SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona)

26.2.2018 - (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawczyni: Karima Delli
(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)


Procedura : 2017/0146(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0038/2018
Teksty złożone :
A8-0038/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0353),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0223/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 grudnia 2017 r.[1],

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[2],

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 13 października 2017 r. skierowane do Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0038/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji i biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  • [1]    Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]    Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

1. Uwagi ogólne

W ramach przeglądu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego Parlament dążył do rozszerzenia zakresu zastosowania rozporządzenia. Podkreślił on znaczenie kompleksowych i dokładnych danych statystycznych dotyczących przewozu towarów i pasażerów, a także danych dotyczących połączeń transgranicznych i wyposażenia infrastruktury kolejowej w europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) dla uzyskania jasnego obrazu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), w szczególności sieci kolejowej. Parlamentowi nie udało się włączyć do aktu prawnego przepisów w tym zakresie.

Sprawozdawczyni przypomina jednak, że w ramach protokołu ustaleń między Eurostatem a Komisją Europejską (DG MOVE) podpisanego w 2016 r., DG MOVE zobowiązała się uwzględnić wniosek Parlamentu w negocjacjach w sprawie przeglądu rozporządzenia. Komisja zobowiązała się w szczególności do przedstawienia analizy likwidowanych odcinków kolejowych lub odcinków, na których nie prowadzi się już operacji przewozu ładunków lub pasażerów, uwzględniając infrastrukturę i aspekty społeczno-ekonomiczne, a także sytuacje operacyjne. W przypadku projektów realizowanych w ramach sieci TEN-T Komisja zobowiązała się do przedstawienia bardziej szczegółowej analizy.

Sprawozdawczyni przypomina również, że w ramach protokołu ustaleń między Eurostatem a Agencją Kolejową Unii Europejskiej podpisanego w 2016 r., agencja ta zobowiązała się ułatwić dostęp do danych dotyczących długości odcinków torów wyposażonych w ERTMS. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zobowiązała się również dostarczać Eurostatowi co roku dane dotyczące liczby pojazdów wyposażonych w ERTMS w oparciu o europejski rejestr typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji oraz centralny wirtualny rejestr pojazdów kolejowych.

Sprawozdawczyni podkreśla, że ważne jest udostępnianie decydentom politycznym oraz obywatelom europejskim odnośnych informacji na temat wyników polityki UE dziedzinie transportu i inwestycji w tym zakresie.

2. Uwagi sprawozdawczyni

Wniosek Komisji dotyczy zmian technicznych w ramach procedury przekształcenia. Komisja proponuje skreślenie art. 4 ust. 5. Przy zmianie rozporządzenia w 2016 r. współprawodawcy nie przyznali Komisji uprawnień do zmiany załączników do omawianego rozporządzenia. Artykuł 4 ust. 5 jest zatem nieaktualny.

W związku z tym sprawozdawczyni nie proponuje poprawek.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)40899

Karima Delli

Przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki

ASP 04F155

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawczyni Komisja Prawna uważa, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii konsultacyjnej grupy roboczej oraz że odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 10 października 2017 r. Komisja Prawna jednogłośnie[1] zaleciła, by Komisja Transportu i Turystyki, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania omawianego wniosku zgodnie z art. 104.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej.

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 21 września 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona)

COM(2017)0353 z dnia 30.6.2017 – 2017/0146(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zbadała ww. wniosek przedstawiony przez Komisję.

Badając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 91/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego

Dyrektor Generalny

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Statystyka transportu kolejowego (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Data przedstawienia w PE

30.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.1.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

Data złożenia

26.2.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności