Ziņojums - A8-0038/2018Ziņojums
A8-0038/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija)

26.2.2018 - (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Karima Delli
(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)


Procedūra : 2017/0146(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0038/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0038/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0353),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0223/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 12. decembra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu[2],

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 13. oktobra vēstuli Transporta un tūrisma komitejai saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0038/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]    Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]    OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

1. Vispārīgas piezīmes

Pārskatot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa transporta statistiku, Parlaments vēlējās paplašināt šīs regulas darbības jomu. EP uzsvēra, cik svarīgi ir pilnīgi un precīzi statistikas dati par kravu un pasažieru pārvadājumiem, kā arī dati par pārrobežu savienojumiem vai ar ERTMS sistēmu aprīkotām dzelzceļa infrastruktūras iekārtām, lai gūtu skaidru priekšstatu par Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstību, jo īpaši attiecībā uz dzelzceļa tīklu. Līdz šim Parlaments šajā sakarībā tiesību akta tekstā nav spējis panākt nekādu virzību.

Tomēr referente atgādina, ka Saprašanās memorandā (SM) starp Eurostat un Komisiju (DG MOVE), kurš parakstīts 2016. gadā, Mobilitātes un transporta ĢD ir apņēmies reaģēt uz Parlamenta lūgumu sarunu ietvaros par regulas pārskatīšanu. Jo īpaši viņa ir apņēmusies sniegt analīzi par dzelzceļa posmiem, kuri ir demontēti vai kuros vairs nenotiek pasažieru vai kravas pārvadājumi, ņemot vērā infrastruktūru un sociālekonomiskos aspektus, kā arī ekspluatācijas apstākļus. Attiecībā uz projektiem, kas ietilpst TEN-T, Komisija apņēmās sniegt sīkāku analīzi.

Referente arī atgādina, ka saskaņā ar saprašanās memorandu starp Eurostat un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru (EDzA), kurš parakstīts 2016. gadā, EDzA ir apņēmusies atvieglot piekļuvi datiem attiecībā uz tādu sliežu garumu, kuras aprīkotas ar ERTMS sistēmu. EDzA ir arī apņēmusies katru gadu sniegt Eurostat datus par to transportlīdzekļu skaitu, kuri ir aprīkoti ar ERTMS sistēmu, balstoties uz Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistru (EARTR) un centrālo ritekļu virtuālo reģistru (CRVR).

Referente uzsver, ka ir svarīgi, lai politikas veidotājiem, kā arī Eiropas iedzīvotājiem tiktu nodrošināta attiecīgā informācija par ES politikas virzienu transporta jomā un šajā nolūkā paredzēto ieguldījumu rezultātiem.

2. Referentes komentāri

Komisijas priekšlikums attiecas uz tehniskiem pielāgojumiem saistībā ar pārstrādāšanas procedūru. Komisija ierosina atcelt 4. panta 5. punktu. Veicot šīs regulas pārskatīšanu 2016. gadā, abas likumdevējas iestādes nepiešķīra Komisijai pilnvaras grozīt šīs regulas pielikumus. Līdz ar to 4. panta 5. punkts ir novecojis.

Tādēļ referente nav ierosinājusi grozījumu.

PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2017)40899

Karima Delli

Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāja

ASP 04F155

Brisele

Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Godātā priekšsēdētāja!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 104. pantu par pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā.

Šā panta 3. punktā ir teikts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, kas saņemts no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas, kura izskatīja pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tajā vai konsultatīvās darba grupas atzinumā skaidri norādītie grozījumi un ka attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikums paredz spēkā esošo tekstu vienkāršu kodifikāciju, nemainot to būtību.

Visbeidzot 2017. gada 10. decembra sanāksmē Juridiskā komiteja vienbalsīgi[1] pieņēma ieteikumu Transporta un tūrisma komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas priekšsēdētāja parakstīts ziņojums.

  • [1]  Piedalījās šādi deputāti: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2017. gada 21. septembrī

ATZINUMS

    EIROPAS PARLAMENTAM

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku

COM(2017)0353, 30.6.2017. – 2017/0146(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, izskatīja minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dzelzceļa transporta statistika (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

Iesniegšanas datums

26.2.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 8. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika