Eljárás : 2017/0146(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0038/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0038/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2018 - 8.2
CRE 14/03/2018 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0070

JELENTÉS     ***I
PDF 550kWORD 59k
26.2.2018
PE 613.367v03-00 A8-0038/2018

a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Karima Delli

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0353),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0223/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett, 2017. október 13-i levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0038/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogi aktusok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottság javaslatával és figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

1. Általános megjegyzések

A vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálata keretében a Parlament ki kívánta terjeszteni a rendelet alkalmazási körét. Ennek során hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az áru- és személyszállításra vonatkozóan teljes körű és pontos statisztikai adatok álljanak rendelkezésre, a határokon átnyúló összeköttetésekre és az ERTMS rendszerrel felszerelt vasúti infrastruktúrák berendezéseire vonatkozó adatokkal együtt, hogy így világos képet lehessen alkotni a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T), ezen belül különösen a vasúti hálózat fejlődéséről. A jogalkotási szövegben a Parlamentnek nem sikerült előrelépést tennie ebben az irányban.

Ugyanakkor az előadó emlékeztet arra, hogy az Eurostat és a Bizottság (DG MOVE) közötti, 2016-ban aláírt egyetértési megállapodás keretében a DG MOVE vállalta, hogy a Parlament kérésével összhangban tárgyalásokat folytat a rendelet felülvizsgálatáról. Ezen belül arra vállalt kötelezettséget, hogy elemzést készít azokról a vasúti szakaszokról, amelyeket felszámoltak vagy ahol az áru- vagy személyszállítási tevékenység megszűnt, figyelembe véve az infrastruktúrát, a társadalmi-gazdasági szempontokat és az operatív helyzeteket. A TEN-T hálózathoz tartozó projektek esetében a Bizottság részletesebb elemzés készítésére vállalt kötelezettséget.

Az előadó arra is emlékeztet, hogy az Eurostat és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) közötti, 2016-ban aláírt egyetértési megállapodás keretében az ERA vállalta, hogy megkönnyíti az ERTMS rendszerrel felszerelt sínpályák hosszára vonatkozó adatokhoz való hozzáférést. Az ERA arra is kötelezte magát, hogy évente adatokat szolgáltat az Eurostatnak az ERTMS rendszerrel felszerelt járművek számáról az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása (ERATV) és a központi virtuális járműnyilvántartás (EC VVR) alapján.

Az előadó hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a politikai döntéshozók és az európai polgárok releváns információkat kapjanak a közlekedéssel kapcsolatos uniós politikák, illetve az e célt szolgáló beruházások eredményeivel kapcsolatban.

2. Az előadó észrevételei

A Bizottság javaslata egy átdolgozási eljárás útján megvalósuló technikai kiigazításra irányul. A Bizottság a 4. cikk (5) bekezdésének törlését javasolja. A rendelet 2016-os felülvizsgálatakor ugyanis a társjogalkotók nem ruházták fel a Bizottságot a rendelet mellékleteinek módosítására vonatkozó hatáskörrel, így a 4. cikk (5) bekezdése elavulttá vált.

Ezért az előadó nem terjesztett elő egyetlen módosítást sem.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2017)40899

Karima Delli

elnök, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

ASP 04F155

Brüsszel

Tárgy:  Javaslat a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Tisztelt Elnök Asszony!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradó részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre nyomós indokok alapján szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport által ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen a Jogi Bizottság 2017. október 10-i ülésén egyhangúlag(1) azt javasolta a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport elnöke által aláírt jelentés

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Szájer József, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2017. szeptember 21.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

    A TANÁCS

    A BIZOTTSÁG

Javaslat a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

COM(2017)0353 of 30.6.2017 – 2017/0146(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport megvizsgálta a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot.

A vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet átdolgozására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Vasúti közlekedési statisztikák (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.1.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

Benyújtás dátuma

26.2.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat