RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare)

26.2.2018 - (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Karima Delli
(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2017/0146(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0038/2018
Texte depuse :
A8-0038/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0353),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0223/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2017[1],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2],

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 13 octombrie 2017 adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0038/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei, modificată pentru a ține seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]    Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]    JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Observații generale

În contextul revizuirii Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar, Parlamentul a încercat să extindă domeniul de aplicare al regulamentului. Parlamentul a subliniat importanța de a dispune de date statistice complete și exacte privind transportul de marfă și de călători, precum și de date privind conexiunile transfrontaliere sau echipamentele de infrastructură feroviară echipate cu ERTMS, pentru a obține o imagine clară a evoluției rețelei transeuropene de transport (TEN-T), în special a rețelei feroviare. Parlamentul nu a reușit să asigure introducerea niciunei dispoziții în acest sens în textul legislativ.

Totuși, raportoarea reamintește că, în memorandumul de înțelegere între Eurostat și Comisie (DG MOVE) semnat în 2016, DG MOVE s-a angajat să răspundă solicitării formulate de Parlamentul European la negocierile privind revizuirea regulamentului. Comisia s-a angajat în special să furnizeze o analiză a tronsoanelor de cale ferată care au fost dezafectate sau în care transportul de marfă sau de călători a încetat, ținând seama în mod corespunzător de infrastructură și de aspectele socioeconomice și operaționale. În ceea ce privește proiectele care fac parte din rețeaua TEN-T, Comisia s-a angajat să pună la dispoziție o analiză mai detaliată.

De asemenea, raportoarea reamintește că, în conformitate cu memorandumul de înțelegere dintre Eurostat și Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) semnat în 2016, ERA s-a angajat să faciliteze accesul la datele privind lungimea liniilor ferate echipate cu ERTMS. ERA s-a angajat, de asemenea, să furnizeze Eurostat în fiecare an date privind numărul de vehicule echipate cu ERTMS extrase din registrul european al tipurilor autorizate de vehicule (ERATV) și din Registrul virtual central al vehiculelor (RVV CE).

Raportoarea subliniază că este important să se pună la dispoziția factorilor de decizie politică, precum și a cetățenilor europeni, informații relevante privind rezultatele politicilor Uniunii în domeniul transporturilor și al investițiilor realizate în acest scop.

2. Observațiile raportoarei

Propunerea Comisiei vizează o adaptare tehnică în contextul unui exercițiu de reformare. Comisia propune eliminarea articolului 4 alineatul (5). Într-adevăr, în cursul revizuirii regulamentului în 2016, colegislatorii nu au conferit Comisiei competența de a modifica anexele la regulament. Articolul 4 alineatul (5) este, prin urmare, caduc.

Astfel, raportoarea nu a propus amendamente.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)40899

Karima Delli

Președintă, Comisia pentru transport și turism

ASP 04F155

Bruxelles

Subiect:  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Stimată doamnă Președintă,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 10 octombrie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în unanimitate[1] începerea examinării de către Comisia pentru transport și turism, care este comisie competentă, a propunerii de mai sus, în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Raport semnat de președintele grupului de lucru consultativ

  • [1]  Au fost prezenți următorii deputați: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 21 septembrie 2017

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare)

COM(2017)0353 du 30.6.2017 – 2017/0146(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, a examinat propunerea menționată anterior prezentată de Comisie.

În urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, Grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Statisticile din transportul feroviar (reformare)

Referințe

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Data prezentării la PE

30.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Examinare în comisie

11.1.2018

 

 

 

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

Data depunerii

26.2.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate