Förfarande : 2016/0377(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0039/2018

Ingivna texter :

A8-0039/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0229

BETÄNKANDE     ***I
PDF 734kWORD 109k
26.2.2018
PE 606.138v02-00 A8-0039/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Flavio Zanonato

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0862),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0493/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 31 maj 2017(1),

  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 juli 2017(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0039/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Elsektorn i unionen genomgår en djupgående omvandling som kännetecknas av mer decentraliserade marknader med fler aktörer, bättre sammanlänkade system och en högre andel förnybar energi. Som svar på detta syftar direktiv xxx/ förordning xxx [hänvisning till förslagen till eldirektiv och elförordning] till att uppgradera den rättsliga ramen för unionens inre elmarknad, för att säkerställa att marknader och nät fungerar på ett optimalt sätt, till gagn för företag och konsumenter.

(1)  Elsektorn i unionen genomgår en djupgående omvandling som kännetecknas av mer decentraliserade marknader med fler aktörer, en högre andel förnybar energi och bättre om än fortfarande i otillräcklig grad sammanlänkade system. Som svar på detta syftar direktiv xxx/ förordning xxx [hänvisning till förslagen till eldirektiv och elförordning] till att uppgradera den rättsliga ramen för unionens inre elmarknad, för att säkerställa att marknader och nät fungerar på ett optimalt sätt, till gagn för företag och EU-invånare. Förordningen är avsedd att bidra till genomförandet av målen med energiunionen, som vilar på solidaritet, en princip förankrad i artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Välfungerande marknader och system är den bästa garantin för försörjningstrygghet. Även om marknader och system fungerar väl kan dock risken för en elkris (som ett resultat av extrema väderförhållanden, fientliga angrepp eller bränslebrist) inte uteslutas. Följderna av krissituationer sträcker sig ofta över nationella gränser. Även om incidenter börjar lokalt kan deras effekter snabbt spridas över gränser. Vissa extrema omständigheter – exempelvis sträng kyla, en värmebölja eller en it-attack – kan påverka hela regioner på samma gång.

(2)  Unionens försörjningstrygghet garanteras bäst genom välfungerande marknader och system med utvecklade och tekniskt moderna elsammanlänkningar som säkerställer ett fritt gränsöverskridande energiflöde, energieffektivitetsåtgärder och vidareutveckling av förnybara energikällor. Även om marknader och system fungerar väl och är sammanlänkadekan dock risken för en elkris (särskilt som ett resultat av extrema väderförhållanden, fientliga angrepp eller bränslebrist) inte uteslutas. Följderna av krissituationer sträcker sig ofta över nationella gränser. Även incidenter som börjar lokalt kan snabbt få gränsöverskridande effekter. Vissa extrema omständigheter – exempelvis sträng kyla, en värmebölja eller en it-attack – kan påverka hela regioner på samma gång.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Mot bakgrund av de sammanlänkade elmarknaderna och elsystemen kan krisförebyggande och krishantering inte betraktas som ett rent nationellt ansvar. Det behövs en gemensam ram med regler och samordnade förfaranden för att säkerställa att medlemsstater och andra aktörer samarbetar effektivt över gränserna i en anda av öppenhet och solidaritet.

(3)  Mot bakgrund av de sammanlänkade elmarknaderna och elsystemen kan krisförebyggande och krishantering inte betraktas som ett rent nationellt ansvar, och det regionala samarbetets möjligheter till effektivare och billigare åtgärder bör utnyttjas bättre. Det behövs en gemensam ram med regler och bättre samordnade förfaranden för att säkerställa att medlemsstater och andra aktörer samarbetar effektivt över gränserna och skapa ökad öppenhet, tillit och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Riktlinjerna för systemdrift24 och nätföreskrifterna för nödsituationer och återuppbyggnad25 utgör en detaljerad uppsättning regler som styr hur systemansvariga för överföringssystem och andra relevanta aktörer bör agera och samarbeta för att säkerställa systemsäkerhet. Dessa tekniska föreskrifter bör säkerställa att de flesta elincidenter hanteras effektivt på operativ nivå. Denna förordning är inriktad på elkrissituationer som kan ha en större omfattning och inverkan. I förordningen anges vad medlemsstaterna bör göra för att förebygga sådana situationer och vilka åtgärder de kan vidta om enbart systemets driftsregler inte längre skulle vara tillräckliga. Även i krissituationer bör dock systemets driftsregler fortsätta att respekteras fullt ut.

(5)  Riktlinjerna för systemdrift24 och nätföreskrifterna för nödsituationer och återuppbyggnad25 utgör en detaljerad uppsättning regler som styr hur systemansvariga för överföringssystem och andra relevanta aktörer bör agera och samarbeta för att säkerställa systemsäkerhet. Dessa tekniska föreskrifter bör säkerställa att elincidenter hanteras effektivt på operativ nivå. Denna förordning är inriktad på elkrissituationer som kan ha en större omfattning och inverkan. I förordningen anges vad medlemsstaterna bör göra för att förebygga sådana situationer och vilka åtgärder de kan vidta om enbart systemets driftsregler inte längre skulle vara tillräckliga. Även i krissituationer bör dock systemets driftsregler fortsätta att respekteras fullt ut, och konsekvens mellan dels bestämmelserna i denna förordning, dels nätföreskrifterna för nödsituationer och återuppbyggnad bör säkerställas.

_________________

_________________

24 Kommissionens förordning (EU) …/… av den XXX om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (EUT [...]).

24 Kommissionens förordning (EU) …/… av den XXX om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (EUT [...]).

25 Kommissionens förordning (EU) …/… av den XXX om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (EUT [...]).

25 Kommissionens förordning (EU) …/… av den XXX om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (EUT [...]).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I denna förordning fastställs en gemensam ram med bestämmelser om hur man kan förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser, öka insynen i förberedelsefasen och under en elkris och säkerställa att, även under en kris, el levereras där den behövs mest. I förordningen krävs att medlemsstaterna samarbetar på regional nivå, i en anda av solidaritet. Den fastställer också en ram för en effektiv övervakning av försörjningstrygghet i Europa via gruppen för samordning på elområdet. Detta bör resultera i bättre riskberedskap till lägre kostnad. Den bör också stärka den inre energimarknaden genom att öka tilliten och förtroendet mellan medlemsstaterna och genom att utesluta olämpliga statliga ingripanden i krissituationer, i synnerhet genom att undvika onödiga inskränkningar i gränsöverskridande flöden.

(6)  I denna förordning fastställs en gemensam ram med bestämmelser om hur man kan förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser, öka insynen i förberedelsefasen och under en elkris och säkerställa att, även under en kris, åtgärder vidtas på ett samordnat och ändamålsenligt sätt och el levereras där den behövs mest. I förordningen krävs att medlemsstaterna samarbetar på regional nivå, i en anda av solidaritet. Den fastställer också en ram för den effektiva övervakningen av försörjningstrygghet i Europa via gruppen för samordning på elområdet. Detta bör resultera i bättre riskberedskap till lägre kostnad, resursoptimering och mindre allvarliga konsekvenser av kriser för allmänheten och företagen. Den bör också stärka den inre energimarknaden genom att stärka tilliten och förtroendet bland medlemsstaterna och genom att utesluta olämpliga statliga ingripanden i krissituationer, i synnerhet genom att undvika onödiga icke-marknadsbaserade åtgärder och onödiga inskränkningar i gränsöverskridande flöden och överföringskapaciteter mellan områden, och på så sätt minska risken för negativa spridningseffekter till angränsande medlemsstater.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  För att underlätta förebyggande av, informationsutbyte under och efterhandsutvärdering av elkriser bör medlemsstaterna utse en enda behörig myndighet till kontaktpunkt. Det kan vara en befintlig eller ny enhet.

(10)  Försörjningstryggheten är ett gemensamt ansvar för många aktörer som var och en har en tydligt avgränsad funktion att fylla i hanteringen av elsystemen. De systemansvariga för distributionssystemen respektive överföringssystemen är viktiga för säkerställandet av ett säkert, tillförlitligt och effektivt elsystem i enlighet med artiklarna 31 och 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) .../... [förslaget till eldirektiv, 2016/380 (COD)]. Tillsynsmyndigheterna och andra relevanta nationella myndigheter är också viktiga för säkerställandet och övervakningen av en trygg elförsörjning, vilket ingår bland de uppgifter som de tilldelats genom artikel 59 i direktiv (EU) .../... [förslaget till eldirektiv]. För att säkerställa ett transparent och inkluderande deltagande av alla berörda aktörer och ett effektivt utarbetande och korrekt genomförande av riskberedskapsplanerna och de regionala överenskommelserna samt underlätta förebyggande av, informationsutbyte under och efterhandsutvärdering av elkriser bör medlemsstaterna utse en enda behörig statlig myndighet eller nationell tillsynsmyndighet till kontaktpunkt. Det kan vara en befintlig eller ny enhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  En gemensam strategi för krisförebyggande och krishantering kräver en gemensam definition av termen elkris. I syfte att komma till rätta med dagens varierande förhållningssätt i unionen bör denna förordning i stora drag definiera termen elkris som en antingen existerande eller hotande situation med betydande elbrist eller där det är omöjligt att leverera el till slutkonsumenter. Medlemsstaterna bör åläggas att identifiera konkreta elkrisscenarier på regional och nationell nivå och därefter fastställa konkreta åtgärder för att hantera sådana situationer i sina riskberedskapsplaner. Detta bör säkerställa att alla eventuella krissituationer täcks, med hänsyn till regionala och nationella särdrag såsom elnätets topografi, elmixen, produktionens och förbrukningens omfattning och befolkningsfördelningen.

Motivering

För närvarande finns det ingen samsyn i Europa kring vad en kris består i eller medför. Därför, och för att medlemsstaterna i sina nationella riskberedskapsplaner ska kunna fastställa/kvantifiera vad en ”betydande elbrist” eller ”det är omöjligt att leverera el” innebär rent konkret, måste definitionen av ”kris” vara så bred att den täcker alla eventuella krissituationer i Europa.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  En gemensam strategi för krisförebyggande och krishantering kräver framför allt att medlemsstaterna använder samma metoder och definitioner för att identifiera risker som rör en trygg elförsörjning och att de på ett effektivt sätt kan jämföra hur väl de och deras grannar lyckas på detta område. I förordningen identifieras två indikatorer för övervakning av en trygg elförsörjning i unionen: ”förväntad energi som ej levereras” (EENS, Expected Energy Non Served ), uttryckt i GWh/år, och ”förväntad belastningsförlust” (LOLE, Loss Of Load Expectation), uttryckt i timmar/år. Dessa indikatorer är en del av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet som utförs av Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el (Entso för el) enligt [artikel 19 i förslaget till elförordning]. Gruppen för samordning på elområdet ska genomföra regelbunden övervakning av försörjningstryggheten på grundval av resultaten avseende dessa indikatorer. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) bör också använda dessa indikatorer när den rapporterar om medlemsstaternas resultat när det gäller försörjningstrygghet i sina årliga rapporter om övervakning av elmarknaden enligt [artikel 16 i förslaget till Acer-förordning].

(11)  Medlemsstaterna behöver använda sig av gemensamma metoder och definitioner för att identifiera risker som rör en trygg elförsörjning, vilket gör att de på ett effektivt sätt kan jämföra hur väl de och deras grannar lyckas på detta område. I förordningen identifieras två indikatorer för övervakning av en trygg elförsörjning i unionen: ”förväntad energi som ej levereras” (EENS, Expected Energy Non Served), uttryckt i GWh/år, och ”förväntad belastningsförlust” (LOLE, Loss Of Load Expectation), uttryckt i timmar/år. Dessa indikatorer är en del av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet som utförs av Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el (Entso för el) enligt [artikel 19 i förslaget till elförordning]. Gruppen för samordning på elområdet ska genomföra regelbunden övervakning av försörjningstryggheten på grundval av resultaten avseende dessa indikatorer. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) bör också använda dessa indikatorer när den rapporterar om medlemsstaternas resultat när det gäller försörjningstrygghet i sina årliga rapporter om övervakning av elmarknaden enligt [artikel 16 i förslaget till Acer-förordning].

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att säkerställa enhetlighet mellan de riskbedömningar som skapar förtroende mellan medlemsstater i en krissituation behövs det en gemensam strategi för att fastställa riskscenarier. Därför bör Entso för el utveckla en gemensam metod för riskidentifiering i samarbete med byrån, där Entso för el föreslår metoden och byrån godkänner den.

(12)  För att säkerställa enhetlighet mellan riskbedömningarna och skapa förtroende mellan medlemsstater i en krissituation behövs det en gemensam strategi för att fastställa riskscenarier. Därför bör Entso för el, efter samråd med relevanta berörda parter, bland annat producenter av såväl konventionell som förnybar energi, utveckla och regelbundet uppdatera en gemensam metod för riskidentifiering i samarbete med byrån, där Entso för el föreslår metoden och uppdateringarna av den och byrån godkänner den.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  På grundval av denna gemensamma metod bör Entso för el regelbundet upprätta och uppdatera regionala krisscenarier och identifiera de mest relevanta riskerna för varje region, t.ex. extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, bränslebrist eller fientliga angrepp. Vid beaktande av krisscenariot med gasbrist bör risken för avbrott i gasförsörjningen bedömas på grundval av de avbrottsscenarier avseende gasförsörjning och infrastruktur som utarbetats av det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt artikel 6.6 i förordningen om tryggad gasförsörjning [förslaget till förordning om tryggad gasförsörjning]. Medlemsstaterna bör upprätta och uppdatera sina nationella krisscenarier på grundval av detta, i princip vart tredje år. Scenarierna bör utgöra grunden för riskberedskapsplanerna. Vid identifieringen av risker på nationell nivå bör medlemsstaterna också beskriva eventuella risker de ser när det gäller ägande av infrastruktur som är relevant för försörjningstryggheten, och eventuella åtgärder som vidtagits för att hantera sådana risker (t.ex. allmänna eller sektorspecifika lagar om granskning av investeringar, särskilda rättigheter för vissa aktieägare osv.), med uppgift om varför de anser att dessa åtgärder är berättigade.

(13)  På grundval av denna gemensamma metod bör Entso för el regelbundet upprätta och uppdatera regionala krisscenarier och identifiera de mest relevanta riskerna för varje region, t.ex. extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, bränslebrist eller fientliga angrepp. Vid beaktande av krisscenariot med gasbrist bör risken för avbrott i gasförsörjningen bedömas på grundval av de avbrottsscenarier avseende gasförsörjning och infrastruktur som utarbetats av det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas enligt artikel 6.6 i förordningen om tryggad gasförsörjning [förslaget till förordning om tryggad gasförsörjning]. För att stärka riskbedömningarnas regionala dimension bör Entso för el få delegera uppgifter som rör fastställandet av regionala krisscenarier till regionala samordningscentrum. Medlemsstaterna bör, på grundval av dessa regionala krisscenarier, upprätta och uppdatera sina nationella krisscenarier, i princip vart tredje år. Scenarierna bör sedan utgöra grunden för riskberedskapsplanerna. Vid identifieringen av risker på nationell nivå bör medlemsstaterna också beskriva eventuella risker de ser när det gäller ägande av infrastruktur som är relevant för försörjningstryggheten, och alla åtgärder som vidtagits för att hantera sådana risker (t.ex. allmänna eller sektorspecifika lagar om granskning av investeringar, särskilda rättigheter för vissa aktieägare osv.), med uppgift om varför de anser att dessa åtgärder är nödvändiga och proportionella.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Såsom anges i [förslaget till elförordning] bör de regionala operativa centrumen regelbundet bedöma relevanta risker eftersom de har ansvaret för den operativa hanteringen av sådana situationer. För att säkerställa att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt och agera i nära samarbete med relevanta nationella myndigheter i syfte att förebygga och mildra incidenter med större omfattning, bör regionalt samarbete som krävs enligt denna förordning bygga på de regionala samarbetsstrukturer som används på teknisk nivå, närmare bestämt de grupper av medlemsstater som delar samma regionala operativa centrum.

(15)  Såsom anges i [förslaget till elförordning] bör de regionala samordningscentrumen regelbundet bedöma relevanta risker eftersom de har ansvaret för den operativa hanteringen av sådana situationer. För att säkerställa att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt och agera i nära samarbete med relevanta nationella myndigheter i syfte att förebygga och mildra incidenter med större omfattning, bör regionalt samarbete som krävs enligt denna förordning bygga på de regionala samarbetsstrukturer som används på teknisk nivå, närmare bestämt de grupper av medlemsstater som delar samma regionala samordningscentrum.

Motivering

Detta ändringsförslag berör hela texten. Om det antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  [Förslaget till elförordning] föreskriver användning av en gemensam metod för den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet på medellång till lång sikt (från tio år före till året före), i syfte att säkerställa att medlemsstaternas beslut om eventuella investeringsbehov fattas på en öppen och gemensamt överenskommen grund. Denna bedömning har ett annat syfte än de bedömningar av tillräcklighet på kort sikt som används för att upptäcka eventuella tillräcklighetsrelaterade problem inom korta tidsramar, närmare bestämt säsongsprognoser (sex månader före) och tillräcklighetsbedömningar för veckan före till intradag. När det gäller bedömningar på kort sikt finns det ett behov av en gemensam syn på hur eventuella tillräcklighetsrelaterade problem ska kunna upptäckas. Entso för el ska utarbeta vinter- och sommarprognoser för att uppmärksamma medlemsstaterna och systemansvariga för överföringssystem på risker som hör samman med försörjningstrygghet och som kan inträffa under de följande sex månaderna. För att förbättra dessa prognoser bör de vara baserade på en gemensam sannolikhetsbaserad metod som föreslås av Entso för el och godkänns av byrån. För att stärka den regionala strategin för riskbedömning bör Entso för el kunna delegera uppgifter som hänger samman med säsongsprognoser till regionala operativa centrum.

(16)  [Förslaget till elförordning] föreskriver användning av en gemensam metod för den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet på medellång till lång sikt (från tio år före till året före), i syfte att säkerställa att medlemsstaternas beslut om eventuella investeringsbehov fattas på en öppen och gemensamt överenskommen grund. Denna bedömning har ett annat syfte än de bedömningar av tillräcklighet på kort sikt som används för att upptäcka eventuella tillräcklighetsrelaterade problem inom korta tidsramar, närmare bestämt säsongsprognoser (sex månader före) och tillräcklighetsbedömningar för veckan före till intradag. När det gäller bedömningar på kort sikt finns det ett behov av en gemensam syn på hur eventuella tillräcklighetsrelaterade problem ska kunna upptäckas. Entso för el ska utarbeta vinter- och sommarprognoser för att uppmärksamma medlemsstaterna och systemansvariga för överföringssystem på risker som hör samman med försörjningstrygghet och som kan inträffa under de följande sex månaderna. För att förbättra dessa prognoser bör de vara baserade på en gemensam sannolikhetsbaserad metod som föreslås av Entso för el, efter samråd med berörda parter, bland annat miljöorganisationer och forskare, samt godkänns av byrån och uppdateras regelbundet. För att stärka den regionala strategin för riskbedömning bör Entso för el kunna delegera uppgifter som hänger samman med säsongsprognoser till regionala operativa centrum.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa en gemensam strategi för krisförebyggande och krishantering bör den behöriga myndigheten i varje medlemsstat utarbeta en riskberedskapsplan, efter att ha samrått med berörda aktörer. Planerna bör beskriva effektiva, proportionella och icke-diskriminerande åtgärder för hantering av alla fastställda krisscenarier. Planerna bör sörja för öppenhet särskilt när det gäller under vilka omständigheter icke-marknadsbaserade åtgärder kan vidtas för att mildra krissituationer. Alla planerade icke-marknadsbaserade åtgärder bör överensstämma med de regler som anges i denna förordning.

(18)  För att säkerställa en gemensam strategi för krisförebyggande och krishantering bör den behöriga myndigheten i varje medlemsstat, på grundval av de regionala och nationella elkrisscenarier som identifieras, utarbeta en riskberedskapsplan, efter att ha samrått med relevanta berörda aktörer. Planerna bör beskriva effektiva, proportionella och icke-diskriminerande åtgärder för hantering av alla fastställda krisscenarier. Planerna bör sörja för öppenhet särskilt när det gäller under vilka omständigheter icke-marknadsbaserade åtgärder anses nödvändiga för att mildra krissituationer. Alla planerade icke-marknadsbaserade åtgärder bör överensstämma med de regler som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Planerna bör uppdateras regelbundet. För att säkerställa att planerna alltid är aktuella och effektiva bör de behöriga myndigheterna i varje region organisera årliga simuleringar i samarbete med regionala operativa centrum för att testa planernas lämplighet.

(20)  Planerna bör uppdateras regelbundet och offentliggöras, med samtidigt säkerställande av konfidentialiteten hos känsliga uppgifter. För att säkerställa att planerna alltid är aktuella och effektiva bör de behöriga myndigheterna i varje region organisera årliga simuleringar i samarbete med regionala operativa centrum för att testa planernas lämplighet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  2012 skapades gruppen för samordning på elområdet som ett forum för att utbyta information och främja samarbete mellan medlemsstater, särskilt när det gäller försörjningstrygghet29. Genom denna förordning förstärks dess roll. Den bör utföra specifika uppgifter, särskilt i samband med utarbetandet av riskberedskapsplanerna, och kommer att ha en framträdande roll när det gäller övervakningen av medlemsstaternas resultat när det gäller en trygg elförförsörjning, och när det gäller att utarbeta bästa praxis på grundval av detta.

(28)  2012 skapades gruppen för samordning på elområdet som ett forum för att utbyta information och främja samarbete mellan medlemsstater, särskilt när det gäller försörjningstrygghet29. Genom denna förordning förstärks dess roll. Den bör utföra specifika uppgifter, särskilt i samband med utarbetandet av riskberedskapsplanerna, och kommer att ha en framträdande roll när det gäller övervakningen av medlemsstaternas resultat när det gäller en trygg elförsörjning, och när det gäller att utarbeta bästa praxis på grundval av detta. Kommissionen bör vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sammansättningen på gruppen för samordning på elområdet ändras för att inbegripa nya aktörer såsom näringslivet, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och konsumentorganisationer.

_________________

_________________

29 Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om inrättande av gruppen för samordning på elområdet (2012/C 353/02), EUT C 353, 17.11.2012, s. 2.

29 Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om inrättande av gruppen för samordning på elområdet (2012/C 353/02), EUT C 353, 17.11.2012, s. 2.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  En elkris kan sträcka sig utanför unionens gränser och omfatta även länder i energigemenskapen. För att säkerställa en effektiv krishantering vid gränser mellan medlemsstaterna och de avtalsslutande parterna, bör unionen ha ett nära samarbete med de avtalsslutande parterna i energigemenskapen när den förebygger, förbereder sig inför och hanterar en elkris.

(29)  En elkris kan sträcka sig utanför unionens gränser och omfatta även länder i energigemenskapen. Som part i fördraget om energigemenskapen bör unionen arbeta för att fördraget ändras så vi får en integrerad marknad och ett gemensamt lagstiftningsområde genom en adekvat och stabil rättslig ram. För att säkerställa en effektiv krishantering vid gränser mellan medlemsstaterna och de avtalsslutande parterna i fördraget om energigemenskapen, bör unionen ha ett nära samarbete med de avtalsslutande parterna i energigemenskapen när den förebygger, förbereder sig inför och hanterar en elkris.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler för samarbetet mellan medlemsstater när det gäller att förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser i en anda av solidaritet och öppenhet och med fullt hänsynstagande till kraven på en konkurrensutsatt inre elmarknad.

I denna förordning fastställs regler för samarbetet mellan medlemsstater när det gäller att förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser i en anda av solidaritet och öppenhet och med fullt hänsynstagande till kraven på en konkurrensutsatt inre elmarknad och i enlighet med unionens energi- och klimatmål.

Motivering

Det bredare sammanhanget bör innehålla hänvisningar till unionens strategiska mål på detta område.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  elkris: en antingen existerande eller hotande situation med betydande elbrist eller där det är omöjligt att leverera el till slutkonsumenter.

(b)  elkris: en antingen existerande eller hotande situation med betydande elbrist eller där det är omöjligt att leverera el till slutkonsumenter, baserat på parametrar som fastställs i de nationella och regionala krisscenarierna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  behörig myndighet: en statlig myndighet eller nationell tillsynsmyndighet som har utsetts av en medlemsstat för att säkerställa genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Det bör läggas till en definition av ”behörig myndighet”, i linje med den definition som används i förordningen för tryggad gasförsörjning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  icke-marknadsbaserad åtgärd: en åtgärd på försörjnings- eller efterfrågesidan som avviker från marknadsregler eller kommersiella avtal, i syfte att mildra en elkris.

(e)  icke-marknadsbaserad åtgärd: en åtgärd på försörjnings-, nätverks- eller efterfrågesidan som avviker från marknadsregler eller kommersiella avtal, i syfte att mildra en elkris.

Motivering

Det är viktigt att inkludera åtgärder som sätts in på nätverkssidan i denna definition, för att tydligt fastställa att till exempel inskränkningar av tillgängliga sammanlänkningskapaciteter eller redan tilldelad kapacitet mellan elområden är en icke-marknadsbaserad åtgärd och ska undvikas.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  makroregion: en grupp medlemsstater som ingått ett strukturerat makroregionalt partnerskap i enlighet med artikel 2.18 a i förordning (EU) ... [förslaget till förordning om styrning av energiunionen för elektricitet].

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen den behöriga myndighetens namn och kontaktuppgifter när den har utsetts.

2.  Varje medlemsstat ska utan dröjsmål meddela kommissionen och offentliggöra sin behöriga myndighets namn och kontaktuppgifter och eventuella ändringar av dessa.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla risker som rör en trygg elförsörjning bedöms i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning och artikel 18 i elförordningen [förslaget till elförordning]. För detta ändamål ska de samarbeta med Entso för el och de regionala operativa centrumen.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla risker som rör en trygg elförsörjning bedöms i enlighet med de regler som fastställs i denna förordning och den europeiska bedömning av resurstillräcklighet som definieras i kapitel IV i förordning (EU) ... [den föreslagna elförordningen]. En trygg elförsörjning ska säkerställas genom ett effektivt samarbete mellan relevanta berörda parter, medlemsstaterna (huvudsakligen via deras behöriga myndigheter), de regionala samordningscentrumen, kommissionen och unionens övriga institutioner och organ, alla inom ramen för sina respektive verksamhetsområden och behörigheter. För detta ändamål ska de samarbeta med Entso för el, de regionala operativa centrumen, de systemansvariga för överföringssystemen, de nationella tillsynsmyndigheterna och andra relevanta berörda parter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Kompromissändringsförslag

1.  Senast den [OPOCE inför exakt datum: två månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska Entso för el till byrån överlämna ett förslag till en metod för fastställande av de mest relevanta elkrisscenarierna i ett regionalt sammanhang.

1.  Senast den [OPOCE inför exakt datum: fyra månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska Entso för el till byrån överlämna ett förslag till en metod för fastställande av de mest relevanta elkrisscenarierna i ett regionalt sammanhang.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan förslaget till metod överlämnas ska Entso för el genomföra ett samråd som omfattar åtminstone bransch- och konsumentorganisationer, systemansvariga för distributionssystem, nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter. Entso för el ska vederbörligen beakta resultaten av samrådet.

4.  Innan förslaget till metod överlämnas ska Entso för el genomföra ett samråd som omfattar åtminstone de regionala samordningscentrumen, bransch- och konsumentorganisationer, producenter, de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen, de behöriga myndigheterna, de nationella tillsynsmyndigheterna, andra nationella myndigheter och andra relevanta berörda parter. Entso för el ska vederbörligen beakta resultatet av samrådet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Entso för el ska regelbundet uppdatera och förbättra metoden i enlighet med punkterna 1–5. Byrån eller kommissionen får begära sådana uppdateringar och förbättringar under förutsättning att det vederbörligen motiveras. Inom sex månader från en sådan begäran ska Entso för el lämna ett utkast till de föreslagna ändringarna till byrån. Inom två månader från mottagandet av utkastet ska byrån ändra eller godkänna ändringarna och offentliggöra utkastet på sin webbplats.

6.  Entso för el ska regelbundet uppdatera och förbättra metoden i enlighet med punkterna 1–5. Byrån eller kommissionen får begära sådana uppdateringar och förbättringar under förutsättning att det vederbörligen motiveras. Inom två månader från en sådan begäran ska Entso för el lämna ett utkast till de föreslagna ändringarna till byrån. Inom två månader från mottagandet av utkastet ska byrån godkänna eller ändra ändringarna och offentliggöra utkastet på sin webbplats.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [OPOCE inför exakt datum: tio månader efter ikraftträdandet av denna förordning] och på grundval av den metod som antagits i enlighet med artikel 5 ska Entso för el fastställa de mest relevanta elkrisscenarierna för varje region. Entso för el får delegera uppgifter som rör fastställandet av regionala krisscenarier till de regionala operativa centrumen.

1.  Senast den [OPOCE inför exakt datum: tio månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] och på grundval av den metod som antagits i enlighet med artikel 5 ska Entso för el i nära samarbete med gruppen för samordning på elområdet fastställa de mest relevanta elkrisscenarierna för varje region. Entso för el får delegera uppgifter som rör fastställandet av regionala krisscenarier till de regionala samordningscentrumen. De regionala samordningscentrumen ska samråda med gruppen för samordning på elområdet i detta syfte. Vid identifieringen av riskscenarier avseende fientliga angrepp ska Entso för el och de regionala samordningscentrumen trygga känsliga uppgifters konfidentialitet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [OPOCE inför exakt datum: tio månader efter ikraftträdandet av denna förordning] ska medlemsstaterna fastställa de mest relevanta elkrisscenarierna på nationell nivå.

1.  Senast den [OPOCE inför exakt datum: tolv månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning] ska medlemsstaterna fastställa de mest relevanta elkrisscenarierna på nationell nivå, med deltagande av åtminstone de systemansvariga för distributions- och överföringssystemen och producenterna, varvid de ska säkerställa känsliga uppgifters konfidentialitet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Riktlinjer för förebyggande och hantering av kriser

 

1.   Med hänsyn till såväl den europeiska tillräcklighetsbedömningen som andra relevanta förordningar, ska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter utarbeta EU-omfattande riktlinjer för krisförebyggande och krishantering, med fastställande av både marknads- och icke-marknadsbaserade åtgärder och systemdriftsregler. Byrån ska vid utarbetandet av riktlinjerna i möjligaste mån ge företräde åt de minst miljöpåverkande åtgärderna.

 

2.   Riktlinjerna ska även omfatta principerna för ersättningssystem och för identifieringen av skyddade kunder.

 

3.   Byrån ska se över och vid behov uppdatera dessa lösningar vart tredje år, om inte omständigheterna kräver mer frekventa översyner.

Motivering

De gemensamma lösningarna för hur kriser ska hanteras bör vara till hjälp vid utarbetandet av nationella planer. De skulle säkerställa att planerna blir samstämmiga och göra det lättare för medlemsstater som förhandlar om regionala delar av sina planer att nå fram till överenskommelser. Det finns ett behov av harmonisering på EU-nivå av definitionen av skyddade kunder, för att säkerställa skyddet för de mest sårbara och nödvändiga delarna av samhället samt för att underlätta gränsöverskridande solidaritetsåtgärder, enligt vad som föreskrivs i artikel 14 i denna förordning.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Metod för bedömningar av tillräcklighet på kort sikt

Metod för bedömningar av tillräcklighet på kort sikt och säsongstillräcklighet

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [OPOCE inför exakt datum: två månader efter ikraftträdandet av denna förordning ska Entso för el till byrån överlämna ett förslag till en metod för bedömning av tillräckligheten på kort sikt, närmare bestämt säsongstillräcklighet samt tillräcklighet för veckan före till intradag, vilket ska omfatta minst följande:

Senast den [OPOCE inför exakt datum: fyra månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning ska Entso för el till byrån överlämna ett förslag till en metod för bedömning av tillräckligheten på kort sikt och säsongstillräckligheten, vilket ska omfatta minst följande:

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Osäkerhet i indata, exempelvis sannolikheten för driftsavbrott avseende överföringskapacitet, sannolikheten för ett oplanerat driftsavbrott i kraftverk, svåra väderförhållanden, föränderlighet i efterfrågan och föränderlighet i energiproduktion från förnybara energikällor.

(a)  Osäkerhet i indata, exempelvis sannolikheten för driftsavbrott avseende överföringskapacitet, sannolikheten för ett oplanerat driftsavbrott i kraftverk, svåra väderförhållanden, föränderlig efterfrågan, framför allt väderbetingade belastningstoppar, och föränderlighet i energiproduktion från förnybara energikällor.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Sannolikheten för att en kritisk situation ska uppkomma.

(b)  Sannolikheten för att en elkris ska uppkomma.

Motivering

Anpassning av texten till definitionerna i artikel 2.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Metoden ska möjliggöra en sannolikhetsbaserad strategi och ska ta hänsyn till det regionala och unionsomfattande sammanhanget, i möjligaste mån inbegripet länder utanför EU inom unionens synkronområden.

Metoden ska möjliggöra en sannolikhetsbaserad strategi och ska ta hänsyn till det regionala och unionsomfattande sammanhanget, inbegripet graden av sammanlänkning mellan medlemsstaterna och i möjligaste mån länder utanför EU inom unionens synkronområden.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan förslaget till metod överlämnas ska Entso för el genomföra ett samråd som omfattar åtminstone bransch- och konsumentorganisationer, systemansvariga för distributionssystem, nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter. Entso för el ska vederbörligen beakta resultaten av samrådet.

2.  Innan förslaget till metod överlämnas ska Entso för el genomföra ett samråd som omfattar åtminstone de regionala samordningscentrumen, bransch- och konsumentorganisationer, producenter, de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen, de behöriga myndigheterna, de nationella tillsynsmyndigheterna, andra nationella myndigheter och relevanta berörda parter. Entso för el ska vederbörligen beakta resultatet av samrådet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Entso för el ska regelbundet uppdatera och förbättra metoden i enlighet med punkterna 1–3. Byrån eller kommissionen får begära sådana uppdateringar och förbättringar under förutsättning att det vederbörligen motiveras. Inom sex månader från en sådan begäran ska Entso för el lämna ett utkast till de föreslagna ändringarna till byrån. Inom två månader från mottagandet av utkastet ska byrån ändra eller godkänna ändringarna och offentliggöra utkastet på sin webbplats.

4.  Entso för el ska regelbundet uppdatera och förbättra metoden i enlighet med punkterna 1, 2 och 3. Byrån eller kommissionen får begära sådana uppdateringar och förbättringar under förutsättning att det vederbörligen motiveras. Inom två månader från en sådan begäran ska Entso för el lämna ett utkast till de föreslagna ändringarna till byrån. Inom två månader från mottagandet av utkastet ska byrån godkänna eller ändra ändringarna och offentliggöra utkastet på sin webbplats.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla bedömningar av tillräcklighet på kort sikt ska genomföras i enlighet med den metod som utarbetats i enlighet med artikel 8.

1.  Alla bedömningar av tillräcklighet på kort sikt , oavsett om de görs på nationell eller regional nivå eller unionsnivå, ska genomföras i enlighet med den metod som utarbetats i enlighet med artikel 8.

Motivering

I förslaget om riskberedskap efterfrågas Europaomfattande och regionala bedömningar av risker på kort sikt, men det måste tydliggöras att medlemsstaterna även fortsättningsvis kan genomföra egna bedömningar. Enligt riktlinjerna för systemdrift (artikel 104) måste varje systemansvarig för överföringssystem genomföra bedömningar av tillräcklighet på kort sikt. Genom detta tillägg klargörs det också att alla bedömningar av tillräcklighet på kort sikt måste ske i enlighet med den metod som anges i artikel 8.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På grundval av de regionala och nationella elkrisscenarier som fastställts enligt artiklarna 6 och 7 ska den behöriga myndigheten i varje medlemsstat upprätta en riskberedskapsplan efter samråd med el- och gasföretagen, de relevanta organisationer som företräder elkunders (hushålls och industri) intressen och den nationella tillsynsmyndigheten (där denna inte är den behöriga myndigheten).

1.  På grundval av de regionala och nationella elkrisscenarier som fastställts enligt artiklarna 6 och 7 ska den behöriga myndigheten i varje medlemsstat upprätta en riskberedskapsplan efter samråd med el- och gasföretagen, de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen, de relevanta organisationer som företräder elkunders (hushålls och industri) intressen och den nationella tillsynsmyndigheten (där denna inte är den behöriga myndigheten). Konfidentialiteten hos känsliga uppgifter om förebyggande och begränsande åtgärder mot angrepp ska säkerställas. Om en behörig myndighet anser att vissa känsliga uppgifter inte får röjas ska den lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska offentliggöra planerna samtidigt som de säkerställer att känslig information behandlas konfidentiellt, särskilt information om åtgärder som rör förebyggande eller mildrande av fientliga angrepp.

utgår

Motivering

Tjeckien är medvetet om den strategiska betydelsen av och känsligheten hos information om energisektorn. Säkerhet och skydd för information måste högprioriteras bland åtgärderna mot fientliga angrepp. Omfattningen på den offentliggjorda informationen måste alltid övervägas noga med hänsyn till energisektorns sårbarhet och strategiska betydelse.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Den ska identifiera möjliga icke-marknadsbaserade åtgärder som ska genomföras vid elkrissituationer, med uppgifter om den utlösande faktorn, villkoren och förfarandena för deras genomförande, och med angivande av hur de uppfyller kraven i artikel 15.

(g)  Den ska identifiera möjliga icke-marknadsbaserade åtgärder som ska genomföras vid elkrissituationer, med uppgifter om den utlösande faktorn, villkoren och förfarandena för genomförandet av dem (inbegripet eventuella ersättningssystem), med bedömning av i hur hög grad det är nödvändigt att använda sådana åtgärder för att hantera en kris och med angivande av hur de uppfyller kraven i artikel 15.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Den ska tillhandahålla en detaljerad plan för belastningsfrånkoppling som anger när belastning ska frånkopplas, under vilka förhållanden och hur stora belastningar som ska frånkopplas. Planen ska ange vilka kategorier av elanvändare som ska få särskilt skydd mot bortkoppling, och den ska motivera behovet av sådant skydd, särskilt vad gäller allmän säkerhet och personlig säkerhet.

(h)  Den ska tillhandahålla en detaljerad plan för belastningsfrånkoppling som anger när belastning ska frånkopplas, under vilka förhållanden och hur stora belastningar som ska frånkopplas. Planen ska ange vilka kategorier av elanvändare som ska få särskilt skydd mot bortkoppling, och den ska motivera behovet av sådant skydd, särskilt vad gäller allmän säkerhet, personlig säkerhet och upprätthållandet av väsentliga allmännyttiga tjänster.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 11 – led 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Den ska beskriva de nationella åtgärder som är nödvändiga för att genomföra och verkställa de regionala åtgärder som man kommit överens om i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 11 – led 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ib)  Den ska beakta de fastställda åtgärdernas miljöpåverkan.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Utnämning av en regional krisledare eller en regional krisgrupp.

(a)  Utnämning av en regional krissamordnare eller en regional krisgrupp.

Motivering

”Samordnare” är ett bättre begrepp, men samordnarens uppgifter måste fastställas.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Åtgärder för att mildra effekterna av en kris, inklusive en situation med en samtidig kris. Dessa ska inbegripa regionala planer för belastningsfrånkoppling och tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som rör ömsesidigt stöd för att säkerställa att el kan levereras där den bäst behövs och på ett optimalt sätt. Sådana arrangemang ska bland annat ange den utlösande faktorn för stödet, beräkningsformeln eller beloppet, utbetalande och mottagande parter och skiljedomsregler.

(c)  Åtgärder för att mildra effekterna av en kris, inklusive en situation med en samtidig kris. Dessa ska inbegripa regionala planer för belastningsfrånkoppling och tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som rör ömsesidigt stöd för att säkerställa att el kan levereras där den bäst behövs och på ett optimalt sätt. Sådana arrangemang ska bland annat ange den utlösande faktorn för stödet, beräkningsformeln eller beloppet, utbetalande och mottagande parter och skiljedomsregler. Det ska också upprättas en mekanism för ersättning till berörda enheter i enlighet med de principer som fastställs i överensstämmelse med artikel 7a.

Motivering

För att undvika meningsskiljaktigheter om ersättning bör principerna för sådan ersättning fastställas av en opartisk byrå på EU-nivå – Acer.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De regionala åtgärder som ska ingå i planen ska godkännas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i den berörda regionen. Minst åtta månader innan tidsfristen för antagande eller uppdatering av planen löper ut ska de behöriga myndigheterna till gruppen för samordning på elområdet rapportera om de överenskommelser som nåtts. Om de berörda behöriga myndigheterna inte kunde nå en överenskommelse ska de informera kommissionen om skälen för sådan oenighet. I sådana fall får kommissionen begära att byrån ska underlätta ingåendet av en överenskommelse i samråd med Entso för el.

2.  De regionala åtgärder som ska ingå i planen ska överenskommas om av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i den berörda regionen, i samråd med de relevanta regionala samordningscentrumen och innan de inlemmas i de respektive nationella planerna. Medlemsstaterna får begära att kommissionen på ett övergripande sätt underlättar utformandet av en sådan överenskommelse. Kommissionen får också begära att byrån och Entso för el ger tekniskt bistånd till de berörda medlemsstaterna i syfte att underlätta en sådan överenskommelse. Minst åtta månader innan tidsfristen för antagande eller uppdatering av planen löper ut ska de behöriga myndigheterna till gruppen för samordning på elområdet rapportera om de överenskommelser som träffats och om alla eventuella former av makroregionalt samarbete, i enlighet med förordning (EU) ... [den föreslagna förordningen om styrningen av energiunionen]. Om de berörda behöriga myndigheterna inte kunde nå en överenskommelse ska de informera kommissionen om skälen för sådan oenighet. I sådana fall ska kommissionen lägga fram förslag till en samarbetsmekanism för ingåendet av en överenskommelse om regionala åtgärder.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I samarbete med de regionala operativa centrumen och med deltagande av berörda intressenter ska de behöriga myndigheterna i varje region genomföra årliga krissimuleringar och då i synnerhet testa de kommunikationsmekanismer som avses i punkt 1 b.

3.  I samarbete med de regionala operativa centrumen och med deltagande av berörda intressenter ska de behöriga myndigheterna i varje region genomföra årliga simuleringar av elkrisinsatser i realtid och då i synnerhet testa de kommunikationsmekanismer som avses i punkt 1 b.

Motivering

Genom detta klargörande anpassas texten i själva rättsakten till bilagan.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Kommissionens roll vid ändringar av riskberedskapsplanerna

 

1.   Medlemsstaterna ska lägga fram de antagna planerna för kommissionen. Kommissionen får besluta att kräva att en åtgärd ska ändras eller återkallas i fall då den

 

(a)   sannolikt kommer att snedvrida unionens inre marknad,

 

(b)   inte är nödvändig eller proportionell för att säkerställa försörjningstryggheten,

 

(c)   sannolikt kommer att äventyra andra medlemsstaters försörjningstrygghet, eller

 

(d)   strider mot unionens klimatpolitiska mål.

 

Den antagna åtgärden ska träda i kraft först när den har godkänts av kommissionen eller ändrats i enlighet med kommissionens beslut.

Motivering

Det behövs en skyddsmekanism som säkerställer att de överenskomna planerna inte äventyrar den inre marknaden eller försörjningstryggheten. Kommissionen bör ha behörighet att kräva ändringar vid behov.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det är nödvändigt och möjligt ska medlemsstaterna erbjuda varandra stöd för att förebygga eller mildra en elkris. Ersättning ska betalas för sådant stöd.

2.  Om det begärts och är tekniskt möjligt ska medlemsstaterna erbjuda varandra stöd för att förebygga eller mildra en elkris. Ersättning ska betalas för sådant stöd, vilken åtminstone ska täcka kostnaden för den el som levereras till den stödansökande medlemsstatens territorium och alla andra relevanta kostnader som uppstår vid tillhandahållandet av stöd, inbegripet i tillämpliga fall planerat stöd som inte aktiveras, samt återbetalning av all eventuell ersättning som uppstått till följd av rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller liknande förfaranden och avräkningar och kostnader i samband med det tillhandahållna stödet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Icke-marknadsbaserade åtgärder får aktiveras i en krissituation och endast om alla möjligheter som marknaden erbjuder har uttömts. De ska inte otillbörligt snedvrida konkurrensen och elmarknadens effektiva funktion. De ska vara nödvändiga, proportionella, icke-diskriminerande och tillfälliga.

2.  Icke-marknadsbaserade åtgärder ska aktiveras i en krissituation endast som en sista utväg och endast efter att alla möjligheter som marknaden erbjuder har uttömts och det finns omfattande bevis på att fortsatta marknadsaktiviteter skulle kunna leda till att krissituationen förvärras ytterligare. Sådana åtgärder ska inte otillbörligt snedvrida konkurrensen och elmarknadens effektiva funktion. De ska vara nödvändiga, proportionella, icke-diskriminerande och tillfälliga. Alla relevanta berörda parter ska omedelbart underrättas om varje tillämpning av icke-marknadsbaserade åtgärder.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inskränkningar av handel, inbegripet inskränkningar av redan tilldelad kapacitet mellan elområden, begränsning av tillhandahållande av kapacitet mellan elområden för kapacitetstilldelning eller begränsning av tillhandahållande av planer, får göras endast i enlighet med reglerna i artikel 14.2 i elförordningen [förslaget till elförordning] och de regler som antas för att precisera denna bestämmelse.

3.  Inskränkningar av handel, inbegripet inskränkningar av redan tilldelad kapacitet mellan elområden, begränsning av tillhandahållande av kapacitet mellan elområden för kapacitetstilldelning eller begränsning av tillhandahållande av planer, får göras endast i enlighet med reglerna i artikel 14.2 i elförordningen [förslaget till elförordning], artikel 72 i kommissionens förordning (EU) 2015/12221a och de regler som antas för att precisera denna bestämmelse.

 

_______________

 

1a Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EUT L 197, 25.7.2015, s. 24).

Motivering

Syftet är att klargöra att även andra punkter i artikel 14 behandlar kapacitetstilldelning, till exempel fastställs det i punkt 3 att ”Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till marknadsaktörernas förfogande”. Det är också viktigt att nämna förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Så snart som möjligt och senast sex veckor efter tillkännagivandet av en elkrissituation ska de berörda behöriga myndigheterna, i samråd med sin respektive nationella tillsynsmyndighet (där denna inte är den behöriga myndigheten) överlämna en utvärderingsrapport till gruppen för samordning på elområdet och kommissionen.

1.  Så snart som möjligt och senast sex veckor efter det att en elkrissituation upphört ska de berörda behöriga myndigheterna, i samråd med sin respektive nationella tillsynsmyndighet (där denna inte är den behöriga myndigheten) överlämna en detaljerad utvärderingsrapport till gruppen för samordning på elområdet och kommissionen.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En redogörelse för det stöd som lämnats till eller erhållits från angränsande medlemsstater och länder utanför EU.

(d)  En redogörelse för det stöd som planlagts (med eller utan faktiskt aktivering), lämnats till eller erhållits från angränsande medlemsstater och länder utanför EU.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De ekonomiska konsekvenserna av elkrisen och effekterna av de åtgärder som vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden ej levererad energi och omfattningen av manuell förbrukningsbortkoppling (inbegripet en jämförelse mellan omfattningen av frivillig och påtvingad förbrukningsbortkoppling).

(e)  De ekonomiska konsekvenserna av elkrisen, effekterna av de åtgärder som vidtagits på elsektorn, i synnerhet mängden ej levererad energi, inskränkningarna av tillgänglig eller tilldelad kapacitet mellan elområden, omfattningen av manuell förbrukningsbortkoppling (inbegripet en jämförelse mellan omfattningen av frivillig och påtvingad förbrukningsbortkoppling) och de åtgärder som ålagts berörda parter såsom kraftproducenter, elhandlare och andra relevanta marknadsaktörer.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  En grundlig motivering till användningen av icke-marknadsbaserade åtgärder.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  En översikt över hur det framtida nätet bör utformas för att kunna hantera konsekvenserna av identifierade elkrissituationer, med en beskrivning av de strukturella svagheterna i systemet, i enlighet med de principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) ... [om gemensamma regler för den inre marknaden för el, COM(2016)0864] och med upprättande av periodiska nätutvecklingsplaner [texten ska anpassas till de relevanta bestämmelserna i förslaget till direktiv om elmarknadens utformning].

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De berörda behöriga myndigheterna ska lägga fram resultaten av utvärderingen för gruppen för samordning på elområdet.

4.  De berörda behöriga myndigheterna ska lägga fram resultaten av utvärderingen för gruppen för samordning på elområdet. Resultaten ska återspeglas i uppdateringarna av riskberedskapsplanerna.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet, rådet och Europeiska unionens officiella tidning denna.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3.1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Beskriv åtgärder för att mildra elkrissituationer, särskilt åtgärder på efterfrågesidan och försörjningssidan, och ange samtidigt under vilka omständigheter dessa åtgärder kan användas, i synnerhet den utlösande faktorn för varje åtgärd. Om icke-marknadsbaserade åtgärder övervägs måste de vara vederbörligen motiverade mot bakgrund av de krav som anges i artikel 15.

(c)  Beskriv åtgärder för att mildra elkrissituationer, särskilt åtgärder på efterfrågesidan, nätsidan och försörjningssidan, och ange samtidigt under vilka omständigheter dessa åtgärder kan användas, i synnerhet den utlösande faktorn för varje åtgärd. Om icke-marknadsbaserade åtgärder övervägs måste de vara vederbörligen motiverade mot bakgrund av de krav som anges i artikel 15.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3.1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Beskriv de nationella åtgärder som krävs för att genomföra och verkställa de regionala åtgärder som man kommit överens om i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3.2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  (b)  Beskriv överenskomna åtgärder som ska användas i situationer med samtidiga kriser, inbegripet prioriteringen av kunder och regionala planer för belastningsfrånkoppling samt finansiella arrangemang för stöd för att förebygga eller mildra en elkris. Inkludera i beskrivningen av sådana arrangemang exempelvis en definition av en utlösande faktor för stödet, beräkningsformeln eller beloppet, utbetalande och mottagande parter och skiljedomsregler. Ange när och hur de regionala planerna för belastningsfrånkoppling ska utlösas.

(b)  Beskriv överenskomna åtgärder som ska användas vid samtidiga kriser, inbegripet prioriteringen av kunder och regionala planer för belastningsfrånkoppling samt finansiella arrangemang för stöd för att förebygga eller mildra en elkris. Inkludera i beskrivningen av sådana arrangemang exempelvis en definition av en utlösande faktor för stödet, beräkningsformeln eller beloppet, utbetalande och mottagande parter och skiljedomsregler. Ange när och hur de regionala planerna för belastningsfrånkoppling ska utlösas.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  systemansvariga för överförings- och distributionssystem.

(1)

EUT C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)

EUT C 342, 12.10.2017, s. 79.


MOTIVERING

Den första av de fem dimensionerna av strategin för energiunionen syftar till att stärka säkerheten och solidariteten mellan medlemsstaterna, medan den andra syftar till en helt integrerad inre marknad för energi. I dagsläget hanteras energirisker helt i strid med dessa principer nästan uteslutande genom medlemsstaternas respektive gällande lagstiftning och tekniska föreskrifter.

Eftersom avsaknaden av EU-bestämmelser utgör en lucka i lagstiftningen innebär elkriser – till exempel den som inträffade i januari 2017 och som drabbade Bulgarien, Grekland och Rumänien – att de berörda ekonomierna skadas, den allmänna säkerheten äventyras, konsumenternas drabbas av prishöjningar och solidariteten och samarbetet mellan grannländer hämmas. För att täcka denna lucka i lagstiftningen måste EU skapa en ambitiös ram som gör det möjligt att identifiera, bedöma, förbereda sig inför, hantera, övervaka och utbyta information om elkriser.

Mot bakgrund av dagens elmarknader och elsystem, som är allt mer sammanlänkade över gränserna och decentraliserade, delar föredraganden åsikten att det behövs en hög grad av samarbete och samarbete mellan alla aktörer, både inom och mellan medlemsstaterna. Alla relevanta aktörers roller och ansvar bör klargöras, och det måste upprättas lämpliga strukturer för att garantera ett effektivt samarbete mellan alla berörda parter.

Gemensamma metoder och principer

En avgörande faktor för att skapa regional elkrisberedskap är gemensamma metoder för att identifiera och bedöma situationer då det råder betydande elbrist eller då det är omöjligt att leverera el till slutkonsumenterna.

Föredraganden vill påminna om att medlemsstaterna även fortsättningsvis kommer att kunna genomföra sina egna bedömningar men rekommenderar att dessa följer gemensamma regionala metoder, så att man kan förhindra bristande konsekvens, dubbelarbete och kryphål. I dag är riskberedskapen framför allt inriktad på den tillgängliga infrastrukturens ändamålsenlighet, medan en gemensam uppsättning metoder för att identifiera och bedöma kriser skulle kunna göra det möjligt att hantera den operativa frågan om krisförebyggande och krisberedskap, krishantering och efterhandsutvärdering.

Solidaritet, ömsesidigt bistånd och marknadsregler

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna i händelse av en elkris ska bistå varandra i syfte att förebygga eller mildra dess konsekvenser. Föredraganden ställer sig helt bakom denna åsikt och förslår att bedömningarna av möjligheterna att bistå en grannmedlemsstat bör begränsas till tekniska aspekter och att ersättningsmekanismerna om möjligt ska fastställas i förväg, eller i början av en kris, så att man kan undvika meningsskiljaktigheter i efterhand.

Samtidigt anser föredraganden att det i förordningen bör anges uttryckligen att riskberedskapsplanerna inte får lämna något utrymme för snedvridning eller optimering av marknaden. I detta hänseende bör icke-marknadsregler betraktas som godtagbara enbart i fall då marknadsreglerna riskerar att ytterligare förvärra en elkris.

Konfidentialitet

Kommissionens förslag garanterar insyn och informationsutbyte, men man måste förhindra att känsliga uppgifter om elkraftsystemdriften och riskberedskapsplanerna sprids fritt. Eftersom det finns ett verkligt hot om fientliga angrepp inom energisektorn och på andra områden måste denna förordning garantera känsliga uppgifters konfidentialitet i samband med identifieringen av risker och utarbetandet, spridandet och översynen av förslagen till planer via gruppen för samordning på elområdet.

Styrning och deltagande

I förslaget till förordning föreslås det att kommissionen i fall då de berörda behöriga myndigheterna inte kan nå en överenskommelse får begära att byrån underlättar ingåendet av en överenskommelse i samråd med Entso för el. Föredraganden föreslår att kommissionen, i likhet med förordningen om försörjningstrygghet för gas, i dessa fall ska ha rätt att föreslå en samarbetsmekanism för ingåendet av regionala överenskommelser. Samarbetsmekanismer kan inte ålägga medlemsstaterna lösningar mot deras vilja.

Eftersom det är de systemansvariga för överföringssystem respektive distributionssystem som i sista hand ansvarar för en säker och tillförlitlig drift av systemet anser föredraganden att de behöriga myndigheterna uttryckligen bör involvera dessa i identifieringen, beredskapen, hanteringen, övervakningen och efterhandsutvärderingen. Samtidigt föreslår föredraganden att byrån då den ändrar metoder som Entso för el föreslagit eller uppdaterat ska samråda med Entso för el innan den antar den slutliga ändrade versionen.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer medan [förslaget till yttrande / yttrandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet]:

Enhet och/eller person

Föredraganden och hans kansli har fått direkta bidrag från följande aktörer:

ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators

CEPS - Centre for European Policy Studies

CEZ - České Energetické Závody

E3G — Third Generation Environmentalism

EDSO for Smart Grids

ENEL

ENTSO-E

Eurelectric

Europeiska kommissionen

Finnish Energy

Iberdrola

National Grid

RTE - Réseau de Transport d'Électricité

Snam

Terna

Föredraganden och hans kansli har också samrått med följande aktörer:

AEGE - Asociación de empresas con gran consumo de energía

Association for Heat Supply

Austrian Federal Chamber of Labour

CEDEC

CEEP - Central European Energy Partners

Centrica

CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants

CIA - The Chemical Industries Association

Confindustria

CRE – Romanian Energy Center

Czech Chamber of Commerce

EDF - Électricité de France

EDISON

EirGrid

Elering

Enedis - Électricité Réseau Distribution France

ENGIE

E-ON

EPPSA - European Power Plant Suppliers Association

ESWET - European Suppliers of Waste to Energy Technology

ETP SmartGrids

Eugine

Euracoal

Eurofuel

European Univeristy Instutute - Florence School Of Regulation

Europex

Fortia Energia S.L.

Fortum

Geode

Government of Kingdom of the Netherlands

Government of the Czech Republic

Government of the French Republic

Government of the Kingdom of Norway

Government of the Kingdom of Sweden

Government of the Republic of Latvia

Government of the Republic of Slovakia

Government of the United Kingdom

IEA - The International Energy Agency

Netz Burgenland

Oesterreichs Energie

Permanent Representation of Estonia to the EU

Permanent Representation of Italy to the EU

Polish Electricity Association

Schneider Electric

Stadtwerke München

Svenska kraftnät

Swissgrid

T&D Europe - The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment and Services Industry.

Tempus Energy Technology

TenneT

TINETZ - Tiroler Netze

Utilitalia

Verband kommunaler Unternehmen

Verbund


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Riskberedskap inom elsektorn

Referensnummer

COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.1.2017

ENVI

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

15.12.2016

ENVI

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Flavio Zanonato

2.2.2017

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Antagande

21.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Keller

Ingivande

26.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERT/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Claude Turmes, Davor Škrlec

3

-

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy