Процедура : 2016/0377(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0039/2018

Внесени текстове :

A8-0039/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0229

ДОКЛАД     ***I
PDF 943kWORD 120k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

(COM(2016)0862 – C8‑0493/2016 – 2016/0377(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Флавио Дзанонато

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

(COM(2016)0862 – C8‑0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0862),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0493/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0039/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  електроенергийният сектор в Съюза преминава през дълбока трансформация, която се характеризира с по-децентрализирани пазари с повече участници, системи с по-добра взаимна свързаност и по-голям дял на енергията от възобновяеми източници. В отговор на това Директива xxx/ Регламент xxx [Посочване на предложените директива за електроенергията и регламент за електроенергията] има за цел да усъвършенства правната рамка, регулираща вътрешния пазар на електроенергия на Съюза, така че да се осигури оптимално функциониране на пазарите и мрежите в полза на бизнеса и на потребителите.

(1)  електроенергийният сектор в Съюза преминава през дълбока трансформация, която се характеризира с по-децентрализирани пазари с повече участници, по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и системи с по-добра взаимна свързаност, което обаче все още е недостатъчно. В отговор на това Директива xxx/ Регламент xxx [Посочване на предложените директива за електроенергията и регламент за електроенергията] има за цел да усъвършенства правната рамка, регулираща вътрешния пазар на електроенергия на Съюза, така че да се осигури оптимално функциониране на пазарите и мрежите в полза на бизнеса и на гражданите на Съюза. Настоящият регламент има за цел да допринесе за изпълнението на целите на енергийния съюз, който се основава на солидарността – принцип, залегнал в член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  добре функциониращите пазари и системи са най-добрата гаранция за сигурността на доставките. Дори когато пазарите и системите функционират добре обаче, рискът от криза в електроснабдяването (в резултат от крайно тежки метеорологични условия, зловредни атаки или недостиг на гориво) никога не могат да бъдат изключени. Последиците от кризисни ситуации често се простират извън националните граници. Дори когато авариите започват само в даден район, последствията от тях могат бързо да се разпространят отвъд границите. Някои извънредни обстоятелства, като например период на застудяване, гореща вълна или кибератака, могат да засегнат едновременно цели региони.

(2)  сигурността на енергийните доставки в Съюза може да бъде най-добре гарантирана посредством добре функциониращи пазари и системи с развити и отговарящи на съвременните технологични стандарти електроенергийни междусистемни връзки, гарантиращи свободния трансграничен поток на енергия, мерки за енергийна ефективност и по-нататъшно развитие на възобновяемите източници на енергия. Дори когато пазарите и системите функционират добре и са взаимосвързани обаче, рискът от криза в електроснабдяването (особено в резултат от крайно тежки метеорологични условия, зловредни атаки или недостиг на гориво) никога не могат да бъдат изключени. Последиците от кризисни ситуации често се простират извън националните граници. Дори авариите, които започват само в даден район, могат бързо да окажат трансгранично въздействие. Някои извънредни обстоятелства, като например период на застудяване, гореща вълна или кибератака, могат да засегнат едновременно цели региони.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  в контекста на взаимосвързани пазари на електроенергия и електроенергийни системи предотвратяването и управлението на кризи не може да се счита за чисто национална отговорност. Необходими са обща рамка от правила и координирани процедури, за да се осигури ефективно сътрудничество между държаните членки и другите участници отвъд границите, в дух на прозрачност и солидарност.

(3)  в контекста на взаимосвързани пазари на електроенергия и електроенергийни системи предотвратяването и управлението на кризи не може да се счита за чисто национална отговорност и следва да се използва по-добре потенциалът за по-ефикасни и свързани с по-малко разходи мерки посредством регионално сътрудничество. Необходими са обща рамка от правила и по-добре координирани процедури, за да се осигури ефективно сътрудничество между държавите членки и другите участници отвъд границите и да се повишат прозрачността, доверието и солидарността между държавите членки.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  насоките относно експлоатацията на системата24 и Мрежовият кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването25 на електроснабдяването представляват подробно ръководство с правила относно начина, по който операторите на преносни системи и другите съответни участници следва да действат и да си сътрудничат за обезпечаване на сигурност на системата. Тези технически правила би трябвало да осигурят ефективно справяне на експлоатационно ниво с повечето аварии в електроснабдяването. Настоящият регламент се отнася за кризисни ситуации в електроснабдяването, които може да имат по-широк обхват и въздействие. Регламентът определя какво следва да направят държавите членки, за да предотвратят такива ситуации и какви мерки могат да предприемат в случай, че оперативните правила за системата вече не са достатъчни. Дори и при кризисни ситуации обаче правилата за експлоатация на системата следва да продължават изцяло да се спазват.

(5)  насоките относно експлоатацията на системата24 и Мрежовият кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването25 на електроснабдяването представляват подробно ръководство с правила относно начина, по който операторите на преносни системи и другите съответни участници следва да действат и да си сътрудничат за обезпечаване на сигурност на системата. Тези технически правила би трябвало да осигурят ефективно справяне на експлоатационно ниво с авариите в електроснабдяването. Настоящият регламент се отнася за кризисни ситуации в електроснабдяването, които може да имат по-широк обхват и въздействие. Регламентът определя какво следва да направят държавите членки, за да предотвратят такива ситуации и какви мерки могат да предприемат в случай, че оперативните правила за системата вече не са достатъчни. Дори и при кризисни ситуации обаче правилата за експлоатация на системата следва да продължават изцяло да се спазват и следва да се осигури съгласуваност между разпоредбите на настоящия регламент и мрежовия кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването.

_________________

_________________

24 Регламент (ЕС) .../... на Комисията от ХХХ г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия, ОВ [...]

24 Регламент (ЕС) .../... на Комисията от ХХХ г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия, ОВ [...]

25 Регламент (ЕС) .../... на Комисията от ХХХ г. за създаване на мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването, ОВ [...].

25 Регламент (ЕС) .../... на Комисията от ХХХ г. за създаване на мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването, ОВ [...].

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  този регламент посочва обща рамка от правила за начина, по който да се предотвратят кризисни ситуации в електроснабдяването и да се управляват такива ситуации, като се осигури по-голяма прозрачност на етапа на подготовка и по време на криза и че дори и при кризисна ситуация електроенергия се подава там, където е най-необходима. Регламентът изисква държавите членки да си сътрудничат на регионално равнище в дух на солидарност. Регламентът определя също така и рамка за ефективен мониторинг на сигурността на доставките в Европа чрез Групата за координация в областта на електроенергетиката. Това би трябвало да доведе до по-добра подготвеност за справяне с рискове при по-ниски разходи. То би трябвало също така и да укрепи вътрешния енергиен пазар чрез засилване на доверието между държавите членки и изключване на неподходяща намеса от страна на държавите при кризисни ситуации, по специално избягване на неоправдано съкращаване на трансграничните потоци.

(6)  този регламент посочва обща рамка от правила за начина, по който да се предотвратят кризисни ситуации в електроснабдяването, да се извършва подготовка за и да се управляват такива ситуации, като се осигури по-голяма прозрачност на етапа на подготовка и по време на криза и че дори и при кризисна ситуация мерки се предприемат координирано и ефективно и електроенергия се подава там, където е най-необходима. Регламентът изисква държавите членки да си сътрудничат на регионално равнище в дух на солидарност. Регламентът определя също така и рамка за ефективния мониторинг на сигурността на доставките в Европа чрез Групата за координация в областта на електроенергетиката. Това би трябвало да доведе до по-добра подготвеност за справяне с рискове при по-ниски разходи, до оптимизация на ресурсите и до смекчено въздействие върху гражданите и дружествата по време на криза. То би трябвало също така и да укрепи вътрешния енергиен пазар чрез засилване на доверието и увереността сред държавите членки и изключване на неподходяща намеса от страна на държавите при кризисни ситуации, по специално чрез избягване на ненужното прилагане на непазарни мерки и неоправдано съкращаване на трансграничните потоци и на междузоновата преносна способност, като по този начин се намали рискът от отрицателни странични ефекти върху съседните държави членки.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  за да улеснят предотвратяването на кризи в електроснабдяването, обменът на информация и последващата оценка на такива кризи държавите членки определят един компетентен орган като точка за контакт. Това може да е съществуващ или нов орган.

(10)  Сигурността на доставките е споделена отговорност на множество участници, всеки от които има ясно определена роля, която да изпълнява в управлението на електроенергийните системи. Операторите на електроразпределителни системи и операторите на преносни системи изпълняват ключова роля за гарантирането на сигурна, надеждна и ефикасна електроенергийна система в съответствие с членове 31 и 40 от Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета [предложение за Директива относно електроенергията, COD(2016)380]. Регулаторните органи и други имащи отношение национални органи също така изпълняват важна роля за гарантирането и мониторинга на сигурността на доставките на електроенергия в рамките на своите задачи, възложени съгласно член 59 от Директива (ЕС) .../... [предложение за Директива относно електроенергията]. С цел гарантиране на прозрачно и приобщаващо участие на всички участници, ефективна подготовка и правилно изпълнение на планове за готовност за справяне с рискове и на регионалните споразумения, както и улесняване на предотвратяването, обмена на информация и последващата оценка на електроенергийните кризи, държавите членки следва да определят един компетентен национален правителствен или регулаторен орган като точка за контакт. Това може да е съществуващ или нов орган.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Общият подход към предотвратяването и управлението на кризи налага общо определение за електроенергийна криза. С цел да се преодолеят настоящите различаващи се подходи в рамките на Съюза, настоящият регламент следва да даде определение за електроенергийна криза, в по-широк смисъл, като положение, при което е налице или непосредствено предстои значителен недостиг на електроенергия или невъзможност за доставка на електроенергия. От държавите членки следва да се изисква да определят конкретни сценарии на електроенергийна криза на регионално и национално равнище и впоследствие да посочат конкретни мерки за преодоляване на подобни положения в плановете си за готовност за справяне с рискове. Този подход следва да гарантира, че са обхванати всички възможни ситуации на криза, като се отчитат регионалните и националните особености, като например топографските особености на мрежата, електроенергийният микс, обемът на производство и на потребление и разпределението на населението.

Обосновка

Понастоящем в Европа няма единно мнение по въпроса какво означава „кризисно положение“ и какво включва то. Поради това, с цел да се осигури на държавите членки възможността да посочат/определят количествено в своите национални планове за готовност за справяне с рискове какво конкретно означава „значителен недостиг на електроенергия“ или „невъзможност за доставки“, определението за „кризисно положение“ трябва да бъде широко, за да обхваща всички възможни кризисни положения в цяла Европа.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  общият подход към предотвратяването и управлението на кризи изисква преди всичко държавите членки да използват едни и същи методи и дефиниции за установяване на рисковете, свързани със сигурността на електроснабдяването, и да са в състояние да направят ефективно сравнение колко добре се справят в тази област те и техните съседи. Регламентът определя два индикатора за наблюдение на сигурността на електроснабдяването в Съюза: „очаквана непредоставена електроенергия“ (EENS), изразявана в GWh за година, и „очаквано отпадане на товари“ (LOLE), изразено в часове за година. Тези индикатори са част от оценката на адекватността на европейските ресурси, извършена от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), съгласно [член 19 от предложения регламент за електроенергията]. Групата за координация в областта на електроенергетиката редовно ще следи сигурността на доставките въз основа на резултатите от тези индикатори. Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори („Агенцията“) също следва да използва тези индикатори когато в своите годишни доклади за мониторинг на пазарите на електроенергия докладва относно постигнатото от държавите членки в областта на сигурността на доставките, в съответствие с [член 16 от предложения регламент за АСЕР].

(11)  Налице е необходимост държавите членки да използват общи методи и дефиниции за установяване на рисковете, свързани със сигурността на електроснабдяването, което да им позволи да направят ефективно сравнение колко добре се справят в тази област те и техните съседи. Регламентът определя два индикатора за наблюдение на сигурността на електроснабдяването в Съюза: „очаквана непредоставена електроенергия“ (EENS), изразявана в GWh за година, и „очаквано отпадане на товари“ (LOLE), изразено в часове за година. Тези индикатори са част от оценката на адекватността на европейските ресурси, извършена от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), съгласно [член 19 от предложения регламент за електроенергията]. Групата за координация в областта на електроенергетиката редовно ще следи сигурността на доставките въз основа на резултатите от тези индикатори. Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори („Агенцията“) също следва да използва тези индикатори когато в своите годишни доклади за мониторинг на пазарите на електроенергия докладва относно постигнатото от държавите членки в областта на сигурността на доставките, в съответствие с [член 16 от предложения регламент за АСЕР].

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  за да се осигури съгласуваност на оценките на риска, която изгражда доверие между държавите членки в кризисна ситуация, е необходим общ подход за определяне на сценариите на риска. Затова ЕМОПС за електроенергия следва да разработи съвместно с Агенцията обща методика за идентифициране на рисковете, като ЕМОПС за електроенергия предложи такава методика, а Агенцията я одобри.

(12)  за да се осигури съгласуваност при оценката на риска и да се изгражда доверие между държавите членки в кризисна ситуация, е необходим общ подход за определяне на сценариите на риска. Затова, след като се консултира със съответните заинтересовани лица, включително производителите, които произвеждат както конвенционална енергия, така и енергия от възобновяеми източници, ЕМОПС за електроенергия следва да разработи съвместно с Агенцията и редовно да актуализира обща методика за идентифициране на рисковете, като ЕМОПС за електроенергия предлага такава методика и нейните актуализации, а Агенцията я одобрява.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  въз основа на тази обща методика ЕМОПС за електроенергия следва редовно да изготвя и актуализира регионални сценарии при криза и да определя най-вероятните рискове за всеки регион като например крайно тежки метеорологични условия, природни бедствия, недостиг на горива или зловредни атаки. Когато се разглежда кризисният сценарий на недостиг на газ като гориво, рискът от разстройване на доставките на газ следва да се оценява въз основа на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата, разработени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ в съответствие с член 6.6 на регламента за гарантиране на сигурността на доставките на газ [предложен регламент за гарантиране на сигурността на доставките на газ]. На тази основа държавите членки разработват и актуализират своите национални сценарии при криза, по принцип на всеки три години. Тези сценарии дават основата за плановете за готовност за справяне с рисковете. Когато установяват рисковете на национално равнище, държавите членки следва да опишат също и възможните рискове, които виждат във връзка със собствеността на инфраструктурата, имаща значение за сигурността на доставките, и предприетите възможни мерки, ако има такива, за справяне с тези рискове (като например общо или специфично за сектора законодателство в областта на прединвестиционните проучвания, специалните права за определени акционери, и др.), като посочат защо според тях такива мерки са оправдани.

(13)  въз основа на тази обща методика ЕМОПС за електроенергия следва редовно да изготвя и актуализира регионални сценарии при криза и да определя най-вероятните рискове за всеки регион като например крайно тежки метеорологични условия, природни бедствия, недостиг на горива или зловредни атаки. Когато се разглежда кризисният сценарий на недостиг на газ като гориво, рискът от разстройване на доставките на газ следва да се оценява въз основа на сценариите за прекъсвания на доставките и инфраструктурата, разработени от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ в съответствие с член 6.6 на регламента за гарантиране на сигурността на доставките на газ [предложен регламент за гарантиране на сигурността на доставките на газ].За да засили регионалният подход към оценката на рисковете, ЕМОПС за електроенергия следва да може да делегира на регионалните координационни центрове задачи, свързани с определянето на сценарии при криза на регионално равнище. Въз основа на посочените сценарии при криза на регионално равнище държавите членки разработват и актуализират своите национални сценарии при криза, по принцип на всеки три години. След това тези сценарии дават основата за плановете за готовност за справяне с рисковете. Когато установяват рисковете на национално равнище, държавите членки следва да опишат също и възможните рискове, които виждат във връзка със собствеността на инфраструктурата, имаща значение за сигурността на доставките, и всички предприети мерки за справяне с тези рискове (като например общо или специфично за сектора законодателство в областта на прединвестиционните проучвания, специалните права за определени акционери и др.), като посочат защо според тях такива мерки се считат за необходими и пропорционални.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  както се посочва в [предложения регламент за електроенергията], регионалните оперативни центрове следва редовно да правят оценка на относимите рискове, тъй като на тези центрове се възлага оперативното управление на такива ситуации. За да се гарантира, че центровете могат ефективно да изпълняват своите задачи и да действат в тясно сътрудничество със съответните национални органи с цел предотвратяване на аварии с по-широк мащаб и смекчаване на последиците от такива аварии, за регионалното сътрудничество, което се изисква съгласно този регламент, следва да се използват регионалните структури за сътрудничество на техническо равнище, а именно групите на държавите членки, които имат общ регионален оперативен център.

(15)  както се посочва в [предложения регламент за електроенергията], регионалните координационни центрове следва редовно да правят оценка на относимите рискове, тъй като на тези центрове се възлага оперативното управление на такива ситуации. За да се гарантира, че центровете могат ефективно да изпълняват своите задачи и да действат в тясно сътрудничество със съответните национални органи с цел предотвратяване на аварии с по-широк мащаб и смекчаване на последиците от такива аварии, за регионалното сътрудничество, което се изисква съгласно този регламент, следва да се използват регионалните структури за сътрудничество на техническо равнище, а именно групите на държавите членки, които имат общ регионален координационен център.

Обосновка

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  [предложеният регламент за електроенергията] предвижда да се използва обща методика за оценката на средносрочната до дългосрочна адекватност на европейските ресурси (от следващата една година до следващите десет години), за да се гарантира, че решенията на държавите членки относно възможни нужди от инвестиции се вземат по прозрачен начин и чрез общо съгласуване. Целта на тази оценка е различна от целта на краткосрочните оценки за адекватност, които се използват за откриване на евентуални проблеми с адекватността в краткосрочен план, а именно сезонни перспективи (за следващите шест месеца) и оценки на адекватността на производството на електроенергия за една седмица напред и в рамките на деня. Във връзка с краткосрочните оценки съществува необходимост от общ подход към начина, по който се установяват евентуални проблеми, свързани с адекватността. ЕМОПС за електроенергия следва да издава зимни и летни прогнози за перспективите, за да подготви държавите членки и операторите на преносни системи за рисковете във връзка със сигурността на доставките на електроенергия, които могат да възникнат в следващите шест месеца. За да бъдат тези прогнози по-достоверни, те трябва да се базират на обща вероятностна методика, предложена от ЕМОПС за електроенергия и одобрена от Агенцията. За да засили регионалния подход при оценка на рисковете, ЕМОПС за електроенергия следва да може да делегира на оперативните центрове задачи, свързани със сезонните прогнози за перспективите.

(16)  [предложеният регламент за електроенергията] предвижда да се използва обща методика за оценката на средносрочната до дългосрочна адекватност на европейските ресурси (от следващата една година до следващите десет години), за да се гарантира, че решенията на държавите членки относно възможни нужди от инвестиции се вземат по прозрачен начин и чрез общо съгласуване. Целта на тази оценка е различна от целта на краткосрочните оценки за адекватност, които се използват за откриване на евентуални проблеми с адекватността в краткосрочен план, а именно сезонни перспективи (за следващите шест месеца) и оценки на адекватността на производството на електроенергия за една седмица напред и в рамките на деня. Във връзка с краткосрочните оценки съществува необходимост от общ подход към начина, по който се установяват евентуални проблеми, свързани с адекватността. ЕМОПС за електроенергия следва да издава зимни и летни прогнози за перспективите, за да подготви държавите членки и операторите на преносни системи за рисковете във връзка със сигурността на доставките на електроенергия, които могат да възникнат в следващите шест месеца. За да бъдат тези прогнози по-достоверни, те трябва да се базират на обща вероятностна методика, предложена от ЕМОПС за електроенергия след консултации със съответните заинтересовани страни, включително организации за опазване на околната среда и академичните среди, и одобрена от Агенцията, която се актуализира редовно. За да засили регионалния подход при оценка на рисковете, ЕМОПС за електроенергия следва да може да делегира на оперативните центрове задачи, свързани със сезонните прогнози за перспективите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  за да се осигури общ подход към предотвратяването и управлението на кризи, компетентният орган на всяка държава членка изготвя план за готовност за справяне с рисковете след консултации със заинтересованите страни. В плановете следва да се посочват ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки за справяне с всички определени сценарии на криза. Плановете трябва да осигуряват прозрачност, особено относно условията, при които могат да бъдат предприети непазарни мерки за смекчаване на кризисни ситуации. Всички предвидени непазарни мерки трябва да са в съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент.

(18)  за да се осигури общ подход към предотвратяването и управлението на кризи, компетентният орган на всяка държава членка следва да изготви въз основа на определените регионални и национални сценарии при електроенергийни кризи план за готовност за справяне с рисковете след консултации със съответните заинтересовани страни. В плановете следва да се посочват ефективни, пропорционални и недискриминационни мерки за справяне с всички определени сценарии на криза. Плановете трябва да осигуряват прозрачност, особено относно условията, при които се считат за необходими непазарни мерки за смекчаване на кризисни ситуации. Всички предвидени непазарни мерки трябва да са в съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  плановете следва редовно да се актуализират. За да бъдат плановете винаги актуални и ефективни, компетентните органи на всеки регион следва да организират ежегодни симулации в сътрудничество с регионалните оперативни центрове, за да се провери уместността на плановете.

(20)  плановете следва редовно да се актуализират и да се оповестяват публично, като същевременно се гарантира поверителността на чувствителната информация. За да бъдат плановете винаги актуални и ефективни, компетентните органи на всеки регион следва да организират ежегодни симулации в сътрудничество с регионалните оперативни центрове, за да се провери уместността на плановете.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  през 2012 г. бе създадена Групата за координация в областта на електроенергетиката като форум за обмен на информация и за насърчаване на сътрудничеството между всички държави членки, по-специално в областта на сигурността на доставките.29 Чрез настоящия регламент нейната роля се засилва. Групата ще изпълнява специфични задачи, особено във връзка с подготовката на плановете за готовност за справяне с рискове, и ще има важна роля при наблюдението на резултатите, постигнати от държаните членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия, и при разработване на най-добри практики на тази основа.

(28)  през 2012 г. бе създадена Групата за координация в областта на електроенергетиката като форум за обмен на информация и за насърчаване на сътрудничеството между всички държави членки, по-специално в областта на сигурността на доставките.29 Чрез настоящия регламент нейната роля се засилва. Групата ще изпълнява специфични задачи, особено във връзка с подготовката на плановете за готовност за справяне с рискове, и ще има важна роля при наблюдението на резултатите, постигнати от държаните членки в областта на сигурността на доставките на електроенергия, и при разработване на най-добри практики на тази основа. Комисията следва да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че съставът на Групата за координация в областта на електроенергетиката е преразгледан, за да бъдат включени нови заинтересовани страни, като промишлеността, ОРС от ЕС и организациите на потребителите.

_________________

_________________

29 Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за създаване на Група за координация в областта на електроенергетиката (2012/C 353/02), OВ C 353, 17.11.2012 г., стp. 2.

29 Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за създаване на Група за координация в областта на електроенергетиката (2012/C 353/02), OВ C 353, 17.11.2012 г., стp. 2.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  една електроенергийна криза може да се разпространи извън границите на Съюза и да обхване също и държави от Енергийната общност. За осигуряване на ефективното управление на кризи на границите между държавите членки и договарящите се страни, Съюзът следва тясно да си сътрудничи с договарящите се страни от Енергийната общност при предотвратяването, подготовката за кризи в електроснабдяването и справянето с такива кризи.

(29)  една електроенергийна криза може да се разпространи извън границите на Съюза и да обхване също и държави от Енергийната общност. Като страна по Договора за създаване на Енергийна общност Съюзът следва да насърчава извършването на изменения в посочения договор с цел създаване на интегриран пазар и на единно регулаторно пространство чрез осигуряване на подходяща и стабилна нормативна уредба. За осигуряване на ефективното управление на кризи на границите между държавите членки и договарящите се страни по Договора за създаване на Енергийна общност, Съюзът следва тясно да си сътрудничи с договарящите се страни от Енергийната общност при предотвратяването, подготовката за кризи в електроснабдяването и справянето с такива кризи.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент определя правилата за сътрудничеството между държавите членки с оглед на предотвратяване, подготовка за и справяне с кризи в електроснабдяването в дух на солидарност и прозрачност и при пълно спазване на изискванията на един конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия.

Настоящият регламент определя правилата за сътрудничеството между държавите членки с оглед на предотвратяване, подготовка за и справяне с кризи в електроснабдяването в дух на солидарност и прозрачност и при пълно спазване на изискванията на един конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и в съответствие с целите на Съюза в областта на енергетиката и климата.

Обосновка

По-широкият контекст следва да включва препратки към стратегическите цели на Съюза в тази област.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „криза в електроснабдяването“ означава ситуация на значителен недостиг на електроенергия или невъзможност за доставяне на електроенергия до крайните потребители, която ситуация е съществуваща или предстои да настъпи;

б)  „криза в електроснабдяването“ означава ситуация на значителен недостиг на електроенергия или невъзможност за доставяне на електроенергия до крайните потребители, която ситуация е съществуваща или предстои да настъпи, въз основа на параметри, определени в националните и регионалните сценарии при криза;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  „компетентен орган“ означава определен от държава членка национален правителствен орган или регулаторен орган, който осигурява изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Следва да се добави определение за „компетентен орган“ в съответствие с определението, използвано в Регламента относно сигурността на доставките на газ.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „непазарна мярка“ означава всяка мярка от страна на генериращите мощности или на товарите, която се отклонява от правилата на пазара или търговските споразумения с цел да смекчи криза в електроснабдяването;

д)  „непазарна мярка“ означава всяка мярка от страна на генериращите мощности, на мрежата или на товарите, която се отклонява от правилата на пазара или търговските споразумения с цел да смекчи криза в електроснабдяването;

Обосновка

Важно е в настоящото определение да бъдат включени мерки, които се прилагат от страна на мрежата, за да се посочи ясно, че например съкращаването на наличния междусистемен капацитет или вече разпределената междузонова преносна способност е непазарна мярка и трябва да се избягва.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  „макрорегион“ означава група от държава членки, участващи в структурирано макрорегионално партньорство съгласно член 2, параграф 18, буква а) от Регламент (ЕС) ... [предложения Регламент относно управлението на енергийния съюз и електроенергията].

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След като компетентният орган бъде определен, без отлагане уведомяват държавите членки Комисията за неговото название и данни за контакт.

2.  Всяка държава членка незабавно уведомява Комисията за наименованието и данните за контакт на своя компетентен орган и за всяка промяна в тях и ги оповестява публично.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки осигуряват оценката на всички рискове, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия, да се извършва в съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент и член 18 на Регламента за електроенергията [предложеният регламент за електроенергията]. За тази цел те си сътрудничат с ЕМОПС за електроенергия и с регионалните оперативни центрове.

Държавите членки осигуряват оценката на всички рискове, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия, да се извършва в съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент, и с европейската оценка на адекватността на ресурсите, посочена в глава IV от Регламент (ЕС) ... [предложеният регламент за електроенергията]. Сигурността на доставките на електроенергия предполага ефективно сътрудничество между съответните заинтересовани страни, държавите членки, предимно посредством техните компетентни органи, регионалните координационни центрове и Комисията с другите институции и органи на Съюза, като всичко това се извършва в рамките на съответните им сфери на дейност и компетентност. За тази цел те си сътрудничат с ЕМОПС за електроенергия и с регионалните оперативни центрове, с операторите на преносни системи, с националните регулаторни органи и с други имащи отношение заинтересовани страни.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Компромисно изменение

1.  Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: два месеца след влизането в сила на този регламент], ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за методика за определяне на най-уместните сценарии при криза в електроснабдяването в регионален контекст.

1.  Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: четири месеца след влизането в сила на този регламент], ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за методика за определяне на най-уместните сценарии при криза в електроснабдяването в регионален контекст.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди да представи предложената методика ЕМОПС за електроенергия провежда обсъждане с участието най-малко на промишлеността и потребителските организации, операторите на електроразпределителни системи, националните регулаторни органи и други национални органи. ЕМОПС за електроенергия надлежно взема предвид резултатите от обсъждането.

4.  Преди да представи предложената методика ЕМОПС за електроенергия провежда обсъждане с участието най-малко на регионалните координационни центрове, промишлеността и потребителските организации, производителите, операторите на преносни системи, операторите на електроразпределителни системи, компетентните органи, националните регулаторни органи, други национални органи и други имащи отношение заинтересовани страни. ЕМОПС за електроенергия надлежно взема предвид резултата от обсъждането.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  ЕМОПС за електроенергия редовно актуализира и усъвършенства методиката в съответствие с параграфи 1 до 5. Агенцията или Комисията може да поискат такова актуализиране и усъвършенстване при надлежно обосноваване. В рамките на шест месеца след искането ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията проект за предложените промени. В срок от два месеца след получаване на проекта Агенцията коригира или одобрява промените и ги публикува на своята интернет страница.

6.  ЕМОПС за електроенергия редовно актуализира и усъвършенства методиката в съответствие с параграфи от 1 до 5. Агенцията или Комисията може да поискат такова актуализиране и усъвършенстване при надлежно обосноваване. В рамките на срок от два месеца след искането ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията проект за предложените промени. В срок от два месеца след получаване на проекта Агенцията одобрява или коригира промените и ги публикува на своята интернет страница.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: десет месеца след влизането в сила на този регламент] и въз основа на методиката, приета съгласно член 5, ЕМОПС за електроенергия определя най-уместните сценарии при криза в електроснабдяването за всеки регион. Мрежата може да делегира на регионалните оперативни центрове задачи, свързани с определянето на сценарии при регионална криза.

1.  Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: десет месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент] и въз основа на методиката, приета съгласно член 5, ЕМОПС за електроенергия определя в тясно сътрудничество с Групата за координация в областта на електроенергетиката най-уместните сценарии при криза в електроснабдяването за всеки регион. Мрежата може да делегира на регионалните координационни центрове задачи, свързани с определянето на сценарии при регионална криза. Регионалните координационни центрове се консултират с Групата за координация в областта на електроенергетиката за тази цел. При определянето на сценариите за рискове, свързани със злонамерени атаки, ЕМОПС за електроенергия и регионалните координационни центрове гарантират запазването на поверителния характер на чувствителната информация.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: десет месеца след влизането в сила на този регламент] държавите членки определят най-уместните сценарии при криза в електроснабдяването на национално равнище.

1.  Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: дванадесет месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки определят най-уместните сценарии при криза в електроснабдяването на национално равнище с участието поне на операторите на електроразпределителни системи, операторите на преносни системи и производителите, като същевременно гарантират поверителността на чувствителната информация.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Насоки за предотвратяването на кризи и справянето с тях

 

1.  Като взема предвид европейската оценка на адекватността, както и другите съответни разпоредби, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори изготвя насоките за целия ЕС относно предотвратяването на кризисни ситуации и справянето с такива ситуации, като определя както пазарни, така и непазарни мерки и оперативни правила за системата. При изготвянето на насоките Агенцията отдава предпочитание във възможно най-голяма степен на мерките с най-слабо въздействие върху околната среда.

 

2.  Насоките включват също така принципите на схемите за компенсиране и принципите за определяне на защитените клиенти.

 

3.  Агенцията преразглежда и при необходимост актуализира тези решения на всеки три години, освен ако обстоятелствата не изискват по-често преразглеждане.

Обосновка

Общите решения във връзка с начините за справяне с кризи следва да бъдат от полза при изготвянето на националните планове. Те ще осигурят съгласуваност между плановете и биха улеснили постигането на съгласие между държавите членки при договарянето на регионалната част от техните планове. Съществува необходимост от хармонизиране на равнището на ЕС на определението за „защитени клиенти“ с цел да се осигури защита на най-уязвимите и основни елементи на обществото, както и да се улесни прилагането на трансграничните мерки за солидарност, както е посочено в член 14 от настоящия регламент.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методика за оценка на адекватността в краткосрочен план

Методика за оценка на адекватността в краткосрочен план и сезонно

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: два месеца след влизането в сила на този регламент] ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за методика за оценка на адекватността на електропроизводството в краткосрочен план, а именно сезонната адекватност, както и адекватност от една седмица напред до в рамките на деня, която методика следва да обхваща минимум следното:

Не по късно от ... [OPOCE вписва точната дата: четири месеца след датата на влизането в сила на този регламент] ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за методика за оценка на адекватността на електропроизводството в краткосрочен план и на сезонната адекватност, която методика следва да обхваща минимум следното:

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  неопределеността на подаването на електроенергия, като например вероятността за изключване на преносна способност, вероятността за непредвидено изключване на електроцентрали, тежки метеорологични условия, променливост на товарите и променливост на производството на електроенергия от възобновяеми източници;

а)  неопределеността на подаването на електроенергия, като например вероятността за изключване на преносна способност, вероятността за непредвидено изключване на електроцентрали, тежки метеорологични условия, променливи товари, особено пикове в зависимост от метеорологичните условия, и променливост на производството на електроенергия от възобновяеми източници;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  вероятността от възникване на критична ситуация;

б)  вероятността от възникване на електроенергийна криза;

Обосновка

Привеждане на текста в съответствие с определенията, предвидени в член 2.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методиката следва да прилага вероятностен подход и да взема предвид регионалния контекст и контекста на целия Европейски съюз, включително — до възможната степен — на държави не членки на ЕС в синхронните зони на Съюза.

Методиката следва да прилага вероятностен подход и да взема предвид регионалния контекст и контекста на целия Европейски съюз, включително степента на междусистемна свързаност между държавите членки и – до възможната степен – на държави, които не са членки на ЕС, в синхронните зони на Съюза.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да представи предложената методика ЕМОПС за електроенергия провежда обсъждане с участието най-малко на промишлеността и потребителите, операторите на електроразпределителни системи, националните регулаторни органи и други национални органи. ЕМОПС за електроенергия надлежно взема предвид резултатите от обсъждането.

2.  Преди да представи предложената методика ЕМОПС за електроенергия провежда обсъждане с участието най-малко на регионалните координационни центрове, промишлеността и организациите на потребителите, производителите, операторите на преносни системи и операторите на електроразпределителни системи, компетентните органи, националните регулаторни органи, други национални органи и други имащи отношение заинтересовани страни. ЕМОПС за електроенергия надлежно взема предвид резултата от обсъждането.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  ЕМОПС за електроенергия редовно актуализира и усъвършенства методиката в съответствие с параграфи 1 до 3. Агенцията или Комисията може да поискат такова актуализиране и усъвършенстване при надлежно обосноваване. В рамките на шест месеца след искането ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията проект за предложените промени. В срок от два месеца след получаване на проекта Агенцията коригира или одобрява промените и ги публикува на своята интернет страница.

4.  ЕМОПС за електроенергия редовно актуализира и усъвършенства методиката в съответствие с параграфи 1, 2 и 3. Агенцията или Комисията може да поискат такова актуализиране и усъвършенстване при надлежно обосноваване. В рамките на срок от два месеца след искането ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията проект за предложените промени. В срок от два месеца след получаване на проекта Агенцията одобрява или коригира промените и ги публикува на своята интернет страница.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички оценки на адекватността на електропроизводството в краткосрочен план се извършват съгласно методиката, разработена по реда на член 8.

1.  Всички оценки на адекватността на електропроизводството в краткосрочен план, независимо дали се извършват на национално или регионално равнище или на равнището на Съюза, се извършват съгласно методиката, разработена по реда на член 8.

Обосновка

Макар в предложението относно готовността за справяне с рискове да се призовава за общоевропейска и регионална оценка на краткосрочните рискове, следва да се поясни, че държавите членки също така си запазват възможността да извършват свои собствени оценки. Всъщност, съгласно Насоките за експлоатация на системата (член 104), всеки оператор на преносна система трябва да извършва оценки на адекватността в краткосрочен план. С тази добавка също така се пояснява, че всички оценки на адекватността в краткосрочен план трябва да следват методиката, определена съгласно член 8.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Въз основа на регионалните и националните сценарии при кризи в електроснабдяването, определени в съответствие с член 6 и член 7, компетентният орган на всяка държава членка изготвя план за готовност за справяне с рискове, след като се е консултирал с електроенергийните предприятия, предприятията за природен газ, съответните организации, представляващи интересите на битовите потребители и на промишлените потребители на електроенергия и с националния регулаторен орган (когато той не е компетентният орган).

1.  Въз основа на регионалните и националните сценарии при кризи в електроснабдяването, определени в съответствие с член 6 и член 7, компетентният орган на всяка държава членка изготвя план за готовност за справяне с рискове, след като се е консултирал с електроенергийните предприятия, предприятията за природен газ, операторите на преносни системи и операторите на електроразпределителни системи, съответните организации, представляващи интересите на битовите потребители и на промишлените потребители на електроенергия и с националния регулаторен орган (когато той не е компетентният орган). Гарантира се поверителният характер на чувствителната информация, свързана с предотвратяването на злонамерени атаки и смекчаването на въздействието на такива атаки. Ако даден компетентен орган счита, че определена чувствителна информация следва да не се оповестява, той предоставя неповерително обобщение на съответната информация.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки оповестяват плановете публично, като осигуряват запазване на поверителността на чувствителната информация, по-конкретно информацията относно мерки, свързани с предотвратяването на зловредни атаки и смекчаване на последиците от такива атаки.

заличава се

Обосновка

Чешката република осъзнава стратегическото значение и чувствителния характер на информацията относно енергийния сектор. Безопасността и защитата на информацията трябва да се считат за ключов приоритет при смекчаването на последиците от зловредни атаки. На обхвата на публикуваната информация трябва да се обръща сериозно внимание по всяко време във връзка с уязвимостта и стратегическото значение на енергийния сектор.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  определя възможните непазарни мерки, които да се предприемат при кризисни ситуации в електроснабдяването; посочва факторите, при които тези мерки се задействат; условията и процедурите за изпълнението на мерките и по какъв начин те съответстват на изискванията, изложени в член 15;

ж)  определя възможните непазарни мерки, които да се предприемат при кризисни ситуации в електроснабдяването; посочва факторите, при които тези мерки се задействат; условията и процедурите за прилагането на мерките (включително евентуалните механизми за компенсиране), като оценява до каква степен е необходимо използването на тези мерки при преодоляването на кризи, и посочва по какъв начин те съответстват на изискванията, изложени в член 15;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  включва подробен план за изключване на товари, който указва кога следва да се изключват товари, при какви обстоятелства, и какви размери на товара следва да се изключат. Планът посочва кои категории потребители на електроенергия да получат специална защита от изключване и обосновава необходимостта от такава защита, по-специално във връзка с обществената безопасност и личната сигурност;

з)  включва подробен план за изключване на товари, който указва кога следва да се изключват товари, при какви обстоятелства, и какви размери на товара следва да се изключат. Планът посочва кои категории потребители на електроенергия да получат специална защита от изключване и обосновава необходимостта от такава защита, по-специално във връзка с обществената безопасност, личната сигурност и непрекъснатото предоставяне на основни обществени услуги;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  описва националните мерки, необходими за въвеждането и прилагането на регионалните мерки, съгласувани по реда на член 12.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иб)  взема под внимание въздействието на определените мерки върху околната среда;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  посочване на регионален мениджър или екип за действие при кризи;

а)  посочване на регионален координатор или екип за действие при кризи;

Обосновка

„Координатор“ е по-добро понятие, но ще е необходимо да се определи неговата роля.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  мерки за смекчаване на въздействието на дадена криза, включително при ситуация на едновременна криза. Мерките следва да включват регионални планове за изключване на товари и технически, правни и финансови мерки във връзка с взаимната помощ, за да се гарантира, че електроенергията може да бъде подавана там, където е най-необходима, и при това — по оптимален начин. Наред с другото тези мерки следва да посочват факторите, при които се задейства предоставянето на взаимна помощ; формулата за изчисление или паричната сума; страните, които плащат и които получават плащане, и правила за арбитраж;

в)  мерки за смекчаване на въздействието на дадена криза, включително при ситуация на едновременна криза. Мерките следва да включват регионални планове за изключване на товари и технически, правни и финансови мерки във връзка с взаимната помощ, за да се гарантира, че електроенергията може да бъде подавана там, където е най-необходима, и при това — по оптимален начин. Наред с другото тези мерки следва да посочват факторите, при които се задейства предоставянето на взаимна помощ; формулата за изчисление или паричната сума; страните, които плащат и които получават плащане, и правила за арбитраж. Следва да се установи също така механизъм за компенсиране на засегнатите субекти в съответствие с принципите, определени съгласно член 7а;

Обосновка

За да бъдат избегнати разногласия във връзка с компенсациите, принципите на подобни компенсации следва да бъдат установени от неутрална агенция на равнището на ЕС – АСЕР.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионалните мерки, които се включват в този план, се съгласуват с компетентните органи на държавите членки в дадения регион. Не по късно от осем месеца преди крайния срок за приемане или актуализиране на плана компетентните органи докладват на Групата за координация в областта на електроенергетиката за постигнатите договорености. Ако съответните компетентни органи не са били в състояние да постигнат договореност, те уведомяват Комисията за причините за това. В този случай Комисията може да поиска от Агенцията да съдейства за постигането на договореност при консултиране с ЕМОПС за електроенергия.

2.  Регионалните мерки, които се включват в този план, се съгласуват от компетентните органи на държавите членки в дадения регион в процес на консултации със съответните регионални координационни центрове и преди включването им в съответните национални планове. Държавите членки могат да поискат от Комисията да изпълнява обща посредническа роля при подготовката на такава договореност. Комисията може също така да поиска от Агенцията и от ЕМОПС за електроенергия да предоставят техническа помощ на засегнатите държави членки с цел да се съдейства за постигането на договореност. Не по късно от осем месеца преди крайния срок за приемане или актуализиране на плана компетентните органи докладват на Групата за координация в областта на електроенергетиката за постигнатите договорености, както и относно всяка форма на макрорегионално сътрудничество, в съответствие с Регламент (ЕС) .... [предложения регламент относно управлението на Енергийния съюз]. Ако съответните компетентни органи не са били в състояние да постигнат договореност, те уведомяват Комисията за причините за това. В този случай Комисията предлага механизъм за сътрудничество за постигането на договореност относно мерките на регионално равнище.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В сътрудничество с регионалните оперативни центрове и с участието на съответните заинтересовани страни компетентните органи във всеки регион извършват ежегодни симулации на криза, като изпитват по-специално механизмите за комуникация, посочени в параграф 1, точка (б).

3.  В сътрудничество с регионалните оперативни центрове и с участието на съответните заинтересовани страни компетентните органи във всеки регион извършват ежегодни симулации на реакция в реално време на ситуации на електроенергийна криза, като изпитват по-специално механизмите за комуникация, посочени в параграф 1, буква б).

Обосновка

Това пояснение привежда основния текст на предложението в съответствие с приложението.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Ролята на Комисията за изменението на плановете за готовност за справяне с рискове

 

1.  Държавите членки представят приетите планове на Комисията. Комисията може да вземе решение, с което изисква да се измени или отмени дадена мярка, ако мярката:

 

а)  вероятно ще наруши функционирането на вътрешния пазар на Съюза;

 

б)  не е необходима или пропорционална за гарантирането на сигурността на доставките,

 

в)  вероятно ще застраши сигурността на доставките на други държави членки; или

 

г)  противоречи на целите на Съюза във връзка с политиката в областта на климата.

 

Приетата мярка влиза в сила едва след като бъде одобрена от Комисията или бъде изменена в съответствие с решението на Комисията.

Обосновка

Налице е необходимост от предпазна клауза, за да се гарантира, че договорените планове не застрашават вътрешния пазар и сигурността на доставките. Комисията следва да разполага с мандат да изисква промени, когато е необходимо.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато е необходимо, държавите членки следва взаимно да си предлагат помощ за предотвратяване или смекчаване на криза в електроснабдяването. Такава помощ подлежи на компенсация.

2.  Когато се изисква и е технически осъществимо, държавите членки следва взаимно да си помагат с цел предотвратяване или смекчаване на криза в електроснабдяването. Такава помощ подлежи на компенсация, покриваща най-малко цената на електричеството, доставено на територията на държавата членка, искаща помощ, и всички други относими разходи, направени при предоставянето на помощ, включително, ако е целесъобразно, подготвена помощ, която не е действително задействана, и възстановяването на разходите за всички обезщетения, произтичащи от съдебни, арбитражни или други подобни производства и съдебни спогодби, и разходите, свързани с предоставената помощ.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Непазарни мерки могат да бъдат задействани в кризисна ситуация само след изчерпване на всички възможности, които пазарът предоставя. Те не трябва неоправдано да изкривяват конкуренцията и резултатното функциониране на пазара на електроенергия. Тези мерки следва да са необходими, пропорционални, недискриминационни и временни.

2.  Непазарни мерки се задействат в кризисна ситуация единствено като крайна мярка и само след изчерпване на всички възможности, които пазарът предоставя, и когато са налице достатъчно доказателства, че продължаването на пазарните дейности може да доведе до допълнително влошаване на кризисното положение. Тези мерки не трябва неоправдано да изкривяват конкуренцията и резултатното функциониране на пазара на електроенергия. Тези мерки следва да са пропорционални, недискриминационни и временни. Всички имащи отношение заинтересовани страни трябва да бъдат незабавно уведомени за всяко прилагане на непазарни мерки.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Съкращаване на трансакциите, включително съкращаване на вече разпределена междузонова преносна способност, ограничаване на предоставянето на междузонова преносна способност за разпределение или ограничаване на предоставянето на графици следва да се предприема само в съответствие с правилата, посочени в член 14, параграф 2 на Регламента за електроенергията [предложеният регламент за електроенергията] и правилата, приети за конкретизиране на това предоставяне.

3.  Съкращаване на трансакциите, включително съкращаване на вече разпределена междузонова преносна способност, ограничаване на предоставянето на междузонова преносна способност за разпределяне или ограничаване на предоставянето на графици следва да се предприема само в съответствие с правилата, посочени в член 14, параграф 2 от Регламента за електроенергията [предложения регламент за електроенергията], член 72 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията1a и правилата, приети за конкретизиране на това предоставяне.

 

_______________

 

Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24).

Обосновка

С цел да се поясни, че и в други параграфи от член 14 се разглежда разпределянето на преносната способност, например параграф 3 гласи, че: „На участниците на пазара се предоставя максималният капацитет на междусистемните електропроводи и/или на преносните мрежи, влияещи върху трансграничните потоци“. Важно е също така да се добави позоваване на Регламента за разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Възможно най-скоро и не по-късно от шест седмици след обявяване на кризисна ситуация в електроснабдяването съответните компетентни органи, при консултиране с техния национален регулаторен орган (когато той не е компетентния орган) представят на Групата за координация в областта на електроенергетиката и на Комисията доклад за оценка.

1.  Възможно най-скоро и не по-късно от шест седмици след настъпването на края на кризисната ситуация в електроснабдяването съответните компетентни органи, при консултиране с техния национален регулаторен орган (когато той не е компетентният орган), представят на Групата за координация в областта на електроенергетиката и на Комисията подробен доклад за оценка.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  описание на помощта, предоставена на или получена от съседни държави членки и държави извън ЕС;

г)  описание на помощта, подготвена (независимо дали действително е задействана или не), предоставена на или получена от съседни държави членки и държави извън ЕС;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  икономическото влияние на кризата в електроснабдяването и ефектът на предприетите мерки върху електроенергийния сектор, по-конкретно обемите непредоставена електроенергия и равнището на ръчно изключване на товари (включително сравнение между равнищата на доброволно и на принудително изключване на товари);

д)  икономическото влияние на кризата в електроснабдяването, ефектът на предприетите мерки върху електроенергийния сектор, по-конкретно обемите непредоставена електроенергия, съкращаването на наличната или разпределената междузонова преносна способност, равнището на ръчно изключване на товари (включително сравнение между равнищата на доброволно и на принудително изключване на товари) и мерките, наложени на заинтересованите страни, например производители, доставчици и други имащи отношение участници на пазара;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  задълбочена обосновка на прилагането на непазарни мерки;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  преглед на начините, по които следва да бъде проектирана бъдещата мрежа, за да се справи с последиците, произтичащи от установените кризисни ситуации в електроснабдяването, и описание на структурните слабости на системата, в съответствие с принципите, установени в Директива (ЕС) ... [относно общите правила за вътрешния пазар за електроенергия, COM(2016)864] и за установяване на периодични планове за развитие на мрежата [текстът следва да бъде приведен в съответствие със съответните разпоредби в предложението за директива за структурата на пазара на електроенергия].

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Съответните компетентни органи представят на Групата за координация в областта на електроенергетиката резултатите от оценката.

4.  Съответните компетентни органи представят на Групата за координация в областта на електроенергетиката резултатите от оценката. Тези резултати се отразява в актуализациите на плановете за готовност за справяне с рисковете.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент, на Съвета и на Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    59

Предложение за регламент

Приложение I – част 3 – подчаст 3.1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  опишете мерките за смекчаване на кризисни ситуации в електроснабдяването, по-конкретно мерки от страна на търсенето и от страна на предлагането, като посочите при какви обстоятелства могат да се използват тези мерки, по-специално фактора, задействащ всяка мярка. Когато се предвиждат непазарни мерки, те трябва да бъдат подходящо обосновани в светлината на изискванията, посочени в член 15;

в)  опишете мерките за смекчаване на кризисни ситуации в електроснабдяването, по-конкретно мерки от страна на търсенето, от страна на мрежата и от страна на предлагането, като посочите при какви обстоятелства могат да се използват тези мерки, по-специално фактора, задействащ всяка мярка. Когато се предвиждат непазарни мерки, те трябва да бъдат подходящо обосновани в светлината на изискванията, посочени в член 15;

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение I – част 3 – подчаст 3.1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  опишете националните мерки, необходими за въвеждането и прилагането на регионалните мерки, съгласувани по реда на член 12.

Изменение    61

Предложение за регламент

Приложение I – част 3 – подчаст 3.2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  опишете съгласуваните мерки, които да се прилагат при ситуации на едновременна криза, включително приоритизиране на клиенти и регионални планове за изключване на товари, както и финансовите договорености за помощ с цел да се предотврати или смекчи криза в електроснабдяването. В описанието на тези мерки включете такива елементи като дефиниране на обстоятелството, задействащо помощта; формула за изчисление или паричната сума; страните, които плащат и които получават плащане, и правилата за арбитраж. Посочете кога и как се задействат регионалните планове за изключване на товари;

б)  опишете съгласуваните мерки, които да се прилагат при едновременни кризи, включително приоритизиране на клиенти и регионални планове за изключване на товари, както и финансовите договорености за помощ с цел да се предотврати или смекчи криза в електроснабдяването. В описанието на тези мерки включете такива елементи като дефиниране на обстоятелството, задействащо помощта; формула за изчисление или паричната сума; страните, които плащат и които получават плащане, и правилата за арбитраж. Посочете кога и как се задействат регионалните планове за изключване на товари;

Изменение    62

Предложение за регламент

Приложение I – част 5 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  операторите на преносни и разпределителни системи.

(1)

ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.

(2)

ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Първото от петте измерения на енергийния съюз има за цел да засили сигурността и солидарността между държавите членки, а второто предвижда изграждането на напълно интегриран вътрешен пазар на енергия. В разрез с тези принципи, в днешно време енергийните рискове се разглеждат почти изключително от законодателството и техническите предписания в съответната област, които са в сила в държавите членки.

Тъй като липсата на разпоредби на ЕС представлява регулаторен пропуск, електроенергийните кризи – например тази от януари 2017 г. в България, Гърция и Румъния — нанасят щети на засегнатите икономики, застрашават обществената безопасност, вредят на потребителите, които са изложени на повишени цени, затрудняват солидарността и сътрудничеството между съседни държави. За да попълни този регулаторен пропуск, Европейският съюз трябва да постигне резултати по амбициозна рамка за идентифициране, оценка, подготовка, управление, мониторинг и обмен на информация във връзка с електроенергийните кризи.

Като се имат предвид днешните пазари на електроенергия и електроенергийни системи, които във все по-голяма степен са взаимосвързани през границите и стават все по-децентрализирани, докладчиците споделят мнението, че е необходимо високо ниво на сътрудничество и сътрудничество между всички участници – в рамките на държавите членки и отвъд техните граници. Ролите и отговорностите на всички имащи отношение заинтересовани страни следва да бъдат изяснени и трябва да бъдат създадени подходящи структури, за да се гарантира ефективното сътрудничество между всички участници.

Обща методика и принципи

Общата методология за идентифициране и оценяване на ситуации на значителен недостиг на електроенергия или невъзможност да се доставя електроенергия на крайните потребители е елемент с решаващо значение за гарантирането на регионалната готовност при преодоляването на електроенергийна криза.

Като припомня, че държавите членки запазват възможността да извършат собствени оценки, докладчикът препоръчва оценките да бъдат извършвани съгласно обща регионална методика с цел да се избегнат непоследователност, излишни мерки и пропуски. Ако днес готовността за справяне с рискове е съсредоточена основно върху адекватността на наличната инфраструктура, от друга страна една обща методология за идентифициране и оценка на кризи ще даде в бъдеще възможност за справяне с оперативния проблем за превенция на кризи и подготовка за кризи, справяне с кризите и последваща оценка.

Солидарност, взаимопомощ и пазарни правила

В случай на електроенергийна криза Комисията предлага държавите членки да си предложат взаимно съдействие с цел предотвратяване на кризата или смекчаване на последствията от кризата. Докладчикът твърдо подкрепя това мнение, което предлага оценките на осъществимостта на подпомагането на съседна държава членка да бъдат ограничени до техническите аспекти, а компенсационните механизми евентуално да бъдат определени предварително, или в ранните етапи на кризата, така че да се избегнат разногласия впоследствие.

Същевременно докладчикът счита, че регламентът следва да посочва изрично, че плановете за готовност за справяне с рискове трябва да не позволяват нарушаване или оптимизация на функционирането на пазара. Във връзка с това непазарните правила следва да се считат за допустими само когато с пазарните правила се рискува допълнително влошаване на електроенергийната кризата.

Поверителност

С предложението на Комисията се осигурява прозрачност и обмен на информация, но е необходимо да се избегне циркулирането в публичното пространство на чувствителна информация относно функционирането на електроенергийната система, както и относно плановете за готовност за справяне с рискове. Тъй като заплахата от злонамерени атаки в енергийния сектор и в други области е факт, всъщност разглежданият регламент трябва да гарантира, че поверителността на чувствителна информация е осигурена при определянето на рисковете и при подготовката, обмена и прегледа на проектите на планове чрез Групата за координация в областта на електроенергетиката.

Управление и участие

Когато съответните компетентни органи не са успели да постигнат договореност, в проекта на регламент се предлага Комисията да може да поиска от Агенцията да действа като посредник за постигането на договореност в консултации с ЕМОПС за електроенергия. В съответствие с Регламента относно сигурността на доставките на газ, докладчикът предлага в тези случаи Комисията да има право да предложи механизъм за сътрудничество за сключване на регионална договореност. Механизмите за сътрудничество не могат да налагат решения на държавите членки против волята им.

Докладчикът счита, че тъй като ОПС и ОРС в крайна сметка са отговорни за безопасното и надеждно функциониране на системата, компетентните органи следва изрично да ги включат в процеса на идентифициране, подготовка, управление, мониторинг и последваща оценка. В същото време докладчикът предлага в случаите, когато ACER изменя методиката, предложена или актуализирана от ЕМОПС за електроенергия, той да се консултира с ЕМОПС за електроенергия преди приемането на изменения текст.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на [проект на становището/становището преди приемането му в комисия] следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

Докладчикът и неговият кабинет са използвали приноса на:

ACER – Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори

CEPS – Център за европейски политически изследвания.

CEZ — České energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

Eвропейски ОРС за интелигентни мрежи

ENEL

ЕМОПС за електроенергия

Eurelectric

Европейска комисия

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE – Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Докладчикът и неговият кабинет също така са се консултирали със:

AEGE – Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Австрийска федерална камара на труда

CEDEC

CEEP — Централноевропейски енергийни партньори

Centrica

CEWEP — Конфедерация на европейските предприятия за производство на енергия от отпадъци

CIA — Сдружение на химическата промишленост

Confindustria

CRE — румънски енергиен център

Чешка търговска камара

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis – Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA — Европейска асоциация на доставчиците на ядрени електроцентрали

ESWET — европейски доставчици на технологии за производство на енергия от отпадъци

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Правителството на Кралство Нидерландия

Правителството на Чешката република

Правителството на Френската република

Правителството на Кралство Норвегия

Правителството на Кралство Швеция

Правителство на Република Латвия

Правителство на Република Словакия

Правителството на Обединеното кралство

IEA – Международна агенция по енергетика

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Постоянно представителство на Естония в ЕС

Постоянно представителство на Италия в ЕС

Полска асоциация на производителите на електроенергия

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe — Европейска асоциация на сектора за оборудване и услуги за пренос и разпределение на електроенергия

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ — Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор

Позовавания

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Неизказано становище

Дата на решението

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Докладчици

Дата на назначаване

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Дата на приемане

21.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jan Keller

Дата на внасяне

26.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност