveikį, labai svarbu, kad būtų laikomasi pagrindinių išankstinių reglamentavimo sąlygų, visų pirma kad būtų visiškai įgyvendinama Direktyva 2009/81/EB dėl gynybos viešųjų pirkimų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės, be kita ko, kibernetinės gynybos, konkurencingumą, remiant įmonių bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas. Programa turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos strateginį ir technologinį savarankiškumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Programos tikslas turėtų būti apibrėžti ir įgyvendinti laipsnišką bendros gynybos politikos formavimą pagal SESV 2 straipsnio 4 dalį ir ja turėtų būti siekiama plėtoti valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms reikalingus modernius pajėgumus ir didinti jų saugumą. Šios programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės, be kita ko, kibernetinės gynybos, konkurencingumą remiant įmonių ir mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape, nes tai didina veiksmingumą ir mažina išteklių švaistymą bei dubliavimą gynybos rinkoje. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau naudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas. Programa ir jos galimas tolesnis įgyvendinimas po 2020 m. (nesvarbu, kokia forma) turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant geriau išnaudoti masto ekonomiją gynybos pramonėje, pagal programą turėtų būti remiamas įmonių bendradarbiavimas plėtojant gynybos pramonės produktus ir technologijas;

(3)  siekiant geriau išnaudoti masto ekonomiją gynybos pramonėje, pagal programą turėtų būti remiamas įmonių bendradarbiavimas plėtojant gynybos pramonės produktus ir technologijas, skatinant labiau integruotą rinką, užtikrinant investicijų grąžą ir vengiant pajėgumų bei išlaidų dubliavimosi. Kai kurių tyrimų duomenimis, Sąjunga galėtų sutaupyti nuo 25 iki 100 mlrd. EUR per metus, jei būtų sustiprintas bendradarbiavimas gynybos srityje;

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio teisės akto tikslų – sumažinti gynybos lėšų švaistymą valstybėse narėse.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126. Finansavimas gali būti pirmiausia skiriamas dotacijų forma. Kai tinkama, gali būti naudojamos finansinės priemonės arba viešieji pirkimai;

(5)  programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126. Finansavimas gali būti pirmiausia skiriamas dotacijų ir viešųjų pirkimų, skirtų tyrimo paslaugoms teikti, forma. Ateityje taip pat galėtų būti naudojamos finansinės priemonės, remiantis šios programos įgyvendinimo patirtimi, visų pirma Europos gynybos fondo pajėgumų finansavimo krypčiai po 2020 m. Kitoje DFP Komisija turėtų skirti finansinių išteklių paskesnei programai vykdyti. Komisija turėtų kuo greičiau pradėti parengiamąjį darbą, atlikti vertinimus, ir pateikti atitinkamus pasiūlymus;

_________________

_________________

6 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

6 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pagrindimas

Viešieji pirkimai turėtų būti rengiami tik tyrimams atlikti.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į sektoriaus ypatumus, bendradarbiaujamieji įmonių projektai nebus praktiškai pradėti, jei valstybės narės nebus pirmiausia sutikusios tokių projektų paremti. Apibrėžusios bendrus gynybos pajėgumų prioritetus Sąjungos lygmeniu taip pat, kai tinkama, atsižvelgdamos į regionines bendradarbiavimo iniciatyvas, valstybės narės nustato ir įtvirtina karinius reikalavimus ir apibrėžia projekto technines specifikacijas. Jos taip pat gali paskirti projekto vadovą, kuris vadovautų darbui, susijusiam su bendradarbiavimo projekto plėtojimu;

(7)  apibrėžusios bendrus gynybos pajėgumų prioritetus Sąjungos lygmeniu Pajėgumų plėtojimo plane, taip pat atsižvelgdamos į suderintą metinę peržiūrą gynybos srityje ir norėdamos pasiekti Sąjungos lygio tikslus, kaip savo 2016 m. lapkričio 14 d. išvadose nusprendė Taryba ir 2016 m. gruodžio 15 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba, valstybės narės nustato ir įtvirtina karinius reikalavimus ir apibrėžia projekto technines specifikacijas. Jos taip pat gali paskirti projekto vadovą, kuris vadovautų darbui, susijusiam su bendradarbiavimo projekto plėtojimu;

Pagrindimas

Programa turi būti pagrįsta dabartinėmis bendrų gynybos pajėgumų prioritetų nustatymo procedūromis.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  jei pagal programą remiamam veiksmui vadovauja valstybių narių paskirtas projekto vadovas, Komisija, prieš atlikdama mokėjimą finansuoti tinkamo veiksmo paramos gavėjui, turėtų informuoti projekto vadovą, kad jis galėtų užtikrinti, kad paramos gavėjai laikytųsi nustatytų terminų;

(8)  jei pagal programą remiamam veiksmui vadovauja valstybių narių paskirtas projekto vadovas, Komisija, prieš atlikdama mokėjimą finansuoti tinkamo veiksmo paramos gavėjui, turėtų pasikonsultuoti su projekto vadovu dėl pažangos, susijusios su veiksmu, kad jis galėtų užtikrinti, jog paramos gavėjai laikosi nustatytų terminų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Sąjungos finansinė parama neturėtų daryti poveikio produktų, įrangos ar technologijų eksportui ir poveikio valstybių narių veikimo laisvei su gynyba susijusių produktų eksporto politikos srityje. Sąjungos finansinė parama neturėtų daryti poveikio valstybių narių su gynyba susijusių produktų eksporto politikai;

(9)  Sąjungos finansinė parama neturėtų daryti poveikio produktų, įrangos ar technologijų eksportui ir poveikio valstybių narių veikimo laisvei su gynyba susijusių produktų eksporto politikos srityje. Sąjungos finansinė parama neturėtų daryti poveikio valstybių narių su gynyba susijusių produktų, kurie yra reglamentuojamai pagal Sprendimą 2008/944/BUSP, eksporto politikai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kadangi programos tikslas – paremti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą panaikinant bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą. Tai taip pat bus taikoma esamų gynybos produktų ir technologijų naujinimui;

(10)  kadangi programos tikslas – paremti laipsnišką bendros gynybos politikos formavimą ir Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą panaikinant bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą. Tai taip pat bus taikoma esamų Europos gynybos produktų ir technologijų naujinimui;

Pagrindimas

Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės stiprinimas pasitelkiant Europos gynybos pramonės plėtros programos (EGPPP) priemones yra šio pagrindinio tikslo priemonė.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į tai, kad programa pirmiausia siekiama didinti įmonių bendradarbiavimą valstybėse narėse, veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti pagal programą tik tada, jei jį imasi kartu vykdyti bent trys įmonės, įsisteigusios bent dviejose skirtingose valstybėse narėse;

(11)  atsižvelgiant į tai, kad programa pirmiausia siekiama didinti įmonių bendradarbiavimą valstybėse narėse, veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti pagal programą tik tada, jei jį imasi kartu vykdyti bent trys įmonės, įsisteigusios bent trijose skirtingose valstybėse narėse;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu plėtojant gynybos produktus ir technologijas dažnai buvo sudėtinga, nes buvo sunku susitarti dėl bendrųjų techninių specifikacijų. Nesant ar esant nedaug bendrųjų techninių specifikacijų, plėtojimo etapas tapo sudėtingesnis, padaugėjo vėlavimų ir pernelyg išaugo išlaidos. Susitarimas dėl bendrųjų techninių specifikacijų turėtų būti sąlyga Sąjungos paramai pagal šią programą gauti. Veiksmai, kuriais siekiama padėti nustatyti bendras technines specifikacijas taip pat turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą;

(12)  bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu plėtojant gynybos produktus ir technologijas dažnai buvo sudėtinga, nes buvo sunku susitarti dėl bendrųjų techninių specifikacijų, kuriomis skatinamas sąveikumas. Nesant ar esant nedaug bendrųjų techninių specifikacijų, plėtojimo etapas tapo sudėtingesnis, padaugėjo vėlavimų ir pernelyg išaugo išlaidos. Susitarimas dėl bendrųjų techninių specifikacijų turėtų būti sąlyga Sąjungos paramai pagal šią programą gauti. Veiksmai, kuriais siekiama padėti nustatyti bendras technines specifikacijas, taip pat turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kadangi programa siekiama didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą, paramą turėtų galėti gauti tik Sąjungoje įsisteigę ir valstybių narių arba jų piliečių faktiškai kontroliuojami subjektai. Be to, siekiant užtikrinti esminių Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesų apsaugą, infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, kuriais naudojasi paramos gavėjai ir subrangovai, vykdydami pagal programą finansuojamus veiksmus, neturi būti už valstybių narių teritorijos ribų;

(13)  kadangi programa siekiama didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą, bendradarbiavimo veiksmingumą ir integraciją, taip pat remti Sąjungos strateginį ir technologinį gynybos pramonės savarankiškumą, paramą turėtų galėti gauti tik Sąjungoje įsisteigę ir valstybių narių arba jų piliečių faktiškai kontroliuojami subjektai kaip tiesioginiai paramos gavėjai arba kaip subrangovai. Be to, siekiant užtikrinti esminių Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesų apsaugą, infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, kuriais naudojasi paramos gavėjai ir subrangovai, vykdydami pagal programą finansuojamus veiksmus, neturi būti už valstybių narių teritorijos ribų ir neturi būti trečiųjų valstybių, jų įmonių arba viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojami arba ribojami. Trečiosios valstybės turėtų be apribojimų galėti naudotis materialiniais, nematerialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais. Sąjungoje įsisteigusių trečiųjų valstybių arba trečiųjų valstybių subjektų, arba trečiųjų šalių įmonių patronuojamosios įmonės kontroliuojama įmonė turėtų būti laikoma reikalavimus atitinkančia įmone, jei Sąjungos parama teikiama visapusiškai paisant Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos interesų ir jei programoje dalyvaujančios valstybės narės suteikia tai įmonei patikimumo pažymėjimą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  finansuoti tinkamais veiksmais, plėtojamais vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą pagal institucinę Sąjungos sistemą, būtų užtikrinamas didesnis nuolatinis įmonių skirtingose valstybėse narėse bendradarbiavimas ir taip tiesiogiai padedama siekti programos tikslų. Todėl tokiems projektams turėtų būti galima taikyti didesnę finansavimo normą;

(14)  finansuoti tinkamais veiksmais, plėtojamais vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą pagal institucinę Sąjungos sistemą, dėl kurio 2017 m. lapkričio 13 d. susitarė ir kurį patvirtino 23 valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir gynybos ministrai, būtų užtikrinamas didesnis nuolatinis įmonių skirtingose valstybėse narėse bendradarbiavimas ir taip tiesiogiai padedama siekti programos tikslų. Todėl tokiems projektams turėtų būti galima taikyti didesnę finansavimo normą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  inovacijų ir technologinė plėtra Sąjungos gynybos pramonėje turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikomas vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai pirmiausia nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Kai tinkama, taip pat gali būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

(16)  inovacijų ir technologinė plėtra valstybių narių gynybos pramonėje turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų, kaip apibrėžta pagal bendrą išorės ir saugumo politiką (BUSP) ir bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP). Ji taip pat turėtų suteikti galimybių išlaikyti ir plėtoti gebėjimus ir žinias valstybių narių gynybos pramonėje ir prisidėti prie Sąjungos technologinio ir pramonės savarankiškumo stiprinimo. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikoma vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai pirmiausia nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO), padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Valstybių narių pagal nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą vykdomi konkrečius veiksmus apimantys nacionaliniai įgyvendinimo planai turėtų būti suderinti su programa. Kai tinkama, taip pat turėtų būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias pajėgumų iniciatyvas, pavyzdžiui, NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai, tačiau pastangos neturi būti dubliuojamos;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  valstybės narės dirba atskirai ir drauge bepiločių lėktuvų, transporto priemonių ir laivų kūrimo, gamybos ir naudojimo operatyviniais tikslais etapais. Tų sistemų naudojimas operatyviniais tikslais apima išpuolius prieš karinius objektus. Su tokių sistemų (karinių ir civilinių) kūrimu susiję moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra buvo remiami iš Sąjungos fondų, ir planuojama, kad tai bus tęsiama ateityje, galbūt ir pagal šią programą. Šiame reglamente neturi būti nuostatų, kurios trukdytų teisėtai naudotis tokiomis technologijomis arba jas pasitelkus pagamintais produktais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas, jie turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų pirkimus, galbūt koordinuotai;

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas, jie turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa, siekiant konsoliduoti Europos gynybos paklausą. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų pirkimus, galbūt koordinuotai;

Pagrindimas

Reikia siekti, kad programa nebūtų laikoma ginklų eksportą skatinančia priemone (pasitelkiant konkurencingumą).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, kai veiksmas susijęs su prototipo kūrimu (tai dažnai brangiausias plėtojimo etapo veiksmas). Tačiau turėtų būti padengiamos visos kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos;

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, įskaitant dalį netiesioginių veiksmo išlaidų, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 126 straipsnyje, kai veiksmas susijęs su sistemų prototipo kūrimu (tai dažnai brangiausias plėtojimo etapo veiksmas). Tačiau turėtų būti padengiamos visos kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kadangi Sąjungos parama siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir ji susijusi tik su konkrečiu plėtojimo etapu, Komisija neturėtų turėti produktų ar technologijų, kurie yra finansuotų veiksmų rezultatas, nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisių. Taikytiną intelektinės nuosavybės teisių tvarką sutartyse apibrėš paramos gavėjai;

(20)  kadangi Sąjungos parama siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir ji susijusi tik su konkrečiu plėtojimo etapu, Sąjunga neturėtų turėti produktų ar technologijų, kurie yra finansuotų veiksmų rezultatas, nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisių. Taikytiną intelektinės nuosavybės teisių tvarką sutartyse apibrėš paramos gavėjai. Pagal programą finansuotų veiksmų rezultatams neturėtų būti taikoma jokia trečiosios valstybės arba trečiosios valstybės subjekto kontrolė ar apribojimai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atsižvelgdama į programos tikslus Komisija turėtų parengti daugiametę darbo programą. Komisijai rengti darbo programą turėtų padėti valstybių narių komitetas (toliau – programos komitetas). Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas toks tarpvalstybinis MVĮ dalyvavimas ir sudaromos tam sąlygos ir kad todėl dalis bendro biudžeto bus skiriama tokiems veiksmams;

(21)  atsižvelgdama į programos tikslus, ypač į konkurencingumo tikslą, Komisija turėtų parengti daugiametę darbo programą. Komisijai rengti darbo programą turėtų padėti valstybių narių komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011 (toliau – programos komitetas). Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas ir pabrėžtas toks mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių, vaidmuo ir jų tarpvalstybinis dalyvavimas ir todėl tokiems veiksmams turi būti atidėta bent 20 proc. bendro biudžeto dalis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pasibaigus programai Komisija turėtų parengti įgyvendinimo ataskaitą, kurioje apžvelgtų finansinę veiklą – finansinio įgyvendinimo rezultatus ir, jei įmanoma, poveikį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti išnagrinėtas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendintuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje,

(25)  iki pirmųjų įgyvendinimo metų pabaigos Komisija turėtų parengti tarpinę pažangos ataskaitą, o pasibaigus programai – įgyvendinimo ataskaitą. Šiose ataskaitose turėtų būti išnagrinėtas pramonės sektoriaus gebėjimų ir gynybos pajėgumų plėtojimas, taip pat suderinamumas su Sąjungos ir jos valstybių narių užsienio politikos tikslais ir finansine veikla finansinio įgyvendinimo rezultatų požiūriu ir, jei įmanoma, poveikiu. Jose taip pat turėtų būti analizuojamas ir skatinamas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendinamuose projektuose ir dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje. Ataskaitose taip pat turėtų būti pateikta informacija apie paramos gavėjų kilmę;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti kuo didesnį programos propagavimą, kad padidėtų jos veiksmingumas, taigi ir valstybių narių gynybos pramonės ir gynybos pajėgumų konkurencingumas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos tikslai:

Dedant pastangas sėkmingai formuoti bendrą gynybos politiką pagal SESV 2 straipsnio 4 dalį, stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir didinti valstybių narių ir Sąjungos veiksmų laisvę, taip pat siekiant suderinti užsienio ir saugumo politikos tikslus su operaciniais pajėgumais ir laikantis bendrų gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių susitarė valstybės narės bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) pajėgumų plėtojimo plane, nustatomi toliau išdėstyti programos tikslai:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą remiant veiksmus plėtojimo etape;

a)  skatinti gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą Sąjungoje ir įgyti technologinį ir pramoninį savarankiškumą remiant Sąjungos teritorijoje vykdomus veiksmus gynybos technologijų arba produktų plėtojimo etape;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti ir stiprinti įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, bendradarbiavimą technologijų ir produktų plėtojimo etape vadovaujantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės;

b)  remti, stiprinti ir derinti tarpvalstybinį įmonių bendradarbiavimą, be kita ko, skatinant mažųjų ir vidutinių įmonių, vidutinės kapitalizacijos įmonių ir mokslinių tyrimų centrų dalyvavimą gynybos technologijų ir produktų vertės grandinėse, sykiu vengiant pramonės įgūdžių dubliavimo ir nacionalinių investicijų gynybos srityje išstūmimo; kai tinkama, ir nepamirštant, kad bereikalingo dubliavimo turi būti vengiama, taip pat atsižvelgiama į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pvz., NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėti pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir plėtojimo.

c)  skatinti geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir taip padėti pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir plėtojimo skatinant tiriamų produktų ir technologijų gamybą ir taip remti Europos gynybos pramonės konkurencingumą vidaus rinkoje ir pasaulinėje rinkoje, be kita ko, atitinkamais atvejais imantis konsolidavimo veiksmų.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti sąveikumą ir geresnį standartizavimą, kurie būtini bendradarbiavimo projektams rengti, ir padėti nustatyti bendras technines specifikacijas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sąjungos finansinę paramą, kaip numatyta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, teikia Komisija tiesiogiai arba netiesiogiai, perduodama biudžeto vykdymo užduotis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytiems subjektams.

3.  Sąjungos finansinę paramą, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies punkte, teikia Komisija.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei valstybės narės paskiria projekto vadovą, Komisija atlieka mokėjimą reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams, prieš tai pranešusi projekto vadovui.

4.  Valstybės narės paskiria projekto vadovą, kuris savo vardu laikosi sutarties ir informuoja Komisiją, kada reikia atlikti mokėjimą reikalavimus atitinkantiems paramos gavėjams. Reikalavimus atitinkantys paramos gavėjai, priklausantys konsorciumui, paskiria savo projekto vadovą, kuris bendradarbiauja su valstybių narių paskirtu projekto vadovu.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal programą remiami paramos gavėjų veiksmai plėtojimo etape, susiję tiek su naujais produktais ir technologijomis, tiek su esamų produktų ir technologijų naujinimu:

1.  Pagal programą remiami šie tikrą pridėtinę vertę Sąjungos teritorijoje padėsiantys sukurti paramos gavėjų veiksmai plėtojimo etape, susiję tiek su naujais produktais ir technologijomis, tiek su esamų produktų ir technologijų naujinimu:

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  studijos, kaip antai galimybių studijos, ir kitos papildomos priemonės;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos dizainas ir techninės specifikacijos, pagal kurias sukurtas toks dizainas;

a)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos dizainas ir techninės specifikacijos, pagal kurias sukurtas toks dizainas, kuris gali apimti dalinius rizikos mažinimo bandymus pramoninėje ar reprezentacinėje aplinkoje;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  studijos, kaip antai galimybių studijos, ir kitos papildomos priemonės.

f)  technologijų ar išteklių, kuriais didinamas gynybos produktų ir technologijų gyvavimo ciklo efektyvumas, kūrimas.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksmai vykdomi bendradarbiaujant bent trims įmonėms, kurios yra įsisteigusios bent dviejose skirtingose valstybėse narėse. Įmonės paramos gavėjos nėra faktiškai tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos to paties subjekto ir nekontroliuoja viena kitos.

2.  Veiksmai vykdomi bendradarbiaujant bent trims įmonėms, kurios yra įsisteigusios bent trijose skirtingose valstybėse narėse, ir paliekama galimybė juose dalyvauti kitoms įmonėms, įsisteigusioms kitose valstybėse narėse. Nė viena iš tų trijų įmonių paramos gavėjų nėra faktiškai tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama to paties subjekto ir nekontroliuoja viena kitos.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal šią programą vykdomų veiksmų rezultatų jokiomis aplinkybėmis nekontroliuoja trečioji šalis ar ne Sąjungoje įsisteigęs subjektas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai tai susiję su veiksmais, apibrėžtais pirmos dalies b–f punktuose, veiksmas turi būti pagrįstas bendrosiomis techninėmis specifikacijomis.

4.  Kai tai susiję su veiksmais, apibrėžtais:

 

a)  pirmos dalies a punkte, veiksmas turi būti pagrįstas bendrų pajėgumų reikalavimu;

 

b)  pirmos dalies - a ir b–e punktuose, veiksmas turi būti pagrįstas bendrosiomis techninėmis specifikacijomis, skatinančiomis sąveikumą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Su masinio naikinimo ginklų ir susijusių kovinių galvučių technologijų gaminiais susiję veiksmai, taip pat su uždraustų ginklų ir šaudmenų ir ginklų, neatitinkančių tarptautinės humanitarinės teisės, pavyzdžiui, kasetinių šaudmenų, ir susijusių aspektų, kaip nustatyta Konvencijoje dėl kasetinių šaudmenų, priešpėstinių minų ir susijusių aspektų, kaip nustatyta Konvencijoje dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo, padegamųjų ginklų, įskaitant baltąjį fosforą, nusodrintojo urano šaudmenų, taip pat visiškai autonominių ginklų, kuriais sudaroma galimybė vykdyti atakas be reikšmingo žmogaus įsikišimo, gaminiais susiję veiksmai nėra tinkami finansuoti. Su šaulių ir lengvųjų ginklų gaminiais, jeigu jie gaminami tik eksporto tikslais, t. y. kai nė viena valstybė narė nepareiškė reikalavimo, kad tas veiksmas būtų vykdomas, susiję veiksmai nėra tinkami finansuoti.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paramos gavėjai – Sąjungoje įsisteigusios įmonės, kurių daugiau nei 50 proc. nuosavybės priklauso valstybėms narėms ir (arba) valstybių narių piliečiams, ir jie pagal 6 straipsnio 3 dalį faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių. Be to, visa infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, naudojami dalyvių, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, vykdant pagal programą finansuojamus veiksmus, per visą veiksmo vykdymo laikotarpį neturi būti už valstybių narių teritorijos ribų.

1.  Paramos gavėjai ir jų subrangovai – Sąjungoje įsisteigusios viešosios ar privačiosios įmonės. Infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, naudojami paramos gavėjų, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, vykdant pagal programą finansuojamus veiksmus, per visą veiksmo vykdymo ar gamybos laikotarpį neturi būti už valstybių narių teritorijos ribų. Tos infrastruktūros, patalpų, turto ir išteklių naudojimo nekontroliuoja ir neriboja trečiosios šalys ar trečiųjų šalių subjektai. Paramos gavėjų galutinė kontroliuojančioji bendrovė turėtų turėti buveinę Sąjungoje.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei tai nepažeidžia Sąjungos saugumo ir gynybos interesų, kaip nustatyta pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką vadovaujantis ES sutarties V antraštine dalimi, ir jei yra numatyta pakankamai saugiklių tiems interesams apsaugoti, taikomos tokios nuostatos:

 

a)  paramos gavėjai gali naudoti produktus, turtą arba technologijas, kurių buvimo vieta yra ne Sąjungoje, tais atvejais, kai Sąjungoje nėra lygiaverčio alternatyvaus pasirinkimo, jei nepažeidžiami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

 

b)  paramos gavėjai gali bendradarbiauti su įmonėmis, įsteigtomis už Sąjungos teritorijos ribų, ir dalyvauti pagal programą finansuojamoje veikloje. Tos įmonės negali būti finansuojamos pagal programą. Paramos gavėjai užsitikrina ir išlaiko prieigą prie visų intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su ne Sąjungos teritorijoje įsisteigusių įmonių veiksmais, kad apsaugotų strateginius Sąjungos ir valstybių narių interesus, kaip nurodyta šiame reglamente, darbo programoje ir įgyvendinimo aktuose pagal šią programą;

 

c)  EEE valstybėje narėje įsisteigusi MVĮ gali būti subrangovas, jei tai būtina siekiant užbaigti projektą ir jei tokios pat prekės ir (arba) paslaugos neteikia valstybėje narėje įsisteigusi MVĮ.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Jeigu tiekimo grandinės subjektas dalyvauja įgyvendinant labai svarbią proceso dalį arba didelę dalį veiklos, kad ir koks būtų subrangos lygis, jis privalo atitikti tokius pat tinkamumo finansuoti kriterijus, kaip ir paramos gavėjai bei subrangovai.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Jei pasikeičia programoje dalyvaujančios įmonės faktiška kontrolė, atitinkama įmonė turėtų nedelsdama apie tai informuoti Komisiją ir valstybės narės, kurioje ji įsteigta, kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Įmonės, turinčios banko sąskaitas, tiesiogiai arba per patronuojamąsias įmones ar dalyvaujančias bendroves jurisdikcijose, kurias EBPO ar Sąjunga priskiria mokesčių rojams, negali būti finansuojamos.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europos gynybos agentūra ir Išorės veiksmų tarnyba, turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai skleidžiama informacija apie programą, siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų susipažinti su informacija, susijusia su programa.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas pareiškėjas rašytiniu pareiškimu patvirtina, kad jis puikiai žino taikomus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus ir taisykles, susijusius su gynybos srities veikla, ir jų laikosi.

Kiekvienas veiksme norintis dalyvauti konsorciumo narys rašytiniu pareiškimu patvirtina, kad jis puikiai žino taikomus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus ir taisykles, susijusius su gynybos srities veikla, įskaitant 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, taip pat atitinkamus nacionalinės teisės aktus dėl eksporto kontrolės, ir jų laikosi.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos forma, dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai paskiria vieną iš savo narių koordinatoriumi ir jis nurodomas susitarime dėl dotacijos. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo konsorciumo nariams palaikant santykius su Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga, išskyrus atvejus, kai susitarime dėl dotacijos nurodyta kitaip arba kai nesilaikoma įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos.

1.  Jei Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos forma, dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai paskiria vieną iš savo narių koordinatoriumi ir jis nurodomas susitarime dėl dotacijos. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo konsorciumo nariams palaikant santykius su Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga, išskyrus atvejus, kai susitarime dėl dotacijos nurodyta kitaip arba kai nesilaikoma įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos. Koordinatorius reguliariai teikia Sąjungos institucijoms finansuojamų veiksmų būsenos ataskaitas.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksme dalyvaujančio konsorciumo nariai sudaro vidinį susitarimą, kuriuo nustatomos jų teisės ir įsipareigojimai dėl veiksmo vykdymo (laikantis susitarimo dėl dotacijos), išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kurie numatyti darbo programoje arba kvietime teikti pasiūlymus.

2.  Veiksme dalyvaujančio konsorciumo nariai sudaro vidinį susitarimą, kuriuo nustatomos jų teisės ir įsipareigojimai dėl veiksmo vykdymo, įskaitant intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su naujais produktais, klausimą (laikantis susitarimo dėl dotacijos), išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kurie numatyti darbo programoje arba kvietime teikti pasiūlymus.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Paramos skyrimo kriterijai

Paramos skyrimo kriterijai

Pagal programą finansuoti siūlomi veiksmai įvertinami remiantis šiais kartu taikomais kriterijais:

Pagal programą finansuoti siūlomi veiksmai įvertinami skaidriai, remiantis objektyviais ir išmatuojamais parametrais ir atsižvelgiant į bendrą programos tikslą ir ypač siekiant remti, stiprinti ir derinti tarpvalstybinį įmonių bendradarbiavimą remiantis šiais kriterijais:

 

-a)  indėliu į Sąjungos saugumo ir gynybos interesus tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, vykdant Pajėgumų plėtojimo planą arba metinę suderintą gynybos srities apžvalgą, ir, jei taikoma, įgyvendinant regioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus; taip pat

a)  kompetencija;

a)  indėliu į kompetenciją, pramonės veiklos rezultatus ir konkurencingumą parodant, kad įgyvendinant pasiūlytus veiksmus užtikrinami išmatuojami patobulinimai ir reikšmingi privalumai, palyginti su esamais produktais ar technologijomis, arba kai projektu siekiama vystyti ypatingos svarbos novatorišką technologiją; taip pat

 

aa)  įgyvendinamumu, t. y. paramos gavėjams parodant, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis ir finansavimu iš privačių šaltinių, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais; taip pat

b)  indėlis į gynybos pramonės inovacijų ir technologinę plėtrą ir atitinkamai į Sąjungos pramonės autonomiškumo gynybos technologijų srityje skatinimą;

b)  indėliu į inovacijas, visų pirma parodant, kad siūlomi veiksmai apima novatoriškas ar naujoviškas koncepcijas ir metodus, naujus daug žadančius būsimus technologinius patobulinimus arba anksčiau gynybos sektoriuje netaikytų technologijų ar koncepcijų taikymą, ir atitinkamai į Sąjungos pramonės autonomiškumo, susijusio su pajėgumų reikalavimais pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), skatinimą;

 

ba)  indėliu į techninių specifikacijų suvienodinimą;

 

bb)  veiksmo bendro biudžeto dalimi, skiriama taip, kad būtų užtikrintas pridėtinę vertę teikiančių Europos Sąjungoje įsteigtų MVĮ – tiek konsorciumo narių, tiek subrangovių, ypač MVĮ, įsteigtų valstybėse narėse, kuriose nėra įsteigtų konsorciumo įmonių, – dalyvavimas;

 

bc)  indėliu į didesnį efektyvumą ir Europos gynybos pramonės sąnaudų mažinimą vengiant veiksmų dubliavimo ir sutapimo;

 

bd)  aktyvesniu arba nauju tarpvalstybiniu bendradarbiavimu;

c)  indėlis į Sąjungos saugumo ir gynybos interesus tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės;

 

d)  įgyvendinamumas; paramos gavėjai pirmiausia turi įrodyti, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais, ir

 

e)  dėl 6 straipsnio 1 dalies b–e punktuose aprašytų veiksmų – indėlis į Europos gynybos pramonės konkurencingumą; paramos gavėjai įrodo, kad valstybės narės įsipareigojo bendrai ir koordinuotai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų viešuosius pirkimus, taip pat, kai tinkama, bendrus viešuosius pirkimus.

e)  dėl 6 straipsnio 1 dalies b–e punktuose aprašytų veiksmų – indėliu į veiksmingesnį ir labiau integruotą Europos gynybos sektorių paramos gavėjai parodo, kad valstybės narės įsipareigojo bendrai ir koordinuotai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų viešuosius pirkimus arba ketina juos bendrai naudoti, valdyti ar išlaikyti.

(Komisijos teksto c ir d punktai Parlamento pakeitime atitinkamai tampa -a ir aa punktais. -a ir aa punktai taip pat iš dalies keičiami.)

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal programą teikiama Sąjungos finansinė parama negali viršyti 20 proc. visų su prototipo kūrimu susijusio veiksmo sąnaudų. Visais kitais atvejais parama gali padengti visas veiksmo išlaidas.

1.  Pagal programą teikiama Sąjungos finansinė parama negali viršyti 30 proc. tinkamų finansuoti veiksmų, susijusių su 6 straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtais veiksmais, sąnaudų. Visais kitais atvejais parama gali padengti visas veiksmo išlaidas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7 straipsnio 2 dalyje nurodyto paramos gavėjo plėtojamam veiksmui gali būti taikoma 10 procentinių punktų didesnė finansavimo norma.

2.  Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo kontekste pagal 7 straipsnio 2 dalį nurodyto paramos gavėjo plėtojamam veiksmui gali būti taikoma 10 procentinių punktų didesnė finansavimo norma.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei konsorciumas vykdo 6 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą veiksmą ir įsipareigoja skirti bent 5 proc. reikalavimus atitinkančių veiksmo išlaidų Sąjungoje įsisteigusioms MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms, jam gali būti taikoma finansavimo norma, padidinta procentiniais punktais, lygiais joms skirtų veiksmo išlaidų procentinei daliai, tačiau neviršijant 10 procentinių punktų. Šis papildomas finansavimo procentas gali būti padidintas procentu, lygiu veiksmo, kurį pavesta vykdyti MVĮ, įsteigtoms kitose valstybėse narėse nei tos, kuriose įsteigtos konsorciumo įmonės, kurios nėra MVĮ, išlaidoms, padaugintoms iš dviejų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija neturi nuosavybės teisių į produktus ar technologijas, kurie yra veiksmo rezultatas, ir neturi jokių pretenzijų į intelektinės nuosavybės teises, susijusias su veiksmu.

Sąjunga neturi nuosavybės teisių į produktus ar technologijas, kurie yra veiksmo rezultatas, ir neturi jokių pretenzijų į intelektinės nuosavybės teises, susijusias su veiksmu.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos.

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos, finansavimo rūšys ir skirtas biudžetas, įskaitant didžiausias finansavimo normas, valstybių narių įsipareigojimas finansuoti jų įgyvendinimą, taip pat pageidaujamos reikalavimus atitinkančių veiksmų kategorijos, kaip apibrėžta 6 straipsnio 1 dalyje, įskaitant, kai tinkama, vertinimo metodiką, korekcinius koeficientus ir minimalias paramos skyrimo kriterijų atitikties ribas.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Darbo programa užtikrinama, kad tinkama dalis bendro biudžeto bus skiriama veiksmams, kuriuose MVĮ gali dalyvauti tarpvalstybiniu lygmeniu.

3.  Darbo programa, kurios tikslas – skatinti Europos šalių bendradarbiavimą, užtikrinama, kad atitinkama bent 20 proc. siekianti bendro biudžeto dalis būtų numatyta konkretiems veiksmams, kuriuose MVĮ ir (arba) vidutinės kapitalizacijos įmonės gali dalyvauti tarpvalstybiniu lygmeniu. Darbo programoje nustatoma konkreti MVĮ ir (arba) vidutinės kapitalizacijos įmonėms skirtų projektų kategorija.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal kvietimą teikti pasiūlymus pateiktą pasiūlymą įvertina Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, remiantis 10 straipsnyje nustatytais paramos skyrimo kriterijais.

2.  Pagal kvietimą teikti pasiūlymus pateiktą pasiūlymą įvertina Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, kurie valstybių narių prašymu patvirtinami, remdamasi 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsniuose nustatytais tinkamumo ir paramos skyrimo kriterijais. Sėkmingam programos įgyvendinimui labai svarbus gaudus vyriausybių (kaip vienintelių klientų), pramonės šakų (kaip pagrindinių tiekėjų) ir mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų bendradarbiavimas.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Europos gynybos agentūra kviečiama kaip stebėtoja.

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011; jį sudaro valstybių narių atstovai, o jam pirmininkauja Komisijos atstovas. Europos gynybos agentūra kviečiama prisidėti kaip stebėtoja. Europos išorės veiksmų tarnyba per savo atitinkamas struktūras taip pat padeda komitetui vykdyti savo veiklą.

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad EGA komitete turėtų turėti vietą ir galėtų pareikšti nuomonę, tačiau negalėtų balsuoti. Ta pati tvarka taikoma EIVT. Taip atspindima EGA valdančiosios tarybos struktūra, tik Komisija ir EGA apsikeičia vaidmenimis.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

Pagrindimas

Kadangi gynybos veiksmai vykdomi valstybių narių iniciatyva, Komisija turėtų imtis veiksmų tik tuomet, kai programos komitetas pateikia palankią nuomonę.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija parengia retrospektyvinio vertinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitoje, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat nagrinėjamas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendinamuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje.

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojas parengia retrospektyvinio vertinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitoje, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat nagrinėjamas tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas, įskaitant vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimą, pagal programą įgyvendinamuose projektuose, taip pat vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimas gynybos technologijų arba produktų vertės grandinėse. Be to, į ataskaitą turi būti įtraukiama informacija apie paramos gavėjų kilmę ir, kai įmanoma, apie įgytų intelektinės nuosavybės teisių paskirstymą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Iki pirmųjų programos metų pabaigos Komisija pateikia tarpinę pažangos ataskaitą, į kurią įtraukiamas programos valdymo vertinimas, įgyvendinimo rodikliai, projekto skyrimo rezultatai, įskaitant MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimą, taip pat jų tarpvalstybinio dalyvavimo mastas ir finansavimas, suteiktas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/12 190 straipsnį, kaip nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas

Nuorodos

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Svarstymas komitete

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

15

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (25.1.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Nuomonės referentas (*): Esteban González Pons

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo laikmečiu Europos gyventojai dėl padidėjusio nestabilumo ir konfliktų ne tik kaimyninėse šalyse, bet ir visame pasaulyje, susiduria su realiu iššūkiu – išlaikyti mūsų sienų saugumą. Sienų saugumas turėtų būti įtrauktas į ilgalaikę strategiją, kuri ES suteiktų galimybę pasirengti reaguoti į būsimas grėsmes ir apsaugoti savo piliečius. Kaip galima spręsti iš pastarojo meto įvykių, šio svarbiausio ir strategiško uždavinio dalies negalime palikti savo geriausiems sąjungininkams.

Technologinis pirmavimas yra pagrindas norint tapti stipria pasauline veikėja, bet neturėtume šio siekio įgyvendinti socialinės politikos sąskaita, todėl reikia skatinti bendradarbiavimą tam, kad kiek įmanoma pagerėtų valstybių narių investicijų į gynybą rezultatai ir kokybė.

Kaip pažymėjo Europos Komisija, ES naudojamos 178 skirtingos ginklų sistemos, palyginti su 30 ginklų sistemų JAV. Europoje sraigtasparnių gamintojų yra daugiau nei juos įsigyti galinčių valstybių. Be to, nepaisant to, kad ES gynybai išleidžia pusę sumos, kurią gynybai išleidžia JAV, ES efektyvumas šioje srityje yra daugiau nei perpus mažesnis. Bendradarbiavimo nebuvimo pasekmės yra pasibaisėtinos ir kasmet atsieina apytikriai nuo 25 mlrd. EUR iki 100 mlrd. EUR.

Pranešėjas palankiai vertina Europos gynybos pramonės plėtros programą (angl. EDIDP), kaip pirmąjį žingsnį ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniams pajėgumams gerinti, taip pat kaip dubliavimuisi ir masto ekonomijos trūkumui mažinti. Be to, pranešėjas mano, jog siekiant, kad nenukentėtų dabartinių programų ir Sąjungos prioritetų finansavimas, šiai programai finansuoti reikia naudoti naujus asignavimus, kaip reikalavo Europos Parlamentas.

Be to, turėtume nepamiršti, kad moksliniai tyrimai ir plėtra gynybos srityje galėtų būti naudingi taip pat visuomenei, nes tokie išradimai, kaip internetas, GPS ir netgi akiniai nuo saulės iš pradžių buvo skirti naudoti kariniais tikslais.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti gynybos pajėgumus siekiant reaguoti į saugumo uždavinius ir skatinti konkurencingą bei novatorišką Europos gynybos pramonę. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą paremti investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą;

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti ir įgyti tinkamus ir pakankamus gynybos pajėgumus, reikalingus siekiant reaguoti į saugumo uždavinius, skatinti konkurencingą, skaidrią, veiksmingą bei novatorišką Europos gynybos pramonę, kad būtų galima sukurti tvarią tiekimo grandinę, ir užtikrinti Sąjungos strateginį savarankiškumą ir technologinę bei pramoninę nepriklausomybę. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą sinergijai ir biudžeto efektyvumui padidinti bei paremti investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą. Šis fondas turėtų papildyti nacionalinius biudžetus naudojamus šiuo tikslu ir turėtų skatinti valstybes nares daugiau investuoti į gynybą ir Sąjungos bendros gynybos strategijas. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės, be kita ko, kibernetinės gynybos, konkurencingumą, remiant įmonių bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas. Programa turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir didinti Sąjungos nepriklausomumą gynybos ir saugumo srityje, be kita ko, kibernetinės gynybos srityje, remiant įmonių bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas. Programa turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  siekiant finansuoti programą iš bendrojo Sąjungos biudžeto, tam tikslui turėtų būti atidėta 500 mln. EUR suma dabartinėmis kainomis. Turint mintyje tai, kad programa yra nauja iniciatyva, kuri buvo nenumatyta rengiant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP)1a, taip pat siekiant išvengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, ta suma turėtų būti panaudota tik iš nepaskirstytų maržų atsižvelgiant į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas viršutines ribas ir (arba) mobilizuojant atitinkamas DFP specialiąsias priemones. Galutinę sumą turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba per metinę biudžeto procedūrą;

 

______________________

 

1a  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126. Finansavimas gali būti pirmiausia skiriamas dotacijų forma. Kai tinkama, gali būti naudojamos finansinės priemonės arba viešieji pirkimai;

(5)  programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126. Finansavimas gali būti pirmiausia skiriamas dotacijų forma. Kai tinkama, gali būti naudojamos finansinės priemonės arba viešieji pirkimai. Komisija turėtų išnagrinėti galimybę dar labiau išnaudoti galimybes, kurias teikia dotacijų finansavimo alternatyvios formos (finansinės priemonės ir viešųjų pirkimų sutartys), kad jos taptų svarbesniu šios programos finansavimo šaltiniu pagal kitą daugiametę finansinę programą;

_________________

_________________

6 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

6 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kadangi programos tikslas – paremti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą panaikinant bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą. Tai taip pat bus taikoma esamų gynybos produktų ir technologijų naujinimui;

(10)  kadangi programos tikslas – paremti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą panaikinant bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, intelektinės nuosavybės apsauga, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą. Tai taip pat bus taikoma esamų Sąjungoje valstybių narių kuriamų gynybos produktų ir technologijų naujinimui;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  jei įmonių konsorciumas nori dalyvauti pagal programą finansuoti tinkamame veiksme ir Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos forma, konsorciumas turėtų paskirti vieną iš savo narių koordinatoriumi, kuris bus pagrindinis asmuo ryšiams su Komisija;

(15)  jei įmonių konsorciumas nori dalyvauti pagal programą finansuoti tinkamame veiksme ir Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos, finansinės priemonės arba viešojo pirkimo sutarties forma, konsorciumas turėtų paskirti vieną iš savo narių koordinatoriumi, kuris bus pagrindinis asmuo ryšiams su Komisija;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  inovacijų ir technologinė plėtra Sąjungos gynybos pramonėje turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikomas vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai pirmiausia nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Kai tinkama, taip pat gali būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

(16)  vykdant inovacijų ir technologinę plėtrą Sąjungos gynybos pramonėje, turėtų būti užtikrinama, kad būtų išlaikyti ir plėtojami Sąjungos gynybos pramonės įgūdžiai bei praktinė patirtis, taip pat padedama didinti šio pramonės sektoriaus technologinį ir pramoninį savarankiškumą. Ji taip pat turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikomas vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai pirmiausia nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Kai tinkama, taip pat gali būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas, jie turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų pirkimus, galbūt koordinuotai;

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas, jie, įskaitant dvejopos paskirties technologijas, turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų pirkimus, galbūt koordinuotai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, kai veiksmas susijęs su prototipo kūrimu (tai dažnai brangiausias plėtojimo etapo veiksmas). Tačiau turėtų būti padengiamos visos kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos;

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 20 proc. visų su prototipo kūrimu susijusių veiksmų sąnaudų. Tačiau turėtų būti padengiamos visos kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kadangi Sąjungos parama siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir ji susijusi tik su konkrečiu plėtojimo etapu, Komisija neturėtų turėti produktų ar technologijų, kurie yra finansuotų veiksmų rezultatas, nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisių. Taikytiną intelektinės nuosavybės teisių tvarką sutartyse apibrėš paramos gavėjai;

(20)  kadangi Sąjungos parama siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir ji susijusi tik su konkrečiu plėtojimo etapu, Komisija neturėtų turėti produktų ar technologijų, kurie yra finansuotų veiksmų rezultatas, nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisių. Taikytiną intelektinės nuosavybės teisių tvarką sutartyse apibrėš paramos gavėjai pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atsižvelgdama į programos tikslus Komisija turėtų parengti daugiametę darbo programą. Komisijai rengti darbo programą turėtų padėti valstybių narių komitetas (toliau – programos komitetas). Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas toks tarpvalstybinis MVĮ dalyvavimas ir sudaromos tam sąlygos ir kad todėl dalis bendro biudžeto bus skiriama tokiems veiksmams;

(21)  atsižvelgdama į programos tikslus Komisija turėtų parengti daugiametę darbo programą. Komisijai rengti darbo programą turėtų padėti valstybių narių komitetas (toliau – programos komitetas). Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas toks tarpvalstybinis MVĮ dalyvavimas ir sudaromos tam sąlygos ir kad todėl fiksuotoji bent 20 proc. dalis bendro biudžeto bus skiriama tokiems veiksmams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  Europos Parlamentui valstybių narių komitete turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pasibaigus programai Komisija turėtų parengti įgyvendinimo ataskaitą, kurioje apžvelgtų finansinę veiklą – finansinio įgyvendinimo rezultatus ir, jei įmanoma, poveikį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti išnagrinėtas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendintuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje,

(25)  pasibaigus programai Komisija turėtų parengti įgyvendinimo ataskaitą, kurioje apžvelgtų finansinę veiklą – finansinio įgyvendinimo rezultatus ir, jei įmanoma, poveikį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti išnagrinėtas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendintuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje. Be to, Komisija turėtų parengti tarpinę įgyvendinimo ataskaitą, kurios išvados turėtų būti pateiktos teisės aktų leidėjams laiku prieš galutinai priimant teisės aktą dėl pramonės plėtros programos gynybos srityje tęsimo, kuris turi būti numatytas rengiant kitą DFP,

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą remiant veiksmus jų plėtojimo etape;

a)  skatinti Sąjungos technologinį ir pramoninį savarankiškumą, taip pat jos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą remiant veiksmus jų plėtojimo etape;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti ir stiprinti įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, bendradarbiavimą technologijų ir produktų plėtojimo etape vadovaujantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės;

b)  remti ir stiprinti įmonių, įskaitant MVĮ ir vidutinio dydžio įmones, bendradarbiavimą technologijų ir produktų plėtojimo etape vadovaujantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, siekiant išvengti veiklos dubliavimosi ir skatinti sąveiką ir standartizavimą, remiant suderinamumą, sąveikumą ir standartizavimą, konkrečiai apibrėžiant su tuo susijusius techninius ypatumus;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos įgyvendinimui skirta suma 2019–2020 m. laikotarpiu yra 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Programos įgyvendinimui skirta suma 2019–2020 m. laikotarpiu yra 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis, kuri turi būti panaudota tik iš 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nepaskirstytos maržos, atsižvelgiant į nustatytas viršutines ribas ir (arba) mobilizuojant atitinkamas DFP specialiąsias priemones.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paramos gavėjai – Sąjungoje įsisteigusios įmonės, kurių daugiau nei 50 proc. nuosavybės priklauso valstybėms narėms ir (arba) valstybių narių piliečiams, ir jie pagal 6 straipsnio 3 dalį faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių. Be to, visa infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, naudojami dalyvių, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, vykdant pagal programą finansuojamus veiksmus, per visą veiksmo vykdymo laikotarpį neturi būti už valstybių narių teritorijos ribų.

1.  Paramos gavėjai ir jų subrangovai – Sąjungoje įsisteigusios įmonės, kurių daugiau nei 50 proc. nuosavybės priklauso valstybėms narėms ir (arba) valstybių narių piliečiams, ir jie pagal 6 straipsnio 3 dalį faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių. Be to, visa infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, naudojami dalyvių, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, vykdant pagal programą finansuojamus veiksmus, per visą veiksmo vykdymo laikotarpį yra Sąjungos teritorijoje. Šios infrastruktūros, patalpų, turto ir išteklių naudojimui netaikoma jokia trečiosios šalies arba ES nepriklausančio subjekto kontrolė ar apribojimai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos forma, dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai paskiria vieną iš savo narių koordinatoriumi ir jis nurodomas susitarime dėl dotacijos. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo konsorciumo nariams palaikant santykius su Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga, išskyrus atvejus, kai susitarime dėl dotacijos nurodyta kitaip arba kai nesilaikoma įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos.

1.  Jei Sąjungos finansinė parama teikiama dotacijos forma, dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai paskiria vieną iš savo narių koordinatoriumi ir jis nurodomas susitarime dėl dotacijos. Koordinatorius yra pagrindinis kontaktinis asmuo konsorciumo nariams palaikant santykius su Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga, išskyrus atvejus, kai susitarime dėl dotacijos nurodyta kitaip arba kai nesilaikoma įsipareigojimų pagal susitarimą dėl dotacijos. Sąjungos finansinė parama taip pat gali būti teikiama finansinės priemonės arba viešojo pirkimo sutarties forma.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal programą finansuoti siūlomi veiksmai įvertinami remiantis šiais kartu taikomais kriterijais:

Pagal programą finansuoti siūlomi veiksmai įvertinami atsižvelgiant į 2 straipsnyje apibrėžtus tikslus ir remiantis šiais kartu taikomais kriterijais:

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kompetencija;

a)  technologinė ir pramoninė kompetencija;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  projekte dalyvaujančių valstybių narių skaičius;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  indėlis į Sąjungos saugumo ir gynybos interesus tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės;

c)  indėlis į Sąjungos saugumo ir gynybos interesus tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, įgyvendinant ES pajėgumų plėtojimo planą arba kasmet koordinuotai persvarstant gynybos politiką;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įgyvendinamumas; paramos gavėjai pirmiausia turi įrodyti, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais, ir

d)  įgyvendinamumas; paramos gavėjai pirmiausia turi įrodyti, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais arba dvejopu išplėtotų technologijų panaudojimu, ir

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos.

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos ir numatoma bent viena kategorija projektų, skirtų specialiai MVĮ.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Darbo programa užtikrinama, kad tinkama dalis bendro biudžeto bus skiriama veiksmams, kuriuose MVĮ gali dalyvauti tarpvalstybiniu lygmeniu.

3.  Darbo programa užtikrinama, kad bent 20 proc. bendro biudžeto bus skiriama veiksmams, kuriuose gali bendradarbiauti MVĮ iš kelių valstybių narių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal kvietimą teikti pasiūlymus pateiktą pasiūlymą įvertina Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, remiantis 10 straipsnyje nustatytais paramos skyrimo kriterijais.

2.  Pagal kvietimą teikti pasiūlymus pateiktą pasiūlymą įvertina Komisija, padedama nepriklausomų ES nacionalinių ekspertų, remiantis 10 straipsnyje nustatytais paramos skyrimo kriterijais.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Europos gynybos agentūra kviečiama kaip stebėtoja.

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Europos gynybos agentūra ir Europos Parlamentas kviečiami kaip stebėtojai.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija reguliariai stebi, kaip įgyvendinama programa, ir kasmet pagal Reglamento 966/2012 38 straipsnio 3 dalies e punktą teikia pažangos ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija nustato būtiną stebėsenos tvarką.

1.  Komisija reguliariai stebi ir vertina, kaip įgyvendinama programa, ir kasmet pagal Reglamento 966/2012 38 straipsnio 3 dalies e punktą teikia pažangos ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija nustato būtiną stebėsenos tvarką.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija parengia retrospektyvinio vertinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitoje, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat nagrinėjamas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendinamuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje.

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija parengia retrospektyvinio vertinimo ataskaitą ir ją pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitoje, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat nagrinėjamas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendinamuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje. Joje taip pat įvertinamas poveikis ginklų eksportui, kuris gauna naudos iš programos.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija laiku, prieš baigiantis programai, jei reikia, pateikia pasiūlymą dėl teisės akto dėl pramonės plėtros programos tęsimo gynybos srityje ir kartu numato atitinkamą finansavimą pagal naująją daugiametę finansinę programą. Prieš galutinai priimdami atitinkamą teisėkūros procedūra priimamą aktą teisės aktų leidėjai gali susipažinti su tarpinės įgyvendinimo ataskaitos, kurią tuo tikslu parengia Komisija, išvadomis.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pagal programą finansuojami subjektai, kurie laikosi galiojančių ES teisės aktų ir sutartų tarptautinių ir ES standartų, taigi pagal šį reglamentą neremia projektų, kuriais prisidedama prie pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokesčių vengimo, mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas

Nuorodos

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Esteban González Pons

14.7.2017

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

10

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (24.1.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Nuomonės referentė: Anneleen Van Bossuyt

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo aplinkybės

2016 m. lapkričio mėn. patvirtintą Komisijos Europos gynybos veiksmų planą palankiai įvertino Europos Vadovų Taryba, ir Komisijos buvo paprašyta pateikti pasiūlymų 2017 m. pirmąjį pusmetį. Pagrindinis Europos gynybos veiksmų plano pasiūlymas – sukurti Europos gynybos fondą investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendram gynybos įrangos ir technologijų tobulinimui remti, todėl Fondą turėtų sudaryti dvi atskiros, tačiau viena kitą papildančios finansavimo kryptys – mokslinių tyrimų ir pajėgumų finansavimo.

Šis pasiūlymas dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos priskiriamas pajėgumų finansavimo krypčiai, o juo siekiama 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu prisidėti prie Europos gynybos pramonės inovacinių pajėgumų ir jos konkurencingumo.

Pagal Komisijos pasiūlymą paramos gavėjai yra Sąjungoje įsisteigusios įmonės; Sąjunga teiktų finansinę paramą, daugiausia dotacijų forma; tinkami finansuoti veiksmai turėtų būti vykdomi bendradarbiaujant bent trims įmonėms, kurios yra įsisteigusios bent dviejose valstybėse narėse; finansavimo norma neviršija 20 proc. visų veiksmo išlaidų, susijusių su prototipų kūrimu; paramos gavėjai, kurie plėtoja veiksmą vykdydami nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą, galės gauti didesnį finansavimą; siūlomas programos biudžetas būtų 500 mln. EUR. Siūlomas reglamentas apima priemones, susijusias su Sąjungos gynybos pramone, o Komisija kaip teisinį pagrindą taiko Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 173 straipsnį (pramonės politika).

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė iš esmės palankiai vertina Komisijos pasiūlymą. Nors pagrindinis tikslas – skatinti gynybos pramonės konkurencingumą, taip pat vidaus rinkos atžvilgiu, tokia priemonė gali būti remiama – nepaisant to, kad šiuo metu taikomomis vidaus rinkos priemonėmis siūlomi sprendimai, kaip veiksmingai bendradarbiauti valstybėms narėms ir kaip kurti masto ekonomiją, vis dar esama gynybos rinkos susiskaidymo; todėl nuomonės referentė yra įsitikinusi, kad papildomos priemonės, pvz., tikslinis ES finansavimas, galėtų padėti įgyvendinti keletą vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie kitaip nebūtų įgyvendinti, ir sudaryti pagrindą laipsniškai integruoti Europos rinką šiame sektoriuje.

Tuo pačiu metu, kalbant apie Sąjungos lėšų naudojimą, nuomonės referentei svarbu, kad nepaisant gynybos sektoriaus ypatumų, būtų užtikrintas aukščiausias skaidrumo lygis ir kad programa išliktų kuo atviresnė.

Be to, nuomonės referentė mano, kad pasiūlymą galima gerokai patobulinti, ir pateikia pakeitimus, kuriais siekiama šių tikslų:

•  padidinti būtiną įmonių ir valstybių narių dalyvavimą atitinkamai nuo trijų ir dviejų iki aštuonių ir šešių subjektų; Komisijos siūlomais dalyvavimo reikalavimais nustatoma labai žema riba, todėl Sąjungos parama negali būti iš tiesų pagrįsta. Finansuojami projektai turėtų praktiškai skatinti Europos bendradarbiavimą, ir tai įmanoma pasiekti tik tuo atveju, jei bus padidintos dalyvavimui taikomos ribos;

•  geriau susieti programos tikslus su paramos skyrimo kriterijais, taip pat su vertinimo ir (arba) ataskaitų teikimo reikalavimais;

•  patikslinti paramos skyrimo kriterijų dėl valstybių narių įsipareigojimo bendrai vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant užtikrinti, kad neliktų abejonių dėl to, kokiu mastu taikoma Direktyva 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų, vykdomų gynybos srityje;

•  prireikus leisti dalyvauti trečiosiose šalyse įsisteigusioms įmonėms, jei tai numatyta darbo programoje; taip svarbūs projektai, kurie atitinka programos tikslus ir kuriems įgyvendinti reikalingas trečiosios šalies įmonės dalyvavimas, vis tiek galėtų būti tinkami finansuoti; šiuo klausimu intelektinės nuosavybės teisių srityje būtų galima laikytis atsargesnio požiūrio;

•  užtikrinti (kartu siekiant didinti Europos įmonių bendradarbiavimą) tam tikrą lankstumą išimtiniais pagrįstais atvejais, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, dalyvio tipą ir įsisteigimo vietą;

•  skatinti glaudesnį bendradarbiavimą (daug dalyvių ir valstybių narių) ir aktyvų MVĮ dalyvavimą, pridedant atitinkamus paramos skyrimo kriterijus;

sumažinti didžiausią finansinį įnašą veiksmams, išskyrus prototipų kūrimą, iki ne daugiau kaip 50 proc. ir padidinti jį iki 100 proc., jei šiuos veiksmus vykdo MVĮ;

•  panaikinti papildomą finansinę paramą (10 proc.) nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo projektams, siekiant išvengti diskriminavimo ir skatinti naujų valstybių narių bendradarbiavimą;

•  reikalauti, kad kasmet būtų atliekamas šios dvimetės programos vertinimas ir teikiamos ataskaitos, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji laikoma kitos daugiametės programos bandomuoju projektu ir kad nėra atliktas išsamus šio pasiūlymo poveikio vertinimas;

•  sumažinti programos biudžetą nuo 500 mln. iki 355 mln. EUR. Komisijos nuomone, 145 mln. bus panaudoti iš sėkmingai įgyvendinamos EITP programos, pagal kurią, be kita ko, investuojama į esminius veiksmus, kuriais skatinamas skaitmeninimas.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti gynybos pajėgumus siekiant reaguoti į saugumo uždavinius ir skatinti konkurencingą bei novatorišką Europos gynybos pramonę. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą paremti investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą;

(1)  2016 m. lapkričio 30 d. priimtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija įsipareigojo papildyti, sustiprinti ir konsoliduoti bendras valstybių narių pastangas plėtoti gynybos pajėgumus siekiant reaguoti į saugumo uždavinius ir skatinti konkurencingą bei novatorišką Europos gynybos pramonę, taip pat sukurti Europoje labiau integruotą gynybos rinką, kuri tuo pat metu ir prieinamu būdu tenkintų skirtingus valstybių narių saugumo poreikius. Ji visų pirma pasiūlė sukurti Europos gynybos fondą, skirtą paremti investicijoms į bendrus mokslinius tyrimus ir bendrą gynybos įrangos ir technologijų plėtrą. Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimas per visą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo ciklą. Jis turėtų papildyti nacionalinius gynybos biudžetus ir paskatinti valstybes nares daugiau investuoti į gynybą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės, be kita ko, kibernetinės gynybos, konkurencingumą, remiant įmonių bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas. Programa turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

(2)  siekiant padėti didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą ir didinti Sąjungos strateginį savarankiškumą, turėtų būti sukurta Europos gynybos pramonės plėtros programa (toliau – programa). Atsižvelgiant į dabartinę kibernetinių išpuolių vykdymo spartą ir jų sudėtingumą, programos tikslas turėtų būti didinti Sąjungos gynybos pramonės, be kita ko, kibernetinės gynybos pramonės konkurencingumą ir gerinti veiklos rezultatus, remiant įmonių bendradarbiavimą gynybos produktų ir technologijų plėtojimo etape. Plėtojimo etapas, kuris eina po mokslinių tyrimų ir technologijų etapo, yra susijęs su didele rizika ir sąnaudomis, dėl kurių sudėtinga toliau panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir daromas neigiamas poveikis Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumui. Remdama plėtojimo etapą, programa padėtų geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėtų pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų bei gamybos ir skatinti visų formų inovacijas. Programa turėtų papildyti veiklą, vykdomą pagal SESV 182 straipsnį, ir yra netaikoma gynybos produktų ir technologijų gamybai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant geriau išnaudoti masto ekonomiją gynybos pramonėje, pagal programą turėtų būti remiamas įmonių bendradarbiavimas plėtojant gynybos pramonės produktus ir technologijas;

(3)  dėl Europos gynybos rinkos susiskaidymo ir mažo valstybių narių bendradarbiavimo projektų gynybos srityje skaičiaus be reikalo dubliuojami pajėgumai ir išlaidos. Siekiant geriau išnaudoti masto ekonomiją gynybos pramonėje ir sustiprinti bendrąją gynybos rinką, pagal programą turėtų būti remiamas įmonių bendradarbiavimas plėtojant gynybos pramonės produktus ir technologijas, tiek pagrindinių rangovų, tiek tiekėjų lygmeniu, kai nustatomi bendrai sutarti pajėgumų reikalavimai ir sprendžiama tarpusavio sąveikos nebuvimo ir technologinių skirtumų problemos. Tai taip pat turėtų pagerinti bendrosios rinkos veiksmingumą gynybos sektoriuje, nes tai galiausiai reikštų didesnę ekonominę naudą valstybėms narėms;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  programos biudžetas neturėtų daryti neigiamo poveikio programų, kurioms skirti ištekliau yra perskirstyti programai, įgyvendinimui ir todėl pirmiausia turėtų būti finansuojamas panaudojant bendrąją įsipareigojimų maržą, bendrąją mokėjimų maržą ir lankstumo priemonę;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  laikantis tikslo skatinti strateginį Sąjungos savarankiškumą, kai pagal programą yra teikiama Sąjungos finansinė parama, prioritetas turėtų būti teikiamas pagal programą sukurtiems produktams ir technologijoms, kai valstybės narės ketina įsigyti Europos rinkai tiekiamus produktus ar technologijas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  atsižvelgiant į sektoriaus ypatumus, bendradarbiaujamieji įmonių projektai nebus praktiškai pradėti, jei valstybės narės nebus pirmiausia sutikusios tokių projektų paremti. Apibrėžusios bendrus gynybos pajėgumų prioritetus Sąjungos lygmeniu taip pat, kai tinkama, atsižvelgdamos į regionines bendradarbiavimo iniciatyvas, valstybės narės nustato ir įtvirtina karinius reikalavimus ir apibrėžia projekto technines specifikacijas. Jos taip pat gali paskirti projekto vadovą, kuris vadovautų darbui, susijusiam su bendradarbiavimo projekto plėtojimu;

(7)  atsižvelgiant į sektoriaus ypatumus, bendradarbiaujamieji įmonių projektai nebus praktiškai pradėti, jei valstybės narės nebus pirmiausia sutikusios tokių projektų paremti. Apibrėžusios bendrus gynybos pajėgumų prioritetus bendros saugumo ir gynybos politikos ir nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo Sąjungos lygmeniu srityse, taip pat, kai tinkama, atsižvelgdamos į regionines bendradarbiavimo iniciatyvas, valstybės narės nustato ir įtvirtina gynybos reikalavimus ir apibrėžia projekto technines specifikacijas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kadangi programos tikslas – paremti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą panaikinant bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą. Tai taip pat bus taikoma esamų gynybos produktų ir technologijų naujinimui;

(10)  kadangi programos tikslas – paremti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir integraciją ir valstybių narių bendradarbiavimą prisiimant tam tikrą bendradarbiavimo projektų plėtojimo etapo riziką, su gynybos produkto ar technologijos plėtra susiję veiksmai, būtent bendrųjų techninių specifikacijų ir standartų apibrėžimas, dizainas, prototipo kūrimas, bandymas, kvalifikavimas, sertifikavimas, taip pat galimybių studijos ir kitos pagalbinės priemonės, turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą; Tai taip pat turėtų būti taikoma reikšmingam esamų gynybos produktų ir technologijų plėtojimui;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į tai, kad programa pirmiausia siekiama didinti įmonių bendradarbiavimą valstybėse narėse, veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti pagal programą tik tada, jei jį imasi kartu vykdyti bent trys įmonės, įsisteigusios bent dviejose skirtingose valstybėse narėse;

(11)  atsižvelgiant į tai, kad programa pirmiausia siekiama didinti viešojo arba privačiojo sektoriaus įmonių bendradarbiavimą valstybėse narėse, veiksmas turėtų būti tinkamas finansuoti pagal programą tik tada, jei jį imasi kartu vykdyti bent trys įmonės, įsisteigusios bent trijose skirtingose valstybėse narėse;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu plėtojant gynybos produktus ir technologijas dažnai buvo sudėtinga, nes buvo sunku susitarti dėl bendrųjų techninių specifikacijų. Nesant ar esant nedaug bendrųjų techninių specifikacijų, plėtojimo etapas tapo sudėtingesnis, padaugėjo vėlavimų ir pernelyg išaugo išlaidos. Susitarimas dėl bendrųjų techninių specifikacijų turėtų būti sąlyga Sąjungos paramai pagal šią programą gauti. Veiksmai, kuriais siekiama padėti nustatyti bendras technines specifikacijas taip pat turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą;

(12)  bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu plėtojant gynybos produktus ir technologijas dažnai buvo sudėtinga, nes buvo sunku susitarti dėl bendrųjų techninių specifikacijų arba standartų ir skatinti sąveikumą. Nesant ar esant nedaug bendrųjų techninių specifikacijų arba standartų, plėtojimo etapas tapo sudėtingesnis, padaugėjo vėlavimų ir pernelyg išaugo išlaidos. Susitarimas dėl bendrųjų techninių specifikacijų arba standartų turėtų būti pirminė sąlyga Sąjungos paramai pagal šią programą gauti. Veiksmai, kuriais siekiama padėti nustatyti bendras technines specifikacijas arba standartus taip pat turėtų būti tinkami finansuoti pagal programą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kadangi programa siekiama didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą, paramą turėtų galėti gauti tik Sąjungoje įsisteigę ir valstybių narių arba jų piliečių faktiškai kontroliuojami subjektai. Be to, siekiant užtikrinti esminių Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo interesų apsaugą, infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, kuriais naudojasi paramos gavėjai ir subrangovai, vykdydami pagal programą finansuojamus veiksmus, neturi būti už valstybių narių teritorijos ribų;

(13)  kadangi programa siekiama plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą ir didinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą bei Sąjungos strateginį savarankiškumą gynybos srityje, paramą turėtų galėti gauti tik Sąjungoje įsisteigę ir turintys savo vykdomojo valdymo struktūras subjektai. Įmonėms, esančioms trečiosiose šalyse, turėtų būti leidžiama dalyvauti projektuose bendradarbiaujant su paramos gavėjais, jei jos įsteigtos trečiojoje šalyje, kuri nurodyta darbo programoje. Be to, siekiant užtikrinti esminių Sąjungos ir jos valstybių narių gynybos ir saugumo interesų apsaugą, infrastruktūra, patalpos ir turtas, kuriais naudojasi paramos gavėjai ir subrangovai, vykdydami pagal programą finansuojamus veiksmus, neturėtų būti trečiųjų šalių teritorijoje. Paramos gavėjai ir jų subrangovai neturėtų būti kontroliuojami trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių subjektų, kontrolę suprantant, pavyzdžiui, konkurencijos politikos kontekste;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  finansuoti tinkamais veiksmais, plėtojamais vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą pagal institucinę Sąjungos sistemą, būtų užtikrinamas didesnis nuolatinis įmonių skirtingose valstybėse narėse bendradarbiavimas ir taip tiesiogiai padedama siekti programos tikslų. Todėl tokiems projektams turėtų būti galima taikyti didesnę finansavimo normą;

(14)  finansuoti tinkamais veiksmais, plėtojamais vykdant nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą pagal institucinę Sąjungos sistemą, būtų užtikrinamas didesnis nuolatinis įmonių skirtingose valstybėse narėse bendradarbiavimas ir taip veiksmingai padedama siekti programos tikslų. Todėl tokiems projektams turėtų būti galima taikyti didesnę finansavimo normą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  inovacijų ir technologinė plėtra Sąjungos gynybos pramonėje turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikomas vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai pirmiausia nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Kai tinkama, taip pat gali būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

(16)  inovacijų ir technologinė plėtra Sąjungos gynybos pramonėje turėtų būti skatinama paisant Sąjungos saugumo interesų ir laikantis tarptautinės teisės. Atitinkamai, tai, kiek veiksmas prisideda prie šių interesų ir prie gynybos pajėgumų prioritetų, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės, turėtų būti laikomas vienu iš paramos skyrimo kriterijų. Sąjungoje bendri gynybos pajėgumų prioritetai pirmiausia nustatyti Pajėgumų plėtojimo plane. 2016 m. lapkričio 30 d. paskelbtame Europos gynybos veiksmų plane Komisija pabrėžė būtinybę didinti civilinių ir karinių pajėgumų sinergiją, visų pirma kosmoso politikos, kibernetinio saugumo, kibernetinės gynybos ir jūrų saugumo srityse. Kiti Sąjungos procesai, kaip antai suderinta metinė peržiūra gynybos srityje (CARD) ir nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, padės įgyvendinti atitinkamus prioritetus palaikant tvirtesnį bendradarbiavimą. Kai tinkama, taip pat turėtų būti atsižvelgta į regionines arba tarptautines bendradarbiaujamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, įgyvendinamas NATO kontekste, kuriomis tenkinami Sąjungos saugumo ir gynybos interesai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas, jie turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų pirkimus, galbūt koordinuotai;

(18)  siekiant užtikrinti, kad finansuojamais veiksmais būtų didinamas Europos gynybos pramonės konkurencingumas ir efektyvumas, jie turėtų būti orientuoti į rinką ir grindžiami paklausa. Todėl nustatant paramos skyrimo kriterijus turėtų būti atsižvelgta į tai, ar valstybės narės jau įsipareigojo bendrai kurti, gaminti galutinį produktą ar technologiją arba vykdyti jų pirkimus, galbūt koordinuotai. Visais atvejais turėtų būti visapusiškai laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB1a reikalavimų, įskaitant skaidrumo ir nediskriminavimo principus, o išimtys turėtų būti taikomos griežtai vadovaujantis ta direktyva;

 

___________________

 

1a 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo, ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OL L 216, 2009 8 20, p. 76).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, kai veiksmas susijęs su prototipo kūrimu (tai dažnai brangiausias plėtojimo etapo veiksmas). Tačiau turėtų būti padengiamos visos kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos;

(19)  Sąjungos finansinė parama pagal programą neturėtų viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų, kai veiksmas susijęs su prototipo kūrimu (tai dažnai brangiausias plėtojimo etapo veiksmas). Tačiau Sąjunga turėtų padengti iki 50 proc. kitų plėtojimo etapo veiksmų tinkamų finansuoti išlaidų ir iki 100 proc. išlaidų, susijusių su MVĮ vykdomais veiksmais;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  viena iš kliūčių padaryti Europos pramonę konkurencingesnę ir labiau orientuotą į rinką yra ta, kad kai kuriais atvejais valstybės narės arba kompetentingos institucijos nusprendžia įgyti naujų gynybos produktų nerengdamos tinkamų viešųjų pirkimų, kad nuslėptų informaciją apie gautus produktus net tais atvejais, kai tai daryti yra mažai priežasčių arba nėra jokio pagrindo. Todėl įgyvendinant programą šią situaciją reikėtų išanalizuoti ir imtis tinkamų priemonių, siekiant padaryti Europos gynybos pramonę konkurencingesnę ir labiau orientuotą į rinką be papildomų išlaidų programai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atsižvelgdama į programos tikslus Komisija turėtų parengti daugiametę darbo programą. Komisijai rengti darbo programą turėtų padėti valstybių narių komitetas (toliau – programos komitetas). Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas toks tarpvalstybinis MVĮ dalyvavimas ir sudaromos tam sąlygos ir kad todėl dalis bendro biudžeto bus skiriama tokiems veiksmams;

(21)  atsižvelgdama į programos tikslus Komisija turėtų parengti dvimetę darbo programą. Komisijai rengti darbo programą turėtų padėti valstybių narių komitetas (toliau – programos komitetas). Atsižvelgiant į Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių politiką, kuri yra pagrindas siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, inovacijas, darbo vietų kūrimą ir socialinę integraciją Sąjungoje, ir į tai, kad remiamiems veiksmams įgyvendinti paprastai reikės bendradarbiauti tarptautiniu mastu, svarbu, kad darbo programoje būtų parodytas toks tarpvalstybinis MVĮ dalyvavimas ir sudaromos tam sąlygos ir kad todėl dalis bendro biudžeto bus skiriama tokiems veiksmams, nes MVĮ yra svarbiausios Europos gynybos pramoninei bazei ir vertės grandinei. Kartu jos yra pažeidžiamiausia gynybos tiekimo grandinės dalis galimybių gauti naujoms investicijoms reikiamo kapitalo požiūriu;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant pasinaudoti Europos gynybos agentūros patirtimi gynybos sektoriui, jai valstybių narių komitete bus suteiktas stebėtojos statusas. Valstybių narių komitetui taip pat turėtų padėti Europos išorės veiksmų tarnyba;

(22)  siekiant pasinaudoti Europos gynybos agentūros patirtimi gynybos sektoriui, jai programos komitete bus suteiktas stebėtojos statusas. Programos komitetui taip pat turėtų padėti Europos išorės veiksmų tarnyba;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pasibaigus programai Komisija turėtų parengti įgyvendinimo ataskaitą, kurioje apžvelgtų finansinę veiklą – finansinio įgyvendinimo rezultatus ir, jei įmanoma, poveikį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti išnagrinėtas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendintuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje,

(25)  kasmet, pasibaigus programai, Komisija turėtų parengti įgyvendinimo ir vertinimo ataskaitą, kurioje apžvelgtų ir įvertintų finansinę veiklą – finansinio įgyvendinimo rezultatus ir, jei įmanoma, poveikį. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti išnagrinėtas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendintuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje. Jei manoma, kad MVĮ dalyvavimo lygis žemas, Komisija turėtų išnagrinėti tokios padėties priežastis ir nedelsiant pasiūlyti tinkamas naujas priemones, kaip sudaryti sąlygas MVĮ padidinti jų dalyvavimą,

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą remiant veiksmus jų plėtojimo etape;

a)  skatinti Sąjungos gynybos pramonės konkurencingumą ir inovacinį pajėgumą remiant tarpvalstybinio masto veiksmus jų plėtojimo etape;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti ir stiprinti įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, bendradarbiavimą technologijų ir produktų plėtojimo etape vadovaujantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės;

b)  plėtoti, remti ir stiprinti valstybių narių ir įmonių tarpvalstybinį bendradarbiavimą technologijų ir produktų plėtojimo etape, siekiant remti integruotus veiksmus bendrojoje gynybos rinkoje, įskaitant mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą, vadovaujantis gynybos pajėgumų prioritetais, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, įskaitant gynybos pramonei skirtų kibernetinės gynybos pajėgumų ir kibernetinio saugumo sprendimų plėtojimą, siekiant išvengti veiklos dubliavimosi ir skatinti sąveikumą ir standartizavimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėti pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir plėtojimo.

c)  skatinti geriau išnaudoti gynybos mokslinių tyrimų rezultatus ir padėti pašalinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir plėtojimo, atsižvelgiant į gynybos pajėgumų prioritetus Sąjungoje, dėl kurių bendrai susitarė valstybės narės;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  prisidėti prie Sąjungos strateginio savarankiškumo gynybos srityje didinimo skatinant savarankiškos ir sustiprintos Europos gynybos pramonės augimą bendrojoje rinkoje ir užtikrinant tiekimo saugumą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  remti gynybos sektoriaus darbuotojų naujų įgūdžių plėtojimą ir įgijimą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos įgyvendinimui skirta suma 2019–2020 m. laikotarpiu yra 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Programos įgyvendinimui skirta suma 2019–2020 m. laikotarpiu yra 500 mln. EUR dabartinėmis kainomis, kuri turi būti panaudota iš 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos nepaskirstytos maržos, atsižvelgiant į nustatytas viršutines ribas, ypač pasinaudojant bendrąja įsipareigojimų marža, bendrąja mokėjimų marža ir lankstumo priemone.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal programą remiami paramos gavėjų veiksmai plėtojimo etape, susiję tiek su naujais produktais ir technologijomis, tiek su esamų produktų ir technologijų naujinimu:

1.  Pagal programą nustatomi ir remiami paramos gavėjų veiksmai plėtojimo etape, susiję tiek su naujais produktais ir technologijomis, tiek su esamų produktų ir technologijų reikšmingu plėtojimu:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos dizainas ir techninės specifikacijos, pagal kurias sukurtas toks dizainas;

a)  gynybos produkto, materialaus ar nematerialaus komponento arba technologijos dizainas ir techninės specifikacijos ar standartai, pagal kuriuos sukurtas toks dizainas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksmai vykdomi bendradarbiaujant bent trims įmonėms, kurios yra įsisteigusios bent dviejose skirtingose valstybėse narėse. Įmonės paramos gavėjos nėra faktiškai tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos to paties subjekto ir nekontroliuoja viena kitos.

2.  Veiksmai vykdomi bendradarbiaujant bent trims įmonėms, kurios yra įsisteigusios bent trijose skirtingose valstybėse narėse. Įmonės paramos gavėjos ir jų subrangovai, dalyvaujantys veiksmuose, nėra faktiškai tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami to paties subjekto ir nekontroliuoja vieni kitų.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai tai susiję su veiksmais, apibrėžtais pirmos dalies b–f punktuose, veiksmas turi būti pagrįstas bendrosiomis techninėmis specifikacijomis.

4.  Kai tai susiję su veiksmais, apibrėžtais pirmos dalies b–f punktuose, veiksmas turi būti pagrįstas bendrosiomis techninėmis specifikacijomis arba standartais, pagal kuriuos skatinamas sąveikumas.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paramos gavėjai – Sąjungoje įsisteigusios įmonės, kurių daugiau nei 50 proc. nuosavybės priklauso valstybėms narėms ir (arba) valstybių narių piliečiams, ir jie pagal 6 straipsnio 3 dalį faktiškai kontroliuoja tą įmonę tiesiogiai arba netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpinių įmonių. Be to, visa infrastruktūra, patalpos, turtas ir ištekliai, naudojami dalyvių, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, vykdant pagal programą finansuojamus veiksmus, per visą veiksmo vykdymo laikotarpį neturi būti valstybių narių teritorijos ribų.

1.  Paramos gavėjai ir jų subrangovai turi būti Sąjungoje įsisteigusios viešosios arba privačios įmonės, o jų valdymo struktūros turi būti įsikūrusios Sąjungoje. Be to, visa infrastruktūra, patalpos ir turtas, naudojami paramos gavėjų, įskaitant subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, pagal programą finansuojamų veiksmų reikmėms, per visą veiksmo vykdymo laikotarpį turi būti valstybių narių teritorijoje.

 

Paramos gavėjai ir jų subrangovai neturi būti kontroliuojami trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių subjektų.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Papildomos dalyvavimo sąlygos

 

1. Kai tai tinkama ir deramai pagrįsta, darbo programoje gali būti numatyta papildomų sąlygų pagal specialius politikos reikalavimus arba pagal veiksmo pobūdį ir tikslus, įskaitant dalyvių skaičiaus ir tipo ir jų įsisteigimo vietos sąlygas.

 

2. Prireikus, paramos gavėjai gali bendradarbiauti su darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje įsikūrusiomis įmonėmis.

 

Pirmoje pastraipoje nurodytas bendradarbiavimas plėtojamas tokioms įmonėms turint atitinkamų ekspertinių žinių tinkamo finansuoti veiksmo klausimais.

 

Trečiosios šalies arba trečiojoje šalyje įsisteigusių subjektų kontroliuojama įmonė gali bendradarbiauti su veiksmą plėtojančiais paramos gavėjais, jei valstybė narė, kurioje įmonė yra įsikūrusi, pateikia pakankamai garantijų pagal galiojančias nacionalines procedūras ar sutartinius susitarimus, kad tos įmonės dalyvavimas plėtojant veiksmą nepažeis Sąjungos ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos interesų, kaip nustatyta bendros užsienio ir saugumo politikos srityje pagal ES sutarties V antraštinę dalį.

 

2 dalies 1 ir 2 pastraipų tikslais, NATO valstybės narės visada laikomos atitinkančiomis reikalavimus.

 

3. Finansuoti tinkami veiksmai turi būti suderinami su ES sutarties 42 straipsnio 1 dalyje nurodytomis taikos palaikymo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo stiprinimo užduotimis, vykdomomis laikantis Jungtinių Tautų chartijos principų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  indėlis į gynybos pramonės inovacijų ir technologinę plėtrą ir atitinkamai į Sąjungos pramonės autonomiškumo gynybos technologijų srityje skatinimą;

b)  indėlis į gynybos pramonės inovacijų ir technologinę plėtrą, taip pat indėlis į bendrosios gynybos rinkos stiprinimą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  indėlis į Sąjungos saugumo ir gynybos interesus tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės;

c)  indėlis į bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) tobulinant gynybos technologijas, kurios padeda įgyvendinti gynybos pajėgumų prioritetus, dėl kurių bendrai susitarė Sąjungos valstybės narės, ir prireikus regioniniu ar tarptautiniu lygmeniu;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įgyvendinamumas; paramos gavėjai pirmiausia turi įrodyti, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais, ir

d)  įgyvendinamumas; paramos gavėjai pirmiausia turi įrodyti, kad likusios tinkamo finansuoti veiksmo išlaidos padengiamos kitomis finansavimo priemonėmis, pavyzdžiui, valstybių narių įnašais,

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dėl 6 straipsnio 1 dalies b–e punktuose aprašytų veiksmų – indėlis į Europos gynybos pramonės konkurencingumą; paramos gavėjai įrodo, kad valstybės narės įsipareigojo bendrai ir koordinuotai gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų viešuosius pirkimus, taip pat, kai tinkama, bendrus viešuosius pirkimus.

e)  dėl 6 straipsnio 1 dalies b–e punktuose aprašytų veiksmų – indėlis į Europos gynybos pramonės konkurencingumą ir Europos bendrosios gynybos rinkos stiprinimą; paramos gavėjai įrodo, kad valstybės narės įsipareigojo bendrai ir koordinuotai kurti ir gaminti galutinį produktą ar technologiją ir vykdyti jų viešuosius pirkimus, taip pat, kai tinkama, bendrus viešuosius pirkimus pagal Direktyvą 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų saugumo ir gynybos srityse.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  pridėtinę vertę teikiančių Sąjungoje įsteigtų MVĮ – tiek konsorciumo narių, tiek subrangovų, ypač MVĮ, kurios nėra įsteigtos valstybėse narėse, kuriose įsteigtos kitos konsorciumo įmonės, reikšmingas dalyvavimas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  aktyvesnis arba naujas tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal programą teikiama Sąjungos finansinė parama negali viršyti 20 proc. visų su prototipo kūrimu susijusio veiksmo sąnaudų. Visais kitais atvejais parama gali padengti visas veiksmo išlaidas.

1.  Pagal programą teikiama Sąjungos finansinė parama neviršija 50 proc. visų su prototipo kūrimu susijusio veiksmo sąnaudų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalies b punkte. Visiems kitiems veiksmams, nurodytiems 6 straipsnio 1 dalies a punkte ir c–eb punktuose, skiriama parama neviršija 75 proc. visų veiksmo išlaidų ir 100 proc. išlaidų, jei šiuos veiksmus vykdo MVĮ.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu konsorciumas įsipareigoja bent 10 proc. tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų skirti MVĮ, įsteigtoms kitose valstybėse narėse nei tos, kuriose yra įsisteigusios konsorciumo įmonės, tam konsorciumui gali būti taikoma 10 procentinių punktų didesnė finansavimo norma.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija neturi nuosavybės teisių į produktus ar technologijas, kurie yra veiksmo rezultatas, ir neturi jokių pretenzijų į intelektinės nuosavybės teises, susijusias su veiksmu.

Komisija neturi nuosavybės teisių į produktus ar technologijas, kurie yra veiksmo rezultatas, ir neturi jokių pretenzijų į intelektinės nuosavybės teises, susijusias su veiksmu. Technologijų produktai, sukurti ar pagaminti naudojant šio Europos fondo lėšas, negali būti perduoti kaip technologija ar bet kokia intelektinės nuosavybės teisė trečiajai valstybei, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, ir jokiam ekonominės veiklos vykdytojui, nekontroliuojamam valstybės narės.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įgyvendinimo aktu priima programos trukmės laikotarpio daugiametę darbo programą. Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Ši darbo programa atitinka 2 straipsnyje nustatytus tikslus.

1.  Komisija įgyvendinimo aktu priima programos trukmės laikotarpio dvimetę darbo programą. Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos.

2.  Darbo programoje išsamiai nustatomos pagal programą finansuotinų projektų kategorijos ir jų tiesioginis ryšys su 2 straipsnyje išdėstytais tikslais.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Darbo programa užtikrinama, kad tinkama dalis bendro biudžeto bus skiriama veiksmams, kuriuose MVĮ gali dalyvauti tarpvalstybiniu lygmeniu.

3.  Darbo programa užtikrinama, kad tinkama dalis bendro biudžeto bus skiriama veiksmams, kuriuose MVĮ gali dalyvauti tarpvalstybiniu lygmeniu, galimai remiantis atskira MVĮ dalyvavimui tarptautiniu lygiu skirta projektų kategorija.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Darbo programoje turi būti nustatytos visos trečiosios šalys, kuriose su paramos gavėjais bendradarbiaujančios įmonės gali būti įsikūrusios 7a straipsnio tikslais.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

Stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimas

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija reguliariai stebi, kaip įgyvendinama programa, ir kasmet pagal Reglamento 966/2012 38 straipsnio 3 dalies e punktą teikia pažangos ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija nustato būtiną stebėsenos tvarką.

1.  Komisija reguliariai stebi ir vertina, kaip įgyvendinama programa, ir kasmet pagal Reglamento 966/2012 38 straipsnio 3 dalies e punktą teikia pažangos ataskaitą. Šiuo tikslu Komisija nustato būtiną stebėsenos tvarką.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija parengia retrospektyvinio vertinimo ataskaitą ir pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitoje, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų. Joje taip pat nagrinėjamas MVĮ tarpvalstybinio lygmens dalyvavimas pagal programą įgyvendinamuose projektuose, taip pat MVĮ dalyvavimas pasaulinėje vertės grandinėje.

2.  Siekdama padėti didinti būsimų Sąjungos politikos veiksmų veiksmingumą ir efektyvumą, Komisija parengia metines vertinimo ataskaitas ir jas pateikia Europos Parlamentui bei Tarybai. Ataskaitose, remiantis atitinkamomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia įvertinama pažanga, padaryta siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų ir išnagrinėjamas remtų veiksmų efektyvumas ir veiksmingumas atsižvelgiant į finansinį įgyvendinimą, rezultatus, sąnaudas ir, jei įmanoma, poveikį. Jose taip pat išanalizuojami 10 straipsnyje nustatyti skirtingi paramos skyrimo kriterijai ir pateikiami aktualūs duomenys, įskaitant informaciją apie MVĮ ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių dalyvavimą įgyvendintuose projektuose ir pasaulinėje vertės grandinėje.

 

Be to, į ataskaitas turi būti įtraukiama informacija apie įgytų intelektinės nuosavybės teisių paskirstymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas

Nuorodos

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.6.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Svarstymas komitete

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tim Aker

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas

Nuorodos

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

12

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Pateikimo data

26.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 7 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika