RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

26.2.2018 - (COM(2016)0862 – C8‑0493/2016 – 2016/0377(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Flavio Zanonato


Procedură : 2016/0377(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0039/2018
Texte depuse :
A8-0039/2018
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

(COM(2016)0862 – C8‑0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0862),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0493/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017[1],

  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0039/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Sectorul energiei electrice din Uniune este supus unei transformări profunde, caracterizată prin mai multe piețe decentralizate, cu mai mulți jucători, sisteme mai bine interconectate și o proporție mai mare de energie electrică regenerabilă. Pentru a răspunde acestei situații, Directiva xxx/ Regulamentul xxx [Trimitere la Directiva privind energia electrică și la Regulamentul privind energia electrică propuse] urmăresc modernizarea cadrului juridic care reglementează piața internă a energiei electrice a Uniunii, astfel încât să asigure funcționarea în mod optim a piețelor și a rețelelor, în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor.

(1)  Sectorul energiei electrice din Uniune este supus unei transformări profunde, caracterizată prin mai multe piețe decentralizate, cu mai mulți jucători, o proporție mai mare de energie electrică regenerabilă și sisteme mai bine interconectate care, însă, sunt în continuare insuficiente. Pentru a răspunde acestei situații, Directiva xxx/ Regulamentul xxx [Trimitere la Directiva privind energia electrică și la Regulamentul privind energia electrică propuse] urmăresc modernizarea cadrului juridic care reglementează piața internă a energiei electrice a Uniunii, astfel încât să asigure funcționarea în mod optim a piețelor și a rețelelor, în beneficiul întreprinderilor și al cetățenilor Uniunii. Prezentul regulament are scopul de a contribui la punerea în aplicare a obiectivelor uniunii energetice, care se bazează pe solidaritate, un principiu consacrat la articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Piețele și sistemele care au o funcționare corespunzătoare sunt cea mai bună garanție a securității aprovizionării. Cu toate acestea, chiar și atunci când piețele și sistemele funcționează bine, riscul unei crize de energie electrică (ca rezultat al unor condiții meteorologice extreme, al unor atacuri rău intenționate sau al unui deficit de combustibil) nu poate fi exclus niciodată. Consecințele situațiilor de criză se extind de multe ori în afara frontierelor naționale. Inclusiv în cazurile în care incidentele debutează la nivel local, efectele acestora se pot extinde rapid dincolo de frontiere. Unele condiții extreme, cum ar fi un val de frig, un val de căldură sau un atac cibernetic, pot afecta regiuni întregi în același timp.

(2)  Securitatea aprovizionării în Uniune este garantată cel mai bine prin piețe și sisteme care au o funcționare corespunzătoare, cu interconexiuni de energie electrică dezvoltate și moderne din punct de vedere tehnologic, care asigură un flux liber de energie la nivel transfrontalier, măsuri de eficiență energetică și dezvoltarea în continuare a surselor regenerabile de energie. Cu toate acestea, chiar și atunci când piețele și sistemele funcționează bine și sunt interconectate, riscul unei crize de energie electrică (în special ca rezultat al unor condiții meteorologice extreme, al unor atacuri rău intenționate sau al unui deficit de combustibil) nu poate fi exclus niciodată. Consecințele situațiilor de criză se extind de multe ori în afara frontierelor naționale. Chiar și incidentele care încep la nivel local pot avea rapid efecte dincolo de frontiere. Unele condiții extreme, cum ar fi un val de frig, un val de căldură sau un atac cibernetic, pot afecta regiuni întregi în același timp.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În contextul unor piețe și sisteme de energie electrică interconectate, prevenirea și gestionarea crizelor nu pot fi considerate o responsabilitate pur națională. Este nevoie de un cadru comun de norme și de proceduri coordonate pentru ca statele membre și alți actori să coopereze eficace la nivel transfrontalier, în spiritul transparenței și al solidarității.

(3)  În contextul unor piețe și sisteme de energie electrică interconectate, prevenirea și gestionarea crizelor nu pot fi considerate o responsabilitate pur națională, iar potențialul unor măsuri mai eficiente și mai puțin costisitoare prin cooperare regională ar trebui exploatat mai bine. Este nevoie de un cadru comun de norme și de proceduri mai bine coordonate pentru ca statele membre și alți actori să coopereze eficace la nivel transfrontalier și să crească transparența, încrederea și solidaritatea între statele membre.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Linia directoare privind operarea sistemului24 și codul de rețea privind starea de urgență și restaurarea25 constituie un cadru detaliat de reglementare a modului în care operatorii de transport și de sistem și alți actori relevanți ar trebui să acționeze și să coopereze pentru a asigura securitatea sistemului. Aceste norme tehnice ar trebui să asigure faptul că cea mai mare parte din incidentele legate de energia electrică sunt tratate în mod eficace la nivel operațional. Prezentul regulament se axează pe situațiile de criză de energie electrică susceptibile să aibă o amploare și un impact mai mari. Regulamentul prevede ce anume ar trebui să facă statele membre pentru a preveni astfel de situații și ce măsuri pot lua acestea în cazul în care normele de funcționare a sistemului nu mai sunt suficiente. Cu toate acestea, chiar și în situații de criză, normele de funcționare a sistemului ar trebui să fie pe deplin respectate.

(5)  Linia directoare privind operarea sistemului24 și codul de rețea privind starea de urgență și restaurarea25 constituie un cadru detaliat de reglementare a modului în care operatorii de transport și de sistem și alți actori relevanți ar trebui să acționeze și să coopereze pentru a asigura securitatea sistemului. Aceste norme tehnice ar trebui să asigure faptul că incidentele legate de energia electrică sunt tratate în mod eficace la nivel operațional. Prezentul regulament se axează pe situațiile de criză de energie electrică susceptibile să aibă o amploare și un impact mai mari. Regulamentul prevede ce anume ar trebui să facă statele membre pentru a preveni astfel de situații și ce măsuri pot lua acestea în cazul în care normele de funcționare a sistemului nu mai sunt suficiente. Cu toate acestea, chiar și în situații de criză, normele de funcționare a sistemului ar trebui să fie în continuare pe deplin respectate și ar trebui să se asigure coerența dintre dispozițiile prevăzute în prezentul regulament și codul de rețea privind starea de urgență și restaurarea.

_________________

_________________

24 Regulamentul (UE) .../ ... al Comisiei din XXX de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, JO [...].

24 Regulamentul (UE) .../ ... al Comisiei din XXX de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, JO [...].

25 Regulamentul (UE) .../ ... al Comisiei din XXX de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului de energie electrică, JO [...].

25 Regulamentul (UE) .../ ... al Comisiei din XXX de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului de energie electrică, JO [...].

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Prezentul regulament stabilește un cadru comun de norme cu privire la modul de prevenire, de pregătire și de gestionare a situațiilor de criză de energie electrică, aducând o mai mare transparență în faza de pregătire și în timpul unei crize de energie electrică și asigurând faptul că, în cazul unei crize, energia electrică este furnizată consumatorilor care au cea mai mare nevoie. Regulamentul impune statelor membre să coopereze la nivel regional, într-un spirit de solidaritate. De asemenea, acesta prevede un cadru pentru o monitorizare eficace a securității aprovizionării în Europa, prin intermediul Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice. Această cooperare ar trebui să aibă ca rezultat o mai bună pregătire pentru riscuri, cu costuri mai reduse. De asemenea, aceasta ar trebui să consolideze piața internă de energie electrică prin sporirea încrederii între statele membre și excluderea intervențiilor necorespunzătoare ale statelor în situațiile de criză, evitând în special reducerea nejustificată a fluxurilor transfrontaliere.

(6)  Prezentul regulament stabilește un cadru comun de norme cu privire la modul de prevenire, de pregătire și de gestionare a situațiilor de criză de energie electrică, aducând o mai mare transparență în faza de pregătire și în timpul unei crize de energie electrică și asigurând faptul că, până și în cazul unei crize, măsurile sunt luate într-un mod coordonat și eficace și energia electrică este furnizată consumatorilor care au cea mai mare nevoie. Regulamentul impune statelor membre să coopereze la nivel regional, într-un spirit de solidaritate. De asemenea, acesta prevede un cadru pentru monitorizarea eficace a securității aprovizionării în Europa, prin intermediul Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice. Această cooperare ar trebui să aibă ca rezultat o mai bună pregătire pentru riscuri cu costuri mai reduse, optimizarea resurselor și un impact mai redus asupra cetățenilor și a societăților. De asemenea, aceasta ar trebui să consolideze piața internă de energie electrică prin sporirea încrederii între statele membre și excluderea intervențiilor necorespunzătoare ale statelor în situațiile de criză, în special evitând aplicarea inutilă a unor măsuri care nu se bazează pe piață și reducerea nejustificată a fluxurilor transfrontaliere și a capacităților de transport interzonale, reducând astfel riscul de efecte de propagare negative asupra statelor membre învecinate.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Pentru a facilita prevenirea, schimbul de informații și evaluarea ex post a crizelor de energie electrică, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă ca punct de contact. Aceasta poate fi o entitate existentă sau una nouă.

(10)  Securitatea aprovizionării reprezintă responsabilitatea comună a mai multor actori, fiecare dintre aceștia având un rol clar definit în gestionarea sistemelor de energie electrică. Operatorii sistemelor de distribuție și operatorii sistemelor de transport joacă un rol esențial în asigurarea unui sistem de energie electrică sigur, fiabil și eficient, în conformitate cu articolele 31 și 40 din Directiva (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului [Directiva privind energia electrică propusă, COD 2016/380]. Autoritățile de reglementare și alte autorități naționale relevante joacă, de asemenea, un rol important în asigurarea și monitorizarea securității aprovizionării cu energie, ca parte din sarcinile care le-au fost atribuite în temeiul articolului 59 din Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia electrică propusă]. Pentru a asigura participarea transparentă și incluzivă a tuturor actorilor implicați, pregătirea eficientă și punerea în aplicare corespunzătoare a planurilor de pregătire pentru riscuri și a acordurilor regionale, dar și pentru a facilita prevenirea, schimbul de informații și evaluarea ex post a crizelor de energie electrică, statele membre ar trebui să desemneze o singură autoritate națională guvernamentală sau de reglementare competentă ca punct de contact. Aceasta poate fi o entitate existentă sau una nouă.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  O abordare comună a prevenirii și gestionării crizelor necesită o definiție comună a crizei de energie electrică. Pentru a depăși actualele abordări divergente la nivelul Uniunii, prezentul regulament ar trebui să definească, în termeni generali, criza de energie electrică ca fiind o situație în care un deficit semnificativ de energie electrică sau imposibilitatea de a furniza energia electrică este prezentă sau iminentă. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a identifica scenarii concrete de criză de energie electrică la nivel regional și național și, ulterior, să identifice măsuri concrete prin care să abordeze astfel de situații în planurile lor de pregătire pentru riscuri. Această abordare ar trebui să garanteze că toate situațiile de criză posibile sunt avute în vedere, ținând seama de particularitățile regionale și naționale, cum ar fi topografia rețelei, mixul energetic, volumul producției și al consumului și dispersia populației.

Justificare

În prezent, nu există o opinie unanimă la nivelul întregii Europe cu privire la ceea ce înseamnă și implică o situație de criză. Prin urmare, și în scopul de a permite statelor membre să definească/să cuantifice în planurile lor naționale de pregătire pentru riscuri ce înseamnă, în mod concret un „deficit semnificativ de energie electrică” sau „imposibilitatea de a furniza energie electrică”, definiția „situației de criză” trebuie să fie largă pentru a acoperi toate situațiile de criză posibile la nivelul Europei.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  O abordare comună în materie de prevenire și gestionare a crizelor impune, în primul rând, ca statele membre să utilizeze aceleași metode și definiții pentru identificarea riscurilor legate de securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum șifie în măsură să compare în mod eficace nivelul de performanță propriu în acest domeniu cu cel al statelor învecinate. Regulamentul identifică doi indicatori pentru monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică în Uniune: „previziunea de energie nefurnizată” (EENS), exprimată în GWh/an și „previziunea de neasigurare a sarcinii” (LOLE), exprimată în ore/an. Acești indicatori fac parte din evaluarea adecvării resurselor europene efectuată de Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E), în temeiul [articolului 19 din Regulamentul privind energia electrică propus]. Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice efectuează monitorizarea regulată a securității aprovizionării pe baza rezultatelor acestor indicatori. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”) ar trebui, de asemenea, să utilizeze acești indicatori atunci când raportează cu privire la performanța statelor membre în domeniul securității aprovizionării în cadrul rapoartelor anuale de monitorizare a pieței de energie electrică, în temeiul [articolului 16 din Regulamentul ACER propus].

(11)  Este nevoie ca statele membre să utilizeze metode și definiții comune pentru identificarea riscurilor legate de securitatea aprovizionării cu energie electrică, carele permită să compare în mod eficace nivelul de performanță propriu în acest domeniu cu cel al statelor învecinate. Regulamentul identifică doi indicatori pentru monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică în Uniune: „previziunea de energie nefurnizată” (EENS), exprimată în GWh/an și „previziunea de neasigurare a sarcinii” (LOLE), exprimată în ore/an. Acești indicatori fac parte din evaluarea adecvării resurselor europene efectuată de Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E), în temeiul [articolului 19 din Regulamentul privind energia electrică propus]. Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice efectuează monitorizarea regulată a securității aprovizionării pe baza rezultatelor acestor indicatori. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”) ar trebui, de asemenea, să utilizeze acești indicatori atunci când raportează cu privire la performanța statelor membre în domeniul securității aprovizionării în cadrul rapoartelor anuale de monitorizare a pieței de energie electrică, în temeiul [articolului 16 din Regulamentul ACER propus].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a asigura coerența evaluărilor riscurilor, care contribuie la instaurarea unui climat de încredere între statele membre într-o situație de criză, este necesară o abordare comună a identificării scenariilor de risc. Prin urmare, ENTSO-E ar trebui să elaboreze o metodologie comună de identificare a riscurilor în cooperare cu agenția, ENTSO-E propunând metodologia, iar agenția aprobând-o.

(12)  Pentru a asigura coerența evaluărilor riscurilor și pentru a instaura un climat de încredere între statele membre într-o situație de criză, este necesară o abordare comună a identificării scenariilor de risc. Prin urmare, după consultarea părților interesate relevante, inclusiv a producătorilor de energie convențională, dar și a producătorilor de energie din surse regenerabile, ENTSO-E ar trebui să elaboreze și să actualizeze cu regularitate o metodologie comună de identificare a riscurilor în cooperare cu agenția, ENTSO-E propunând metodologia și actualizările sale, iar agenția aprobând-o.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pe baza acestei metodologii comune, ENTSO-E ar trebui să elaboreze și să actualizeze în mod regulat scenarii de criză regionale și să identifice cele mai relevante riscuri pentru fiecare regiune, cum ar fi condiții meteorologice extreme, dezastre naturale, deficite de combustibil sau atacuri rău intenționate. Atunci când se ia în considerare scenariul de criză al unui deficit de combustibil gazos, riscul întreruperii aprovizionării cu gaze ar trebui să fie evaluat pe baza scenariilor de întrerupere a aprovizionării și de perturbare a infrastructurilor de gaze elaborate de către Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale în temeiul articolului 6 alineatul (6) din Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale [Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale propus]. Statele membre ar trebui să stabilească și să actualizeze scenariile lor naționale de criză pe această bază, în principiu, la fiecare trei ani. Scenariile ar trebui să ofere baza pentru planurile de pregătire pentru riscuri. Atunci când identifică riscurile la nivel național, statele membre ar trebui să descrie, de asemenea, posibilele riscuri pe care le percep în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra infrastructurii relevante pentru securitatea aprovizionării și eventualele măsuri luate, atunci când este cazul, pentru a face față acestor riscuri (cum ar fi legi generale sau specifice sectorului referitoare la verificarea prealabilă a investițiilor, drepturi speciale pentru anumiți acționari etc.), indicând motivele pentru care, în opinia lor, astfel de măsuri sunt justificate.

(13)  Pe baza acestei metodologii comune, ENTSO-E ar trebui să elaboreze și să actualizeze în mod regulat scenarii de criză regionale și să identifice cele mai relevante riscuri pentru fiecare regiune, cum ar fi condiții meteorologice extreme, dezastre naturale, deficite de combustibil sau atacuri rău intenționate. Atunci când se ia în considerare scenariul de criză al unui deficit de combustibil gazos, riscul întreruperii aprovizionării cu gaze ar trebui să fie evaluat pe baza scenariilor de întrerupere a aprovizionării și de perturbare a infrastructurilor de gaze elaborate de către Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale în temeiul articolului 6 alineatul (6) din Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale [Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale propus]. Pentru a consolida abordarea regională a evaluării riscurilor, ENTSO-E ar trebui să fie în măsură să delege sarcinile referitoare la identificarea scenariilor de criză regională către centrele de coordonare regionale. Statele membre ar trebui, pe baza respectivelor scenarii de criză regională, să stabilească și să actualizeze scenariile lor naționale de criză, în principiu, la fiecare trei ani. Scenariile ar trebui să ofere apoi baza pentru planurile de pregătire pentru riscuri. Atunci când identifică riscurile la nivel național, statele membre ar trebui să descrie, de asemenea, posibilele riscuri pe care le percep în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra infrastructurii relevante pentru securitatea aprovizionării și orice măsură luată pentru a face față acestor riscuri (cum ar fi legi generale sau specifice sectorului referitoare la verificarea prealabilă a investițiilor, drepturi speciale pentru anumiți acționari etc.), indicând motivele pentru care, în opinia lor, astfel de măsuri sunt considerate necesare și proporționale.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Astfel cum se menționează în [Regulamentul privind energia electrică propus], centrele operaționale regionale ar trebui să evalueze în mod regulat riscurile relevante, întrucât sunt responsabile cu gestionarea operațională a acestor situații. Pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile în mod eficace și să acționeze în strânsă cooperare cu autoritățile naționale relevante în vederea prevenirii și a atenuării incidentelor la scară mai mare, cooperarea regională impusă prin prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe structurile de cooperare regională utilizate la nivel tehnic, și anume grupurile statelor membre care împart același centru operațional regional.

(15)  Astfel cum se menționează în [Regulamentul privind energia electrică propus], centrele de coordonare regionale ar trebui să evalueze în mod regulat riscurile relevante, întrucât sunt responsabile cu gestionarea operațională a acestor situații. Pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile în mod eficace și să acționeze în strânsă cooperare cu autoritățile naționale relevante în vederea prevenirii și a atenuării incidentelor la scară mai mare, cooperarea regională impusă prin prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe structurile de cooperare regională utilizate la nivel tehnic, și anume grupurile statelor membre care împart același centru de coordonare regional.

Justificare

Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa impune modificări corespunzătoare în întregul text.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  [Regulamentul privind energia electrică propus] prevede utilizarea unei metodologii comune pentru evaluarea adecvării resurselor europene pe termen mediu și lung (de la un an la 10 ani), în vederea asigurării faptului că deciziile statelor membre cu privire la eventualele necesități în materie de investiții sunt luate în mod transparent și de comun acord. Această evaluare are un obiectiv diferit față de evaluările adecvării pe termen scurt, care sunt utilizate pentru a detecta posibile probleme de adecvare în intervale scurte de timp, și anume perspectivele sezoniere (pentru următoarele șase luni) și evaluări ale adecvării și evaluări ale adecvării pentru săptămâna următoare și intrazilnice. În ceea ce privește evaluările pe termen scurt, este necesară o abordare comună a modului în care sunt detectate posibilele probleme de adecvare. ENTSO-E urmează să emită perspective pentru perioada de iarnă și de vară pentru a alerta statele membre și operatorii de transport și de sistem cu privire la riscurile legate de securitatea aprovizionării care pot apărea în următoarele șase luni. Pentru a îmbunătăți aceste perspective, ele ar trebui să se bazeze pe o metodologie probabilistică comună propusă de ENTSO-E și aprobată de agenție. Pentru a consolida abordarea regională a evaluării riscurilor, ENTSO-E ar trebui să fie în măsură să delege sarcini referitoare la perspectivele sezoniere către centrele operaționale regionale.

(16)  [Regulamentul privind energia electrică propus] prevede utilizarea unei metodologii comune pentru evaluarea adecvării resurselor europene pe termen mediu și lung (de la un an la 10 ani), în vederea asigurării faptului că deciziile statelor membre cu privire la eventualele necesități în materie de investiții sunt luate în mod transparent și de comun acord. Această evaluare are un obiectiv diferit față de evaluările adecvării pe termen scurt, care sunt utilizate pentru a detecta posibile probleme de adecvare în intervale scurte de timp, și anume perspectivele sezoniere (pentru următoarele șase luni) și evaluări ale adecvării pentru săptămâna următoare și intrazilnice. În ceea ce privește evaluările pe termen scurt, este necesară o abordare comună a modului în care sunt detectate posibilele probleme de adecvare. ENTSO-E urmează să emită perspective pentru perioada de iarnă și de vară pentru a alerta statele membre și operatorii de sisteme de transport cu privire la riscurile legate de securitatea aprovizionării care pot apărea în următoarele șase luni. Pentru a îmbunătăți aceste perspective, ele ar trebui să se bazeze pe o metodologie probabilistică comună propusă de ENTSO-E, după consultarea părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor de mediu și a mediului academic, și aprobată de agenție și actualizată cu regularitate. Pentru a consolida abordarea regională a evaluării riscurilor, ENTSO-E ar trebui să fie în măsură să delege sarcini referitoare la perspectivele sezoniere către centrele operaționale regionale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura o abordare comună a prevenirii și gestionării crizelor, autoritatea competentă a fiecărui stat membru ar trebui să elaboreze un plan de pregătire pentru riscuri, în urma consultării cu părțile interesate. Planurile ar trebui să descrie măsuri eficace, proporționale și nediscriminatorii care abordează toate scenariile de criză identificate. Planurile ar trebui să asigure transparență, în special în ceea ce privește condițiile în care pot fi luate măsuri care nu se bazează pe piață pentru atenuarea situațiilor de criză. Toate măsurile luate în considerare care nu se bazează pe piață ar trebui să fie conforme cu normele prevăzute în prezentul regulament.

(18)  Pentru a asigura o abordare comună a prevenirii și gestionării crizelor, autoritatea competentă a fiecărui stat membru ar trebui, pe baza scenariilor de criză de energie electrică la nivel național și regional identificate, să elaboreze un plan de pregătire pentru riscuri, în urma consultării cu părțile interesate relevante. Planurile ar trebui să descrie măsuri eficace, proporționale și nediscriminatorii care abordează toate scenariile de criză identificate. Planurile ar trebui să asigure transparență, în special în ceea ce privește condițiile în care măsurile care nu se bazează pe piață sunt considerate necesare pentru atenuarea situațiilor de criză. Toate măsurile luate în considerare care nu se bazează pe piață ar trebui să fie conforme cu normele prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Planurile ar trebui să fie actualizate în mod regulat. Pentru a garanta că planurile sunt întotdeauna actualizate și eficace, autoritățile competente din fiecare regiune ar trebui să organizeze simulări anuale în cooperare cu centrele operaționale regionale pentru a testa caracterul lor adecvat.

(20)  Planurile ar trebui să fie actualizate în mod regulat și făcute publice, asigurând totodată confidențialitatea informațiilor sensibile. Pentru a garanta că planurile sunt întotdeauna actualizate și eficace, autoritățile competente din fiecare regiune ar trebui să organizeze simulări anuale în cooperare cu centrele operaționale regionale pentru a testa caracterul lor adecvat.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În anul 2012, Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice a fost creat ca un forum pentru schimbul de informații și pentru promovarea cooperării între statele membre, în special în domeniul securității aprovizionării.29 Prin prezentul regulament, rolul acestuia este consolidat. Grupul ar trebui să îndeplinească sarcini specifice, în special în legătură cu elaborarea planurilor de pregătire pentru riscuri, și va avea un rol important în monitorizarea performanței statelor membre în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică, dezvoltând cele mai bune practici pe această bază.

(28)  În anul 2012, Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice a fost creat ca un forum pentru schimbul de informații și pentru promovarea cooperării între statele membre, în special în domeniul securității aprovizionării.29 Prin prezentul regulament, rolul acestuia este consolidat. Grupul ar trebui să îndeplinească sarcini specifice, în special în legătură cu elaborarea planurilor de pregătire pentru riscuri, și va avea un rol important în monitorizarea performanței statelor membre în domeniul securității aprovizionării cu energie electrică, dezvoltând cele mai bune practici pe această bază. Comisia ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a asigura faptul că componența Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice este revizuită pentru a include părți interesate noi, cum ar fi industria, OSD UE și organizațiile de consumatori.

_________________

_________________

29 Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2012 de înființare a Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice (2012/C 353/02), JO C 353, 17.11.2012, p. 2.

29 Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2012 de înființare a Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice (2012/C 353/02), JO C 353, 17.11.2012, p. 2.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  O criză de energie electrică s-ar putea extinde dincolo de frontierele Uniunii, afectând și țările Comunității Energiei. Pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre și părțile contractante, Uniunea ar trebui să coopereze îndeaproape cu părțile contractante la Comunitatea Energiei pentru prevenirea, pregătirea și gestionarea unei crize de energie electrică.

(29)  O criză de energie electrică s-ar putea extinde dincolo de frontierele Uniunii, afectând și țările Comunității Energiei. În calitatea sa de parte la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, Uniunea ar trebui să promoveze amendamente la respectivul tratat în scopul creării unei piețe integrate și a unui spațiu unic de reglementare, prin asigurarea unui cadru de reglementare corespunzător și stabil. Pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre și părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, Uniunea ar trebui să coopereze îndeaproape cu părțile contractante la Comunitatea Energiei pentru prevenirea, pregătirea și gestionarea unei crize de energie electrică.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme pentru cooperarea între statele membre în vederea prevenirii, a pregătirii și a gestionării crizelor de energie electrică în spiritul solidarității și al transparenței și luând în considerare pe deplin cerințele unei piețe interne competitive a energiei electrice.

Prezentul regulament prevede norme pentru cooperarea între statele membre în vederea prevenirii, a pregătirii și a gestionării crizelor de energie electrică în spiritul solidarității și al transparenței și luând în considerare pe deplin cerințele unei piețe interne competitive a energiei electrice și în conformitate cu obiectivele energetice și climatice ale Uniunii.

Justificare

Contextul mai larg ar trebui să includă trimiteri la obiectivele strategice ale Uniunii în acest domeniu.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „criză de energie electrică” înseamnă o situație de deficit semnificativ de energie electrică sau imposibilitatea de a furniza energie electrică consumatorilor finali, fie existentă, fie iminentă;

(b)  „criză de energie electrică” înseamnă o situație de deficit semnificativ de energie electrică sau imposibilitatea de a furniza energie electrică consumatorilor finali, fie existentă, fie iminentă, pe baza parametrilor definiți în scenariile de criză naționale și regionale;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate guvernamentală națională sau o autoritate de reglementare desemnată de un stat membru pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament;

Justificare

Ar trebui adăugată o definiție a „autorității competente”, în conformitate cu definiția utilizată în Regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „măsură care nu se bazează pe piață” înseamnă orice măsură legată de ofertă sau de cerere care se abate de la normele de piață sau de la acordurile comerciale, în vederea atenuării unei crize de energie electrică;

(e)  „măsură care nu se bazează pe piață” înseamnă orice măsură legată de ofertă, de rețea sau de cerere care se abate de la normele de piață sau de la acordurile comerciale, în vederea atenuării unei crize de energie electrică;

Justificare

Este important să se includă în această definiție măsurile legate de rețea, pentru a se menționa în mod clar faptul că, de exemplu, reducerea capacităților de interconexiune disponibile sau a capacităților interzonale deja alocate este o măsură care nu se bazează pe piață și trebuie evitată.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „macroregiune” înseamnă un grup de state membre implicate într-un parteneriat macroregional structurat, în conformitate cu articolul 2 alineatul (18) litera (a) din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice propus].

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre notifică fără întârziere Comisiei denumirea și detaliile de contact ale autorității competente odată ce aceasta a fost desemnată.

2.  Fiecare stat membru notifică fără întârziere Comisiei și face publice denumirea și detaliile de contact ale autorității sale competente și orice modificare adusă acestora.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură faptul că toate riscurile referitoare la securitatea aprovizionării cu energie electrică sunt evaluate în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament și la articolul 18 din Regulamentul privind energia electrică [Regulamentul privind energia electrică propus]. În acest scop, ele cooperează cu ENTSO-E și cu centrele operaționale regionale.

Statele membre asigură faptul că toate riscurile referitoare la securitatea aprovizionării cu energie electrică sunt evaluate în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament și cu evaluarea adecvării resurselor europene descrisă în capitolul IV din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul privind energia electrică propus]. Securitatea aprovizionării cu energie electrică implică cooperarea eficace între cele mai relevante părți interesate, statele membre, în principal prin intermediul autorităților lor competente, centrele de coordonare regionale și Comisie cu celelalte instituții și organe ale Uniunii, în concordanță cu domeniile lor de activitate și de competență aferente. În acest scop, ele cooperează cu ENTSO-E și cu centrele operaționale regionale, operatorii de sisteme de transport, autoritățile naționale de reglementare și alte părți interesate relevante.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendament de compromis

1.  Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ENTSO-E prezintă agenției o propunere de metodologie pentru identificarea celor mai relevante scenarii de criză de energie electrică într-un context regional.

1.  Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: patru luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ENTSO-E prezintă agenției o propunere de metodologie pentru identificarea celor mai relevante scenarii de criză de energie electrică într-un context regional.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înainte de prezentarea metodologiei propuse, ENTSO-E efectuează un exercițiu de consultare care implică cel puțin industria și organizațiile de consumatori, operatorii sistemului de distribuție, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități naționale. ENTSO-E ia în considerare în mod corespunzător rezultatele consultării.

4.  Înainte de prezentarea metodologiei propuse, ENTSO-E efectuează un exercițiu de consultare care implică cel puțin centrele de coordonare regionale, industria și organizațiile de consumatori, producătorii, operatorii de sisteme de transport, operatorii de sisteme de distribuție, autoritățile competente, autoritățile naționale de reglementare, alte autorități naționale și alte părți interesate relevante. ENTSO-E ia în considerare în mod corespunzător rezultatul consultării.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  ENTSO-E actualizează și îmbunătățește metodologia în mod regulat în conformitate cu alineatele (1)-(5). Agenția sau Comisia poate solicita astfel de actualizări sau îmbunătățiri, cu o justificare corespunzătoare. În termen de șase luni de la solicitare, ENTSO-E prezintă agenției un proiect al modificărilor propuse. În termen de două luni de la primirea proiectului, agenția modifică sau aprobă modificările și le publică pe site-ul său.

6.  ENTSO-E actualizează și îmbunătățește metodologia în mod regulat în conformitate cu alineatele (1)-(5). Agenția sau Comisia poate solicita astfel de actualizări sau îmbunătățiri, cu o justificare corespunzătoare. În termen de două luni de la solicitare, ENTSO-E prezintă agenției un proiect al modificărilor propuse. În termen de două luni de la primirea proiectului, agenția aprobă sau modifică modificările și le publică pe site-ul său.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: zece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și pe baza metodologiei adoptate în temeiul articolului 5, ENTSO-E identifică cele mai relevante scenarii de criză de energie electrică pentru fiecare regiune. Aceasta poate delega sarcini legate de identificarea scenariilor de criză regională către centrele operaționale regionale.

1.  Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: zece luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și pe baza metodologiei adoptate în temeiul articolului 5, ENTSO-E identifică, în strânsă cooperare cu Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice, cele mai relevante scenarii de criză de energie electrică pentru fiecare regiune. Aceasta poate delega sarcini legate de identificarea scenariilor de criză regională către centrele de coordonare regionale. Centrele de coordonare regionale consultă Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice în acest scop. Atunci când identifică scenariile de risc legate de atacurile rău intenționate, ENTSO-E și centrele de coordonare regionale se asigură că se păstrează confidențialitatea informațiilor sensibile.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: zece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre identifică cele mai relevante scenarii de criză de energie electrică la nivel național.

1.  Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre identifică cele mai relevante scenarii de criză de energie electrică la nivel național, cu implicarea cel puțin a operatorilor de sisteme de distribuție, a operatorilor de sisteme de transport și a producătorilor, asigurând totodată confidențialitatea informațiilor sensibile.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Orientări pentru prevenirea și gestionarea crizelor

 

1.   Având în vedere evaluarea adecvării la nivel european, precum și alte reglementări relevante, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei elaborează orientări la nivelul Uniunii pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de criză, identificând atât măsurile care se bazează pe piață, cât și măsurile care nu se bazează pe piață, dar și normele de funcționare a sistemului. La elaborarea orientărilor, agenția acordă prioritate, pe cât posibil, măsurilor care au cel mai redus impact asupra mediului.

 

2.   Aceste orientări includ și principiile sistemelor de compensare și principiile de identificare a clienților protejați.

 

3.   Agenția revizuiește și, dacă este necesar, actualizează aceste soluții la fiecare trei ani, cu excepția cazului în care împrejurările justifică revizuiri mai frecvente.

Justificare

Soluțiile comune privind modalitățile de gestionare a crizelor ar trebui să fie utile la elaborarea planurilor naționale. Acestea ar asigura coerența între planuri și ar facilita acordurile dintre statele membre care negociază partea regională a planurilor lor. Este necesară armonizarea la nivelul UE a definiției clienților protejați pentru a asigura protecția celor mai vulnerabile și mai importante elemente ale societății, precum și pentru a facilita măsurile de solidaritate transfrontalieră, astfel cum se prevede la articolul 14 din prezentul regulament.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metodologia pentru evaluările adecvării pe termen scurt

Metodologia pentru evaluările adecvării pe termen scurt și sezoniere

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], ENTSO-E prezintă agenției o propunere de metodologie pentru evaluarea adecvării pe termen scurt, și anume adecvarea sezonieră, precum și adecvarea pentru săptămâna următoare și intrazilnică, aceasta cuprinzând cel puțin următoarele elemente:

Până la [data exactă urmează a fi introdusă de către OPOCE: patru luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ENTSO-E prezintă agenției o propunere de metodologie pentru evaluarea adecvării pe termen scurt și sezoniere, aceasta cuprinzând cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  incertitudinea unor factori precum probabilitatea unei întreruperi a capacității de transport, probabilitatea unei întreruperi accidentale a centralelor electrice, condiții meteorologice extrem de nefavorabile, variabilitatea cererii și variabilitatea producției de energie din surse de energie regenerabile;

(a)  incertitudinea unor factori precum probabilitatea unei întreruperi a capacității de transport, probabilitatea unei întreruperi accidentale a centralelor electrice, condiții meteorologice extrem de nefavorabile, cererea variabilă, în special vârfuri ale cererii care depind de condițiile meteorologice și variabilitatea producției de energie din surse de energie regenerabile;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  probabilitatea apariției unei situații critice;

(b)  probabilitatea apariției unei crize de energie electrică;

Justificare

Alinierea textului la definițiile prevăzute la articolul 2.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metodologia prevede o abordare probabilistică și ia în considerare contextul regional și la nivelul întregii Uniuni, inclusiv, în măsura în care este posibil, țările terțe din cadrul zonelor sincrone ale Uniunii.

Metodologia prevede o abordare probabilistică și ia în considerare contextul regional și la nivelul întregii Uniuni, inclusiv nivelul de interconectare dintre statele membre și, în măsura în care este posibil, țările terțe din cadrul zonelor sincrone ale Uniunii.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de prezentarea metodologiei propuse, ENTSO-E efectuează o consultare care implică cel puțin industria și organizațiile de consumatori, operatorii sistemului de distribuție, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități naționale. ENTSO-E ia în considerare în mod corespunzător rezultatele consultării.

2.  Înainte de prezentarea metodologiei propuse, ENTSO-E efectuează o consultare care implică cel puțin centrele de coordonare regionale, industria și organizațiile de consumatori, producătorii, operatorii de sisteme de transport, operatorii de sisteme de distribuție, autoritățile competente, autoritățile naționale de reglementare, alte autorități naționale și părțile interesate relevante. ENTSO-E ia în considerare în mod corespunzător rezultatul consultării.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  ENTSO-E actualizează și îmbunătățește metodologia în mod regulat în conformitate cu alineatele (1)-(3). Agenția sau Comisia poate solicita astfel de actualizări sau îmbunătățiri, cu o justificare corespunzătoare. În termen de șase luni de la solicitare, ENTSO-E prezintă agenției un proiect al modificărilor propuse. În termen de două luni de la primirea proiectului, agenția modifică sau aprobă modificările și le publică pe site-ul său.

4.  ENTSO-E actualizează și îmbunătățește metodologia în mod regulat în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3). Agenția sau Comisia poate solicita astfel de actualizări sau îmbunătățiri, cu o justificare corespunzătoare. În termen de două luni de la solicitare, ENTSO-E prezintă agenției un proiect al modificărilor propuse. În termen de două luni de la primirea proiectului, agenția aprobă sau modifică modificările și le publică pe site-ul său.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toate evaluările adecvării pe termen scurt se efectuează în conformitate cu metodologia dezvoltată în temeiul articolului 8.

1.  Toate evaluările adecvării pe termen scurt, realizate la nivel național, regional sau al Uniunii, se efectuează în conformitate cu metodologia dezvoltată în temeiul articolului 8.

Justificare

În timp ce propunerea privind pregătirea pentru riscuri prevede evaluări ale riscurilor pe termen scurt la nivelul întregii Europe și la nivel regional, ar trebui clarificat faptul că statele membre dispun, de asemenea, de posibilitatea de a efectua propriile evaluări. De fapt, potrivit Orientărilor privind operarea sistemului (articolul 104), fiecare OST trebuie să realizeze evaluări ale gradului de adecvare pe termen scurt. Această adăugire clarifică și faptul că toate evaluările gradului de adecvare pe termen scurt trebuie să urmeze metodologia definită în conformitate cu articolul 8.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pe baza scenariilor de criză de energie electrică la nivel regional și național identificate în temeiul articolelor 6 și 7, autoritatea competentă din fiecare stat membru stabilește un plan de pregătire pentru riscuri în urma consultării cu întreprinderile din domeniului energiei electrice și al gazului, cu organizațiile relevante care reprezintă interesele consumatorilor casnici și industriali de energie electrică și cu autoritatea națională de reglementare (dacă aceasta nu este autoritatea competentă).

1.  Pe baza scenariilor de criză de energie electrică la nivel regional și național identificate în temeiul articolelor 6 și 7, autoritatea competentă din fiecare stat membru stabilește un plan de pregătire pentru riscuri în urma consultării cu întreprinderile din domeniul energiei electrice și al gazului, cu operatorii de sisteme de transport și cu operatorii de sisteme de distribuție, cu organizațiile relevante care reprezintă interesele consumatorilor casnici și industriali de energie electrică și cu autoritatea națională de reglementare (dacă aceasta nu este autoritatea competentă). Se asigură confidențialitatea informațiilor sensibile legate de prevenirea și reducerea numărului de atacuri. În cazul în care o autoritate competentă consideră că anumite informații sensibile nu trebuie să fie divulgate, ea oferă un rezumat neconfidențial al acestora.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre publică planurile, asigurând în același timp păstrarea confidențialității informațiilor sensibile, în special a informațiilor cu privire la măsurile referitoare la prevenirea și atenuarea atacurilor rău intenționate.

eliminat

Justificare

CZ este conștientă de importanța strategică și de sensibilitatea informațiilor referitoare la sectorul energetic. Siguranța și protecția informațiilor trebuie considerate drept o prioritate-cheie în atenuarea atacurilor rău intenționate. Extinderea informațiilor publicate trebuie în permanență să fie luată în considerare în mod serios în ceea ce privește vulnerabilitatea și importanța strategică a sectorului energetic.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  să identifice posibile măsuri care nu se bazează pe piață care trebuie să fie puse în aplicare în situațiile de criză de energie electrică, specificând factorul declanșator, condițiile și procedurile pentru punerea acestora în aplicare și indicând modul în care acestea îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 15;

(g)  să identifice posibile măsuri care nu se bazează pe piață care trebuie să fie puse în aplicare în situațiile de criză de energie electrică, specificând factorul declanșator, condițiile și procedurile pentru implementarea lor (inclusiv a eventualelor sisteme de compensare), evaluând gradul în care utilizarea unor astfel de măsuri este necesară în depășirea crizei și indicând modul în care acestea îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 15;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  să furnizeze un plan detaliat de întrerupere a consumului, care să prevadă momentul în care consumul trebuie să fie întrerupt, în ce împrejurări și ce valori ale consumului urmează să fie întrerupte. Planul trebuie să specifice categoriile de utilizatori de energie electrică care urmează să primească protecție specială împotriva deconectării și să justifice necesitatea unei astfel de protecții, în special în ceea ce privește siguranța publică și securitatea personală;

(h)  să furnizeze un plan detaliat de întrerupere a consumului, care să prevadă momentul în care consumul trebuie să fie întrerupt, în ce împrejurări și ce valori ale consumului urmează să fie întrerupte. Planul trebuie să specifice categoriile de utilizatori de energie electrică ce urmează să primească protecție specială împotriva deconectării și să justifice necesitatea unei astfel de protecții, în special în ceea ce privește siguranța publică, securitatea personală și continuitatea serviciilor publice esențiale;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  să descrie măsurile naționale necesare pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării măsurilor regionale convenite în conformitate cu articolul 12;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib)  să ia în considerare impactul asupra mediului al măsurilor stabilite;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  desemnarea unui manager sau a unei echipe de criză la nivel regional;

(a)  desemnarea unui coordonator sau a unei echipe de criză la nivel regional;

Justificare

„Coordonator” este un termen mai potrivit, însă rolul său va trebui să fie definit.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  măsuri pentru a atenua impactul unei crize, inclusiv într-o situație de criză simultană. Acestea includ planuri regionale de întrerupere a consumului și măsuri tehnice, juridice și financiare referitoare la asistența reciprocă pentru a asigura faptul că energia electrică poate fi furnizată acolo unde este cea mai mare nevoie și într-un mod optim. Astfel de măsuri prevăd, între altele, factorul declanșator pentru asistență, formula de calcul sau valoarea, plătitorii și beneficiarii și normele de arbitraj;

(c)  măsuri pentru a atenua impactul unei crize, inclusiv într-o situație de criză simultană. Acestea includ planuri regionale de întrerupere a consumului și măsuri tehnice, juridice și financiare referitoare la asistența reciprocă pentru a asigura faptul că energia electrică poate fi furnizată acolo unde este cea mai mare nevoie și într-un mod optim. Astfel de măsuri prevăd, printre altele, factorul declanșator pentru asistență, formula de calcul sau valoarea, plătitorii și beneficiarii și normele de arbitraj. Se stabilește, de asemenea, un mecanism de compensare pentru entitățile afectate, în conformitate cu principiile identificate în temeiul articolului 7a;

Justificare

Pentru a se evita neînțelegerile cu privire la compensații, principiile de acordare a acestora ar trebui să fie stabilite de o agenție neutră de la nivelul UE – ACER.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile regionale care urmează să fie incluse în plan se convin cu autoritățile competente ale statelor membre din regiunea în cauză. Cu cel puțin opt luni înainte de termenul-limită de adoptare sau de actualizare a planului, autoritățile competente raportează Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice cu privire la acordurile la care s-a ajuns. În cazul în care autoritățile competente implicate nu au fost în măsură să ajungă la un acord, acestea informează Comisia cu privire la motivele dezacordului. În acest caz, Comisia poate solicita agenției să faciliteze încheierea unui acord în consultare cu ENTSO-E.

2.  Măsurile regionale care urmează să fie incluse în plan se convin de autoritățile competente ale statelor membre din regiunea în cauză, cu consultarea centrelor de coordonare regionale relevante și înainte de a fi incluse în planurile naționale respective. Statele membre pot solicita Comisiei să își asume un rol general de facilitare în pregătirea unui astfel de acord. Comisia poate, de asemenea, solicita agenției și ENTSO-E să furnizeze asistență tehnică statelor membre în cauză în vederea facilitării acordului. Cu cel puțin opt luni înainte de termenul-limită de adoptare sau de actualizare a planului, autoritățile competente raportează Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice cu privire la acordurile la care s-a ajuns și la orice formă de cooperare macroregională, în conformitate cu Regulamentul (UE) ... [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice propus]. În cazul în care autoritățile competente implicate nu au fost în măsură să ajungă la un acord, acestea informează Comisia cu privire la motivele dezacordului. În acest caz, Comisia propune un mecanism de cooperare pentru încheierea unui acord privind măsurile la nivel regional.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cooperare cu centrele operaționale regionale și cu implicarea părților interesate relevante, autoritățile competente din fiecare regiune efectuează simulări de criză anuale, testând în special mecanismele de comunicare menționate la alineatul (1) litera (b).

3.  În cooperare cu centrele operaționale regionale și cu implicarea părților interesate relevante, autoritățile competente din fiecare regiune efectuează simulări anuale în timp real ale reacției la situații de criză de energie electrică, testând în special mecanismele de comunicare menționate la alineatul (1) litera (b).

Justificare

Această clarificare face să corespundă textul de bază al propunerii cu anexa.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Rolul Comisiei în modificarea planurilor de pregătire pentru riscuri

 

1.   Statele membre transmit Comisiei planurile adoptate. Comisia poate adopta o decizie prin care să solicite modificarea sau retragerea unei măsuri atunci când aceasta:

 

(a)   ar putea denatura piața internă a Uniunii;

 

(b)   nu este necesară sau proporțională pentru a asigura securitatea aprovizionării;

 

(c)   poate pune în pericol securitatea aprovizionării în alte state membre sau

 

(d)   este în contradicție cu obiectivele politicii climatice ale Uniunii.

 

Măsura adoptată intră în vigoare doar atunci când este aprobată de Comisie sau după ce a fost modificată în conformitate cu o decizie a Comisiei.

Justificare

Este nevoie de o garanție care să asigure că planurile convenite nu periclitează piața internă și securitatea aprovizionării. Comisia ar trebui să aibă un mandat de a solicita modificări, atunci când este necesar.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care este necesar și posibil, statele membre își oferă asistență reciprocă pentru a preveni sau a atenua o criză de energie electrică. O astfel de asistență face obiectul unei compensații.

2.  În cazul în care se solicită acest lucru și este fezabil din punct de vedere tehnic, statele membre își oferă asistență reciprocă pentru a preveni sau a atenua o criză de energie electrică. O astfel de asistență trebuie să facă obiectul unei compensații care să acopere cel puțin costul energiei electrice furnizate pe teritoriul statului membru care solicită asistența și toate celelalte costuri pertinente suportate pentru a acorda asistență, inclusiv, după caz, costurile asistenței pregătite, dar neacordate efectiv și rambursarea oricărei compensații ca urmare a unor proceduri judiciare, proceduri de arbitraj sau proceduri similare și ca urmare a soluționării litigiilor, precum și costurile aferente asistenței furnizate.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile care nu se bazează pe piață pot fi activate într-o situație de criză și numai în cazul în care toate opțiunile furnizate de piață au fost epuizate. Acestea nu trebuie să denatureze în mod nejustificat concurența și funcționarea eficace a pieței energiei electrice. Ele trebuie să fie necesare, proporționale, nediscriminatorii și temporare.

2.  Măsurile care nu se bazează pe piață sunt activate într-o situație de criză numai în ultimă instanță și numai după ce toate opțiunile furnizate de piață au fost epuizate și atunci când există numeroase dovezi că continuarea activităților de piață ar putea duce la agravarea suplimentară a unei situații de criză. Respectivele măsuri nu trebuie să denatureze în mod nejustificat concurența și funcționarea eficace a pieței energiei electrice. Ele trebuie să fie proporționale, nediscriminatorii și temporare. Toate părțile interesate relevante sunt informate de îndată cu privire la eventuala aplicare a unor măsuri care nu se bazează pe piață.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Restricționarea tranzacțiilor, inclusiv restricționarea capacității interzonale deja alocate, limitarea furnizării de capacitate interzonală pentru alocarea capacității sau limitarea furnizării de programe se inițiază numai în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică [Regulamentul privind energia electrică propus] și cu normele adoptate pentru a preciza prezenta dispoziție.

3.  Restricționarea tranzacțiilor, inclusiv restricționarea capacității interzonale deja alocate, limitarea furnizării de capacitate interzonală pentru alocarea capacității sau limitarea furnizării de programe se inițiază numai în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică [Regulamentul privind energia electrică propus], la articolul 72 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei1a și cu normele adoptate pentru a preciza prezenta dispoziție.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24).

Justificare

Pentru a clarifica faptul că și alte alineate de la articolul 14 se referă la alocarea capacității, la alineatul (3), de exemplu, se prevede că „participanții la piață trebuie să dispună de capacitatea maximă a interconexiunilor și/sau a rețelelor de transport care afectează fluxurile transfrontaliere”. Este important, de asemenea, să se adauge o trimitere la Regulamentul privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cât mai curând posibil și nu mai târziu de șase săptămâni de la declararea unei situații de criză de energie electrică, autoritățile competente în cauză, în consultare cu autoritatea națională de reglementare (în cazul în care aceasta nu coincide cu autoritatea competentă) furnizează Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice și Comisiei un raport de evaluare.

1.  Cât mai curând posibil și nu mai târziu de șase săptămâni de la încheierea situației de criză de energie electrică, autoritățile competente în cauză, în consultare cu autoritatea națională de reglementare (în cazul în care aceasta nu coincide cu autoritatea competentă) furnizează Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice și Comisiei un raport detaliat de evaluare.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o prezentare a asistenței furnizate statelor membre învecinate sau țărilor terțe sau primite din partea acestora;

(d)  o prezentare a asistenței pregătite (acordate efectiv sau nu), furnizate statelor membre învecinate sau țărilor terțe sau primite din partea acestora;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  impactul economic al crizei de energie electrică și impactul măsurilor întreprinse în sectorul energiei electrice, în special volumele de energie electrică nefurnizată și nivelul deconectării manuale a consumatorilor (inclusiv o comparație între nivelurile de deconectare voluntară și forțată a consumatorilor);

(e)  impactul economic al crizei de energie electrică și impactul măsurilor întreprinse în sectorul energiei electrice, în special volumele de energie electrică nefurnizată, restricționarea capacității interzonale disponibile sau alocate, nivelul deconectării manuale a consumatorilor (inclusiv o comparație între nivelurile de deconectare voluntară și forțată a consumatorilor) și măsurile impuse părților interesate, cum ar fi producătorii și furnizorii de energie electrică și alți participanți la piață pertinenți;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  o justificare temeinică a aplicării unor măsuri care nu se bazează pe piață;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  o viziune de ansamblu asupra modului în care viitoarea rețea ar trebui concepută pentru a face față consecințelor situațiilor de criză de energie electrică identificate și descrierea deficiențelor structurale ale sistemului, în conformitate cu principiile stabilite în Directiva (UE) ... [privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice, COM(2016)864] și stabilirea unor planuri periodice de dezvoltare a rețelei [text care trebuie aliniat la dispozițiile relevante din propunerea de directivă privind organizarea pieței].

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile competente în cauză prezintă rezultatele evaluării Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice.

4.  Autoritățile competente în cauză prezintă rezultatele evaluării Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice. Respectivele rezultate se reflectă în actualizările planurilor de pregătire pentru riscuri.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European, Consiliului și Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa I – partea 3 – punctul 3.1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a se descrie măsurile de atenuare a situațiilor de criză de energie electrică, în special măsurile legate de cerere și măsurile legate de ofertă, indicând în același timp împrejurările în care măsurile respective pot fi utilizate, în special factorul declanșator al fiecărei măsuri. În cazul în care sunt luate în considerare măsuri care nu se bazează pe piață, acestea trebuie să fie justificate în mod corespunzător având în vedere cerințele prevăzute la articolul 15;

(c)  a se descrie măsurile de atenuare a situațiilor de criză de energie electrică, în special măsurile legate de cerere, măsurile legate de rețea și măsurile legate de ofertă, indicând în același timp împrejurările în care măsurile respective pot fi utilizate, în special factorul declanșator al fiecărei măsuri. În cazul în care sunt luate în considerare măsuri care nu se bazează pe piață, acestea trebuie să fie justificate în mod corespunzător având în vedere cerințele prevăzute la articolul 15;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa I – partea 3 – punctul 3.1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  a se descrie măsurile naționale necesare pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării măsurilor regionale convenite în conformitate cu articolul 12.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa I – partea 3 – punctul 3.2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a se descrie măsurile convenite pentru a fi utilizate în cazul unei crize simultane de energie electrică, inclusiv stabilirea priorităților în ceea ce privește consumatorii și planurile regionale de întrerupere a consumului, precum și dispozițiile financiare pentru asistență în scopul prevenirii sau al atenuării unei crize de energie electrică. În descrierea acestor dispoziții, a se include elemente precum definiția factorului care declanșează asistența, formula de calcul sau valoarea, plătitorii și beneficiarii și normele de arbitraj. A se preciza momentul și modul în care sunt declanșate planurile regionale de întrerupere a consumului;

(b)  a se descrie măsurile convenite pentru a fi utilizate în cazul unor crize simultane de energie electrică, inclusiv stabilirea priorităților în ceea ce privește consumatorii și planurile regionale de întrerupere a consumului, precum și dispozițiile financiare pentru asistență în scopul prevenirii sau al atenuării unei crize de energie electrică. În descrierea acestor dispoziții, a se include elemente precum definiția factorului care declanșează asistența, formula de calcul sau valoarea, plătitorii și beneficiarii și normele de arbitraj. A se preciza momentul și modul în care sunt declanșate planurile regionale de întrerupere a consumului;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexa I – partea 5 – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  operatorii sistemelor de transport și de distribuție.

  • [1]  JO C 288, 31.8.2017, p. 91.
  • [2]  JO C 342, 12.10.2017, p. 79.

EXPUNERE DE MOTIVE

Dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei uniunii energetice, prima vizează consolidarea securității și solidarității între statele membre, iar cea de a doua are în vedere o piață a energiei electrice pe deplin integrate. Contrar acestor principii, riscurile energetice sunt abordate în prezent aproape exclusiv de către legislațiile și, respectiv, regulamentele tehnice în vigoare în statele membre.

Având în vedere că lipsa dispozițiilor UE reprezintă un vid normativ, crizele de energie electrică – cum ar fi, de exemplu, criza din ianuarie 2017 care a afectat Bulgaria, Grecia și România – aduc prejudicii economiilor în cauză, pun în pericol securitatea publică, afectează consumatorii, care sunt expuși creșterii prețurilor, și împiedică solidaritatea și cooperarea între statele învecinate. Pentru a umple acest vid normativ, Uniunea Europeană trebuie să creeze un cadru ambițios pentru a identifica, evalua, pregăti, gestiona, monitoriza și face schimb de informații privind crizele de energie electrică.

Ținând seama de piețele și sistemele de energie electrică actuale, care sunt din ce în ce mai interconectate dincolo de frontiere și mai descentralizate, raportorii sunt de acord că este necesar un nivel ridicat de cooperare între toți actorii, atât la nivelul statelor membre, cât și dincolo de frontiere. Rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor relevanți ar trebui clarificate și ar trebui create structurile corespunzătoare pentru a garanta cooperarea efectivă dintre toți cei implicați.

Metodologia comună și principiile

Un element esențial pentru a garanta pregătirea la nivel regional pentru gestionarea crizelor de energie electrică este metodologia comună pentru identificarea și evaluarea situațiilor de deficit semnificativ de energie electrică sau imposibilitatea de a furniza energie electrică consumatorilor finali.

Deși reamintește că statele membre mențin posibilitatea de a realiza propriile lor evaluări, raportorul recomandă ca acestea să fie realizate potrivit unei metodologii regionale comune pentru a evita incoerențele, redundanțele și lacunele. Dacă în prezent pregătirea pentru riscuri se axează în principal pe adecvarea infrastructurii disponibile, pe de altă parte, o metodologie comună pentru identificarea și evaluarea crizelor ar permite probabil abordarea chestiunii operaționale a prevenirii crizei și a pregătirii, precum și gestionarea și evaluarea ex post a crizei.

Solidaritatea, asistența reciprocă și regulile de piață

În cazul unei crize de energie electrică, Comisia propune ca statele membre să își ofere asistență reciprocă pentru a preveni sau reduce efectele acesteia. Raportorul împărtășește întru totul acest punct de vedere, sugerând că evaluările privind fezabilitatea acordării de asistență unui stat membru învecinat ar trebui să se limiteze la aspectele tehnice, iar mecanismele de compensare ar trebui, pe cât posibil, definite anterior sau în etapele incipiente ale unei crize, pentru a evita dezacordurile ulterioare.

În același timp, raportorul consideră că regulamentul ar trebui să menționeze în mod explicit că planurile de pregătire pentru riscuri nu trebuie să lase loc pentru o denaturare sau optimizare a pieței. În acest sens, normele care nu se bazează pe piață ar trebui considerate admisibile doar atunci când normele de piață riscă să agraveze și mai mult o criză de energie electrică.

Confidențialitatea

Deși propunerea Comisiei garantează transparența și schimbul de informații, este necesar să se evite ca informațiile sensibile privind exploatarea sistemului energetic și planurile de pregătire pentru riscuri să fie date publicității. Având în vedere că amenințarea pe care o reprezintă atacurile rău intenționate din sectorul energiei electrice și din alte sectoare este reală, într-adevăr, prezentul regulament garantează asigurarea confidențialității informațiilor sensibile atunci când se identifică riscurile, când se elaborează, se revizuiesc proiectele de planuri și se face schimb de acestea prin intermediul Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice.

Guvernanța și participarea

Atunci când autoritățile competente nu pot ajunge la un acord, proiectul de regulament propune ca Comisia să poată solicita agenției să faciliteze încheierea unui acord în consultare cu ENTSO-E. La fel ca în cazul Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaz natural, raportorul propune ca în aceste situații Comisia să aibă dreptul să propună un mecanism de cooperare pentru încheierea unui acord regional. Mecanismele de cooperare nu pot impune statelor membre soluții împotriva voinței lor.

Raportorul consideră că, ținând seama de faptul că operatorii de sisteme de transport și operatorii de sisteme de distribuție sunt, în cele din urmă, responsabili de exploatarea sigură și fiabilă a sistemului, autoritățile competente ar trebui să le implice în mod explicit în procesul de identificare, pregătire, gestionare, monitorizare și evaluare ex post. În același timp, raportorul propune ca, atunci când ACER modifică metodologia propusă sau actualizată de ENTSO-E, agenția să se consulte cu ENTSO-E înainte de a adopta versiunea modificată.

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este elaborată în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului pentru aviz. Raportorul a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea [proiectului de aviz / avizului, până la adoptarea acestuia în comisie]:

Entitate și/sau persoană

Raportorul și biroul său au primit contribuții directe de la:

ACER - Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

CEPS - Centrul de Studii Politice Europene

CEZ - České Energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

EDSO pentru Rețele Inteligente

ENEL

ENTSO-E

Eurelectric

Comisia Europeană

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Raportorul și biroul său s-au consultat și cu:

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Camera federală a muncii din Austria

CEDEC

CEEP - Central European Energy Partners

Centrica

CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants

CIA - The Chemical Industries Association

Confindustria

CRE - Centrul Român al Energiei

Camera de Comerț din Cehia

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Guvernul Regatului Țărilor de Jos

Guvernul Republicii Cehe

Guvernul Republicii Franceze

Guvernul Regatului Norvegiei

Guvernul Regatului Suediei

Guvernul Republicii Latvia

Guvernul Republicii Slovacia

Guvernul Regatului Unit

AIE - Agenția Internațională a Energiei

Netz Burgenland

Österreichs Energie

Reprezentanța Permanentă a Estoniei pe lângă UE

Reprezentanța Permanentă a Italiei pe lângă UE

Asociația electricității din Polonia

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe - Asociația europeană a industriei echipamentelor și serviciilor de transport și de distribuție a electricității

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice

Referințe

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Raportori

Data numirii

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Examinare în comisie

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data adoptării

21.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jan Keller

Data depunerii

26.2.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate