BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF

  26.2.2018 - (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)) - ***I

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Flavio Zanonato


  Procedure : 2016/0377(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0039/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0039/2018
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF

  (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0862),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0021/2016),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 31. maj 2017[1],

    der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 13. juli 2017[2],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0039/2018),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  Elsektoren i Unionen er ved at undergå en gennemgribende forandring, der er karakteriseret ved mere decentraliserede markeder med flere aktører, mere indbyrdes forbundne systemer og en højere andel af vedvarende energi. Direktiv xxx/forordning xxx [henvisning til det foreslåede eldirektiv og den foreslåede elforordning] sigter derfor mod at opgradere den lovramme, der styrer Unionens indre elmarked, med henblik på at sikre, at markederne og nettene fungere mere optimalt til gavn for virksomheder og forbrugere.

  (1)  Elsektoren i Unionen er ved at undergå en gennemgribende forandring, der er karakteriseret ved mere decentraliserede markeder med flere aktører, en større andel af vedvarende energi og bedre indbyrdes forbundne systemer, der dog stadig er utilstrækkelige. Direktiv xxx/forordning xxx [henvisning til det foreslåede eldirektiv og den foreslåede elforordning] sigter derfor mod at opgradere den lovramme, der styrer Unionens indre elmarked, med henblik på at sikre, at markederne og nettene fungerer mere optimalt til gavn for virksomheder og EU-borgere. Hensigten med denne forordning er at bidrage til gennemførelsen af målene for energiunionen, der bygger på solidaritet, et princip, der er nedfældet i artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Velfungerende markeder og systemer er den bedste garanti for forsyningssikkerhed. Selv der hvor markederne og systemerne fungerer godt, kan risikoen for en elkrise (som resultat af f.eks. ekstreme vejrforhold, ondsindede angreb eller brændstofmangel) dog ikke udelukkes. Krisesituationerne har ofte konsekvenser ud over de nationale grænser. Selv der, hvor hændelserne starter lokalt, kan de hurtigt få konsekvenser på tværs af grænserne. Visse ekstreme omstændigheder som f.eks. kuldebølger, hedebølger eller cyberangreb kan påvirke hele regioner samtidigt.

  (2)  Forsyningssikkerheden i Unionen sikres bedst gennem velfungerende markeder og systemer med udviklede og teknologisk moderne elektricitetssammenkoblinger, der sikrer en fri strømning af energi på tværs af grænserne, energieffektivitetsforanstaltninger og yderligere udvikling af vedvarende energikilder. Men selv der, hvor markederne og systemerne fungerer godt og er indbyrdes forbundne, kan risikoen for en elektricitetskrise (især som resultat af ekstreme vejrforhold, ondsindede angreb eller brændstofmangel) dog ikke udelukkes. Krisesituationerne har ofte konsekvenser ud over de nationale grænser. Selv hændelser, der starter lokalt, kan hurtigt få grænseoverskridende virkning. Visse ekstreme omstændigheder som f.eks. kuldebølger, hedebølger eller cyberangreb kan påvirke hele regioner samtidigt.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Med indbyrdes forbundne elmarkeder og -systemer kan kriseforebyggelse og -styring ikke betragtes som et rent nationalt anliggende. Der er brug for en fælles ramme for regler og koordinerede procedurer med henblik på at sikre, at medlemsstaterne og andre aktører samarbejder effektivt på tværs af grænserne og i en ånd af gennemsigtighed og solidaritet.

  (3)  Med indbyrdes forbundne elmarkeder og -systemer kan kriseforebyggelse og -styring ikke betragtes som et rent nationalt anliggende, og potentialet for mere effektive og mindre omkostningstunge foranstaltninger gennem regionalt samarbejde bør udnyttes bedre. Der er brug for en fælles ramme for regler og bedre koordinerede procedurer med henblik på at sikre, at medlemsstaterne og andre aktører samarbejder effektivt på tværs af grænserne og øger gennemsigtigheden, tilliden og solidariteten mellem medlemsstaterne.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  Retningslinjerne for systemdrift24 og netreglen om nødsituationer og genopretning25 udgør et detaljeret regelsæt for, hvorledes transmissionssystemoperatørerne og andre relevante aktører bør agere og samarbejde for at sikre systemets sikkerhed. Disse tekniske regler bør sikre, at de fleste elektricitetshændelser håndteres effektivt på driftsniveau. Denne forordning fokuserer på elkriser, som har et langt større omfang og større konsekvenser. Den fastsætter, hvad medlemsstaterne bør gøre for at forebygge sådanne situationer, og hvilke foranstaltninger, de kan træffe, i fald reglerne om systemdrift i sig selv ikke længere er nok. Selv i krisesituationer bør reglerne om systemdrift dog fortsat overholdes fuldt ud.

  (5)  Retningslinjerne for systemdrift24 og netreglen om nødsituationer og genopretning25 udgør et detaljeret regelsæt for, hvorledes transmissionssystemoperatørerne og andre relevante aktører bør agere og samarbejde for at sikre systemets sikkerhed. Disse tekniske regler bør sikre, at elektricitetshændelser håndteres effektivt på driftsniveau. Denne forordning fokuserer på elkriser, som har et langt større omfang og større konsekvenser. Den fastsætter, hvad medlemsstaterne bør gøre for at forebygge sådanne situationer, og hvilke foranstaltninger, de kan træffe, i fald reglerne om systemdrift i sig selv ikke længere er nok. Selv i krisesituationer bør reglerne om systemdrift dog fortsat overholdes fuldt ud, og der bør sikres overensstemmelse mellem bestemmelserne i denne forordning og netreglen om nødsituationer og genopretning.

  _________________

  _________________

  24Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om fastsættelse af retningslinjer for driften af elektricitetstransmissionssystemerne (EUT [...]).

  24Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om fastsættelse af retningslinjer for driften af elektricitetstransmissionssystemerne (EUT [...]).

  25 Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om elektricitetsnødsituationer og genopretning (EUT [...]).

  25 Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om fastsættelse af netregler om elektricitetsnødsituationer og genopretning (EUT [...]).

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Denne forordning fastsætter en fælles regelramme for, hvordan elkriser forebygges, forberedes og styres, og skaber således større gennemsigtighed både i forberedelsesfasen og under en elkrise, ligesom det sikres, at der selv i en krisesituation bliver leveret elektricitet der, hvor behovet er størst. Det kræves, at medlemsstaterne samarbejder på regionalt niveau i en solidarisk ånd. Den opstiller også en ramme for en mere effektiv overvågning af forsyningssikkerheden i Europa via elektricitetskoordinationsgruppen. Dette bør resultere i bedre risikoberedskab til lavere omkostninger. Den bør ligeledes styrke det indre energimarked ved at øge tilliden rundt omkring i medlemsstaterne og udelukke uhensigtsmæssige offentlige indgreb i krisesituationer, navnlig ved at undgå utidig indskrænkning af grænseoverskridende strømme.

  (6)  Denne forordning fastsætter en fælles regelramme for, hvordan elkriser forebygges, forberedes og styres, og skaber således større gennemsigtighed både i forberedelsesfasen og under en elkrise, ligesom det sikres, at foranstaltninger selv i en krisesituation træffes på en koordineret og effektiv måde, og at elektricitet bliver leveret der, hvor behovet er størst. Det kræves, at medlemsstaterne samarbejder på regionalt niveau i en solidarisk ånd. Den opstiller også en ramme for effektiv overvågning af forsyningssikkerheden i Europa via elektricitetskoordinationsgruppen. Dette bør resultere i bedre risikoberedskab til lavere omkostninger, optimering af ressourcerne og en afbødning af virkningerne for borgere og virksomheder i krisetider. Den bør ligeledes styrke det indre energimarked ved at styrke tilliden blandt medlemsstaterne og udelukke uhensigtsmæssige statslige indgreb i krisesituationer, navnlig ved at undgå unødvendig anvendelse af ikke-markedsforanstaltninger og utidig indskrænkning af grænseoverskridende strømme, så risikoen for negative afsmittende virkninger på omkringliggende medlemsstater mindskes.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  For at fremme forebyggelse, informationsudveksling og efterfølgende evaluering af kriser skal medlemsstaterne udpege en kompetent myndighed som kontaktpunkt. Det kan være en ny eller eksisterende enhed.

  (10)  Ansvaret for forsyningssikkerheden er fordelt på mange aktører, som hver især spiller en klart defineret rolle med hensyn til forvaltning af elsystemerne. Distributions- og transmissionssystemoperatørerne spiller en afgørende rolle med hensyn til at sørge for et sikkert, pålideligt og effektivt elektricitetssystem i overensstemmelse med artikel 31 og 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../... [foreslået eldirektiv, COD 2016/380]. Tilsynsmyndighederne og andre relevante nationale myndigheder spiller også en vigtig rolle, idet de sikrer og fører tilsyn med elforsyningssikkerheden som led i deres opgaver i henhold til artikel 59 i direktiv (EU) .../... [foreslået eldirektiv]. Med henblik på at sikre gennemsigtig og inklusiv deltagelse af alle involverede parter, effektiv udarbejdelse og korrekt gennemførelse af beredskabsplaner og de regionale aftaler, samt at fremme forebyggelse, informationsudveksling og efterfølgende evaluering af kriser skal medlemsstaterne udpege en enkelt kompetent national statslig eller regulerende myndighed som kontaktpunkt. Det kan være en eksisterende eller en ny enhed.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a)  En fælles tilgang til forebyggelse og styring af kriser kræver en fælles definition af begrebet elkrise. For at gøre de nuværende forskellige tilgange i EU mere ensartede bør en elkrise i denne forordning defineres bredt som en situation, hvor der er en betydelig mangel på elektricitet, eller levering af elektricitet er umulig, eller hvor der er en overhængende risiko for dette. Medlemsstaterne bør pålægges at udforme konkrete scenarier for elkriser på regionalt og nationalt plan og udpege konkrete foranstaltninger, som vil blive truffet for at tage hånd om sådanne situationer, i deres risikoberedskabsplaner. Denne tilgang bør sikre, at alle tænkelige krisesituationer dækkes, idet der tages hensyn til særlige regionale og nationale omstændigheder såsom nettets topografi, elektricitetsmikset, produktionens og forbrugets omfang og befolkningens spredning.

  Begrundelse

  Der findes i EU i dag ingen fælles opfattelse af, hvad en krisesituation betyder og indebærer. Derfor og for at gøre det muligt for medlemsstaterne i deres nationale risikoberedskabsplaner at definere/kvantificere, hvad en "betydelig mangel på elektricitet" eller "manglende mulighed for at levere elektricitet" betyder helt konkret, skal definitionen af en "krisesituation" være så bred, at den omfatter alle tænkelige krisesituationer i hele EU.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  En fælles tilgang til kriseforebyggelse og -styring kræver først og fremmest, at medlemsstaterne bruger samme metoder og definitioner, når de indkredser risici vedrørende forsyningssikkerheden, og at de er i stand til at foretage en effektiv sammenligning af, hvor godt de og deres naboer klarer sig på området. Forordningen identificerer to indikatorer for overvågning af elforsyningssikkerheden i Unionen: "forventet ikke-forsynet energi" (EENS) udtrykt i GWh/år og "loss-of-load-sandsynlighed" ("loss of load expectation" (LOLE)) udtrykt i timer pr. år. Disse indikatorer er del af den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden, som foretages af det europæiske net af elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E) i henhold til [artikel 19 i den foreslåede elforordning]. Elektricitetskoordinationsgruppen skal baseret på resultaterne af indikatorerne foretage regelmæssig overvågning af forsyningssikkerheden. Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") bør også anvende disse indikatorer, når det rapporterer om medlemsstaternes resultater inden for forsyningssikkerhed i sin årlige overvågningsrapport om elmarkedet, jf. [artikel 16 i den foreslåede ACER-forordning].

  (11)  Der er behov for, at medlemsstaterne bruger fælles metoder og definitioner, når de indkredser risici vedrørende forsyningssikkerheden, som gør dem i stand til at foretage en effektiv sammenligning af, hvor godt de og deres naboer klarer sig på området. Forordningen identificerer to indikatorer for overvågning af elforsyningssikkerheden i Unionen: "forventet ikke-forsynet energi" (EENS) udtrykt i GWh/år og "loss-of-load-sandsynlighed" ("loss of load expectation" (LOLE)) udtrykt i timer pr. år. Disse indikatorer er del af den europæiske vurdering af ressourcetilstrækkeligheden, som foretages af det europæiske net af elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E) i henhold til [artikel 19 i den foreslåede elforordning]. Elektricitetskoordinationsgruppen skal baseret på resultaterne af indikatorerne foretage regelmæssig overvågning af forsyningssikkerheden. Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") bør også anvende disse indikatorer, når det rapporterer om medlemsstaternes resultater inden for forsyningssikkerhed i sin årlige overvågningsrapport om elmarkedet, jf. [artikel 16 i den foreslåede ACER-forordning].

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Med henblik på at sikre sammenhæng mellem risikovurderinger, der bygger på tillid mellem medlemsstaterne i en krisesituation, er der brug for en fælles tilgang til identificering af risikoscenarierne. ENTSO-E bør følgelig i samarbejde med agenturet udvikle en fælles metode til risikoidentificering, hvor ENTSO-E foreslår metoden, og agenturet godkender den.

  (12)  Med henblik på at sikre sammenhæng mellem vurdering af risici og opbygge tillid mellem medlemsstaterne i en krisesituation, er der brug for en fælles tilgang til identificering af risikoscenarierne. ENTSO-E bør følgelig – efter at have hørt de relevante interessenter, herunder producenter af både konventionel og vedvarende energi – i samarbejde med agenturet udvikle og jævnligt ajourføre en fælles metode til risikoidentificering, hvor ENTSO-E foreslår metoden og ajourføringerne af den, og agenturet godkender den.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  ENTSO-E bør på grundlag af denne fælles metode jævnligt opstille og ajourføre regionale krisescenarier og identificere de mest relevante risici for hver region såsom ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer, brændstofmangel eller ondsindede angreb. Når krisescenariet med gasmangel overvejes, bør risikoen for afbrydelse af gasforsyningen vurderes med udgangspunkt i de scenarier for forsynings- og infrastrukturafbrydelser, der er opstillet af det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas i henhold til artikel 6, stk. 6 i forordningen om gasforsyningssikkerhed [den foreslåede forordning om gasforsyningssikkerhed]. den baggrund skal medlemsstaterne i princippet hvert tredje år opstille og ajourføre deres nationale krisescenarier. Scenarierne skal danne grundlag for risikoberedskabsplaner. Medlemsstaterne bør ved indkredsning af risici på nationalt niveau også beskrive de mulige risici, de ser i forbindelse med ejerskabet af den infrastruktur, der er relevant for forsyningssikkerheden, og de foranstaltninger der i givet fald er truffet for at afbøde sådanne risici (såsom generel eller sektorspecifik lovgivning om investeringsscreening, særlige rettigheder for bestemte andelshavere osv.) med en angivelse af, hvorfor disse foranstaltninger set fra deres synspunkt er berettigede.

  (13)  ENTSO-E bør på grundlag af denne fælles metode jævnligt opstille og ajourføre regionale krisescenarier og identificere de mest relevante risici for hver region såsom ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer, brændstofmangel eller ondsindede angreb. Når krisescenariet med gasmangel overvejes, bør risikoen for afbrydelse af gasforsyningen vurderes med udgangspunkt i de scenarier for forsynings- og infrastrukturafbrydelser, der er opstillet af det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas i henhold til artikel 6, stk. 6 i forordningen om gasforsyningssikkerhed [den foreslåede forordning om gasforsyningssikkerhed]. For at styrke den regionale tilgang til risikovurdering bør ENTSO-E have mulighed for at overdrage opgaver i forbindelse med identificering af regionale krisescenarier til regionale koordinationsscentre. baggrund af disse regionale krisescenarier skal medlemsstaterne i princippet hvert tredje år opstille og ajourføre deres nationale krisescenarier. Scenarierne skal derpå danne grundlag for risikoberedskabsplaner. Medlemsstaterne bør ved indkredsning af risici på nationalt niveau også beskrive de mulige risici, de ser i forbindelse med ejerskabet af den infrastruktur, der er relevant for forsyningssikkerheden, og eventuelle foranstaltninger der er truffet for at afbøde sådanne risici (såsom generel eller sektorspecifik lovgivning om investeringsscreening, særlige rettigheder for bestemte andelshavere osv.) med en angivelse af, hvorfor disse foranstaltninger set fra deres synspunkt anses for at være nødvendige og forholdsmæssige.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Som det fremgår af [den foreslåede elforordning] bør de regionale driftscentre regelmæssigt vurdere relevante risici, da det er dem, der er betroet den operationelle styring af sådanne situationer. For at sikre, at de kan udføre deres opgaver på effektiv vis og agere i tæt samarbejde med de relevante nationale myndigheder med henblik på at forebygge og afbøde hændelser i større målestok, bør det regionale samarbejde i henhold til denne forordning bygge på de regionale samarbejdsstrukturer, der anvendes på teknisk niveau, nemlig i de grupper af medlemsstater, som deler samme regionale driftscentre.

  (15)  Som det fremgår af [den foreslåede elforordning] bør de regionale koordinationsscentre regelmæssigt vurdere relevante risici, da det er dem, der er betroet den operationelle styring af sådanne situationer. For at sikre, at de kan udføre deres opgaver på effektiv vis og agere i tæt samarbejde med de relevante nationale myndigheder med henblik på at forebygge og afbøde hændelser i større målestok, bør det regionale samarbejde i henhold til denne forordning bygge på de regionale samarbejdsstrukturer, der anvendes på teknisk niveau, nemlig i de grupper af medlemsstater, som deler samme regionale koordineringscenter.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  Den [foreslåede elforordning] foreskriver anvendelsen af en fælles metode til en europæisk vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (for det kommende år til 10 år frem i tiden) med henblik på at sikre, at medlemsstaternes beslutninger om mulige investeringsbehov træffes på et gennemsigtige og fælles aftalt grundlag. Denne vurdering har et andet formål end de vurderinger af ressourcetilstrækkeligheden på kort sigt, som anvendes til at påvise mulige tilstrækkelighedsproblemer inden for en kort tidsramme, navnlig sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem i tiden) og vurderinger af tilstrækkeligheden på dags- og ugebasis. Hvad angår vurderinger på kort sigt er der behov for en fælles tilgang til den måde, hvorpå mulige tilstrækkelighedsproblemer påvises. ENTSO-E skal udarbejde vinter- og sommerprognoser for at advare medlemsstaterne og transmissionssystemoperatørerne om risici i forbindelse med forsyningssikkerheden, der vil kunne opstå i de kommende seks måneder. For at blive bedre bør prognoserne være baseret på en fælles sandsynlighedsbaseret metode foreslået af ENTSO-E og godkendt af agenturet. For at styrke den regionale tilgang til risikovurdering bør ENTSO-E være i stand til at uddelegere opgaver relateret til de sæsonbestemte prognoser til de regionale driftscentre.

  (16)  Den [foreslåede elforordning] foreskriver anvendelsen af en fælles metode til en europæisk vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (for det kommende år til 10 år frem i tiden) med henblik på at sikre, at medlemsstaternes beslutninger om mulige investeringsbehov træffes på et gennemsigtige og fælles aftalt grundlag. Denne vurdering har et andet formål end de vurderinger af ressourcetilstrækkeligheden på kort sigt, som anvendes til at påvise mulige tilstrækkelighedsproblemer inden for en kort tidsramme, navnlig sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem i tiden) og vurderinger af tilstrækkeligheden på dags- og ugebasis. Hvad angår vurderinger på kort sigt er der behov for en fælles tilgang til den måde, hvorpå mulige tilstrækkelighedsproblemer påvises. ENTSO-E skal udarbejde vinter- og sommerprognoser for at advare medlemsstaterne og transmissionssystemoperatørerne om risici i forbindelse med forsyningssikkerheden, der vil kunne opstå i de kommende seks måneder. For at blive bedre bør prognoserne være baseret på en fælles sandsynlighedsbaseret metode foreslået af ENTSO-E – efter høring af de relevante interessenter, herunder miljøorganisationer og akademiske kredse – og godkendt af agenturet, som jævnligt ajourføres. For at styrke den regionale tilgang til risikovurdering bør ENTSO-E være i stand til at uddelegere opgaver relateret til de sæsonbestemte prognoser til de regionale driftscentre.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Med henblik på at sikre en fælles tilgang til kriseforebyggelse og -styring skal den kompetente myndighed i hver medlemsstat efter høring af interessenterne udarbejde en risikoberedskabsplan. Planerne skal beskrive effektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der dækker alle opstillede risikoscenarier. Planerne skal give gennemsigtighed, især hvad angår de betingelser, under hvilke der kan træffes foranstaltninger for at afbøde krisesituationer. Alle planlagte ikke-markedsforanstaltninger skal overholde de i denne forordning fastsatte regler.

  (18)  Med henblik på at sikre en fælles tilgang til kriseforebyggelse og -styring skal den kompetente myndighed i hver medlemsstat efter høring af relevante interessenter udarbejde en risikoberedskabsplan på grundlag af de opstillede regionale og nationale elkrisescenarier. Planerne skal beskrive effektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der dækker alle opstillede risikoscenarier. Planerne skal give gennemsigtighed, især hvad angår de betingelser, under hvilke foranstaltninger anses for nødvendige for at afbøde krisesituationer. Alle planlagte ikke-markedsforanstaltninger skal overholde de i denne forordning fastsatte regler.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Planerne bør ajourføres regelmæssigt. For at sikre, at planerne altid er ajourførte og effektive bør hver region organisere årlige simulationer i samarbejde med de regionale driftscentre for at teste deres egnethed.

  (20)  Planerne bør ajourføres regelmæssigt og offentliggøres, samtidig med at fortroligheden af følsomme oplysninger sikres. For at sikre, at planerne altid er ajourførte og effektive bør hver region organisere årlige simulationer i samarbejde med de regionale driftscentre for at teste deres egnethed.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  Elektricitetskoordinationsgruppen blev oprettet i 2012 som et forum for informationsudveksling og samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig inden for forsyningssikkerhedsområdet29. Gruppen bør udføre specifikke opgaver, navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af risikoberedskabsplaner, og den vil spille en fremtrædende rolle i overvågningen af medlemsstaternes resultater inden for forsyningssikkerhedsområdet og i udviklingen af bedste praksis på baggrund heraf.

  (28)  Elektricitetskoordinationsgruppen blev oprettet i 2012 som et forum for informationsudveksling og samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig inden for forsyningssikkerhedsområdet29. Gruppen bør udføre specifikke opgaver, navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af risikoberedskabsplaner, og den vil spille en fremtrædende rolle i overvågningen af medlemsstaternes resultater inden for forsyningssikkerhedsområdet og i udviklingen af bedste praksis på baggrund heraf. Kommissionen bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at sammensætningen af elektricitetskoordinationsgruppen er revideret for at inkludere nye aktører såsom erhvervslivet, EU DSO-enheden og forbrugerorganisationer.

  _________________

  _________________

  29 Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 om oprettelse af elektricitetskoordinationsgruppen (2012/C 353/02) (EUT C 353 af 17.11.2012, s. 2).

  29 Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 om oprettelse af elektricitetskoordinationsgruppen (2012/C 353/02) (EUT C 353 af 17.11.2012, s. 2).

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29)  En elkrise kan strække sig ud over Unionens grænser og ligeledes omfatte landene i Energifællesskabet. For at sikre effektiv krisestyring ved grænserne mellem medlemsstaterne og de kontraherende parter bør Unionen arbejde tæt sammen med parterne i Energifællesskabet om at forebygge, forberede sig på og styre elkriser.

  (29)  En elkrise kan strække sig ud over Unionens grænser og ligeledes omfatte landene i Energifællesskabet. Som part i energifællesskabstraktaten vil Unionen søge at fremme ændringer af traktaten med det mål at skabe et integreret marked og et fælles reguleringsområde ved at skabe passende og stabile retlige rammer. For at sikre effektiv krisestyring ved grænserne mellem medlemsstaterne og de kontraherende parter i traktaten om Energifællesskabet bør Unionen arbejde tæt sammen med parterne i Energifællesskabet om at forebygge, forberede sig på og styre elkriser.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I denne forordning fastsættes regler for samarbejdet mellem medlemsstaterne med henblik på at forebygge, forberede sig på og styre elkriser i en ånd af solidaritet og gennemsigtighed og under fuldt hensyn til kravene på et konkurrenceorienteret indre marked for elektricitet.

  I denne forordning fastsættes regler for samarbejdet mellem medlemsstaterne med henblik på at forebygge, forberede sig på og styre elkriser i en ånd af solidaritet og gennemsigtighed og under fuldt hensyn til kravene på et konkurrenceorienteret indre marked for elektricitet og i overensstemmelse med Unionens energi- og klimamål.

  Begrundelse

  Den videre kontekst bør omfatte henvisninger til Unionens strategiske mål på dette område.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  "elkrise": en enten eksisterende eller nært forestående situation, hvor der er betydelig elektricitetsmangel, eller hvor det er umuligt at levere elektricitet til slutbrugerne

  b)  "elkrise": en enten eksisterende eller nært forestående situation, hvor der er betydelig elektricitetsmangel, eller hvor det er umuligt at levere elektricitet til slutbrugerne, på grundlag af parametre, der er fastsat i nationale og regionale krisescenarier:

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  "kompetent myndighed": en national stats- eller tilsynsmyndighed, der af en medlemsstat er udpeget til at sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning

  Begrundelse

  Der bør tilføjes en definition af "kompetent myndighed", som stemmer overens med den definition, der anvendes i forordningen om gasforsyningssikkerhed.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  "ikke-markedsforanstaltning": en foranstaltning på udbuds- eller efterspørgselssiden, der afviger fra markedsreglerne eller kommercielle aftaler, og hvis hensigt er at afbøde en elkrise

  e)  "ikke-markedsforanstaltning": en foranstaltning på udbuds-, net- eller efterspørgselssiden, der afviger fra markedsreglerne eller kommercielle aftaler, og hvis hensigt er at afbøde en elkrise

  Begrundelse

  Det er vigtigt i denne definition at medtage foranstaltninger på netsiden for klart at angive, at f.eks. indskrænkning af disponibel sammenkoblingskapacitet eller allerede tildelt overførselskapacitet på tværs af zoner er en ikke-markedsbaseret foranstaltning og skal undgås.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  fa)  "makroregion": en gruppe af medlemsstater, der er involveret i et struktureret makroregionalt partnerskab i henhold til artikel 2, stk. 18, litra a), i forordning (EU) ... [den foreslåede elforordning om forvaltning af Energiunionen].

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne meddeler straks efter udpegningen navn og kontaktoplysningerden kompetente myndighed til Kommissionen.

  2.  Hver medlemsstat underretter uden forsinkelse Kommissionen om og offentliggør navnetog kontaktoplysningerne for sin kompetente myndighed og underretter om enhver ændring heraf.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at alle risici forbundet med elforsyningssikkerhed vurderes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i denne forordning og artikel 18 i elforordningen [foreslået elforordning]. Med henblik herpå samarbejder de med ENTSO-E og de regionale driftscentre.

  Medlemsstaterne sikrer, at alle risici forbundet med elforsyningssikkerhed vurderes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i denne forordning og den i kapitel IV i forordning (EU) ... [foreslået elforordning] omhandlede europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering. Elforsyningssikkerhed forudsætter et effektivt samarbejde mellem relevante aktører, medlemsstaterne, navnlig via deres kompetente myndigheder, regionale koordinationsscentre og Kommissionen med EU's øvrige institutioner og organer, alle inden for deres respektive aktivitets- og kompetenceområder. Med henblik herpå samarbejder de med ENTSO-E og de regionale driftscentre, transmissionssystemoperatørerne, de nationale tilsynsmyndigheder og andre relevante interessenter.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Kompromisændringsforslag

  1.  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: to måneder efter denne forordnings ikrafttræden] fremsender ENTSO-E et forslag til metode til opstilling af de mest relevante elkrisescenarier på regionalt niveau til agenturet.

  1.  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: fire måneder efter denne forordnings ikrafttræden] fremsender ENTSO-E et forslag til metode til opstilling af de mest relevante elkrisescenarier på regionalt niveau til agenturet.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Forud for fremlæggelse af den foreslåede metode foretager ENTSO-E en høring, der som minimum omfatter branchen og forbrugerorganisationerne, distributionssystemoperatørerne, de nationale tilsynsmyndigheder og andre nationale myndigheder. ENTSO-E tager behørigt hensyn til resultaterne af høringen.

  4.  Forud for fremlæggelse af den foreslåede metode foretager ENTSO-E en høring, der som minimum omfatter de regionale koordinationsscentre, branchen og forbrugerorganisationerne, producenter, transmissionssystemoperatørerne, distributionssystemoperatørerne, de nationale tilsynsmyndigheder, andre nationale myndigheder og andre relevante interessenter. ENTSO-E tager behørigt hensyn til resultatet af høringen.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  ENTSO-E ajourfører og forbedrer regelmæssigt metoden i overensstemmelse med stk. 1-5. Agenturet eller Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde anmode om sådanne ajourføringer eller ændringer. Inden for seks måneder fra anmodningen fremsender ENTSO-E et udkast til foreslåede ændringer til agenturet. Inden for to måneder efter modtagelse af udkastet ændrer eller godkender agenturet ændringerne og offentliggør dem på sit websted.

  6.  ENTSO-E ajourfører og forbedrer regelmæssigt metoden i overensstemmelse med stk. 1-5. Agenturet eller Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde anmode om sådanne ajourføringer eller ændringer. Inden for to måneder fra anmodningen fremsender ENTSO-E et udkast til foreslåede ændringer til agenturet. Inden for to måneder efter modtagelse af udkastet ændrer eller godkender eller ændrer agenturet ændringerne og offentliggør dem på sit websted.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: ti måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og på grundlag af den metode, der er vedtaget i henhold til artikel 5, opstiller ENTSO-E de mest relevante elkrisescenarier for hver region. Det kan uddelegere opgaver i forbindelse med identificering af de regionale krisescenarier til de regionale driftscentre.

  1.  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: ti måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og på grundlag af den metode, der er vedtaget i henhold til artikel 5, opstiller ENTSO-E i tæt samarbejde med elektricitetskoordinationsgruppen de mest relevante elkrisescenarier for hver region. Det kan uddelegere opgaver i forbindelse med identificering af de regionale krisescenarier til de regionale koordinationscentre. De regionale koordinationsscentre hører elektricitetskoordinationsgruppen til dette formål. Ved fastlæggelse af krisescenarier med relation til ondsindede angreb skal ENTSO-E og de regionale koordinationscentre sikre, at følsomme oplysninger holdes fortrolige.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: ti måneder efter denne forordnings ikrafttræden] opstiller medlemsstaterne de mest relevante elkrisescenarier på nationalt niveau.

  1.  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: tolv måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] opstiller medlemsstaterne de mest relevante elkrisescenarier på nationalt niveau med inddragelse af i det mindste distributionssystemoperatører, transmissionssystemoperatører og producenter, idet det sikres, at følsomme oplysninger behandles fortroligt.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 7a.

   

  Retningslinjer for forebyggelse og håndtering af kriser

   

  1.   Under hensyntagen til den europæiske tilstrækkelighedsvurdering samt andre relevante bestemmelser udarbejder Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder et udkast til EU-retningslinjer med løsninger på kriseforebyggelses- og ‑styringssituationer, og med angivelse af både markeds- og ikke-markedsforanstaltninger og regler om systemdrift. I forbindelse med udarbejdelsen af disse retningslinjer skal agenturet så vidt muligt begunstige foranstaltninger, der har mindst indvirkning på miljøet.

   

  2.   Retningslinjerne skal også indeholde principper om kompensationsordninger og principper for udpegning af beskyttede kunder.

   

  3.   Agenturet gennemgår og ajourfører, om nødvendigt, disse løsninger hvert tredje år, medmindre forholdene begrunder hyppigere revisioner.

  Begrundelse

  De fælles løsninger på, hvordan man styrer kriser burde være nyttige ved udarbejdelsen af nationale planer. De vil sikre sammenhæng mellem planerne og fremme aftaler mellem medlemsstater, der forhandler regionale dele af deres planer. Der er behov for at harmonisere definitionen af beskyttede kunder på EU-plan for at sikre beskyttelse af de mest sårbare og væsentlige dele af samfundet samt for at lette grænseoverskridende solidaritetsforanstaltninger som fastsat i artikel 14 i denne forordning.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Metode til vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt

  Metode til vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt og den sæsonbestemte tilstrækkelighed

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: to måneder efter denne forordnings ikrafttræden] fremlægger ENTSO-E et forslag for agenturet til en metode til vurdering af tilstrækkeligheden på kort sigt, navnlig sæsonbestemt tilstrækkelighed såvel som ugentlig og daglig tilstrækkelighed, der som minimum indeholder følgende:

  Inden den [Publikationskontoret indsætter den præcise dato: fire måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] fremlægger ENTSO-E et forslag for agenturet til en metode til vurdering af tilstrækkeligheden på kort sigt og den sæsonbestemte tilstrækkelighed, der som minimum indeholder følgende:

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  usikkerheden ved inputtene, såsom sandsynligheden for udfald af transmissionskapaciteten, sandsynligheden for en utilsigtet afbrydelse på kraftværker, alvorlige vejrforhold, varierende efterspørgsel og varierende energiproduktion fra vedvarende energikilder

  a)  usikkerheden ved inputtene, såsom sandsynligheden for udfald af transmissionskapaciteten, sandsynligheden for en utilsigtet afbrydelse på kraftværker, alvorlige vejrforhold, varierende efterspørgsel, navnlig spidsbelastninger, der afhænger af vejrforhold, og varierende energiproduktion fra vedvarende energikilder

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  sandsynligheden for, at en krisesituation opstår

  b)  sandsynligheden for, at en elkrise opstår

  Begrundelse

  Tilpasning af teksten til definitionerne i artikel 2.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Metoden skal være sandsynlighedsbaseret og tage højde for den regionale og europæiske kontekst, herunder også i videst muligt omfang ikke-EU-lande inden for Unionens synkrone områder.

  Metoden skal være sandsynlighedsbaseret og tage højde for den regionale og europæiske kontekst, herunder sammenkoblingsniveauet mellem medlemsstaterne og, i videst muligt omfang, ikke-EU-lande inden for Unionens synkrone områder.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Forud for fremlæggelse af den foreslåede metode foretager ENTSO-E en høring, der som minimum omfatter branchen og forbrugerne, distributionssystemoperatørerne, de nationale tilsynsmyndigheder og andre nationale myndigheder. ENTSO-E tager behørigt hensyn til resultaterne af høringen.

  2.  Forud for fremlæggelse af den foreslåede metode foretager ENTSO-E en høring, der som minimum omfatter de regionale koordinationscentre, branchen og forbrugerorganisationerne, producenter, transmissionssystemoperatørerne og distributionssystemoperatørerne, de kompetente myndigheder, de nationale tilsynsmyndigheder, andre nationale myndigheder og andre relevante interessenter. ENTSO-E tager behørigt hensyn til resultatet af høringen.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  ENTSO-E ajourfører og forbedrer regelmæssigt metoden i overensstemmelse med stk. 1-3. Agenturet eller Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde anmode om sådanne ajourføringer eller ændringer. Inden for seks måneder fra anmodningen fremsender ENTSO-E et udkast til foreslåede ændringer til agenturet. Inden for to måneder efter modtagelse af udkastet ændrer eller godkender agenturet ændringerne og offentliggør dem på sit websted.

  4.  ENTSO-E ajourfører og forbedrer regelmæssigt metoden i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3. Agenturet eller Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde anmode om sådanne ajourføringer eller ændringer. Inden for to måneder fra anmodningen fremsender ENTSO-E et udkast til foreslåede ændringer til agenturet. Inden for to måneder efter modtagelse af udkastet ændrer eller godkender eller ændrer agenturet ændringerne og offentliggør dem på sit websted.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Alle vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt udføres i overensstemmelse med den metode, der er udviklet i henhold til artikel 8.

  1.  Alle vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt udføres i overensstemmelse med den metode, der er udviklet i henhold til artikel 8, uanset om de udføres på nationalt eller regionalt plan eller på EU-plan.

  Begrundelse

  I henhold til risikoberedskabsplanerne skal der foretages vurderinger af risikoen på kort sigt på EU-plan og regionalt plan, men det bør præciseres, at medlemsstaterne også fortsat har mulighed for at foretage deres egne vurderinger. Faktisk skal den enkelte TSO i henhold til retningslinjerne for systemdrift (artikel 104) foretage vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt. I forbindelse med denne tilføjelse præciseres det desuden, at alle vurderinger af tilstrækkeligheden på kort sigt skal følge den metode, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 8.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  På grundlag af de regionale og nationale elkrisescenarier, der er opstillet i henhold til artikel 6 og 7 udarbejder den kompetente myndighed i hver medlemsstat en risikoberedskabsplan efter høring af el- og gasselskaberne og de relevante organisationer, der repræsenterer private og industrielle elkunders interesser, samt den nationale tilsynsmyndighed (medmindre denne er den kompetente myndighed).

  1.  På grundlag af de regionale og nationale elkrisescenarier, der er opstillet i henhold til artikel 6 og 7 udarbejder den kompetente myndighed i hver medlemsstat en risikoberedskabsplan efter høring af el- og gasselskaberne, transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører og de relevante organisationer, der repræsenterer private og industrielle elkunders interesser, samt den nationale tilsynsmyndighed (medmindre denne er den kompetente myndighed). Det skal sikres, at følsomme oplysninger vedrørende forebyggelse og afbødning af angreb behandles fortroligt. Hvis en kompetent myndighed mener, at visse følsomme oplysninger ikke bør offentliggøres, skal den fremlægge et ikke-fortroligt sammendrag af oplysningerne.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Medlemsstaterne offentliggør planerne, idet de sikrer, at følsomme oplysninger behandles fortroligt, navnlig oplysninger om foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse og afbødning af ondsindede angreb.

  udgår

  Begrundelse

  CZ er opmærksom på den strategiske betydning og følsomheden af oplysningerne vedrørende energisektoren. Sikkerhed og beskyttelse af oplysninger skal betragtes som en nøgleprioritet i forbindelse med afbødning af ondsindede angreb. Omfanget af offentliggjorte oplysninger skal altid overvejes seriøst i betragtning af energisektorens sårbarhed og strategiske betydning.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  indkredse mulige ikke-markedsforanstaltninger, der skal gennemføres under elkriser, med præcisering af, hvad der udløser dem, og under hvilke betingelser og procedurer, de gennemføres, samt hvordan de stemmer overens med de i artikel 15 fastsatte krav

  g)  indkredse mulige ikke-markedsforanstaltninger, der skal gennemføres under elkriser, med præcisering af, hvad der udløser dem, og under hvilke betingelser og procedurer, de gennemføres, med en vurdering af, i hvor høj grad iværksættelsen af sådanne foranstaltninger (herunder kompensationsordninger) er nødvendig for at håndtere en krise, samt hvordan de stemmer overens med de i artikel 15 fastsatte krav;

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1 – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  indeholde en detaljeret plan for belastningsreduktion, hvoraf det fremgår, hvornår belastningen skal reduceres, samt under hvilke omstændigheder og hvor meget. Det skal fremgå af planen, hvilke kategorier af elkunder, der skal være særligt beskyttede mod afbrydelser, ligesom behovet for en sådan beskyttelse skal begrundes, navnlig med hensyn til offentlig sikkerhed og personlig sikkerhed

  h)  indeholde en detaljeret plan for belastningsreduktion, hvoraf det fremgår, hvornår belastningen skal reduceres, samt under hvilke omstændigheder og hvor meget. Det skal fremgå af planen, hvilke kategorier af elkunder, der skal være særligt beskyttede mod afbrydelser, ligesom behovet for en sådan beskyttelse skal begrundes, navnlig med hensyn til offentlig sikkerhed, personlig sikkerhed og kontinuiteten af grundlæggende offentlige tjenesteydelser;

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1 – litra i a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ia)  Beskriv de nationale foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på at gennemføre og håndhæve de regionale foranstaltninger, der er opnået enighed om i henhold til artikel 12.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1 – litra i b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ib)  tage hensyn til de miljømæssige virkninger af de fastlagte foranstaltninger;

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a)  udpegningen af en regional kriseleder eller et krisehold

  (a)  udpegningen af en regional krisekoordinator eller et krisehold

  Begrundelse

  "Koordinator" er et bedre udtryk, men dennes rolle skal fastlægges

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  foranstaltninger til afhjælpning af en krise, herunder samtidige krisesituationer. Foranstaltningerne skal omfatte regionale planer for belastningsreduktion og tekniske, juridiske og finansielle ordninger vedrørende gensidig bistand for at sikre, at der på optimal vis leveres elektricitet der, hvor behovet er størst. Sådanne ordninger skal bl.a. omfatte hvilken faktor, der udløser bistanden, beregningsformlen eller beløbet, de betalende og modtagende parter og voldgiftsreglerne

  c)  foranstaltninger til afhjælpning af en krise, herunder samtidige krisesituationer. Foranstaltningerne skal omfatte regionale planer for belastningsreduktion og tekniske, juridiske og finansielle ordninger vedrørende gensidig bistand for at sikre, at der på optimal vis leveres elektricitet der, hvor behovet er størst. Sådanne ordninger skal bl.a. omfatte hvilken faktor, der udløser bistanden, beregningsformlen eller beløbet, de betalende og modtagende parter og voldgiftsreglerne Der skal også fastlægges en kompensationsordning for de berørte enheder i overensstemmelse med de principper, der er opstillet i henhold til artikel 7a;

  Begrundelse

  For at undgå uenighed med hensyn til kompensation, bør principperne for kompensation fastlægges af et neutralt organ på EU-plan – ACER.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  De regionale foranstaltninger, der inkluderes i planen, aftales af medlemsstaternes kompetente myndigheder i den pågældende region. Mindst otte måneder før fristen for vedtagelse eller ajourføring af planen udløber, underretter de kompetente myndigheder elektricitetskoordinationsgruppen om de aftaler, der er indgået. Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke er i stand til at indgå en aftale, informerer de Kommissionen om årsagerne til uenigheden. Kommissionen kan i sådanne tilfælde anmode agenturet om i samråd med ENTSO-E at lette indgåelsen af en sådan aftale.

  2.  De regionale foranstaltninger, der inkluderes i planen, aftales af medlemsstaternes kompetente myndigheder i den pågældende region under høring af de relevante regionale koordinationscentre, og inden de indarbejdes i de respektive nationale planer. Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at udøve en overordnet rolle som facilitator i forbindelse med udarbejdelse af en sådan aftale. Kommissionen kan anmode agenturet og ENTSO-E om at yde teknisk bistand til de pågældende medlemsstater for at lette indgåelsen af en aftale. Mindst otte måneder før fristen for vedtagelse eller ajourføring af planen udløber, underretter de kompetente myndigheder det elkoordinationsgruppen om de aftaler, der er indgået, og om enhver form for makroregionalt samarbejde i overensstemmelse med forordning (EU) ... [den foreslåede forordning om forvaltning af energiunionen]. Hvis de pågældende kompetente myndigheder ikke er i stand til at indgå en aftale, informerer de Kommissionen om årsagerne til uenigheden. Kommissionen skal i sådanne tilfælde foreslå en samarbejdsmekanisme til brug ved indgåelsen af en aftale om regionale foranstaltninger.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  I samarbejde med de regionale driftscentre og under inddragelse af relevante interessenter udfører hver regions kompetente myndigheder en årlig krisesimulering, hvor det navnlig er de i stk. 1, litra b), omtalte kommunikationsmekanismer, der testes.

  3.  I samarbejde med de regionale driftscentre og under inddragelse af relevante interessenter udfører hver regions kompetente myndigheder årlige beredskabssimuleringer af situationer med elkriser i realtid, hvor det navnlig er de i stk. 1, litra b), omtalte kommunikationsmekanismer, der testes.

  Begrundelse

  Denne præcisering bringer den centrale del af forslaget på linje med bilaget.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 12a

   

  Kommissionens rolle i forbindelse med ændring af risikoberedskabsplaner

   

  1.   Medlemsstaterne forelægger de vedtagne planer for Kommissionen. Kommissionen kan træffe afgørelse om, at en foranstaltning skal ændres eller trækkes tilbage, hvis:

   

  a)   det er sandsynligt, at den vil forvride EU's indre marked

   

  b)   den ikke er nødvendig eller forholdsmæssig for at sikre forsyningssikkerheden;

   

  c)   det er sandsynligt, at den bringer forsyningssikkerheden i andre medlemsstater i fare, eller

   

  d)   den er i modstrid med Unionens klimapolitiske målsætninger.

   

  Den vedtagne foranstaltning træder først i kraft, når den er godkendt af Kommissionen eller er blevet ændret i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse.

  Begrundelse

  Der er behov for en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at de planer, der aftales, ikke bringer det indre marked og forsyningssikkerheden i fare. Kommissionen bør have mandat til at anmode om ændringer, hvor det er nødvendigt.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Hvor det er muligt og nødvendigt, tilbyder medlemsstaterne at hjælpe hinanden med at forebygge eller afbøde en elkrise. En sådan bistand kompenseres.

  2.  Hvor det er nødvendigt og teknisk gennemførligt, hjælper medlemsstaterne hinanden med at forebygge eller afbøde en elkrise. En sådan bistand er underlagt kompensation, der mindst omfatter prisen på elektricitet leveret til den medlemsstat, der anmoder om bistand, og alle andre relevante omkostninger, der opstår ved ydelsen af bistand, herunder, hvis det er relevant, bistand forberedt uden en effektiv aktivering, og godtgørelse af enhver kompensation, der følger af retssager, voldgiftssager eller lignende sager og forlig samt de forbundne omkostninger for ydet bistand.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Ikke-markedsforanstaltninger kan aktiveres i en krisesituation, men kun hvis alle markedets andre muligheder er udtømt. De må ikke unødigt fordreje konkurrencen og et velfungerende elmarked. De skal være nødvendige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og midlertidige.

  2.  Ikke-markedsforanstaltninger aktiveres i en krisesituation, men kun efter at alle markedets andre muligheder er udtømt, og hvis der er tydelige tegn på, at fortsatte markedsaktiviteter kan føre til en yderligere forværring af en krisesituation. Disse foranstaltninger må ikke unødigt fordreje konkurrencen og et velfungerende elmarked. De skal være forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og midlertidige. Alle relevante interessenter skal straks underrettes om enhver anvendelse af ikke-markedsbaserede foranstaltninger.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Transaktioner må kun indskrænkes i overensstemmelse med reglerne i artikel 14, stk. 2, i elforordningen [den foreslåede elforordning] og de regler, der er vedtaget for at præcisere denne bestemmelse; det gælder også begrænsning af allerede tildelt overførselskapacitet, begrænsning af tilvejebringelse af grænseoverskridende kapacitet til kapacitetsoverførsel eller begrænsning af tidsplaner.

  3.  Transaktioner må kun indskrænkes i overensstemmelse med reglerne i artikel 14, stk. 2, i elforordningen [den foreslåede elforordning], artikel 72 i Kommissionens forordning (EU) 2015/12221a og de regler, der er vedtaget for at præcisere denne bestemmelse; det gælder også begrænsning af allerede tildelt overførselskapacitet, begrænsning af tilvejebringelse af grænseoverskridende kapacitet til kapacitetsoverførsel eller begrænsning af tidsplaner.

   

  _______________

   

  1a Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af 25.7.2015, s. 24).

  Begrundelse

  Hensigten er at præcisere, at også andre stykker i artikel 14 drejer sig om kapacitetstildeling; eksempelvis fastslås det i stykke 3, at "Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne". Det er også nødvendigt at tilføje en henvisning til forordningen om kapacitetsstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Så snart som muligt og ikke senere end seks uger efter, at en elkrise er erklæret, fremsender de pågældende kompetente myndigheder i samråd med de nationale tilsynsmyndigheder (medmindre dette er den kompetente myndighed) en evalueringsrapport til elektricitetskoordinationsgruppen og Kommissionen.

  1.  Så snart som muligt og ikke senere end seks uger efter, at elkrisen er ovre, fremsender de pågældende kompetente myndigheder i samråd med de nationale tilsynsmyndigheder (medmindre dette er den kompetente myndighed) en detaljeret evalueringsrapport til elektricitetskoordinationsgruppen og Kommissionen.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  en beretning om den bistand, der er ydet til eller modtaget fra de omkringliggende medlemsstater og ikke-EU-lande

  d)  en beretning om den bistand, der er forberedt (med eller uden effektiv aktivering), ydet til eller modtaget fra de omkringliggende medlemsstater og ikke-EU-lande

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  elkrisens økonomiske konsekvenser og virkningerne af de trufne foranstaltninger i elsektoren, navnlig mængden af den ikke-forsynede energi og omfanget af manuel forbrugsaflastning (herunder en sammenligning mellem omfanget af frivillig og tvungen forbrugsaflastning)

  (e)  elkrisens økonomiske konsekvenser og virkningerne af de trufne foranstaltninger i elsektoren, navnlig mængden af den ikke-forsynede energi, indskrænkning af disponibel eller tildelt kapacitet på tværs af zoner, omfanget af manuel forbrugsaflastning (herunder en sammenligning mellem omfanget af frivillig og tvungen forbrugsaflastning) samt de foranstaltninger, der pålægges interesserede parter såsom elproducenter, leverandører af energi og andre relevante markedsdeltagere

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  en udførlig begrundelse af anmodningen om ikkemarkedsmæssige foranstaltninger

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2 – litra f a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  fa)  en oversigt over, hvordan nettet i fremtiden bør udformes med henblik på at håndtere følgerne af elkriser, der skyldes identificerede elkrisesituationer, med en beskrivelse af de strukturelle svagheder i systemet i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i direktiv (EU)... [om fælles regler for det indre marked for elektricitet COM(2016)864] og om periodiske netudviklingsplaner [teksten skal tilpasses de relevante bestemmelser i forslaget til direktiv om markedets udformning].

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Den pågældende kompetente myndighed fremlægger resultaterne af vurderingen for elektricitetskoordinationsgruppen.

  4.  Den pågældende kompetente myndighed fremlægger resultaterne af vurderingen for elektricitetskoordinationsgruppen. Disse resultater skal afspejles i ajourføringer af risikoberedskabsplaner.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, meddeler den det samtidigt til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Unions Tidende.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  Beskriv de foranstaltninger, der skal afbøde elkrisen, navnlig foranstaltninger på efterspørgsels- og udbudssiden, med angivelse af, under hvilke omstændigheder disse foranstaltninger kan anvendes, og især hvad der kan udløse iværksættelsen heraf. Hvis ikke-markedsforanstaltninger overvejes anvendt, skal de være behørigt begrundet, jf. kravene i artikel 15.

  c)  Beskriv de foranstaltninger, der skal afbøde elkrisen, navnlig foranstaltninger på efterspørgsels-, net- og udbudssiden, med angivelse af, under hvilke omstændigheder disse foranstaltninger kan anvendes, og især hvad der kan udløse iværksættelsen heraf. Hvis ikke-markedsforanstaltninger overvejes anvendt, skal de være behørigt begrundet, jf. kravene i artikel 15.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  Beskriv de nationale foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på at gennemføre og håndhæve de regionale foranstaltninger, der er opnået enighed om i henhold til artikel 12.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  Beskriv de aftalte foranstaltninger, der skal anvendes i samtidige krisesituationer, herunder prioriteringen af kunderne og de regionale planer for belastningsreduktion såvel som de finansielle ordninger for bistand med henblik på at forebygge eller afbøde en elkrise. Inkludér ved beskrivelse af sådanne ordninger bl.a. en definition af, hvad der kan udløse bistanden, beregningsformlen eller beløbet, de betalende og modtagende parter og voldgiftsreglerne. Præcisér, hvornår og hvordan de regionale planer for belastningsreduktion skal iværksættes.

  b)  Beskriv de aftalte foranstaltninger, der skal anvendes i samtidige kriser, herunder prioriteringen af kunderne og de regionale planer for belastningsreduktion såvel som de finansielle ordninger for bistand med henblik på at forebygge eller afbøde en elkrise. Inkludér ved beskrivelse af sådanne ordninger bl.a. en definition af, hvad der kan udløse bistanden, beregningsformlen eller beløbet, de betalende og modtagende parter og voldgiftsreglerne. Præcisér, hvornår og hvordan de regionale planer for belastningsreduktion skal iværksættes.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Bilag I – punkt 5 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  transmissions- og distributionssystemoperatører.

  • [1]  EUT C 288 af 31.8.2017, s. 91.
  • [2]  EUT C 342 af 12.10.2017, s. 79.

  BEGRUNDELSE

  Den første af de fem dimensioner af energiunionens strategi sigter mod at styrke sikkerheden og solidariteten blandt medlemsstaterne, og den anden lægger op til et fuldt ud integreret indre energimarked. I modstrid med disse principper tages der i dag næsten udelukkende hånd om de energimæssige risici i kraft af den lovgivning og de tekniske forskrifter, som gælder i de enkelte medlemsstater.

  Manglen på bestemmelser på EU-plan skaber et lovgivningsmæssigt hul, og de elkriser, der forekommer – f.eks. den i januar 2017, som ramte Bulgarien, Grækenland og Rumænien – skader de pågældende økonomier, den offentlige sikkerhed og de forbrugere, der rammes af højere priser, og hæmmer solidariteten og samarbejdet mellem nabostater. For at lukke dette hul må EU opstille ambitiøse rammer for udpegelse, vurdering, overvågning, styring og forberedelse med hensyn til elkriser og udveksling af relevante oplysninger om disse.

  I betragtning af nutidens elmarkeder og -systemer, som i stigende grad forbindes med hinanden på tværs af grænserne og bliver mere og mere decentrale, er ordførerne enige i, at der er behov for udbredt samarbejde blandt alle aktører inden for de enkelte medlemsstater og på tværs af grænserne. Alle relevante aktørers roller og ansvarsområder bør præciseres, og der bør etableres velfungerende strukturer, som sikrer et effektivt samarbejde mellem alle involverede parter.

  Fælles metoder og principper

  For at sikre et regionalt beredskab til styring af elkriser er det afgørende, at der findes fælles metoder til udpegelse og vurdering af situationer med alvorlig mangel på elektricitet eller manglende mulighed for at levere elektricitet til de endelige forbrugere.

  Idet medlemsstaterne fortsat skal have mulighed for at foretage deres egne vurderinger, anbefaler ordføreren, at disse gennemføres ved brug af en fælles, regional metode for at undgå uoverensstemmelser, overlapning og smuthuller. I dag fokuseres risikoberedskabet hovedsageligt på, at der findes en tilstrækkelig infrastruktur, men en fælles metode til udpegelse og vurdering af kriser fremadrettet vil gøre det muligt at tackle praktiske spørgsmål vedrørende forebyggelse af og forberedelse på kriser, krisestyring og efterfølgende evaluering.

  Solidaritet, gensidig bistand og markedsregler

  Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne i tilfælde af en elkrise tilbyder hinanden hjælp for at forebygge eller afbøde eventuelle konsekvenser af en sådan krise. Ordføreren er helt enig i dette og foreslår, at enhver vurdering af, om det er muligt at hjælpe en nabomedlemsstat, bør begrænses til tekniske aspekter, og at kompensationsmekanismerne så vidt muligt fastlægges på forhånd eller umiddelbart efter, at en krise er opstået, for at undgå uenighed på et senere tidspunkt.

  Samtidig mener ordføreren, at det i forordningen udtrykkeligt bør anføres, at risikoberedskabsplaner ikke må give plads til markedsforvridning eller optimering. Derfor bør ikke-markedsforanstaltninger kun betragtes som tilladt, hvis markedsforanstaltninger risikerer at forværre en elkrise yderligere.

  Fortrolighed

  Kommissionens forslag sikrer gennemsigtighed og udveksling af oplysninger, men der er behov for at undgå, at følsomme oplysninger om drift af elektricitetssystemer og om risikoberedskabsplaner gøres offentligt tilgængelige. I lyset af truslen om ondsindede angreb i energisektoren og andre steder skal denne forordning sikre, at følsomme oplysninger holdes fortrolige i forbindelse med udpegelse af risici og udarbejdelse, udveksling og gennemgang af udkast til planer via elektricitetskoordinationsgruppen.

  Styring og deltagelse

  I tilfælde af, at de berørte kompetente myndigheder ikke kan nå frem til en aftale, foreslås det i udkastet til forordning, at Kommissionen kan anmode agenturet om i samråd med ENTSO-E at lette indgåelsen af en sådan aftale. I overensstemmelse med forordningen om gasforsyningssikkerhed foreslår ordføreren, at Kommissionen i disse tilfælde skal have ret til at foreslå en samarbejdsmekanisme til indgåelse af regionale aftaler. Samarbejdsmekanismer må ikke pålægge medlemsstaterne løsninger mod deres vilje.

  Da transmissions- og distributionssystemoperatørerne i sidste ende har ansvaret for sikker og pålidelig drift af systemerne, mener ordføreren, at de kompetente myndigheder udtrykkeligt bør inddrage dem i arbejdet med udpegelse, forberedelse, styring, overvågning og efterfølgende evaluering af kriser. Samtidig foreslår ordføreren, at ACER, hvis det ændrer de metoder, som ENTSO-E foreslår eller opdaterer, skal rådføre sig hos ENTSO-E, før det vedtager den ændrede udgave.

  BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

  Den følgende liste udarbejdes på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udkastet til betænkning frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

  Enhed og/eller person

  Ordføreren og dennes kontor har modtaget direkte input fra:

  ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder)

  CEPS — Det Europæiske Center for Politiske Studier

  CEZ — České energetické Závody

  E3G — tredje generation environmentalisme

  EDSO for intelligente net

  ENEL

  ENTSO-E:

  Eurelectric

  Europa-Kommissionen

  Finnish Energy

  Iberdrola

  National Grid

  RTE - Réseau de Transport d'Électricité

  Snam

  Terna

  Ordføreren og dennes kontor har desuden ført samråd med:

  AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

  Sammenslutningen for varmeforsyning

  Det østrigske forbundskammer for arbejdsmarked

  CEDEC

  CEEP - Central European Energy Partners

  Centrica

  CEWEP — Confederation of European Waste-to-Energy Plants (sammenslutningen af europæiske affald-til-energi-anlæg)

  CIA — Chemical Industries Association

  Confindustria

  CRE — det rumænske energicenter

  Det tjekkiske handelskammer

  EDF - Électricité de France

  EDISON

  EirGrid

  Elering

  Enedis - Électricité Réseau Distribution France

  ENGIE

  E-ON

  EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

  ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

  ETP SmartGrids

  Eugine

  Euracoal

  Eurofuel

  European Univeristy Institute - Florence School Of Regulation

  Europex

  Fortia Energia S.L.

  Fortum

  Geode

  Kongeriget Nederlandenes regering

  Den Tjekkiske Republiks regering

  Den Franske Republiks regering

  Kongeriget Norges regering

  Kongeriget Sveriges regering

  Republikken Letlands regering

  Republikken Slovakiets regering

  Det Forenede Kongeriges regering

  IEA - Det Internationale Energiagentur

  Netz Burgenland

  Österreichs Energie

  Estlands Faste Repræsentation ved EU

  Italiens Faste Repræsentation ved EU

  Den Polske Elektricitetssammenslutning (PKEE)

  Schneider Electric

  Stadtwerke München

  Svenska kraftnät

  Swissgrid

  T&D Europe - The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry.

  Tempus Energy Technology

  TenneT

  TINETZ - Tiroler Netze

  Utilitalia

  Verband kommunaler Unternehmen

  Verbund

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Risk-preparedness in the electricity sector

  Referencer

  COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

  Dato for forelæggelse for EP

  30.11.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for vedtagelse

  ITRE

  16.1.2017

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for vedtagelse

  ECON

  16.1.2017

  ENVI

  16.1.2017

  IMCO

  16.1.2017

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ECON

  15.12.2016

  ENVI

  31.1.2017

  IMCO

  25.1.2017

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Flavio Zanonato

  2.2.2017

   

   

   

  Behandling i udvalg

  24.4.2017

  11.7.2017

  12.10.2017

   

  Dato for vedtagelse

  21.2.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  55

  3

  4

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Jan Keller

  Dato for indgivelse

  26.2.2018

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

  55

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERT/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

  3

  -

  ECR

  Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

  EFDD

  Jonathan Bullock

  4

  0

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  Seneste opdatering: 12. marts 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik