Eljárás : 2016/0377(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0039/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0039/2018

Viták :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0229

JELENTÉS     ***I
PDF 850kWORD 103k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Flavio Zanonato

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0862),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0493/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. július 13-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0039/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió villamosenergia-ágazata jelentős átalakuláson megy keresztül, ami több szereplőt magában foglaló decentralizáltabb piacokban, jobban összekapcsolt rendszerekben és a megújuló energiák nagyobb részarányában mutatkozik meg. Ennek tükrében az xxx irányelv/ xxx rendelet [hivatkozás a javasolt villamosenergia-irányelvre és villamosenergia-rendeletre] célja, hogy frissítse az Unió belső villamosenergia-piacát szabályozó jogi keretet annak biztosítására, hogy a piacok és a hálózatok a vállalkozások és a felhasználók érdekében optimálisan működjenek.

(1)  Az Unió villamosenergia-ágazata jelentős átalakuláson megy keresztül, ami több szereplőt magában foglaló decentralizáltabb piacokban, a megújuló energiák nagyobb részarányában, valamint jobban összekapcsolt, még ha egyelőre nem is elégséges módon működő rendszerekben és mutatkozik meg. Ennek tükrében az xxx irányelv/ xxx rendelet [hivatkozás a javasolt villamosenergia-irányelvre és villamosenergia-rendeletre] célja, hogy frissítse az Unió belső villamosenergia-piacát szabályozó jogi keretet annak biztosítására, hogy a piacok és a hálózatok a vállalkozások és az uniós polgárok érdekében optimálisan működjenek. E rendelet célja, hogy hozzájáruljon az energiaunió célkitűzéseinek végrehajtásához, amely a szolidaritáson, azaz az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkében foglalt elven nyugszik.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jól működő piacok és rendszerek adják az ellátásbiztonság legjobb garanciáját. Azonban a villamosenergia-válság kockázata (pl. szélsőséges időjárási viszonyok, rosszindulatú támadások vagy tüzelőanyaghiány miatt) még ott sem zárható ki teljesen, ahol a piacok és a rendszerek jól működnek. A válsághelyzet következményei gyakran átnyúlnak a nemzeti határokon. Még a helyileg kialakuló események hatásai is átterjedhetnek a határokon. A szélsőséges esetek (pl. elhúzódó hideg idő, hőhullám vagy kibertámadás) egyszerre teljes régiókat érinthetnek.

(2)  Az Unió ellátásbiztonságának legjobb garanciáját a fejlett és technológiai szempontból korszerű villamosenergia-összeköttetésekkel rendelkező, valamint az energia határokon átnyúló szabad áramlását biztosító, jól működő piacok és rendszerek, az energiahatékonysági intézkedések, valamint a megújuló energiaforrások továbbfejlesztése adják. Azonban a villamosenergia-válság kockázata (különösen szélsőséges időjárási viszonyok, rosszindulatú támadások vagy tüzelőanyag-hiány miatt) még ott sem zárható ki teljesen, ahol a piacok és a rendszerek jól és egymással összekapcsolódva működnek. A válsághelyzet következményei gyakran átnyúlnak a nemzeti határokon. Még a helyben kialakuló események hatásai is gyorsan átterjedhetnek a határokon. A szélsőséges esetek (pl. elhúzódó hideg idő, hőhullám vagy kibertámadás) egyszerre teljes régiókat érinthetnek.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az összekapcsolt villamosenergia-piacok és rendszerek összefüggéseiben a válságmegelőzés és -kezelés nem tekinthető tisztán nemzeti felelősségi körnek. Szükség van a szabályok és összehangolt eljárások közös keretére annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok és más szereplők hatékonyan együttműködjenek a határokon keresztül az átláthatóság és a szolidaritás szellemében.

(3)  Az összekapcsolt villamosenergia-piacok és rendszerek összefüggéseiben a válságmegelőzés és -kezelés nem tekinthető tisztán nemzeti felelősségi körnek, továbbá a regionális együttműködés révén kínált, hatékonyabb és kevésbé költséges intézkedésekben rejlő lehetőségeket jobban ki kell használni. Szükség van a szabályok és jobban összehangolt eljárások közös keretére annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok és más szereplők hatékonyan együttműködjenek a határokon keresztül, valamint növekedjen a tagállamok körében az átláthatóság, a bizalom és a szolidaritás.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A rendszerüzemeltetési iránymutatások24 és a vészhelyzeti és helyreállítási üzemi és kereskedelmi szabályzat25 alkotja az arra vonatkozó részletes szabályrendszert, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetőknek és más releváns szereplőknek hogyan kell eljárniuk és együttműködniük a rendszerbiztonság biztosítása érdekében. Ezeknek a technikai szabályoknak kell biztosítania, hogy operatív szinten hatékonyan kezeljék a legtöbb villamosenergia-ipari eseményt. E rendelet az olyan villamosenergia-válsághelyzetekre összpontosít, amelyek nagyobb kiterjedésűek és hatásúak lehetnek. Meghatározza, hogy a tagállamoknak mit kell tenniük az ilyen helyzetek megelőzésére és milyen intézkedéseket tehetnek, amennyiben a rendszerüzemeltetési szabályok már nem elegendők. A rendszerüzemeltetési szabályokat azonban még válsághelyzetben is teljes mértékben be kell tartani.

(5)  A rendszerüzemeltetési iránymutatások24 és a vészhelyzeti és helyreállítási üzemi és kereskedelmi szabályzat25 alkotja az arra vonatkozó részletes szabályrendszert, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetőknek és más releváns szereplőknek hogyan kell eljárniuk és együttműködniük a rendszerbiztonság biztosítása érdekében. Ezeknek a technikai szabályoknak kell biztosítania, hogy operatív szinten hatékonyan kezeljék a villamosenergia-ipari eseményeket. E rendelet az olyan villamosenergia-válsághelyzetekre összpontosít, amelyek nagyobb kiterjedésűek és hatásúak lehetnek. Meghatározza, hogy a tagállamoknak mit kell tenniük az ilyen helyzetek megelőzésére és milyen intézkedéseket tehetnek, amennyiben a rendszerüzemeltetési szabályok már nem elegendők. A rendszerüzemeltetési szabályokat azonban még válsághelyzetben is teljes mértékben be kell tartani, valamint biztosítani kell az e rendeletben foglalt rendelkezések és a vészhelyzeti és helyreállítási üzemi és kereskedelmi szabályzat közötti összhangot.

_________________

_________________

24A Bizottság…/.../EU rendelete (XXX) a villamos energia átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL [...]).

24A Bizottság…/.../EU rendelete (XXX) a villamos energia átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL [...]).

25A Bizottság…/.../EU rendelete (XXX) a villamos energia vészhelyzeti és helyreállítási üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL [...]).

25A Bizottság…/.../EU rendelete (XXX) a villamos energia vészhelyzeti és helyreállítási üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL [...]).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E rendelet adja meg a közös keretét azon szabályoknak, amelyek a villamosenergia-válsághelyzetek megelőzésére, az azokra való felkészülésre és azok kezelésére, továbbá az előkészítő szakaszban és a villamosenergia-válság alatt nagyobb átláthatóság biztosítására, valamint annak biztosítására vonatkoznak, hogy a villamos energiát még válság idején is eljuttassák oda, ahol a leginkább szükség van rá. Megköveteli, hogy a tagállamok regionális szinten működjenek együtt a szolidaritás szellemében. Emellett keretet ad az ellátásbiztonság hatékony figyelemmel kíséréséhez Európában a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport révén. Ennek várhatóan az lesz az eredménye, hogy jobb lesz a kockázatra való felkészülés alacsonyabb költségek mellett. Emellett a tagállamok közötti bizalom javítása, valamint válsághelyzetben a helytelen állami beavatkozások kizárása, különösen a határkeresztező áramlások indokolatlan megszorításának elkerülése révén várhatóan erősödni fog a belső energiapiac.

(6)  E rendelet adja meg a közös keretét azon szabályoknak, amelyek a villamosenergia-válsághelyzetek megelőzésére, az azokra való felkészülésre és azok kezelésére, továbbá az előkészítő szakaszban és a villamosenergia-válság alatt nagyobb átláthatóság biztosítására, valamint annak biztosítására vonatkoznak, hogy még válság idején is összehangolt és hatékony módon hozzanak intézkedéseket és a villamos energiát eljuttassák oda, ahol a leginkább szükség van rá. Megköveteli, hogy a tagállamok regionális szinten működjenek együtt a szolidaritás szellemében. Emellett keretet ad az ellátásbiztonság hatékony figyelemmel kíséréséhez Európában a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport révén. Ennek várhatóan az lesz az eredménye, hogy jobb lesz a kockázatra való felkészülés alacsonyabb költségek mellett, az erőforrások optimalizáltak lesznek, és a válságok kisebb hatást gyakorolnak majd a polgárokra és a vállalkozásokra. Emellett a tagállamok közötti bizalom erősítése, valamint válsághelyzetben a helytelen állami beavatkozások kizárása, különösen a nem piaci intézkedések szükségtelen alkalmazásának és a határkeresztező áramlások és az övezetközi átviteli kapacitások indokolatlan korlátozásának elkerülése és ezzel a szomszédos országokra gyakorolt negatív továbbgyűrűző hatások kockázatának csökkentése révén várhatóan erősödni fog a belső energiapiac.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A villamosenergia-válságok megelőzése, azokkal kapcsolatos információcsere és azok utólagos értékelése céljából a tagállamoknak egy illetékes hatóságot kell kijelölniük kapcsolattartóként. Ez lehet egy meglevő vagy egy új szervezet.

(10)  Az ellátásbiztonság több szereplő kölcsönös felelősségvállalása, akik közül mindenki egyértelműen meghatározott szerepet játszik a villamosenergia-rendszerek kezelésében. Az elosztórendszer-üzemeltetők és szállításirendszer-üzemeltetők kulcsfontosságú szerepet játszanak a biztonságos, megbízható és hatékony villamosenergia-rendszer biztosításában a(z) .../.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv [a javasolt COD 2016/380 villamosenergia-irányelv] 31. és 40. cikkeivel összhangban. A szabályozó hatóságok és más releváns nemzeti hatóságok szintén fontos szerepet játszanak a villamosenergia-ellátás biztonságának biztosításában és nyomon követésében, mint ahogyan az a(z) .../.../EU irányelv [a javasolt villamosenergia-irányelv] 59. cikkében leírtak szerint feladataik része. Az összes érdekelt szereplő átlátható és inkluzív részvételének biztosítása, a kockázati felkészültségi tervek és a regionális megállapodások hatékony előkészítése és megfelelő végrehajtása, valamint a villamosenergia-válságok megelőzésének, az azokkal kapcsolatos információcserének és azok utólagos értékelésének megkönnyítése céljából a tagállamoknak egy illetékes nemzeti kormányzati vagy szabályozó hatóságot kell kijelölniük kapcsolattartóként. Ez lehet egy meglevő vagy egy új szervezet.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A válságmegelőzés és -kezelés közös megközelítéséhez a villamosenergia-válság közös meghatározására van szükség. Annak érdekében, hogy Unió-szerte ne a jelenlegi eltérő megközelítések érvényesüljenek, ennek a rendeletnek tágabb értelemben úgy kellene meghatároznia a villamosenergia-válságot, mint egy olyan helyzetet, amelyben a villamos energia jelentős mértékű hiánya vagy szállításának kivitelezhetetlensége bekövetkezett vagy fenyeget. Elő kellene írni a tagállamoknak, hogy regionális és nemzeti szinten dolgozzanak ki a villamosenergia-válságra vonatkozó konkrét forgatókönyveket, majd kockázati felkészültségi terveikben határozzanak meg konkrét intézkedéseket az ilyen helyzetek kezelésére. E megközelítés célja annak biztosítása, hogy minden lehetséges válsághelyzet le legyen fedve, figyelembe véve a regionális és nemzeti sajátosságokat, mint például a villamosenergia-hálózat topográfiáját, a villamosenergia-szerkezetet, a termelés és fogyasztás mértékét, valamint a népesség megoszlását.

Indokolás

Jelenleg Európa-szerte nincs általános nézet arról, mit jelent és mivel jár egy válsághelyzet. Ennélfogva és annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára, hogy nemzeti kockázati felkészültségi terveikben meghatározzák/ számszerűsítsék, mit jelent konkrétan a „jelentős villamosenergia-hiány” vagy a „szállítás kivitelezhetetlensége”, a „krízishelyzet” definíciójának széles körűnek kell lennie, hogy Európa-szerte minden lehetséges válsághelyzetet magába foglaljon.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A válságmegelőzés és -kezelés egységes megközelítése megköveteli mindenekelőtt azt, hogy a tagállamok ugyanazon módszereket és meghatározásokat alkalmazzák a villamosenergia-ellátás biztonságát érintő kockázatok azonosítására, és olyan helyzetben legyenek, hogy hatékonyan összehasonlíthassák, ők maguk és a szomszédaik mennyire jól tudnak teljesíteni ezen a területen. A rendelet két mutatószámot azonosít a villamosenergia-ellátás biztonságának figyelemmel kísérésére az Unióban: „várhatóan nem szolgáltatott villamos energia” (EENS) GWh/év-ben kifejezve, és „várt terhelésvesztés” (LOLE), óra/év-ben kifejezve. Ezek a mutatószámok részét képezik az európai erőforrások Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-E) által végzett megfelelőségi értékelésének [a javasolt villamosenergia-rendelet 19. cikke]. A villamosenergia-ügyi koordinációs csoport ezen mutatószámok alapján elvégzi az ellátásbiztonság rendszeres figyelemmel kísérését. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (Ügynökség) is ezeket a mutatószámokat kell használnia, amikor a [javasolt ACER rendelet 16. cikke] szerinti éves villamosenergia-piaci monitoring jelentéseiben beszámol a tagállamok teljesítményéről az ellátásbiztonság területén.

(11)  Szükség van arra, hogy a tagállamok közös módszereket és meghatározásokat alkalmazzanak a villamosenergia-ellátás biztonságát érintő kockázatok azonosítására, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan összehasonlíthassák, ők maguk és szomszédaik mennyire tudnak jól teljesíteni ezen a területen. A rendelet két mutatószámot azonosít a villamosenergia-ellátás biztonságának figyelemmel kísérésére az Unióban: „várhatóan nem szolgáltatott villamos energia” (EENS) GWh/év-ben kifejezve, és „várt terhelésvesztés” (LOLE), óra/év-ben kifejezve. Ezek a mutatószámok részét képezik az európai erőforrások Villamosenergia-piaci Átviteli Rendszerüzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-E) által végzett megfelelőségi értékelésének [a javasolt villamosenergia-rendelet 19. cikke]. A villamosenergia-ügyi koordinációs csoport ezen mutatószámok alapján elvégzi az ellátásbiztonság rendszeres figyelemmel kísérését. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (Ügynökség) is ezeket a mutatószámokat kell használnia, amikor a [javasolt ACER rendelet 16. cikke] szerinti éves villamosenergia-piaci monitoring jelentéseiben beszámol a tagállamok teljesítményéről az ellátásbiztonság területén.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A kockázati forgatókönyvek azonosítására vonatkozó közös megközelítésre van szükség a kockázatértékelések következetességének biztosításához, ami bizalmat teremt a válsághelyzetben levő tagállamok között. Ezért az ENTSO-E-nek közös kockázat-azonosítási módszertant kell kidolgoznia az Ügynökséggel együttműködve, ahol a módszertant az ENTSO-E javasolja, az Ügynökség pedig jóváhagyja.

(12)  A kockázati forgatókönyvek azonosítására vonatkozó közös megközelítésre van szükség a kockázatértékelések következetességének biztosításához és a válsághelyzetben levő tagállamok közötti bizalom kiépítéséhez. Ezért az érdekelt felekkel, köztük a hagyományos és megújuló energiaforrásokból energiát előállító termelőkkel folytatott konzultációt követően az ENTSO-E-nek közös kockázat-azonosítási módszertant kell kidolgoznia és rendszeresen frissítenie az Ügynökséggel együttműködve, ahol a módszertant és annak frissítéseit az ENTSO-E javasolja, az Ügynökség pedig jóváhagyja.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ezen közös módszertan alapján az ENTSO-E köteles rendszeresen regionális válságforgatókönyveket kidolgozni és naprakészen tartani, továbbá azonosítani a legrelevánsabb kockázatokat minden egyes régióban, mint például: szélsőséges időjárási körülmények, természeti katasztrófa, tüzelőanyaghiány vagy rosszindulatú támadások. A földgáz mint tüzelőanyag hiányának vizsgálatakor a földgázellátás megszakadásának kockázatát a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által a földgáz ellátásbiztonsági rendelet [javasolt földgáz ellátásbiztonsági rendelet] 6.6. cikke szerint készített földgázellátási és infrastruktúra-megszakadási forgatókönyvekre tekintettel kell értékelni. A tagállamok kötelesek erre alapuló nemzeti válságforgatókönyveket kidolgozni és alapesetben háromévente frissíteni. A forgatókönyveknek kell a kockázatokra való felkészülési tervek alapját képezniük. A kockázatok nemzeti szintű azonosítása során a tagállamoknak le kell írniuk azokat a lehetséges kockázatokat, amiket az ellátásbiztonság szempontjából releváns infrastruktúrák tulajdonával kapcsolatban látnak, továbbá az ilyen kockázatok kezelését célzó intézkedéseket (ha vannak ilyenek) (mint például: általános vagy ágazatspecifikus beruházás-előszűrési jogszabályok, különleges jogok bizonyos részvényeseknek, stb.), annak feltüntetésével, hogy véleményük szerint miért indokoltak az ilyen intézkedések.

(13)  Ezen közös módszertan alapján az ENTSO-E köteles rendszeresen regionális válságforgatókönyveket kidolgozni és naprakészen tartani, továbbá azonosítani a legrelevánsabb kockázatokat minden egyes régióban, mint például: szélsőséges időjárási körülmények, természeti katasztrófa, tüzelőanyag-hiány vagy rosszindulatú támadások. A földgáz mint tüzelőanyag hiányának vizsgálatakor a földgázellátás megszakadásának kockázatát a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által a földgázellátás biztonságáról szóló rendelet [a földgázellátás biztonságáról szóló javasolt rendelet] 6.6. cikke szerint készített földgázellátási és infrastruktúra-megszakadási forgatókönyvekre tekintettel kell értékelni. A kockázatértékelés regionális megközelítésének megerősítése érdekében célszerű lenne, ha az ENTSO-E a regionális válságforgatókönyvek meghatározásával kapcsolatos feladatokat delegálni tudná a regionális koordinációs központokra. A tagállamok az említett regionális válságforgatókönyvek alapján kötelesek nemzeti válságforgatókönyveket kidolgozni és alapesetben háromévente frissíteni. A forgatókönyveknek kell ezután a kockázatokra való felkészülési tervek alapját képezniük. A kockázatok nemzeti szintű azonosítása során a tagállamoknak le kell írniuk azokat a lehetséges kockázatokat, amelyeket az ellátásbiztonság szempontjából releváns infrastruktúrák tulajdonával kapcsolatban látnak, továbbá az ilyen kockázatok kezelését célzó intézkedéseket (mint például: általános vagy ágazatspecifikus beruházás-előszűrési jogszabályok, különleges jogok bizonyos részvényeseknek, stb.), annak feltüntetésével, hogy véleményük szerint miért minősülnek az ilyen intézkedések szükségesnek és arányosnak.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ahogy a [javasolt villamosenergia-rendelet] megköveteli, a regionális operatív központoknak rendszeresen értékelniük kell a releváns kockázatokat, mivel ők a felelősek az ilyen helyzetek operatív kezeléséért. Annak biztosítása érdekében, hogy a feladataikat hatékonyan és az érintett nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben tudják végezni a nagyobb kiterjedésű események megelőzése és enyhítése érdekében, az e rendelet által megkövetelt regionális együttműködésnek a műszaki szinten alkalmazott regionális együttműködési struktúrákon kell alapulnia, azaz az ugyanazon regionális operatív központ által érintett tagállamok csoportjain.

(15)  Ahogy a [javasolt villamosenergia-rendelet] megköveteli, a regionális koordinációs központoknak rendszeresen értékelniük kell a releváns kockázatokat, mivel ők a felelősek az ilyen helyzetek operatív kezeléséért. Annak biztosítása érdekében, hogy a feladataikat hatékonyan és az érintett nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben tudják végezni a nagyobb kiterjedésű események megelőzése és enyhítése érdekében, az e rendelet által megkövetelt regionális együttműködésnek a műszaki szinten alkalmazott regionális együttműködési struktúrákon kell alapulnia, azaz az ugyanazon regionális koordinációs központ által érintett tagállamok csoportjain.

Indokolás

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A [javasolt villamosenergia-rendelet] előírja közös módszertan alkalmazását a közép- és hosszú távú európai erőforrás megfelelőség-értékelésre (a 10 évtől 1 évig előre tekintő időtartamra) annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a feltehetően szükséges beruházási igényekkel kapcsolatos döntéseiket átláthatóan és közösen elfogadott alapon hozzák meg. Ennek az értékelésnek más a célja, mint a rövid távú megfelelőség-értékeléseknek, amiket a megfelelőséggel kapcsolatos lehetséges problémák feltárására a rövid időkereteken belül, azaz a szezonális (hat hónapra előre tekintő) és heti előzetes/napon belüli megfelelőség-értékelésekben alkalmaznak. Ami a rövid távú értékeléseket illeti, szükség van a megfelelőséggel kapcsolatos lehetséges problémák feltárásának közös megközelítésére. Az ENTSO-E-nek kell kiadnia a téli és nyári kitekintéseket, hogy felhívják a tagállamok és az átvitelirendszer-üzemeltetők figyelmét az ellátásbiztonsággal kapcsolatos kockázatokra, amelyek a következő hat hónap során felmerülhetnek. A kitekintések fejlesztéséhez azoknak az ENTSO-E által előterjesztett és az Ügynökség által jóváhagyott között valószínűségi módszertanon kell alapulnia. A kockázat-értékelés regionális megközelítésének megerősítése érdekében az ENTSO-E-nek a szezonális kitekintésekkel kapcsolatos feladatokat tudnia kell delegálni a regionális operatív központokra.

(16)  A [javasolt villamosenergia-rendelet] előírja közös módszertan alkalmazását a közép- és hosszú távú európai erőforrás megfelelőség-értékelésre (a 10 évtől 1 évig előre tekintő időtartamra) annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a feltehetően szükséges beruházási igényekkel kapcsolatos döntéseiket átláthatóan és közösen elfogadott alapon hozzák meg. Ennek az értékelésnek más a célja, mint a rövid távú megfelelőség-értékeléseknek, amiket a megfelelőséggel kapcsolatos lehetséges problémák feltárására a rövid időkereteken belül, azaz a szezonális (hat hónapra előre tekintő) és heti előzetes/napon belüli megfelelőség-értékelésekben alkalmaznak. Ami a rövid távú értékeléseket illeti, szükség van a megfelelőséggel kapcsolatos lehetséges problémák feltárásának közös megközelítésére. Az ENTSO-E-nek kell kiadnia a téli és nyári kitekintéseket, hogy felhívják a tagállamok és az átvitelirendszer-üzemeltetők figyelmét az ellátásbiztonsággal kapcsolatos kockázatokra, amelyek a következő hat hónap során felmerülhetnek. A kitekintések fejlesztéséhez azoknak az érdekelt felekkel, köztük a környezetvédelmi szervezetekkel és a tudományos világgal folytatott konzultációt követően az ENTSO-E által előterjesztett és az Ügynökség által jóváhagyott és rendszeresen frissített, közös valószínűségi módszertanon kell alapulnia. A kockázatértékelés regionális megközelítésének megerősítése érdekében az ENTSO-E-nek a szezonális kitekintésekkel kapcsolatos feladatokat tudnia kell delegálni a regionális operatív központokra.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A válságmegelőzés és -kezelés közös megközelítésének biztosítása érdekében minden tagállam illetékes hatósága köteles kockázatokra való felkészülési tervet kidolgozni az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően. A terveknek hatékony, arányos és megkülönböztetésmentes intézkedéseket kell leírniuk, amelyek minden azonosított válságforgatókönyvre vonatkoznak. A terveknek biztosítaniuk kell az átláthatóságot, különösen a tekintetben, hogy milyen feltételek tehetők nem piaci intézkedések a válsághelyzetek enyhítésére. Minden tervezett nem piaci intézkedésnek összhangban kell lennie az e rendeletben meghatározott szabályokkal.

(18)  A válságmegelőzés és -kezelés közös megközelítésének biztosítása érdekében minden tagállam illetékes hatósága köteles a villamos energia tekintetében meghatározott regionális vagy nemzeti válságforgatókönyvek alapján kockázatokra való felkészülési tervet kidolgozni az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően. A terveknek hatékony, arányos és megkülönböztetésmentes intézkedéseket kell leírniuk, amelyek minden azonosított válságforgatókönyvre vonatkoznak. A terveknek biztosítaniuk kell az átláthatóságot, különösen a tekintetben, hogy milyen feltételek mellett tekintendők szükségesnek nem piaci intézkedések a válsághelyzetek enyhítésére. Minden tervezett nem piaci intézkedésnek összhangban kell lennie az e rendeletben meghatározott szabályokkal.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A terveket rendszeresen naprakésszé kell tenni. Annak biztosítására, hogy a tervek mindig naprakészek és hatályosak legyenek, az egyes régiók illetékes hatóságainak a regionális operatív központokkal együttműködve éves szimulációt kell szervezniük a tervek megfelelőségének tesztelésére.

(20)  A terveket rendszeresen naprakésszé kell tenni és közzé kell tenni, biztosítva ugyanakkor az érzékeny információk bizalmas kezelését. Annak biztosítására, hogy a tervek mindig naprakészek és hatályosak legyenek, az egyes régiók illetékes hatóságainak a regionális operatív központokkal együttműködve éves szimulációt kell szervezniük a tervek megfelelőségének tesztelésére.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  2012-ben létrejött a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport a tagállamok közötti információcsere fórumaként és az együttműködésük előmozdítására, különösen az ellátásbiztonság területén.29 A szerepét e rendelet útján megerősítik. Konkrét feladatokat kell ellátnia különösen a kockázatokra való felkészülési tervek előkészítésével összefüggésben, és kiemelkedő szerepe lesz a villamosenergia-ellátás biztonsága terén nyújtott tagállami teljesítmények figyelemmel kísérésében és ezen az alapon a legjobb gyakorlatok kidolgozásában.

(28)  2012-ben létrejött a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport a tagállamok közötti információcsere fórumaként és az együttműködésük előmozdítására, különösen az ellátásbiztonság területén.29 A szerepét e rendelet útján megerősítik. Konkrét feladatokat kell ellátnia különösen a kockázatokra való felkészülési tervek előkészítésével összefüggésben, és kiemelkedő szerepe lesz a villamosenergia-ellátás biztonsága terén nyújtott tagállami teljesítmények figyelemmel kísérésében és ezen az alapon a legjobb gyakorlatok kidolgozásában. A Bizottságnak megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak biztosítása érdekében, hogy a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport összetételének felülvizsgálata során új érdekelt feleket, például ipari szervezeteket, uniós elosztásirendszer-üzemeltetőket és fogyasztói szervezeteket is bevonjanak.

_________________

_________________

29A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról (2012/C 353/02), HL C 353., 2012.11.17., 2. o.

29A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról (2012/C 353/02), HL C 353., 2012.11.17., 2. o.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Egy villamosenergia-válság az Energiauniót alkotó országokat magában foglaló uniós határokon túl is terjedhet. A tagállamok és a tagországok közötti határokon a válsághelyzet hatékony kezelése érdekében az Uniónak szorosan együtt kell működnie az Energiaközösség tagországaival a villamosenergia-válság megelőzése, az arra való felkészülés és annak kezelése terén.

(29)  Egy villamosenergia-válság az Energiauniót alkotó országokat magában foglaló uniós határokon túl is terjedhet. Az Energiaközösségről szóló szerződés részes feleként az Uniónak elő kellene mozdítani az említett szerződés arra irányuló módosítását, hogy megfelelő és szilárd szabályozási keret megteremtése révén integrált piac és egységes szabályozási környezet jöjjön létre. A tagállamok és az Energiaközösség tagországai közötti határokon a válsághelyzet hatékony kezelése érdekében az Uniónak szorosan együtt kell működnie az Energiaközösség tagországaival a villamosenergia-válság megelőzése, az arra való felkészülés és annak kezelése terén.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet meghatározza a tagállamok közötti együttműködés szabályait a villamosenergia-válságoknak a szolidaritás és átláthatóság szellemében történő megelőzése, az ilyen válságokra való felkészülés és azok kezelése területén, teljes mértékben tiszteletben tartva a belső villamosenergia-versenypiac követelményeit.

E rendelet meghatározza a tagállamok közötti együttműködés szabályait a villamosenergia-válságoknak a szolidaritás és átláthatóság szellemében történő, a belső villamosenergia-versenypiac követelményeit teljes mértékben tiszteletben tartó, illetve az uniós energia- és éghajlat-politikai célkitűzésekkel összhangban álló megelőzése, az ilyen válságokra való felkészülés és azok kezelése területén.

Indokolás

A tágabb kontextuson belül hivatkozni kell az e területre vonatkozó uniós stratégiai célkitűzésekre.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „villamosenergia-válság”: a jelentős villamosenergia-hiány állapota vagy az az állapot, amikor a villamos energiát nem lehet eljuttatni a végfelhasználókhoz, és ami lehet fennálló vagy fenyegető;

b)  „villamosenergia-válság”: a nemzeti vagy regionális válságforgatókönyvekben meghatározott paraméterek alapján olyan fennálló vagy fenyegető állapot, amelyet jelentős villamosenergia-hiány jellemez, vagy amelyben a villamos energiát nem lehet eljuttatni a végfelhasználókhoz;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „hatáskörrel rendelkező hatóság”: valamely nemzeti kormányzati hatóság vagy valamely tagállam által kijelölt szabályozó hatóság, amely biztosítja az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtását;

Indokolás

A rendeletet a földgázellátás biztonságáról szóló rendeletben használt fogalommeghatározással összhangban ki kell egészíteni a „hatáskörrel rendelkező hatóság” fogalommeghatározásával.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „nem piaci intézkedés”: olyan kínálat- vagy kereslet-oldali intézkedés, amely eltér a piaci szabályoktól vagy a kereskedelmi szerződésektől a villamosenergia-válság enyhítése céljából;

e)  „nem piaci intézkedés”: olyan kínálat-, hálózat- vagy kereslet-oldali intézkedés, amely eltér a piaci szabályoktól vagy a kereskedelmi szerződésektől a villamosenergia-válság enyhítése céljából;

Indokolás

Fontos, hogy e fogalommeghatározás a hálózatokra alkalmazandó intézkedésekre is kiterjedjen, ily módon egyértelműen kijelentve, hogy például a rendelkezésre álló összeköttetési kapacitások vagy a már kiosztott övezetközi kapacitások korlátozása nem piaci alapú intézkedésnek minősül, amelyet kerülni kell.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  „makrorégió”: azon tagállamok csoportja, amelyek az (EU) ... rendelet [a villamosenergia-unió irányításáról szóló javasolt rendelet] 2. cikke 18. pontjának a) pontja alapján strukturált makroregionális partnerséget hoznak létre.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kijelölést követően a tagállamok késedelem nélkül értesítik a Bizottságot az illetékes hatóság nevéről és kapcsolattartási adatairól.

(2)  Minden tagállam késedelem nélkül értesíti a Bizottságot illetékes hatósága nevéről és kapcsolattartási adatairól, valamint minden ezzel kapcsolatos változásról, és nyilvánosságra hozza ezeket az információkat.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-ellátás biztonságára vonatkozó minden kockázatot értékeljenek az e rendeletben és a villamosenergia-rendelet [javasolt villamosenergia-rendelet] 18. cikkében meghatározott szabályok szerint. Ennek érdekében együttműködnek az ENTSO-E-vel és a regionális operatív központokkal.

A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-ellátás biztonságára vonatkozó minden kockázatot értékeljenek az e rendeletben meghatározott szabályok és az (EU) ... rendelet [javasolt villamosenergia-rendelet] IV. fejezetében meghatározott európai erőforrás-megfelelőségi értékelések szerint. Az energiaellátás biztonsága érdekében – a saját tevékenységi körükbe és hatáskörükbe tartozó területeken belül – tényleges együttműködésre van szükség az érdekelt felek, – elsősorban illetékes hatóságaik révén – a tagállamok, a regionális koordinációs központok, valamint a Bizottság és a többi uniós intézmény és szerv között. Ennek érdekében együttműködnek az ENTSO-E-vel, a regionális operatív központokkal, az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, a nemzeti szabályozó hatóságokkal és más érdekelt felekkel.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Megegyezéses módosítás

(1)  [OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül] az ENTSO-E javaslatot nyújt be az Ügynökségnek a legrelevánsabb villamosenergiaválság-forgatókönyvek azonosítására szolgáló regionális szintű módszertanra.

(1)  [OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított négy hónapon belül] az ENTSO-E javaslatot nyújt be az Ügynökségnek a legrelevánsabb villamosenergiaválság-forgatókönyvek azonosítására szolgáló regionális szintű módszertanra.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A javasolt forgatókönyv benyújtása előtt az ENTSO-E konzultációt folytat legalább az ipari és fogyasztói szervezetekkel, az elosztásirendszer-üzemeltetőkkel, a nemzeti szabályozó hatóságokkal és egyéb nemzeti hatóságokkal. Az ENTSO-E a konzultáció eredményeit megfelelően figyelembe veszi.

(4)  A javasolt forgatókönyv benyújtása előtt az ENTSO-E konzultációt folytat legalább a regionális koordinációs központokkal, az ipari és fogyasztói szervezetekkel, a termelőkkel, az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, az elosztásirendszer-üzemeltetőkkel, az illetékes hatóságokkal, a nemzeti szabályozó hatóságokkal, az egyéb nemzeti hatóságokkal, valamint az érdekelt felekkel. Az ENTSO-E a konzultáció eredményét megfelelően figyelembe veszi.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ENTSO-E a módszertant rendszeresen frissíti és fejleszti az (1)–(5) bekezdéseknek megfelelően. Az Ügynökség vagy a Bizottság megfelelő indokolással kérhet ilyen frissítést vagy javítást. Az ENTSO-E a kéréstől számított hat hónapon belül benyújtja az Ügynökségnek a javasolt változtatások tervezetét. Az Ügynökség a tervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül módosítja vagy jóváhagyja a változtatásokat, és közzéteszi azokat a honlapján.

(6)  Az ENTSO-E a módszertant rendszeresen frissíti és fejleszti az (1)–(5) bekezdéseknek megfelelően. Az Ügynökség vagy a Bizottság megfelelő indokolással kérhet ilyen frissítést vagy javítást. Az ENTSO-E a kéréstől számított két hónapon belül benyújtja az Ügynökségnek a javasolt változtatások tervezetét. Az Ügynökség a tervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül jóváhagyja vagy módosítja a változtatásokat, és közzéteszi azokat a honlapján.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított tíz hónapon belül] és az 5. cikk szerint elfogadott módszertan alapján az ENTSO-E azonosítja a legrelevánsabb villamosenergiaválság-forgatókönyveket az egyes régiókban. A regionális válságforgatókönyvek azonosításához kapcsolódó feladatokat a regionális operatív központokra delegálhat.

(1)  [OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított tíz hónapon belül] és az 5. cikk szerint elfogadott módszertan alapján az ENTSO-E a villamosenergia-ügyi koordinációs csoporttal szoros együttműködésben azonosítja a legrelevánsabb villamosenergiaválság-forgatókönyveket az egyes régiókban. A regionális válságforgatókönyvek azonosításához kapcsolódó feladatokat a regionális koordinációs központokra delegálhatja. A regionális koordinációs központok e célból konzultálnak a villamosenergia-ügyi koordinációs csoporttal. A rosszindulatú támadásokhoz kapcsolódó kockázati helyzetek meghatározása során az ENTSO-E-nek és a regionális operatív központoknak biztosítaniuk kell, hogy az érzékeny információk bizalmassága megmaradjon.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   [OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül] a tagállamok nemzeti szinten azonosítják a legrelevánsabb villamosenergiaválság-forgatókönyveket.

(1)  [OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül] a tagállamok nemzeti szinten – legalább az elosztásirendszer-üzemeltetők, az átvitelirendszer-üzemeltetők és a termelők bevonásával, továbbá az érzékeny információk bizalmas kezelésének biztosítása mellett – azonosítják a legrelevánsabb villamosenergiaválság-forgatókönyveket.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Válságmegelőzési és -kezelési iránymutatások

 

(1)   Figyelembe véve az európai megfelelőségértékelést és az egyéb vonatkozó rendeleteket, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége kidolgozza az uniós szintű iránymutatásokat a válsághelyzetek megelőzéséről és kezeléséről, azonosítva mind a piaci, mind pedig a nem piaci intézkedéseket, valamint a rendszerüzemeltetési szabályokat. Az Ügynökség az iránymutatások kidolgozásakor lehetőség szerint előnyben részesíti azokat az intézkedéseket, amelyek a legkisebb hatást gyakorolják a környezetre.

 

(2)   Az iránymutatásoknak ki kell térniük továbbá a kompenzációs mechanizmusok elveire és a védett fogyasztók azonosítására vonatkozó elvekre is.

 

(3)   Az Ügynökség háromévente felülvizsgálja és szükség esetén frissíti ezeket a megoldásokat, kivéve, ha a körülmények gyakoribb frissítést indokolnak.

Indokolás

A válságkezeléssel kapcsolatos közös megoldások hasznosak lennének a nemzeti tervek kidolgozásánál. Ezek biztosítanák a tervek közötti összhangot, továbbá elősegítenék a terveik regionális részéről tárgyaló tagállamok közötti megállapodásokat. A védett fogyasztók fogalommeghatározásának uniós szintű összehangolására van szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen a legkiszolgáltatottabb és legfontosabb társadalmi elemek védelmét, valamint elősegítsék az e rendelet 14. cikkében előírt, határokon átnyúló szolidaritási intézkedések végrehajtását.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Rövid távú megfelelőség-értékelések módszertana

A rövid távú és a szezonális megfelelőség értékelésének módszertana

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[OPOCE írja be a pontos dátumot: Az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül az ENTSO-E javaslatot nyújt be az Ügynökségnek a rövid távú megfelelőség-értékelésére vonatkozó módszertanra, azaz a szezonális megfelelőség, valamint a heti előzetestől a napon belüli időtartamig terjedő megfelelőség értékelésére, ami legalább a következőkre terjed ki:

[OPOCE írja be a pontos dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított négy hónapon belül] az ENTSO-E javaslatot nyújt be az Ügynökségnek a rövid távú és a szezonális megfelelőség értékelésére vonatkozó módszertanra, ami legalább a következőkre terjed ki:

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az olyan bemenetek bizonytalansága, mint az átviteli kapacitáskiesés valószínűsége, az erőművek nem tervezett üzemszünetének valószínűsége, szélsőséges időjárási körülmények, a kereslet ingadozása és a megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés ingadozása;

a)  az olyan bemenetek bizonytalansága, mint az átviteli kapacitáskiesés valószínűsége, az erőművek nem tervezett üzemszünetének valószínűsége, szélsőséges időjárási körülmények, az ingadozó kereslet, különösen az időjárási körülményektől függő csúcsok és a megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés ingadozása;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  kritikus helyzet bekövetkezésének valószínűsége;

b)  villamosenergia-válság bekövetkezésének valószínűsége;

Indokolás

A szöveg módosítása a 2. cikkben meghatározott fogalommeghatározások alapján.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A módszertan kiterjed a valószínűségi megközelítésre és figyelembe veszi a regionális és uniós összefüggéseket, beleértve a lehetséges mértékben az Unió szinkronterületén belül levő nem uniós országokat.

A módszertan kiterjed a valószínűségi megközelítésre és figyelembe veszi a regionális és uniós összefüggéseket, beleértve a tagállamok közötti összekapcsolódás szintjét és a lehetséges mértékben az Unió szinkronterületén belül levő nem uniós országokat.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A javasolt forgatókönyv benyújtása előtt az ENTSO-E konzultációt folytat legalább az ipari és fogyasztói szervezetekkel, az elosztásirendszer-üzemeltetőkkel, a nemzeti szabályozó hatóságokkal és egyéb nemzeti hatóságokkal. Az ENTSO-E a konzultáció eredményeit megfelelően figyelembe veszi.

(2)  A javasolt forgatókönyv benyújtása előtt az ENTSO-E konzultációt folytat legalább a regionális koordinációs központokkal, az ipari és fogyasztói szervezetekkel, a termelőkkel, az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, az elosztásirendszer-üzemeltetőkkel, az illetékes hatóságokkal, a nemzeti szabályozó hatóságokkal, az egyéb nemzeti hatóságokkal, valamint az érdekelt felekkel. Az ENTSO-E a konzultáció eredményét megfelelően figyelembe veszi.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ENTSO-E a módszertant rendszeresen frissíti és fejleszti az (1)–(3) bekezdéseknek megfelelően. Az Ügynökség vagy a Bizottság megfelelő indokolással kérhet ilyen frissítést vagy javítást. Az ENTSO-E a kéréstől számított hat hónapon belül benyújtja az Ügynökségnek a javasolt változtatások tervezetét. Az Ügynökség a tervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül módosítja vagy jóváhagyja a változtatásokat, és közzéteszi azokat a honlapján.

(4)  Az ENTSO-E az (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelően rendszeresen frissíti és fejleszti a módszertant. Az Ügynökség vagy a Bizottság megfelelő indokolással kérhet ilyen frissítést vagy javítást. Az ENTSO-E a kéréstől számított két hónapon belül benyújtja az Ügynökségnek a javasolt változtatások tervezetét. Az Ügynökség a tervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül jóváhagyja vagy módosítja a változtatásokat, és közzéteszi azokat a honlapján.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden rövid távú megfelelőség-értékelést a 8. cikk szerint kidolgozott módszertannak megfelelően kell elvégezni.

(1)  Minden rövid távú megfelelőség-értékelést, akár nemzeti, akár regionális vagy uniós szinten valósul meg, a 8. cikk szerint kidolgozott módszertannak megfelelően kell elvégezni.

Indokolás

Míg a kockázatokra való felkészülésről szóló javaslat a rövid távú kockázatok európai szintű és regionális értékelését tűzi ki célul, egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok számára továbbra is fennáll a lehetőség saját értékelések végzésére. A rendszerüzemeltetési iránymutatások 104. cikke szerint minden átvitelirendszer-üzemeltetőnek kötelessége rövid távú megfelelőségi értékeléseket végezni. E kiegészítés egyértelművé teszi, hogy minden rövid távú megfelelőségi értékelésnek a 8. cikkben meghatározott módszertant kell követnie.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 6. és 7. cikkek szerint azonosított regionális és nemzeti villamosenergiaválság-forgatókönyvek alapján minden tagállam illetékes hatósága kockázatokra való felkészülési tervet hoz létre a villamosenergia- és földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari villamosenergia-fogyasztók érdekeit képviselő érintett szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatósággal (amennyiben nem az az illetékes hatóság) folytatott konzultációt követően.

(1)  A 6. és 7. cikkek szerint azonosított regionális és nemzeti villamosenergiaválság-forgatókönyvek alapján minden tagállam illetékes hatósága kockázatokra való felkészülési tervet hoz létre a villamosenergia- és földgázipari vállalkozásokkal, az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és elosztásirendszer-üzemeltetőkkel, a lakossági és az ipari villamosenergia-fogyasztók érdekeit képviselő érintett szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatósággal (amennyiben nem az az illetékes hatóság) folytatott konzultációt követően. A támadások megelőzésével és enyhítésével kapcsolatos érzékeny információk bizalmasságát meg kell őrizni. Amennyiben egy illetékes hatóság úgy véli, hogy bizonyos érzékeny információkat nem szabad közzétenni, nem bizalmas jellegű összefoglalót kell nyilvánosságra hoznia azokról.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok közzéteszik a terveket, miközben biztosítják az érzékeny információk, különösen a rosszindulatú támadások megelőzésére és enyhítésére vonatkozó intézkedésekre vonatkozó információk bizalmasságának megőrzését.

törölve

Indokolás

A Cseh Köztársaság tudatában van az energiaágazattal kapcsolatos információk stratégiai jelentőségének és érzékenységének. A rosszindulatú támadások enyhítése során az információk biztonságát és védelmét kell a legfőbb prioritásnak tekinteni. Az energiaágazat sérülékenységének és stratégiai jelentőségének fényében mindig komolyan mérlegelni kell a közzétett információk terjedelmét.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  azonosítja a lehetséges nem piaci intézkedéseket villamosenergia-válsághelyzet esetén, meghatározva a kiváltó eseményt, a végrehajtásuk feltételeit és eljárásait, és feltüntetve, hogyan felelnek meg a 15. cikkben írt követelményeknek;

g)  azonosítja a lehetséges nem piaci intézkedéseket villamosenergia-válsághelyzet esetén, meghatározva a kiváltó eseményt, a igénybevételük feltételeit és eljárásait (beleértve az esetleges kompenzációs mechanizmusokat), értékelve, hogy milyen mértékben szükséges alkalmazni ezen intézkedéseket a válság kezelése során, és feltüntetve, hogyan felelnek meg a 15. cikkben írt követelményeknek;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  részletes terheléscsökkentési tervet ad meg, ami tartalmazza, hogy a terheléseket mikor kell csökkenteni, milyen körülmények között és milyen terhelési értékeket kell csökkenteni. A terv meghatározza, hogy mely villamosenergia-felhasználók részesülnek különleges védelemben a lekapcsolással szemben, és megadja az ilyen védelem indokát, különösen a közbiztonságra és a személyi biztonságra tekintettel;

h)  részletes terheléscsökkentési tervet ad meg, ami tartalmazza, hogy a terheléseket mikor kell csökkenteni, milyen körülmények között és milyen terhelési értékeket kell csökkenteni. A terv meghatározza, hogy mely villamosenergia-felhasználók részesülnek különleges védelemben a lekapcsolással szemben, és megadja az ilyen védelem indokát, különösen a közbiztonságra, a személyi biztonságra és az alapvető közszolgáltatások folytonosságára tekintettel;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  leírja a 12. cikk szerint elfogadott regionális intézkedések végrehajtásához és érvényesítéséhez szükséges nemzeti intézkedéseket;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib)  figyelembe veszi a bevezetett intézkedések környezeti hatásait;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  regionális válságkezelő vagy válságkezelő csoport kijelölése;

a)  regionális válságkoordinátor vagy válságkoordinációs csoport kijelölése;

Indokolás

A „koordinátor” jobb kifejezés, szerepét azonban meg kell határozni.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a válság hatását enyhítő intézkedések, beleértve az egyidejű válságot. A tervek tartalmaznak továbbá regionális terheléscsökkentési terveket és a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó műszaki, jogi és pénzügyi megállapodásokat annak biztosítására, hogy a villamos energia eljusson oda, ahol a leginkább szükség van rá, és ez optimális módon történjen. Az ilyen megállapodások többek között tartalmazzák a segítségnyújtás kiváltó eseményét, a számítási képletet vagy összeget, a fizető és a kapó feleket, valamint az egyeztetési szabályokat;

c)  a válság hatását enyhítő intézkedések, beleértve az egyidejű válságot. A tervek tartalmaznak továbbá regionális terheléscsökkentési terveket és a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó műszaki, jogi és pénzügyi megállapodásokat annak biztosítására, hogy a villamos energia eljusson oda, ahol a leginkább szükség van rá, és ez optimális módon történjen. Az ilyen megállapodások többek között tartalmazzák a segítségnyújtás kiváltó eseményét, a számítási képletet vagy összeget, a fizető és a kapó feleket, valamint az egyeztetési szabályokat. A 7a. cikk szerint azonosított elvekkel összhangban meg kell határozni egy érintett szereplőkre vonatkozó kompenzációs mechanizmust is;

Indokolás

Az ellenszolgáltatásra vonatkozó viták elkerülése érdekében ezen ellenszolgáltatás alapelveit egy semleges uniós szintű ügynökségnek (ACER) kell megállapítania.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tervben foglalt regionális intézkedésekről a régióban érintett tagállamok illetékes hatóságai állapodnak meg. A terv elfogadására vagy frissítésére vonatkozó határidő előtt legalább nyolc hónappal az illetékes hatóságok beszámolnak az elért megállapodásokról a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak. Ha az érintett illetékes hatóságok nem tudtak megállapodásra jutni, az ilyen nézeteltérés okairól tájékoztatják a Bizottságot. Ebben az esetben a Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy az ENTSO-E-vel egyeztetve mozdítsa elő a megállapodás megkötését.

(2)  A tervben foglalt regionális intézkedésekről a régióban érintett tagállamok illetékes hatóságai az érintett regionális koordinációs központokkal egyeztetve állapodnak meg, még az egyes nemzeti tervekbe történő beillesztésüket megelőzően. A tagállamok felkérhetik a Bizottságot arra, hogy e megállapodás előkészítésében játsszon általános elősegítő szerepet. A Bizottság ezenkívül felkérheti az Ügynökséget és az ENTSO-E-t, hogy nyújtsanak technikai segítséget az érintett tagállamoknak a megállapodás elősegítése céljából. A terv elfogadására vagy frissítésére vonatkozó határidő előtt legalább nyolc hónappal az illetékes hatóságok az (EU) ... rendelettel [az energiaunió irányításáról szóló javasolt rendelettel] összhangban beszámolnak a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak az elért megállapodásokról, valamint a makroregionális együttműködés minden formájáról. Ha az érintett illetékes hatóságok nem tudtak megállapodásra jutni, az ilyen nézeteltérés okairól tájékoztatják a Bizottságot. Ebben az esetben a Bizottságnak javaslatot kell tennie egy együttműködési mechanizmusra a regionális intézkedésekről szóló megállapodás megkötése érdekében.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az egyes régiók illetékes hatóságai – a regionális operatív központokkal együttműködve és az érintett érdekelt felek bevonásával – éves válságszimulációt tartanak különösen az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott kommunikációs mechanizmusok tesztelésére.

(3)  Az egyes régiók illetékes hatóságai – a regionális operatív központokkal együttműködve és az érintett érdekelt felek bevonásával – valós idejű szimulációt tartanak a villamosenergia-válsághelyzetek adott válaszok tekintetében, különösen az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott kommunikációs mechanizmusok tesztelésére.

Indokolás

E pontosítás a javaslat fő szövegét a melléklethez igazítja.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A Bizottság szerepe a kockázati felkészültségi tervek módosításában

 

(1)   A tagállamok benyújtják az elfogadott tervet a Bizottságnak. A Bizottság akkor hozhat az intézkedés módosítását vagy visszavonását előíró határozatot, ha az intézkedés:

 

a)   valószínűsíthetően torzítani fogja az Unió belső piacát;

 

b)   az ellátás biztonságának megőrzéséhez nem szükséges, vagy ahhoz képest nem arányos;

 

c)   valószínűleg veszélyezteti más tagállamok ellátásbiztonságát; vagy

 

d)   ellentétes az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseivel.

 

Az elfogadott intézkedés csak azt követően lép hatályba, hogy azt a Bizottság jóváhagyta, vagy hogy azt a Bizottság határozatának megfelelően módosították.

Indokolás

Szükség van egy biztosítékra annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott tervek ne veszélyeztessék a belső piacot és az ellátásbiztonságot. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy szükség esetén módosítást kérjen.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Szükség esetén és ha lehetséges, a tagállamok egyéb segítséget is felajánlhatnak a villamosenergia-válsághelyzet megelőzéséhez vagy enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért ellenszolgáltatás jár.

(2)  Kérés esetén és ha technikailag lehetséges, a tagállamok segítik egymást a villamosenergia-válság megelőzésében vagy enyhítésében. Az ilyen segítségnyújtásért ellenszolgáltatás jár, amely kiterjed legalább a kérelmező tagállam területére juttatott villamos energia költségére és a segítségnyújtás során felmerült minden egyéb vonatkozó költségre, beleértve adott esetben a tényleges aktiválás nélkül előkészített segítségnyújtást, valamint a bírósági, választottbírósági és egyéb hasonló eljárásokból és vitarendezésekből eredő kompenzációk és a segítségnyújtás kapcsán felmerülő költségek megtérítését.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Nem piaci intézkedések válsághelyzetben csak akkor alkalmazhatók, ha a piac által biztosított minden lehetőséget már kimerítettek. Azok nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt és nem akadályozhatják a belső piac hatékony működését. A nem piaci intézkedéseknek szükségesnek, arányosnak, megkülönböztetésmentesnek és átmenetinek kell lennie.

(2)  Nem piaci intézkedések válsághelyzetben csak a legvégső esetben alkalmazhatók, kizárólag akkor, ha a piac által biztosított minden lehetőséget már kimerítettek, valamint amikor elegendő bizonyíték támasztja alá, hogy a piaci intézkedések folytatása a válsághelyzet további súlyosbodásához vezethet. Ezek az intézkedések nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt és nem akadályozhatják a belső piac hatékony működését. A nem piaci intézkedéseknek arányosnak, megkülönböztetésmentesnek és átmenetinek kell lennie. Bármilyen nem piaci intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul értesíteni kell az összes érdekelt felet.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ügyletek korlátozása, beleértve a már allokált több zónát érintő kapacitás korlátozását, a kapacitás-allokáció céljából több zónát érintő kapacitás rendelkezésre bocsátásának korlátozását vagy menetrendek megadásának korlátozását, csak a villamosenergia-rendelet [javasolt villamosenergia-rendelet] 14. cikk (2) bekezdésében rögzített szabályokkal és az ezen rendelkezés végrehajtására elfogadott szabályokkal kezdeményezhető.

(3)  Ügyletek korlátozása, beleértve a már allokált több zónát érintő kapacitás korlátozását, a kapacitás-allokáció céljából több zónát érintő kapacitás rendelkezésre bocsátásának korlátozását vagy menetrendek megadásának korlátozását, csak a villamosenergia-rendelet [javasolt villamosenergia-rendelet] 14. cikk (2) bekezdésében és az (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet1a 72. cikkében rögzített szabályokkal, valamint az ezen rendelkezés végrehajtására elfogadott szabályokkal kezdeményezhető.

 

 

 

1a A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete (2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL L 197., 2015.7.25., 24. o.).

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a 14. cikk egyéb bekezdései is foglalkoznak a kapacitásfelosztással, például a (3) bekezdés szerint „a rendszerösszekötők és/vagy a határkeresztező áramlásokat érintő átviteli hálózatok maximális kapacitását a piaci szereplők számára hozzáférhetővé kell tenni”.Fontos a CACM rendeletre való hivatkozás beemelése.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A lehető leghamarabb, de mindenképpen a villamosenergia-válsághelyzet kihirdetését követő hat héten belül, az érintett illetékes hatóságok – a saját nemzeti szabályozó hatóságukkal (ahol nem az az illetékes hatóság) egyeztetve – értékelő jelentést küldenek a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak és a Bizottságnak.

(1)  A lehető leghamarabb, de mindenképpen a villamosenergia-válsághelyzet megszűntét követő hat héten belül, az érintett illetékes hatóságok – a saját nemzeti szabályozó hatóságukkal (ahol nem az az illetékes hatóság) egyeztetve – részletes értékelő jelentést küldenek a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak és a Bizottságnak.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  beszámoló a szomszédos tagállamoknak és nem uniós országoknak nyújtott, illetve azoktól kapott segítségről;

d)  beszámoló a szomszédos tagállamok és nem uniós országok számára (tényleges aktiválással vagy anélkül) előkészített, nyújtott, illetve azoktól kapott segítségről;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a villamosenergia-válság gazdasági hatása és a megtett intézkedéseknek a villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, különösen a nem szolgáltatott energia mennyisége és a kézi kereslet-lekapcsolás szintje (benne az önkéntes és a kényszerített kereslet-lekapcsolás összehasonlítása);

e)  a villamosenergia-válság gazdasági hatása és a megtett intézkedéseknek a villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, különösen a nem szolgáltatott energia mennyisége, a rendelkezésre álló vagy már allokált több zónát érintő kapacitás korlátozása, a kézi kereslet-lekapcsolás szintje (benne az önkéntes és a kényszerített kereslet-lekapcsolás összehasonlítása), valamint az érintett szereplőkre, úgymint a villamosenergia-termelőkre, az ellátókra és az egyéb érintett piaci szereplőkre vonatkozó intézkedések;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a nem piaci intézkedések alkalmazásának részletes indoklása;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  egy áttekintés arról, hogy miként kellene megtervezni a jövőbeli hálózatot, hogy az képes legyen kezelni az azonosított villamosenergia-válsághelyzetek következményeit, amely ismerteti a rendszer strukturális gyengeségeit, összhangban a [villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló (COM(2016)0864)] (EU) ... irányelvben lefektetett elvekkel, illetve időszaki hálózatfejlesztési terveket határoz meg [a szöveget hozzá kell igazítani a piac szerkezetátalakításáról szóló irányelvre irányuló javaslat vonatkozó rendelkezéseihez].

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az érintett illetékes hatóságok az értékelés eredményeit bemutatják a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak.

(4)  Az érintett illetékes hatóságok az értékelés eredményeit bemutatják a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak. Ezeknek az eredményeknek tükröződniük kell a kockázati felkészültségi tervek frissítéseiben.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az Európai Unió Hivatalos Lapját.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont –3.1 alpont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Írja le a villamosenergia-válsághelyzetek enyhítésére szolgáló intézkedéseket, különösen a kereslet-oldali és a kínálat-oldali intézkedéseket, feltüntetve, hogy ezeket az intézkedéseket milyen körülmények között lehet használni és különösen az egyes intézkedések kiváltó okát. Ahol nem piaci intézkedéseket is figyelembe vesznek, azokat megfelelően indokolni kell a 15. cikkben meghatározott követelményekre tekintettel;

c)  Írja le a villamosenergia-válsághelyzetek enyhítésére szolgáló intézkedéseket, különösen a kereslet-oldali, hálózat-oldali és a kínálat-oldali intézkedéseket, feltüntetve, hogy ezeket az intézkedéseket milyen körülmények között lehet használni és különösen az egyes intézkedések kiváltó okát. Ahol nem piaci intézkedéseket is figyelembe vesznek, azokat megfelelően indokolni kell a 15. cikkben meghatározott követelményekre tekintettel;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont –3.1 alpont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  Írja le a 12. cikk szerint elfogadott regionális intézkedések végrehajtásához és érvényesítéséhez szükséges nemzeti intézkedéseket.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont –3.2 alpont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Írja le az egyidejű válság helyzeteiben alkalmazandó intézkedéseket, beleértve a felhasználók rangsorolását és a regionális terhelés-csökkentési terveket, valamint a villamosenergia-válság megelőzéséhez és enyhítéséhez szükséges segítségnyújtásra vonatkozó pénzügyi megállapodást. Az ilyen megállapodás leírása tartalmazzon olyan elemeket, mint a segítségnyújtást kiváltó esemény meghatározása, a számítási egyenlet vagy összeg, a fizető és a fogadó fél, valamint az egyeztetési szabályok. Határozza meg, hogy mikor és hogyan indítják be a regionális terhelés-csökkentési terveket;

b)  Írja le az egyidejű válságok során alkalmazandó intézkedéseket, beleértve a felhasználók rangsorolását és a regionális terhelés-csökkentési terveket, valamint a villamosenergia-válság megelőzéséhez és enyhítéséhez szükséges segítségnyújtásra vonatkozó pénzügyi megállapodást. Az ilyen megállapodás leírása tartalmazzon olyan elemeket, mint a segítségnyújtást kiváltó esemény meghatározása, a számítási egyenlet vagy összeg, a fizető és a fogadó fél, valamint az egyeztetési szabályok. Határozza meg, hogy mikor és hogyan indítják be a regionális terhelés-csökkentési terveket;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 pont –1 alpont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  szállításirendszer- és elosztórendszer-üzemeltetők.

(1)

HL C 288., 2017.8.31., 91. o.

(2)

HL C 342., 2017.10.12., 79. o.


INDOKOLÁS

Az energiaunió stratégiájának öt dimenziója közül az első célja a biztonság és a tagállamok közötti szolidaritás megszilárdítása, a második pedig egy teljes körűen integrált belső energiapiac létrehozását vetíti előre. Szemben ezen elvekkel az energiaügyi kockázatok kezelése jelenleg szinte kizárólag az egyes tagállamokban érvényben lévő jogszabályok és technikai szabályozás mentén valósul meg.

Az uniós rendelkezések hiánya szabályozási hézagot teremt, amelynek eredményeként a villamosenergia-válságok – úgymint a Bulgáriát, Görögországot és Romániát érintő 2017. januári válság – károsítják az érintett gazdaságokat, veszélyeztetik a közbiztonságot, ártanak a megnövekedett áraknak kitett fogyasztóknak, valamint hátráltatják a szomszédos államok közötti szolidaritást és együttműködést. E szabályozási hézag kiküszöbölése érdekében az Uniónak ambiciózus keretet kell létrehoznia a villamosenergia-válságokkal kapcsolatos információk azonosítására, értékelésére, előkészítésére, kezelésére, felügyeletére és megosztására.

Tekintettel napjaink villamosenergia-piacaira és -rendszereire, melyek egyre szorosabban kapcsolódnak össze a határokon átnyúlóan és egyre inkább decentralizáltak, az előadó osztja azt a nézetet, hogy a tagállamokon belül és a határokon átívelően is szükség van magas szintű és minden szereplőt magába foglaló együttműködésre. Tisztázni kell minden érintett szereplő szerepét és feladatait, valamint megfelelő struktúrákat kell kiépíteni az összes résztvevő hatékony együttműködésének biztosításához.

Közös módszertan és elvek

A villamosenergia-válságok kezelésére való regionális felkészültség biztosításának egyik alapvető eleme a jelentős villamosenergia-hiánnyal vagy a végső fogyasztók villamosenergia-ellátásának ellehetetlenülésével járó helyzetek azonosításának és értékelésének közös módszertana.

Az előadó, emlékeztetve arra, hogy a tagállamok fenntartják a jogot saját értékeléseik elvégzésére, azt javasolja, hogy ezek egy közös, regionális módszertan alapján kerüljenek kivitelezésre, elkerülendő a következetlenségeket, a redundanciákat és a kiskapukat. Napjainkban a kockázatokra való felkészültség elsősorban az elérhető infrastruktúrák megfelelőségére összpontosít, azonban a válságok azonosításának és értékelésének közös módszertana segítene kezelni a válságmegelőzés és az előkészítés, valamint a válságkezelés és az utólagos kiértékelés operatív kérdését is.

Szolidaritás, kölcsönös segítségnyújtás és piaci szabályok

Villamosenergia-válság esetére a Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget a válság hatásainak megelőzése vagy mérséklése érdekében. Az előadó határozottan osztja e nézetet, és úgy véli, hogy a tagállamok közötti segítségnyújtás megvalósíthatósági értékelésének a technikai szempontokra kell korlátozódnia, valamint az ellentételezési mechanizmusokat lehetőség szerint előzetesen vagy a válsághelyzet kezdeti szakaszaiban kell meghatározni, elkerülendő az utólagos nézeteltéréseket.

Ugyanakkor úgy véli az előadó, hogy a rendeletnek egyértelműen ki kell mondania, hogy a kockázatokra való felkészültségi tervek nem engedhetnek teret a piac torzításának vagy optimalizálásának. Ennek fényében a nem piaci szabályok csak akkor tekinthetőek elfogadhatónak, amennyiben a piaci szabályok a villamosenergia-válság további súlyosbításával fenyegetnek.

Bizalmasság

Bár a bizottsági javaslat garantálja az átláthatóságot és az információmegosztást, meg kell akadályozni, hogy nyilvánosságra kerüljenek az energiarendszerek működtetésével kapcsolatos érzékeny információk vagy a kockázati felkészültségi tervek. Mivel valós veszélyt képviselnek az energiaágazatban vagy máshol végrehajtott rosszindulatú támadások, nevezett rendeletnek biztosítania kell az érzékeny információk bizalmasságát a kockázatok azonosítása, valamint a tervezeteknek a villamosenergia-ügyi koordinációs csoporton keresztül történő előkészítése, megosztása és felülvizsgálata során.

Irányítás és részvétel

Amikor az érintett hatóságok nem képesek megállapodásra jutni, a rendeletjavaslat szerint a Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával folytatott konzultációt követően segítése elő a megállapodás létrejöttét. A földgázellátás biztonságáról szóló rendelettel összhangban az előadó azt javasolja, hogy ezen esetekben a Bizottság együttműködési mechanizmusra tegyen javaslatot a regionális intézkedésekről szóló megállapodás megkötésének érdekében. Az együttműködési megállapodások nem írhatnak elő a tagállamok számára az akaratukkal ellentétes semmiféle megoldást.

Az előadó szerint végső soron az átvitelirendszer-irányítók és elosztórendszer-üzemeltetők felelősek a rendszer biztonságos és megbízható üzemeltetéséért, ezért az illetékes hatóságoknak kifejezetten be kell vonniuk őket az azonosítási, előkészítési, kezelései, felügyeleti és utólagos értékelési folyamatokba. Ugyanakkor az előadó szerint, amikor az ACER módosítja a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata által javasolt vagy frissített módszertant, a módosított változat elfogadása előtt konzultálnia kell a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁSZÓLÁST KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, a vélemény előadójának kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást [a véleménytervezet / a vélemény elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig]:

Szervezet és/vagy személy

Az előadó és hivatala közvetlen hozzászólást kapott az alábbiaktól:

ACER – Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége

CEPS – Európai Politikatudományi Központ

CEZ – České Energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

EDSO for Smart Grids

ENEL

ENTSO-E

Eurelectric

Európai Bizottság

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Az előadó ezenkívül konzultált az alábbiakkal:

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Osztrák Szövetségi Munkaügyi Kamara

CEDEC

CEEP - Central European Energy Partners

Centrica

CEWEP – az Európai hulladékalapú erőművek szövetsége

CIA - The Chemical Industries Association

Confindustria

CRE – Román Energiaközpont

a Cseh Kereskedelmi Kamara

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

European Univeristy Institute - Florence School Of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

A Holland Királyság kormánya

A Cseh Köztársaság kormánya

A Francia Köztársaság kormánya

A Norvég Királyság kormánya

A Svéd Királyság kormánya

A Lett Köztársaság kormánya

A Szlovák Köztársaság kormánya

Az Egyesült Királyság kormánya

IEA - Nemzetközi Energia Ügynökség

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Észtország EU melletti állandó képviselete

Olaszország EU melletti állandó képviselete

A Lengyel Villamosenergia-szövetség

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe – A villamos energia átviteli és elosztási berendezéseit és szolgáltatásait felölelő ágazat európai szövetsége

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban

Hivatkozások

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jan Keller

Benyújtás dátuma

26.2.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat