SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

26.2.2018 - (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Flavio Zanonato


Procedura : 2016/0377(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0039/2018
Teksty złożone :
A8-0039/2018
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0862),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0493/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.[1],

  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0039/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Sektor energii elektrycznej w Unii przechodzi głęboką transformację, który to proces charakteryzuje się większym stopniem decentralizacji rynku, większą liczbą podmiotów, lepiej powiązanymi systemami i wyższym udziałem energii ze źródeł odnawialnych. W odpowiedzi na powyższe dyrektywa xxx/rozporządzenie xxx [Reference to the proposed Electricity Directive and Electricity Regulation] mają zmierzać do poprawy ram prawnych regulujących unijny wewnętrzny rynek energii, tak aby zapewnić optymalne funkcjonowanie rynków i sieci, z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów.

(1)  Sektor energii elektrycznej w Unii przechodzi głęboką transformację, który to proces charakteryzuje się większym stopniem decentralizacji rynku, większą liczbą podmiotów, wyższym udziałem energii ze źródeł odnawialnych oraz lepiej – choć wciąż niedostatecznie – powiązanymi systemami. W odpowiedzi na powyższe dyrektywa xxx / rozporządzenie xxx [Reference to the proposed Electricity Directive and Electricity Regulation] mają zmierzać do poprawy ram prawnych regulujących unijny wewnętrzny rynek energii, tak aby zapewnić optymalne funkcjonowanie rynków i sieci, z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie ma również przyczynić się do realizacji celów unii energetycznej, która opiera się na zasadzie solidarności zapisanej w art. 194 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Dobrze funkcjonujące rynki i systemy są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dostaw. Jednak nawet gdy rynki i systemy funkcjonują właściwie, nie można nigdy wykluczyć ryzyka wystąpienia kryzysu elektroenergetycznego (np. w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, celowych ataków, niedoboru paliwa). Skutki sytuacji kryzysowych wykraczają często poza granice krajowe. Nawet w przypadku incydentów o początkowo lokalnym zasięgu ich skutki mogą szybko rozprzestrzenić się ponad granicami państw. Niektóre wyjątkowe okoliczności, takie jak fala mrozów, fala upałów czy też cyberatak, mogą mieć wpływ na całe regiony jednocześnie.

(2)  Najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dostaw są dobrze funkcjonujące rynki i systemy z rozwiniętymi i nowoczesnymi technologicznie połączeniami elektroenergetycznymi, zapewnianie swobodnego przepływu energii przez granice, środki efektywności energetycznej i dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Jednak nawet gdy rynki i systemy funkcjonują właściwie i są ze sobą połączone, ryzyka wystąpienia kryzysu elektroenergetycznego (zwłaszcza w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, celowych ataków lub niedoboru paliwa) nigdy nie da się wykluczyć. Skutki sytuacji kryzysowych wykraczają często poza granice krajowe. Nawet wydarzenia, które początkowo mają zasięg lokalny, mogą szybko wywrzeć skutki transgraniczne. Niektóre wyjątkowe okoliczności, takie jak fala mrozów, fala upałów czy też cyberatak, mogą zagrozić całym regionom.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W kontekście powiązanych rynków i systemów energii elektrycznej kwestii zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego nie można uznawać za leżące wyłącznie w gestii poszczególnych państw. Wspólne ramy zasad i skoordynowane procedury są niezbędne, aby zagwarantować, skuteczną współpracę państw członkowskich i innych podmiotów ponad granicami w duchu przejrzystości i solidarności.

(3)  W kontekście powiązanych rynków i systemów energii elektrycznej kwestii zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego nie można uznawać za leżące wyłącznie w gestii poszczególnych państw, należy też lepiej zbadać potencjał wydajniejszych i mniej kosztownych środków w ramach współpracy regionalnej. Wspólne ramy zasad i bardziej skoordynowane procedury są niezbędne, aby zagwarantować skuteczną współpracę państw członkowskich i innych podmiotów ponad granicami oraz zwiększyć przejrzystość, zaufanie i solidarność między państwami członkowskimi.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Wytyczne dotyczące pracy systemu24 oraz kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów25 stanowią zbiór szczegółowych przepisów określających sposób, w jaki operatorzy systemów przesyłowych i inne właściwe podmioty powinni działać i współpracować na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Wspomniane przepisy techniczne powinny zagwarantować skuteczne reagowanie na większość incydentów związanych z energią elektryczną na poziomie operacyjnym. Niniejsze rozporządzenie skupia się na kryzysach elektroenergetycznych, które mogą mieć większą skalę i skutki. Określa ono, co państwa członkowskie powinny zrobić, aby zapobiegać takim sytuacjom oraz jakie środki mogą podejmować w przypadkach, gdy same przepisy operacyjne nie wystarczają. Jednak nawet w sytuacjach kryzysowych należy w pełni przestrzegać zasad dotyczących pracy systemu.

(5)  Wytyczne dotyczące pracy systemu24 oraz kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów25 stanowią zbiór szczegółowych przepisów określających sposób, w jaki operatorzy systemów przesyłowych i inne właściwe podmioty powinni działać i współpracować na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Wspomniane przepisy techniczne powinny zagwarantować skuteczne reagowanie na incydenty związane z energią elektryczną na poziomie operacyjnym. Niniejsze rozporządzenie skupia się na kryzysach elektroenergetycznych, które mogą mieć większą skalę i skutki. Określa ono, co państwa członkowskie powinny zrobić, aby zapobiegać takim sytuacjom oraz jakie środki mogą podejmować w przypadkach, gdy same przepisy operacyjne nie wystarczają. Jednak nawet w sytuacjach kryzysowych należy w pełni przestrzegać zasad dotyczących pracy systemu oraz zapewnić spójność między przepisami niniejszego rozporządzenia a kodeksem sieci dotyczącym stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie Komisji (UE).../... z dnia XXX r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. [...]).

24 Rozporządzenie Komisji (UE).../... z dnia XXX r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. [...]).

25 Rozporządzenie Komisji (UE).../... z dnia XXX r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.U. [...]).

25 Rozporządzenie Komisji (UE).../... z dnia XXX r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.U. [...]).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niniejsze rozporządzenie określa wspólne ramy zasad dotyczących sposobów zapobiegania sytuacjom kryzysu elektroenergetycznego, przygotowania się na nie i zarządzania nimi, zwiększając przejrzystość na etapie przygotowań oraz podczas kryzysu elektroenergetycznego i gwarantując, że nawet w sytuacji kryzysowej energia elektryczna zostanie dostarczona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Wymaga ono od państw członkowskich współpracy na poziomie regionalnym w duchu solidarności. Nakreśla ono również ramy skuteczniejszego monitorowania kwestii związanych z bezpieczeństwem dostaw w Europie za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej. Powinno to pozwolić na zwiększenie gotowości na wypadek zagrożeń przy niższych kosztach. Powinno ono również wzmocnić wewnętrzny rynek energii poprzez zwiększenie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i wykluczenie niewłaściwych interwencji państwa w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności unikanie nadmiernego ograniczenia przepływów transgranicznych.

(6)  Niniejsze rozporządzenie określa wspólne ramy zasad dotyczących sposobów zapobiegania sytuacjom kryzysu elektroenergetycznego, przygotowania się na nie i zarządzania nimi, zwiększając przejrzystość na etapie przygotowań oraz podczas kryzysu elektroenergetycznego i gwarantując, że nawet w sytuacji kryzysowej działania będą podejmowane w sposób skoordynowany i efektywny i energia elektryczna zostanie dostarczona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Wymaga ono od państw członkowskich współpracy na poziomie regionalnym w duchu solidarności. Nakreśla ono również ramy skuteczniejszego monitorowania kwestii związanych z bezpieczeństwem dostaw w Europie za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej. Powinno to umożliwić zwiększenie gotowości na wypadek zagrożeń przy niższych kosztach, optymalizację zasobów oraz zmniejszenie oddziaływania kryzysów na obywateli i przedsiębiorstwa. Rozporządzenie powinno również wzmocnić wewnętrzny rynek energii przez zwiększenie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i wykluczenie niewłaściwych interwencji państwa w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności unikanie zbędnych środków nierynkowych i nadmiernego ograniczenia przepływów transgranicznych oraz międzyobszarowych zdolności przesyłowych, zmniejszając w ten sposób ryzyko negatywnych skutków ubocznych dla sąsiednich państw członkowskich.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby ułatwić zapobieganie kryzysom elektroenergetycznym, wymianę informacji na ich temat i ocenę ex post tych kryzysów, państwa członkowskie wyznaczają jeden właściwy organ, który pełni rolę punktu kontaktowego Może to być podmiot istniejący lub powołany do tego celu.

(10)  Bezpieczeństwo dostaw stanowi wspólną odpowiedzialność wielu podmiotów, z których każdy odgrywa jasno zdefiniowaną rolę w zarządzaniu systemami elektroenergetycznymi. Operatorzy systemów dystrybucyjnych i operatorzy systemów przesyłowych odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu elektroenergetycznego zgodnie z art. 31 i 40 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... [proposed Electricity Directive, COD 2016/380]. Organy regulacyjne i inne właściwe organy krajowe także odgrywają ważną rolę w zapewnianiu i monitorowaniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach swoich zadań zgodnie z art. 59 dyrektywy (UE) .../... [proposed Electricity Directive]. W celu zapewnienia przejrzystego i sprzyjającego włączeniu udziału wszystkich podmiotów zainteresowanych, właściwe przygotowanie i wdrożenie planów gotowości na zagrożenia oraz porozumień regionalnych, a także ułatwienie zapobiegania, wymiany informacji i oceny ex post kryzysów energetycznych, państwa członkowskie wyznaczają jeden właściwy krajowy organ rządowy lub regulacyjny jako punkt kontaktowy. Może to być podmiot istniejący lub nowo powołany.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Wspólne podejście do zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego wymaga wspólnej definicji kryzysu elektroenergetycznego. Aby przezwyciężyć występujące obecnie w Unii rozbieżne podejścia, niniejsze rozporządzenie powinno definiować kryzys elektroenergetyczny, w ujęciu ogólnym, jako sytuację znacznego niedoboru energii elektrycznej lub braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej, która już istnieje lub jest nieuchronna. Od państw członkowskich należy wymagać ustalenia konkretnych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego na szczeblu regionalnym i krajowym, a następnie określenia dopasowanych do nich konkretnych środków zaradczych w swoich planach gotowości na wypadek zagrożeń. Podejście to umożliwi ujęcie w planach wszystkich możliwych sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem regionalnej i krajowej specyfiki, takiej jak topografia sieci, koszyk energii elektrycznej, wielkość produkcji i konsumpcji oraz rozproszenie ludności.

Uzasadnienie

Obecnie w Europie nie istnieje wspólne podejście do tego, co oznacza i co obejmuje sytuacja kryzysowa. W związku z tym oraz w celu umożliwienia państwom członkowskim zdefiniowania / określenia pod względem ilościowym w krajowych planach gotowości na wypadek zagrożeń, co oznacza „znaczny niedobór energii elektrycznej” lub „brak możliwości dostarczenia” w konkretny sposób, należy zapewnić, by definicja „sytuacji kryzysowej” była na tyle szeroka, aby obejmowała wszystkie możliwe sytuacje kryzysowe w całej Europie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Wspólne podejście do kwestii zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego wymaga przede wszystkim, by na potrzeby identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej państwa członkowskie stosowały takie same metody i definicje i były w stanie skutecznie porównywać swoje wyniki oraz wyniki swoich sąsiadów w tym zakresie. Rozporządzenie określa dwa wskaźniki monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Unii: „oczekiwaną ilość niedostarczonej energii” (EENS), wyrażoną w GWh/rok, i „oczekiwany czas niepokrycia zapotrzebowania” (LOLE), wyrażony w godz./rok. Wskaźniki te są częścią oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, przeprowadzanej przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E), zgodnie z [Article 19 of the proposed Electricity Regulation]. Grupa Koordynacyjna ds. Energii Elektrycznej regularnie monitoruje bezpieczeństwo dostaw w oparciu o wyniki tych wskaźników. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) również powinna stosować te wskaźniki przy składaniu sprawozdań dotyczących wyników państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach swoich rocznych sprawozdań z monitorowania rynku, zgodnie z [Article 16 of the proposed ACER Regulation].

(11)  Konieczne jest, by na potrzeby identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej państwa członkowskie stosowały te same metody i definicje, co pozwoli im skutecznie porównywać wyniki swoje oraz swoich sąsiadów w tym względzie. Rozporządzenie określa dwa wskaźniki monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Unii: „oczekiwaną ilość niedostarczonej energii” (EENS), wyrażoną w GWh/rok, i „oczekiwany czas braku dostaw energii elektrycznej” (LOLE), wyrażony w godz./rok. Wskaźniki te są częścią oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, przeprowadzanej przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E), zgodnie z [Article 19 of the proposed Electricity Regulation]. Grupa Koordynacyjna ds. Energii Elektrycznej regularnie monitoruje bezpieczeństwo dostaw w oparciu o wyniki tych wskaźników. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) również powinna stosować te wskaźniki przy składaniu sprawozdań dotyczących wyników państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach swoich rocznych sprawozdań z monitorowania rynku, zgodnie z [Article 16 of the proposed ACER Regulation].

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia spójności ocen ryzyka, które budują zaufanie między państwami członkowskimi w sytuacjach kryzysowych, potrzebne jest wspólne podejście do kwestii ustalania scenariuszy ryzyka. Dlatego też ENTSO-E powinna we współpracy z ACER opracować wspólną metodę identyfikacji zagrożeń, przy czym ENTSO-E powinna zaproponować tę metodę, a ACER powinna ją zatwierdzić.

(12)  W celu zapewnienia spójności ocen ryzyka oraz budowania zaufania między państwami członkowskimi w sytuacjach kryzysowych potrzebne jest wspólne podejście do ustalania scenariuszy ryzyka. Dlatego też po konsultacjach z właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym z producentami energii konwencjonalnej i energii ze źródeł odnawialnych, ENTSO-E we współpracy z ACER powinna opracować i regularnie aktualizować wspólną metodę identyfikacji zagrożeń, tak że ENTSO-E proponuje tę metodę oraz jej aktualizacje, a ACER zatwierdzać jej propozycje.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Na podstawie wspomnianej wyżej wspólnej metody ENTSO-E powinna regularnie sporządzać i aktualizować regionalne scenariusze kryzysowe oraz określać w odniesieniu do każdego regionu najbardziej istotne rodzaje ryzyka, takie jak: ekstremalne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, niedobory paliwa lub celowe ataki. Rozważając scenariusz kryzysowy związany z zakłóceniami w dostawach gazu, ryzyko zakłóceń w dostawach gazu należy oceniać na podstawie scenariuszy zakłóceń w infrastrukturze i dostawach gazu opracowanych przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych gazu zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu [proposed Gas Security of Supply Regulation]. Państwa członkowskie powinny ustanowić i aktualizować krajowe scenariusze kryzysowe na tej podstawie i zasadniczo co trzy lata. Scenariusze te powinny stanowić podstawę planów gotowości na wypadek zagrożeń. Przy identyfikacji ryzyka na szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny również opisywać możliwe zagrożenia, jakie dostrzegają w odniesieniu do własności infrastruktury istotnej dla bezpieczeństwa dostaw, oraz ewentualne środki podjęte w celu wyeliminowania takiego ryzyka (takie jak ogólne lub sektorowe przepisy dotyczące kontrolowania inwestycji, specjalne uprawnienia niektórych udziałowców itp.), ze wskazaniem powodów, dla których ich zdaniem środki te są uzasadnione.

(13)  Na podstawie wspomnianej wyżej wspólnej metody ENTSO-E powinna regularnie sporządzać i aktualizować regionalne scenariusze kryzysowe oraz określać w odniesieniu do każdego regionu najbardziej istotne rodzaje ryzyka, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, niedobory paliwa lub celowe ataki. Rozważając scenariusz kryzysowy związany z zakłóceniami w dostawach gazu, ryzyko zakłóceń w dostawach gazu należy oceniać na podstawie scenariuszy zakłóceń w infrastrukturze i dostawach gazu opracowanych przez europejską sieć operatorów systemów przesyłowych gazu zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu [proposed Gas Security of Supply Regulation]. Aby wzmocnić regionalne podejście do oceny ryzyka, ENTSO-E powinna mieć możliwość delegowania zadań związanych z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysowych regionalnym centrom koordynacyjnym. Państwa członkowskie, na podstawie regionalnych scenariuszy kryzysowych, powinny ustanowić krajowe scenariusze kryzysowe i aktualizować je zasadniczo co trzy lata. Scenariusze te powinny następnie stanowić podstawę planów gotowości na wypadek zagrożeń. Przy identyfikacji ryzyka na szczeblu krajowym państwa członkowskie powinny również opisywać możliwe zagrożenia, jakie dostrzegają w odniesieniu do własności infrastruktury istotnej dla bezpieczeństwa dostaw, oraz wszelkie środki podjęte w celu wyeliminowania takiego ryzyka (takie jak ogólne lub sektorowe przepisy dotyczące kontrolowania inwestycji, specjalne uprawnienia niektórych udziałowców itp.), ze wskazaniem powodów, dla których ich zdaniem środki te są uznane za konieczne i proporcjonalne.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Jak stwierdzono w [proposed Electricity Regulation], regionalne centra operacyjne powinny regularnie oceniać odpowiednie rodzaje ryzyka, ponieważ powierzono im zadanie zarządzania operacyjnego takimi sytuacjami. Aby mogły one skutecznie wykonywać swoje zadania oraz działać w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi w celu zapobiegania incydentom o większej skali i ich łagodzenia, współpracę regionalną wynikającą z niniejszego rozporządzenia należy oprzeć na strukturach współpracy regionalnej stosowanych na szczeblu technicznym, a mianowicie grupach państw członkowskich przypisanych do tego samego regionalnego centrum operacyjnego.

(15)  Jak stwierdzono w [proposed Electricity Regulation], regionalne centra koordynacyjne powinny regularnie oceniać odpowiednie rodzaje ryzyka, ponieważ powierzono im zadanie zarządzania operacyjnego takimi sytuacjami. Aby mogły one skutecznie wykonywać swoje zadania oraz działać w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi w celu zapobiegania incydentom o większej skali i ich łagodzenia, współpracę regionalną wynikającą z niniejszego rozporządzenia należy oprzeć na strukturach współpracy regionalnej stosowanych na szczeblu technicznym, a mianowicie grupach państw członkowskich przypisanych do tego samego regionalnego centrum koordynacyjnego.

Uzasadnienie

Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  [proposed Electricity Regulation] przewiduje używanie wspólnej metody oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim w perspektywie średnio- i długoterminowej (w przedziale od następnego roku do następnych 10 lat) w celu zapewnienia podejmowania przez państwa członkowskie decyzji dotyczących ewentualnych potrzeb inwestycyjnych w przejrzysty i wspólnie uzgodniony sposób. Ocena ta służy innym celom niż krótkoterminowe oceny wystarczalności, które są stosowane w celu wykrycia ewentualnych problemów związanych z wystarczalnością w krótkich przedziałach czasowych, tj. prognozy sezonowe (na następne sześć miesięcy) oraz oceny wystarczalności w przedziale od następnego tygodnia do dnia bieżącego. Jeśli chodzi o oceny krótkoterminowe, istnieje potrzeba opracowania wspólnego podejścia do sposobu wykrywania ewentualnych problemów związanych z wystarczalnością. ENTSO-E planuje wydawanie zimowych i letnich prognoz mających na celu ostrzeganie państw członkowskich i operatorów systemów przesyłowych o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jakie mogą wystąpić w okresie następnych sześciu miesięcy. W celu udoskonalenia tych prognoz należy oprzeć je na wspólnej probabilistycznej metodzie zaproponowanej przez ENTSO-E i zatwierdzonej przez Agencję. Aby wzmocnić regionalne podejście do ocen ryzyka, ENTSO-E powinna mieć możliwość przekazywania regionalnym centrom operacyjnym zadań związanych z prognozami sezonowymi.

(16)  [proposed Electricity Regulation] przewiduje używanie wspólnej metody oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim w perspektywie średnio- i długoterminowej (w przedziale od następnego roku do następnych 10 lat) w celu zapewnienia podejmowania przez państwa członkowskie decyzji dotyczących ewentualnych potrzeb inwestycyjnych w sposób przejrzysty i wspólnie uzgodniony. Ocena ta służy innym celom niż krótkoterminowe oceny wystarczalności, które są stosowane do wykrywania ewentualnych problemów związanych z wystarczalnością w krótkich przedziałach czasowych, to jest prognozy sezonowe (na następne sześć miesięcy) oraz oceny wystarczalności w przedziale od następnego tygodnia do dnia bieżącego. W przypadku ocen krótkoterminowych istnieje potrzeba opracowania wspólnego podejścia do sposobu wykrywania ewentualnych problemów związanych z wystarczalnością. ENTSO-E planuje wydawanie zimowych i letnich prognoz mających na celu ostrzeganie państw członkowskich i operatorów systemów przesyłowych o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa dostaw, jakie mogą wystąpić w ciągu następnych sześciu miesięcy. W celu udoskonalenia tych prognoz należy oprzeć je na wspólnej probabilistycznej metodzie zaproponowanej przez ENTSO-E, po konsultacjach ze wszystkimi właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym z organizacjami ochrony środowiska i środowiskami akademickimi, zatwierdzonej przez Agencję oraz regularnie aktualizowanej. Aby wzmocnić regionalne podejście do ocen ryzyka, ENTSO-E powinna mieć możliwość przekazywania regionalnym centrom operacyjnym zadań związanych z prognozami sezonowymi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu zapewnienia wspólnego podejścia do kwestii zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi właściwy organ każdego państwa członkowskiego powinien sporządzić – po konsultacji z zainteresowanymi stronami – plan gotowości na wypadek zagrożeń. Plany powinny określać skuteczne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne środki dla wszystkich ustalonych scenariuszy kryzysowych. Plany powinny zapewniać przejrzystość, zwłaszcza jeśli chodzi o warunki, w których można podjąć środki nierynkowe w celu złagodzenia sytuacji kryzysowych. Wszystkie planowane środki nierynkowe powinny być zgodne z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(18)  W celu zapewnienia wspólnego podejścia do kwestii zapobiegania sytuacjom kryzysowym i zarządzania nimi właściwy organ każdego państwa członkowskiego powinien sporządzić – na podstawie ustalonych krajowych i regionalnych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego i po konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami – plan gotowości na wypadek zagrożeń. Plany powinny określać skuteczne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne środki dla wszystkich ustalonych scenariuszy kryzysowych. Powinny też zapewniać przejrzystość, zwłaszcza jeśli chodzi o warunki, w których środki nierynkowe uznaje się za konieczne w celu złagodzenia sytuacji kryzysowych. Wszystkie planowane środki nierynkowe powinny być zgodne z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Plany powinny być regularnie aktualizowane. Aby zapewnić ciągłą aktualność i skuteczność planów, właściwe organy każdego regionu powinny organizować, we współpracy z regionalnymi centrami operacyjnymi, coroczne symulacje w celu sprawdzenia ich adekwatności.

(20)  Plany powinny być regularnie aktualizowane i udostępniane do wiadomości publicznej, przy jednoczesnym zachowaniu poufności informacji szczególnie chronionych. Aby zapewnić ciągłą aktualność i skuteczność planów, właściwe organy każdego regionu powinny organizować, we współpracy z regionalnymi centrami operacyjnymi, coroczne symulacje w celu sprawdzenia ich adekwatności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  W 2012 r. utworzono Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej jako forum wymiany informacji oraz w celu wspierania współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw29. Za pomocą niniejszego rozporządzenia dokonuje się wzmocnienia tej roli. Grupa ta powinna wykonywać konkretne zadania, związane mianowicie z przygotowaniem planów na wypadek zagrożeń, i będzie odgrywać zasadniczą rolę w monitorowaniu skuteczności działania państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także w opracowywaniu na tej podstawie najlepszych praktyk.

(28)  W 2012 r. utworzono Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej jako forum wymiany informacji oraz w celu wspierania współpracy między państwami członkowskimi, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw29. Za pomocą niniejszego rozporządzenia dokonuje się wzmocnienia tej roli. Grupa ta powinna wykonywać konkretne zadania związane przede wszystkim z przygotowaniem planów na wypadek zagrożeń, i będzie odgrywać zasadniczą rolę w monitorowaniu skuteczności działania państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także w opracowywaniu na tej podstawie najlepszych praktyk. Komisja powinna podjąć odpowiednie działania, by zagwarantować, że skład Grupy Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej został zmieniony tak, że uwzględnienia nowe zainteresowane strony, takie jak przedstawiciele przemysłu, OSD UE i organizacje konsumenckie.

_________________

_________________

29 Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. energii elektrycznej (2012/C 353/02), Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2.

29 Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. energii elektrycznej (2012/C 353/02), Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Kryzys elektroenergetyczny może wykroczyć poza granice Unii, obejmując również państwa należące do Wspólnoty Energetycznej. Aby zapewnić skuteczne zarządzanie kryzysowe na granicach między państwami członkowskimi a umawiającymi się stronami, Unia powinna ściśle współpracować z umawiającymi się stronami Wspólnoty Energetycznej w zakresie zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym, przygotowania się na nie oraz postępowania w razie ich wystąpienia.

(29)  Kryzys elektroenergetyczny może wykroczyć poza granice Unii, obejmując również państwa należące do Wspólnoty Energetycznej. Jako strona Traktatu o Wspólnocie Energetycznej Unia powinna propagować zmiany do tego traktatu w celu stworzenia zintegrowanego rynku i jednolitej przestrzeni regulacyjnej przez stworzenie odpowiednich i stabilnych ram regulacyjnych. Aby zapewnić skuteczne zarządzanie kryzysowe na granicach między państwami członkowskimi a umawiającymi się stronami Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, Unia powinna ściśle współpracować z umawiającymi się stronami Wspólnoty Energetycznej w zapobieganiu kryzysom elektroenergetycznym, przygotowaniu się na nie oraz postępowaniu w razie ich wystąpienia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się przepisy dotyczące współpracy między państwami członkowskimi w kontekście zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym, przygotowania się na nie oraz postępowania w razie ich wystąpienia w duchu solidarności i przejrzystości oraz z pełnym uwzględnieniem wymogów konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się przepisy dotyczące współpracy między państwami członkowskimi w kontekście zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym, przygotowania się na nie oraz postępowania w razie ich wystąpienia w duchu solidarności i przejrzystości, z pełnym uwzględnieniem wymogów konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz zgodnie z celami Unii w zakresie energii i klimatu.

Uzasadnienie

W szerszym kontekście powinno się zawrzeć odniesienia do strategicznych celów Unii w tym obszarze.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  „kryzys elektroenergetyczny” oznacza zaistniałą albo grożącą sytuację znacznego niedoboru energii elektrycznej lub braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej do odbiorców końcowych;

(b)  „kryzys elektroenergetyczny” oznacza zaistniałą albo grożącą sytuację znacznego niedoboru energii elektrycznej lub braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej do odbiorców końcowych, zidentyfikowaną w oparciu o parametry określone w krajowych i regionalnych scenariuszach kryzysowych;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca)  „właściwy organ” oznacza krajowy organ administracji publicznej lub organ regulacyjny wyznaczony przez państwo członkowskie, aby zapewnić wdrożenie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „właściwego organu”, zgodnie z definicją zastosowaną w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e)  „środek nierynkowy” oznacza dowolny środek po stronie podaży lub popytu, który stanowi odstępstwo od przepisów dotyczących rynku lub porozumień handlowych, mający na celu złagodzenie kryzysu elektroenergetycznego;

(e)  „środek nierynkowy” oznacza dowolny środek po stronie podaży, sieci lub popytu, który stanowi odstępstwo od przepisów dotyczących rynku lub porozumień handlowych, mający na celu złagodzenie kryzysu elektroenergetycznego;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby uwzględnić w niniejszej definicji środki stosowane po stronie sieci, aby wyraźnie stwierdzić, że na przykład ograniczanie dostępnych zdolności połączeń wzajemnych lub już przydzielonych międzyobszarowych zdolności przesyłowych stanowi środek nierynkowy, którego należy unikać.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa)  „makroregion” oznacza grupę państw członkowskich zaangażowanych w ustrukturyzowane partnerstwo makroregionalne, zgodnie z art. 2 ust. 18 lit. a) rozporządzenia (UE)... [proposed Governance of the Energy Union Electricity Regulation].

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie niezwłocznie po wyznaczeniu właściwego organu przekazują Komisji jego nazwę i dane kontaktowe.

2.  Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji nazwę i dane kontaktowe swojego właściwego organu oraz informuje o wszelkich zmianach w tym względzie, a także podaje te informacje do wiadomości publicznej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie ocen wszystkich rodzajów ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w art. 18 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej [proposed Electricity Regulation]. W tym celu współpracują one z ENTSO-E i regionalnymi centrami operacyjnymi.

Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzanie ocen wszystkich rodzajów ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w ocenie wystarczalności zasobów na szczeblu europejskim określonej w rozdziale IV rozporządzenia (UE) ... [proposed Electricity Regulation]. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma umożliwić skuteczną współpracę między zainteresowanymi stronami, państwami członkowskimi, głównie za pośrednictwem ich właściwych organów i regionalnych ośrodków koordynacji, oraz Komisją i pozostałymi instytucjami i organami Unii, w obszarach ich działalności i kompetencji. W tym celu współpracują one z ENTSO-E, regionalnymi centrami operacyjnymi, operatorami systemów przesyłowych, krajowymi organami regulacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka kompromisowa

1.  W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: two months after entry into force of this Regulation] ENTSO-E przedkłada Agencji propozycję metody ustalania najbardziej istotnych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego w kontekście regionalnym.

1.  W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: four months after entry into force of this Regulation] ENTSO-E przedkłada Agencji propozycję metody ustalania najbardziej istotnych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego w kontekście regionalnym.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przedstawieniem proponowanej metody ENTSO-E przeprowadza konsultację obejmującą przynajmniej organizacje branżowe i organizacje konsumentów, operatorów systemów dystrybucyjnych, krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe. ENTSO-E w należyty sposób uwzględnia wyniki tej konsultacji.

4.  Przed przedstawieniem proponowanej metody ENTSO-E przeprowadza konsultację obejmującą przynajmniej regionalne centra koordynacyjne, organizacje branżowe i konsumenckie, wytwórców, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, właściwe organy, krajowe organy regulacyjne, inne organy krajowe oraz inne zainteresowane strony. ENTSO-E w należyty sposób uwzględnia wynik tej konsultacji.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  ENTSO-E regularnie aktualizuje i udoskonala metodę zgodnie z ust. 1–5. Agencja lub Komisja może zwrócić się z wnioskiem o dokonanie takich aktualizacji i udoskonaleń, przedstawiając należyte uzasadnienie. W terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku ENTSO-E przedkłada Agencji projekt proponowanych poprawek. W terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektu Agencja dokonuje zmian w poprawkach lub je zatwierdza oraz publikuje projekt na swojej stronie internetowej.

6.  ENTSO-E regularnie aktualizuje i udoskonala metodę zgodnie z ust. 1–5. Agencja lub Komisja może zwrócić się z wnioskiem o dokonanie takich aktualizacji i udoskonaleń, przedstawiając należyte uzasadnienie. w okresie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku ENTSO-E przedkłada Agencji projekt proponowanych poprawek. W terminie do dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektu Agencja dokonuje zmian w poprawkach lub je zatwierdza oraz publikuje projekt na swojej stronie internetowej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: ten months after entry into force of this Regulation] oraz na podstawie metody przyjętej zgodnie z art. 5, ENTSO-E ustala najbardziej istotne scenariusze kryzysu elektroenergetycznego dla każdego regionu. Może ona zlecić zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysowych regionalnym centrom operacyjnym.

1.  W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: ten months after the date of entry into force of this Regulation] oraz na podstawie metody przyjętej zgodnie z art. 5, ENTSO-E ustala – w ścisłej współpracy z Grupą Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej – najbardziej istotne scenariusze kryzysu elektroenergetycznego dla każdego regionu. Może ona zlecić zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysowych regionalnym centrom koordynacyjnym. Regionalne centra koordynacyjne konsultują się w tym celu z Grupą Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej. Podczas ustalania scenariuszy ryzyka związanego z celowymi atakami ENTSO-E oraz regionalne centra koordynacyjne zapewniają zachowanie poufności informacji szczególnie chronionych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: ten months after entry into force of this Regulation] państwa członkowskie ustalają najbardziej istotne scenariusze kryzysu elektroenergetycznego na poziomie krajowym.

1.  W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: twelve months after the date of entry into force of this Regulation] państwa członkowskie ustalają najbardziej istotne scenariusze kryzysu elektroenergetycznego na szczeblu krajowym, angażując w to przynajmniej operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemów przesyłowych i wytworów, zapewniając jednocześnie poufność informacji szczególnie chronionych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Wytyczne dotyczące zapobiegania sytuacjom kryzysowym i radzenia sobie z nimi

 

1.   Uwzględniając europejską ocenę wystarczalności, jak również inne właściwe rozporządzenia, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki opracowuje ogólnounijne wytyczne dotyczące rozwiązań w zakresie zapobiegania kryzysom i radzenia sobie z nimi, w których określa zarówno rynkowe, jak i nierynkowe środki i przepisy operacyjne. Przy opracowywaniu wytycznych Agencja w miarę możliwości daje pierwszeństwo środkom o najmniejszym wpływie na środowisko.

 

2.   Wytyczne te obejmują także zasady systemów rekompensat i zasady identyfikowania odbiorców chronionych.

 

3.   Agencja dokonuje przeglądu tych rozwiązań i w razie potrzeby ich zmiany co trzy lata, chyba że okoliczności wymagają częstszych aktualizacji.

Uzasadnienie

Wspólne rozwiązania dotyczące sposobów radzenia sobie z kryzysami powinny być pomocne przy opracowywaniu planów krajowych. Ich celem byłoby zapewnienie spójności między planami i ułatwienie uzgodnień między państwami członkowskimi negocjującymi swoje plany w odniesieniu do części regionalnej. Potrzebna jest harmonizacja definicji odbiorców chronionych na szczeblu UE w celu zapewnienia ochrony najsłabszych i kluczowych grup społecznych, a także ułatwienia transgranicznych środków solidarnościowych, jak określono w art. 14 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Metoda dokonywania krótkoterminowych ocen wystarczalności

Metoda dokonywania krótkoterminowych i sezonowych ocen wystarczalności

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: two months after entry into force of this Regulation] ENTSO-E przedkłada Agencji propozycję metody dokonywania krótkoterminowej oceny wystarczalności, a mianowicie wystarczalności sezonowej, a także wystarczalności w przedziale od następnego tygodnia do dnia bieżącego, która obejmuje co najmniej następujące aspekty:

W terminie do dnia [OPOCE to insert exact date: four months after the date of entry into force of this Regulation] ENTSO-E przedkłada Agencji propozycję metody dokonywania krótkoterminowej i sezonowej oceny wystarczalności, która obejmuje co najmniej następujące aspekty:

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  niepewność parametrów wejściowych, np. prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zdolności przesyłowej, prawdopodobieństwo nieplanowanego wyłączenia w elektrowniach, trudne warunki pogodowe, zmienność zapotrzebowania i zmienność produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

(a)  niepewność parametrów wejściowych, np. prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zdolności przesyłowej, prawdopodobieństwo nieplanowanego wyłączenia w elektrowniach, trudne warunki pogodowe, zmienność zapotrzebowania, szczególnie zapotrzebowanie szczytowe w związku z warunkami pogodowymi, i zmienność produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji krytycznej;

(b)  prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu elektroenergetycznego;

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu do definicji zawartych w art. 2.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedmiotowa metoda ma przewidywać zastosowanie podejścia probabilistycznego oraz uwzględniać kontekst ogólnounijny i regionalny, w tym w miarę możliwości państwa spoza UE w obszarach synchronicznych Unii.

Przedmiotowa metoda ma przewidywać zastosowanie podejścia probabilistycznego oraz uwzględniać kontekst ogólnounijny i regionalny, w tym poziom wzajemnych połączeń między państwami członkowskimi oraz, w miarę możliwości, z państwami spoza UE w obszarach synchronicznych Unii.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed przedstawieniem proponowanej metody ENTSO-E przeprowadza konsultację, która obejmuje przynajmniej branżę i konsumentów, operatorów systemów dystrybucyjnych, krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe. ENTSO-E w należyty sposób uwzględnia wyniki tej konsultacji.

2.  Przed przedstawieniem proponowanej metody ENTSO-E przeprowadza konsultację obejmującą przynajmniej regionalne centra koordynacyjne, organizacje branżowe i konsumenckie, wytwórców, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, właściwe organy, krajowe organy regulacyjne, inne organy krajowe i inne zainteresowane strony. ENTSO-E w należyty sposób uwzględnia wynik tej konsultacji.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  ENTSO-E regularnie aktualizuje i udoskonala metodę zgodnie z ust. 13. Agencja lub Komisja może zwrócić się z wnioskiem o dokonanie takich aktualizacji i udoskonaleń, przedstawiając należyte uzasadnienie. W terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku ENTSO-E przedkłada Agencji projekt proponowanych poprawek. W terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektu Agencja dokonuje zmian w poprawkach lub je zatwierdza oraz publikuje projekt na swojej stronie internetowej.

4.  ENTSO-E regularnie aktualizuje i udoskonala metodę zgodnie z ust. 1, 2 i 3. Agencja lub Komisja może zwrócić się z wnioskiem o dokonanie takich aktualizacji i udoskonaleń, przedstawiając należyte uzasadnienie. W terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku ENTSO-E przedkłada Agencji projekt proponowanych poprawek. W terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektu Agencja zatwierdza poprawki lub dokonuje w nich zmian, a następnie publikuje je na swojej stronie internetowej.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszystkich krótkoterminowych ocen wystarczalności dokonuje się według metody opracowanej zgodnie z art. 8.

1.  Wszystkich krótkoterminowych ocen wystarczalności, przeprowadzanych na szczeblu krajowym, regionalnym lub unijnym, dokonuje się według metody opracowanej zgodnie z art. 8.

Uzasadnienie

Podczas gdy wniosek w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń wzywa do przeprowadzenia ogólnoeuropejskich i regionalnych ocen ryzyka krótkoterminowego, należy wyjaśnić, że państwa członkowskie także zachowują możliwość przeprowadzania własnych ocen. W rzeczywistości zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy systemu (art. 104) każdy operator systemu przesyłowego musi przeprowadzać krótkoterminowe oceny wystarczalności. Dodanie tych informacji wyjaśnia też, że wszystkie krótkoterminowe oceny wystarczalności muszą być dokonywane według metody opracowanej zgodnie z art. 8.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na podstawie regionalnych i krajowych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego ustalonych zgodnie z art. 6 i 7, właściwy organ każdego państwa członkowskiego sporządza plan gotowości na wypadek zagrożeń po konsultacji z przedsiębiorstwami energetycznymi i gazowymi, odpowiednimi organizacjami reprezentującymi interesy gospodarstw domowych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej oraz krajowym organem regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy organ).

1.  Na podstawie regionalnych i krajowych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego ustalonych zgodnie z art. 6 i 7, właściwy organ każdego państwa członkowskiego sporządza plan gotowości na wypadek zagrożeń po konsultacji z przedsiębiorstwami energetycznymi i gazowymi, operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, odpowiednimi organizacjami reprezentującymi interesy gospodarstw domowych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej oraz krajowym organem regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy organ). Należy zachować poufność informacji szczególnie chronionych związanych z zapobieganiem celowym atakom i łagodzeniem ich skutków. Jeżeli właściwy organ uznaje, że pewnych informacji szczególnie chronionych nie należy ujawniać, prezentuje ich niepoufne streszczenie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie udostępniają plany do publicznej wiadomości, zapewniając jednocześnie zachowanie poufności informacji szczególnie chronionych, dotyczących w szczególności środków związanych z zapobieganiem celowym atakom i łagodzeniem ich skutków.

skreśla się

Uzasadnienie

CZ zdaje sobie sprawę ze strategicznego znaczenia i wrażliwości informacji dotyczących sektora energetycznego. Bezpieczeństwo i ochrona informacji to kluczowe priorytety w łagodzeniu celowych ataków. Należy za każdym razem poważnie rozważyć zakres publikowanych informacji w odniesieniu do podatności na zagrożenia i strategicznego znaczenia sektora energetycznego.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g)  ustalać możliwe środki nierynkowe, jakie mają zostać wdrożone w sytuacjach kryzysu elektroenergetycznego, określając przesłanki ich uruchomienia, warunki i procedury ich realizacji oraz wskazując sposób spełnienia przez nie wymogów określonych w art. 15;

(g)  ustalać możliwe środki nierynkowe, jakie mają zostać wdrożone w sytuacjach kryzysu elektroenergetycznego, określając przesłanki ich uruchomienia, warunki i procedury ich realizacji ( w tym wszelkie systemy rekompensat), oceniając stopień, w jakim wykorzystanie takich środków jest konieczne, aby zaradzić sytuacji kryzysowej, oraz wskazując, w jaki sposób spełniają one wymogi określone w art. 15;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(h)  przedstawiać szczegółowy plan zmniejszania obciążenia określający, kiedy obciążenia są zmniejszane, w jakich okolicznościach i jakie wartości obciążenia mają być zmniejszane. Plan ten musi określać, które kategorie użytkowników energii elektrycznej mają zostać objęte szczególną ochroną przed odłączeniem, oraz uzasadniać konieczność takiej ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa osobistego;

(h)  przedstawiać szczegółowy plan zmniejszania obciążenia określający, kiedy obciążenia są zmniejszane, w jakich okolicznościach i jakie wartości obciążenia mają być zmniejszane. Plan ten musi określać, które kategorie użytkowników energii elektrycznej mają zostać objęte szczególną ochroną przed odłączeniem, oraz uzasadniać konieczność takiej ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa osobistego i ciągłości podstawowych usług publicznych;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  opisać środki krajowe konieczne do wdrożenia i egzekwowania środków regionalnych uzgodnionych na podstawie art. 12;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ib)  uwzględniać wpływ ustalonych środków na środowisko;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)  wyznaczenie regionalnego koordynatora lub zespołu ds. sytuacji kryzysowych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c)  środki służące łagodzeniu skutków kryzysu, w tym sytuacji jednoczesnego kryzysu. Obejmują one regionalne plany zmniejszania obciążenia oraz techniczne, prawne i finansowe uzgodnienia dotyczące wzajemnej pomocy w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, oraz w optymalny sposób. Tego rodzaju uzgodnienia określają, między innymi, przesłanki uruchamiania pomocy, wzór jej obliczania lub kwotę, strony płacące i strony otrzymujące oraz zasady arbitrażu;

(c)  środki służące łagodzeniu skutków kryzysu, w tym sytuacji jednoczesnego kryzysu. Obejmują one regionalne plany zmniejszania obciążenia oraz techniczne, prawne i finansowe uzgodnienia dotyczące wzajemnej pomocy w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, oraz w optymalny sposób. Tego rodzaju uzgodnienia określają, między innymi, przesłanki uruchamiania pomocy, wzór jej obliczania lub kwotę, strony płacące i strony otrzymujące oraz zasady arbitrażu. Mechanizm rekompensat dla podmiotów poszkodowanych również ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi na mocy art. 7a;

Uzasadnienie

Aby uniknąć w sporów dotyczących rekompensat, zasady dotyczące takiej kompensacji powinny być ustalone na szczeblu UE przez bezstronną agencję ACER.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki regionalne, które mają być zawarte w planie, są uzgadniane przez właściwe organy państw członkowskich w danym regionie. Co najmniej na osiem miesięcy przed terminem przyjęcia lub aktualizacji planu, właściwe organy składają Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej sprawozdanie na temat osiągniętych porozumień. Jeżeli właściwe organy nie były w stanie osiągnąć porozumienia, informują Komisję o przyczynach jego braku. W takim przypadku Komisja może zwrócić się do Agencji o ułatwienie osiągnięcia porozumienia w konsultacji z ENTSO-E.

2.  Środki regionalne, które mają być zawarte w planie, są uzgadniane przez właściwe organy państw członkowskich w danym regionie, w konsultacji z właściwymi regionalnymi centrami koordynacyjnymi i przed ich włączeniem do planów krajowych. Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o to, by pełniła ogólną rolę wspierającą w przygotowaniu takiego porozumienia. Komisja może zwrócić się do Agencji i ENTSO-E o zapewnienie pomocy technicznej danym państwom członkowskim, aby ułatwić im osiągnięcie porozumienia. Co najmniej na osiem miesięcy przed terminem przyjęcia lub aktualizacji planu, właściwe organy składają Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej sprawozdanie na temat osiągniętych porozumień oraz wszelkich form współpracy makroregionalnej, zgodnie z rozporządzeniem (UE).... [proposed Governance of the Energy union Regulation]. Jeżeli właściwe organy nie były w stanie osiągnąć porozumienia, informują Komisję o przyczynach jego braku. W takim przypadku Komisja proponuje mechanizm współpracy w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie środków regionalnych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  We współpracy z regionalnymi centrami operacyjnymi i z udziałem stosownych zainteresowanych stron, właściwe organy każdego regionu przeprowadzają coroczne symulacje kryzysu, testując w szczególności mechanizmy komunikacji, o których mowa w ust. 1 lit. b).

3.  We współpracy z regionalnymi centrami operacyjnymi i z udziałem stosownych zainteresowanych stron, właściwe organy każdego regionu przeprowadzają coroczne symulacje reagowania w czasie rzeczywistym w sytuacjach kryzysu elektroenergetycznego, testując w szczególności mechanizmy komunikacji, o których mowa w ust. 1 lit. b).

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to dostosowuje podstawowy tekst wniosku do załącznika.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Rola Komisji w odniesieniu do zmiany planów gotowości na wypadek zagrożeń

 

1.   Państwa członkowskie przedstawiają przyjęte plany Komisji. Komisja może w drodze decyzji zażądać zmiany lub wycofania środka, jeżeli:

 

(a)   prawdopodobne jest, że środek ten spowoduje zakłócenia na unijnym rynku wewnętrznym;

 

(b)   środek ten nie jest konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ani proporcjonalny do tego celu;

 

(c)   prawdopodobne jest, że środek ten zagrozi bezpieczeństwu dostaw w innym państwie członkowskim; lub

 

(d)   jest sprzeczny z celami unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.

 

Przyjęty środek wchodzi w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję lub zmianie zgodnie z decyzją Komisji.

Uzasadnienie

Konieczny jest środek ochronny, aby zagwarantować, że uzgodnione plany nie wpływają negatywnie na rynek wewnętrzny i bezpieczeństwo dostaw. Komisja powinna mieć uprawnienia do zwrócenia się o wprowadzenie zmian, jeżeli jest to konieczne.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W miarę potrzeb i możliwości, państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy w celu zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym lub ich łagodzenia. Tego rodzaju pomoc podlega zasadzie kompensacji.

2.  W miarę potrzeb i możliwości technicznych państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy, tak aby zapobiegać kryzysom elektroenergetycznym lub je łagodzić. Tego rodzaju pomoc podlega rekompensacie obejmującej co najmniej koszty dostawy energii elektrycznej na terytorium państwa wnioskującego o udzielenie pomocy i wszelkie inne odnośne koszty poniesione podczas zapewniania pomocy, w tym, w stosownych przypadkach, pomocy przygotowanej, ale niewykorzystanej, oraz zwrotu wszelkich odszkodowań wynikłych z orzeczeń sądowych, arbitrażowych lub podobnych postępowań i ugód oraz powiązanych kosztów pomocy.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki nierynkowe mogą zostać uruchomione w sytuacji kryzysowej i tylko wówczas, gdy wszystkie opcje oferowane przez rynek zostały wyczerpane. Nie mogą one w nieuzasadniony sposób zakłócać konkurencji ani skutecznego funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Muszą być konieczne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne oraz mieć tymczasowy charakter.

2.  Środki nierynkowe uruchamiane są w sytuacji kryzysowej tylko w ostateczności, kiedy wszystkie rozwiązania oferowane przez rynek zostały wyczerpane oraz gdy istniej wiele dowodów na to, że kontynuacja działań rynkowych mogłaby prowadzić do dalszego pogorszenia się sytuacji kryzysowej. Środki te nie mogą one w nieuzasadniony sposób zakłócać konkurencji ani skutecznego funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Muszą być proporcjonalne, niedyskryminacyjne i mieć charakter tymczasowy. Wszystkie zainteresowane strony są niezwłocznie informowane o zastosowaniu środków nierynkowych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ograniczenie transakcji, w tym ograniczenie alokowanych już międzyobszarowych zdolności przesyłowych, ograniczenie zapewnienia międzyobszarowych zdolności przesyłowych na potrzeby alokacji zdolności bądź ograniczenie zapewnienia grafików, rozpoczyna się wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej [proposed Electricity Regulation] oraz zasadami przyjętymi w celu doprecyzowania tego przepisu.

3.  Ograniczenie transakcji, w tym ograniczenie alokowanych już międzyobszarowych zdolności przesyłowych, ograniczenie zapewnienia międzyobszarowych zdolności przesyłowych na potrzeby alokacji zdolności bądź ograniczenie zapewnienia grafików rozpoczyna się wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej [proposed Electricity Regulation], art. 72 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/12221a oraz zasadami przyjętymi w celu doprecyzowania tego przepisu.

 

_______________

 

1a Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.U. L 197 z 25.7.2015, s. 24).

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia, że również inne ustępy art. 14 poruszają kwestię alokacji zdolności przesyłowych, np. ust. 3: „Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolności połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ na przepływy transgraniczne”. Ważne jest również dodanie odniesienia do rozporządzenia w sprawie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Tak szybko, jak jest to możliwe, a najpóźniej sześć tygodni po ogłoszeniu kryzysu elektroenergetycznego, odpowiednie właściwe organy, w konsultacji z krajowym organem regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy organ), przedkładają Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej i Komisji sprawozdanie z oceny.

1.  Tak szybko, jak jest to możliwe, a najpóźniej sześć tygodni po ustaniu kryzysu elektroenergetycznego, odpowiednie właściwe organy, w konsultacji z krajowym organem regulacyjnym (o ile nie jest nim właściwy organ), przedkładają Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej i Komisji szczegółowe sprawozdanie z oceny.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d)  zestawienie pomocy przekazanej sąsiednim państwom członkowskim oraz państwom spoza UE bądź otrzymanej od tych państw;

(d)  zestawienie przygotowanej pomocy (wykorzystanej lub nie) dla sąsiednich państw członkowskich oraz państw spoza UE bądź od nich otrzymanej;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e)  wpływ gospodarczy kryzysu elektroenergetycznego i wpływ podjętych środków na sektor energii elektrycznej, w szczególności niedostarczone ilości energii i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w tym porównanie poziomów dobrowolnego odłączenia odbioru i przymusowego odłączenia odbioru);

(e)  wpływ gospodarczy kryzysu elektroenergetycznego, wpływ podjętych środków na sektor energii elektrycznej, w szczególności niedostarczone ilości energii, ograniczenie dostępnych lub przyznanych międzyobszarowych zdolności przesyłowych i poziom ręcznego odłączenia odbioru (w tym porównanie poziomów dobrowolnego odłączenia odbioru i przymusowego odłączenia odbioru) oraz środki nałożone na zainteresowane strony, jak wytwórcy i dostawcy energii oraz inni zainteresowani uczestnicy rynku;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea)  dokładne uzasadnienie zastosowania środków nierynkowych;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa)  ogólny zarys tego, jak projektować przyszłe sieci, by radzić sobie ze skutkami zidentyfikowanych sytuacji kryzysowych, zawierający opis strukturalnych słabości systemu, zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie (UE)... [on Common Rules for the Internal Market in Electricity, COM(2016)864] oraz ustanawiający okresowe plany rozwoju sieci [text to be aligned with the relevant provisions in the Market Design directive proposal].

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Odpowiednie właściwe organy przedstawiają wyniki oceny Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej.

4.  Odpowiednie właściwe organy przedstawiają wyniki oceny Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej. Wyniki te uwzględnia się w aktualizacjach planów gotowości na wypadek zagrożeń.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Dziennikowi Urzędowemu Unii Europejskiej.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 3 – punkt 3.1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c)  Należy opisać środki mające na celu złagodzenie skutków kryzysów elektroenergetycznych, a mianowicie środki odnoszące się do podaży i popytu, ze wskazaniem w jakich okolicznościach takie środki można wykorzystać, w szczególności przesłanek uruchamiania każdego środka. Jeżeli planuje się zastosowanie środków nierynkowych, musi to być należycie uzasadnione w świetle wymogów określonych w art. 15.

(c)  Należy opisać środki mające na celu złagodzenie skutków kryzysów elektroenergetycznych, a mianowicie środki po stronie popytu, sieci i podaży ze wskazaniem w jakich okolicznościach takie środki można wykorzystać, w szczególności przesłanek uruchamiania każdego środka. Jeżeli planuje się zastosowanie środków nierynkowych, musi to być należycie uzasadnione w świetle wymogów określonych w art. 15.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 3 – punkt 3.1 – litere a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea)  Opisać środki krajowe konieczne do wdrożenia i egzekwowania środków regionalnych uzgodnionych na podstawie art. 12;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 3 – punkt 3.2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  Należy opisać środki wykorzystywane w sytuacjach jednoczesnego kryzysu, w tym określanie klientów priorytetowych i regionalne plany zmniejszania obciążenia, jak również zasady finansowe dotyczące pomocy w celu uniknięcia lub złagodzenia kryzysu elektroenergetycznego. Opisując te ustalenia należy uwzględnić takie elementy jak: określenie przesłanek uruchomienia pomocy, wzór obliczania pomocy lub kwota pomocy oraz strony płacące i strony otrzymujące oraz zasady arbitrażu. Należy określić, kiedy i w jaki sposób uruchamia się regionalne plany zmniejszania obciążenia.

(b)  Należy opisać środki wykorzystywane w jednoczesnych kryzysach, w tym określanie klientów priorytetowych i regionalne plany zmniejszania obciążenia, jak również zasady finansowe dotyczące pomocy w celu uniknięcia lub złagodzenia kryzysu elektroenergetycznego. Opisując te ustalenia należy uwzględnić takie elementy jak: określenie przesłanek uruchomienia pomocy, wzór obliczania pomocy lub kwota pomocy oraz strony płacące i strony otrzymujące oraz zasady arbitrażu. Należy określić, kiedy i w jaki sposób uruchamia się regionalne plany zmniejszania obciążenia.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da)  operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

  • [1]  Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 91.
  • [2]  Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 79.

UZASADNIENIE

Pierwszy z pięciu wymiarów strategii unii energetycznej ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności między państwami członkowskimi, natomiast drugi przewiduje w pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii. Wbrew tym zasadom zagrożenia energetyczne są obecnie eliminowane z zastosowaniem poszczególnych przepisów i rozporządzeń technicznych obowiązujących w państwach członkowskich.

Jako że brak przepisów UE stanowi lukę regulacyjną, kryzys elektroenergetyczny – np. kryzys w styczniu 2017 r., który dotknął Bułgarię, Grecję i Rumunię – szkodzi danym gospodarkom, zagraża bezpieczeństwu publicznemu, szkodzi konsumentom narażonym na wzrost cen oraz ogranicza solidarność i współpracę między sąsiednimi państwami. W celu wypełnienia tej luki regulacyjnej Unia Europejska musi zapewnić ambitne ramy identyfikacji, oceny i monitorowania kryzysu elektroenergetycznego, przygotowania się na taki kryzys, zarządzania nim oraz wymiany informacji na jego temat.

Uwzględniając obecne rynki i systemy energii, które są coraz bardziej powiązane w wymiarze transgranicznym i coraz bardziej zdecentralizowane, sprawozdawca podziela opinię, że wymagany jest wysoki poziom współpracy oraz współpraca między wszystkimi podmiotami, na terytorium państw członkowskich i ponad granicami. Należy wyjaśnić role i obowiązki wszystkich właściwych podmiotów oraz wdrożyć odpowiednie struktury w celu zagwarantowania skutecznej współpracy między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Wspólna metoda i zasady

Kluczowym elementem zapewniania regionalnej gotowości w zarządzaniu kryzysem elektroenergetycznym jest wspólna metoda identyfikowania i oceny sytuacji znacznego niedoboru energii elektrycznej lub braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Przypominając, że państwa członkowskie zachowują możliwość przeprowadzania własnych ocen, sprawozdawca zaleca, by oceny te były przeprowadzane zgodnie ze wspólną, regionalną metodą w celu unikania niespójności, nadmiarowości i luk w prawie. Gotowość na wypadek zagrożeń obecnie koncentruje się głównie na adekwatności dostępnej infrastruktury, natomiast wspólna metoda identyfikowania i oceny kryzysu umożliwiłaby w sposób perspektywiczny uwzględnienie operacyjnej kwestii zapobiegania kryzysom i przygotowania na nie, zarządzania kryzysami i oceny ex post.

Solidarność, wzajemna pomoc i przepisy dotyczące rynku

Komisja proponuje, by w przypadku kryzysu elektroenergetycznego państwa członkowskie oferowały sobie nawzajem pomoc pozwalającą mu zapobiec lub złagodzić jego skutki. Sprawozdawca zdecydowanie podziela tę opinię, sugerując, że oceny wykonalności świadczenia pomocy na sąsiedniemu państwu członkowskiemu powinny ograniczać się do aspektów technicznych oraz że mechanizmy kompensacji należy w razie możliwości definiować ex ante lub na wczesnych etapach kryzysu, aby uniknąć braku porozumienia ex post.

Jednocześnie sprawozdawca uważa, że rozporządzenie powinno wyraźnie stwierdzać, że plany gotowości na wypadek zagrożeń nie przewidują zakłóceń ani optymalizacji rynku. W tym względzie zasady nierynkowe uznaje się za możliwe do przyjęcia jedynie wówczas, gdy środki rynkowe mogłyby spowodować dalsze pogłębienie kryzysu elektroenergetycznego.

Poufność

Podczas gdy wniosek Komisji zapewnia przejrzystość i wymianę informacji, istnieje potrzeba unikania publicznego ujawniania informacji szczególnie chronionych na temat funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz planów gotowości na wypadek zagrożeń. Jako że zagrożenie celowymi atakami w sektorze energetycznym i w innych sektorach jest realne, niniejsze rozporządzenie musi faktycznie zapewniać zachowanie poufności informacji szczególnie chronionych podczas określania ryzyka, przygotowywania i przeglądu projektów planów oraz dzielenia się nimi za pośrednictwem Grupy Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej.

Zarządzanie i uczestnictwo

Gdy właściwe organy nie mogą osiągnąć porozumienia, projekt rozporządzenia sugeruje, by Komisja miała możliwość zwrócenia się do Agencji o pomoc w osiągnięciu porozumienia w konsultacji z ENTSO-E. Tak jak w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, sprawozdawca sugeruje, by w takich przypadkach Komisja była upoważniona do zaproponowania mechanizmu współpracy umożliwiającej zawarcie regionalnego porozumienia. Mechanizmy współpracy nie mogą narzucać państwom członkowskim rozwiązań wbrew ich woli.

Sprawozdawca uważa, że w związku z tym, iż operatorzy systemów przesyłowych i operatorzy systemów dystrybucyjnych ponoszą ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie systemu, właściwe organy powinny wyraźnie angażować ich w proces identyfikacji, przygotowania, zarządzania, monitorowania i oceny ex post. Jednocześnie sprawozdawca sugeruje, by ACER, w przypadku zmiany metody zaproponowanej lub zaktualizowanej przez ENTSO-E, przed przyjęciem zmienionej wersji konsultowała się z ENTSO-E.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz sporządzono na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy komisji opiniodawczej. Przy sporządzaniu [projektu opinii / opinii, do czasu przyjęcia jej w komisji,] sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Sprawozdawca i jego biuro otrzymali bezpośrednie informacje od następujących podmiotów i osób:

ACER – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

CEPS – Centrum Studiów nad Polityką Europejską

CEZ - České Energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

EDSO for Smart Grids

ENEL

ENTSO-E

Eurelectric

Komisja Europejska

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Sprawozdawca i jego biuro skonsultowali się także z następującymi podmiotami i osobami:

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

Stowarzyszenie Dostawców Energii Cieplnej

Austriacka Federalna Izba Pracy

CEDEC

CEEP - Central European Energy Partners

Centrica

CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants

CIA - The Chemical Industries Association

Confindustria

CRE – Rumuńskie Centrum Energii

Czeska Izba Handlowa

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

Europejski Instytut Uniwersytecki – Florencka Szkoła Regulacji

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Rząd Królestwa Niderlandów

Rząd Republiki Czeskiej

Rząd Republiki Francuskiej

Rząd Królestwa Norwegii

Rząd Królestwa Szwecji

Rząd Republiki Łotewskiej

Rząd Republiki Słowackiej

Rząd Zjednoczonego Królestwa

MAE – Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Stałe Przedstawicielstwo Estonii przy UE

Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy UE

Polski Komitet Energii Elektrycznej

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe - The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry.

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej

Odsyłacze

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data przyjęcia

21.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

3

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller

Data złożenia

26.2.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności