RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

26.2.2018 - (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Françoise Grossetête
Raportori pentru aviz (*):
Ioan Mircea Pașcu, Comisia pentru afaceri externe
Esteban González Pons, Comisia pentru bugete
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2017/0125(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

(COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0294),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0180/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2017[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0037/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[2]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

xx

2017/0125 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[4],

având în vedere Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC) din 3 septembrie 1992,

având în vedere Convenția privind interzicerea armelor biologice (BWC) din 10 aprilie 1972,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante[5],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare ▌competitivă, inovatoare și eficientă pe întreg teritoriul Uniunii. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare, promovând astfel sinergiile și rentabilitatea, precum și pentru a favoriza achizițiile și întreținerea în comun de către statele membre a echipamentelor de apărare. Acest fond va completa bugetele naționale prevăzute deja în acest scop și ar trebui să reprezinte un mijloc prin care statele membre să fie încurajate să coopereze și să realizeze investiții mai importante în domeniul apărării. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(1a)  Pentru a crea o piață europeană eficientă a echipamentelor din domeniul apărării și pentru ca acest program să aibă un impact real, este extrem de important să fie îndeplinite principalele condiții prealabile în materie de reglementare, în special ca Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului[6] să fie pusă în aplicare pe deplin.

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității, a capacității de inovare și a eficienței industriei de apărare a UE și pentru a întări autonomia strategică a Uniunii, ar trebui instituit un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii, ceea ce va duce la îmbunătățirea capabilităților de apărare, inter alia în domeniul apărării cibernetice, ▌prin sprijinirea cooperării între statele membre și întreprinderile europene, inclusiv IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie,, în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare, care, pe lângă rezultatele obținute în domeniul apărării, pot determina efecte pozitive și în sectorul civil. Programul ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

(3)  Pentru o mai bună valorificare a economiilor de scară în industria de apărare, programul ar trebui să sprijine cooperarea între întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de produse și de tehnologii de apărare, favorizând astfel standardizarea sistemelor militare și îmbunătățind totodată interoperabilitatea acestora. Pentru a cultiva o piață internă deschisă și echitabilă, programul ar trebui să acorde un sprijin puternic participării IMM-urilor la nivel transfrontalier și să faciliteze dezvoltarea cooperării între noii parteneri.

(4)  Programul ar trebui să acopere o perioadă de doi ani, de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2020, iar suma necesară pentru punerea în aplicare a programului ar trebui să fie stabilită pentru această perioadă.

(4a)  Pentru a asigura finanțarea programului din bugetul general al Uniunii, ar trebui să se aloce suma de 500 de milioane EUR la prețuri curente. Având în vedere faptul că programul reprezintă o inițiativă nouă, care nu a fost prevăzută atunci când a fost adoptat cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020[7], precum și pentru a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, această sumă ar trebui să fie pusă la dispoziție exclusiv din marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual și/sau prin mobilizarea instrumentelor speciale corespunzătoare din CFM. Suma finală ar trebui să fie autorizată de Parlamentul European și de Consiliu prin intermediul procedurii bugetare anuale.

(5)  Programul ar trebui implementat în conformitate deplină cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[8]. Finanțarea poate lua, în special, forma unor subvenții. Se pot utiliza instrumente financiare sau achiziții publice atunci când este cazul, luându-se în considerare mecanismele de finanțare mixtă.

(6)  Comisia ar trebui să fie responsabilă de punerea în aplicare a programului în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. ▌

(7)  Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului, în practică, niciun proiect de colaborare între întreprinderi nu va fi lansat în cazul în care statele membre nu au căzut de acord în prealabil să sprijine astfel de proiecte. După ce au definit prioritățile comune în materie de capabilități de apărare, îndeosebi în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților din cadrul politicii de securitate și apărare comune, și, de asemenea, după ce au luat în considerare, după caz, inițiativele de colaborare la nivel regional, statele membre identifică și consolidează cerințele în materie de apărare și definesc specificațiile tehnice ale proiectului. Ele ar trebui, de asemenea, să numească un responsabil de proiect responsabil cu conducerea activității legate de dezvoltarea unui proiect de colaborare. Comisia ar trebui să se consulte cu responsabilul de proiect cu privire la progresele înregistrate în cadrul acțiunii înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari.

▌(9)  Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să afecteze exporturile de produse, de echipamente sau de tehnologii și nu ar trebui să afecteze libertatea de acțiune a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din domeniul apărării. Sprijinul financiar din partea Uniunii nu trebuie să aducă atingere politicilor de export ale statelor membre privind produsele din domeniul apărării, prevăzute în Poziția comună a Consiliului 944/2008/PESC[9].

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea și eficiența industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, standardele, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor existente în domeniul apărării, dezvoltate în cadrul Uniunii, inclusiv interoperabilitatea acestora.

(11)  Având în vedere faptul că programul vizează în special consolidarea cooperării dintre întreprinderile din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei întreprinderi situate în cel puțin trei state membre diferite.

(12)  Colaborarea transfrontalieră în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor specificații sau standarde tehnice comune și de a promova interoperabilitatea. Absența sau nivelul limitat al specificațiilor sau al standardelor tehnice comune au condus la o complexitate sporită, la dublări, la întârzieri și la costuri exagerate în faza de dezvoltare. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile sau standardele tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție determinantă pentru a beneficia de sprijinul acordat de Uniune în cadrul acestui program. Acțiunile care au ca obiectiv sprijinirea procesului de creare a unei definiții comune a specificațiilor sau a standardelor tehnice ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în cadrul programului.

(13)  Întrucât programul urmărește sporirea competitivității și a eficienței industriei de apărare a Uniunii, ceea ce va contribui la întărirea autonomiei strategice a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune și controlate efectiv de către statele membre sau de resortisanți ai acestora ar trebui să fie eligibile pentru sprijin. Alte entități stabilite în Uniune, însă care nu sunt efectiv controlate de statele membre sau de resortisanții acestora, pot fi eligibile dacă există, în scopul unei acțiuni finanțate în cadrul programului, mecanismele necesare care să asigure eliminarea controlului efectiv asupra întreprinderii de către o țară terță sau o entitate din afara UE și prevenirea accesului acestora la informații sensibile legate de acțiunea în cauză. Întreprinderea respectivă trebuie să-i prezinte Comisiei dovezi pertinente privind existența mecanismelor necesare. Pentru a se determina cine deține efectiv controlul asupra unei întreprinderi, trebuie determinate locul și modalitățile de luare a deciziilor comerciale strategice. Aceasta presupune o analiză a mecanismelor de guvernanță a întreprinderii, care ar trebui desfășurată pe baza unei perspective de ansamblu a funcționării întreprinderii. De asemenea, ar trebui examinate și alte aspecte care pot să influențeze deciziile cu privire la aspectele economice de importanță strategică, cum ar fi drepturile acționarilor, legăturile financiare și cooperarea comercială dintre întreprindere și eventualii acționari din țări terțe. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, instalațiile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de contractanți în acțiunile finanțate în cadrul programului nu trebuie să se afle pe teritoriul unei țări terțe. Țările terțe nu ar trebui să aibă nicio influență în ceea ce privește utilizarea resurselor materiale, nemateriale și umane și nu ar trebui să le poată impune nicio restricție.

(14)  Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul instituțional al Uniunii vor garanta în mod continuu o cooperare consolidată între întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, vor contribui în mod direct la obiectivele programului. Astfel de proiecte, în special proiectele cu o participare semnificativă din partea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, cu precădere a IMM-urilor transfrontaliere, ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

(14a)  Acțiunile eligibile, desfășurate cu o participare semnificativă din partea IMM-urilor și care sprijină deschiderea lanțului de aprovizionare, contribuie în mod direct la obiectivele programului.

(15)  În cazul în care un consorțiu de întreprinderi dorește să participe la o acțiune eligibilă în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii ia forma unui grant, a unui instrument financiar sau a unui contract de achiziții publice, consorțiul trebuie să desemneze dintre membrii săi un coordonator care va fi principalul punct de contact cu Comisia.

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să permită menținerea și dezvoltarea competențelor și a know-how-ului din industria de apărare a Uniunii și să contribuie la consolidarea independenței tehnologice și industriale a acesteia. Aceasta ar trebui, de asemenea, să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Consiliul European din 19 și 20 decembrie 2013 a subliniat importanța asigurării unor capabilități esențiale și a eliminării lacunelor critice prin proiecte concrete în domenii precum aeronavele pilotate de la distanță, alimentarea în zbor, telecomunicațiile prin satelit și spațiul cibernetic. De asemenea, în comunicarea sa din 30 noiembrie 2016 intitulată „Planul de acțiune european în domeniul apărării”, Comisia a scos în evidență nevoia optimizării sinergiilor dintre sfera civilă și cea militară, inclusiv în domeniul politicii spațiale, al securității cibernetice, al apărării cibernetice și al securității maritime. Alte procese coordonate ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare regionale și internaționale, cum ar fi cele în contextul NATO, ▌pot fi, de asemenea, luate în considerare, cu condiția să servească intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și să nu împiedice participarea niciunui stat membru.

(16a)  Statele membre acționeze în mod individual și în mod colectiv în vederea dezvoltării, producerii și utilizării operaționale a aeronavelor, a vehiculelor și a navelor fără pilot la bord. Utilizarea operațională include efectuarea de atacuri asupra unor obiective militare. Activitățile de cercetare și dezvoltare asociate cu dezvoltarea unor astfel de sisteme, pentru uz militar și civil, au fost sprijinite prin fonduri ale Uniunii și se preconizează că acest sprijin va fi acordat și în viitor, eventual și în cadrul prezentului program. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu constituie un obstacol în calea utilizării legitime a tehnologiilor sau produselor dezvoltate în temeiul prezentului regulament.

(17)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate sunt viabile, angajamentul statelor membre de a contribui în mod efectiv la finanțarea acțiunii ar trebui să fie un criteriu de atribuire pentru astfel de acțiuni și ar trebui consacrat într-un act scris.

(18)  Pentru a se asigura faptul că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea și eficiența industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere, inclusiv în cazul tehnologiilor cu dublă utilizare, în vederea consolidării cererii europene în domeniul apărării. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire.

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 20% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atunci când se referă la crearea de prototipuri, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare.

(20)  Dat fiind că sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității sectorului și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Uniunea nu ar trebui să aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală aplicabil va fi definit prin contract de către beneficiari. De asemenea, rezultatele acțiunilor finanțate în cadrul programului nu ar trebui să fie restricționate de o țară terță sau de o entitate din afara UE.

(21)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să îi fie delegată Comisiei cu privire la adoptarea unui program de lucru de doi ani în conformitate cu obiectivele programului, în special cu obiectivul privind îmbunătățirea competitivității. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare[10]. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să permită o ▌participare transfrontalieră deschisă, nediscriminatorie și transparentă a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiune să beneficieze de cel puțin 15% din bugetul general, ceea ce le va permite IMM-urilor să fie incluse în lanțurile valorice ale acțiunilor. Această parte din bugetul general ar trebui să aducă beneficii și întreprinderilor cu capitalizare medie. Una dintre categoriile de proiecte ar trebui să fie dedicată în mod specific IMM-urilor.

(21a)  Toate acțiunile din cadrul programului implică entități din cel puțin trei state membre. Utilizarea unui sistem de licențe generale de transfer în sensul programului ar reduce semnificativ cheltuielile administrative generate de transferurile între participanți. Prin urmare, statele membre ar trebui să publice licențe generale de transfer referitoare la acest program. Atunci când este necesar pentru realizarea programului, în aceste licențe ar trebui incluse instituțiile, organismele și agențiile Uniunii, precum și responsabilii de proiecte.

(21b)  Pentru a asigura succesul programului, Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a menține un dialog cu un spectru larg de industrii europene, inclusiv cu IMM-urile și cu furnizorii netradiționali din sectorul apărării.

(22)  Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului statelor membre. Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul statelor membre.

(22a)  Parlamentului European ar trebui să i se acorde statut de observator în cadrul comitetului statelor membre.

(23)  În ceea ce privește selecția acțiunilor care urmează să fie finanțate în cadrul programului, Comisia ▌ar trebui să organizeze cereri de oferte concurențiale, astfel cum este prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. După evaluarea propunerilor primite, cu ajutorul unor experți independenți, care ar trebui selectați pe baza unui proces transparent, Comisia va selecta acțiunile care urmează să fie finanțate în cadrul programului. În ceea ce privește experții, Comisia trebuie să se asigure că sunt aplicate cu strictețe normele sale pertinente privind evitarea conflictelor de interese. În plus, Comisia trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că experții provin din cât mai multe state membre. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare a programului de lucru, precum și în ceea ce privește acordarea de finanțare pentru acțiunile selectate. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(24)  Pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate anterior ar trebui utilizată procedura de examinare, ținând cont de implicațiile substanțiale ale acestora pentru punerea în aplicare a actului de bază.

(25)  La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare pentru a examina activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare mijlocie la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare mijlocie la lanțul valoric global. Raportul ar trebui să conțină informații cu privire la originea beneficiarilor și la repartizarea finanțării din cadrul programului în rândul întreprinderilor și între statele membre, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. În final, raportul ar trebui să propună, în legătură cu aspectul Fondului european de apărare legat de cercetare, soluții pentru reducerea dependenței Uniunii de produsele și tehnologiile entităților din afara UE, în special ale celor identificate în cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament.

(25a)  În contextul negocierilor privind cadrul financiar multianual al Uniunii Europene post-2020, este necesar să se prevadă un cadru stabil pentru acest tip de acțiuni, în special prin crearea unei linii bugetare proprii și a unor măsuri de punere în aplicare adaptate.

(25b)  Comisia și statele membre ar trebui să asigure cea mai largă promovare posibilă a programului pentru a spori eficacitatea acestuia și, prin urmare, pentru a îmbunătăți competitivitatea industriei de apărare și capabilitățile de apărare ale statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se stabilește un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”) pentru acțiunea Uniunii care acoperă perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020.

Articolul 2

Obiective

Programul are următoarele obiective:

(a)  să promoveze competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a industriei de apărare pe întreg teritoriul Uniunii, ceea ce contribuie la autonomia strategică a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor desfășurate în cadrul Uniunii în faza de elaborare;

(b)  să sprijine și să stimuleze cooperarea dintre statele membre și cooperarea, inclusiv transfrontalieră, dintre întreprinderi, inclusiv dintre întreprinderile mici și mijlocii și cele cu capitalizare medie, în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii, îndeosebi în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților din cadrul politicii de securitate și apărare comună, pentru a evita dublările și a consolida lanțurile valorice ale industriei de apărare, contribuind astfel la apariția unor noi mecanisme de cooperare transfrontalieră între întreprinderi;

(c)  să încurajeze o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și să contribuie la eliminarea decalajelor dintre cercetare și dezvoltare, sprijinind astfel competitivitatea industriei de apărare a Uniunii pe piața internă și pe cea mondială, inclusiv prin consolidare, dacă este cazul;

(ca)  să promoveze standardizarea sistemelor de apărare și interoperabilitatea acestora, permițând astfel statelor membre să realizeze economii de scară semnificative.

În sensul prezentului regulament, „întreprinderile cu capitalizare medie” menționate la litera (b) înseamnă întreprinderile care nu sunt IMM-uri și care au un personal de 3 000 de angajați sau mai puțin. Numărul de angajați se calculează în conformitate cu titlul I articolele 3, 4, 5 și 6 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei[11].

Articolul 3

Buget

Cuantumul pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2019-2020 se stabilește la 500 de milioane EUR în prețuri curente, sumă care urmează să fie pusă la dispoziție exclusiv din marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 și/sau prin mobilizarea instrumentelor speciale corespunzătoare din cadrul CFM.

Articolul 4

Dispoziții de finanțare generale

(1)  Uniunea poate acorda asistență financiară prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în special prin intermediul granturilor și, atunci când este cazul, al instrumentelor financiare și al achizițiilor publice, inclusiv prin mecanisme de finanțare mixte.

(2)  Tipurile de finanțare prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol și metodele de punere în aplicare sunt alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de conflict de interese.

(3)  Asistența financiară a Uniunii este pusă în aplicare de Comisie astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012▌.

(4)  ▌Statele membre desemnează un șef de proiect. Comisia se consultă cu acesta cu privire la progresele realizate în cadrul acțiunii înainte de a efectua plata către beneficiarii eligibili▌.

Articolul 5

Tipuri de instrumente financiare

(1)  Instrumentele financiare stabilite în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pot fi utilizate pentru facilitarea accesului la finanțare al entităților care implementează acțiuni în conformitate cu articolul 6.

(2)  Pot fi utilizate următoarele instrumente financiare:

(a) investiții de capital sau cvasicapital;

(b) împrumuturi sau garanții;

(c) instrumente de partajare a riscului.

Articolul 6

Acțiuni eligibile

(1)  Programul oferă sprijin pentru acțiuni care acoperă atât faza de dezvoltare a produselor și tehnologiilor noi, cât și faza de modernizare a celor existente, dezvoltate în Uniune, în legătură cu:

(a)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și specificațiile tehnice pe care s-a bazat proiectarea;

(b)  prototipuri ale unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării. Un prototip este un model al unui produs sau al unei tehnologii care poate demonstra performanța elementului într-un mediu operațional;

(c)  testarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării;

(d)  calificarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării; calificarea este întregul proces care demonstrează că proiectul unui produs/unei componente/tehnologii îndeplinește cerințele specificate. Acest proces oferă dovezi obiective prin care se demonstrează că cerințele specifice ale unui model au fost îndeplinite;

(e)  certificarea unui produs sau a unei tehnologii de apărare. Certificarea este procesul conform căruia o autoritate națională de omologare certifică faptul că produsul/componenta/tehnologia este conform(ă) cu normele aplicabile;

(f)  studii, cum ar fi studiile de fezabilitate și alte măsuri însoțitoare.

(2)  Acțiunea este realizată prin intermediul unei cooperări între cel puțin trei întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite. Cel puțin trei întreprinderi beneficiare nu sunt controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate și nu se controlează reciproc.

(3)  În sensul alineatului (2), „control efectiv” înseamnă o relație constituită din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie împreună și având în vedere împrejurările de fapt sau de drept implicate, conferă posibilitatea de a exercita în mod direct sau indirect o influență decisivă asupra unei întreprinderi, în special prin:

(a)  dreptul de folosință, totală sau parțială, a activelor unei întreprinderi;

(b)  drepturi sau contracte care conferă o influență decisivă asupra alcătuirii, votului sau deciziilor organelor unei întreprinderi sau care conferă în alt mod o influență decisivă asupra desfășurării activității unei întreprinderi.

(4)  Atunci când se referă la acțiunile definite la literele (b)-(f) de la alineatul (1), acțiunea trebuie să se bazeze pe specificațiile tehnice comune, consolidând astfel standardizarea și interoperabilitatea sistemelor.

(4a)  Acțiunile referitoare la produse legate de armele de distrugere în masă și tehnologiile conexe asociate focoaselor, acțiunile referitoare la produse legate de arme și muniții interzise, de arme care nu respectă dreptul umanitar internațional, cum ar fi munițiile cu dispersie în conformitate cu Convenția privind munițiile cu dispersie, minele terestre anti-personal în conformitate cu Convenția privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, armele incendiare în conformitate cu protocolul III la Convenția privind anumite tipuri de arme convenționale, precum și armele complet autonome care permit efectuarea de tiruri fără a necesita un control uman pentru deciziile de țintire și activare nu sunt eligibile.

Articolul 7

Entități eligibile

(1)  Beneficiarii și subcontractanții acestora sunt întreprinderi publice sau private care au sediul în Uniune, care nu sunt controlate efectiv de o țară terță sau de o entitate din afara UE în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare. În plus, infrastructura, toate echipamentele, activele și resursele utilizate de către participanți, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului sunt situate pe teritoriul Uniunii pe întreaga durată a acțiunii. Modul în care sunt utilizate infrastructura, echipamentele, activele și resursele nu este supus controlului sau restricțiilor din partea niciunei țări terțe și a niciunei entități din afara UE.

(1a)  În cazul unei modificări survenite în cursul implementării acțiunii în ceea ce privește controlul efectiv asupra întreprinderii în sensul articolului 6 alineatul (3), întreprinderea informează Comisia, iar aceasta evaluează dacă sunt îndeplinite în continuare criteriile de eligibilitate.

(1b)  Prin derogare de la alineatul (1), o întreprindere stabilită în Uniune care este controlată efectiv de o țară terță sau de o entitate din afara UE în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare, poate să fie eligibilă dacă există, în scopul unei acțiuni finanțate în cadrul programului, mecanismele necesare care să asigure, în special, îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)  este eliminat controlul efectiv asupra întreprinderii de către o țară terță sau o entitate din afara UE,

(b)  este împiedicat accesul la informații sensibile legate de acțiunea în cauză și

(c)  proprietatea intelectuală care decurge din acțiune și rezultatele acțiunii rămân în posesia beneficiarului în cursul desfășurării și după finalizarea acțiunii și nu fac obiectul niciunui control sau restricții din partea unei țări terțe sau a unei entități din afara UE.

Întreprinderea respectivă îi prezintă Comisiei dovezile necesare privind existența mecanismelor în cauză.

(2)  În cazul în care beneficiarul, în sensul definiției de la alineatul (1), este în curs de elaborare a unei acțiuni, conform definiției de la articolul 6, în contextul cooperării structurate permanente, el este eligibil pentru creșterea finanțării prevăzute la articolul 11 alineatul (2) în ceea ce privește acțiunea respectivă.

(2b)  Dacă în Uniune nu există înlocuitori competitivi disponibili cu ușurință și dacă utilizarea respectivă nu contravine intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, beneficiarii și subcontractanții acestora pot folosi active, infrastructură, echipamente și resurse situate sau deținute în afara teritoriului statelor membre sau controlate de către țări terțe.

Atunci când realizează o acțiune eligibilă, beneficiarii și subcontractanții acestora pot coopera și cu întreprinderi stabilite în afara teritoriului statelor membre sau controlate exclusiv de către țări terțe ori de către entități din țări terțe, dacă aceasta nu contravine intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Costurile asociate acestor activități nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului.

Articolul 8

Declarația solicitanților

Fiecare solicitant declară, în scris, că este pe deplin conștient de și respectă legislația națională și a Uniunii aplicabilă și reglementările privind activitățile din domeniul apărării, inclusiv Poziția comună 2008/944/PESC, regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare și legislația națională aplicabilă privind controlul exporturilor.

Articolul 9

Consorțiu

(1)  În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe unul dintre ei să acționeze drept coordonator; acest coordonator este numit în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant. Asistența financiară a Uniunii poate lua, de asemenea, forma unui instrument financiar sau a unui contract de achiziții publice.

(2)  Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern care stabilește drepturile și obligațiile lor privind implementarea acțiunii, inclusiv chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală în ceea ce privește produsele noi, în conformitate cu acordul de grant, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător prevăzute în programul de activitate sau în cererea de propuneri.

Articolul 10

Criterii de atribuire

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează pe baza obiectivelor stabilite la articolul 2 și pe baza următoarelor criterii cumulative:

(a)  excelență, performanță industrială și capacitatea de a demonstra avantaje semnificative față de produsele sau tehnologiile existente; și

(b)  contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei de apărare și, prin urmare, la promovarea autonomiei industriale și strategice a Uniunii în domeniul tehnologiilor de apărare; și

(ba)  contribuția la competitivitatea și creșterea întreprinderilor din sectorul apărării pe întreg teritoriul Uniunii; și

(c)  contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea tehnologiilor de apărare care contribuie la realizarea priorităților în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii, îndeosebi în contextul planului de dezvoltare a capabilităților din cadrul politicii de securitate și apărare comună; și

(ca)  contribuția la crearea de noi mecanisme de cooperare transfrontalieră între întreprinderi; și

(d)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre; și

(da)  proporția din bugetul total al acțiunii care urmează a fi alocată participării IMM-urilor stabilite în Uniunea Europeană, fie ca membri ai consorțiului sau subcontractanți, fie ca alte întreprinderi din lanțul de aprovizionare; și

(e)  pentru acțiunile descrise la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e), contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că statele membre s-au angajat să producă și să achiziționeze în comun produsul final sau tehnologia, într-un mod coordonat, inclusiv prin achiziții publice comune, după caz.

Articolul 11

Rate de finanțare

(1)  Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu poate depăși 20% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în sensul articolului 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în cazul în care acestea se referă la crearea de prototipuri. În toate celelalte cazuri, asistența poate acoperi totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

(2)  O acțiune realizată de un beneficiar menționat la articolul 7 alineatul (2) poate să beneficieze de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare.

(2a)  O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1) poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare dacă cel puțin 15% din totalul costurilor eligibile ale acesteia sunt atribuite IMM-urilor stabilite în Uniune. Această rată majorată de finanțare poate fi majorată în mod suplimentar cu un procentaj echivalent cu dublul procentajului din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atribuite IMM-urilor stabilite într-un stat membru în care nu sunt stabilite celelalte întreprinderi participante la acțiune, care nu sunt IMM-uri.

(2b)  O acțiune menționată la articolul 6 alineatul (1) poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare dacă cel puțin 30% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii sunt atribuite întreprinderilor cu capitalizare medie stabilite în Uniune.

(2c)  Costurile eligibile indirecte se determină prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din totalul costurilor eligibile directe, fiind excluse costurile eligibile directe pentru subcontractare.

(2d)  Asistența financiară a Uniunii acordată în cadrul programului, inclusiv ratele mai ridicate de finanțare, nu acoperă mai mult de 100% din costul eligibil al acțiunii.

Articolul 12

Drept de proprietate și drepturi de proprietate intelectuală

(1)  Uniunea nu deține în proprietate produsele sau tehnologiile care rezultă din respectivele acțiuni și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de licență, referitoare la acțiune.

(1a)  Rezultatele acțiunilor care primesc finanțare în cadrul programului nu fac obiectul niciunui control sau restricții din partea unei țări terțe sau a unei entități dintr-o țară terță.

(1b)  Dacă asistența din partea Uniunii este acordată sub forma unei proceduri de achiziții publice în vederea efectuării unui studiu, toate statele membre au dreptul, la cererea lor explicită, să beneficieze de o licență pentru utilizarea rezultatelor studiului în mod gratuit și neexclusiv.

Articolul 12a

Licențe generale de transfer

(1)  În sensul prezentului program, se aplică articolul 5 din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului[12].

(2)  Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, alineatul (1) de la prezentul articol se aplică tuturor instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii, precum și șefilor de proiect menționați la articolul 4 alineatul (4) din prezentul regulament, prin analogie.

Articolul 13

Programul de lucru

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 16a, prin care se instituie un program de lucru de doi ani pentru durata programului. ▌Programul de lucru menționat trebuie să fie în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 2.

(2)  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului. Categoriile în cauză respectă prioritățile în materie de capabilități de apărare menționate la articolul 2 litera (b). Programul de lucru conține, de asemenea, o categorie de proiecte destinate în mod specific IMM-urilor.

(3)  Programul de lucru asigură faptul că cel puțin 15% din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit integrarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțurile de valoare.

Articolul 14

Procedura de acordare

(1)  La punerea în aplicare a programului, finanțarea din partea Uniunii se acordă în urma unor cereri de propuneri ▌emise în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/12 al Comisiei[13].

(2)  Propunerile depuse în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie, asistată de experți independenți care sunt resortisanți ai UE, provin din cât mai multe state membre și sunt selectați pe baza unui proces transparent, luându-se în considerare incompatibilitățile ce decurg din existența unor conflicte de interese, pe baza criteriilor de atribuire stabilite la articolul 10.

(3)  După fiecare cerere de propuneri, Comisia acordă finanțare pentru acțiunile selectate, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 15

Tranșe anuale

Comisia poate împărți angajamentele bugetare în tranșe anuale.

Articolul 16

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare și Parlamentul European sunt invitați să contribuie în calitate de observatori.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 16a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de doi ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia în cauză. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul acesteia. Ea nu afectează valabilitatea oricăror acte delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17

Monitorizare și raportare

(1)  Comisia monitorizează regulat punerea în aplicare a programului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 966/2012. În acest scop, Comisia trebuie să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

(2)  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia întocmește un raport de evaluare retrospectivă și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. Acesta analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la proiectele puse în aplicare în cadrul programului, precum și integrarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie în lanțul valoric global. Raportul conține informații cu privire la țările de origine ale beneficiarilor și la repartizarea finanțării în rândul întreprinderilor și între statele membre, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(2a)  În raportul menționat la alineatul (2) se propun soluții pentru reducerea dependenței Uniunii de produsele și tehnologiile entităților din afara UE, în special cele identificate în cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2b)  În timp util înainte de încheierea prezentului program, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă pentru un nou program de dezvoltare industrială în domeniul apărării, împreună cu finanțarea corespunzătoare din noul cadru financiar multianual.

Articolul 18

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)  La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecția intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sau, după caz, restituirea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive.

(2)  Comisia și Curtea de Conturi au competența de a efectua controale sau, în cazul organizațiilor internaționale, competența de a efectua verificări în conformitate cu acordurile convenite cu acestea, atât pe bază de documente, cât și la fața locului, în ceea ce privește toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament.

(3)  Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[14] și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului[15], pentru a stabili existența fraudei, a corupției sau a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu o decizie de acordare a unui grant sau un contract finanțat prin prezentul regulament.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European      Pentru Consiliu

Președintele            Președintele

 • [1]    Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
 • [2] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [3]   JO C […], […], p. […].
 • [4]   JO C […], […], p. […].
 • [5]   JO L 200, 30.7.2005, p. 1.
 • [6]   Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).
 • [7]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
 • [8]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
 • [9]    Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).
 • [10]   JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
 • [11]    Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
 • [12]    Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).
 • [13]   Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).
 • [14]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
 • [15]   Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul european de apărare propus de Comisie la 7 iunie 2017 conține două componente care vor permite acoperirea întregului ciclu de dezvoltare industrială în domeniul apărării. Prima componentă este dedicată finanțării acțiunilor de cercetare desfășurate în cadrul unor mecanisme de colaborare în domeniul tehnologiilor de apărare inovatoare. Cea de-a doua componentă urmărește achiziția de capabilități de apărare realizată în carul unor mecanisme de colaborare. Din aceasta face parte programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, al cărui obiectiv este să răspundă dificultăților cu care se confruntă industria apărării din UE. În statele membre, spre deosebire de alți actori mondiali precum China sau Rusia, bugetul total destinat apărării este în scădere, iar bugetul Uniunii Europene consacrat apărării este de două ori mai mic decât cel al Statelor Unite. Totodată, lipsa de cooperare la nivel european are ca rezultat dublarea sistemelor de armament și a instalațiilor și, deci, o ineficiență bugetară semnificativă. Cooperarea nu este dezvoltată în măsură suficientă, fapt scos în evidență de lipsa unor specificații comune ale statelor membre. Acest lucru duce la întârzieri și la creșterea costurilor în cursul elaborării de proiecte, chiar și în cazul celor emblematice. De asemenea, dependența de țări terțe pentru produse și tehnologii aduce prejudicii autonomiei strategice a Uniunii.

Industria apărării din UE nu a beneficiat până în prezent de măsuri de stimulare suficiente pentru a fi competitivă la nivel mondial, în pofida faptului că posedă un adevărat patrimoniu tehnologic. Ea are nevoie de măsuri mai semnificative la nivel european pentru a putea dezvolta tehnologii mai puțin costisitoare, mai fiabile și mai independente.

Paradoxal, europenii au nevoie din ce în ce mai mult de securitate într-un mediu internațional care este din multe puncte de vedere instabil. Totodată, abordarea particulară de care dă dovadă Uniunea la nivel mondial în domeniile apărării și securității este o garanție a stabilității. Cooperarea constituie, așadar, o valoare adăugată indispensabilă pentru a răspunde cererii de securitate a cetățenilor și pentru a consolida situația Uniunii.

Raportoarea susține cu entuziasm propunerea Comisiei Europene de a se crea un program pentru dezvoltarea industrială în domeniul apărării și consideră că este extrem de important ca acesta să fie pus în practică începând cu ianuarie 2019, pentru a-i garanta industriei europene din domeniul apărării perspective solide în perioada de după 2020. În acest scop, Consiliul și Parlamentul trebuie să examineze această propunere într-un termen cât mai scurt.

Obiectivul privind autonomia strategică

Programul trebuie să reprezinte un mijloc pentru Uniunea Europeană de a-și întări autonomia în domeniul apărării. Această autonomie strategică este de importanță esențială pentru a-i garanta Uniunii libertatea de acțiune pe glob. Aceasta poate fi întărită numai printr-o cooperare mai strânsă între statele membre și întreprinderi, care trebuie să se bazeze pe prioritățile statelor membre privind capabilitățile comune. Acest fapt va garanta viabilitatea proiectelor.

Obiectivul Uniunii privind autonomia în domeniul apărării ar trebui introdus, așadar, în regulament, începând cu articolul 2. Dezvoltarea în Uniune a bazei industriale și tehnologice din domeniul apărării constituie cheia acestei autonomii. În acest sens, Comisia preconizează ca numai întreprinderile efectiv controlate de entități europene să poată beneficia de sprijin financiar în cadrul acestui program, pentru acțiuni desfășurate pe teritoriul Uniunii. Subcontractanții acestor întreprinderi ar trebui de asemenea să îndeplinească acest criteriu. Pentru a-i conferi acestei cerințe esențiale un caracter mai pragmatic, la articolul 7 se elimină criteriul care impune ca 50% din acționari să fie europeni, deoarece pare prea rigid și neadaptat întreprinderilor din acest sector. Se propune de asemenea ca produsele și tehnologiile care provin din țări terțe să fie identificate ca atare, pentru a se reduce dependența Uniunii de acestea.

Consolidarea competitivității industriei și a inovării

Competitivitatea industriei din sectorul apărării, care constituie temeiul juridic al propunerii de regulament, se măsoară prin capacitatea acesteia de a inova și de a se adapta la evoluțiile tehnologice. Prin urmare, excelența și performanța industrială sunt criterii esențiale pentru acest sector strategic. Cadrul normativ european care vizează acest sector trebuie să evolueze astfel încât să asigure un grad mai mare de interoperabilitate și de standardizare. De asemenea, în articolul 2 din regulament ar trebui introduse obiectivele programului.

Gruparea întreprinderilor la nivel european este un lucru pozitiv și, prin urmare, programul nu ar trebui să penalizeze întreprinderile care depun de mult timp eforturi în acest sens. Se dorește o adevărată cooperare la nivel european, iar cerința privind specificațiile comune drept criteriu pentru ca o acțiune să fie sprijinită de acest program este de importanță determinantă.

Efectele economice și umane ale competitivității industriei din domeniul apărării vor fi importante, iar programul va reduce constrângerile legate de cooperare.

Asigurarea unui loc important pentru IMM-uri

IMM-urilor le revine deja un rol fundamental în domeniile apărării și securității din UE. Marile întreprinderi colaborează cu IMM-urile în cadrul tuturor proiectelor desfășurate, iar IMM-urile aduc Uniunii Europene în ansamblu avantaje imense. Este însă important să fie favorizată cooperarea transfrontalieră, în special pentru IMM-uri, deoarece acestea nu sunt motivate să coopereze. Astfel, toate statele membre care au întreprinderi susceptibile de a participa la excelența tehnologică din domeniile apărării și securității vor avea posibilitatea de a beneficia de acest program prin crearea de noi proiecte de cooperare, fără însă ca aceste programe industriale, care și așa sunt complexe, să sufere de noi constrângeri excesive.

Prin urmare, raportoarea propune să se depună un efort suplimentar în folosul IMM-urilor, rezervându-li-se o categorie specifică de proiecte și garantând că cel puțin 10% din bugetul total al programului va fi alocat acțiunilor care favorizează participarea transfrontalieră a IMM-urilor (articolul 13).

O finanțare adaptată

Bugetul de 500 de milioane de euro este adecvat pentru acest program, însă raportoarea consideră că pot fi avute în vedere realocări de la alte programe europene, cum ar fi EGNOS, Galileo, Copernicus, ITER și mecanismul pentru interconectarea Europei, numai cu condiția să nu fie afectată realizarea acestor programe. Fiecare stat membru trebuie să depună un efort și trebuie, de asemenea, utilizată marja disponibilă în cadrul financiar în curs.

OPINIE MINORITARĂ

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

exprimată în conformitate cu articolul 52a alineatul (4) din Regulamentul de procedură

Comisia pentru industrie, cercetare și energie, raportoare: Françoise Grossetête

Opinie minoritară exprimată de către deputații GUE/NGL SYLIKIOTIS Neoklis, BENITO ZILUAGA Xabier, FERREIRA João, LÖSING Sabine, MATIAS Marisa, ERNST Cornelia

Raportul preconizează o mai mare militarizare a UE. Acesta preconizează subvenționarea autonomiei militare prin creșterea investițiilor în activități de cercetare și echipamente militare și din domeniul apărării, în pofida crizelor economice și a impactului asupra mediului, și contravine articolului 41 alineatul (2) din TUE, prin care se interzice acoperirea din bugetul UE a tuturor cheltuielilor ce decurg din operațiuni cu implicații militare sau de apărare. Raportul promovează, de asemenea, cooperarea dintre UE și NATO.

Noi ne opunem, deoarece raportul:

-  preconizează ca UE să devină un actor pe scena militară mondială;

-  determină subvenționarea sectorului apărării și a complexului industrial militar și poate duce la creșterea exporturilor de armament;

-  militarizează politicile civile și folosește industria și competitivitatea ca pretext pentru dezvoltarea în continuare a capabilităților de apărare ale UE în cadrul PSAC/PESC;

-  susține aprofundarea cooperării dintre domeniile civil și militar.

Cerem următoarele:

-  dezarmarea radicală a UE și la nivel mondial;

-  nicio finanțare din bugetul UE în scopuri militare;

-  fonduri publice pentru a sprijini crearea de locuri de muncă de calitate, reindustrializarea și IMM-urile;

-  promovarea cercetării și dezvoltării civile care să le fie de folos cetățenilor și să le satisfacă nevoile;

-  toate activitățile să respecte cu strictețe Carta ONU și dreptul internațional;

-  măsuri strict civile și pașnice pentru soluționarea conflictelor, precum și separarea acțiunilor civile de cele militare;

-  separarea UE de NATO.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (25.1.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

(COM(2017)294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

Raportor pentru aviz (*): Ioan Mircea Paşcu

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Apărarea este importantă. Lansând această afirmație, Consiliul European din decembrie 2013 a reintrodus cu hotărâre domeniul apărării pe ordinea de zi a UE. De atunci, acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii Europene în domeniile securității și apărării se extind și se aprofundează constant.

În iunie 2016, ÎR/VP Federica Mogherini a prezentat Strategia globală, care a marcat un nou nivel al ambiției în acest domeniu și a dat tonul unei serii consecvente de propuneri și documente de punere în aplicare care au propulsat viziunea unei Uniuni mai puternice și au stabilit măsurile exacte ce trebuie întreprinse pentru realizarea autonomiei strategice de care are nevoie Europa.

În 2015 și 2016, Parlamentul European a inițiat un proiect-pilot pentru cercetarea în domeniul PSAC, care a fost completat în 2017 de o acțiune pregătitoare pentru cercetarea în domeniul apărării. Acțiunea pregătitoare va continua până în 2019.

În vara anului 2017, Comisia Europeană a lansat Fondul european de apărare menit să amplifice capabilitățile de apărare ale UE. Ca o primă măsură, Comisia a propus un regulament de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a UE, prevăzut pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020.

În materie de apărare, guvernele europene se limitează la achiziții bazate pe considerente strategice, politice și cele ce țin de capabilitățile de apărare. Angajamentul UE față de domeniul apărării le va oferi statelor membre o motivație mai puternică de a concepe și de a achiziționa produse europene din domeniul apărării. Angajamentul UE va sprijini și efortul necesar pentru structurarea lanțurilor valorice transeuropene, care țin în prezent de industria apărării. În situația imperfectă a piețelor din domeniul apărării, riscurile comerciale conexe împiedică evoluția firească a lanțurilor valorice transeuropene. Totuși, atunci când guvernele cooperează pentru a dezvolta capabilitățile de apărare, cooperează și actorii din lanțurile valorice pentru a crea produse în domeniul apărării.

Prezentul program vizează în special faza de concepere a produselor din domeniul apărării, care reprezintă un moment determinant în ciclul de viață al capabilității de apărare. Până la această fază, sunt determinate majoritatea caracteristicilor viitoarelor capabilități și majoritatea costurilor legate de titlul de proprietate în viitorul ciclu de viață. În cazul în care programele privind capabilitățile sunt dezvoltate ca programe multinaționale, anume în această fază sunt stabilite majoritatea structurilor de partajare a costurilor și a muncii. Prin urmare, este oportun ca această fază să facă obiectul unui număr suficient de stimulente pentru a promova cooperarea la nivelul UE. Această fază este cea oportună și pentru că intervenția UE promovează apariția unei mari comunități a utilizatorilor europeni de produse europene din domeniul apărării, ceea ce alimentează economiile de scară și de amploare pe întregul ciclu de viață al produsului din domeniul apărării.

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei și subliniază că această propunere va avea, probabil, un efect important asupra structurii procesului de dezvoltare a cooperării transeuropene în domeniul apărării. Dezvoltarea unei industrii a apărării mai puternice, mai eficiente și competitive (acesta fiind obiectivul EDIDP) va întări independența tehnologică a UE și autonomia sa strategică și va consolida, în general, PSAC, obiectiv sprijinit constant de Parlamentul European.

Raportorul pentru aviz atrage atenția asupra următoarelor:

•  Toate obiectivele programului ar trebui să fie caracterizate de libertatea de acțiune a statelor membre și de cooperarea dintre ele și cu Uniunea, precum și de efortul comun de stabilire a unor cerințe privind capabilitățile de apărare.

•  Acțiunea UE în cadrul acestui program ar trebui să aibă ca obiectiv atragerea de entități din toate statele membre, și mai ales din UE-13, în lanțurile valorice din domeniul apărării. De asemenea, în lanțurile valorice din domeniul apărării un rol semnificativ în multe state membre le revine întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor producătoare intermediare. Acestea din urmă trebuie tratate la fel ca IMM-urile, dacă acest lucru corespunde obiectivelor programului.

•  Pentru acțiunile din cadrul acestui program, ar trebui să fie luate în considerare, atunci când este cazul, Declarația comună UE-NATO și măsurile comune de punere în aplicare ale UE și NATO, precum și necesitatea de a coopera cu alte inițiative de cooperare regională și internațională, respectându-se totodată interesele de securitate și de apărare ale statelor membre și ale Uniunii.

•  Pe toată durata programului, un rol adecvat ar trebui să i se asigure Agenției Europene de Apărare, respectându-se în mod corespunzător Regulamentul (UE) nr. 966/2012 și Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

•  Finanțarea din partea UE ar trebui exclusă în cazul acțiunilor care țin de anumite produse din domeniul apărării (arme de distrugere în masă și tehnologii asociate în ceea ce privește focoasele, arme și muniții interzise, precum și arme pe deplin autonome, care permit efectuarea de atacuri fără a necesita un control uman sau o intervenție umană semnificativă). Finanțarea din partea UE ar trebui exclusă în cazul acțiunilor care țin de anumite produse din domeniul apărării (arme de calibru mic și arme ușoare) dacă acțiunea în cauză este concepută în principal pentru operațiuni de export, mai exact în cazul în care niciun stat membru nu a solicitat desfășurarea acțiunii în cauză.

•  Experiența demonstrează că orice criteriu de eligibilitate bazat pe cota de proprietate va fi dificil de pus în practică, dată fiind complexitatea structurilor din acest domeniu.

•  Criteriile de atribuire ar trebui actualizate, având în vedere îmbunătățirea obiectivelor și a criteriilor de eligibilitate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Având în vedere cooperarea structurată permanentă în domeniul securității și apărării, convenită de 23 de state membre ale Uniunii Europene la 13 noiembrie 2017, astfel cum se prevede în Tratatul privind Uniunea Europeană, în special la articolul 42 alineatul (6) și la articolul 46, precum și în Protocolul nr. 10,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă și inovatoare. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia a descris numeroasele probleme structurale din sectorul european al apărării, care împiedică utilizarea eficientă a resurselor naționale în scopul punerii la dispoziție a capabilităților de apărare necesare pentru o politică eficientă de securitate și apărare comună (PSAC). Prin urmare, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea și dobândirea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, de a stimula o industrie de apărare europeană competitivă și inovatoare și de a contribui la autonomia tehnologică și industrială a Uniunii. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare. Fondul ar trebui să completeze bugetele naționale destinate apărării și să servească pentru a încuraja statele membre să investească mai mult în domeniul apărării. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării. Acesta ar trebui să îi permită Uniunii să introducă, în completarea programelor naționale, un efect de pârghie semnificativ asupra investițiilor naționale pentru a extinde cooperarea între statele membre și între industriile acestora. Prin urmare, pentru a realiza aceste obiective, este necesar, la nivelul Uniunii, să se consolideze cadrul instituțional pentru cooperarea dintre statele membre și întreprinderile din sectorul dezvoltării industriale în domeniul apărării.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a crea o piață europeană a apărării eficientă, inclusiv pentru ca acest program să aibă un impact real, este extrem de important să fie îndeplinite principalele condiții preliminare de reglementare, în special ca Directiva 2009/81/CE privind atribuirea contractelor în domeniul apărării să fie pusă în aplicare pe deplin.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, ar trebui instituit programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii în domeniul apărării cibernetice, inter alia prin sprijinirea cooperării între întreprinderi în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare. Programul ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, cu scopul de a consolida autonomia strategică și tehnologică a Uniunii în domeniul apărării, ar trebui instituit programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să aibă drept scop stabilirea și punerea în aplicare a unui proces de elaborare progresivă a unei politici de apărare comune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din TFUE, misiunea sa fiind aceea de a dezvolta capabilitățile moderne de care au nevoie forțele armate ale statelor membre și de a îmbunătăți securitatea acestora. Acest program ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii în domeniul apărării cibernetice, inter alia prin sprijinirea cooperării între întreprinderi, inclusiv între centrele de cercetare, în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării, conducând la o mai mare eficiență și la reducerea deșeurilor și a suprapunerilor pe piața din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare. Programul, precum și posibila continuare a acestuia după 2020, indiferent de forma în care se realizează aceasta, ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Pentru o mai bună valorificare a economiilor de scară în industria de apărare, programul ar trebui să sprijine cooperarea între întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de produse și de tehnologii de apărare.

(3)  Pentru o mai bună valorificare a economiilor de scară în industria de apărare, programul ar trebui să sprijine cooperarea între întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de produse și de tehnologii de apărare, prin promovarea unei piețe mai integrate, prin rentabilizarea investițiilor și prin prevenirea dublării capacităților și a cheltuielilor. Trebuie reținut faptul că, potrivit unor studii, Uniunea ar putea economisi între 25 și 100 de miliarde de euro pe an prin consolidarea cooperării în domeniul apărării.

Justificare

Unul dintre principalele obiective ale acestei legislații este reducerea risipei asociate cheltuielilor în domeniul apărării ale statelor membre.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Programul ar trebui implementat în conformitate deplină cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului6. Finanțarea poate lua, în special, forma unor subvenții. Se pot utiliza instrumente financiare sau achiziții publice atunci când este cazul.

(5)  Programul ar trebui implementat în conformitate deplină cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului6. Finanțarea poate lua, în special, forma unor subvenții și a unor achiziții publice pentru pregătirea unor studii. De asemenea, în viitor, se pot utiliza instrumente financiare pe baza experienței acumulate în cadrul prezentului program, în special pentru componenta legată a capabilități a Fondului european de apărare după 2020. În ceea ce privește perioada de aplicare a următorului CFM, Comisia ar trebui să pună la dispoziție resursele financiare necesare pentru a lansa următorul program. Comisia ar trebui să demareze lucrările pregătitoare, evaluarea și propunerile relevante cât mai curând posibil.

_________________

_________________

6 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

6 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Justificare

Achizițiile publice ar trebui utilizate numai pentru pregătirea unor studii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului, în practică, niciun proiect de colaborare între întreprinderi nu va fi lansat în cazul în care statele membre nu au căzut de acord în prealabil să sprijine astfel de proiecte. După ce au definit prioritățile comune în materie de capabilități de apărare la nivelul Uniunii și, de asemenea, după ce au luat în considerare, după caz, inițiativele de colaborare la nivel regional, statele membre identifică și consolidează cerințele militare și definesc specificațiile tehnice ale proiectului. Ele pot, de asemenea, să numească un responsabil de proiect responsabil cu conducerea activității legate de dezvoltarea unui proiect de colaborare.

(7)  După ce au definit prioritățile comune în materie de capabilități de apărare la nivelul Uniunii prin Planul de dezvoltare a capabilităților, luând în considerare, de asemenea, procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea, și în vederea îndeplinirii nivelului de ambiție al Uniunii convenit de Consiliu în concluziile sale din 14 noiembrie 2016 și aprobat de Consiliul European la 15 decembrie 2016, statele membre identifică și consolidează cerințele militare și definesc specificațiile tehnice ale proiectului. Ele pot, de asemenea, să numească un responsabil de proiect responsabil cu conducerea activității legate de dezvoltarea unui proiect de colaborare.

Justificare

Programul trebuie să se bazeze pe procedurile existente pentru identificarea priorităților comune privind capabilitățile de apărare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În cazul în care o acțiune sprijinită de program este gestionată de un responsabil de proiect desemnat de statele membre, Comisia ar trebui să informeze responsabilul de proiect înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari.

(8)  În cazul în care o acțiune sprijinită de program este gestionată de un responsabil de proiect desemnat de statele membre, Comisia ar trebui să consulte responsabilul de proiect cu privire la progresele înregistrate în cadrul acțiunii înainte de executarea plății către beneficiarul acțiunii eligibile, astfel încât responsabilul de proiect să poată garanta că termenele sunt respectate de către beneficiari.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să afecteze exporturile de produse, de echipamente sau de tehnologii și nu ar trebui să afecteze libertatea de acțiune a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din domeniul apărării. Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să aducă atingere politicilor de export ale statelor membre privind produsele din domeniul apărării.

(9)  Sprijinul financiar din partea Uniunii nu ar trebui să afecteze exporturile de produse, de echipamente sau de tehnologii și nu ar trebui să afecteze libertatea de acțiune a statelor membre în ceea ce privește politicile în domeniul exportului de produse din domeniul apărării. Sprijinul financiar din partea Uniunii nu trebuie să aducă atingere politicilor de export ale statelor membre privind produsele din domeniul apărării, reglementate prin Decizia 2008/944/PESC.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini elaborarea progresivă a unei politici de apărare comune și competitivitatea industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor europene existente în domeniul apărării.

Justificare

Este vorba despre elaborarea progresivă a unei politici de apărare comune; consolidarea EDTIB prin intermediul măsurilor EDIDP este un mijloc pentru atingerea acestui obiectiv general.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere faptul că programul vizează în special consolidarea cooperării dintre întreprinderile din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei întreprinderi situate în cel puțin două state membre diferite.

(11)  Având în vedere faptul că programul vizează în special consolidarea cooperării dintre întreprinderile din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei întreprinderi situate în cel puțin trei state membre diferite.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Colaborarea transfrontalieră în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor specificații tehnice comune. Absența sau nivelul limitat al specificațiilor tehnice comune au condus la o complexitate sporită, la întârzieri și la costuri exagerate în faza de dezvoltare. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție pentru a beneficia de sprijinul acordat de Uniune în cadrul acestui program. Acțiunile care au ca obiectiv sprijinirea procesului de creare a unei definiții comune a specificațiilor tehnice ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în cadrul programului.

(12)  Colaborarea transfrontalieră în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor specificații tehnice comune care să promoveze interoperabilitatea. Absența sau nivelul limitat al specificațiilor tehnice comune au condus la o complexitate sporită, la întârzieri și la costuri exagerate în faza de dezvoltare. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție pentru a beneficia de sprijinul acordat de Uniune în cadrul acestui program. Acțiunile care au ca obiectiv sprijinirea procesului de creare a unei definiții comune a specificațiilor tehnice ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în cadrul programului.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Întrucât programul urmărește sporirea competitivității industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune și controlate efectiv de către statele membre sau de resortisanți ai acestora ar trebui să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de contractanți în acțiunile finanțate în cadrul programului nu trebuie să se afle pe teritoriul unei țări terțe.

(13)  Întrucât programul urmărește sporirea competitivității, a eficienței cooperării și a nivelului de integrare din cadrul industriei de apărare a Uniunii, precum și întărirea autonomiei Uniunii în domeniul apărării pe plan strategic și tehnologic, numai entitățile stabilite în Uniune și controlate efectiv de către statele membre sau de resortisanți ai acestora ar trebui să fie eligibile pentru sprijin financiar, în calitate de beneficiari direcți sau de subcontractanți. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de contractanți în acțiunile finanțate în cadrul programului nu trebuie să se afle pe teritoriul unei țări terțe și nu trebuie să facă obiectul niciunui control sau restricții din partea țărilor terțe sau a întreprinderilor ori entităților publice din țări terțe. Țările terțe nu ar trebui să aibă nicio influență în ceea ce privește utilizarea resurselor materiale, nemateriale și umane și nu ar trebui să le poată impune nicio restricție. O întreprindere controlată de țări terțe sau de entități din țări terțe sau filiale ale unor întreprinderi din țări terțe situate pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie eligibilă dacă sprijinul Uniunii respectă pe deplin interesele de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre și dacă statele membre care participă la program îi acordă întreprinderii respective o autorizare de securitate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul instituțional al Uniunii ar garanta în mod continuu o cooperare consolidată între întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, contribuie în mod direct la obiectivele programului. Astfel de proiecte ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

(14)  Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul instituțional al Uniunii, cooperare convenită și semnată de miniștrii afacerilor externe și de miniștrii apărării din 23 de state membre la 13 noiembrie 2017, ar garanta în mod continuu o cooperare consolidată între întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, contribuie în mod direct la obiectivele programului. Astfel de proiecte ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Alte procese coordonate a Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare regionale și internaționale, cum ar fi cele în contextul NATO, care deservesc interese de securitate și de apărare, pot fi, de asemenea, luate în considerare.

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare din statele membre ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii, astfel cum au fost definite în contextul politicii externe și de securitate comune (PESC) și al politicii de securitate și apărare comune (PSAC). Acest proces ar trebui să permită, de asemenea, menținerea și dezvoltarea competențelor și a know-how-ului din industria apărării în statele membre și să contribuie la consolidarea autonomiei industriale și tehnologice a Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă (PESCO), vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. Planurile naționale de punere în aplicare a PESCO ale statelor membre, care cuprind acțiuni concrete, ar trebui coordonate cu programul. După caz, inițiativele regionale și internaționale de cooperare în materie de capabilități, cum ar fi cele în contextul NATO, care deservesc interese de securitate și de apărare, ar trebui de asemenea să fie luate în considerare și nu ar trebui să conducă la duplicarea eforturilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Este necesar ca statele membre să acționeze în mod individual și în mod colectiv în vederea dezvoltării, producerii și utilizării operaționale a aeronavelor, a vehiculelor și a navelor fără pilot la bord. Utilizarea operațională a sistemelor respective include efectuarea de atacuri asupra unor obiective militare. Activitățile de cercetare și dezvoltare asociate cu dezvoltarea unor astfel de sisteme, pentru uz civil și militar, au fost sprijinite prin fonduri ale Uniunii și se preconizează că acest sprijin va fi acordat și în viitor, eventual și în cadrul prezentului program. Nicio dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui să constituie un obstacol în calea utilizării legitime a tehnologiilor sau produselor dezvoltate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire.

(18)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere, în vederea consolidării cererii europene de apărare. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire.

Justificare

Trebuie să se evite ca programul să fie văzut ca o modalitate de a promova exporturile noastre de arme (prin competitivitate).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 20 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atunci când se referă la crearea de prototipuri, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare.

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 30 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, care includ o parte a costului indirect al acțiunii, în sensul articolului 126 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, atunci când se referă la crearea de prototipuri de sistem, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Dat fiind că sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității sectorului și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Comisia nu ar trebui să aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile va fi definit prin contract de către beneficiari.

(20)  Dat fiind că sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității sectorului și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Uniunea nu ar trebui să aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile va fi definit prin contract de către beneficiari. Rezultatele acțiunilor care primesc finanțare în cadrul programului nu ar trebui să facă obiectul vreunui control sau al vreunei restricții din partea unei țări terțe sau a unei entități dintr-o țară terță.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru multianual în conformitate cu obiectivele programului. Comisia ar trebui asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet format de statele membre (denumit în continuare „comitetul programului”). Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să permită o astfel de participare transfrontalieră a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiunebeneficieze de o parte din bugetul general.

(21)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru multianual în conformitate cu obiectivele programului, în special cu cel de promovare a competitivității. Comisia ar trebui asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet format de statele membre în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (denumit în continuare „comitetul programului”). Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să pună în evidență rolul întreprinderilor mici și mijlocii (al IMM-urilor) și al întreprinderilor cu capitalizare medie, precum și participarea transfrontalieră a acestora și ca, prin urmare, un procent de cel puțin 20 % din bugetul generalfie menținut ca rezervă pentru a sprijini o astfel de acțiune.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare pentru a examina activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global.

(25)  Până la sfârșitul primului an de punere în aplicare, Comisia ar trebui să elaboreze un raport intermediar privind progresele înregistrate, iar la sfârșitul programului, un raport de punere în aplicare. Aceste rapoarte vor analiza dezvoltarea competențelor industriale și a capacităților de apărare, precum și coerența cu obiectivele de politică externă ale Uniunii și ale statelor sale membre și activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Rapoartele ar trebui, de asemenea, să analizeze și să promoveze participarea transfrontalieră a IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea acestora la lanțul valoric global. Rapoartele ar trebui să includă, de asemenea, informații privind originea beneficiarilor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Comisia și statele membre ar trebui să asigure cea mai largă promovare posibilă a programului pentru a spori eficacitatea acestuia și, prin urmare, pentru a îmbunătăți competitivitatea industriei de apărare și capabilitățile de apărare ale statelor membre.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul are următoarele obiective:

Pentru a realiza obiectivul elaborării progresive a unei politici de apărare comune în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din TFUE, pentru a îmbunătăți colaborarea dintre statele membre și libertatea de acțiune a statelor membre și a Uniunii, precum și pentru a alinia cerințele legate de politica externă și de securitate cu capacitățile operaționale, în conformitate cu prioritățile comune în materie de capabilități de apărare convenite de statele membre în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC), programul are următoarele obiective:

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să promoveze competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor în faza de elaborare;

(a)  să promoveze competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare din Uniune și să asigure dobândirea autonomiei tehnologice și industriale prin sprijinirea acțiunilor desfășurate pe teritoriul Uniunii în faza de elaborare a tehnologiilor și a produselor din domeniul apărării;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să sprijine și să stimuleze cooperarea dintre întreprinderi, inclusiv dintre întreprinderile mici și mijlocii, în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii;

(b)  să sprijine, să stimuleze și să uniformizeze cooperarea transfrontalieră dintre întreprinderi, inclusiv prin promovarea participării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a întreprinderilor cu capitalizare medie și a centrelor de cercetare în cadrul lanțurilor valorice ale tehnologiilor sau produselor de apărare, evitând în același timp suprapunerea competențelor industriale și efectele de excludere a investițiilor naționale în domeniul apărării; dacă este cazul și ținând seama de faptul că ar trebui evitată duplicarea inutilă, ar trebui de asemenea să fie luate în considerare inițiativele de cooperare regionale sau internaționale, cum ar fi cele din contextul NATO, care deservesc interesele de securitate și de apărare ale Uniunii;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să încurajeze o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și să contribuie la eliminarea decalajelor dintre cercetare și dezvoltare.

(c)  să încurajeze o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare, contribuind astfel la eliminarea decalajelor dintre cercetare și dezvoltare prin încurajarea producției de produse și tehnologii care au făcut obiectul activităților de cercetare și, astfel, să sprijine competitivitatea industriei europene de apărare pe piața internă și pe piața globală, inclusiv, dacă este cazul, prin consolidare;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să promoveze interoperabilitatea și o mai bună standardizare, necesare creării proiectelor de colaborare, și să sprijine procesul de creare a unei definiții comune a specificațiilor tehnice.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Asistența financiară a Uniunii este pusă în aplicare de Comisie astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, direct sau indirect, prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară entităților enumerate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament.

3.  Asistența financiară a Uniunii este pusă în aplicare de Comisie astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care statele membre desemnează un șef de proiect, Comisia efectuează plata către beneficiarii eligibili după informarea șefului de proiect.

4.  Statele membre desemnează un șef de proiect care derulează contractul în numele lor și care informează Comisia cu privire la data la care trebuie efectuată plata către beneficiarii eligibili. Beneficiarii eligibili desemnează, în cadrul consorțiului, propriul șef de proiect, care cooperează cu șeful de proiect desemnat de statele membre.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul oferă sprijin pentru acțiuni care acoperă atât faza de dezvoltare a produselor și tehnologiilor noi, cât și faza de modernizare a celor existente, în legătură cu:

1.  Programul oferă sprijin pentru acțiuni care acoperă atât faza de dezvoltare a produselor și tehnologiilor noi, cât și faza de modernizare a celor existente, fapt care va permite crearea unei reale valori adăugate pe teritoriul Uniunii, cu referire la următoarele elemente:

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  studii, cum ar fi studiile de fezabilitate și alte măsuri însoțitoare;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și specificațiile tehnice pe care s-a bazat proiectarea;

(a)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și specificațiile tehnice pe care s-a bazat proiectarea, care pot include teste parțiale pentru reducerea riscurilor într-un mediu industrial sau reprezentativ;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  studii, cum ar fi studiile de fezabilitate și alte măsuri însoțitoare.

(f)  dezvoltarea de tehnologii sau de bunuri care măresc eficiența pe întreaga durată a ciclului de viață al produselor și al tehnologiilor din domeniul apărării.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunea este realizată prin intermediul unei cooperări între cel puțin trei întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin două state membre diferite. Întreprinderile beneficiare nu sunt controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu se controlează reciproc.

2.  Acțiunea este realizată prin intermediul unei cooperări între cel puțin trei întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite și este deschisă participării altor întreprinderi din alte state membre.Niciuna dintre cele trei întreprinderi beneficiare nu este controlată efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau acestea nu se controlează reciproc.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Rezultatele acțiunilor din cadrul programului nu sunt supuse sub nicio formă controlului vreunei țări sau entități terțe stabilite în afara Uniunii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când se referă la acțiunile definite la literele (b)-(f) de la alineatul (1), acțiunea trebuie să se bazeze pe specificațiile tehnice comune.

4.  Atunci când se referă la acțiunile definite:

 

(a)  la litera (a) de la alineatul (1), acțiunea trebuie să se bazeze pe o cerință comună privind capabilitățile;

 

(b)  la litera (-a) și la literele (b)-(e) de la alineatul (1), acțiunea trebuie să se bazeze pe specificațiile tehnice comune, promovând interoperabilitatea.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Acțiunile referitoare la produse legate de armele de distrugere în masă și tehnologiile conexe asociate focoaselor, acțiunile referitoare la produse legate de arme și muniții interzise, de arme care nu respectă dreptul umanitar internațional, cum ar fi munițiile cu dispersie și aspectele conexe, în conformitate cu Convenția privind munițiile cu dispersie, minele terestre anti-personal și aspectele conexe, în conformitate cu Convenția privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, armele incendiare, inclusiv fosforul alb, munițiile pe bază de uraniu sărăcit, precum și acțiunile legate de arme complet autonome care permit efectuarea de atacuri fără a necesita un control uman semnificativ nu sunt eligibile. Acțiunile referitoare la produse legate de armele de calibru mic și armele ușoare nu sunt eligibile, în cazul în care acțiunile respective sunt concepute în principal pentru operațiuni de export, mai exact în cazul în care niciun stat membru nu a solicitat desfășurarea acțiunii în cauză.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii sunt întreprinderi care au sediul în Uniune, în care statele membre și/sau resortisanți ai acestora dețin peste 50 % din întreprindere și au controlul efectiv asupra acesteia în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare. În plus, infrastructura, toate echipamentele, activele și resursele utilizate de către participanți, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului nu trebuie să fie situate pe teritoriul unei țări terțe, pe întreaga durată a acțiunii.

1.  Beneficiarii și subcontractanții acestora sunt întreprinderi publice sau private care au sediul în Uniune. Infrastructura, toate echipamentele, activele și resursele utilizate de către beneficiari, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului nu trebuie să fie situate pe teritoriul unei țări terțe, pe întreaga durată a acțiunii sau a procesului de producție. Modul în care sunt utilizate infrastructurile, echipamentele, activele și resursele nu este supus controlului sau restricțiilor din partea țărilor terțe sau a entităților din țări terțe. Întreprinderea care controlează în ultimă instanță beneficiarii trebuie să aibă sediul pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Prin derogare de la alineatul (1), cu condiția ca acest lucru să nu contravină intereselor de securitate și apărare ale Uniunii, astfel cum au fost stabilite în cadrul politicii externe și de securitate comune, în conformitate cu titlul V din TUE și cu condiția să existe garanții suficiente pentru protejarea intereselor respective, se aplică următoarele dispoziții:

 

(a)  produsele, activele sau tehnologiile care nu se află pe teritoriul Uniunii pot fi utilizate de către beneficiari în situațiile în care în Uniune nu există un înlocuitor echivalent, cu condiția ca acest lucru să nu contravină intereselor de securitate și de apărare ale Uniunii;

 

(b)  beneficiarii pot coopera cu întreprinderi care au sediul în afara teritoriului Uniunii în activitățile finanțate în cadrul programului. Respectivele întreprinderi nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul programului. Beneficiarii păstrează și mențin accesul la toate drepturile de proprietate intelectuală asociate acțiunii în cauză ale întreprinderilor stabilite în afara teritoriului Uniunii, necesare pentru a proteja interesele strategice ale Uniunii și ale statelor membre, astfel cum se menționează în prezentul regulament, în programul de lucru și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul programului;

 

(c)  o IMM situată într-un stat membru al SEE poate participa la activități în calitate de subcontractant în cazul în care contribuția sa este indispensabilă pentru finalizarea unui proiect și în care același bun și/sau serviciu nu poate fi obținut de la o IMM situată pe teritoriul unui stat membru.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În cazul în care o entitate din cadrul lanțului de aprovizionare, indiferent de nivelul de subcontractare, intervine în cazul unei etape critice a procesului sau în cazul unui volum substanțial al activității, aceasta trebuie să respecte aceleași criterii de eligibilitate ca și beneficiarii și subcontractanții acestora.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  În cazul în care se produce o schimbare în ceea ce privește controlul efectiv al unei întreprinderi care participă la program, întreprinderea în cauză ar trebui să informeze fără întârziere Comisia și autoritatea competentă din statul membru în care este stabilită.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Întreprinderile care dețin conturi bancare, direct sau prin intermediul filialelor sau al societăților în participație, în jurisdicții clasificate de OCDE sau de Uniune drept paradisuri fiscale, nu sunt eligibile pentru finanțare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Statele membre, în cooperare cu Agenția Europeană de Apărare și cu Serviciul European de Acțiune Externă, ar trebui să se asigure că informațiile despre program sunt distribuite în mod adecvat pentru a garanta faptul că IMM-urile au acces la informațiile legate de program.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare solicitant declară, în scris, că este pe deplin conștient de și respectă legislația națională și a Uniunii aplicabilă și reglementările privind activitățile din domeniul apărării.

Fiecare membru al unui consorțiu care dorește să participe la o acțiune declară, în scris, că este pe deplin conștient de și respectă legislația națională și a Uniunii aplicabilă și reglementările privind activitățile din domeniul apărării, inclusiv Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar, regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare și legislația națională privind controlul exporturilor.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe unul dintre ei să acționeze drept coordonator; acest coordonator este numit în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant.

1.  În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe unul dintre ei să acționeze drept coordonator; acest coordonator este numit în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant. Coordonatorul raportează cu regularitate instituțiilor Uniunii cu privire la stadiul acțiunilor finanțate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern care stabilește drepturile și obligațiile lor privind implementarea acțiunii în conformitate cu acordul de grant, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător prevăzute în programul de activitate sau în cererea de propuneri.

2.  Membrii unui consorțiu care participă la o acțiune încheie un acord intern care stabilește drepturile și obligațiile lor privind implementarea acțiunii, inclusiv chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală în ceea ce privește produsele noi, în conformitate cu acordul de grant, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător prevăzute în programul de activitate sau în cererea de propuneri.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Criterii de atribuire

Criterii de atribuire

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează pe baza următoarelor criterii cumulative:

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează într-o manieră transparentă, pe baza unor parametri obiectivi și măsurabili, ținând cont de obiectivul general al programului și în special de obiectivul referitor la sprijinirea, stimularea și uniformizarea cooperării transfrontaliere între întreprinderi pe baza următoarelor criterii:

 

(- a)  contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea tehnologiilor de apărare care contribuie la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților sau al Procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea și, dacă este cazul, în contextul acordurilor de cooperare regionale și internaționale; și

(a)  excelență

(a)  contribuția la excelență, performanță industrială și competitivitate, prin capacitatea de a demonstra că activitățile propuse duc la realizarea unor îmbunătățiri măsurabile și avantaje semnificative față de produsele sau tehnologiile existente sau în cazul în care proiectul urmărește dezvoltarea unei tehnologii critice sau revoluționare; și

 

(aa)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre și surse private de finanțare; și

(b)  contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei de apărare și, prin urmare, la promovarea autonomiei industriale a Uniunii în domeniul tehnologiilor de apărare; și

(b)  contribuția la inovare, în special prin demonstrarea faptului că acțiunile propuse includ concepte și abordări inovatoare sau noi, noi îmbunătățiri tehnologice promițătoare sau aplicarea unor tehnologii sau concepte care nu au fost aplicate anterior în sectorul apărării și, astfel, la dezvoltarea tehnologică a industriei de apărare și, prin urmare, la promovarea autonomiei industriale a Uniunii în ceea ce privește cerințele referitoare la capabilități din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC);

 

(ba)  contribuția la unificarea specificațiilor tehnice;

 

(bb)  proporția din bugetul global al acțiunii care este alocată astfel încât să permită participarea IMM-urilor stabilite în Uniune, care aduc valoare adăugată, fie în calitate de membri ai consorțiului, fie în calitate de subcontractanți, și, în special, a IMM-urilor care nu sunt stabilite în statele membre în care își au sediul întreprinderile din cadrul consorțiului;

 

(bc)  contribuția la o mai mare eficiență și la reducerea costurilor în industria europeană de apărare prin reducerea dublărilor și suprapunerilor;

 

(bd)  cooperarea transfrontalieră intensificată sau nouă;

(c)  contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea tehnologiilor de apărare care contribuie la prioritățile în materie de capabilități stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii; și

 

(d)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre; și

 

(e)  pentru acțiunile descrise la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e), contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că statele membre s-au angajatproducă șiachiziționeze în comun produsul final sau tehnologia, într-un mod coordonat, inclusiv prin achiziții publice comune, după caz.

(e)  pentru acțiunile descrise la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e), contribuția la sporirea eficienței și a gradului de integrare a sectorului european al apărării prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că statele membre și-au declarat intenția de a produce și a achiziționa în comun sau intenționează să utilizeze,dețină saumențină în comun produsul final sau tehnologia, într-un mod coordonat.

[Literele (c) și (d) din textul Comisiei au devenit literele (-a) și, respectiv, (aa) în amendamentul Parlamentului. Literele (-a) și (aa), sunt, de asemenea, modificate.]

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu poate depăși 20 % din costul total al acțiunii, în cazul în care aceasta se referă la crearea de prototipuri. În toate celelalte cazuri, asistența poate acoperi inclusiv costul total al acțiunii.

1.  Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu poate depăși 30% din costul eligibil al acțiunii, în cazul în care aceasta se referă la acțiuni de creare de prototipuri, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (1) litera (b). În toate celelalte cazuri, asistența poate acoperi inclusiv costul total al acțiunii.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O acțiune realizată de un beneficiar menționat la articolul 7 alineatul (2) poate să beneficieze de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare.

2.  O acțiune realizată de un beneficiar menționat în contextul cooperării structurate permanente în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) poate să beneficieze de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dacă un consorțiu elaborează o acțiune astfel cum este definită la articolul 6 alineatul (1) și se angajează să aloce cel puțin 5 % din costul eligibil al acțiunii unor IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie care își au sediul în Uniune, acesta poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu un număr de puncte procentuale echivalent cu procentul din costul acțiunii alocat IMM-urilor, dar nu mai mult de 10 puncte procentuale. Acest procent de finanțare suplimentară poate fi majorat cu un procent echivalent cu dublul costurilor acțiunii atribuite IMM-urilor stabilite în statele membre ale Uniunii, altele decât cele în care au sediul întreprinderile din cadrul consorțiului care nu sunt IMM-uri.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia nu deține produsele sau tehnologiile care rezultă din respectivele acțiuni și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la acțiune.

Uniunea nu deține produsele sau tehnologiile care rezultă din respectivele acțiuni și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la acțiune.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului.

2.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului, tipul de finanțare și bugetul alocat, angajamentul statelor membre de a finanța punerea lor în aplicare, precum și categoriile dorite de acțiuni eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (1), inclusiv, după caz, metodologia de evaluare, care precizează coeficienții de corecție și pragurile minime pentru îndeplinirea criteriilor de atribuire.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul de lucru asigură faptul că o parte credibilă din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

3.  Programul de lucru, al cărui obiectiv este promovarea cooperării europene, asigură faptul că o parte relevantă de cel puțin 20 % din bugetul general este alocată acțiunilor specifice care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor și/sau a întreprinderilor cu capitalizare medie; programul de lucru stabilește, de asemenea, o anumită categorie de proiecte dedicate IMM-urilor și/sau întreprinderilor cu capitalizare medie.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Propunerile depuse în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie, asistată de experți independenți, pe baza criteriilor de atribuire stabilite la articolul 10.

2.  Propunerile depuse în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie, asistată de experți independenți care urmează să fie validați la cerere de către statele membre, pe baza criteriilor de eligibilitate și de atribuire stabilite la articolele 6, 7, 8, 9 și 10. Cooperarea strânsă dintre guverne (în calitate de clienți unici), industrii (în calitate de furnizori principali) și organizațiile de cercetare și tehnologie este esențială pentru succesul programului.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator.

1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și este constituit din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei. Agenția Europeană de Apărare este invitată să contribuie în calitate de observator. Serviciul European de Acțiune Externă contribuie de asemenea la activitatea comitetului prin intermediul structurilor sale competente.

Justificare

Se precizează faptul că AEA poate asista la lucrările comitetului și poate lua cuvântul, însă fără a vota. Același principiu se aplică și în cazul SEAE. Această situație reflectă funcționarea Comitetului director al AEA, doar că AEA și Comisia își inversează rolurile.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Justificare

Întrucât în domeniul apărării responsabilitatea principală este deținută de statele membre, Comisia poate să acționeze numai în cazul în care comitetul programului emite un aviz pozitiv.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia întocmește un raport de evaluare și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. El analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiecte puse în aplicare în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global.

2.  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei întocmesc un raport de evaluare și îl transmit Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. El analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră, inclusiv cea a întreprinderilor cu capitalizare medie, la proiecte puse în aplicare în temeiul programului, precum și participarea întreprinderilor cu capitalizare medie la lanțurile valorice ale tehnologiilor sau produselor din domeniul apărării. În plus, raportul cuprinde informații cu privire la originea beneficiarilor și, dacă este posibil, la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Înainte de încheierea primului an de desfășurare a programului, Comisia prezintă un raport intermediar privind progresele înregistrate, care va include o evaluare a guvernanței programului, ratele de execuție, rezultatele atribuirii proiectelor, inclusiv implicarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie și gradul lor de participare transfrontalieră, precum și finanțarea acordată în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/12 al Comisiei, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Programului european de dezvoltare a industriei de apărare menit să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE

Referințe

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

15.6.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ioan Mircea Paşcu

25.9.2017

Examinare în comisie

11.10.2017

22.11.2017

14.12.2017

 

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

15

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Kati Piri, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Janusz Zemke

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Tiemo Wölken, Bogdan Andrzej Zdrojewski

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Jonás Fernández, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Kati Piri, Janusz Zemke

15

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

S&D

Eugen Freund, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Pascal Durand, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Bodil Valero

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru bugete (25.1.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

(COM(2017)0294 – C8‑0180/2017 – 2017/0125(COD))

Raportor pentru aviz: Esteban González Pons

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În prezent, menținerea securității frontierelor noastre reprezintă o adevărată provocare pentru cetățenii europeni, datorită creșterii instabilității și a intensificării conflictelor, nu numai în vecinătatea noastră, ci și în întreaga lume. Îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui să facă parte dintr-o strategie pe termen lung care să îi permită UE să facă față amenințărilor viitoare și să își protejeze cetățenii. După cum au demonstrat evenimentele recente, nu este posibil să încredințăm o parte din această responsabilitate crucială și strategică aliaților cu care am colaborat dintotdeauna.

Menținerea unei poziții de lider în domeniul tehnologic este esențială pentru ca Uniunea să rămână un actor puternic pe scena internațională, dar acest obiectiv nu ar trebui realizat în detrimentul politicilor sociale; prin urmare, cooperarea ar trebui încurajată, cu scopul de a maximiza rezultatele investițiilor statelor membre în sectorul apărării și de a spori calitatea acestora.

După cum subliniază Comisia Europeană, în Uniunea Europeană există 178 de tipuri de sisteme de armament diferite, în timp ce în Statele Unite ale Americii numărul acestora este de 30. În Europa există mai mulți producători de elicoptere decât guverne în măsură să le cumpere. În plus, în ciuda faptului că cheltuielile efectuate de UE în domeniul apărării se ridică la jumătate din cele ale SUA, investițiile noastre în acest sector nu sunt nici pe jumătate la fel de eficiente. Impactul acestei lipse de cooperare este extrem de profund, având în vedere că aceasta generează costuri care se situează, conform estimărilor, între 25 și 100 de miliarde EUR anual.

Raportorul pentru aviz salută programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), care constituie un prim pas în direcția îmbunătățirii competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE și o primă inițiativă menită să reducă suprapunerile și să remedieze problema lipsei economiilor de scară. În plus, raportorul pentru aviz sprijină poziția Parlamentului European, care a pus în evidență în mod constant nevoia de a utiliza noi credite pentru a finanța acest program, pentru a nu pune în pericol realizarea actualelor programe și priorități ale Uniunii.

În plus, nu ar trebui să uităm că cercetarea și dezvoltarea în domeniul apărării ar putea, de asemenea, să aducă beneficii societății noastre, având în vedere că internetul, GPS-ul și chiar ochelarii de soare au fost, la început, invenții menite să fie utilizate în sectorul militar.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă și inovatoare. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea și dobândirea unor capabilități adecvate și suficiente de apărare care să îi permită să răspundă provocărilor în materie de securitate, precum și să stimuleze o industrie de apărare europeană competitivă, transparentă, eficientă și inovatoare – care să asigure un lanț de aprovizionare sustenabil – și să contribuie la autonomia strategică și la independența tehnologică și industrială a Uniunii. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare, care să consolideze sinergiile și eficiența bugetară, în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare. Fondul ar trebui să completeze bugetele naționale utilizate în acest scop și ar trebui să încurajeze statele membre să investească mai mult în domeniul apărării și în strategiile comune de apărare ale Uniunii. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, ar trebui instituit programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii în domeniul apărării cibernetice, inter alia prin sprijinirea cooperării între întreprinderi în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare. Programul ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, ar trebui instituit programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii și să consolideze independența Uniunii în domeniul apărării și al securității, inter alia în domeniul apărării cibernetice prin sprijinirea cooperării între întreprinderi în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare. Programul ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Pentru a asigura finanțarea programului din bugetul general al Uniunii, ar trebui să se aloce suma de 500 de milioane EUR în prețuri curente. Având în vedere faptul că programul reprezintă o inițiativă nouă, care nu a fost prevăzută atunci când a fost adoptat cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-20201a, precum și pentru a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, această sumă ar trebui să fie pusă la dispoziție exclusiv din marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual și/sau prin mobilizarea instrumentelor speciale relevante ale CFM. Suma finală ar trebui să fie autorizată de Parlamentul European și de Consiliu prin intermediul procedurii bugetare anuale.

 

______________________

 

1a  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Programul ar trebui implementat în conformitate deplină cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului6. Finanțarea poate lua, în special, forma unor subvenții. Se pot utiliza instrumente financiare sau achiziții publice atunci când este cazul.

(5)  Programul ar trebui implementat în conformitate deplină cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului6. Finanțarea poate lua, în special, forma unor subvenții. Se pot utiliza instrumente financiare sau achiziții publice atunci când este cazul. Comisia ar trebui să examineze posibilitatea de a utiliza și mai mult potențialul unor forme de finanțare alternative granturilor (instrumente financiare și contracte de achiziții publice), astfel încât acestea să devină o sursă mai importantă de finanțare pentru acest program în contextul următorului cadru financiar multianual.

_________________

_________________

6 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

6 (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2015 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, protecția proprietății intelectuale, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor existente în domeniul apărării dezvoltate în cadrul Uniunii de către statele membre.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În cazul în care un consorțiu de întreprinderi dorește să participe la o acțiune eligibilă în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii ia forma unui grant, consorțiul trebuie să desemneze dintre membrii săi un coordonator care va fi principalul punct de contact cu Comisia.

(15)  În cazul în care un consorțiu de întreprinderi dorește să participe la o acțiune eligibilă în cadrul programului și asistența financiară a Uniunii ia forma unui grant, a unui instrument financiar sau a unui contract de achiziții publice, consorțiul trebuie să desemneze dintre membrii săi un coordonator care va fi principalul punct de contact cu Comisia.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Alte procese coordonate a Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare regionale și internaționale, cum ar fi cele în contextul NATO, care deservesc interese de securitate și de apărare, pot fi, de asemenea, luate în considerare.

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să permită menținerea și dezvoltarea competențelor și a know-how-ului din industria de apărare a Uniunii și să contribuie la consolidarea autonomiei tehnologice și industriale a acesteia. Aceasta ar trebui, de asemenea, să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Alte procese ale Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare regionale și internaționale, cum ar fi cele în contextul NATO, care deservesc interese de securitate și de apărare, pot fi, de asemenea, luate în considerare.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire.

(18)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 20 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atunci când se referă la crearea de prototipuri, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare.

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu ar trebui să depășească 20 % din totalul costurilor acțiunilor care se referă la crearea de prototipuri. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Dat fiind că sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității sectorului și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Comisia nu ar trebui să aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile va fi definit prin contract de către beneficiari.

(20)  Dat fiind că sprijinul din partea Uniunii vizează consolidarea competitivității sectorului și nu se referă decât la faza specifică de dezvoltare, Comisia nu ar trebui să aibă dreptul de proprietate sau drepturi de proprietate intelectuală asupra produselor sau tehnologiilor care rezultă din acțiunile finanțate. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile va fi definit prin contract de către beneficiari, în conformitate cu dreptul intern.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru multianual în conformitate cu obiectivele programului. Comisia ar trebui asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet format de statele membre (denumit în continuare „comitetul programului”). Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să permită o astfel de participare transfrontalieră a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiune să beneficieze de o parte din bugetul general.

(21)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru multianual în conformitate cu obiectivele programului. Comisia ar trebui asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet format de statele membre (denumit în continuare „comitetul programului”). Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să permită o astfel de participare transfrontalieră a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiune să beneficieze de o parte fixă de cel puțin 20 % din bugetul general.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Ar trebui să i se acorde Parlamentului European statutul de observator în cadrul Comitetului statelor membre.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare pentru a examina activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global.

(25)  La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare pentru a examina activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global. În plus, Comisia ar trebui să elaboreze un raport intermediar privind punerea în aplicare, ale cărui constatări ar trebui să fie puse la dispoziția colegislatorilor în timp util, înainte de adoptarea finală a actului legislativ menit să asigure continuarea programului de dezvoltare industrială în domeniul apărării, care ar urma să fie instituit în temeiul viitorului CFM.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să promoveze competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor în faza de elaborare;

(a)  să promoveze autonomia tehnologică și industrială a Uniunii, precum și competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei sale de apărare prin sprijinirea acțiunilor în faza de elaborare;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să sprijine și să stimuleze cooperarea dintre întreprinderi, inclusiv dintre întreprinderile mici și mijlocii, în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii;

(b)  să sprijine și să stimuleze cooperarea dintre întreprinderi, inclusiv dintre IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie, în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii, promovând compatibilitatea, interoperabilitatea și standardizarea, în special prin definirea unor specificații tehnice comune aferente acestora;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2019-2020 se stabilește la 500 de milioane EUR în prețuri curente.

Cuantumul pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2019-2020 se stabilește la 500 de milioane EUR în prețuri curente, sumă care urmează să fie pusă la dispoziție exclusiv din marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 și/sau prin mobilizarea instrumentelor speciale relevante ale CFM.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii sunt întreprinderi care au sediul în Uniune, în care statele membre și/sau resortisanți ai acestora dețin peste 50 % din întreprindere și au controlul efectiv asupra acesteia în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare. În plus, infrastructura, toate echipamentele, activele și resursele utilizate de către participanți, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului nu trebuie să fie situate pe teritoriul unei țări terțe, pe întreaga durată a acțiunii.

1.  Beneficiarii și subcontractanții lor sunt întreprinderi care au sediul în Uniune, în care statele membre și/sau resortisanți ai acestora dețin peste 50 % din întreprindere și au controlul efectiv asupra acesteia în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare. În plus, infrastructura, toate echipamentele, activele și resursele utilizate de către participanți, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului sunt situate pe teritoriul Uniunii pe întreaga durată a acțiunii. Modul în care sunt utilizate infrastructura, echipamentele, activele și resursele nu este supus controlului sau restricțiilor din partea unei țări terțe sau a unei entități din afara UE.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe unul dintre ei să acționeze drept coordonator; acest coordonator este numit în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant.

1.  În cazul în care asistența financiară a Uniunii se acordă prin intermediul unui grant, membrii oricărui consorțiu care doresc să participe la o acțiune îl desemnează pe unul dintre ei să acționeze drept coordonator; acest coordonator este numit în acordul de grant. Coordonatorul este principalul punct de contact între membrii consorțiului în relațiile cu Comisia sau cu organismul de finanțare relevant, cu excepția unor dispoziții contrare în acordul de grant sau în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de grant. Asistența financiară a Uniunii poate lua, de asemenea, forma unui instrument financiar sau a unui contract de achiziții publice.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează pe baza următoarelor criterii cumulative:

Acțiunile propuse pentru finanțare în cadrul programului se evaluează pe baza obiectivelor stabilite la articolul 2 și pe baza următoarelor criterii cumulative:

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  excelență

(a)  excelența tehnologică și industrială;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  numărul de state membre implicate în proiect; și

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea tehnologiilor de apărare care contribuie la prioritățile în materie de capabilități stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii; și,

(c)  contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin îmbunătățirea tehnologiilor de apărare care contribuie la implementarea priorităților în materie de capabilități de apărare convenite de către statele membre în cadrul Uniunii în contextul planului de dezvoltare a capabilităților sau al procesului anual coordonat de revizuire privind apărarea; și

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre; și

(d)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre și dubla utilizare a tehnologiilor dezvoltate; și

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului.

2.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului și prevede cel puțin o categorie de proiecte destinate în mod specific IMM-urilor.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul de lucru asigură faptul că o parte credibilă din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

3.  Programul de lucru asigură faptul că cel puțin 20 % din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit cooperarea între IMM-urile din mai multe state membre.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Propunerile depuse în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie, asistată de experți independenți, pe baza criteriilor de atribuire stabilite la articolul 10.

2.  Propunerile depuse în urma cererii de propuneri sunt evaluate de Comisie, asistată de experți naționali independenți din UE, pe baza criteriilor de atribuire stabilite la articolul 10.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare este invitată în calitate de observator.

1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Agenția Europeană de Apărare și Parlamentul European sunt invitați în calitate de observatori.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia monitorizează regulat punerea în aplicare a programului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 966/2012. În acest scop, Comisia trebuie să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

1.  Comisia monitorizează și evaluează în mod regulat punerea în aplicare a programului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. În acest scop, Comisia trebuie să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia întocmește un raport de evaluare și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. El analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiecte puse în aplicare în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global.

2.  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia întocmește un raport de evaluare și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. El analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiecte puse în aplicare în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global. Acesta evaluează și impactul asupra exporturilor de arme care beneficiază de program.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În timp util înainte de încheierea prezentului program, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă pentru continuarea programului de dezvoltare industrială în domeniul apărării, asigurând, în același timp, finanțarea adecvată în noul cadru financiar multianual. Înainte de adoptarea finală a actului legislativ pertinent, colegiuitorii au la dispoziție constatările unui raport intermediar privind punerea în aplicare pe care Comisia îl elaborează în acest sens.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Programul finanțează entități care respectă legislația aplicabilă a UE și standardele adoptate la nivel internațional și la nivelul UE și, prin urmare, nu susțin, în temeiul prezentului regulament, proiecte care contribuie la spălarea banilor, la finanțarea terorismului sau la frauda și la evaziunea fiscală.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

Referințe

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

15.6.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Esteban González Pons

14.7.2017

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

10

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Dietmar Köster, Monika Smolková

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Monika Smolková, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Indrek Tarand

10

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

S&D

Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Monika Vana

1

0

ECR

Richard Ashworth

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (24.1.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

(COM(2017)0294 – C8‑0180/2017 – 2017/0125(COD))

Raportoare pentru aviz: Anneleen Van Bossuyt

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul și propunerea Comisiei

Planul de acțiune european în domeniul apărării al Comisiei, adoptat în noiembrie 2016, a fost salutat de Consiliul European, iar Comisia a fost invitată să prezinte propuneri în prima jumătate a anului 2017. O propunere principală a Planului de acțiune european în domeniul apărării este de a înființa un Fond european de apărare pentru a sprijini investițiile în cercetarea comună și în dezvoltarea comună de echipamente și tehnologii de apărare - astfel, fondul ar trebui să fie constituit din două componente distincte, dar complementare, și anume o componentă de cercetare și una legată de capabilități.

Prezenta propunere, privind un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, se încadrează în componenta legată de capabilități, având drept scop să contribuie la capacitatea de inovare a industriei europene de apărare și la competitivitatea sa, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020.

Potrivit propunerii Comisiei: beneficiarii sunt întreprinderi cu sediul în Uniune; Uniunea ar urma să ofere asistență financiară, în principal sub formă de granturi; acțiunile eligibile ar trebui să fie realizate prin intermediul unei cooperări între cel puțin 3 întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin 2 state membre; rata finanțării este limitată la 20 % din costul total al acțiunii, în cazul în care aceasta se referă la crearea de prototipuri; beneficiarii care dezvoltă o acțiune în contextul cooperării structurate permanente (PESCO) vor fi eligibili pentru o majorare a finanțării; bugetul programului ar fi de 500 de milioane EUR. Propunerea de regulament include măsuri referitoare la industria de apărare a Uniunii, iar Comisia utilizează articolul 173 (politica industrială) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ca temei juridic al propunerii.

Poziția raportoarei pentru aviz din partea Comisiei IMCO

Raportoarea pentru aviz salută, în principiu, propunerea Comisiei. Deși obiectivul principal este de a favoriza competitivitatea industriei de apărare, inclusiv din perspectiva pieței interne, un astfel de instrument poate fi sprijinit: În ciuda faptului că instrumentele existente ale pieței interne oferă soluții pentru cooperarea eficace între statele membre și pentru crearea de economii de scară, fragmentarea pieței apărării persistă; raportoarea este convinsă că măsuri suplimentare, cum ar fi finanțarea UE specifică, ar putea contribui la inițierea unui număr de proiecte de dezvoltare a cooperării, care, altfel, nu ar demara, precum și la crearea unei baze pentru o integrare progresivă a pieței europene în acest sector.

În același timp și în măsura în care fondurile Uniunii sunt cheltuite, este important pentru raportoare ca, în pofida particularităților sectorului apărării, să fie garantat un nivel maxim de transparență și ca programul să rămână cât mai deschis cu putință.

Prin urmare, raportoarea consideră că propunerea poate fi îmbunătățită din mai multe puncte de vedere și prezintă amendamente care au drept scop:

•  Creșterea participării necesare a întreprinderilor și statelor membre de la trei și respectiv două la opt și respectiv șase; cerințele de participare propuse de Comisie stabilesc un prag foarte scăzut în așa fel încât sprijinul Uniunii nu poate fi cu adevărat justificat. Proiectele finanțate ar trebui să promoveze cooperarea europeană, iar acest lucru poate fi realizat numai dacă pragurile de participare vor fi majorate;

•  Îmbunătățirea legăturilor dintre obiectivele programului cu criteriile de atribuire, precum și cu cerințele de evaluare/raportare;

•  Clarificarea criteriului de atribuire referitor la angajamentul statelor membre de a achiziționa în comun, pentru a se asigura faptul că nu există nicio îndoială cu privire la măsura în care se aplică Directiva 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării;

•  Permiterea participării, dacă este necesar, a unor întreprinderi cu sediul într-un stat terț, în condițiile în care acest lucru este prevăzut în programul de lucru; în acest mod, proiectele importante care servesc obiectivelor programului și necesită participarea unei întreprinderi dintr-o țară terță ar putea fi totuși eligibile; în acest sens, abordarea adoptată în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală poate fi mai prudentă;

•  Permiterea unei anumite flexibilități (deși norma ar trebui să o constituie cooperarea intensificată a întreprinderilor europene), în cazuri excepționale justificate, cu privire la numărul de participanți, tipul de participanți și locul de stabilire;

•  Stimularea cooperării intensificate (număr mare de participanți și state membre) și participarea semnificativă a IMM-urilor prin adăugarea de criterii de atribuire corespunzătoare;

•  Reducerea contribuției financiare maxime pentru alte acțiuni decât cele de creare de prototipuri la un nivel maxim de 50 % și creșterea sa până la 100 % dacă aceste acțiuni sunt întreprinse de IMM-uri;

•  Eliminarea sprijinului financiar suplimentar (10 %) pentru proiecte PESCO, pentru a nu discrimina și pentru a stimula cooperarea statelor membre noi;

•  Solicitarea unei evaluări și raportări anuale pentru acest program cu durata de doi ani, cu atât mai mult cu cât acesta este considerat un proiect-pilot în cadrul unui viitor program multianual și având în vedere că nicio evaluare de impact cuprinzătoare nu a fost finalizată pentru această propunere;

•  Reducerea bugetului programului de la 500 de milioane la 355 de milioane EUR. Potrivit Comisiei, 145 de milioane EUR vor fi realocate de la programul MIE de succes, care investește, printre altele, în activități esențiale de stimulare a digitalizării.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă și inovatoare. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării.

(1)  În Planul de acțiune european în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, Comisia s-a angajat să completeze, să sprijine și să consolideze eforturile de colaborare ale statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților de apărare cu scopul de a răspunde provocărilor în materie de securitate, precum și pentru a stimula o industrie de apărare europeană competitivă și inovatoare și pentru a crea o piață a apărării mai integrată în Europa care să răspundă simultan și la prețuri accesibile diferitelor necesități în materie de securitate ale statelor membre. Ea a propus, în special, să lanseze un Fond european de apărare în vederea sprijinirii investițiilor în activități comune de cercetare și dezvoltare pentru echipamente și tehnologii de apărare. Fondul va sprijini cooperarea pe parcursul întregului ciclu al dezvoltării de produse și de tehnologii în domeniul apărării. El ar trebui să completeze bugetele naționale destinate apărării și să încurajeze statele membre să investească mai mult în sectorul apărării.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE, ar trebui instituit programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității industriei de apărare a Uniunii în domeniul apărării cibernetice, inter alia prin sprijinirea cooperării între întreprinderi în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare. Programul ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

(2)  Pentru a contribui la sporirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE și pentru a întări autonomia strategică a Uniunii, ar trebui instituit un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (denumit în continuare „programul”). Programul ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității și performanței industriei de apărare a Uniunii, printre altele, a industriei de apărare cibernetică, ținând seama de evoluțiile în ceea ce privește viteza și complexitatea atacurilor cibernetice, prin sprijinirea cooperării între întreprinderi în faza de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării. Faza de dezvoltare, care urmează după faza de cercetare și tehnologie, implică riscuri și costuri care împiedică în continuare exploatarea rezultatelor cercetării și au un impact negativ asupra competitivității industriei de apărare a UE. Prin sprijinirea fazei de dezvoltare, programul ar contribui la o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și ar contribui la acoperirea decalajului dintre cercetare și producție, precum și la promovarea tuturor formelor de inovare. Programul ar trebui să completeze activitățile desfășurate în conformitate cu articolul 182 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și nu acoperă producția de produse și de tehnologii din domeniul apărării.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Pentru o mai bună valorificare a economiilor de scară în industria de apărare, programul ar trebui să sprijine cooperarea între întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de produse și de tehnologii de apărare.

(3)  Fragmentarea piețelor europene ale apărării și numărul redus de proiecte de cooperare în domeniul apărării între statele membre duce la o duplicare inutilă a capacităților și a cheltuielilor. Pentru o mai bună valorificare a economiilor de scară în industria de apărare și pentru consolidarea pieței unice a apărării, programul ar trebui să sprijine cooperarea între întreprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de produse și de tehnologii de apărare, atât la nivelul contractanților principali, cât și al furnizorilor, în cazul în care sunt identificate cerințe convenite în comun în materie de capabilități și sunt abordate lipsa interoperabilității și lacunele tehnologice. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să sporească eficiența pieței unice în sectorul apărării, ceea ce ar însemna, în cele din urmă, un raport preț-calitate mai bun pentru statele membre.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Bugetul programului nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra implementării programelor din care sunt efectuate realocările și, prin urmare, ar trebui finanțat în principal din marja globală pentru angajamente, din marja globală pentru plăți și din instrumentul de flexibilitate.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În conformitate cu obiectivul de promovare a autonomiei strategice a Uniunii, atunci când se acordă sprijin financiar din partea Uniunii prin intermediul programului, ar trebui să se dea prioritate produselor și tehnologiilor dezvoltate prin intermediul programului în cazul în care statele membre intenționează să achiziționeze produse sau tehnologii disponibile pe piața europeană.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului, în practică, niciun proiect de colaborare între întreprinderi nu va fi lansat în cazul în care statele membre nu au căzut de acord în prealabil să sprijine astfel de proiecte. După ce au definit prioritățile comune în materie de capabilități de apărare la nivelul Uniunii și, de asemenea, după ce au luat în considerare, după caz, inițiativele de colaborare la nivel regional, statele membre identifică și consolidează cerințele militare și definesc specificațiile tehnice ale proiectului. Ele pot, de asemenea, să numească un responsabil de proiect responsabil cu conducerea activității legate de dezvoltarea unui proiect de colaborare.

(7)  Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului, în practică, niciun proiect de colaborare între întreprinderi nu va fi lansat în cazul în care statele membre nu au căzut de acord în prealabil să sprijine astfel de proiecte. După ce au definit prioritățile comune în materie de capabilități de apărare în contextul politicii de securitate și apărare comune și în cadrul cooperării structurate permanente la nivelul Uniunii și, de asemenea, după ce au luat în considerare, după caz, inițiativele de colaborare la nivel regional, statele membre identifică și consolidează cerințele în materie de apărare și definesc specificațiile tehnice ale proiectului.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea industriei de apărare a Uniunii prin reducerea riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații tehnice comune, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul va urmări, de asemenea, modernizarea produselor și a tehnologiilor existente în domeniul apărării.

(10)  Dat fiind că obiectivul programului este de a sprijini competitivitatea și integrarea industriei de apărare a Uniunii, precum și cooperarea dintre statele membre prin preluarea unei părți a riscurilor din faza de dezvoltare a proiectelor de cooperare, acțiunile legate de dezvoltarea de produse sau de tehnologii de apărare, și anume definirea unor specificații și standarde tehnice comune, proiectarea, crearea de prototipuri, testarea, calificarea și certificarea, studiile de fezabilitate și alte măsuri de sprijin ar trebui să fie eligibile pentru a beneficia de acesta. Programul ar trebui să urmărească, de asemenea, dezvoltarea semnificativă a produselor și a tehnologiilor existente în domeniul apărării.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Având în vedere faptul că programul vizează în special consolidarea cooperării dintre întreprinderile din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei întreprinderi situate în cel puțin două state membre diferite.

(11)  Având în vedere faptul că programul vizează în special consolidarea cooperării dintre întreprinderile publice și private din statele membre, o acțiune ar trebui să fie eligibilă pentru finanțare în cadrul programului numai în cazul în care este realizată printr-o cooperare între cel puțin trei întreprinderi situate în cel puțin trei state membre diferite.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Colaborarea transfrontalieră în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor specificații tehnice comune. Absența sau nivelul limitat al specificațiilor tehnice comune au condus la o complexitate sporită, la întârzieri și la costuri exagerate în faza de dezvoltare. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție pentru a beneficia de sprijinul acordat de Uniune în cadrul acestui program. Acțiunile care au ca obiectiv sprijinirea procesului de creare a unei definiții comune a specificațiilor tehnice ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în cadrul programului.

(12)  Colaborarea transfrontalieră în materie de dezvoltare a produselor și a tehnologiilor din domeniul apărării a fost adesea afectată de dificultatea de a conveni asupra unor specificații sau standarde tehnice comune și de a promova interoperabilitatea. Absența sau nivelul limitat al specificațiilor sau al standardelor tehnice comune au condus la o complexitate sporită, la întârzieri și la costuri exagerate în faza de dezvoltare. Ajungerea la un acord cu privire la specificațiile sau standarde tehnice comune ar trebui să reprezinte o condiție principală pentru a beneficia de sprijinul acordat de Uniune în cadrul acestui program. Acțiunile care au ca obiectiv sprijinirea procesului de creare a unei definiții comune a specificațiilor sau a standardelor tehnice ar trebui, de asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în cadrul programului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Întrucât programul urmărește sporirea competitivității industriei de apărare a Uniunii, numai entitățile stabilite în Uniune și controlate efectiv de către statele membre sau de resortisanți ai acestora ar trebui să fie eligibile pentru sprijin. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile, bunurile și resursele utilizate de beneficiari și de contractanți în acțiunile finanțate în cadrul programului nu trebuie să se afle pe teritoriul unei țări terțe.

(13)  Întrucât programul urmărește să îmbunătățească eficiența cooperării și competitivitatea industriei de apărare a Uniunii și să consolideze autonomia strategică a Uniunii în domeniul apărării, numai entitățile care sunt stabilite în Uniune și își au structurile de conducere executivă acolo ar trebui să fie eligibile pentru sprijin financiar. Întreprinderile situate în țări terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la proiecte în cooperare cu beneficiarii, în cazul în care sunt situate într-o țară terță identificată în programul de lucru. În plus, pentru a se asigura protecția intereselor esențiale în materie de apărare și de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, infrastructura, facilitățile și bunurile utilizate de beneficiari și de contractanți în acțiunile finanțate în cadrul programului nu ar trebui să se afle pe teritoriul unei țări terțe. Beneficiarii și subcontractanții acestora nu ar trebui să facă obiectul controlului de către țări terțe sau de către entități din țări terțe, astfel cum se înțelege controlul, de exemplu, în politica în domeniul concurenței.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul instituțional al Uniunii ar garanta în mod continuu o cooperare consolidată între întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, contribuie în mod direct la obiectivele programului. Astfel de proiecte ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

(14)  Acțiunile eligibile elaborate în contextul cooperării structurate permanente în cadrul instituțional al Uniunii ar garanta în mod continuu o cooperare consolidată între întreprinderile din diferite state membre și, prin urmare, contribuie în mod efectiv la obiectivele programului. Astfel de proiecte ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru o rată mai ridicată de finanțare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Alte procese coordonate a Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare regionale și internaționale, cum ar fi cele în contextul NATO, care deservesc interese de securitate și de apărare, pot fi, de asemenea, luate în considerare.

(16)  Promovarea inovării și a dezvoltării tehnologice în industria de apărare a Uniunii ar trebui să se desfășoare în concordanță cu interesele de securitate ale Uniunii și în conformitate cu dreptul internațional. În consecință, contribuția acțiunii la realizarea acestor interese și la prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre ar trebui să servească drept criteriu de atribuire. În cadrul Uniunii, prioritățile în materie de capabilități de apărare comune sunt identificate în special prin Planul de dezvoltare a capabilităților. Planul de acțiune european în domeniul apărării publicat la 30 noiembrie 2016 de Comisie a scos în evidență nevoia de a fi optimizate sinergiile dintre sfera civilă și cea militară, în special în domeniul politicii spațiale, al securității cibernetice, al apărării cibernetice și al securității maritime. Alte procese coordonate a Uniunii, cum ar fi Procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD) și cooperarea structurată permanentă vor sprijini punerea în aplicare a priorităților relevante, prin intermediul cooperării consolidate. După caz, inițiativele de cooperare regionale și internaționale, cum ar fi cele desfășurate în contextul NATO, care deservesc interese de securitate și de apărare, ar trebui să fie, de asemenea, luate în considerare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate vor contribui la competitivitatea industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să producă și să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire.

(18)  Pentru a se asigura că acțiunile finanțate contribuie la competitivitatea și eficiența industriei europene de apărare, acestea ar trebui să fie orientate spre piață și axate pe cerere. Prin urmare, faptul că statele membre s-au angajat deja să dezvolte, să producă sau să obțină în comun un produs finit sau o tehnologie, eventual într-o manieră coordonată, ar trebui să fie luat în considerare în criteriile de atribuire. În toate cazurile, cerințele Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a ar trebui respectate pe deplin, inclusiv principiile transparenței și nediscriminării, iar excepțiile ar trebui permise numai în cadrul strict al directivei respective.

 

___________________

 

1a Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 20 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atunci când se referă la crearea de prototipuri, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Cuantumul costurilor eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperit pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare.

(19)  Asistența financiară din partea Uniunii în cadrul programului nu ar trebui să depășească 50 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii atunci când se referă la crearea de prototipuri, care este adesea cea mai costisitoare acțiune din faza de dezvoltare. Până la 75 % din costurile eligibile ar trebui, totuși, să fie acoperite de către Uniune pentru alte acțiuni în faza de dezvoltare și 100 % în ceea ce privește acțiunile întreprinse de IMM-uri.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Unul dintre obstacolele în calea creșterii nivelului de competitivitate a industriei europene de apărare și a orientării acesteia spre piață este acela că, în unele cazuri, statele membre sau autoritățile competente aleg să obțină produse de apărare noi fără o procedură adecvată de achiziții publice, pentru a ascunde informații cu privire la produsele obținute, chiar și în cazurile în care există puține motive sau nu există niciun motiv pentru a face acest lucru. În consecință, această situație ar trebui, de asemenea, analizată în cadrul programului și ar trebui luate măsuri adecvate pentru a face industria europeană de apărare mai competitivă și orientată spre piață, fără a genera costuri suplimentare pentru program.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru multianual în conformitate cu obiectivele programului. Comisia ar trebui asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet format de statele membre (denumit în continuare „comitetul programului”). Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să permită o astfel de participare transfrontalieră a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiune să beneficieze de o parte din bugetul general.

(21)  Comisia ar trebui să întocmească un program de lucru bienal în conformitate cu obiectivele programului. Comisia ar trebui asistată la stabilirea programului de lucru de către un comitet format de statele membre (denumit în continuare „comitetul programului”). Având în vedere politica Uniunii privind întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) ca element esențial pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale în Uniune și faptul că acțiunile sprijinite vor necesita în general o colaborare transnațională, este important ca programul de lucru să reflecte și să permită o astfel de participare transfrontalieră a IMM-urilor și ca, prin urmare, o astfel de acțiune să beneficieze de o parte din bugetul general, deoarece IMM-urile ocupă un loc central în cadrul bazei industriale europene de apărare și al lanțului valoric. În același timp, acestea constituie partea cea mai vulnerabilă a lanțului de aprovizionare din domeniul apărării în accesarea capitalului nou necesar pentru investiții noi.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului statelor membre. Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul statelor membre.

(22)  Pentru a beneficia de cunoștințele sale de specialitate în sectorul apărării, Agenției Europene de Apărare i se acordă statutul de observator în cadrul comitetului programului. Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui, de asemenea, să participe la comitetul programului.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  La sfârșitul programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare pentru a examina activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și, în cazul în care este posibil, a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global.

(25)  La sfârșitul fiecărui an al programului, Comisia ar trebui să elaboreze un raport de punere în aplicare și evaluare pentru a examina și evalua activitățile financiare prin prisma execuției financiare, a rezultatelor și a impactului. Acest raport ar trebui, de asemenea, să analizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiectele finanțate în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global. Dacă se consideră că participarea IMM-urilor este prea scăzută, Comisia ar trebui să analizeze cauzele acestei situații și ar trebui să propună fără întârziere noi măsuri adecvate, pentru a le permite IMM-urilor să își extindă participarea.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să promoveze competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor în faza de elaborare;

(a)  să promoveze competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a Uniunii prin sprijinirea acțiunilor transfrontaliere în faza de elaborare;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să sprijine și să stimuleze cooperarea dintre întreprinderi, inclusiv dintre întreprinderile mici și mijlocii, în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii;

(b)  să intensifice, să sprijine și să stimuleze cooperarea transfrontalieră dintre statele membre și întreprinderi în vederea sprijinirii acțiunilor integrate în cadrul pieței unice a apărării, inclusiv implicarea întreprinderilor mici și mijlocii, în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii sau de produse în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii, inclusiv dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică și a soluțiilor de securitate cibernetică pentru industria de apărare, și pentru a evita duplicarea eforturilor și a promova interoperabilitatea și standardizarea;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să încurajeze o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și să contribuie la eliminarea decalajelor dintre cercetare și dezvoltare.

(c)  să încurajeze o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării în materie de apărare și să contribuie la eliminarea decalajelor dintre cercetare și dezvoltare, în conformitate cu prioritățile în materie de capabilități de apărare stabilite de comun acord de către statele membre;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să contribuie la autonomia strategică a Uniunii în domeniul apărării prin dezvoltarea unei industrii europene de apărare autonome și consolidate în cadrul pieței unice, cu garantarea securității aprovizionării;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  să sprijine dezvoltarea și dobândirea de noi competențe de către lucrătorii din sectorul apărării.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cuantumul pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2019-2020 se stabilește la 500 de milioane EUR în prețuri curente.

Cuantumul pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2019-2020 se stabilește la 500 de milioane EUR în prețuri curente, sumă care urmează să fie pusă la dispoziție din marjele nealocate din cadrul plafoanelor cadrului financiar multianual 2014-2020, utilizându-se în special marja globală pentru angajamente, marja globală pentru plăți și instrumentul de flexibilitate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul oferă sprijin pentru acțiuni care acoperă atât faza de dezvoltare a produselor și tehnologiilor noi, cât și faza de modernizare a celor existente, în legătură cu:

1.  Programul identifică și oferă sprijin pentru acțiunile beneficiarilor în faza de dezvoltare care acoperă produsele și tehnologiile noi sau dezvoltarea substanțială a celor existente, în legătură cu:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și specificațiile tehnice pe care s-a bazat proiectarea;

(a)  proiectarea unui produs, a unor componente corporale sau necorporale sau a unei tehnologii în domeniul apărării, precum și specificațiile sau standardele tehnice pe care s-a bazat proiectarea;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acțiunea este realizată prin intermediul unei cooperări între cel puțin trei întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin două state membre diferite. Întreprinderile beneficiare nu sunt controlate efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu se controlează reciproc.

2.  Acțiunea este realizată prin intermediul unei cooperări între cel puțin trei întreprinderi care sunt stabilite în cel puțin trei state membre diferite. Întreprinderile beneficiare și oricare dintre subcontractanții lor care participă la acțiune nu sunt controlați efectiv, direct sau indirect, de către aceeași entitate sau nu se controlează reciproc.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când se referă la acțiunile definite la literele (b)-(f) de la alineatul (1), acțiunea trebuie să se bazeze pe specificațiile tehnice comune.

4.  Atunci când se referă la acțiunile definite la literele (b)-(f) de la alineatul (1), acțiunea se bazează pe specificații sau standarde tehnice comune care promovează interoperabilitatea.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Beneficiarii sunt întreprinderi care au sediul în Uniune, în care statele membre și/sau resortisanți ai acestora dețin peste 50 % din întreprindere și au controlul efectiv asupra acesteia în sensul articolului 6 alineatul (3), direct sau indirect printr-una sau mai multe întreprinderi intermediare. În plus, infrastructura, toate echipamentele, activele și resursele utilizate de către participanți, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în cadrul acțiunilor finanțate în cadrul programului nu trebuie să fie situate pe teritoriul unei țări terțe, pe întreaga durată a acțiunii.

1.  Beneficiarii și subcontractanții acestora sunt întreprinderi publice sau private care au sediul în Uniune, iar structurile lor de conducere executivă sunt situate în Uniune. Întreaga infrastructură, toate echipamentele și activele utilizate de către beneficiari, inclusiv de către subcontractanți și alte părți terțe, în scopul acțiunilor finanțate în cadrul programului trebuie să fie situate pe teritoriul statelor membre, pe întreaga durată a acțiunii.

 

Beneficiarii și subcontractanții acestora nu fac obiectul controlului de către țări terțe sau de către entități din țări terțe.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Condiții suplimentare de participare

 

1. Atunci când este cazul și dacă acest lucru se justifică în mod corespunzător, programul de lucru poate prevedea condiții suplimentare în funcție de cerințele specifice în materie de politică sau de natura și de obiectivele acțiunii, inclusiv condiții privind numărul și tipul participanților, precum și locul lor de stabilire.

 

2. După caz, beneficiarii pot coopera cu întreprinderi stabilite într-o țară terță identificată în programul de lucru.

 

Cooperarea menționată la primul paragraf are loc doar dacă astfel de întreprinderi dețin cunoștințe de specialitate relevante în ceea ce privește acțiunea eligibilă.

 

O întreprindere controlată de o țară terță sau de entități stabilite într-o țară terță pot coopera cu beneficiarii unei acțiuni în cazul în care statul membru în care este situat beneficiarul furnizează garanții suficiente, în conformitate cu proceduri naționale sau dispoziții contractuale eficace, că participarea întreprinderii respective la acțiune nu ar contraveni intereselor de securitate și apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre, astfel cum s-a stabilit în cadrul politicii externe și de securitate comune, în conformitate cu titlul V din TUE.

 

În sensul primului și celui de al doilea paragraf de la alineatul (2), țările membre ale NATO sunt întotdeauna eligibile.

 

3. Acțiunile eligibile sunt conforme cu sarcinile menționate la articolul 42 alineatul (1) din TUE privind menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale în acord cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei de apărare și, prin urmare, la promovarea autonomiei industriale a Uniunii în domeniul tehnologiilor de apărare; și

(b)  contribuția la inovarea și dezvoltarea tehnologică a industriei de apărare, precum și contribuția la consolidarea pieței unice a apărării;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la interesele de securitate și de apărare ale Uniunii prin consolidarea tehnologiilor de apărare care contribuie la prioritățile în materie de capabilități stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii; și

(c)  contribuția la politica de securitate și apărare comună (PSAC) prin consolidarea tehnologiilor de apărare care contribuie la punerea în aplicare a priorităților în materie de capabilități stabilite de comun acord de către statele membre în cadrul Uniunii și, acolo unde este cazul, la nivel regional sau internațional;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre; și

(d)  viabilitatea, în special prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că costurile eligibile rămase ale acțiunii sunt acoperite de alte instrumente de finanțare, cum ar fi contribuții ale statelor membre;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  pentru acțiunile descrise la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e), contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că statele membre s-au angajat să producă și să achiziționeze în comun produsul final sau tehnologia, într-un mod coordonat, inclusiv prin achiziții publice comune, după caz.

(e)  pentru acțiunile descrise la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(e), contribuția la competitivitatea industriei europene de apărare și la consolidarea pieței europene unice de apărare prin demonstrarea de către beneficiari a faptului că statele membre s-au angajat să dezvolte, să producă sau să achiziționeze în comun produsul final sau tehnologia, într-un mod coordonat, inclusiv prin achiziții publice comune, după caz, în conformitate cu Directiva 2009/81/CE privind achizițiile în domeniile apărării și securității;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  implicarea substanțială a IMM-urilor stabilite în Uniune care aduc valoare adăugată, fie în calitate de membri ai consorțiului, fie în calitate de subcontractanți, și, în special, a IMM-urilor care nu sunt stabilite în statele membre în care își au sediul celelalte întreprinderi din cadrul consorțiului;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  cooperarea transfrontalieră intensificată sau nouă.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu poate depăși 20 % din costul total al acțiunii, în cazul în care aceasta se referă la crearea de prototipuri. În toate celelalte cazuri, asistența poate acoperi inclusiv costul total al acțiunii.

1.  Asistența financiară din partea Uniunii prevăzută în cadrul programului nu depășește 50 % din costul total al acțiunii, în cazul în care aceasta se referă la crearea de prototipuri prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (b). Pentru toate celelalte acțiuni prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c)-(eb), asistența nu depășește 75 % din costul total al acțiunii și 100 % în cazul în care acțiunile sunt desfășurate de către IMM-uri.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care un consorțiu se angajează să aloce cel puțin 10 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunilor pentru IMM-urile stabilite în alte state membre decât cele în care sunt stabilite întreprinderile care fac parte din consorțiu, consorțiul respectiv poate beneficia de o rată de finanțare majorată cu 10 puncte procentuale suplimentare.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia nu deține produsele sau tehnologiile care rezultă din respectivele acțiuni și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la acțiune.

Comisia nu deține produsele sau tehnologiile care rezultă din respectivele acțiuni și nici nu poate revendica drepturi de proprietate intelectuală referitoare la acțiune. Produsele tehnologice dezvoltate sau fabricate cu ajutorul acestui fond european nu pot face obiectul transferului de tehnologie sau al oricărui drept de proprietate intelectuală în beneficiul unui stat terț din afara Uniunii Europene ori în beneficiul unui actor economic care nu ar fi supus controlului unui stat membru al Uniunii.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia adoptă un program de lucru multianual pentru durata programului, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2). Programul de lucru menționat trebuie să fie în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 2.

1.  Comisia adoptă un program de lucru bienal pentru durata programului, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului.

2.  Programul de lucru stabilește în detaliu categoriile de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului și legătura lor directă cu obiectivele prevăzute la articolul 2.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Programul de lucru asigură faptul că o parte credibilă din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

3.  Programul de lucru asigură faptul că o parte credibilă din bugetul general va veni în sprijinul acțiunilor care permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor, posibil pe baza unei categorii specifice de proiecte care se concentrează pe participarea transfrontalieră a IMM-urilor.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Programul de lucru identifică orice țară terță în care întreprinderile care cooperează cu beneficiarii ar putea fi situate în sensul articolului 7a.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Monitorizare și raportare

Monitorizare, evaluare și raportare

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia monitorizează regulat punerea în aplicare a programului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 966/2012. În acest scop, Comisia trebuie să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

1.  Comisia monitorizează și evaluează regulat punerea în aplicare a programului și raportează anual cu privire la progresele înregistrate, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 966/2012. În acest scop, Comisia trebuie să pună în aplicare măsurile de monitorizare necesare.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia întocmește un raport de evaluare și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultări cu statele membre și cu principalele părți interesate, raportul evaluează, în special, progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2. El analizează, de asemenea, participarea transfrontalieră a IMM-urilor la proiecte puse în aplicare în temeiul programului, precum și participarea IMM-urilor la lanțul valoric global.

2.  Pentru a încuraja o mai mare eficiență și eficacitate a acțiunilor viitoare ale Uniunii în materie de politică, Comisia întocmește rapoarte de evaluare anuale și le transmite Parlamentului European și Consiliului. Pornind de la consultările relevante cu statele membre și cu principalele părți interesate, rapoartele evaluează, în special, progresele înregistrate în legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 2, analizând totodată eficiența și eficacitatea acțiunilor sprijinite din perspectiva execuției financiare, a rezultatelor, a costurilor și, în cazul în care este posibil, a impacturilor. Ele analizează, de asemenea, diferitele criterii de atribuire prevăzute la articolul 10 și furnizează date relevante, inclusiv informații privind participarea IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie în cadrul proiectelor puse în aplicare și al lanțului valoric global.

 

În plus, raportul cuprinde informații cu privire la distribuirea drepturilor de proprietate intelectuală generate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

Referințe

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

15.6.2017

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Anneleen Van Bossuyt

12.7.2017

Examinare în comisie

21.11.2017

4.12.2017

 

 

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

8

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Edward Czesak, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tim Aker

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

EFDD

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Marco Zullo

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Javi López, Eva Maydell, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer

Jan Philipp Albrecht, Igor Šoltes

8

-

ECR

EFDD

ENF

S&D

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Tim Aker, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

Kerstin Westphal

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea Programului european de dezvoltare a industriei de apărare menit să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE

Referințe

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)

Data prezentării la PE

7.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

15.6.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

15.6.2017

BUDG

15.6.2017

IMCO

15.6.2017

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

AFET

5.10.2017

BUDG

5.10.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Françoise Grossetête

6.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

27.11.2017

11.1.2018

 

 

Data adoptării

21.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

12

2

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Data depunerii

26.2.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Janusz Korwin-Mikke

S&D

Martina Werner

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

S&D

Patrizia Toia

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate