BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

26.2.2018 - (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Karima Delli
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)


Procedure : 2017/0146(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0038/2018
Indgivne tekster :
A8-0038/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0353),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0223/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–  der henviser til skrivelse af 13. oktober 2017 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0038/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages, under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

1. Generelle bemærkninger

I forbindelse med revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport havde Parlamentet søgt at udvide anvendelsesområdet for forordningen. Det havde understreget betydningen af fuldstændige og nøjagtige statistiske oplysninger om gods- og passagertransport såvel som data om grænseoverskridende sammenkoblinger eller udstyr af jernbaneinfrastrukturer udstyret med ERTMS for at få et klart billede af udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), navnlig for så vidt angår jernbanenettet. Parlamentet opnåede ingen fremskridt i denne henseende i den lovgivningsmæssige tekst.

Ordføreren minder dog om, at inden for rammerne af aftalememorandummet (MOU) mellem Eurostat og Kommissionen (GD MOVE), der blev undertegnet i 2016, forpligtede GD MOVE sig til at efterkomme anmodningen fra Parlamentet i forhandlingerne om revisionen af forordningen. GD MOVE har navnlig forpligtet sig til at fremlægge en analyse af jernbanestrækninger, som er blevet nedlagt, eller hvor passagertransport eller fragttransport er ophørt, under hensyntagen til socioøkonomiske aspekter og infrastruktur samt den driftsmæssige situation. Hvad angår projekter, der tilhører TEN-T-nettet, forpligtede Kommissionen sig til at fremlægge mere detaljerede analyser.

Ordføreren minder også om, at i henhold til det aftalememorandum mellem Eurostat og Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), som blev undertegnet i 2016, har ERA forpligtet sig til at lette adgangen til data om længde af jernbanespor, der er udstyret med ERTMS. ERA har også forpligtet sig til hvert år at fremsende data til Eurostat om antallet af køretøjer udstyret med ERTMS på det europæiske register over godkendte køretøjstyper (ERATV) og det centrale virtuelle køretøjsregister (ECVVR).

Ordføreren understreger, at det er vigtigt, at beslutningstagerne og de europæiske borgere råder over de relevante oplysninger om resultaterne af EU's politikker på områderne transport og om investeringer til dette formål.

2. Ordførerens bemærkninger

Kommissionens forslag vedrører en teknisk tilpasning i forbindelse med en omarbejdning. Kommissionen foreslår at ophæve artikel 4, stk. 5. I forbindelse med revisionen af forordningen i 2016 tillagde medlovgiverne ikke Kommissionen beføjelser til at ændre bilagene til denne forordning. Artikel 4, stk. 5, er derfor forældet.

Ordføreren har derfor ikke foreslået ændringer.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2017)40899

Karima Delli

Formand for Transport- og Turismeudvalget

ASP 04F155

Bruxelles

Vedr.:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene.

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og i den rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

På mødet den 10. oktober 2017 vedtog Retsudvalget enstemmigt[1] at henstille, at Udvalget om Transport og Turisme som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104 i forretningsordenen.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Rapport underskrevet af formanden for den rådgivende gruppe.

  • [1]  Til stede ved den endelige afstemning: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 21. september 2017

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

COM(2017)0353 af 30.6.2017 – 2017/0146(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, mødtes den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester for at gennemgå ovennævnte forslag fra Kommissionen.

En gennemgang af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport resulterede i, at den rådgivende gruppe enstemmigt konkluderede, at forslaget ikke indebar andre indholdsmæssige ændringer end dem, der var angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver    Generaldirektør

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

Referencer

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Dato for høring af EP

30.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

Dato for indgivelse

26.2.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 9. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik