ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ

  26.2.2018 - (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)) - ***I

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Flavio Zanonato


  Διαδικασία : 2016/0377(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0039/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0039/2018
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ

  (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0862),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0493/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017[1],

    έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017[2],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0039/2018),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1)  Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση υφίσταται βαθύ μετασχηματισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πιο αποκεντρωμένες αγορές με περισσότερους παίκτες, καλύτερα διασυνδεδεμένα συστήματα και υψηλότερη αναλογία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σε απάντηση, η οδηγία xxx/ ο κανονισμός xxx [Παραπομπή στην προτεινόμενη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια και τον προτεινόμενο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια] στοχεύουν να αναβαθμίσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βέλτιστη λειτουργία αγορών και δικτύων, προς όφελος επιχειρήσεων και καταναλωτών.

  (1)  Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση υφίσταται βαθύ μετασχηματισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πιο αποκεντρωμένες αγορές με περισσότερους παίκτες, υψηλότερη αναλογία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και καλύτερα διασυνδεδεμένα συστήματα τα οποία, ωστόσο, είναι ακόμη ανεπαρκή. Σε απάντηση, η οδηγία xxx/ ο κανονισμός xxx [Παραπομπή στην προτεινόμενη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια και τον προτεινόμενο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια] στοχεύουν να αναβαθμίσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βέλτιστη λειτουργία αγορών και δικτύων, προς όφελος επιχειρήσεων και πολιτών της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός προορίζεται να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία στηρίζεται στην αλληλεγγύη, αρχή που κατοχυρώνεται στο άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Οι αγορές και τα συστήματα που λειτουργούν καλά είναι η καλύτερη εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Εντούτοις, ακόμα και όπου οι αγορές και τα συστήματα λειτουργούν καλά, δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί ο κίνδυνος μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας (ως αποτέλεσμα ακραίων καιρικών συνθηκών, κακόβουλων επιθέσεων ή έλλειψης καυσίμων). Οι συνέπειες των καταστάσεων κρίσης συχνά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Ακόμα και όταν τα συμβάντα ξεκινούν τοπικά, οι επιδράσεις τους μπορούν γρήγορα να εξαπλωθούν πέρα από τα σύνορα. Ορισμένες ακραίες συνθήκες, όπως ένα κύμα ψύχους, ένας καύσωνας ή μια κυβερνοεπίθεση, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες περιφέρειες ταυτόχρονα.

  (2)  Η ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση εξασφαλίζεται καλύτερα μέσω αγορών και συστημάτων που λειτουργούν καλά, με αναπτυγμένες και τεχνολογικά σύγχρονες διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας διασυνοριακή ελεύθερη ροή ενέργειας, μέτρα ενεργειακής απόδοσης και περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εντούτοις, ακόμα και όπου οι αγορές και τα συστήματα λειτουργούν καλά, και είναι διασυνδεδεμένα δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί ο κίνδυνος μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας ( ιδίως ως αποτέλεσμα ακραίων καιρικών συνθηκών, κακόβουλων επιθέσεων ή έλλειψης καυσίμων). Οι συνέπειες των καταστάσεων κρίσης συχνά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Ακόμα και συμβάντα που ξεκινούν τοπικά μπορούν γρήγορα να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ορισμένες ακραίες συνθήκες, όπως ένα κύμα ψύχους, ένας καύσωνας ή μια κυβερνοεπίθεση, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες περιφέρειες ταυτόχρονα.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3)  Σε ένα πλαίσιο διασυνδεδεμένων αγορών και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί καθαρά εθνική ευθύνη. Απαιτείται κοινό πλαίσιο κανόνων και συντονισμένων διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη και άλλοι παράγοντες συνεργάζονται αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο σε πνεύμα διαφάνειας και αλληλεγγύης.

  (3)  Σε ένα πλαίσιο διασυνδεδεμένων αγορών και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί καθαρά εθνική ευθύνη και πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες αποδοτικότερων και λιγότερο δαπανηρών μέτρων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας. Απαιτείται κοινό πλαίσιο κανόνων και καλύτερα συντονισμένων διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη και άλλοι παράγοντες συνεργάζονται αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο και αυξάνουν τα περιθώρια διαφάνειας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του συστήματος24 και ο κώδικας δικτύου για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης25 αποτελούν αναλυτικό εγχειρίδιο των κανόνων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και άλλοι σχετικοί παράγοντες, προκειμένου να εγγυώνται την ασφάλεια του συστήματος. Αυτοί οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός εστιάζει σε καταστάσεις κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που ενδέχεται να έχουν ευρύτερη κλίμακα και επιπτώσεις. Καθορίζει τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη για να προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις και ποια μέτρα θα μπορούν να λάβουν σε περίπτωση που οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος δεν αρκούν πλέον από μόνοι τους. Ωστόσο, οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστοί ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης.

  (5)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του συστήματος24 και ο κώδικας δικτύου για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης25 αποτελούν αναλυτικό εγχειρίδιο των κανόνων που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και άλλοι σχετικοί παράγοντες, προκειμένου να εγγυώνται την ασφάλεια του συστήματος. Αυτοί οι τεχνικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα περιστατικά ηλεκτρικής ενέργειας θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός εστιάζει σε καταστάσεις κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που ενδέχεται να έχουν ευρύτερη κλίμακα και επιπτώσεις. Καθορίζει τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη για να προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις και ποια μέτρα θα μπορούν να λάβουν σε περίπτωση που οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος δεν αρκούν πλέον από μόνοι τους. Ωστόσο, οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστοί ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης και πρέπει να εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού με τον κώδικα δικτύου για τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και την αποκατάσταση της λειτουργίας.

  _________________

  _________________

  24 Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ [...]).

  24 Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ [...]).

  25 Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, σχετικά με τον καθορισμό κώδικα δικτύου για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης (ΕΕ [...]).

  25 Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, σχετικά με τον καθορισμό κώδικα δικτύου για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης (ΕΕ [...]).

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6)  Ο παρών κανονισμός διαμορφώνει κοινό πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας περισσότερη συγκρισιμότητα και διαφάνεια κατά τη φάση προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζοντας ότι, ακόμα και σε περίπτωση κρίσης, η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται εκεί όπου απαιτείται περισσότερο. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο, σε πνεύμα αλληλεγγύης. Θεσπίζει επίσης πλαίσιο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη μέσω της ομάδας συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων με χαμηλότερο κόστος. Ο κανονισμός θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την εσωτερική αγορά ενέργειας, βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και αποκλείοντας ακατάλληλες κρατικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης, αποφεύγοντας ιδίως την αδικαιολόγητη περικοπή των διασυνοριακών ροών.

  (6)  Ο παρών κανονισμός διαμορφώνει κοινό πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας περισσότερη συγκρισιμότητα και διαφάνεια κατά τη φάση προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζοντας ότι, ακόμα και σε περίπτωση κρίσης, τα μέτρα λαμβάνονται με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο και η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται εκεί όπου απαιτείται περισσότερο. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο, σε πνεύμα αλληλεγγύης. Θεσπίζει επίσης πλαίσιο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη μέσω της ομάδας συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων με χαμηλότερο κόστος, τη βελτιστοποίηση των πόρων και τον μετριασμένο αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης. Ο κανονισμός θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την εσωτερική αγορά ενέργειας, εντείνοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και αποκλείοντας ακατάλληλες κρατικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης, αποφεύγοντας την περιττή εφαρμογή μη εμπορικών μέτρων και την αδικαιολόγητη περικοπή των διασυνοριακών ροών και των δυνατοτήτων διασυνοριακής μετάδοσης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων στα γειτονικά κράτη μέλη.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10)  Για να διευκολυνθεί η πρόληψη, η ανταλλαγή πληροφοριών και η εκ των υστέρων αξιολόγηση των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία αρμόδια αρχή ως σημείο επαφής. Αυτή μπορεί να είναι υφιστάμενη ή νέα οντότητα.

  (10)  Η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελεί κοινή ευθύνη πολλών παραγόντων, κάθε ένας από τους οποίους έχει σαφώς καθορισμένο ρόλο να διαδραματίσει στη διαχείριση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 40 της οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πρόταση οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, COD 2016/380]. Οι ρυθμιστικές αρχές και άλλες σχετικές αρχές των κρατών μελών διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που ορίζονται από το άρθρο 59 της οδηγίας (ΕΕ).../... [πρόταση οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια]. Με στόχο την εξασφάλιση της διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την αποτελεσματική προετοιμασία και την ορθή εφαρμογή σχεδίων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων και των περιφερειακών συμφωνιών, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόληψης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της εκ των υστέρων αξιολόγησης των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μία ενιαία αρμόδια εθνική κρατική ή ρυθμιστική αρχή ως σημείο επαφής. Αυτή μπορεί να είναι υφιστάμενη ή νέα οντότητα.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α)  Μια κοινή προσέγγιση για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων απαιτεί κοινό ορισμό της έννοιας της κρίσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες αποκλίνουσες προσεγγίσεις σε ολόκληρη την Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει ως κρίση ηλεκτρισμού, υπό την ευρεία έννοια, μία κατάσταση στην οποία είναι παρούσα ή επικείμενη η σημαντική έλλειψη, ή η αδυναμία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να εντοπίσουν συγκεκριμένα σενάρια κρίσης για την ηλεκτρική ενέργεια σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και, στη συνέχεια, να προσδιορίσουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους στα σχέδια ετοιμότητας έναντι κινδύνων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι πιθανές καταστάσεις κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως η μορφολογία του δικτύου, το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγεθος της παραγωγής και της κατανάλωσης και η διασπορά του πληθυσμού.

  Αιτιολόγηση

  Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινή άποψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, για το τι σημαίνει και συνεπάγεται μια κατάσταση κρίσης. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να μπορούν τα κράτη μέλη να καθορίζουν ποσοτικά στα εθνικά τους σχέδια ετοιμότητας έναντι κινδύνων το τι συνιστά συγκεκριμένα «σημαντική ανεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας» ή «αδυναμία παράδοσης», ο ορισμός της έννοιας «κατάσταση κρίσης» πρέπει να είναι ευρεία, ώστε να καλύπτει όλες τις πιθανές καταστάσεις κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Η κοινή προσέγγιση στην πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων απαιτεί, πάνω από όλα, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους και τους ίδιους ορισμούς για να προσδιορίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι σε θέση να συγκρίνουν αποτελεσματικά το πόσο καλά τα ίδια και οι γείτονές τους αποδίδουν σε αυτόν τον τομέα. Ο κανονισμός προσδιορίζει δύο δείκτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ένωση: την «αναμενόμενη μη εξυπηρετούμενη ενέργεια» (EENS), που εκφράζεται σε GWh/έτος, και την «αναμενόμενη απώλεια φορτίου» (LOLE), που εκφράζεται σε ώρες/έτος. Αυτοί οι δείκτες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής εκτίμησης επάρκειας πόρων που διενεργείται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας), δυνάμει του [άρθρου 19 του προτεινόμενου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια]. Η ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια διεξάγει τακτική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με βάση τα αποτελέσματα αυτών των δεικτών. Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο Οργανισμός») θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί αυτούς τους δείκτες, όταν υποβάλλει αναφορές για την απόδοση των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του [άρθρου 16 του προτεινόμενου κανονισμού ACER].

  (11)  Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν κοινές μεθόδους και ορισμούς για να προσδιορίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια που τους επιτρέπει να συγκρίνουν αποτελεσματικά το πόσο καλά τα ίδια και οι γείτονές τους αποδίδουν σε αυτόν τον τομέα. Ο κανονισμός προσδιορίζει δύο δείκτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην Ένωση: την «αναμενόμενη μη εξυπηρετούμενη ενέργεια» (EENS), που εκφράζεται σε GWh/έτος, και την «αναμενόμενη απώλεια φορτίου» (LOLE), που εκφράζεται σε ώρες/έτος. Αυτοί οι δείκτες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής εκτίμησης επάρκειας πόρων που διενεργείται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας), δυνάμει του [άρθρου 19 του προτεινόμενου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια]. Η ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια διεξάγει τακτική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με βάση τα αποτελέσματα αυτών των δεικτών. Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο Οργανισμός») θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί αυτούς τους δείκτες, όταν υποβάλλει αναφορές για την απόδοση των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του [άρθρου 16 του προτεινόμενου κανονισμού ACER].

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Για να διασφαλίζεται η συνέπεια των εκτιμήσεων κινδύνου που καλλιεργεί εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών σε κατάσταση κρίσης, απαιτείται κοινή προσέγγιση στον προσδιορισμό των σεναρίων κινδύνων. Για τον λόγο αυτό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναπτύξει κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των κινδύνων σε συνεργασία με τον Οργανισμό, με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας να προτείνει τη μεθοδολογία και τον Οργανισμό να την εγκρίνει.

  (12)  Για να διασφαλίζεται η συνέπεια στην εκτίμηση κινδύνου και να οικοδομείται εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών σε κατάσταση κρίσης, απαιτείται κοινή προσέγγιση στον καθορισμό των σεναρίων κινδύνων. Για τον λόγο αυτό, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αναπτύξει και να επικαιροποιεί τακτικά κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των κινδύνων σε συνεργασία με τον Οργανισμό, με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και τις επικαιροποιήσεις του να προτείνει τη μεθοδολογία και τον Οργανισμό να την εγκρίνει.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13)  Με βάση αυτήν την κοινή μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να καταρτίζει και να ενημερώνει τα περιφερειακά σενάρια κρίσης τακτικά και να προσδιορίζει τους πιο συναφείς κινδύνους για κάθε περιφέρεια, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, ελλείψεις καυσίμων ή κακόβουλες επιθέσεις. Όσον αφορά το σενάριο κρίσης έλλειψης αέριων καυσίμων, ο κίνδυνος διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να εκτιμάται με βάση τα σενάρια διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο και των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου δυνάμει του άρθρου 6.6 του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο [προτεινόμενος κανονισμός ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο]. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαμορφώσουν και να ενημερώνουν τα εθνικά σενάρια κρίσης τους σε αυτήν τη βάση, κατ’ αρχήν ανά τριετία. Τα σενάρια θα παρέχουν τη βάση για τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. Κατά τον προσδιορισμό των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να περιγράφουν πιθανούς κινδύνους που εντοπίζουν σε σχέση με την κυριότητα των υποδομών που έχουν σημασία για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και τα πιθανά μέτρα που έχουν ληφθεί, εφόσον υπάρχουν, για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων (παραδείγματος χάριν, γενικοί ή ειδικοί ανά τομέα νόμοι ελέγχου των επενδύσεων, ειδικά δικαιώματα για ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.), υποδεικνύοντας γιατί κατά την άποψή τους τέτοια μέτρα είναι δικαιολογημένα.

  (13)  Με βάση αυτήν την κοινή μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να καταρτίζει και να ενημερώνει τα περιφερειακά σενάρια κρίσης τακτικά και να προσδιορίζει τους πιο συναφείς κινδύνους για κάθε περιφέρεια, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, ελλείψεις καυσίμων ή κακόβουλες επιθέσεις. Όσον αφορά το σενάριο κρίσης έλλειψης αέριων καυσίμων, ο κίνδυνος διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να εκτιμάται με βάση τα σενάρια διατάραξης του εφοδιασμού με αέριο και των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου δυνάμει του άρθρου 6.6 του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο [προτεινόμενος κανονισμός ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο]. Προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή προσέγγιση για την εκτίμηση των κινδύνων, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει καθήκοντα που συνδέονται με τον προσδιορισμό των σεναρίων περιφερειακών κρίσεων στα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα. Τα κράτη μέλη, με βάση τα σενάρια περιφερειακής κρίσης θα πρέπει να διαμορφώσουν και να ενημερώνουν τα εθνικά σενάρια κρίσης τους, κατ’ αρχήν ανά τριετία. Τα σενάρια θα παρέχουν τότε τη βάση για τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. Κατά τον προσδιορισμό των κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να περιγράφουν πιθανούς κινδύνους που εντοπίζουν σε σχέση με την κυριότητα των υποδομών που έχουν σημασία για την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και τα οιαδήποτε μέτρα που έχουν ληφθεί, εφόσον υπάρχουν, για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων (παραδείγματος χάριν, γενικοί ή ειδικοί ανά τομέα νόμοι ελέγχου των επενδύσεων, ειδικά δικαιώματα για ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη κ.λπ.), υποδεικνύοντας γιατί κατά την άποψή τους τέτοια μέτρα θεωρούνται απαραίτητα και αναλογικά.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 15

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (15)  Όπως αναφέρεται στον [προτεινόμενο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια], τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει να εκτιμούν τακτικά τους σχετικούς κινδύνους, καθώς τους έχει ανατεθεί η επιχειρησιακή διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Για να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και να συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό συμβάντων μεγάλης κλίμακας, η περιφερειακή συνεργασία που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στις δομές περιφερειακής συνεργασίας που χρησιμοποιούνται σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή στις ομάδες των κρατών μελών που μοιράζονται το ίδιο περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο.

  (15)  Όπως αναφέρεται στον [προτεινόμενο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια], τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να εκτιμούν τακτικά τους σχετικούς κινδύνους, καθώς τους έχει ανατεθεί η επιχειρησιακή διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Για να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και να συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό συμβάντων μεγάλης κλίμακας, η περιφερειακή συνεργασία που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στις δομές περιφερειακής συνεργασίας που χρησιμοποιούνται σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή στις ομάδες των κρατών μελών που μοιράζονται το ίδιο περιφερειακό κέντρο συντονισμού.

  Αιτιολόγηση

  (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16)  Ο [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια] προβλέπει τη χρήση κοινής μεθοδολογίας για την ευρωπαϊκή εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης επάρκειας των πόρων (από τα επόμενα δέκα έτη έως το επόμενο έτος), με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις των κρατών μελών σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες επενδύσεων λαμβάνονται σε διαφανή και κοινά συμφωνημένη βάση. Αυτή η εκτίμηση έχει διαφορετικό σκοπό σε σχέση με τις εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια σε βραχέα χρονικά πλαίσια, δηλαδή τις εποχικές προβλέψεις (έξι επόμενοι μήνες) και τις εκτιμήσεις επάρκειας από εκτίμηση επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσια επάρκεια. Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, υπάρχει ανάγκη για κοινή προσέγγιση ως προς τον τρόπο εντοπισμού των πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα εκδίδει χειμερινές και θερινές προβλέψεις, προκειμένου να προειδοποιεί τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού οι οποίοι είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες. Για να βελτιωθούν αυτές οι προβλέψεις, θα πρέπει να βασίζονται σε κοινή πιθανολογική μεθοδολογία που θα προταθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και θα εγκριθεί από τον Οργανισμό. Προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή προσέγγιση για την εκτίμηση των κινδύνων, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει καθήκοντα που συνδέονται με τις εποχικές προβλέψεις στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα.

  (16)  Ο [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια] προβλέπει τη χρήση κοινής μεθοδολογίας για την ευρωπαϊκή εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης επάρκειας των πόρων (από τα επόμενα δέκα έτη έως το επόμενο έτος), με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις των κρατών μελών σε σχέση με τις πιθανές ανάγκες επενδύσεων λαμβάνονται σε διαφανή και κοινά συμφωνημένη βάση. Αυτή η εκτίμηση έχει διαφορετικό σκοπό σε σχέση με τις εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια σε βραχέα χρονικά πλαίσια, δηλαδή τις εποχικές προβλέψεις (έξι επόμενοι μήνες) και τις εκτιμήσεις επάρκειας από εκτίμηση επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσια επάρκεια. Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, υπάρχει ανάγκη για κοινή προσέγγιση ως προς τον τρόπο εντοπισμού των πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με την επάρκεια. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα εκδίδει χειμερινές και θερινές προβλέψεις, προκειμένου να προειδοποιεί τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού οι οποίοι είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες. Για να βελτιωθούν αυτές οι προβλέψεις, θα πρέπει να βασίζονται σε κοινή πιθανολογική μεθοδολογία που θα προταθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και του ακαδημαϊκού χώρου, και θα εγκριθεί από τον Οργανισμό και θα επικαιροποιείται τακτικά. Προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή προσέγγιση για την εκτίμηση των κινδύνων, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει καθήκοντα που συνδέονται με τις εποχικές προβλέψεις στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 18

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (18)  Για να διασφαλίζεται κοινή προσέγγιση στην πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα σχέδια θα πρέπει να περιγράφουν μέτρα αποτελεσματικά, αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις και τα οποία αντιμετωπίζουν όλα τα προσδιορισμένα σενάρια κρίσης. Τα σχέδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαφάνεια, ειδικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν να ληφθούν μη αγοραία μέτρα για τον μετριασμό καταστάσεων κρίσης. Όλα τα προβλεπόμενα μη αγοραία μέτρα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

  (18)  Για να διασφαλίζεται κοινή προσέγγιση στην πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους θα πρέπει με βάση τα προσδιοριζόμενα σενάρια για περιφερειακές και εθνικές κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας να καταρτίσει σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, μετά από διαβούλευση με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη. Τα σχέδια θα πρέπει να περιγράφουν μέτρα αποτελεσματικά, αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις και τα οποία αντιμετωπίζουν όλα τα προσδιορισμένα σενάρια κρίσης. Τα σχέδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαφάνεια, ειδικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα κριθούν αναγκαία μη αγοραία μέτρα για τον μετριασμό καταστάσεων κρίσης. Όλα τα προβλεπόμενα μη αγοραία μέτρα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (20)  Τα σχέδια θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά. Για να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια θα είναι πάντα ενημερωμένα και αποτελεσματικά, οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας θα πρέπει να διοργανώνουν ετήσιες προσομοιώσεις σε συνεργασία με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, ώστε να ελέγχουν την καταλληλότητά τους.

  (20)  Τα σχέδια θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να δημοσιοποιούνται, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών. Για να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια θα είναι πάντα ενημερωμένα και αποτελεσματικά, οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας θα πρέπει να διοργανώνουν ετήσιες προσομοιώσεις σε συνεργασία με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, ώστε να ελέγχουν την καταλληλότητά τους.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 28

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28)  Το 2012, δημιουργήθηκε η ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια ως φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και την καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού29. Μέσω του παρόντος κανονισμού, ο ρόλος της ενισχύεται. Θα πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, κυρίως σε σχέση με την εκπόνηση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων και θα έχει διακεκριμένο ρόλο στην παρακολούθηση της απόδοσης των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε αυτή τη βάση.

  (28)  Το 2012, δημιουργήθηκε η ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια ως φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και την καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού29. Μέσω του παρόντος κανονισμού, ο ρόλος της ενισχύεται. Θα πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, κυρίως σε σχέση με την εκπόνηση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων και θα έχει διακεκριμένο ρόλο στην παρακολούθηση της απόδοσης των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε αυτή τη βάση. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση της ομάδας συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια έχει αναθεωρηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν νέα ενδιαφερόμενα μέρη όπως είναι η βιομηχανία, οι ΔΣΔ της ΕΕ και οι οργανώσεις καταναλωτών.

  _________________

  _________________

  29 Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, για τη σύσταση της Συντονιστικής Ομάδας στον τομέα του Ηλεκτρισμού (2012/C 353/02), ΕΕ C 353 της 17.11.2012, σ. 2.

  29 Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, για τη σύσταση της Συντονιστικής Ομάδας στον τομέα του Ηλεκτρισμού (2012/C 353/02), ΕΕ C 353 της 17.11.2012, σ. 2.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 29

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (29)  Μια κρίση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να εκτείνεται πέραν των συνόρων της Ένωσης, περιλαμβάνοντας επίσης χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική διαχείριση της κρίσης στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών και συμβαλλόμενων μερών, η Ένωση θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

  (29)  Μια κρίση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να εκτείνεται πέραν των συνόρων της Ένωσης, περιλαμβάνοντας επίσης χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας. Ως συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τροποποιήσεις στη συνθήκη με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης αγοράς και ενιαίου χώρου κανονιστικής ρύθμισης μέσω της παροχής κατάλληλου και σταθερού κανονιστικού πλαισίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική διαχείριση της κρίσης στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών και συμβαλλόμενων μερών στην Συνθήκη Ενεργειακής Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σύμφωνα με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ένωσης.

  Αιτιολόγηση

  Το ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές στους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  «κρίση ηλεκτρικής ενέργειας»: κατάσταση σημαντικής έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας ή αδυναμίας διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, είτε υφιστάμενη είτε επικείμενη·

  β)  «κρίση ηλεκτρικής ενέργειας»: κατάσταση σημαντικής έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας ή αδυναμίας διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, είτε υφιστάμενη είτε επικείμενη, βάσει παραμέτρων που ορίζονται σε εθνικά και περιφερειακά σενάρια κρίσης·

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  γ α)  «αρμόδια αρχή»: εθνική κρατική αρχή ή ρυθμιστική αρχή οριζόμενη από κράτος μέλος για να εξασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να προστεθεί ορισμός της αρμόδιας αρχής που θα ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  «μη αγοραίο μέτρο»: κάθε μέτρο από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης που αποκλίνει από τους κανόνες της αγοράς ή τις εμπορικές συμφωνίες, με σκοπό τον μετριασμό κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

  ε)  «μη αγοραίο μέτρο»: κάθε μέτρο από την πλευρά της προσφοράς, του δικτύου ή της ζήτησης που αποκλίνει από τους κανόνες της αγοράς ή τις εμπορικές συμφωνίες, με σκοπό τον μετριασμό κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας·

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν μέτρα που εφαρμόζονται στην πλευρά του δικτύου σε αυτόν τον ορισμό, για να αναφέρεται σαφώς ότι, για παράδειγμα, η περικοπή των διαθέσιμων δυναμικοτήτων διασύνδεσης ή ήδη κατανεμημένης διαζωνικής δυναμικότητας είναι ένα μέτρο που δεν στηρίζεται στην αγορά και πρέπει να αποφεύγεται.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α)  «μακροπεριφέρεια»: ομάδα κρατών μελών που συμμετέχουν σε διαρθρωμένη μακροπεριφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 18 στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΕ) ... [προτεινόμενος κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ηλεκτρικής ενέργειας].

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής, μόλις οριστεί.

  2.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για την ονομασία και δημοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής της και κάθε σχετικής μεταβολής.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και το άρθρο 18 του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια]. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζονται με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα.

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και την ευρωπαϊκή αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων που ορίζεται στο Κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ)[προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια]. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συνεπάγεται την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των κρατών μελών, κυρίως μέσω των αρμόδιων αρχών τους, των περιφερειακών κέντρων συντονισμού, και της Επιτροπής με τα λοιπά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, εντός των αντίστοιχων τομέων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζονται με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Συμβιβαστική τροπολογία

  1.  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό πρόταση για μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των πιο συναφών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό πλαίσιο.

  1.  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό πρόταση για μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των πιο συναφών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό πλαίσιο.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Προτού υποβάλει την προτεινόμενη μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί διαβούλευση τουλάχιστον με τους εκπροσώπους του κλάδου και τις οργανώσεις καταναλωτών, τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει δεόντως υπόψη του τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

  4.  Προτού υποβάλει την προτεινόμενη μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί διαβούλευση τουλάχιστον με τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού,τους εκπροσώπους του κλάδου και τις οργανώσεις καταναλωτών, τους παραγωγούς, τους φορείς λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς, τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, τις αρμόδιες αρχές, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, άλλες εθνικές αρχές και άλλους συναφείς φορείς. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει δεόντως υπόψη του το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνει και βελτιώνει τη μεθοδολογία τακτικά σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5. Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν τέτοιες ενημερώσεις και βελτιώσεις κατόπιν κατάλληλης αιτιολόγησης. Εντός έξι μηνών από το αίτημα, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον οργανισμό προσχέδιο των προτεινόμενων αλλαγών. Εντός περιόδου δύο μηνών από τη λήψη του προσχεδίου, ο Οργανισμός τροποποιεί ή εγκρίνει τις αλλαγές και τις δημοσιεύει στον ιστότοπό του.

  6.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνει και βελτιώνει τη μεθοδολογία τακτικά σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5. Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν τέτοιες ενημερώσεις και βελτιώσεις κατόπιν κατάλληλης αιτιολόγησης. Εντός δύο μηνών από το αίτημα, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον οργανισμό προσχέδιο των προτεινόμενων αλλαγών. Εντός περιόδου δύο μηνών από την παραλαβή του προσχεδίου, ο Οργανισμός εγκρίνει ή τροποποιεί τις αλλαγές και τις δημοσιεύει στον ιστότοπό του.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δέκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και με βάση τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 5, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζει τα πιο συναφή σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε περιφέρεια. Μπορεί να αναθέσει καθήκοντα που συνδέονται με τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα.

  1.  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δέκα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και με βάση τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 5, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Συντονισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας προσδιορίζει τα πιο συναφή σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε περιφέρεια. Μπορεί να αναθέσει καθήκοντα που συνδέονται με τον προσδιορισμό περιφερειακών σεναρίων κρίσης στα περιφερειακά κέντρα συντονισμού. Τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού συμβουλεύονται την ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια για τον σκοπό αυτό. Κατά τον προσδιορισμό των σεναρίων κινδύνου που σχετίζονται με δόλιες ενέργειες, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού διασφαλίζουν ότι τηρείται το απόρρητο των ευαίσθητων πληροφοριών.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δέκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα πιο συναφή σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.

  1.  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα πιο συναφή σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των εθνικών διαχειριστών συστημάτων διανομής, μεταφοράς και των μονάδων παραγωγής, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 7α

   

  Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων

   

  1.   Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση επάρκειας, καθώς και άλλους σχετικούς κανονισμούς, ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο Ένωσης για την πρόληψη και διαχείριση καταστάσεων κρίσης, προσδιορίζοντας τόσο τα μέτρα που στηρίζονται ή όχι στην αγορά, όσο και τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος. Κατά την εκπόνηση των κατευθυντηρίων γραμμών, ο Οργανισμός θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα, κατά το δυνατόν, σε μέτρα με τον μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

   

  2.   Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επίσης και τις αρχές των συστημάτων αποζημίωσης και τις αρχές για τον προσδιορισμό των προστατευμένων πελατών.

   

  3.   Ο Οργανισμός αναθεωρεί και, αν χρειαστεί, επικαιροποιεί τις λύσεις αυτές κάθε τρία χρόνια, εκτός αν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων.

  Αιτιολόγηση

  Οι κοινές λύσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης κρίσεων πρέπει να είναι χρήσιμες κατά την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων. Θα εξασφαλίσουν συνοχή μεταξύ των σχεδίων και θα διευκολύνουν τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών για τη διαπραγμάτευση περιφερειακών μέρος των σχεδίων τους. Υπάρχει ανάγκη για εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ του ορισμού των προστατευόμενων πελατών προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των πλέον ευάλωτων και τα ουσιώδη στοιχεία της κοινωνίας, καθώς και να διευκολύνει διασυνοριακά μέτρα αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Μεθοδολογία για εκτιμήσεις της βραχυπρόθεσμης επάρκειας

  Μεθοδολογία για εκτιμήσεις της βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έως δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό πρόταση για μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης επάρκειας, δηλαδή της εποχικής επάρκειας καθώς και της επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως και ενδοημερήσιας επάρκειας, που καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  Έως τις [η ακριβής ημερομηνία εισάγεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό πρόταση για μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και εποχικής επάρκειας καθώς και της επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως και ενδοημερήσιας επάρκειας, που καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  την αβεβαιότητα ενεργειακών εισροών, όπως την πιθανότητα διακοπής της δυναμικότητας μεταφοράς, την πιθανότητα μη προγραμματισμένης διακοπής της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντίξοες καιρικές συνθήκες, μεταβλητότητα της ζήτησης και μεταβλητότητα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

  α)  την αβεβαιότητα ενεργειακών εισροών, όπως την πιθανότητα διακοπής της δυναμικότητας μεταφοράς, την πιθανότητα μη προγραμματισμένης διακοπής της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντίξοες καιρικές συνθήκες, μεταβλητή ζήτηση, ιδίως τις κορυφώσεις που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και μεταβλητότητα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσιμης κατάστασης·

  β)  την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας·

  Αιτιολόγηση

  Ευθυγράμμιση με το κείμενο των ορισμών του άρθρου 2.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η μεθοδολογία περιλαμβάνει πιθανολογική προσέγγιση και λαμβάνει υπόψη το περιφερειακό και το ενωσιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων, στο μέτρο του δυνατού, χωρών εκτός ΕΕ εντός συγχρονισμένων περιοχών της Ένωσης.

  Η μεθοδολογία περιλαμβάνει πιθανολογική προσέγγιση και λαμβάνει υπόψη το περιφερειακό και το ενωσιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων, σε επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και στο μέτρο του δυνατού, χωρών εκτός ΕΕ εντός συγχρονισμένων περιοχών της Ένωσης.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Προτού υποβάλει την προτεινόμενη μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί διαβούλευση τουλάχιστον με τον κλάδο και τους καταναλωτές, τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει δεόντως υπόψη του τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

  2.  Προτού υποβάλει την προτεινόμενη μεθοδολογία, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί διαβούλευση τουλάχιστον με τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τους εκπροσώπους του κλάδου και τις οργανώσεις καταναλωτών, τους παραγωγούς, τους φορείς λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς, τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, τις αρμόδιες αρχές, τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, άλλες εθνικές αρχές και συναφείς φορείς. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει δεόντως υπόψη του το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνει και βελτιώνει τη μεθοδολογία τακτικά σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3. Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν τέτοιες ενημερώσεις και βελτιώσεις κατόπιν κατάλληλης αιτιολόγησης. Εντός έξι μηνών από το αίτημα, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον οργανισμό προσχέδιο των προτεινόμενων αλλαγών. Εντός περιόδου δύο μηνών από τη λήψη του προσχεδίου, ο Οργανισμός τροποποιεί ή εγκρίνει τις αλλαγές και τις δημοσιεύει στον ιστότοπό του.

  4.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ενημερώνει και βελτιώνει τη μεθοδολογία τακτικά σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Ο Οργανισμός ή η Επιτροπή δύνανται να ζητήσουν τέτοιες ενημερώσεις και βελτιώσεις κατόπιν κατάλληλης αιτιολόγησης. Εντός περιόδου δύο μηνών από το αίτημα, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον οργανισμό προσχέδιο των προτεινόμενων αλλαγών. Εντός περιόδου δύο μηνών από την παραλαβή του προσχεδίου, ο Οργανισμός εγκρίνει ή τροποποιεί τις αλλαγές και τις δημοσιεύει στον ιστότοπό του.

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Όλες οι εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας διενεργούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί δυνάμει του άρθρου 8.

  1.  Όλες οι εκτιμήσεις βραχυπρόθεσμης επάρκειας, ανεξαρτήτως αν διενεργούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, διενεργούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί δυνάμει του άρθρου 8.

  Αιτιολόγηση

  Ενώ η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων απαιτεί πανευρωπαϊκή και περιφερειακές αξιολογήσεις των βραχυπρόθεσμων κινδύνων, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη διατηρούν επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις δικές τους αξιολογήσεις. Πράγματι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δικτύου Διανομής (άρθρο 104), κάθε ΔΣΜ οφείλει να διενεργεί βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις επάρκειας. Η προσθήκη αυτή διευκρινίζει επίσης ότι όλες οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταλληλότητας πρέπει να ακολουθούν τη μεθοδολογία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο του 8.

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Με βάση τα περιφερειακά και εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προσδιοριστεί δυνάμει των άρθρων 6 και 7, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους εκπονεί σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, μετά από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τους αρμόδιους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και των βιομηχανικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και την εθνική ρυθμιστική αρχή (όπου δεν είναι η αρμόδια αρχή).

  1.  Με βάση τα περιφερειακά και εθνικά σενάρια κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προσδιοριστεί δυνάμει των άρθρων 6 και 7, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους εκπονεί σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, μετά από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, φορείς διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς και διανομής τους αρμόδιους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και των βιομηχανικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και την εθνική ρυθμιστική αρχή (όπου δεν είναι η αρμόδια αρχή). Εξασφαλίζεται το απόρρητο των ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων των επιθέσεων. Εάν μια αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν, καλείται να προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  7.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα σχέδια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τηρείται η εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών, κυρίως των πληροφοριών για τα μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη και τον μετριασμό κακόβουλων επιθέσεων.

  διαγράφεται

  Αιτιολόγηση

  Η Τσεχία έχει επίγνωση της στρατηγικής σημασίας και ευαισθησίας των πληροφοριών σχετικά με τον ενεργειακό τομέα. Η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών πρέπει να θεωρούνται ως βασική προτεραιότητα στον μετριασμό των συνεπειών κακόβουλων επιθέσεων. Η έκταση των δημοσιευόμενων πληροφοριών πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή υπό σοβαρή εξέταση όσον αφορά την ευαισθησία και τη στρατηγική σημασία του τομέα της ενέργειας.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ζ)  προσδιορίζει πιθανά μη αγοραία μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σε καταστάσεις κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζοντας τις συνθήκες ενεργοποίησης, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την εφαρμογή τους και υποδεικνύοντας πώς συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

  ζ)  προσδιορίζει πιθανά μη αγοραία μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σε καταστάσεις κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζοντας τις συνθήκες ενεργοποίησης, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη (συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν σχέδια αποζημίωσης) αξιολογώντας τον βαθμό στον οποίο η χρήση τέτοιων μέτρων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση μιας κρίσης και υποδεικνύοντας πώς συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  η)  παρέχει αναλυτικό σχέδιο απόρριψης φορτίου, καθορίζοντας πότε τα φορτία πρέπει να απορρίπτονται, υπό ποιες περιστάσεις και ποιες τιμές φορτίου είναι προς απόρριψη. Το σχέδιο καθορίζει ποιες κατηγορίες χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας χαίρουν ειδικής προστασίας έναντι αποσύνδεσης και αιτιολογεί την ανάγκη για τέτοια προστασία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημόσια και την ατομική ασφάλεια·

  η)  παρέχει αναλυτικό σχέδιο απόρριψης φορτίου, καθορίζοντας πότε τα φορτία πρέπει να απορρίπτονται, υπό ποιες περιστάσεις και ποιες τιμές φορτίου είναι προς απόρριψη. Το σχέδιο καθορίζει ποιες κατηγορίες χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας χαίρουν ειδικής προστασίας έναντι αποσύνδεσης και αιτιολογεί την ανάγκη για τέτοια προστασία, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημόσια, την ατομική ασφάλεια και τη συνέχεια των βασικών δημοσίων υπηρεσιών·

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θ α)  περιγράφει τα εθνικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την επιβολή περιφερειακών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  θ β)  λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική επίπτωση των θεσπισθέντων μέτρων·

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  τον διορισμό διαχειριστή ή ομάδας περιφερειακής κρίσης·

  α)  τον διορισμό συντονιστή ή ομάδας περιφερειακής κρίσης·

  Αιτιολόγηση

  Ο όρος «συντονιστής» είναι καλύτερος, αλλά ο ρόλος του θα πρέπει να καθοριστεί.

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων μιας κρίσης, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάστασης ταυτόχρονης κρίσης. Αυτά περιλαμβάνουν περιφερειακά σχέδια απόρριψης φορτίου και τεχνικές, νομικές και οικονομικές διευθετήσεις αναφορικά με την αμοιβαία συνδρομή για να εξασφαλίζεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και με βέλτιστο τρόπο. Αυτές οι διευθετήσεις καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες ενεργοποίησης της συνδρομής, τον τύπο υπολογισμού ή το μέγεθος, τα καταβάλλοντα και τα εισπράττοντα μέρη και τους κανόνες διαιτησίας·

  γ)  μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων μιας κρίσης, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάστασης ταυτόχρονης κρίσης. Αυτά περιλαμβάνουν περιφερειακά σχέδια απόρριψης φορτίου και τεχνικές, νομικές και οικονομικές διευθετήσεις αναφορικά με την αμοιβαία συνδρομή για να εξασφαλίζεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και με βέλτιστο τρόπο. Αυτές οι διευθετήσεις καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες ενεργοποίησης της συνδρομής, τον τύπο υπολογισμού ή το μέγεθος, τα καταβάλλοντα και τα εισπράττοντα μέρη και τους κανόνες διαιτησίας· Πρέπει επίσης να θεσπιστεί μηχανισμός αποζημίωσης για τις θιγόμενες οντότητες σύμφωνα με τις αρχές που καθορίστηκαν με βάση το άρθρο7α·

  Αιτιολόγηση

  Για την αποφυγή διαφωνιών σχετικά με την αποζημίωση, οι αρχές της αποζημίωσης αυτής θα πρέπει να καθοριστούν από έναν ουδέτερο οργανισμό σε επίπεδο ΕΕ, τον ACER.

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα περιφερειακά μέτρα που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο συμφωνούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός της εν λόγω περιφέρειας. Τουλάχιστον οκτώ μήνες πριν από την προθεσμία για την έγκριση ή την επικαιροποίηση του σχεδίου, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν εκθέσεις για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Εάν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αίτια αυτής της διαφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας σε διαβούλευση με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

  2.  Τα περιφερειακά μέτρα που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο συμφωνούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός της εν λόγω περιφέρειας, σε διαβούλευση με τα σχετικά περιφερειακά κέντρα συντονισμού και πριν από την ενσωμάτωσή τους στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να ασκήσει γενικό ρόλο διευκόλυνσης στην προετοιμασία μιας τέτοιας συμφωνίας. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας να παράσχουν τεχνική συνδρομή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με σκοπό τη διευκόλυνση της επίτευξης συμφωνίας. Τουλάχιστον οκτώ μήνες πριν από την προθεσμία για την έγκριση ή την επικαιροποίηση του σχεδίου, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν εκθέσεις στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, για τις συμφωνίες που επετεύχθησαν και για κάθε μορφή μακροπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ... [Προτεινόμενος κανονισμός για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης].. Εάν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αίτια αυτής της διαφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τα περιφερειακά μέτρα.

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Σε συνεργασία με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα και με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας εκτελούν ετήσιες προσομοιώσεις καταστάσεων κρίσης, ιδίως ελέγχοντας τους μηχανισμούς επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

  3.  Σε συνεργασία με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα και με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας εκτελούν ετήσιες προσομοιώσεις καταστάσεων κρίσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, ιδίως ελέγχοντας τους μηχανισμούς επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

  Αιτιολόγηση

  Η διευκρίνιση αυτή ευθυγραμμίζει το κυρίως κείμενο της πρότασης με το παράρτημα.

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 12α

   

  Ο ρόλος της Επιτροπής στην τροποποίηση των σχεδίων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων

   

  1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα εγκεκριμένα σχέδια στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση να ζητήσει τροποποίηση ή απόσυρση ενός μέτρου σε περίπτωση που το μέτρο αυτό:

   

  α)   ενδέχεται να προκαλέσει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης·

   

  β)   δεν κρίνεται αναγκαίο ή αναλογικό για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού·

   

  γ)   ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού άλλου κράτους μέλους· ή

   

  δ)   έρχεται σε αντίφαση με τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του κλίματος.

   

  Το εγκεκριμένο μέτρο τίθεται σε ισχύ μόνον αφού εγκριθεί από την Επιτροπή ή τροποποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

  Αιτιολόγηση

  Υπάρχει ανάγκη για διασφάλιση ότι τα σχέδια που συμφωνήθηκαν δεν θέτουν σε κίνδυνο την εσωτερική αγορά και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Επιτροπή πρέπει να έχει εντολή να ζητεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση.

  2.  Όπου ζητηθεί και είναι τεχνικώς εφικτό, τα κράτη μέλη βοηθούν το ένα το άλλο με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στο έδαφος του αιτούντος κράτους μέλους, και όλες τις άλλες σχετικές δαπάνες που προέκυψαν κατά την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της βοήθειας που προετοιμάστηκε χωρίς να ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά, καθώς και την επιστροφή οιασδήποτε αποζημίωσης προκύπτει από δικαστικές, διαιτητικές ή παρόμοιες διαδικασίες και διακανονισμούς και συναφείς δαπάνες της παρεχόμενης βοήθειας.

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Μη αγοραία μέτρα μπορούν να ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι επιλογές που παρέχονται από την αγορά. Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν διακρίσεις.

  2.  Μη αγοραία μέτρα ενεργοποιούνται σε κατάσταση κρίσης και μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι επιλογές που παρέχονται από την αγορά και όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων της αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης κρίσης. Τα εν λόγω μέτρα δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν διακρίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται αμέσως για κάθε εφαρμογή μέτρων μη εμπορικού χαρακτήρα.

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Περικοπή των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής της ήδη κατανεμημένης διαζωνικής δυναμικότητας, περιορισμός στην παροχή διαζωνικής δυναμικότητας για κατανομή δυναμικότητας ή περιορισμός στην παροχή χρονοδιαγραμμάτων θα ενεργοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2) του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια] και τους κανόνες που εγκρίθηκαν για να εξειδικευτεί η παρούσα διάταξη.

  3.  Περικοπή των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής της ήδη κατανεμημένης διαζωνικής δυναμικότητας, περιορισμός στην παροχή διαζωνικής δυναμικότητας για κατανομή δυναμικότητας ή περιορισμός στην παροχή χρονοδιαγραμμάτων θα ενεργοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2) του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια], το άρθρο 72 του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1222 και τους κανόνες που εγκρίθηκαν για να εξειδικευτεί η παρούσα διάταξη.

   

  _______________

   

  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24).

  Αιτιολόγηση

  Για να διευκρινιστεί ότι και άλλες παράγραφοι του άρθρου 14 αφορούν την κατανομή της δυναμικότητας, για παράδειγμα, η παράγραφος 3 ορίζει ότι «Η μέγιστη δυναμικότητα των διασυνδέσεων και/ή των δικτύων μεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συντελεστές της αγοράς». Είναι επίσης σημαντικό να προστεθεί μνεία του κανονισμού για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων μετά την κήρυξη της κατάστασης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές, σε συνεννόηση με την εθνική ρυθμιστική τους αρχή (όπου δεν είναι η αρμόδια αρχή) υποβάλλουν στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και την Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης.

  1.  Το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων μετά τη λήξη της κατάστασης κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές, σε συνεννόηση με την εθνική ρυθμιστική τους αρχή (όπου δεν είναι η αρμόδια αρχή) υποβάλλουν στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και την Επιτροπή λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης.

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ)  απολογισμό της συνδρομής που παρασχέθηκε σε ή λήφθηκε από γειτονικά κράτη μέλη και χώρες εκτός ΕΕ·

  δ)  απολογισμό της συνδρομής που προετοιμάστηκε (ανεξαρτήτως του αν ενεργοποιήθηκε ή όχι πραγματικά), παρασχέθηκε σε ή λήφθηκε από γειτονικά κράτη μέλη και χώρες εκτός ΕΕ·

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα τους όγκους της μη εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης (συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·

  ε)  τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα τους όγκους της μη εξυπηρετούμενης ενέργειας την περικοπή των διαθέσιμων ή των κατανεμημένων χωρικών δυνατοτήτων και το επίπεδο χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης (συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης) και τα μέτρα που επιβλήθηκαν στους συμφεροντούχους όπως σε παραγωγούς και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και άλλους σημαντικούς παράγοντες της αγοράς·

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  ενδελεχή αιτιολόγηση της χρήσης μη αγοραίων μέτρων·

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  στ α)  επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να σχεδιαστεί το μελλοντικό δίκτυο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που προκύπτουν από καταστάσεις κρίσης της ηλεκτρικής ενέργειας και να περιγραφούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) ... (για τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, COM (2016) 864] και την καθιέρωση περιοδικών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων [κείμενο που πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις σχετικές διατάξεις της πρότασης οδηγίας για τη σχεδίαση της αγοράς].

  Τροπολογία    57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια.

  4.  Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται στις επικαιροποιήσεις των σχεδίων ετοιμότητας για κινδύνους.

  Τροπολογία    58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τροπολογία    59

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 3.1 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ)  Περιγράψτε μέτρα για τον μετριασμό των καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της προσφοράς, αναφέροντας σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ιδίως πότε ενεργοποιείται κάθε μέτρο. Όταν εξετάζονται μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένα με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

  γ)  Περιγράψτε μέτρα για τον μετριασμό των καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από την πλευρά της ζήτησης, από την πλευρά του δικτύου και την πλευρά της προσφοράς, αναφέροντας σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ιδίως πότε ενεργοποιείται κάθε μέτρο. Όταν εξετάζονται μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένα με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·

  Τροπολογία    60

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 3.1 – στοιχείο ε α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  ε α)  περιγράψτε τα εθνικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την επιβολή των περιφερειακών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

  Τροπολογία    61

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα Ι – μέρος 3 – σημείο 3.2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β)  Περιγράψτε μέτρα που συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις ταυτόχρονης κρίσης, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ιεράρχηση των πελατών και τα περιφερειακά σχέδια απόρριψης φορτίου καθώς και τους οικονομικούς διακανονισμούς που διέπουν τη συνδρομή για την πρόληψη ή τον μετριασμό κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την περιγραφή των εν λόγω διακανονισμών, συμπεριλάβετε στοιχεία όπως ορισμό της ενεργοποίησης της συνδρομής, τύπο υπολογισμού ή ποσό, καταβάλλοντα και εισπράττοντα μέρη και κανόνες διαιτησίας. Προσδιορίστε πότε και πώς θα ενεργοποιούνται τα περιφερειακά σχέδια απόρριψης φορτίου·

  β)  Περιγράψτε μέτρα που συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθούν σε ταυτόχρονες κρίσεις, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ιεράρχηση των πελατών και τα περιφερειακά σχέδια απόρριψης φορτίου καθώς και τους οικονομικούς διακανονισμούς που διέπουν τη συνδρομή για την πρόληψη ή τον μετριασμό κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την περιγραφή των εν λόγω διακανονισμών, συμπεριλάβετε στοιχεία όπως ορισμό της ενεργοποίησης της συνδρομής, τύπο υπολογισμού ή ποσό, καταβάλλοντα και εισπράττοντα μέρη και κανόνες διαιτησίας. Προσδιορίστε πότε και πώς θα ενεργοποιούνται τα περιφερειακά σχέδια απόρριψης φορτίου·

  Τροπολογία    62

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – μέρος 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  δ α)  διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής.

  • [1]  ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.
  • [2]  ΕΕ C 342 της 12.10. 2017, σ. 79.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Από τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, η πρώτη στρατηγική της αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και η δεύτερη προβλέπει μια πλήρως ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας. Σε αντίθεση με τις αρχές αυτές, οι κίνδυνοι στον τομέα της ενέργειας αντιμετωπίζονται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά από τις αντίστοιχες νομοθεσίες και τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη.

  Καθώς η απουσία διατάξεων της ΕΕ αποτελεί νομοθετικό κενό, η κρίση στον κλάδο του ηλεκτρισμού – π.χ., Ιανουάριος 2017, κρίση που έπληξε τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία – πλήττει τις εν λόγω οικονομίες, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, ζημιώνει τους καταναλωτές που εκτίθενται σε αυξημένες τιμές, παρεμποδίζει την αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των γειτονικών κρατών. Για να καλύψει αυτό το ρυθμιστικό κενό, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κρίση στον κλάδο του ηλεκτρισμού.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές αγορές και τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία διασυνδέονται ολοένα και περισσότερο σε διασυνοριακό επίπεδο και ολοένα και πιο αποκεντρωμένα, οι εισηγητές συμμερίζονται την άποψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συνεργασία μεταξύ όλων των πλευρών, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων θα πρέπει να αποσαφηνισθούν, και να εφαρμοστούν κατάλληλες δομές προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

  Κοινή μεθοδολογία και αρχές

  Στοιχείο καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της περιφερειακής ετοιμότητας για τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας είναι η κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των σημαντικών καταστάσεων έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας, ή αδυναμίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

  Υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να ασκούν τις δικές τους εκτιμήσεις, ο εισηγητής συνιστά αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με μια κοινή μεθοδολογία, σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες, τα κενά και οι απολύσεις. Εάν σήμερα η ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων επικεντρώνεται κυρίως στην καταλληλότητα των διαθέσιμων υποδομών, μια κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση της κρίσης θα μπορούσε μελλοντικά να αντιμετωπίσει το επιχειρησιακό θέμα της πρόληψης κρίσεων, της διαχείρισης κρίσεων και της προετοιμασίας και της εκ των υστέρων αξιολόγησης.

  Αλληλεγγύη, αμοιβαία συνδρομή και κανόνες της αγοράς

  Σε περίπτωση κρίσης στον κλάδο του ηλεκτρισμού, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή με σκοπό την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεών του. Ο εισηγητής συμμερίζεται απόλυτα την άποψη αυτή, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της παροχής βοήθειας σε ένα γειτονικό κράτος μέλος θα πρέπει να περιορίζονται σε τεχνικές πτυχές, και οι μηχανισμοί αποζημίωσης πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων ή, ενδεχομένως, στα αρχικά στάδια μιας κρίσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εκ των υστέρων διαφωνίες.

  Ταυτόχρονα, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο κανονισμός θα πρέπει να αναφέρει ρητώς ότι σχέδια για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων δεν αφήνουν περιθώρια για στρεβλώσεις στην αγορά ή βελτιστοποίησης. Εν προκειμένω, οι κανόνες που δεν αφορούν την αγορά θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτοί μόνον όταν οι κανόνες της αγοράς ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της κρίσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

  Εμπιστευτικότητα

  Ενώ η πρόταση της Επιτροπής εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, υπάρχει ανάγκη να αποφευχθεί οι ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και σχετικά με σχέδια ετοιμότητας σε κινδύνους, να διανέμονται στο κοινό. Καθώς η απειλή κακόβουλων επιθέσεων στον τομέα της ενέργειας και αλλού είναι γεγονός, πράγματι, ο παρών κανονισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι το απόρρητο των ευαίσθητων πληροφοριών εξασφαλίζεται κατά τον εντοπισμό των κινδύνων και την προετοιμασία, την ανταλλαγή και την επανεξέταση των σχεδίων μέσω της ομάδας συντονισμού ηλεκτρικής ενέργειας.

  Διακυβέρνηση και συμμετοχή

  Όταν οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, το σχέδιο κανονισμού προτείνει η Επιτροπή να μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό να διευκολύνει τη σύναψη συμφωνίας σε συνεννόηση με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και στην περίπτωση του κανονισμού για το φυσικού αέριο SoS εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τα περιφερειακά μέτρα. Μηχανισμοί συνεργασίας δεν μπορούν να επιβάλουν λύσεις στα κράτη μέλη παρά τη θέλησή τους.

  Ο εισηγητής θεωρεί ότι, δεδομένου ότι οι ΔΣΜ και οι ΔΣΔ είναι, σε τελική ανάλυση, υπεύθυνοι για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να τους περιλαμβάνουν ρητά κατά τον προσδιορισμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, ο εισηγητής προτείνει ότι όταν ο ACER τροποποιεί την προτεινόμενη είτε την επικαιροποιηθείσα από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας μεθοδολογία, διαβουλεύεται με το ΕΔΔΣΜ, πριν εκδώσει την τροποποιημένη έκδοση.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

  Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση υπό την αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη γνωμοδότησης. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες και τα ακόλουθα πρόσωπα:

  Οντότητα και/ή πρόσωπο

  Ο εισηγητής και το γραφείο του, έχουν λάβει άμεσες εισροές από:

  ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators

  CEPS - Centre for European Policy Studies

  CEZ - České Energetické Závody

  E3G — Third Generation Environmentalism

  EDSO for Smart Grids

  ENEL

  ENTSO-E

  Eurelectric

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  Finnish Energy

  Iberdrola

  National Grid

  RTE - Réseau de Transport d'Électricité

  Snam

  Terna

  Ο εισηγητής και το γραφείο του, έχουν πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους κάτωθι:

  AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

  Association for Heat Supply

  Austrian Federal Chamber of Labour

  CEDEC

  CEEP - Central European Energy Partners

  Centrica

  CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants

  CIA - The Chemical Industries Association

  Confindustria

  CRE – Romanian Energy Center

  Εμπορικό Επιμελητήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας

  EDF - Électricité de France

  EDISON

  EirGrid

  Elering

  Enedis - Électricité Réseau Distribution France

  ENGIE

  E-ON

  EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

  ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

  ETP SmartGrids

  Eugine

  Euracoal

  Eurofuel

  European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation

  Europex

  Fortia Energia S.L.

  Fortum

  Geode

  Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών

  Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας

  Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας

  Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

  Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας

  Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λετονίας

  Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας

  Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

  IEA - Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

  Netz Burgenland

  Oesterreichs Energie

  Μόνιμη Αντιπροσωπία της Εσθονίας στην ΕΕ

  Μόνιμη Αντιπροσωπία της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Πολωνική Ένωση Ηλεκτρισμού (PKEE)

  Schneider Electric

  Stadtwerke München

  Svenska kraftnät

  Swissgrid

  Ευρωπαϊκός σύνδεσμος του τομέα εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (T&D Europe)

  Tempus Energy Technology

  TenneT

  TINETZ - Tiroler Netze

  Utilitalia

  Verband kommunaler Unternehmen

  Verbund

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  30.11.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  16.1.2017

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  16.1.2017

  ENVI

  16.1.2017

  IMCO

  16.1.2017

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

  ECON

  15.12.2016

  ENVI

  31.1.2017

  IMCO

  25.1.2017

   

  Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

  Flavio Zanonato

  2.2.2017

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  24.4.2017

  11.7.2017

  12.10.2017

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.2.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  55

  3

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Keller

  Ημερομηνία κατάθεσης

  26.2.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  55

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERT/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

  3

  -

  ECR

  Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

  EFDD

  Jonathan Bullock

  4

  0

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου