POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev)

26.2.2018 - (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Karima Delli
(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)


Postopek : 2017/0146(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0038/2018
Predložena besedila :
A8-0038/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev)

(COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0353),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0223/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2017[1],

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[2],

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 13. oktobra 2017 Odboru za promet in turizem v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0038/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog Komisije ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi ob upoštevanju priporočil posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]    Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]    UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

1. Splošne opombe

Pri pregledu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza je Evropski parlament želel razširiti področje uporabe uredbe. Vztrajal je, da je treba predstaviti celotne in natančne statistične podatke o prevozu tovora in potnikov, pa tudi podatke o čezmejnih povezavah ali opremljenosti železniške infrastrukture s sistemom ERTMS, da bi imeli jasno sliko o razvoju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), zlasti železniškem omrežju. Parlamentu ni uspelo, da bi vključili takšne spremembe pravnega besedila.

Poročevalka kljub temu opozarja, da se je GD MOVE v okviru memoranduma o soglasju med Eurostatom in Komisijo (GD MOVE), podpisanega leta 2016, obvezal, da se bo odzval na zahteve, ki jih je Parlament izrazil med pogajanji o reviziji uredbe. Zagotoviti mora namreč analizo odsekov železniških prog, ki so bili razgrajeni ali kjer se je prevoz tovora ali potnikov prenehal, ob upoštevanju infrastrukture in socialno-ekonomskih vidikov, kot tudi operativnih razmer. Komisija se je obvezala, da bo zagotovila podrobnejšo analizo za projekte, ki so del omrežja TEN-T.

Poročevalka prav tako opominja, da se je Agencija Evropske unije za železnice (ERA) v svojem memorandumu o soglasju z Eurostatom, podpisanim leta 2016, obvezala, da bo olajšala dostop do podatkov o dolžini železniške proge, opremljene s sistemom ERTMS. Agencija Evropske unije za železnice se je prav tako obvezala, da bo Eurostatu letno posredovala število vozil, opremljenih z ERTMS, ki temelji na evropskem registru dovoljenih tipov vozil in osrednjem virtualnem registru vozil.

Poročevalka poudarja, da je pomembno, da imajo oblikovalci politik, kot tudi evropski državljani, na voljo ustrezne informacije o izidih evropskih politik na področju prevozov ter o naložbah vanje.

2. Ugotovitve poročevalke

Predlog Komisije se nanaša na tehnično prilagoditev na postopek prenovitve. Komisija predlaga, da se člen 4(5) črta. Od pregleda uredbe leta 2016 pa sozakonodajalca Komisiji nista dala pooblastila za spreminjanje prilog uredbe. Člen 4(5) je torej brezpredmeten.

Poročevalka zato ni predlagala sprememb.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2017)40899

Karima Delli

Predsednica Odbora za promet in turizem

ASP 04F155

Bruselj

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev)

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD))

Spoštovana gospa predsednica,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu ali s strani posvetovalne delovne skupine, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 10. oktobra 2017 soglasno[1] sklenil priporočiti, naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: Poročilo, ki ga je podpisal predsednik posvetovalne skupine.

  • [1]  Navzoči so bili naslednji poslanci: Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 21. september 2017

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev)

COM(2017)0353 z dne 30.6.2017 – 2017/0146(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza soglasno sklenila, da ta ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so bile v njem ali v tem mnenju opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravnik      pravnik      generalni direktor

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Statistika železniškega prevoza (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)

Datum predložitve EP

30.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

6.7.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Karima Delli

10.7.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

11.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

Datum predložitve

26.2.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

-

-

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov