ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES

26.2.2018 - (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Flavio Zanonato


Postup : 2016/0377(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0039/2018
Předložené texty :
A8-0039/2018
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0862),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0493/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017[1],

  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0039/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Odvětví elektřiny v Unii prochází významnou transformací, jež se vyznačuje decentralizovanějšími trhy, na kterých působí více subjektů, lépe propojenými soustavami a větším podílem energie z obnovitelných zdrojů. V důsledku toho je cílem směrnice xxx / nařízení xxx [odkaz na návrh směrnice o elektřině a nařízení o elektřině] aktualizovat právní rámec upravující vnitřní trh Unie s elektřinou tak, aby trhy a sítě fungovaly optimálně a ku prospěchu podniků a odběratelů.

(1)  Odvětví elektřiny v Unii prochází významnou transformací, jež se vyznačuje decentralizovanějšími trhy, na kterých působí více subjektů, větším podílem energie z obnovitelných zdrojů a lépe propojenými soustavami, které jsou však stále nedostatečné. V důsledku toho je cílem směrnice xxx / nařízení xxx [odkaz na návrh směrnice o elektřině a nařízení o elektřině] aktualizovat právní rámec upravující vnitřní trh Unie s elektřinou tak, aby trhy a sítě fungovaly optimálně a ku prospěchu podniků a občanů Unie. Toto nařízení má přispět k provádění cílů energetické unie, která je založena na solidaritě, tj. zásadě zakotvené v článku 194 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Dobře fungující trhy a soustavy jsou nejlepší zárukou bezpečnosti dodávek. Riziko elektroenergetické krize vzniklé v důsledku extrémních povětrnostních podmínek, úmyslných útoků či nedostatku paliva není nicméně možné nikdy vyloučit ani v případě, že trhy a soustavy fungují dobře. Důsledky krizové situace často přesahují hranice jednoho členského státu. I v případě, kdy má incident v počátku lokální rozměr, mohou se jeho důsledky rychle rozšířit přes hranice. Extrémní okolnosti, např. vlna mrazů, vlna veder či kybernetický útok, mohou současně ovlivnit celé regiony.

(2)  Bezpečnost dodávek v Unii je nejlépe zajištěna prostřednictvím dobře fungujících trhů a soustav s rozvinutým a technologicky moderním propojením elektroenergetických soustav, které zajišťuje volný tok energie přes hranice, opatření v oblasti energetické účinnosti a další rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Riziko elektroenergetické krize vzniklé zejména v důsledku extrémních povětrnostních podmínek, úmyslných útoků či nedostatku paliva není nicméně možné nikdy vyloučit ani v případě, že trhy a soustavy fungují dobře a jsou propojené. Důsledky krizové situace často přesahují hranice jednoho členského státu. I incidenty, které mají v počátku lokální rozměr, mohou rychle mít přeshraniční dopad. Extrémní okolnosti, např. vlna mrazů, vlna veder či kybernetický útok, mohou současně ovlivnit celé regiony.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V kontextu propojených trhů s elektřinou a elektroenergetických soustav není možné považovat předcházení krizím a jejich řízení za čistě vnitrostátní odpovědnost. Je třeba zavést společný rámec pravidel a koordinovaných postupů, aby členské státy a další subjekty účinně spolupracovaly přes hranice v duchu solidarity a transparentnosti.

(3)  V kontextu propojených trhů s elektřinou a elektroenergetických soustav není možné považovat předcházení krizím a jejich řízení za čistě vnitrostátní odpovědnost a je třeba lépe využívat potenciál, který nabízejí účinnější a méně nákladná opatření založená na regionální spolupráci. Je třeba zavést společný rámec pravidel a lépe koordinovaných postupů, aby členské státy a další subjekty účinně spolupracovaly přes hranice a zvýšila se transparentnost, důvěra a solidarita mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rámcový pokyn pro provoz soustav24 a kodex sítě pro nouzové situace a obnovu25 představují podrobná pravidla pro jednání a spolupráci provozovatelů přenosových soustav a dalších příslušných subjektů, jež mají zajistit bezpečnost soustavy. Tyto technické předpisy by měly zajistit, že většina elektroenergetických incidentů bude vyřešena efektivně a na provozní úrovni. Toto nařízení se zaměřuje na elektroenergetické krizové situace, které mohou mít větší rozsah a dopad. Stanoví, co by měly členské státy dělat, aby těmto situacím předcházely, a jaká opatření mohou přijmout, nebudou-li pravidla pro provozování soustavy již sama o sobě stačit. Nicméně i v případě krizových situací by pravidla pro provozování soustavy měla být i nadále zcela dodržována.

(5)  Rámcový pokyn pro provoz soustav24 a kodex sítě pro nouzové situace a obnovu25 představují podrobná pravidla pro jednání a spolupráci provozovatelů přenosových soustav a dalších příslušných subjektů, jež mají zajistit bezpečnost soustavy. Tyto technické předpisy by měly zajistit, že elektroenergetické incidenty budou vyřešeny efektivně a na provozní úrovni. Toto nařízení se zaměřuje na elektroenergetické krizové situace, které mohou mít větší rozsah a dopad. Stanoví, co by měly členské státy dělat, aby těmto situacím předcházely, a jaká opatření mohou přijmout, nebudou-li pravidla pro provozování soustavy již sama o sobě stačit. Nicméně i v případě krizových situací by pravidla pro provozování soustavy měla být i nadále zcela dodržována a měla by být zajištěna soudržnost mezi ustanoveními tohoto nařízení a kodexem sítě pro nouzové situace a obnovu.

_________________

_________________

24 Nařízení Komise (EU) …/… ze dne XXX, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (Úř. věst. [...]).

24 Nařízení Komise (EU) …/… ze dne XXX, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (Úř. věst. [...]).

25 Nařízení Komise (EU) …/… ze dne XXX, kterým se stanoví kodex sítě pro nouzové situace v oblasti dodávek elektřiny a obnovu dodávek (Úř. věst. [...]).

25 Nařízení Komise (EU) …/… ze dne XXX, kterým se stanoví kodex sítě pro nouzové situace v oblasti dodávek elektřiny a obnovu dodávek (Úř. věst. [...]).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Toto nařízení stanoví společný rámec pravidel určených k předcházení elektroenergetickým krizovým situacím, k přípravě na ně a k jejich řízení, vnáší větší transparentnost do přípravné fáze a do období elektroenergetické krize a zajišťuje, že i v případě krize bude elektřina doručena tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Vyžaduje, aby členské státy spolupracovaly na regionální úrovni v duchu solidarity. Dále stanoví rámec pro efektivní sledování bezpečnosti dodávek v Evropě prostřednictvím Koordinační skupiny pro otázky elektrické energie. To by mělo vést k větší rizikové připravenosti s nižšími náklady. Dalším důsledkem by mělo být posílení vnitřního trhu s energií zvýšením důvěry napříč členskými státy a odstraněním nevhodných státních zásahů v krizových situacích, zejména zamezením nepřiměřenému omezování přeshraničních toků energie.

(6)  Toto nařízení stanoví společný rámec pravidel určených k předcházení elektroenergetickým krizovým situacím, k přípravě na ně a k jejich řízení, vnáší větší transparentnost do přípravné fáze a do období elektroenergetické krize a zajišťuje, že i v případě krize budou přijata koordinovaná a účinná opatření a bude elektřina doručena tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Vyžaduje, aby členské státy spolupracovaly na regionální úrovni v duchu solidarity. Dále stanoví rámec pro efektivní sledování bezpečnosti dodávek v Evropě prostřednictvím Koordinační skupiny pro otázky elektrické energie. To by mělo vést k větší rizikové připravenosti s nižšími náklady, k optimalizaci zdrojů a zmírnění dopadu na občany a podniky v dobách krize. Dalším důsledkem by mělo být posílení vnitřního trhu s energií posílením důvěry mezi členskými státy a odstraněním nevhodných státních zásahů v krizových situacích, zejména zamezením zbytečnému uplatňování netržních opatření a nepřiměřenému omezování přeshraničních toků energie a přenosových kapacit mezi zónami, čímž se sníží riziko negativních vedlejších účinků na sousední členské státy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Členské státy usnadnily předcházení krizím, výměnu informací a hodnocení elektroenergetických krizí ex-post, měly by určit jeden příslušný orgán, který bude fungovat jako kontaktní bod. Může se jednat o nový nebo existující subjekt.

(10)  Bezpečnost dodávek je sdílenou odpovědností mnoha subjektů, z nichž každý má při řízení elektroenergetických soustav jasně definovanou úlohu. Provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé přenosových soustav hrají klíčovou úlohu při zajišťování bezpečné, spolehlivé a účinné elektroenergetické soustavy v souladu s články 31 a 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ... /… [navrhovaná směrnice o elektřině, COD 2016/380]. Regulační orgány a ostatní příslušné vnitrostátní orgány také hrají významnou úlohu při zajišťování a monitorování bezpečnosti dodávek elektřiny, což je součástí jejich úkolů, kterými je pověřil článek 59 směrnice (EU) .../... [navrhovaná směrnice o elektřině]. S cílem zajistit transparentní a inkluzivní zapojení všech zúčastněných stran, účinnou přípravu a řádné provádění plánů rizikové připravenosti a regionálních dohod a zároveň usnadnit předcházení krizím, výměnu informací a hodnocení elektroenergetických krizí ex-post, měly by členské státy určit jeden příslušný vnitrostátní orgán státní správy nebo národní regulační orgán, který bude fungovat jako kontaktní místo. Může se jednat o nový nebo existující subjekt.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Společný přístup k předcházení krizím a jejich řízení vyžaduje společnou definici elektroenergetické krize. Aby bylo možné překonat stávající rozdílné přístupy v rámci Unie, mělo by toto nařízení definovat elektroenergetickou krizi obecně jako situaci, v níž existuje nebo bezprostředně hrozí významný nedostatek elektřiny, nebo nemožnost ji dodávat. Členské státy by měly mít povinnost určit konkrétní scénáře elektroenergetických krizí na regionální a vnitrostátní úrovni a následně ve svých plánech rizikové připravenosti stanovit konkrétní opatření k jejich řešení. Tento přístup by měl zajistit, aby byly pokryty veškeré možné krizové situace s ohledem na regionální a vnitrostátní specifika, jako je topografie sítě, skladba zdrojů elektrické energie, objem produkce a spotřeby a rozptýlení obyvatelstva.

Odůvodnění

V současnosti neexistuje na evropské úrovni jednotný výklad toho, co krizová situace znamená a zahrnuje. Z tohoto důvodu a s cílem umožnit členským státům definovat/kvantifikovat ve svých plánech rizikové připravenosti co „významný nedostatek elektřiny“ nebo „nemožnost dodat elektřinu“ konkrétně znamená, musí být definice „krizové situace“ natolik široká, aby pokryla veškeré možné krizové situace, jež mohou v celé Evropě nastat.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Společný přístup k předcházení krizím a jejich řízení zejména vyžaduje, aby členské státy využívaly ke zjišťování rizik spojených s bezpečností dodávek elektřiny stejné metody a definice a aby byly schopny účinně porovnat svou výkonnost v této oblasti s výkonností sousedních členských států. Nařízení určuje dva ukazatele ke sledování bezpečnosti dodávek elektřiny v Unii: „odhad nedodané elektřiny“ (EENS), vyjadřovaný v GWh/rok, a „předpokládaná ztráta zatížení“ (LOLE), vyjadřovaná v h/rok. Tyto ukazatele jsou součástí evropského posouzení přiměřenosti zdrojů, které provádí Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (síť ENTSO pro elektřinu) podle [článku 19 návrhu nařízení o elektřině]. Koordinační skupina pro otázky elektrické energie pravidelně sleduje bezpečnost dodávek na základě výsledků těchto ukazatelů. Tyto ukazatele by měla používat také Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů („agentura“) při podávání hlášení o výkonnosti jednotlivých členských států v oblasti bezpečnosti dodávek ve svých výročních zprávách o monitorování trhu s elektřinou podle [článku 16 návrhu nařízení o agentuře ACER].

(11)  Je potřeba, aby členské státy využívaly ke zjišťování rizik spojených s bezpečností dodávek elektřiny společné metody a definice, které jim umožní účinně porovnat svou výkonnost v této oblasti s výkonností sousedních členských států. Nařízení určuje dva ukazatele ke sledování bezpečnosti dodávek elektřiny v Unii: „odhad nedodané elektřiny“ (EENS), vyjadřovaný v GWh/rok, a „předpokládaná ztráta zatížení“ (LOLE), vyjadřovaná v h/rok. Tyto ukazatele jsou součástí evropského posouzení přiměřenosti zdrojů, které provádí Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (síť ENTSO pro elektřinu) podle [článku 19 návrhu nařízení o elektřině]. Koordinační skupina pro otázky elektrické energie pravidelně sleduje bezpečnost dodávek na základě výsledků těchto ukazatelů. Tyto ukazatele by měla používat také Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů („agentura“) při podávání hlášení o výkonnosti jednotlivých členských států v oblasti bezpečnosti dodávek ve svých výročních zprávách o monitorování trhu s elektřinou podle [článku 16 návrhu nařízení o agentuře ACER].

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Je třeba společný přístup ke zjišťování rizikových scénářů, aby byla zajištěna soudržnost posouzení rizik, která vytváří důvěru mezi členskými státy v období krizové situace. Síť ENTSO pro elektřinu by proto ve spolupráci s agenturou měla vypracovat společnou metodiku pro zjišťování rizik, přičemž síť ENTSO pro elektřinu by tuto metodiku navrhla a agentura by ji schválila.

(12)  Je třeba společný přístup ke zjišťování rizikových scénářů, aby byla zajištěna soudržnost posuzování rizik a budovala se důvěra mezi členskými státy v období krizové situace. Síť ENTSO pro elektřinu by proto po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami včetně výrobců konvenční i obnovitelné energie ve spolupráci s agenturou měla vypracovat a pravidelně aktualizovat společnou metodiku pro zjišťování rizik, přičemž síť ENTSO pro elektřinu by tuto metodiku a její aktualizace navrhla a agentura by je schválila.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Na základě této společné metodiky by měla síť ENTSO pro elektřinu pravidelně vypracovávat a aktualizovat regionální krizové scénáře a zjišťovat nejzávažnější rizika v jednotlivých regionech, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, nedostatek paliva nebo úmyslné útoky. Při zvažování krizového scénáře v podobě nedostatku plynného paliva by mělo být posuzováno riziko narušení dodávek plynu na základě scénářů narušení dodávek plynu a plynárenské infrastruktury vypracovaných Evropskou sítí provozovatelů plynárenských přepravních soustav podle čl. 6 odst. 6 nařízení o bezpečnosti dodávek plynu [návrh nařízení o bezpečnosti dodávek plynu]. Členské státy by měly na tomto základě vytvořit a aktualizovat své vnitrostátní krizové scénáře v zásadě každé tři roky. Tyto scénáře by měly tvořit základ pro plány rizikové připravenosti. Při zjišťování rizik na vnitrostátní úrovni by měly členské státy také popsat možná rizika, která vnímají v souvislosti s vlastnictvím infrastruktury, jež má význam pro bezpečnost dodávek, jakož i případná možná opatření k řešení těchto rizik (např. obecné nebo odvětvové právní předpisy na prověřování investic, zvláštní práva určitých podílníků apod.) a uvést důvod, proč tato opatření považují za opodstatněná.

(13)  Na základě této společné metodiky by měla síť ENTSO pro elektřinu pravidelně vypracovávat a aktualizovat regionální krizové scénáře a zjišťovat nejzávažnější rizika v jednotlivých regionech, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, nedostatek paliva nebo úmyslné útoky. Při zvažování krizového scénáře v podobě nedostatku plynného paliva by mělo být posuzováno riziko narušení dodávek plynu na základě scénářů narušení dodávek plynu a plynárenské infrastruktury vypracovaných Evropskou sítí provozovatelů plynárenských přepravních soustav podle čl. 6 odst. 6 nařízení o bezpečnosti dodávek plynu [návrh nařízení o bezpečnosti dodávek plynu]. Aby byl posílen regionální přístup k posuzování rizik, měla by mít síť ENTSO pro elektřinu možnost přenášet úkoly spojené se zjišťováním regionálních krizových scénářů na regionální koordinační střediska. Členské státy by měly na základě těchto regionálních krizových scénářů vytvořit a aktualizovat své vnitrostátní krizové scénáře v zásadě každé tři roky. Tyto scénáře by pak měly tvořit základ pro plány rizikové připravenosti. Při zjišťování rizik na vnitrostátní úrovni by měly členské státy také popsat možná rizika, která vnímají v souvislosti s vlastnictvím infrastruktury, jež má význam pro bezpečnost dodávek, jakož i veškerá opatření k řešení těchto rizik (např. obecné nebo odvětvové právní předpisy na prověřování investic, zvláštní práva určitých podílníků apod.) a uvést důvod, proč jsou tato opatření považována za nutná a přiměřená.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  jak je uvedeno v [návrhu nařízení o elektřině], měla by regionální operační střediska pravidelně posuzovat příslušná rizika, nepoť je jim svěřeno provozní řízení těchto situací. Regionální spolupráce požadovaná podle tohoto nařízení by měla stavět na strukturách regionální spolupráce využívaných na technické úrovni, zejména skupinách členských států sdílejících jedno regionální operační středisko, aby tyto struktury prováděly své úkoly efektivně a jednaly v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem předcházet rozsáhlým incidentům a zmírňovat je.

(15)  jak je uvedeno v [návrhu nařízení o elektřině], měla by regionální koordinační střediska pravidelně posuzovat příslušná rizika, nepoť je jim svěřeno provozní řízení těchto situací. Regionální spolupráce požadovaná podle tohoto nařízení by měla stavět na strukturách regionální spolupráce využívaných na technické úrovni, zejména skupinách členských států sdílejících jedno regionální koordinační středisko, aby tyto struktury prováděly své úkoly efektivně a jednaly v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem předcházet rozsáhlým incidentům a zmírňovat je.

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  [Návrh nařízení o elektřině] požaduje používání společné metodiky pro střednědobé až dlouhodobé evropské posouzení přiměřenosti zdrojů (prováděné na 10 let až jeden rok dopředu) s cílem zajistit, aby rozhodnutí členských států týkající se možných investičních potřeb byla přijímána transparentně a společně dohodnutým způsobem. Účel tohoto posouzení se liší od účelu posouzení krátkodobé přiměřenosti, sloužícího ke zjišťování možných problémů spojených s přiměřeností v rámci krátkých časových úseků, konkrétně sezónních výhledů (na šest měsíců dopředu) a posouzení týdenní až vnitrodenní přiměřenosti. Pro krátkodobé posouzení je třeba zavést společný přístup ke zjišťování možných problémů spojených s přiměřeností. Síť ENTSO pro elektřinu bude vydávat zimní a letní výhledy, aby upozornila členské státy a provozovatele přenosových soustav na rizika spojená s bezpečností dodávek, jež by se mohla vyskytnout v následujících šesti měsících. Aby se kvalita těchto výhledů zlepšila, měly by vycházet ze společné pravděpodobnostní metodiky navržené stí ENTSO pro elektřinu a schválené agenturou. Aby byl posílen regionální přístup k posouzení rizik, měla by mít síť ENTSO pro elektřinu možnost přenést úkoly spojené se sezónními výhledy na regionální operační střediska.

(16)  [Návrh nařízení o elektřině] požaduje používání společné metodiky pro střednědobé až dlouhodobé evropské posouzení přiměřenosti zdrojů (prováděné na 10 let až jeden rok dopředu) s cílem zajistit, aby rozhodnutí členských států týkající se možných investičních potřeb byla přijímána transparentně a společně dohodnutým způsobem. Účel tohoto posouzení se liší od účelu posouzení krátkodobé přiměřenosti, sloužícího ke zjišťování možných problémů spojených s přiměřeností v rámci krátkých časových úseků, konkrétně sezónních výhledů (na šest měsíců dopředu) a posouzení týdenní až vnitrodenní přiměřenosti. Pro krátkodobé posouzení je třeba zavést společný přístup ke zjišťování možných problémů spojených s přiměřeností. Síť ENTSO pro elektřinu bude vydávat zimní a letní výhledy, aby upozornila členské státy a provozovatele přenosových soustav na rizika spojená s bezpečností dodávek, jež by se mohla vyskytnout v následujících šesti měsících. Aby se kvalita těchto výhledů zlepšila, měly by vycházet ze společné pravděpodobnostní metodiky navržené stí ENTSO pro elektřinu po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně environmentálních organizací a akademické obce, a schválené agenturou a pravidelně aktualizované. Aby byl posílen regionální přístup k posouzení rizik, měla by mít síť ENTSO pro elektřinu možnost přenést úkoly spojené se sezónními výhledy na regionální operační střediska.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby byl zajištěn společný přístup k předcházení krizím a jejich řízení, měl by příslušný orgán každého členského státu vypracovat po konzultaci se zúčastněnými stranami plán rizikové připravenosti. Plány by měly popisovat efektivní, přiměřená a nediskriminační opatření řešící všechny zjištěné krizové scénáře. Tyto plány by měly být transparentní, zejména co se týče podmínek přijetí netržních opatření ke zmírnění krizových situací. Veškerá předpokládaná netržní opatření by měla být v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.

(18)  Aby byl zajištěn společný přístup k předcházení krizím a jejich řízení, měl by příslušný orgán každého členského státu na základě zjištěných regionálních a vnitrostátních scénářů elektroenergetických krizí vypracovat po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami plán rizikové připravenosti. Plány by měly popisovat efektivní, přiměřená a nediskriminační opatření řešící všechny zjištěné krizové scénáře. Tyto plány by měly být transparentní, zejména co se týče podmínek přijetí netržních opatření považovaných za nutná ke zmírnění krizových situací. Veškerá předpokládaná netržní opatření by měla být v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Plány by měly být pravidelně aktualizovány. Aby se zaručilo, že plány jsou vždy aktuální a účinné, měly by příslušné orgány jednotlivých regionů ve spolupráci s regionálními operačními středisky provádět každoroční simulace s cílem prověřit jejich vhodnost.

(20)  Plány by měly být pravidelně aktualizovány a zveřejňovány, přičemž musí být zachována důvěrná povaha citlivých informací. Aby se zaručilo, že plány jsou vždy aktuální a účinné, měly by příslušné orgány jednotlivých regionů ve spolupráci s regionálními operačními středisky provádět každoroční simulace s cílem prověřit jejich vhodnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  V roce 2012 byla vytvořena Koordinační skupina pro otázky elektrické energie jako fórum pro výměnu informací a upevňování spolupráce mezi členskými státy, zejména v oblasti bezpečnosti dodávek29. Tato její úloha je prostřednictvím tohoto nařízení posílena. Skupina by měla vykonávat konkrétní úkoly, spojené zejména s vypracováváním plánů rizikové připravenosti, a bude plnit klíčovou úlohu při sledování výkonnosti členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny a při tvorbě osvědčených postupů na základě tohoto sledování.

(28)  V roce 2012 byla vytvořena Koordinační skupina pro otázky elektrické energie jako fórum pro výměnu informací a upevňování spolupráce mezi členskými státy, zejména v oblasti bezpečnosti dodávek29. Tato její úloha je prostřednictvím tohoto nařízení posílena. Skupina by měla vykonávat konkrétní úkoly, spojené zejména s vypracováváním plánů rizikové připravenosti, a bude plnit klíčovou úlohu při sledování výkonnosti členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny a při tvorbě osvědčených postupů na základě tohoto sledování. Komise by měla přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby složení Koordinační skupiny pro otázky elektrické energie bylo revidováno tak, aby zahrnovalo nové zúčastněné strany, jako jsou zástupci průmyslu, provozovatelé distribučních soustav a spotřebitelské organizace.

_________________

_________________

29 Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2012, kterým se zřizuje Koordinační skupina pro otázky elektrické energie (2012/C 353/02), Úř. věst. C 353, 17.11.2012, s. 2.

29 Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2012, kterým se zřizuje Koordinační skupina pro otázky elektrické energie (2012/C 353/02), Úř. věst. C 353, 17.11.2012, s. 2.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Elektroenergetická krize by se mohla rozšířit i za hranice Unie do zemí Energetického společenství. Unie by měla v rámci předcházení elektroenergetickým krizím, přípravy na ně a jejich zvládání úzce spolupracovat se smluvními stranami Energetického společenství, aby bylo zajištěno účinné řízení krizí na hranicích mezi členskými státy a těmito smluvními stranami.

(29)  Elektroenergetická krize by se mohla rozšířit i za hranice Unie do zemí Energetického společenství. Jakožto smluvní strana Smlouvy o Energetickém společenství by měla Unie prosazovat změny této smlouvy s cílem vytvořit prostřednictvím odpovídajícího a stabilního regulačního rámce integrovaný trh a jediný regulační prostor. Unie by měla v rámci předcházení elektroenergetickým krizím, přípravy na ně a jejich zvládání úzce spolupracovat se smluvními stranami Energetického společenství, aby bylo zajištěno účinné řízení krizí na hranicích mezi členskými státy a smluvními stranami Smlouvy o Energetickém společenství.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro spolupráci členských států s cílem předcházet elektroenergetickým krizím, připravovat se na ně a zvládat jev duchu solidarity a transparentnosti a v plném souladu s požadavky konkurenceschopného vnitřního trhu s elektřinou.

Toto nařízení stanoví pravidla pro spolupráci členských států s cílem předcházet elektroenergetickým krizím, připravovat se na ně a zvládat je v duchu solidarity a transparentnosti a v plném souladu s požadavky konkurenceschopného vnitřního trhu s elektřinou a v souladu s cíli Unie v oblasti energetiky a klimatu.

Odůvodnění

Širší kontext by měl zahrnovat odkazy na strategické cíle Unie v této oblasti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „elektroenergetickou krizí“ se rozumí situace, nastalá nebo bezprostředně hrozící, v níž dojde k významnému nedostatku elektřiny nebo není možné doručit elektřinu koncovým odběratelům;

b)  „elektroenergetickou krizí“ se rozumí situace, nastalá nebo bezprostředně hrozící, v níž dojde k významnému nedostatku elektřiny nebo není možné doručit elektřinu koncovým odběratelům, na základě parametrů definovaných ve vnitrostátních a regionálních krizových scénářích;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní orgán státní správy nebo národní regulační orgán určený členským státem, aby zajišťoval provádění opatření stanovených tímto nařízením;

Odůvodnění

Je třeba, aby byla doplněna definice „příslušného orgánu“, v souladu s definicí používanou v nařízení o bezpečnosti dodávek plynu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „netržním opatřením“ se rozumí jakékoli opatření na straně nabídky nebo poptávky lišící se od tržních pravidel nebo obchodních dohod a přijaté s cílem zmírnit elektroenergetickou krizi;

e)  „netržním opatřením“ se rozumí jakékoli opatření na straně nabídky, sítě nebo poptávky lišící se od tržních pravidel nebo obchodních dohod a přijaté s cílem zmírnit elektroenergetickou krizi;

Odůvodnění

Je důležité vložit do této definice opatření uplatňovaná na straně sítě, aby bylo jasně uvedeno, že například omezování dostupných propojovacích kapacit nebo již přidělené kapacity mezi zónami je netržní opatření a je nutno se mu vyhnout.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „makroregionem“ se rozumí skupina členských států zapojených do strukturovaného makroregionálního partnerství, podle čl. 2 odst. 18 písm. a) nařízení EU ... [navrhovaný návrh nařízení o elektřině a správě energetické unie].

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po ustavení příslušného orgánu členské státy bezodkladně sdělí Komisi jeho název a kontaktní údaje.

2.  Každý členský stát neprodleně oznámí Komisi a zveřejní název a kontaktní údaje svého příslušného orgánu a jejich případné změny.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá rizika spojená s bezpečností dodávek elektřiny byla posouzena v souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením a článkem 18 nařízení o elektřině [návrh nařízení o elektřině]. Za tímto účelem členské státy spolupracují se sítí ENTSO pro elektřinu a regionálními operačními středisky.

Členské státy zajistí, aby veškerá rizika spojená s bezpečností dodávek elektřiny byla posouzena v souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením a evropským posouzením přiměřenosti zdrojů stanoveným v kapitole IV nařízení (EU) ... [návrh nařízení o elektřině]. Bezpečnost dodávek elektřiny musí zahrnovat účinnou spolupráci mezi příslušnými zúčastněnými stranami, členskými státy, zejména prostřednictvím jejich příslušných orgánů, regionálních koordinačních středisek a Komisí s ostatními orgány a institucemi Unie, vždy v rámci jejich příslušných oblastí činnosti a působnosti. Za tímto účelem členské státy spolupracují se sítí ENTSO pro elektřinu a regionálními operačními středisky, provozovateli přenosových soustav, národními regulačními orgány a dalšími zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Compromise Amendment

1.  Do [OPOCE to insert exact date: two months after entry into force of this Regulation] předloží síť ENTSO pro elektřinu agentuře návrh metodiky pro zjišťování nejzávažnějších scénářů elektroenergetických krizí na regionální úrovni.

1.  Do [OPOCE to insert exact date: four months after entry into force of this Regulation] předloží síť ENTSO pro elektřinu agentuře návrh metodiky pro zjišťování nejzávažnějších scénářů elektroenergetických krizí na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dříve než síť ENTSO pro elektřinu návrh metodiky předloží, uspořádá konzultaci přinejmenším za účasti průmyslových a spotřebitelských organizací, provozovatelů distribučních soustav, národních regulačních orgánů a dalších vnitrostátních orgánů. Síť ENTSO pro elektřinu výsledky konzultací náležitě zohlední.

4.  Dříve než síť ENTSO pro elektřinu návrh metodiky předloží, uspořádá konzultaci přinejmenším za účasti regionálních koordinačních středisek, průmyslových a spotřebitelských organizací, výrobců, provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav, příslušných orgánů, národních regulačních orgánů, dalších vnitrostátních orgánů a ostatních příslušných zúčastněných stran. Síť ENTSO pro elektřinu výsledek konzultací náležitě zohlední.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Síť ENTSO pro elektřinu metodiku pravidelně aktualizuje a vylepšuje v souladu s odstavci 1 až 5. Agentura nebo Komise mohou tyto aktualizace a vylepšení požadovat na základě náležitého odůvodnění. Síť ENTSO pro elektřinu předloží agentuře návrh změn do šesti měsíců od obdržení takového požadavku. Agentura tento návrh pozmění nebo schválí a zveřejní na svých internetových stránkách do dvou měsíců od jeho obdržení.

6.  Síť ENTSO pro elektřinu metodiku pravidelně aktualizuje a vylepšuje v souladu s odstavci 1 až 5. Agentura nebo Komise mohou tyto aktualizace a vylepšení požadovat na základě náležitého odůvodnění. Síť ENTSO pro elektřinu předloží agentuře návrh změn ve lhůtě dvou měsíců od obdržení takového požadavku. Agentura tento návrh schválí nebo pozmění a zveřejní na svých internetových stránkách do dvou měsíců od jeho obdržení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě metodiky přijaté podle článku 5 síť ENTSO pro elektřinu zjistí do [OPOCE to insert exact date: ten months after entry into force of this Regulation] nejzávažnější scénáře elektroenergetických krizí pro jednotlivé regiony. Síť může svěřit úkoly spojené se zjišťováním scénářů regionálních krizí regionálním operačním střediskům.

1.  Na základě metodiky přijaté podle článku 5 síť ENTSO pro elektřinu v úzké spolupráci s Koordinační skupinou pro otázky elektrické energie zjistí do [OPOCE to insert exact date: ten months after the date of entry into force of this Regulation] nejzávažnější scénáře elektroenergetických krizí pro jednotlivé regiony. Síť může svěřit úkoly spojené se zjišťováním scénářů regionálních krizí regionálním koordinačním střediskům. Regionální koordinační střediska konzultují za tímto účelem s Koordinační skupinou pro otázky elektrické energie. Při určování rizikových scénářů souvisejících s úmyslnými útoky zajistí síť ENTSO pro elektřinu a regionální koordinační střediska zachování důvěrnosti citlivých informací.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zjistí do [OPOCE to insert exact date: ten months after entry into force of this Regulation] nejzávažnější scénáře elektroenergetických krizí na vnitrostátní úrovni.

1.  Členské státy zjistí do [OPOCE to insert exact date: twelve months after the date of entry into force of this Regulation] nejzávažnější scénáře elektroenergetických krizí na vnitrostátní úrovni, alespoň za účasti provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů přenosových soustav a výrobců, přičemž zajistí důvěrnost citlivých informací.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Pokyny pro předcházení a zvládání krizí

 

1.   S přihlédnutím k evropskému posouzení přiměřenosti, jakož i dalším příslušným předpisům, vypracuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů celounijní pokyny, jak předcházet a zvládat krizové situace, a v těchto pokynech budou definována tržní i netržní opatření a pravidla pro provozování soustavy. Při vypracovávání pokynů agentura upřednostní, bude-li to možné, opatření, která mají nejmenší dopad na životní prostředí.

 

2.   V těchto pokynech jsou obsaženy rovněž zásady mechanismů náhrady a zásady pro určování chráněných zákazníků.

 

3.   Tato řešení agentura přezkoumá a v případě potřeby aktualizuje každé tři roky, pokud si okolnosti nevyžádají aktualizace častější.

Odůvodnění

Společná řešení týkající se toho, jak zvládat krize, by mohla být užitečná při vypracovávání vnitrostátních plánů. Zajistila by se jimi soudržnost mezi těmito plány a usnadnily dohody mezi členskými státy sjednávajícími regionální část jejich plánů. Na úrovni EU je třeba harmonizovat vymezení chráněných zákazníků s cílem zajistit ochranu nejzranitelnějších a základních prvků společnosti, a také usnadnit přeshraniční opatření solidarity, stanovená v článku 14 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Metodika pro posouzení krátkodobé přiměřenosti

Metodika pro posouzení krátkodobé a sezónní přiměřenosti

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [OPOCE to insert exact date: two months after entry into force of this Regulation] předloží síť ENTSO pro elektřinu agentuře návrh metodiky pro posouzení krátkodobé přiměřenosti, zejména sezónní přiměřenosti, jakož i týdenní až vnitrodenní přiměřenosti, který pokrývá přinejmenším:

Do [OPOCE to insert exact date: four months after the date of entry into force of this Regulation] předloží síť ENTSO pro elektřinu agentuře návrh metodiky pro posouzení krátkodobé a sezónní přiměřenosti, který pokrývá přinejmenším:

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nejistotu vstupních faktorů, jako je pravděpodobnost výpadku přenosové kapacity, pravděpodobnost neplánovaného výpadku elektráren, nepříznivé povětrnostní podmínky, proměnlivost poptávky a proměnlivost výroby energie z obnovitelných zdrojů energie;

a)  nejistotu vstupních faktorů, jako je pravděpodobnost výpadku přenosové kapacity, pravděpodobnost neplánovaného výpadku elektráren, nepříznivé povětrnostní podmínky, proměnlivou poptávku, zejména poptávku v době špiček v závislosti na povětrnostních podmínkách, a proměnlivost výroby energie z obnovitelných zdrojů energie;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  pravděpodobnost výskytu kritické situace;

b)  pravděpodobnost výskytu elektroenergetické krize;

Odůvodnění

Harmonizace znění s definicemi uvedenými v článku 2.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato metodika stanoví pravděpodobnostní přístup a vezme v úvahu regionální i unijní souvislosti, včetně pokud možno zemí mimo EU v synchronně propojených oblastech Unie.

Tato metodika stanoví pravděpodobnostní přístup a vezme v úvahu regionální i unijní souvislosti, včetně míry propojení mezi členskými státy a pokud možno zemí mimo EU v synchronně propojených oblastech Unie.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dříve než síť ENTSO pro elektřinu návrh metodiky předloží, uspořádá konzultaci přinejmenším za účasti zástupců průmyslu a odběratelů, provozovatelů distribučních soustav, národních regulačních orgánů a dalších vnitrostátních orgánů. Síť ENTSO pro elektřinu výsledky konzultací náležitě zohlední.

2.  Dříve než síť ENTSO pro elektřinu návrh metodiky předloží, uspořádá konzultaci přinejmenším za účasti regionálních koordinačních středisek, průmyslových a spotřebitelských organizací, výrobců, provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav, příslušných orgánů, národních regulačních orgánů, dalších vnitrostátních orgánů a příslušných zúčastněných stran. Síť ENTSO pro elektřinu výsledek konzultací náležitě zohlední.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Síť ENTSO pro elektřinu metodiku pravidelně aktualizuje a vylepšuje v souladu s odstavci 1 až 3. Agentura nebo Komise mohou tyto aktualizace a vylepšení požadovat na základě náležitého odůvodnění. Síť ENTSO pro elektřinu předloží agentuře návrh změn do šesti měsíců od obdržení takového požadavku. Agentura tento návrh pozmění nebo schválí a zveřejní na svých internetových stránkách do dvou měsíců od jeho obdržení.

4.  Síť ENTSO pro elektřinu metodiku pravidelně aktualizuje a vylepšuje v souladu s odstavci 1, 2 a 3. Agentura nebo Komise mohou tyto aktualizace a vylepšení požadovat na základě náležitého odůvodnění. Síť ENTSO pro elektřinu předloží agentuře návrh změn ve lhůtě dvou měsíců od obdržení takového požadavku. Agentura tento návrh schválí nebo pozmění a zveřejní na svých internetových stránkách do dvou měsíců od jeho obdržení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Veškerá posouzení krátkodobé přiměřenosti se provádějí podle metodiky vypracované v souladu s článkem 8.

1.  Veškerá posouzení krátkodobé přiměřenosti, ať už jsou prováděna na vnitrostátní, regionální nebo unijní úrovni, se provádějí podle metodiky vypracované v souladu s článkem 8.

Odůvodnění

Návrh týkající se rizikové připravenosti požaduje celoevropská a regionální posouzení krátkodobých rizik, mělo by však být jasně uvedeno, že členské státy mají rovněž nadále možnost provádět vlastní posouzení. Podle rámcového pokynu pro provoz soustav (článek 104) má každý provozovatel přenosové soustavy povinnost provádět posouzení krátkodobé přiměřenosti. Tento dodatek také vyjasňuje, že všechna posouzení krátkodobé přiměřenosti se musí řídit metodikou definovanou podle článku 8.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na základě regionálních a vnitrostátních scénářů elektroenergetických krizí zjištěných podle článků 6 a 7 vypracuje příslušný orgán každého členského státu plán rizikové připravenosti po konzultaci s elektroenergetickými a plynárenskými podniky, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácností a průmyslových odběratelů elektřiny a národním regulačním orgánem (pokud se nejedná přímo o příslušný orgán).

1.  Na základě regionálních a vnitrostátních scénářů elektroenergetických krizí zjištěných podle článků 6 a 7 vypracuje příslušný orgán každého členského státu plán rizikové připravenosti po konzultaci s elektroenergetickými a plynárenskými podniky, provozovateli přenosových soustav a provozovateli distribučních soustav, příslušnými organizacemi zastupujícími zájmy domácností a průmyslových odběratelů elektřiny a národním regulačním orgánem (pokud se nejedná přímo o příslušný orgán). Musí být zajištěna důvěrnost citlivých informací souvisejících s předcházením útokům a jejich zmírňováním. Pokud se příslušný orgán domnívá, že určité citlivé informace nemají být zveřejněny, poskytne z nich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy plány zveřejní a současně zajistí, aby byla zachována důvěrná povaha citlivých informací, zejména informací o opatřeních souvisejících s předcházením úmyslným útokům a jejich zmírňováním.

vypouští se

Odůvodnění

ČR si je vědoma strategické důležitosti a citlivosti informací ohledně energetického odvětví. Bezpečnost a ochrana informací musí být považována za klíčovou prioritu v kontextu zmírňování úmyslných útoků. Rozsah zveřejněných informací musí být v každém případě seriózně zvážen s ohledem na zranitelnost a strategický význam energetického odvětví.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  určit možná netržní opatření zaváděná v elektroenergetických krizových situacích a upřesnit příčinu jejich spuštění a podmínky a postupy pro jejich zavedení s popisem toho, jak se shodují s požadavky stanovenými v článku 15;

g)  určit možná netržní opatření zaváděná v elektroenergetických krizových situacích, upřesnit příčinu jejich spuštění a podmínky a postupy pro jejich použití (včetně jakýchkoli režimů náhrad), posoudit míru, v jaké jsou taková opatření nezbytná při řešení krize, s popisem toho, jak se shodují s požadavky stanovenými v článku 15;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  poskytnout podrobný plán odlehčování, který stanoví, kdy a za jakých okolností má k odlehčování dojít a jaká má být hodnota odlehčeného zatížení. Tento plán upřesní, které kategorie odběratelů elektřiny mají být zvláštně chráněny proti odpojení, a vysvětlí nutnost této ochrany, zejména s ohledem na veřejnou a osobní bezpečnost;

h)  poskytnout podrobný plán odlehčování, který stanoví, kdy a za jakých okolností má k odlehčování dojít a jaká má být hodnota odlehčeného zatížení. Tento plán upřesní, které kategorie odběratelů elektřiny mají být zvláštně chráněny proti odpojení, a vysvětlí nutnost této ochrany, zejména s ohledem na veřejnou bezpečnost, osobní bezpečnost a kontinuitu základních veřejných služeb;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  popsat vnitrostátní opatření nezbytná k provedení a prosazení regionálních opatření dohodnutých v souladu s článkem 12;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib)  zohlednit dopad stanovených opatření na životní prostředí;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ustavení regionálního krizového manažera nebo týmu;

a)  ustavení regionálního krizového koordinátora nebo týmu;

Odůvodnění

„Koordinátor“ je lepší výraz, jeho úlohu je však třeba definovat.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření ke zmírnění dopadu krize, včetně souběžné krizové situace. Tato opatření zahrnují regionální plány odlehčování a technická, právní a finanční ujednání o vzájemné pomoci, která zajistí, aby elektřina byla optimálním způsobem dodána tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Tato ujednání musí mimo jiné obsahovat příčinu pro spuštění pomoci, vzorec pro výpočet nebo částku, plátce a příjemce náhrady a rozhodčí pravidla;

c)  opatření ke zmírnění dopadu krize, včetně souběžné krizové situace. Tato opatření zahrnují regionální plány odlehčování a technická, právní a finanční ujednání o vzájemné pomoci, která zajistí, aby elektřina byla optimálním způsobem dodána tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Tato ujednání musí mimo jiné obsahovat příčinu pro spuštění pomoci, vzorec pro výpočet nebo částku, plátce a příjemce náhrady a rozhodčí pravidla. Rovněž musí být zaveden mechanismus náhrady pro dotčené subjekty v souladu se zásadami stanovenými podle článku 7a;

Odůvodnění

Aby nedocházelo k neshodám ohledně náhrady, měla by zásady takové náhrady stanovit neutrální agentura na úrovni EU – agentura ACER.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na regionálních opatřeních obsažených v plánu se musí dohodnout příslušné orgány členských států v dotčeném regionu. Příslušné orgány o dosažených dohodách informují Koordinační skupinu pro otázky elektrické energie nejméně osm měsíců před lhůtou přijetí nebo aktualizace plánu. Pokud dotčené příslušné orgány nedokázaly dohody dosáhnout, sdělí Komisi důvody, proč k dohodě nedošlo. V takovém případě může Komise požádat agenturu, aby po konzultaci sítě ENTSO pro elektřinu uzavření dohody usnadnila.

2.  Na regionálních opatřeních obsažených v plánu se musí dohodnout příslušné orgány členských států v dotčeném regionu po konzultaci s příslušnými regionálními koordinačními středisky, a to před jejich zapracováním do příslušných vnitrostátních plánů. Členské státy mohou požádat Komisi, aby při přípravě této dohody sehrála celkovou podpůrnou úlohu. Komise může rovněž agenturu a síť ENTSO pro elektřinu požádat, aby dotčeným členským státům poskytly technickou pomoc s cílem usnadnit dosažení dohody. Příslušné orgány o dosažených dohodách a o jakékoli formě makroregionální spolupráce informují Koordinační skupinu pro otázky elektrické energie nejméně osm měsíců před lhůtou přijetí nebo aktualizace plánu, v souladu s nařízením (EU) ... [navrhované nařízení o správě energetické unie]. Pokud dotčené příslušné orgány nedokázaly dohody dosáhnout, sdělí Komisi důvody, proč k dohodě nedošlo. V takovém případě Komise navrhne mechanismus spolupráce pro uzavření dohody o regionálních opatřeních.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušné orgány jednotlivých regionů provádějí ve spolupráci s regionálními operačními středisky a se zapojením příslušných zúčastněných stran každoroční simulaci krize, při které jsou zejména prověřovány komunikační mechanismy uvedené v odst. 1 písm. b).

3.  Příslušné orgány jednotlivých regionů provádějí ve spolupráci s regionálními operačními středisky a se zapojením příslušných zúčastněných stran každoroční simulaci odezvy na elektroenergetické krizové situace v reálném čase, při které jsou zejména prověřovány komunikační mechanismy uvedené v odst. 1 písm. b).

Odůvodnění

Tímto objasněním se slaďuje základní znění návrhu s přílohou.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Úloha Komise při provádění změn plánů rizikové připravenosti

 

1.   Členské státy předají přijaté plány Komisi. Komise může přijmout rozhodnutí, jímž bude požadovat změnu či stažení opatření, pokud opatření:

 

a)   pravděpodobně naruší vnitřní trh Unie;

 

b)   není nezbytné a přiměřené pro zajištění bezpečnosti dodávek;

 

c)   pravděpodobně ohrozí bezpečnost dodávek v jiných členských státech; nebo

 

d)   bude v rozporu s cíli politiky Unie v oblasti klimatu.

 

Přijaté opatření vstoupí v platnost pouze poté, co bylo schváleno Komisí nebo změněno v souladu s rozhodnutím Komise.

Odůvodnění

Je zapotřebí záruka, která zajistí, aby dohodnuté plány neohrožovaly vnitřní trh a bezpečnost dodávek. Komise by měla mít oprávnění požadovat v nezbytných případech změnu.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li to nutné a možné, členské státy si při předcházení elektroenergetickým krizím nebo při jejich zmírňování poskytují vzájemnou pomoc. Tato pomoc podléhá náhradě.

2.  Je-li to požadováno a technicky proveditelné, členské státy si při předcházení elektroenergetickým krizím nebo při jejich zmírňování vzájemně pomáhají. Tato pomoc podléhá náhradě pokrývající alespoň náklady na elektřinu dodávanou na území žádajícího členského státu a veškeré další relevantní náklady vzniklé při poskytování pomoci, včetně případné pomoci, jež byla připravena, avšak nebyla v praxi uplatněna, a proplacení jakékoli náhrady vyplývající ze soudních, arbitrážních nebo obdobných řízení a vypořádání, a náklady související s poskytnutou pomocí.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V krizové situaci mohou být aktivována netržní opatření pouze v případě, že byly vyčerpány všechny možnosti, které nabízí trh. Tato opatření nesmí nepřiměřeně narušovat hospodářskou soutěž a účinné fungování vnitřního trhu s elektřinou. Musí být nutná, přiměřená, nediskriminační a dočasná.

2.  V krizové situaci jsou aktivována netržní opatření pouze jako poslední možnost a pouze v případě, že byly vyčerpány všechny možnosti, které nabízí trh, a pokud existují dostatečné důkazy, že by pokračování tržních činností mohlo vést k dalšímu zhoršování krizové situace. Tato opatření nesmí nepřiměřeně narušovat hospodářskou soutěž a účinné fungování vnitřního trhu s elektřinou. Musí být přiměřená, nediskriminační a dočasná. Všechny příslušné zúčastněné strany jsou okamžitě informovány o jakémkoli použití netržních opatření.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K omezování transakcí, včetně omezování již přidělené kapacity mezi zónami, k omezování v poskytování kapacity mezi zónami v rámci přidělování kapacity nebo k omezování v poskytování plánů lze přistoupit pouze v souladu s pravidly stanovenými v čl. 14 odst. 2 nařízení o elektřině [návrh nařízení o elektřině] a pravidly přijatými za účelem upřesnění tohoto ustanovení.

3.  K omezování transakcí, včetně omezování již přidělené kapacity mezi zónami, k omezování v poskytování kapacity mezi zónami v rámci přidělování kapacity nebo k omezování v poskytování plánů lze přistoupit pouze v souladu s pravidly stanovenými v čl. 14 odst. 2 nařízení o elektřině [návrh nařízení o elektřině], článkem 72 nařízení Komise (EU) 2015/12221a a pravidly přijatými za účelem upřesnění tohoto ustanovení.

 

_______________

 

1a Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 24).

Odůvodnění

S cílem vyjasnit, že i další odstavce článku 14 se zabývají přidělováním kapacity, například odstavec 3 stanoví, že „účastníkům trhu se zpřístupňuje maximální kapacita propojení nebo přenosových sítí ovlivňujících přeshraniční toky“. Důležité je také přidat poznámku k nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Bezodkladně a nejpozději šest týdnů po vyhlášení elektroenergetické krizové situace poskytnou dotčené příslušné orgány po konzultaci se svým vnitrostátním regulačním orgánem (pokud se nejedná přímo o příslušný orgán) Koordinační skupině pro otázky elektrické energie a Komisi zprávu o hodnocení.

1.  Bezodkladně a nejpozději šest týdnů po skončení elektroenergetické krizové situace poskytnou dotčené příslušné orgány po konzultaci se svým vnitrostátním regulačním orgánem (pokud se nejedná přímo o příslušný orgán) Koordinační skupině pro otázky elektrické energie a Komisi podrobnou zprávu o hodnocení.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  popis pomoci, která byla poskytnuta nebo přijata od sousedních členských států a zemí mimo EU;

d)  popis pomoci, která byla připravena (ať už v praxi uplatněná či nikoli), poskytnuta nebo přijata od sousedních členských států a zemí mimo EU;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  hospodářský dopad elektroenergetické krize a dopad přijatých opatření na odvětví elektřiny, zejména objemy nedodané energie a hodnoty manuálního odlehčení (včetně srovnání hodnot dobrovolného a nuceného odlehčení);

e)  hospodářský dopad elektroenergetické krize, dopad přijatých opatření na odvětví elektřiny, zejména objemy nedodané energie, omezování dostupných nebo přidělených kapacit mezi zónami, hodnoty manuálního odlehčení (včetně srovnání hodnot dobrovolného a nuceného odlehčení) a opatření uložená zúčastněným stranám, jako jsou výrobci energie, dodavatelé a ostatní relevantní účastníci trhu;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  důkladné zdůvodnění použití netržních opatření;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  přehled o tom, jak by měla být budoucí síť navržena, aby bylo možné se vypořádat s důsledky vyplývajícími ze zjištěných elektroenergetických krizových situací, včetně popisu strukturálních nedostatků soustavy v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici (EU) ... [o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, COM(2016)864] a vytváření pravidelných plánů rozvoje sítě [text bude sladěn s příslušnými ustanoveními návrhu směrnice o uspořádání trhu].

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotčené příslušné orgány předloží výsledky hodnocení Koordinační skupině pro otázky elektrické energie.

4.  Dotčené příslušné orgány předloží výsledky hodnocení Koordinační skupině pro otázky elektrické energie. Tyto výsledky se promítnou do aktualizací plánů rizikové připravenosti.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu, Radě a Úřednímu věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Příloha I – část 3 – bod 3.1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Popište opatření ke zmírnění elektroenergetických krizových situací, zejména opatření na straně poptávky a dodávky, a vysvětlete, za jakých okolností lze tato opatření použít, zejména co zapříčiňuje spuštění jednotlivých opatření. Uvažuje-li se o netržních opatřeních, musí být řádně zdůvodněna v souvislosti s požadavky uvedenými v článku 15.

c)  Popište opatření ke zmírnění elektroenergetických krizových situací, zejména opatření na straně poptávky, sítě a dodávky, a vysvětlete, za jakých okolností lze tato opatření použít, zejména co zapříčiňuje spuštění jednotlivých opatření. Uvažuje-li se o netržních opatřeních, musí být řádně zdůvodněna v souvislosti s požadavky uvedenými v článku 15.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha I – část 3 – bod 3.1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  Popište vnitrostátní opatření nezbytná k provedení a prosazení regionálních opatření dohodnutých v souladu s článkem 12.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha I – část 3 – bod 3.2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Popište dohodnutá opatření uplatňovaná v souběžných krizových situacích, včetně určení prioritních odběratelů a regionální plány odlehčování, jakož i finanční ujednání pro účely pomoci s předcházením elektroenergetické krizi nebo jejím zmírňováním. V rámci popisu těchto ujednání mimo jiné uveďte příčinu, která poskytnutí pomoci spouští, vzorec pro výpočet nebo částku, plátce a příjemce náhrady a rozhodčí pravidla. Upřesněte, kdy a jak se regionální plány odlehčování spouštějí.

b)  Popište dohodnutá opatření uplatňovaná v souběžných krizích, včetně určení prioritních odběratelů a regionální plány odlehčování, jakož i finanční ujednání pro účely pomoci s předcházením elektroenergetické krizi nebo jejím zmírňováním. V rámci popisu těchto ujednání mimo jiné uveďte příčinu, která poskytnutí pomoci spouští, vzorec pro výpočet nebo částku, plátce a příjemce náhrady a rozhodčí pravidla. Upřesněte, kdy a jak se regionální plány odlehčování spouštějí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha I – část 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  provozovateli přenosových a distribučních soustav.

  • [1]  Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 91.
  • [2]  Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 79.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Z pěti dimenzí Strategie energetické unie ta první usiluje o posílení bezpečnosti a solidarity mezi členskými státy a ta druhá o plně integrovaný vnitřní trh s energií. V rozporu s těmito zásadami jsou energetická rizika v současné době téměř výlučně řešena příslušnými právními předpisy a technickými regulacemi platnými v členských státech.

Jelikož chybějící ustanovení EU představují regulační mezeru, v jejímž důsledku elektroenergetické krize (např. krize v lednu 2017, která postihla Bulharsko, Řecko a Rumunsko) poškozují dotčená hospodářství, ohrožují veřejnou bezpečnost, škodí odběratelům, kteří jsou vystaveni vyšším cenám, narušují solidaritu a spolupráci mezi sousedícími zeměmi. Aby byla tato regulační mezera zaplněna, musí Evropská unie poskytnout ambiciózní rámec pro určování, posuzování, přípravu, správu, monitorování a sdílení informací o elektroenergetických krizích.

S ohledem na dnešní elektroenergetické trhy a soustavy, které mají stále častěji přeshraniční a decentralizovaný charakter, sdílí zpravodaj názor, že je zapotřebí vysoká úroveň spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami na vnitrostátní i přeshraniční úrovni. Aby byla zajištěna účinná spolupráce mezi zúčastněnými stranami, je třeba vyjasnit úlohy a povinnosti všech příslušných aktérů a zavést řádné struktury.

Společná metodika a zásady

Klíčovým prvkem pro zajištění regionální připravenosti na řízení elektroenergetické krize je společná metodika pro určování a posuzování situací, v nichž nastane významný nedostatek elektřiny nebo není možné dodávat elektřinu konečným odběratelům.

Zpravodaj připomíná, že členské státy mají i nadále možnost provádět vlastní posouzení, doporučuje však, aby byla prováděna v souladu se společnou regionální metodikou, aby se tak zabránilo nesrovnalostem, nadbytečnostem a mezerám. Riziková připravenost se dnes zaměřuje zejména na přiměřenost dostupné infrastruktury, na druhé straně by společná metodika pro určování a posuzování krize mohla v budoucnu umožnit řešit provozní otázku předcházení krizím a přípravy na ně, krizového řízení a následného hodnocení.

Solidarita, vzájemná pomoc a tržní pravidla

Komise navrhuje, aby si členské státy v případě elektroenergetické krize vzájemně nabízely pomoc s cílem krizi předejít nebo zmírnit její důsledky. Zpravodaj tento postoj rozhodně sdílí a navrhuje, aby posouzení proveditelnosti pomoci sousednímu členskému státu byla omezena na technické aspekty a aby mechanismy náhrady byly pokud možno definovány předem nebo v počátečních fázích krize, aby se tak předešlo pozdějším neshodám.

Současně se zpravodaj domnívá, že by nařízení mělo výslovně uvádět, že plány rizikové připravenosti nesmí poskytovat prostor pro narušení nebo optimalizaci trhu. V tomto ohledu by netržní pravidla měla být považována za přípustná pouze v případě, kdy by tržní pravidla mohla elektroenergetickou krizi dále zhoršit.

Ochrana důvěrných informací

Návrh Komise sice zajišťuje transparentnost a sdílení informací, na druhé straně je však třeba zabránit tomu, aby byly zveřejňovány citlivé informace o provozování energetické soustavy a o plánech rizikové připravenosti. Jelikož je hrozba úmyslných útoků v odvětví energetiky i jinde skutečností, musí toto nařízení zajistit důvěrnost citlivých informací při určování rizik a přípravě, sdílení a přezkumu návrhů plánů prostřednictvím Koordinační skupiny pro otázky elektrické energie.

Správa a zapojení

Pokud nejsou dotčené příslušné orgány schopny dosáhnout dohody, návrh nařízení doporučuje, aby Komise mohla požádat agenturu, aby po konzultaci sítě ENTSO pro elektřinu uzavření dohody usnadnila. V souladu s nařízením o bezpečnosti dodávek plynu zpravodaj navrhuje, aby v těchto případech Komise měla možnost navrhnout mechanismus spolupráce pro uzavření regionální dohody. Mechanismy spolupráce nemohou členským státům vnucovat řešení proti jejich vůli.

Zpravodaj se domnívá, že vzhledem k tomu, že provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav jsou v konečném důsledku odpovědní za bezpečný a spolehlivý provoz soustavy, měly by je příslušné orgány výslovně zahrnout do určování, přípravy, řízení, monitorování a do následného procesu hodnocení. Současně zpravodaj navrhuje, aby v případě, že agentura ACER pozmění metodiku navrhovanou nebo aktualizovanou sítí ENTSO pro elektřinu, musí před přijetím pozměněné verze konzultovat se sítí ENTSO pro elektřinu.

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL PODNĚTY

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování [tohoto návrhu stanoviska / tohoto stanoviska před jeho přijetím ve výboru] obdržel zpravodaj podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Zpravodaj a jeho kancelář obdrželi přímé podněty od:

ACER – Evropská agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

CEPS – Centrum pro evropská politická studia.

ČEZ – České Energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

EDSO for Smart Grids

ENEL

ENTSO pro elektřinu

Eurelectric

Evropská komise

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Zpravodaj a jeho úřad také konzultovali s těmito subjekty:

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Rakouská spolková komora práce

CEDEC

CEEP – Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu

Centrica

CEWEP – Konfederace evropských zařízení zabývajících se přeměnou odpadů na energii

CIA – Chemical Industries Association

Confindustria

CRE – rumunské středisko pro otázky energetiky

Česká obchodní komora

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

Evropský univerzitní institut – Florence School of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Vláda Nizozemského království

Vláda České republiky

Vláda Francouzské republiky

Vláda Norského království

Vláda Švédského království

Vláda Lotyšské republiky

Vláda Slovenské republiky

Vláda Spojeného království

IEA – Mezinárodní energetická agentura

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Stálé zastoupení Estonska při EU

Stálé zastoupení Itálie při EU

Polské sdružení pro elektrickou energii

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe – The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Riziková připravenost v odvětví elektřiny

Referenční údaje

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Datum předložení EP

30.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum přijetí

21.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jan Keller

Datum předložení

26.2.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí