ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработка)

26.2.2018 - (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Карима Дели
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2017/0146(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0038/2018
Внесени текстове :
A8-0038/2018
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработка)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0353),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0223/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2017 г.[1],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[2],

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 13 октомври 2017 г. до комисията по транспорт и туризъм съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0038/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]   Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]   OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Общи бележки

В контекста на преразглеждането на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт Парламентът поиска разширяване на приложното поле на този регламент. Той изтъкна значението на наличието на точни и пълни статистически данни относно превоза на товари и пътници, както и данни относно трансграничните връзки или оборудването на железопътната инфраструктура, снабдена със система ERTMS, с цел да се получи ясна представа за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), по-специално по отношение на железопътната мрежа. Парламентът не успя да постигне напредък в тази връзка в законодателния текст.

Въпреки това докладчикът припомня, че в контекста на Меморандума за разбирателство между Евростат и Комисията (ГД „Мобилност и транспорт“), подписан през 2016 г., ГД „Мобилност и транспорт“ се ангажира да изпълни искането на Парламента в рамките на преговорите относно преразглеждането на Регламента. Тя се ангажира по-специално да представи анализ на железопътните участъци, които са закрити, или на тези, в които е преустановено превозването на товари или на пътници, като взема предвид инфраструктурата и социално-икономическите и оперативните аспекти. За проектите, включени в мрежата TEN-T, Европейската комисия се ангажира да предостави по-подробен анализ.

Докладчикът припомня също така, че в контекста на Меморандума за разбирателство между Евростат и Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA), подписан през 2016 г., ERA се ангажира да улесни достъпа до данните относно дължината на релсите, оборудвани със системата ERTMS. ERA също се ангажира да предоставя ежегодно на Евростат данните относно броя на превозните средства, оборудвани с ERTMS, въз основа на Европейския регистър на разрешените типове превозни средства (ERATV) и Централния виртуален регистър на превозните средства (RVV CE).

Докладчикът подчертава, че е важно на лицата, определящи политиките, и на гражданите на ЕС да се предостави информацията, свързана с резултатите от политиките на Съюза в областта на транспорта и съответните инвестиции.

2. Бележки на докладчика

Предложението на Комисията се отнася до технически промени в контекста на процедурата по преработване. Комисията предлага да се заличи член 4, параграф 5. При преразглеждането на Регламента през 2016 г. съзаконодателите не предоставиха на Комисията правомощието да изменя приложенията към Регламента. Следователно член 4, параграф 5 вече не е актуален.

Поради това докладчикът не предлага изменение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2017)40899

Карима Дели

Председател на комисията по транспорт и туризъм

ASP 04F155

Брюксел

Относно:  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Уважаема госпожо Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, определена в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението и от консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 10 октомври 2017 г. комисията по правни въпроси единодушно[1] даде препоръка, че комисията по транспорт и туризъм, в качеството си на комисия, компетентна по въпроса, може да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група.

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Мади Делво, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Каролине Грасвандер-Хайнц, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Стефано Маулу, Ангелика Ниблер, Юлия Реда, Евелин Регнер, Павел Свобода, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Тадеуш Звефка, Луис де Грандес Паскуал.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 21 септември 2017 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт

COM(2017)0353 от 30.6.2017 г. – 2017/0146(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, разгледа горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

След като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт, консултативната работна група заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви съществени изменения освен тези, които са идентифицирани като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Статистика за железопътния транспорт (преработка)

Позовавания

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

Дата на внасяне

26.2.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност