Menettely : 2017/0146(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0038/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0038/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2018 - 8.2
CRE 14/03/2018 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0070

MIETINTÖ     ***I
PDF 459kWORD 60k
26.2.2018
PE 613.367v03-00 A8-0038/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Karima Delli

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

OIKAISUT/LISÄYKSET
CONTENTSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

CONTENTSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0353),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0223/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan liikenne- ja matkailuvaliokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 13. lokakuuta 2017 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0038/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

1. Yleisiä huomioita

Rautatieliikenteen tilastoja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tarkistamisen yhteydessä Euroopan parlamentti halusi laajentaa asetuksen soveltamisalaa. Parlamentti piti tärkeänä, että käytettävissä on kattavia ja täsmällisiä tilastotietoja rahti- ja matkustajaliikenteestä sekä tietoja rajat ylittävistä yhteyksistä ja rautatieinfrastruktuureista, jotka on varustettu Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmällä (ERTMS). Näin voitaisiin saada selkeä kuva Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T), etenkin rautatieverkon, kehityksestä. Parlamentti ei onnistunut saamaan säädöstekstiin mainitun kaltaisia parannuksia.

Esittelijä muistuttaa kuitenkin, että Eurostatin ja komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston vuonna 2016 allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjassa kyseinen pääosasto sitoutui vastaamaan parlamentin vaatimukseen asetuksen tarkistamista koskevissa neuvotteluissa. Se sitoutui muun muassa toimittamaan selvityksen rataosuuksista, jotka on purettu tai joilla rahti- tai matkustajaliikenne on lakkautettu, ottaen huomioon infrastruktuurin ja sosioekonomiset näkökohdat sekä operatiiviset tilanteet. Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevista hankkeista komissio sitoutui toimittamaan yksityiskohtaisemman selvityksen.

Esittelijä muistuttaa niin ikään, että Eurostatin ja Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) vuonna 2016 allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjassa ERA sitoutui helpottamaan pääsyä ERTMS-järjestelmällä varustettujen rataosuuksien pituutta koskeviin tietoihin. ERA sitoutui myös toimittamaan vuosittain Eurostatille tiedot kalustosta, joka on varustettu ERTMS-järjestelmällä, raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisen rekisterin (ERATV) ja keskitetyn virtuaalisen kalustorekisterin (VVR) perusteella.

Esittelijä painottaa, että on tärkeää antaa poliittisille päättäjille ja unionin kansalaisille merkityksellisiä tietoja unionin toiminnan tuloksista liikenteen ja siihen tehtyjen investointien alalla.

2. Esittelijän huomioita

Komission ehdotus koskee teknistä mukauttamista uudelleenlaatimisen yhteydessä. Komissio ehdottaa 4 artiklan 5 kohdan poistamista. Kun asetusta tarkistettiin vuonna 2016, lainsäätäjät eivät antaneet komissiolle toimivaltaa muuttaa asetuksen liitteitä. Kyseinen 4 artiklan 5 kohta on siis vanhentunut.

Sen vuoksi esittelijä ei ole ehdottanut tarkistuksia.


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2017)40899

Karima Delli

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja

ASP 04F155

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Kokouksessaan 10. lokakuuta 2017 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa yksimielisesti(1), että asiasta vastaava liikenne- ja matkailuvaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan allekirjoittama raportti.

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 21. syyskuuta 2017

LAUSUNTO

  EUROOPAN PARLAMENTILLE  NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

    THE COMMISSION

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2017)0353, 30.6.2017 – 2017/0146(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä käsitteli edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen rautatieliikenteen tilastoista 16. joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, ja totesi yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston oikeudellinen   Pääjohtaja

        neuvonantaja      


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rautatieliikenteen tilastot (uudelleenlaadittu teksti)

Viiteasiakirjat

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 9. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö