MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta

  26.2.2018 - (COM(2016)0862 – C8‑0493/2016 – 2016/0377(COD)) - ***I

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Flavio Zanonato


  Menettely : 2016/0377(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0039/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0039/2018
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta

  (COM(2016)0862 – C8‑0493/2016 – 2016/0377(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0862),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0493/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon[1],

    ottaa huomioon alueiden komitean 13. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon[2],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0039/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Unionin sähköala käy läpi perusteellista muutosta, joka merkitsee aikaisempaa hajautetumpia, useampien toimijoiden markkinoita, paremmin toisiinsa kytkeytyviä järjestelmiä ja uusiutuvan energian osuuden kasvua. Näiden muutosten vuoksi direktiivillä xxx / asetuksella xxx [viittaus ehdotettuun sähködirektiiviin ja sähköasetukseen] on tarkoitus kehittää unionin sähkön sisämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä siten, että voidaan varmistaa markkinoiden ja verkkojen paras mahdollinen toiminta yritysten ja kuluttajien hyödyksi.

  (1)  Unionin sähköala käy läpi perusteellista muutosta, joka merkitsee aikaisempaa hajautetumpia, useampien toimijoiden markkinoita, uusiutuvan energian osuuden kasvua sekä toisiinsa paremmin vaikkakin yhä riittämättömästi kytkeytyviä järjestelmiä. Näiden muutosten vuoksi direktiivillä xxx / asetuksella xxx [viittaus ehdotettuun sähködirektiiviin ja sähköasetukseen] on tarkoitus kehittää unionin sähkön sisämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä siten, että voidaan varmistaa markkinoiden ja verkkojen paras mahdollinen toiminta yritysten ja unionin kansalaisten hyödyksi. Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklassa vahvistettuun yhteisvastuun periaatteeseen perustuvan energiaunionin tavoitteiden saavuttamista.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Hyvin toimivat markkinat ja järjestelmät ovat toimitusvarmuuden paras tae. Edes hyvin toimivilla markkinoilla ja järjestelmissä (äärimmäisistä sääoloista, vihamielisistä hyökkäyksistä tai polttoainepulasta johtuvan) sähkökriisin riskiä ei voi täysin sulkea pois. Kriisitilanteiden seuraukset ulottuvat usein yli valtioiden rajojen. Paikallisestikin alkaneiden tapahtumien vaikutukset voivat levitä nopeasti yli rajojen. Eräiden äärimmäisten olosuhteiden, kuten kova pakkanen, helleaalto tai kyberhyökkäys, vaikutukset voivat kohdistua samanaikaisesti kokonaisille alueille.

  (2)  Unionin toimitusvarmuus taataan parhaiten hyvin toimivilla markkinoilla ja järjestelmillä sekä kehittyneillä ja nykyaikaista teknologiaa edustavilla sähköverkkojen yhteenliitännöillä niin, että taataan energian vapaa kulku rajojen yli, energiatehokkuutta koskevat toimet sekä uusiutuvien energialähteiden kehittäminen edelleen. Kuitenkin edes hyvin toimivilla ja toisiinsa kytköksissä olevilla markkinoilla ja yhteen liitetyissä järjestelmissä (erityisesti äärimmäisistä sääoloista, vihamielisistä hyökkäyksistä tai polttoainepulasta johtuvan) sähkökriisin riskiä ei voi täysin sulkea pois. Kriisitilanteiden seuraukset ulottuvat usein yli valtioiden rajojen. Paikallisestikin alkaneiden tapahtumien vaikutukset voivat olla rajat ylittäviä. Eräiden äärimmäisten olosuhteiden, kuten kova pakkanen, helleaalto tai kyberhyökkäys, vaikutukset voivat kohdistua samanaikaisesti kokonaisille alueille.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Koska sähkömarkkinat ja -järjestelmät ovat kytköksissä toisiinsa, kriisien ehkäisyn ja hallinnan ei voida katsoa kuuluvan pelkästään kansalliselle vastuulle. Tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja koordinoituja menettelyjä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ja muut toimijat tekevät tehokasta yhteistyötä yli valtioiden rajojen avoimuuden ja yhteisvastuun hengessä.

  (3)  Koska sähkömarkkinat ja -järjestelmät ovat kytköksissä toisiinsa, kriisien ehkäisyn ja hallinnan ei voida katsoa kuuluvan pelkästään kansalliselle vastuulle, ja olisi hyödynnettävä paremmin mahdollisuuksia toteuttaa tehokkaampia ja kustannuksiltaan edullisempia toimenpiteitä alueellisen yhteistyön avulla. Tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja paremmin koordinoituja menettelyjä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ja muut toimijat tekevät tehokasta yhteistyötä yli valtioiden rajojen, sekä avoimuuden, luottamuksen ja yhteisvastuun lisäämiseksi jäsenvaltioiden välillä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Verkon käyttöä koskevat suuntaviivat24 ja hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö25 muodostavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siirtoverkonhaltijoiden ja muiden alan toimijoiden olisi toimittava ja tehtävä yhteistyötä verkon käyttövarmuuden turvaamiseksi. Näillä teknisillä säännöillä on tarkoitus varmistaa, että useimmat sähköjärjestelmän häiriöt voidaan käsitellä tehokkaasti operatiivisella tasolla. Tässä asetuksessa keskitytään sähkökriiseihin, jotka voivat olla mittakaavaltaan ja vaikutuksiltaan laajempia. Siinä säädetään, mitä jäsenvaltioiden olisi tehtävä tällaisten tilanteiden ehkäisemiseksi ja mitä toimenpiteitä ne voivat toteuttaa, jos verkon käyttösäännöt eivät enää riitä. Kriisitilanteissakin on kuitenkin noudatettava verkon käyttöä koskevia sääntöjä täysimääräisesti.

  (5)  Verkon käyttöä koskevat suuntaviivat24 ja hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö25 muodostavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten siirtoverkonhaltijoiden ja muiden alan toimijoiden olisi toimittava ja tehtävä yhteistyötä verkon käyttövarmuuden turvaamiseksi. Näillä teknisillä säännöillä on tarkoitus varmistaa, että sähköjärjestelmän häiriöt voidaan käsitellä tehokkaasti operatiivisella tasolla. Tässä asetuksessa keskitytään sähkökriiseihin, jotka voivat olla mittakaavaltaan ja vaikutuksiltaan laajempia. Siinä säädetään, mitä jäsenvaltioiden olisi tehtävä tällaisten tilanteiden ehkäisemiseksi ja mitä toimenpiteitä ne voivat toteuttaa, jos verkon käyttösäännöt eivät enää riitä. Kriisitilanteissakin on kuitenkin noudatettava verkon käyttöä koskevia sääntöjä täysimääräisesti ja olisi varmistettava yhtenäisyys tämän asetuksen säännösten ja hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön välillä.

  _________________

  _________________

  24 Komission asetus (EU) .../..., annettu XXX, sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista (EUVL [...]).

  24 Komission asetus (EU) .../..., annettu XXX, sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista (EUVL [...]).

  25 Komission asetus (EU) .../..., annettu XXX, sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä (EUVL [...]).

  25 Komission asetus (EU) .../..., annettu XXX, sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä (EUVL [...]).

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Tällä asetuksella annetaan yhteiset säännöt sähkökriisien ehkäisemisestä, kriisitilanteisiin varautumisesta ja niiden hallinnasta. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta varautumisvaiheessa ja sähkökriisin aikana sekä varmistaa, että kriisitilanteessakin sähköä voidaan toimittaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Jäsenvaltioilta vaaditaan alueellisen tason yhteistyötä yhteisvastuun hengessä. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös puitteet Euroopan toimitusvarmuuden tehokkaalle seurannalle sähköalan koordinointiryhmän välityksellä. Tavoitteena on parantaa riskeihin varautumista ja vähentää varautumisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tällä asetuksella pyritään vahvistamaan energian sisämarkkinoita lisäämällä luottamusta jäsenvaltioissa sekä estämällä valtioiden epäasianmukainen puuttuminen kriisitilanteisiin ja erityisesti välttämällä rajat ylittävien sähkön siirtojen aiheetonta rajoittamista.

  (6)  Tällä asetuksella annetaan yhteiset säännöt sähkökriisien ehkäisemisestä, kriisitilanteisiin varautumisesta ja niiden hallinnasta. Tarkoituksena on lisätä avoimuutta varautumisvaiheessa ja sähkökriisin aikana sekä varmistaa, että kriisitilanteessakin toimia toteutetaan koordinoidusti ja tehokkaasti ja sähköä voidaan toimittaa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Jäsenvaltioilta vaaditaan alueellisen tason yhteistyötä yhteisvastuun hengessä. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös puitteet Euroopan toimitusvarmuuden tehokkaalle seurannalle sähköalan koordinointiryhmän välityksellä. Tavoitteena on parantaa riskeihin varautumista, vähentää varautumisesta aiheutuvia kustannuksia, optimoida resursseja ja lieventää kriisien vaikutuksia kansalaisiin ja yrityksiin. Lisäksi tällä asetuksella pyritään vahvistamaan energian sisämarkkinoita lujittamalla luottamusta jäsenvaltioiden kesken sekä estämällä valtioiden epäasianmukainen puuttuminen kriisitilanteisiin erityisesti välttämällä muiden kuin markkinatoimenpiteiden tarpeetonta käyttöä ja rajat ylittävien sähkön siirtojen ja alueiden välisen siirtokapasiteetin aiheetonta rajoittamista ja siten vähentämään naapurijäsenvaltioihin kohdistuvien kielteisten seurannaisvaikutusten riskiä.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Sähkökriisien ehkäisemisen, niitä koskevien tietojen vaihtamisen ja kriisien jälkiarvioinnin helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen yhteyspisteeksi. Tämä voi olla jo olemassa oleva tai uusi yksikkö.

  (10)  Toimitusvarmuus kuuluu jaetusti monen toimijan vastuulle, joista kullakin on selvästi määritelty tehtävä sähköjärjestelmien hallinnassa. Jakelu- ja siirtoverkon haltijoilla on keskeinen tehtävä turvallisen, luotettavan ja tehokkaan sähköjärjestelmän takaamisessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) .../... [ehdotettu sähködirektiivi, 2016/380(COD)] 31 ja 40 artiklan mukaisesti. Sääntelyviranomaisilla ja muilla toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on myös tärkeä tehtävä sähkön toimitusvarmuuden takaamisessa ja seurannassa osana niille direktiivin (EU) .../... [ehdotettu sähködirektiivi] 59 artiklan mukaisesti annettuja tehtäviä. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yhteyspisteeksi yksi toimivaltainen kansallinen hallintoviranomainen tai sääntelyviranomainen, jotta voidaan varmistaa avoimuus ja kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden osallisuus ja osallistuminen, riskeihin varautumista koskevien suunnitelmien ja alueellisten sopimusten tehokas valmistelu ja asianmukainen täytäntöönpano ja jotta voitaisiin edistää sähkökriisien ehkäisemistä, niitä koskevien tietojen vaihtamista ja kriisien jälkiarviointia. Tämä voi olla jo olemassa oleva tai uusi yksikkö.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Yhteinen lähestymistapa kriisien ehkäisyyn ja hallintaan edellyttää sähkökriisin yhteistä määritelmää. Jotta voitaisiin välttää tämänhetkiset erilaiset lähestymistavat unionissa, tässä asetuksessa olisi määriteltävä sähkökriisi laajasti olemassa olevaksi tai välittömästi uhkaavaksi tilanteeksi, jossa on merkittävä sähköpula tai jossa sähköä ei voida toimittaa. Jäsenvaltioita olisi vaadittava yksilöimään konkreettisia sähkökriisiskenaarioita alueellisella ja kansallisella tasolla ja sen jälkeen määrittämään konkreettisia toimia tällaisten tilanteiden käsittelemiseksi riskeihin varautumista koskevissa suunnitelmissaan. Tällaisella lähestymistavalla varmistetaan kaikkien mahdollisten kriisitilanteiden sekä alueellisten ja kansallisten erityispiirteiden ottaminen huomioon, esimerkkeinä sähköverkon topografia, sähköyhdistelmä, tuotannon ja kulutuksen määrä sekä väestön hajautuminen.

  Perustelu

  Tällä hetkellä unionissa ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä kriisitilanne merkitsee ja mitä se käsittää. Jotta jäsenvaltiot voisivat määritellä/kvantifioida kansallisissa riskeihin varautumista koskevissa suunnitelmissaan, mitä ”merkittävällä sähköpulalla” tai ”toimittamisen mahdottomuudella” tarkoitetaan, ”kriisitilanteen” määritelmää on laajennettava niin, että se kattaa kaikki mahdolliset kriisitilanteet koko unionissa.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Yhteinen lähestymistapa kriisien ehkäisyyn ja hallintaan edellyttää ennen muuta, että jäsenvaltiot käyttävät samoja menetelmiä ja määritelmiä energian toimitusvarmuuteen liittyvien riskien yksilöimiseksi ja kykenevät tosiasiallisesti vertaamaan omaa ja naapurimaidensa suoriutumista tällä alalla. Asetuksessa esitetään kaksi indikaattoria, joilla seurataan sähkön toimitusvarmuutta unionissa: energiavajeen odotusarvo (EENS), joka ilmaistaan gigawattitunteina vuodessa, ja tehovajeen odotusarvo (LOLE), joka ilmaistaan tunteina vuodessa. Nämä indikaattorit ovat osa Euroopan resurssien riittävyysarviointia, jonka sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO) toteuttaa [ehdotetun sähköasetuksen 19 artiklan] mukaisesti. Sähköalan koordinointiryhmä toteuttaa toimitusvarmuuden säännöllistä seurantaa näillä indikaattoreilla saatujen tulosten perusteella. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi myös käytettävä näitä indikaattoreita raportoidessaan jäsenvaltioiden suoriutumisesta toimitusvarmuuden alalla [ehdotetun viraston perustamisasetuksen 16 artiklan] mukaisissa vuotuisissa sähkömarkkinoiden seurantakertomuksissaan.

  (11)  Jäsenvaltioiden olisi käytettävä yhteisiä menetelmiä ja määritelmiä energian toimitusvarmuuteen liittyvien riskien yksilöimiseksi, jotta ne kykenevät tosiasiallisesti vertaamaan omaa ja naapurimaidensa suoriutumista tällä alalla. Asetuksessa esitetään kaksi indikaattoria, joilla seurataan sähkön toimitusvarmuutta unionissa: energiavajeen odotusarvo (EENS), joka ilmaistaan gigawattitunteina vuodessa, ja tehovajeen odotusarvo (LOLE), joka ilmaistaan tunteina vuodessa. Nämä indikaattorit ovat osa Euroopan resurssien riittävyysarviointia, jonka sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (Sähkö-ENTSO) toteuttaa [ehdotetun sähköasetuksen 19 artiklan] mukaisesti. Sähköalan koordinointiryhmä toteuttaa toimitusvarmuuden säännöllistä seurantaa näillä indikaattoreilla saatujen tulosten perusteella. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi myös käytettävä näitä indikaattoreita raportoidessaan jäsenvaltioiden suoriutumisesta toimitusvarmuuden alalla [ehdotetun viraston perustamisasetuksen 16 artiklan] mukaisissa vuotuisissa sähkömarkkinoiden seurantakertomuksissaan.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Koska kriisitilanteessa jäsenvaltioiden välistä luottamusta lisää riskinarviointien johdonmukaisuus, sen varmistamiseksi tarvitaan yhteistä lähestymistapaa riskiskenaarioiden yksilöimiseen. Sen vuoksi Sähkö-ENTSOn olisi kehitettävä yhteiset menetelmät riskien tunnistamiseksi yhteistyössä viraston kanssa siten, että Sähkö-ENTSO ehdottaa menetelmiä ja virasto hyväksyy ne.

  (12)  Riskinarvioinnin johdonmukaisuuden takaamiseksi ja jäsenvaltioiden välisen luottamuksen rakentamiseksi tarvitaan yhteistä lähestymistapaa riskiskenaarioiden tunnistamiseen. Sen vuoksi Sähkö-ENTSOn olisi asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan, sekä perinteisen että uusiutuvan energian tuottajat mukaan lukien, kehitettävä yhteiset menetelmät riskien tunnistamiseksi ja päivitettävä niitä säännöllisesti yhteistyössä viraston kanssa siten, että Sähkö-ENTSO ehdottaa menetelmiä ja niiden päivityksiä ja virasto hyväksyy ne.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Sähkö-ENTSOn olisi laadittava säännöllisesti näiden yhteisten menetelmien pohjalta alueelliset kriisiskenaariot ja pidettävä ne ajan tasalla sekä yksilöitävä kullekin alueelle tyypillisimmät riskit, kuten äärimmäiset sääolot, luonnonkatastrofit, polttoainepula tai vihamieliset hyökkäykset. Kaasupulan kriisiskenaariota tarkasteltaessa kaasun toimitushäiriön riski olisi arvioitava käyttäen kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston [ehdotetun kaasunsaannin turvaamista koskevan asetuksen]kaasunsaannin turvaamista koskevan asetuksen 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti laatimia kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioita. Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja päivitettävä kansalliset kriisiskenaarionsa tältä pohjalta periaatteessa joka kolmas vuosi. Skenaarioiden olisi tarjottava perusta riskeihin varautumista koskeville suunnitelmille. Kansallisen tason riskejä yksilöidessään jäsenvaltioiden olisi myös kuvailtava riskit, joita niiden mielestä voi liittyä toimitusvarmuuden kannalta merkityksellisen infrastruktuurin omistukseen, ja tällaisten riskien käsittelemiseksi mahdollisesti toteutetut toimenpiteet (esimerkiksi yleinen tai alakohtainen lainsäädäntö investointien seulonnasta, tiettyjä osakkeenomistajia koskevat erityisoikeudet, jne.) sekä tiedot siitä, miksi ne pitävät tällaisia toimenpiteitä perusteltuina.

  (13)  Sähkö-ENTSOn olisi laadittava säännöllisesti näiden yhteisten menetelmien pohjalta alueelliset kriisiskenaariot ja pidettävä ne ajan tasalla sekä yksilöitävä kullekin alueelle tyypillisimmät riskit, kuten äärimmäiset sääolot, luonnonkatastrofit, polttoainepula tai vihamieliset hyökkäykset. Kaasupulan kriisiskenaariota tarkasteltaessa kaasun toimitushäiriön riski olisi arvioitava käyttäen kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston [ehdotetun kaasunsaannin turvaamista koskevan asetuksen]kaasunsaannin turvaamista koskevan asetuksen 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti laatimia kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioita. Riskienarvioinnin alueellisen lähestymistavan vahvistamiseksi Sähkö-ENTSOn olisi voitava delegoida alueellisten kriisiskenaarioiden tunnistamiseen liittyviä tehtäviä alueellisille koordinointikeskuksille. Jäsenvaltioiden olisi laadittava ja päivitettävä kansalliset kriisiskenaarionsa alueellisten kriisiskenaarioiden pohjalta periaatteessa joka kolmas vuosi. Skenaarioiden olisi sen jälkeen tarjottava perusta riskeihin varautumista koskeville suunnitelmille. Kansallisen tason riskejä yksilöidessään jäsenvaltioiden olisi myös kuvailtava riskit, joita niiden mielestä voi liittyä toimitusvarmuuden kannalta merkityksellisen infrastruktuurin omistukseen, ja tällaisten riskien käsittelemiseksi mahdollisesti toteutetut toimenpiteet (esimerkiksi yleinen tai alakohtainen lainsäädäntö investointien seulonnasta, tiettyjä osakkeenomistajia koskevat erityisoikeudet, jne.) sekä tiedot siitä, miksi ne pitävät tällaisia toimenpiteitä tarpeellisina ja oikeasuhteisina.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Kuten [ehdotetussa sähköasetuksessa] todetaan, alueellisten käyttökeskusten olisi arvioitava säännöllisesti merkityksellisiä riskejä, sillä niille kuuluu tällaisten tilanteiden operatiivinen hallinta. Jotta voidaan varmistaa, että ne voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja toimia läheisessä yhteistyössä alan kansallisten viranomaisten kanssa laajamittaisten häiriöiden ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi, tämän asetuksen mukaisesti vaaditun alueellisen yhteistyön olisi perustuttava teknisen tason alueellisiin yhteistyörakenteisiin eli saman alueellisen käyttökeskuksen jakavien jäsenvaltioiden ryhmiin.

  (15)  Kuten [ehdotetussa sähköasetuksessa] todetaan, alueellisten koordinointikeskusten olisi arvioitava säännöllisesti merkityksellisiä riskejä, sillä niille kuuluu tällaisten tilanteiden operatiivinen hallinta. Jotta voidaan varmistaa, että ne voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja toimia läheisessä yhteistyössä alan kansallisten viranomaisten kanssa laajamittaisten häiriöiden ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi, tämän asetuksen mukaisesti vaaditun alueellisen yhteistyön olisi perustuttava teknisen tason alueellisiin yhteistyörakenteisiin eli saman alueellisen koordinointikeskuksen jakavien jäsenvaltioiden ryhmiin.

  Perustelu

  (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  [Ehdotetussa sähköasetuksessa] säädetään yhteisistä menetelmistä Euroopan resurssien riittävyyden arvioimiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (seuraavien 10 vuoden aikavälillä ja seuraavan vuoden aikavälillä), jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden päätökset mahdollisista investointitarpeista tehdään avoimelta ja yhteisesti hyväksytyltä pohjalta. Tällä arvioinnilla on eri tarkoitus kuin lyhyen aikavälin riittävyysarvioinneilla, joita käytetään mahdollisten riittävyyteen liittyvien ongelmien havaitsemiseksi lyhyellä aikajänteellä. Tällaisia ovat varsinkin kausittaiset näkymät (seuraavat kuusi kuukautta) sekä seuraavan viikon ja päivänsisäiset riittyävyysarvioinnit. Lyhyen aikavälin arvioiden osalta tarvitaan yhteistä lähestymistapaa siihen, miten mahdolliset riittävyyteen liittyvät ongelmat voidaan havaita. Sähkö-ENTSOn on määrä esittää talvi- ja kesänäkymät, joilla varoitetaan jäsenvaltioita ja siirtoverkonhaltijoita toimitusvarmuuteen liittyvistä riskeistä, joita voi ilmetä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Jotta näitä näkymiä voitaisiin parantaa, niiden olisi perustuttava yhteisiin todennäköisyyspohjaisiin menetelmiin, joita ehdottaa Sähkö-ENTSO ja jotka hyväksyy virasto. Jotta voidaan tukea alueellista lähestymistapaa riskien arviointiin, Sähkö-ENTSOn olisi voitava siirtää kausittaisiin näkymiin liittyviä tehtäviä alueellisille käyttökeskuksille.

  (16)  [Ehdotetussa sähköasetuksessa] säädetään yhteisistä menetelmistä Euroopan resurssien riittävyyden arvioimiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (seuraavien 10 vuoden aikavälillä ja seuraavan vuoden aikavälillä), jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden päätökset mahdollisista investointitarpeista tehdään avoimelta ja yhteisesti hyväksytyltä pohjalta. Tällä arvioinnilla on eri tarkoitus kuin lyhyen aikavälin riittävyysarvioinneilla, joita käytetään mahdollisten riittävyyteen liittyvien ongelmien havaitsemiseksi lyhyellä aikajänteellä. Tällaisia ovat varsinkin kausittaiset näkymät (seuraavat kuusi kuukautta) sekä seuraavan viikon ja päivänsisäiset riittyvyysarvioinnit. Lyhyen aikavälin arvioiden osalta tarvitaan yhteistä lähestymistapaa siihen, miten mahdolliset riittävyyteen liittyvät ongelmat voidaan havaita. Sähkö-ENTSOn on määrä esittää talvi- ja kesänäkymät, joilla varoitetaan jäsenvaltioita ja siirtoverkonhaltijoita toimitusvarmuuteen liittyvistä riskeistä, joita voi ilmetä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Jotta näitä näkymiä voitaisiin parantaa, niiden olisi perustuttava yhteisiin todennäköisyyspohjaisiin menetelmiin, joita ehdottaa Sähkö-ENTSO kuultuaan asianomaisia sidosryhmiä, ympäristöjärjestöt ja tiedemaailma mukaan lukien, ja jotka hyväksyy ja joita päivittää säännöllisesti virasto. Jotta voidaan tukea alueellista lähestymistapaa riskien arviointiin, Sähkö-ENTSOn olisi voitava siirtää kausittaisiin näkymiin liittyviä tehtäviä alueellisille käyttökeskuksille.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Jotta voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa kriisien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi laadittava sidosryhmiä kuultuaan suunnitelma riskeihin varautumiseksi. Suunnitelmissa olisi esitettävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja syrjimättömät toimenpiteet kaikkien yksilöityjen kriisiskenaarioiden käsittelemiseksi. Suunnitelmien olisi oltava läpinäkyviä erityisesti suhteessa siihen, millä edellytyksillä voidaan toteuttaa muita kuin markkinatoimenpiteitä kriisitilanteisiin puuttumiseksi. Kaikkien suunniteltujen muiden muin markkinatoimenpiteiden olisi oltava tässä asetuksessa annettujen sääntöjen mukaisia.

  (18)  Jotta voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa kriisien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan, kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi yksilöityjen alueellisten ja kansallisten sähkökriisiskenaarioiden perusteella laadittava asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan suunnitelma riskeihin varautumiseksi. Suunnitelmissa olisi esitettävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja syrjimättömät toimenpiteet kaikkien yksilöityjen kriisiskenaarioiden käsittelemiseksi. Suunnitelmien olisi oltava läpinäkyviä erityisesti suhteessa siihen, millä edellytyksillä muita kuin markkinatoimenpiteitä pidetään välttämättöminä kriisitilanteisiin puuttumiseksi. Kaikkien suunniteltujen muiden muin markkinatoimenpiteiden olisi oltava tässä asetuksessa annettujen sääntöjen mukaisia.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Suunnitelmat olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle. Sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ovat aina ajan tasalla ja toimivia, kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten olisi järjestettävä yhteistyössä alueellisten käyttökeskusten kanssa vuotuisia simulaatioita suunnitelmien toimivuuden testaamiseksi.

  (20)  Suunnitelmat olisi saatettava säännöllisesti ajan tasalle ja julkistettava, samalla kun varmistetaan arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus. Sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ovat aina ajan tasalla ja toimivia, kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten olisi järjestettävä yhteistyössä alueellisten käyttökeskusten kanssa vuotuisia simulaatioita suunnitelmien toimivuuden testaamiseksi.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Sähköalan koordinointiryhmä perustettiin vuonna 2012 foorumiksi tietojen vaihtamiselle ja jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiselle erityisesti toimitusvarmuuden alalla29. Tällä asetuksella vahvistetaan sen roolia. Ryhmälle kuuluu erityisiä tehtäviä, jotka liittyvät etenkin riskeihinvarautumissuunnitelmien laatimiseen, ja sillä on keskeinen asema seurattaessa jäsenvaltioiden suoriutumista sähkön toimitusvarmuuden alalla sekä parhaiden toimintatapojen kehittämisessä tältä perustalta.

  (28)  Sähköalan koordinointiryhmä perustettiin vuonna 2012 foorumiksi tietojen vaihtamiselle ja jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiselle erityisesti toimitusvarmuuden alalla29. Tällä asetuksella vahvistetaan sen roolia. Ryhmälle kuuluu erityisiä tehtäviä, jotka liittyvät etenkin riskeihinvarautumissuunnitelmien laatimiseen, ja sillä on keskeinen asema seurattaessa jäsenvaltioiden suoriutumista sähkön toimitusvarmuuden alalla sekä parhaiden toimintatapojen kehittämisessä tältä perustalta. Komission olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Euroopan sähköalan koordinointiryhmän kokoonpanoa tarkistetaan siten, että siihen sisällytetään uusia sidosryhmiä, kuten teollisuus, jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen elin (EU DOS -elin) ja kuluttajajärjestöt.

  _________________

  _________________

  29 Komission päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2012, sähköalan koordinointiryhmän perustamisesta (2012/C 353/02), EUVL C 353, 17.11.2012, s. 2.

  29 Komission päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2012, sähköalan koordinointiryhmän perustamisesta (2012/C 353/02), EUVL C 353, 17.11.2012, s. 2.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Sähkökriisi voi laajeta unionin rajojen yli myös energiayhteisön maihin. Jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välisillä rajoilla, unionin olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä sopimuspuolten kanssa sähkökriisin ehkäisemiseksi, kriisiin varautumiseksi ja kriisin käsittelemiseksi.

  (29)  Sähkökriisi voi laajeta unionin rajojen yli myös energiayhteisön maihin. Unionin olisi energiayhteisösopimuksen sopimuspuolena edistettävä sopimukseen tehtäviä muutoksia, joilla pyritään luomaan yhdentyneet markkinat ja yhtenäinen sääntelyalue laatimalla asianmukainen ja vakaa sääntelykehys. Jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta jäsenvaltioiden ja energiayhteisösopimuksen sopimuspuolten välisillä rajoilla, unionin olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä sopimuspuolten kanssa sähkökriisin ehkäisemiseksi, kriisiin varautumiseksi ja kriisin käsittelemiseksi.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden yhteistyöstä sähkökriisien ehkäisemiseksi, niihin varautumiseksi ja niiden käsittelemiseksi yhteisvastuun ja avoimuuden hengessä ja ottaen kaikilta osin huomioon kilpailuun perustuvien sähkön sisämarkkinoiden vaatimukset.

  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden yhteistyöstä sähkökriisien ehkäisemiseksi, niihin varautumiseksi ja niiden käsittelemiseksi yhteisvastuun ja avoimuuden hengessä, ottaen kaikilta osin huomioon kilpailuun perustuvien sähkön sisämarkkinoiden vaatimukset ja toimien unionin energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisesti.

  Perustelu

  Laajempaan yhteyteen olisi sisällytettävä viittaukset unionin tämän alan strategisiin tavoitteisiin.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ’sähkökriisillä’ olemassa olevaa tai välittömästi uhkaavaa tilannetta, jossa on merkittävä pula sähköstä tai sähkön toimittaminen loppukuluttajille on mahdotonta;

  b)  ’sähkökriisillä’ olemassa olevaa tai välittömästi uhkaavaa tilannetta, jossa on merkittävä pula sähköstä tai sähkön toimittaminen loppukuluttajille on mahdotonta ja joka perustuu kansallisissa ja alueellisissa kriisiskenaarioissa määriteltyihin parametreihin;

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ kansallista hallintoelintä tai sääntelyviranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden toteuttamisen varmistamista varten;

  Perustelu

  On lisättävä ’toimivaltaisen viranomaisen’ määritelmä noudattaen kaasunsaannin turvaamista koskevassa asetuksessa käytettyä määritelmää.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  ’muulla kuin markkinatoimenpiteellä’ mitä tahansa sellaista tarjonta- tai kysyntäpuolen toimenpidettä sähkökriisin torjumiseksi, joka poikkeaa markkinasäännöistä tai kaupallisista sopimuksista;

  e)  ’muulla kuin markkinatoimenpiteellä’ mitä tahansa sellaista tarjonta-, verkko- tai kysyntäpuolen toimenpidettä sähkökriisin torjumiseksi, joka poikkeaa markkinasäännöistä tai kaupallisista sopimuksista;

  Perustelu

  On tärkeää sisällyttää tähän määritelmään toimenpiteet, joita sovelletaan verkkopuolella, jotta todettaisiin selvästi, että esimerkiksi käytettävissä olevan yhteenliittämiskapasiteetin tai jo jaetun alueiden välisen kapasiteetin supistaminen on muu kuin markkinapohjainen toimenpide, jota on vältettävä.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  ’makroalueella’ jäsenvaltioiden ryhmää, joka osallistuu jäsenneltyyn makroaluekumppanuuteen asetuksen (EU) ... 2 artiklan 18 kohdan a alakohdan mukaisesti [ehdotettu sähkön energiaunionin hallintoa koskeva asetus].

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle toimivaltaisen viranomaisen nimi ja yhteystiedot heti, kun tällainen viranomainen on nimetty.

  2.  Kunkin jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja julkistettava toimivaltaisen viranomaisensa nimi ja yhteystiedot ja mahdolliset niitä koskevat muutokset.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki sähkön toimitusvarmuuteen liittyvät riskit arvioidaan tässä asetuksessa ja [ehdotetun sähköasetuksen] sähköasetuksen 18 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa niiden on tehtävä yhteistyötä Sähkö-ENTSOn ja alueellisten käyttökeskusten kanssa.

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki sähkön toimitusvarmuuteen liittyvät riskit arvioidaan tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen ja asetuksen (EU) ... [ehdotetun sähköasetuksen] luvussa IV määritellyn Euroopan resurssien riittävyysarvioinnin mukaisesti. Sähkön toimitusvarmuus edellyttää tehokasta yhteistyötä asianomaisten sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välillä niin, että tähän käytetään ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja alueellisia koordinointikeskuksia, sekä komission yhteistyötä unionin muiden toimielinten ja elinten kanssa kaikkien näiden toiminta-alan ja toimivallan puitteissa. Tässä tarkoituksessa niiden on tehtävä tarvittaessa yhteistyötä Sähkö-ENTSOn ja alueellisten käyttökeskusten, siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden asianomaisten sidosryhmien kanssa.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Kompromissitarkistus

  1.  Sähkö-ENTSOn on annettava viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: kaksi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] virastolle ehdotus menetelmiksi, joilla voidaan yksilöidä merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot alueellisella tasolla.

  1.  Sähkö-ENTSOn on annettava viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: neljä kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] virastolle ehdotus menetelmiksi, joilla voidaan yksilöidä merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot alueellisella tasolla.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Ennen ehdotettujen menetelmien esittämistä Sähkö-ENTSOn on kuultava vähintään toimialaa ja kuluttajajärjestöjä, jakeluverkonhaltijoita, kansallisia sääntelyviranomaisia ja muita kansallisia viranomaisia. Sähkö-ENTSOn on otettava kuulemisen tulokset asianmukaisesti huomioon.

  4.  Ennen ehdotettujen menetelmien esittämistä Sähkö-ENTSOn on kuultava vähintään alueellisia koordinointikeskuksia, toimialaa ja kuluttajajärjestöjä, tuottajia, siirtoverkonhaltijoita, jakeluverkonhaltijoita, toimivaltaisia viranomaisia, kansallisia sääntelyviranomaisia, muita kansallisia viranomaisia ja muita asianomaisia sidosryhmiä. Sähkö-ENTSOn on otettava kuulemisen tulos asianmukaisesti huomioon.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Sähkö-ENTSOn on ajantasaistettava ja kehitettävä menetelmiä säännöllisesti ja 1–5 kohdan mukaisesti. Virasto tai komissio voi pyytää tällaista ajantasaistamista tai kehittämistä esittämällä asianmukaiset perustelut. Sähkö-ENTSOn on esitettävä virastolle luonnos ehdotetuiksi muutoksiksi kuuden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Viraston on kahden kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta muutettava sitä tai hyväksyttävä se ja julkaistava se verkkosivustollaan.

  6.  Sähkö-ENTSOn on ajantasaistettava ja kehitettävä menetelmiä säännöllisesti ja 1–5 kohdan mukaisesti. Virasto tai komissio voi pyytää tällaista ajantasaistamista tai kehittämistä esittämällä asianmukaiset perustelut. Sähkö-ENTSOn on esitettävä virastolle luonnos ehdotetuiksi muutoksiksi kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Viraston on kahden kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta hyväksyttävä muutokset tai muutettava niitä ja julkaistava se verkkosivustollaan.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Sähkö-ENTSOn on [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: kymmenen kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä yksilöitävä 5 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen kullekin alueelle merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot. Se voi siirtää alueellisten kriisiskenaarioiden yksilöimiseen liittyviä tehtäviä alueellisille käyttökeskuksille.

  1.  Sähkö-ENTSOn on [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: kymmenen kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä yksilöitävä tiiviissä yhteistyössä sähköalan koordinointiryhmän kanssa 5 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen kullekin alueelle merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot. Se voi siirtää alueellisten kriisiskenaarioiden yksilöimiseen liittyviä tehtäviä alueellisille koordinointikeskuksille. Alueellisten koordinointikeskusten on tässä tarkoituksessa kuultava sähköalan koordinointiryhmää. Yksilöidessään vihamielisiin hyökkäyksiin liittyviä riskiskenaarioita Sähkö-ENTSOn ja alueellisten koordinointikeskusten on varmistettava, että arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus säilyy.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltioiden on [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: kymmenen kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä yksilöitävä kansallisella tasolla merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot.

  1.  Jäsenvaltioiden on [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: 12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä yksilöitävä kansallisella tasolla merkityksellisimmät sähkökriisiskenaariot ja otettava mukaan ainakin jakeluverkonhaltijat, siirtoverkonhaltijat ja tuottajat ja varmistettava arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  7 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

   

  Kriisien ehkäisemistä ja käsittelyä koskevat ohjeet

   

  1.   Kun otetaan huomioon eurooppalainen riittävyyden arviointi ja muut asiaa koskevat säännökset, viraston on laadittava koko unionissa sovellettavat ohjeet kriisitilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi ja yksilöitävä ohjeissa sekä markkinatoimenpiteitä että muita toimenpiteitä ja järjestelmänhallintaa koskevia sääntöjä. Viraston on ohjeita laatiessaan asetettava mahdollisuuksien mukaan etusijalle toimenpiteet, joista aiheutuu vähiten ympäristövaikutuksia.

   

  2.   Ohjeisiin on sisällytettävä myös korvausjärjestelmiä ja suojeltujen asiakkaiden tunnistamista koskevia periaatteita.

   

  3.   Viraston on tarkasteltava ratkaisuja uudelleen ja tarvittaessa ajantasaistettava ne joka kolmas vuosi, elleivät olosuhteet edellytä useammin toistuvaa tarkastelua.

  Perustelu

  Kriisien käsittelemistä koskevista yhteisistä ratkaisuista olisi oltava apua kansallisia suunnitelmia laadittaessa. Näin varmistettaisiin suunnitelmien yhdenmukaisuus ja helpotettaisiin jäsenvaltioiden keskinäistä sopimista neuvoteltaessa suunnitelmien alueellisista osioista. Suojeltujen asiakkaiden määritelmä on yhdenmukaistettava EU:n tasolla, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan haavoittuvimpien ja olennaisten elementtien suojeleminen ja helpottaa rajatylittäviä yhteisvastuun toimenpiteitä, kuten tämän asetuksen 14 artiklassa säädetään.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Menetelmät lyhyen aikavälin riittävyyden arvioimiseksi

  Menetelmät lyhyen aikavälin ja kausittaisen riittävyyden arvioimiseksi

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sähkö-ENTSOn on esitettävä viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: kaksi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] virastolle ehdotus menetelmiksi, joilla arvioidaan lyhyen aikavälin riittävyyttä eli kausittaista riittävyyttä sekä riittävyyttä seuraavan viikon ja päivänsisäisellä aikavälillä ja joiden on katettava vähintään seuraavat näkökohdat:

  Sähkö-ENTSOn on esitettävä viimeistään [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä: neljä kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] virastolle ehdotus menetelmiksi, joilla arvioidaan lyhyen aikavälin riittävyyttä ja kausittaista riittävyyttä ja joiden on katettava vähintään seuraavat näkökohdat:

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  epävarmuustekijät kuten siirtokapasiteetin tai voimalan käyttökeskeytyksen todennäköisyys, ankarat sääolot, kysynnän vaihtelu ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän energiantuotannon vaihtelu;

  a)  epävarmuustekijät kuten siirtokapasiteetin tai voimalan käyttökeskeytyksen todennäköisyys, ankarat sääolot, kysynnän vaihtelu, etenkin sääoloista riippuvat kysyntähuiput, ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän energiantuotannon vaihtelu;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kriittisen tilanteen todennäköisyys;

  b)  sähkökriisin todennäköisyys.

  Perustelu

  Tekstin mukautus 2 artiklan määritelmiin.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Menetelmiin on sisällyttävä todennäköisyyspohjainen lähestymistapa ja niissä on otettava huomioon alueellinen ja koko unionin laajuinen toimintaympäristö, mahdollisuuksien mukaan myös unionin synkronialueisiin kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat.

  Menetelmiin on sisällyttävä todennäköisyyspohjainen lähestymistapa ja niissä on otettava huomioon alueellinen ja koko unionin laajuinen toimintaympäristö, mukaan lukien jäsenvaltioiden välinen yhteenliitäntäaste ja mahdollisuuksien mukaan myös unionin synkronialueisiin kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ennen ehdotettujen menetelmien esittämistä Sähkö-ENTSOn on kuultava vähintään toimialaa ja kuluttajia, jakeluverkonhaltijoita, kansallisia sääntelyviranomaisia ja muita kansallisia viranomaisia. Sähkö-ENTSOn on otettava kuulemisen tulokset asianmukaisesti huomioon.

  2.  Ennen ehdotettujen menetelmien esittämistä Sähkö-ENTSOn on kuultava vähintään alueellisia koordinointikeskuksia, toimialaa ja kuluttajajärjestöjä, tuottajia, siirtoverkonhaltijoita ja jakeluverkonhaltijoita, toimivaltaisia viranomaisia, kansallisia sääntelyviranomaisia, muita kansallisia viranomaisia ja muita asianomaisia sidosryhmiä. Sähkö-ENTSOn on otettava kuulemisen tulos asianmukaisesti huomioon.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Sähkö-ENTSOn on ajantasaistettava ja kehitettävä menetelmiä säännöllisesti ja 13 kohdan mukaisesti. Virasto tai komissio voi pyytää tällaista ajantasaistamista tai kehittämistä esittämällä asianmukaiset perustelut. Sähkö-ENTSOn on esitettävä virastolle luonnos ehdotetuiksi muutoksiksi kuuden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Viraston on kahden kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta muutettava sitä tai hyväksyttävä se ja julkaistava se verkkosivustollaan.

  4.  Sähkö-ENTSOn on ajantasaistettava ja kehitettävä menetelmiä säännöllisesti ja 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Virasto tai komissio voi pyytää tällaista ajantasaistamista tai kehittämistä esittämällä asianmukaiset perustelut. Sähkö-ENTSOn on esitettävä virastolle luonnos ehdotetuiksi muutoksiksi kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Viraston on kahden kuukauden kuluessa luonnoksen vastaanottamisesta hyväksyttävä muutokset tai muutettava niitä ja julkaistava se verkkosivustollaan.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kaikki lyhyen aikavälin riittävyyden arvioinnit on tehtävä 8 artiklan mukaisesti laadittuja menetelmiä noudattaen.

  1.  Kaikki lyhyen aikavälin riittävyyden arvioinnit on tehtävä 8 artiklan mukaisesti laadittuja menetelmiä noudattaen riippumatta siitä, tehdäänkö ne kansallisella, alueellisella vai unionin tasolla.

  Perustelu

  Samalla, kun riskeihin varautumista koskevassa ehdotuksessa vaaditaan lyhyen aikavälin riskien unionin laajuista ja alueellista arviointia, olisi selvennettävä, että jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus suorittaa omia arviointejaan. Itse asiassa verkon käyttöä koskevien suuntaviivojen mukaan (104 artikla) kunkin jakeluverkonhaltijan on suoritettava lyhyen aikavälin riittävyyden arviointeja. Lisäyksellä selvennetään, että lyhyen aikavälin riittävyyden arvioinneissa on noudatettava 8 artiklan mukaista menettelyä.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksilöityjen alueellisten ja kansallisten sähkökriisiskenaarioiden perusteella suunnitelma riskeihin varautumiseksi, kuultuaan sitä varten sähkö- ja kaasuyhtiöitä, sähkön kotitalous- ja teollisuusasiakkaiden etujärjestöjä ja kansallista sääntelyviranomaista (jos se ei ole toimivaltainen viranomainen).

  1.  Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava 6 ja 7 artiklan mukaisesti yksilöityjen alueellisten ja kansallisten sähkökriisiskenaarioiden perusteella suunnitelma riskeihin varautumiseksi, kuultuaan sitä varten sähkö- ja kaasuyhtiöitä, siirto- ja jakeluverkonhaltijoita, sähkön kotitalous- ja teollisuusasiakkaiden etujärjestöjä ja kansallista sääntelyviranomaista (jos se ei ole toimivaltainen viranomainen). Hyökkäysten ehkäisemiseen ja rajoittamiseen liittyvien arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus on varmistettava. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että tiettyjä arkaluontoisia tietoja ei saa paljastaa, sen on esitettävä niitä koskeva ei-luottamuksellinen yhteenveto.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Jäsenvaltioiden on julkistettava suunnitelmat, mutta varmistettava arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus, erityisesti koskien toimenpiteitä, jotka liittyvät vihamielisten hyökkäysten ehkäisemiseen ja rajoittamiseen.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Tšekin tasavalta on perillä energia-alan tietojen strategisesta merkityksestä ja arkaluontoisuudesta. Tietoturvaa ja tietojen suojaamista on pidettävä päätavoitteena vihamielisten hyökkäysten rajoittamisessa. Tietojen julkaisemisen laajuutta on harkittava aina vakavasti ja ottaen huomioon energia-alan haavoittuvuus ja strateginen merkitys.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  yksilöitävä mahdolliset muut kuin markkinatoimenpiteet sähkökriisitilanteita varten, täsmentäen niiden täytäntöönpanon käynnistysolosuhteet, edellytykset ja menettelyt, sekä ilmoitettava, miten ne vastaavat 15 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;

  g)  yksilöitävä mahdolliset muut kuin markkinatoimenpiteet sähkökriisitilanteita varten, täsmentäen niiden käytön käynnistysolosuhteet, edellytykset ja menettelyt (mahdolliset korvausjärjestelmät mukaan lukien), arvioitava sitä, missä määrin tällaisten toimien käyttö on tarpeen kriisin käsittelemiseksi, sekä ilmoitettava, miten ne vastaavat 15 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  esitettävä yksityiskohtainen kuormituksenirrotussuunnitelma, jossa täsmennetään, milloin ja missä olosuhteissa kuormia irrotetaan sekä irrotettavia kuormia koskevat arvot. Suunnitelmassa on täsmennettävä, mitkä sähkön käyttäjäryhmät on erityisesti suojattava irtikytkemiseltä, sekä perusteltava tällainen suojelun tarve, ottaen erityisesti huomioon yleinen ja henkilökohtainen turvallisuus;

  h)  esitettävä yksityiskohtainen kuormituksenirrotussuunnitelma, jossa täsmennetään, milloin ja missä olosuhteissa kuormia irrotetaan sekä irrotettavia kuormia koskevat arvot. Suunnitelmassa on täsmennettävä, mitkä sähkön käyttäjäryhmät on erityisesti suojattava irtikytkemiseltä, sekä perusteltava tällainen suojelun tarve, ottaen erityisesti huomioon yleinen ja henkilökohtainen turvallisuus ja olennaisten julkisten palvelujen jatkuvuus;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  kuvailtava kansalliset toimenpiteet, joita tarvitaan 12 artiklan mukaisesti sovittujen alueellisten toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i b)  otettava huomioon määritettyjen toimien ympäristövaikutukset;

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  alueellisen kriisijohtajan tai kriisijohtoryhmän nimeäminen;

  a)  alueellisen kriisikoordinaattorin tai kriisikoordinointiryhmän nimeäminen;

  Perustelu

  ”Koordinaattori” on terminä osuvampi, mutta sen rooli on määriteltävä.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  toimenpiteitä kriisin vaikutusten lieventämiseksi myös samanaikaisen kriisin tilanteessa. Näihin on sisällyttävä alueellisia kuormituksenirrotussuunnitelmia sekä keskinäiseen avunantoon liittyviä teknisiä, oikeudellisia ja taloudellisia järjestelyjä, joilla varmistetaan sähkön toimittaminen parhaalla mahdollisella tavalla sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tällaisissa järjestelyissä on vahvistettava muun muassa, mikä käynnistää avunannon, sen laskentakaava tai määrä, maksavat ja vastaanottavat osapuolet ja välimiesmenettelysäännöt;

  c)  toimenpiteitä kriisin vaikutusten lieventämiseksi myös samanaikaisen kriisin tilanteessa. Näihin on sisällyttävä alueellisia kuormituksenirrotussuunnitelmia sekä keskinäiseen avunantoon liittyviä teknisiä, oikeudellisia ja taloudellisia järjestelyjä, joilla varmistetaan sähkön toimittaminen parhaalla mahdollisella tavalla sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tällaisissa järjestelyissä on vahvistettava muun muassa, mikä käynnistää avunannon, sen laskentakaava tai määrä, maksavat ja vastaanottavat osapuolet ja välimiesmenettelysäännöt. Vaikutuksen alaisten yksiköiden kompensointimekanismi on myös määritettävä tämän asetuksen 7 a artiklan mukaisesti yksilöityjä periaatteita soveltaen.

  Perustelu

  Puolueettoman EU:n tason viraston (ACER) olisi laadittava tällaista korvausta koskevat periaatteet, jotta voidaan välttää korvauksia koskevat kiistat.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Suunnitelmiin sisällytettävistä alueellisista toimenpiteistä on sovittava asianomaisen alueen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava sähköalan koordinointiryhmälle saavutetuista sopimuksista vähintään kahdeksan kuukautta ennen suunnitelman hyväksymisen ja ajantasaistamisen määräaikaa. Jos toimivaltaiset viranomaiset, joita asia koskee, eivät pääse sopimukseen, niiden on ilmoitettava komissiolle syyt tähän. Tällaisessa tapauksessa komissio voi pyytää virastoa edistämään sopimukseen pääsemistä Sähkö-ENTSOa kuullen.

  2.  Suunnitelmiin sisällytettävistä alueellisista toimenpiteistä on sovittava asianomaisen alueen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken asianomaisia alueellisia koordinointikeskuksia kuullen ja ennen niiden sisällyttämistä vastaaviin kansallisiin suunnitelmiin. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota toimimaan yleisenä välittäjänä tällaista sopimusta valmisteltaessa. Komissio voi myös pyytää virastoa ja Sähkö-ENTSOa antamaan asianomaiselle jäsenvaltioille teknistä apua sopimuksen aikaansaamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava sähköalan koordinointiryhmälle saavutetuista sopimuksista sekä kaikenlaisesta makroalueellisesta yhteistyöstä vähintään kahdeksan kuukautta ennen suunnitelman hyväksymisen ja ajantasaistamisen määräaikaa asetuksen (EU) ... [ehdotettu energiaunionin hallintoasetus] mukaisesti. Jos toimivaltaiset viranomaiset, joita asia koskee, eivät pääse sopimukseen, niiden on ilmoitettava komissiolle syyt tähän. Tällaisessa tapauksessa komissio ehdottaa yhteistyömekanismia alueellisia toimenpiteitä koskevaan sopimukseen pääsemiseksi.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on, yhteistyössä alueellisten käyttökeskusten kanssa ja ottaen toimintaan mukaan myös alan sidosryhmät, toteutettava vuosittain kriisisimulaatioita ja erityisesti testattava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja viestintämekanismeja.

  3.  Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on, yhteistyössä alueellisten käyttökeskusten kanssa ja ottaen toimintaan mukaan myös alan sidosryhmät, toteutettava vuosittain reaaliaikaista sähkökriisitilanteisiin reagoimista koskevia simulaatioita ja erityisesti testattava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja viestintämekanismeja.

  Perustelu

  Selvennyksellä saatetaan ehdotuksen keskeinen teksti vastaamaan liitettä.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  12 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  12 a artikla

   

  Komission rooli riskeihinvarautumissuunnitelmien muuttamisessa

   

  1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava hyväksytyt suunnitelmat komissiolle. Komissio voi tehdä päätöksen, joka edellyttää toimenpiteen muuttamista tai peruuttamista, jos toimenpide

   

  a)   todennäköisesti vääristää unionin sisämarkkinoita;

   

  b)   ei ole tarpeellinen tai oikeasuhtainen toimitusvarmuuden takaamiseksi;

   

  c)   todennäköisesti vaarantaa toisten jäsenvaltioiden toimitusvarmuuden; tai

   

  d)   on ristiriidassa unionin ilmastopolitiikan tavoitteiden kanssa.

   

  Hyväksytty toimenpide tulee voimaan vasta kun komissio on hyväksynyt sen tai sitä on muutettu komission päätöksen mukaisesti.

  Perustelu

  On syytä varmistaa, että sovitut suunnitelmat eivät vaaranna sisämarkkinoita eivätkä toimitusvarmuutta. Komissiolla olisi oltava valtuudet esittää tarvittaessa muutoksia.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos se on tarpeen ja mahdollista, jäsenvaltioiden on autettava toisiaan sähkökriisin ehkäisemisessä ja rajoittamisessa. Tällaisesta avunannosta annetaan korvaus.

  2.  Jos sitä pyydetään ja se on teknisesti mahdollista, jäsenvaltioiden on autettava toisiaan sähkökriisin ehkäisemisessä ja rajoittamisessa. Tällaisesta avunannosta annetaan korvaus, joka kattaa vähintään apua pyytävän jäsenvaltion alueelle toimitetun sähkön hinnan ja kaikki muut avun antamisen yhteydessä aiheutuneet asiaan liittyvät kustannukset, mukaan lukien tarvittaessa avunanto, joka on valmisteltu ilman sen toteuttamista käytännössä, ja korvauksen maksaminen kaikista oikeudenkäynneistä, välimiesmenettelyistä tai vastaavista menettelyistä ja sovintomenettelyistä ja avunannosta aiheutuneista asiaan liittyvistä kustannuksista.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Muita kuin markkinatoimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön kriisitilanteessa ja vain, jos kaikki markkinoiden tarjoamat vaihtoehdot on käytetty. Ne eivät saa perusteettomasti vääristää kilpailua tai sähkön sisämarkkinoiden toimintaa. Niiden on oltava tarpeellisia, oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja tilapäisiä.

  2.  Muita kuin markkinatoimenpiteitä otetaan käyttöön kriisitilanteessa vain viimeisenä keinona ja vain sen jälkeen, kun kaikki markkinoiden tarjoamat vaihtoehdot on käytetty ja kun on riittävästi todisteita siitä, että markkinatoimenpiteiden jatkaminen voisi johtaa kriisitilanteen pahenemiseen entisestään. Tällaiset toimet eivät saa perusteettomasti vääristää kilpailua tai sähkön sisämarkkinoiden toimintaa. Niiden on oltava tarpeellisia, oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja tilapäisiä. Kaikille asianomaisille sidosryhmille on ilmoitettava välittömästi muiden kuin markkinatoimenpiteiden toteuttamisesta.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Toimitusrajoituksia, myös jo jaetun alueiden välisen kapasiteetin rajoittamista tai rajoituksia, jotka koskevat alueiden välisen kapasiteetin tarjoamista kapasiteetin jakamiseksi taikka suunnitelmien laatimisen rajoittamista, saa ottaa käyttöön ainoastaan [ehdotetun sähköasetuksen] sähköasetuksen 14 artiklan 2 kohdan sääntöjen ja tämän säännöksen täsmentämiseksi annettujen sääntöjen mukaisesti.

  3.  Toimitusrajoituksia, myös jo jaetun alueiden välisen kapasiteetin rajoittamista tai rajoituksia, jotka koskevat alueiden välisen kapasiteetin tarjoamista kapasiteetin jakamiseksi taikka suunnitelmien laatimisen rajoittamista, saa ottaa käyttöön ainoastaan [ehdotetun sähköasetuksen] sähköasetuksen 14 artiklan 2 kohdan sääntöjen, komission asetuksen (EU) 2015/12221 a 72 artiklan ja tämän säännöksen täsmentämiseksi annettujen sääntöjen mukaisesti.

   

  _______________

   

  1 a Komission asetus (EU) 2015/1222, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015, kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta (EUVL L 197, 25.7.2015, s. 24).

  Perustelu

  Tarkistuksella selvennetään sitä, että myös muut 14 artiklan kohdat koskevat kapasiteetin jakamista. Esimerkiksi 3 kohdassa säädetään, että ”yhteenliitäntöjen ja/tai rajat ylittäviin sähkönsiirtoihin vaikuttavien siirtoverkkojen enimmäiskapasiteetti on asetettava markkinaosapuolten käyttöön”. On myös tärkeää lisätä viittaus kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevaan asetukseen.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on annettava kansallista sääntelyviranomaistaan (jos se ei ole toimivaltainen viranomainen) kuullen sähköalan koordinointiryhmälle ja komissiolle arviointikertomus niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuuden viikon kuluttua sähkökriisitilanteen julistamisesta.

  1.  Toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on annettava kansallista sääntelyviranomaistaan (jos se ei ole toimivaltainen viranomainen) kuullen sähköalan koordinointiryhmälle ja komissiolle yksityiskohtainen arviointikertomus niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuuden viikon kuluttua sähkökriisitilanteen päättymisestä.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  selvitys avusta, jota on annettu naapurijäsenvaltioille tai muille kuin EU-maille taikka saatu näiltä;

  d)  selvitys avusta, jota on valmisteltu (riippumatta siitä, onko sitä todella annettu), annettu naapurijäsenvaltioille tai muille kuin EU-maille taikka saatu näiltä;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  sähkökriisin taloudelliset vaikutukset ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset sähköalaan, erityisesti toimittamatta jääneen energian määrät ja manuaalisen kuormien irtikytkennän taso (mukaan lukien vapaaehtoisen ja pakotetun kuormien irtikytkennän tason vertailu);

  e)  sähkökriisin taloudelliset vaikutukset ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset sähköalaan, erityisesti toimittamatta jääneen energian määrät, käytettävissä olevien tai jaettujen kapasiteettien rajoittaminen, manuaalisen kuormien irtikytkennän taso (mukaan lukien vapaaehtoisen ja pakotetun kuormien irtikytkennän tason vertailu) ja sähköntuottajien, sähköntoimittajien ja muiden asiaankuuluvien markkinaosapuolten kaltaisille sidosryhmille määrätyt toimenpiteet;

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  muiden kuin markkinatoimenpiteiden käytön huolellinen perustelu;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  yleiskuva siitä, miten tuleva verkko olisi suunniteltava, jotta voidaan käsitellä tunnistettujen sähkökriisitilanteiden seurauksia, ja kuvaus järjestelmän rakenteellisista heikkouksista [sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun] direktiivin (EU) ... periaatteiden mukaisesti sekä säännöllisten verkonkehityssuunnitelmien määrittäminen [teksti mukautetaan markkinoiden rakennetta koskevan direktiiviehdotuksen tekstiin].

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on esitettävä arvioinnin tulokset sähköalan koordinointiryhmälle.

  4.  Toimivaltaisten viranomaisten, joita asia koskee, on esitettävä arvioinnin tulokset sähköalan koordinointiryhmälle. Tulokset on otettava huomioon riskeihinvarautumissuunnitelmien päivityksissä.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan unionin viralliselle lehdelle.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  Liite – 3 osa – 3.1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  Kuvailkaa toimenpiteet sähkökriisitilanteiden rajoittamiseksi erityisesti kysyntä- ja tarjontapuolella ja ilmoittakaa, missä oloissa näitä toimenpiteitä voi käyttää ja erityisesti, mikä käynnistää kunkin toimenpiteen toteuttamisen. Jos aiotaan ottaa käyttöön muita kuin markkinatoimenpiteitä, ne on perusteltava 15 artiklan vaatimusten mukaisesti;

  c)  Kuvailkaa toimenpiteet sähkökriisitilanteiden rajoittamiseksi erityisesti kysyntäpuolella, verkossa ja tarjontapuolella ja ilmoittakaa, missä oloissa näitä toimenpiteitä voi käyttää ja erityisesti, mikä käynnistää kunkin toimenpiteen toteuttamisen. Jos aiotaan ottaa käyttöön muita kuin markkinatoimenpiteitä, ne on perusteltava 15 artiklan vaatimusten mukaisesti;

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  Liite – 3 osa – 3.1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  Kuvailkaa tarvittavat kansalliset toimenpiteet ja toteuttakaa alueelliset toimenpiteet, joista on sovittu 12 artiklan mukaisesti;

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  Liite – 3 osa – 3.2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  Kuvailkaa samanaikaisen kriisin tilanteessa käytettävät toimenpiteet, mukaan lukien asiakkaiden ja alueellisten kuormienirrotussuunnitelmien priorisointi sekä rahoitusjärjestelyt sähkökriisin ehkäisemistä tai rajoittamista koskevan avun antamiseksi. Näiden järjestelyjen kuvauksessa on määriteltävä muun muassa mikä käynnistää avunannon, sen laskentakaava tai määrä sekä maksavat ja vastaanottavat osapuolet ja välimiesmenettelysäännöt. Täsmentäkää milloin ja miten alueelliset kuormienirrotussuunnitelmat käynnistyvät;

  b)  Kuvailkaa samanaikaisten kriisien tilanteessa käytettävät toimenpiteet, mukaan lukien asiakkaiden ja alueellisten kuormienirrotussuunnitelmien priorisointi sekä rahoitusjärjestelyt sähkökriisin ehkäisemistä tai rajoittamista koskevan avun antamiseksi. Näiden järjestelyjen kuvauksessa on määriteltävä muun muassa mikä käynnistää avunannon, sen laskentakaava tai määrä sekä maksavat ja vastaanottavat osapuolet ja välimiesmenettelysäännöt. Täsmentäkää milloin ja miten alueelliset kuormienirrotussuunnitelmat käynnistyvät;

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  Liite – 5 osa – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  siirto- ja jakeluverkonhaltijat.

  • [1]  EUVL C 288, 31.8.2017, s. 91.
  • [2]  EUVL C 342, 12.10.2017, s. 79.

  PERUSTELUT

  Energiaunionin strategian viidestä ulottuvuudesta ensimmäisellä pyritään vahvistamaan turvallisuutta ja yhteisvastuuta ja jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja toisella tähdätään täysin integroituihin energian sisämarkkinoihin. Näiden periaatteiden vastaisesti energiariskejä käsitellään tällä hetkellä lähes yksinomaan jäsenvaltioiden voimassa olevalla vastaavalla lainsäädännöllä ja teknisillä standardeilla.

  Koska EU:n säännösten puuttuminen aiheuttaa sääntelyvajeen, sähkökriisi – esimerkiksi tammikuussa 2017 tapahtunut kriisi, joka vaikutti Bulgariaan, Kreikkaan ja Romaniaan – vahingoittaa asianomaisia talouksia, vaarantaa yleisen turvallisuuden, haittaa kuluttajia, jotka joutuvat maksamaan korkeampia hintoja, ja estää naapurivaltioiden välistä yhteisvastuuta ja yhteistyötä. Tämän sääntelyvajeen korjaamiseksi Euroopan unionin on saatava aikaan kunnianhimoinen kehys, jonka avulla yksilöidään, arvioidaan, valmistellaan, hallitaan, valvotaan ja jaetaan sähkökriisiin liittyviä tietoja.

  Koska tämänhetkiset sähkömarkkinat ja -järjestelmät ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa rajat ylittävästi ja yhä hajautetumpia, esittelijä on samaa mieltä siitä, että tarvitaan tehokasta yhteistyötä ja kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä jäsenvaltioissa ja rajat ylittävästi. Kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden tehtävät ja vastuut olisi selvennettävä ja olisi toteutettava asianmukaiset rakenteet, joiden avulla voidaan taata kaikkien toimijoiden välinen tehokas yhteistyö.

  Yhteiset menetelmät ja periaatteet

  Keskeinen tekijä varmistettaessa alueellinen valmistautuminen sähkökriisien hallintaan on yhteinen menettelytapa, joka avulla yksilöidään ja arvioidaan tilanteita, joissa vallitsee merkittävä sähköpula tai joissa sähköä ei pystytä toimittamaan loppukuluttajille.

  Vaikka jäsenvaltiot voivatkin edelleen suorittaa omia arvioitaan, esittelijä suosittelee, että ne suoritettaisiin noudattaen yhteistä alueellista menettelyä, jotta vältetään epäyhtenäisyys, päällekkäisyydet sekä porsaanreiät. Jos tällä hetkellä riskeihin valmistautumisessa keskitytään ensisijaisesti käytettävissä olevaan infrastruktuuriin, toisaalta kriisin tunnistamisessa ja arvioimisessa sovellettava yhteinen menettelytapa antaisi mahdollisuuden käsitellä kriisien estämistä ja niihin valmistautumista, kriisinhallintaa sekä jälkiarviointia toiminnallisesta näkökulmasta.

  Yhteisvastuu, vastavuoroinen apu ja markkinasäännöt

  Komissio ehdottaa, että sähkökriisin sattuessa jäsenvaltiot antavat toisilleen apua vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. Esittelijä on vahvasti samaa mieltä ja ehdottaa, että arvioitaessa mahdollisuuksia auttaa naapurijäsenvaltiota rajoituttaisiin teknisiin näkökohtiin. Korvausmekanismit olisi mahdollisesti määritettävä etukäteen tai aikaisessa vaiheessa kriisiä, jotta voidaan välttää erimielisyydet jälkikäteen.

  Samalla esittelijä katsoo, että asetuksessa olisi nimenomaisesti säädettävä, että riskeihinvarautumissuunnitelmissa ei pitäisi jättää tilaa markkinoiden vääristymille tai optimoinnille. Siksi muut kuin markkinaperusteiset säännöt olisi katsottava sallituiksi vain, kun markkinasäännöt voivat pahentaa sähkökriisiä entisestään.

  Luottamuksellisuus

  Samalla, kun komission ehdotus takaa avoimuuden ja tiedonvaihdon, on vältettävä tilanne, jossa sähköverkon toimintaa sekä riskeihinvarautumissuunnitelmia koskevia arkaluontoisia tietoja julkistetaan. Koska vihamielisten hyökkäysten uhka energia-alalla ja muuallakin on tosiasia, tällä asetuksella on varmistettava, että arkaluontoisten tietojen luottamuksellisuus säilytetään, kun yksilöidään riskejä ja valmistellaan, jaetaan ja tarkastellaan suunnitelmaluonnoksia sähköalan koordinointiryhmän avulla.

  Hallintotapa ja osallistuminen

  Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse sopimukseen, asetusluonnoksen mukaan komissio voi pyytää virastoa edistämään sopimuksen tekemistä Sähkö-ENTSOa kuullen. Esittelijä ehdottaa, että kaasun toimitusvarmuutta koskevaa asetusta vastaavalla tavalla komissiolla olisi tällöin toimivalta ehdottaa yhteistyömekanismia alueellisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Yhteistyömekanismeilla ei voida pakottaa jäsenvaltioita toteuttamaan ratkaisuja vastoin tahtoaan.

  Esittelijä katsoo, että koska jakeluverkonhaltijat ja siirtoverkonhaltijat ovat viime kädessä vastuussa järjestelmän turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava ne nimenomaisesti mukaan yksilöintiin, valmisteluun, hallintaan, seurantaan ja jälkiarviointiin. Samalla esittelijä ehdottaa, että jos ACER muuttaa Sähkö-ENTSOn ehdottamaa tai päivittämää menettelyä, sen on kuultava Sähkö-ENTSOa ennen tarkistetun version hyväksymistä.

  LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ,JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

  Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

  Yhteisö ja/tai henkilö

  Esittelijä on saanut tietoja suoraan seuraavilta yhteisöiltä:

  ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators

  CEPS - Centre for European Policy Studies

  CEZ - České Energetické Závody

  E3G — Third Generation Environmentalism

  EDSO for Smart Grids

  ENEL

  ENTSO-E

  Eurelectric

  European Commission

  Finnish Energy

  Iberdrola

  National Grid

  RTE - Réseau de Transport d'Électricité

  Snam

  Terna

  Esittelijä ja hänen toimistonsa ovat kuulleet myös seuraavia:

  AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

  Association for Heat Supply

  Austrian Federal Chamber of Labour

  CEDEC

  CEEP - Central European Energy Partners

  Centrica

  CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants

  CIA - The Chemical Industries Association

  Confindustria

  CRE – Romanian Energy Center

  Czech Chamber of Commerce

  EDF - Électricité de France

  EDISON

  EirGrid

  Elering

  Enedis - Électricité Réseau Distribution France

  ENGIE

  E-ON

  EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

  ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

  ETP SmartGrids

  Eugine

  Euracoal

  Eurofuel

  European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation

  Europex

  Fortia Energia S.L.

  Fortum

  Geode

  Government of Kingdom of the Netherlands

  Government of the Czech Republic

  Government of the French Republic

  Government of the Kingdom of Norway

  Government of the Kingdom of Sweden

  Government of the Republic of Latvia

  Government of the Republic of Slovakia

  Government of the United Kingdom

  IEA - The International Energy Agency

  Netz Burgenland

  Oesterreichs Energie

  Permanent Representation of Estonia to the EU

  Permanent Representation of Italy to the EU

  Polish Electricity Association

  Schneider Electric

  Stadtwerke München

  Svenska kraftnät

  Swissgrid

  T&D Europe - The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry.

  Tempus Energy Technology

  TenneT

  TINETZ - Tiroler Netze

  Utilitalia

  Verband kommunaler Unternehmen

  Verbund

  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Riskeihin varautuminen sähköalalla

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  30.11.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  16.1.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  16.1.2017

  ENVI

  16.1.2017

  IMCO

  16.1.2017

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ECON

  15.12.2016

  ENVI

  31.1.2017

  IMCO

  25.1.2017

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Flavio Zanonato

  2.2.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  24.4.2017

  11.7.2017

  12.10.2017

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.2.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  55

  3

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Jan Keller

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  26.2.2018

    LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  55

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

  ECR

  Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

  EFDD

  Dario Tamburrano

  ENF

  Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  S&D

  Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  VERT/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

  3

  -

  ECR

  Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

  EFDD

  Jonathan Bullock

  4

  0

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 9. maaliskuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö